zebra_rib.c 83 KB


 1. /* Routing Information Base.
 2. * Copyright (C) 1997, 98, 99, 2001 Kunihiro Ishiguro
 3. *
 4. * This file is part of GNU Zebra.
 5. *
 6. * GNU Zebra is free software; you can redistribute it and/or modify it
 7. * under the terms of the GNU General Public License as published by the
 8. * Free Software Foundation; either version 2, or (at your option) any
 9. * later version.
 10. *
 11. * GNU Zebra is distributed in the hope that it will be useful, but
 12. * WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
 13. * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
 14. * General Public License for more details.
 15. *
 16. * You should have received a copy of the GNU General Public License
 17. * along with GNU Zebra; see the file COPYING. If not, write to the Free
 18. * Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA
 19. * 02111-1307, USA.
 20. */
 21. #include <zebra.h>
 22. #include "prefix.h"
 23. #include "table.h"
 24. #include "memory.h"
 25. #include "str.h"
 26. #include "command.h"
 27. #include "if.h"
 28. #include "log.h"
 29. #include "sockunion.h"
 30. #include "linklist.h"
 31. #include "thread.h"
 32. #include "workqueue.h"
 33. #include "prefix.h"
 34. #include "routemap.h"
 35. #include "vrf.h"
 36. #include "zebra/rib.h"
 37. #include "zebra/rt.h"
 38. #include "zebra/zserv.h"
 39. #include "zebra/redistribute.h"
 40. #include "zebra/debug.h"
 41. #include "zebra/zebra_fpm.h"
 42. /* Default rtm_table for all clients */
 43. extern struct zebra_t zebrad;
 44. /* Hold time for RIB process, should be very minimal.
 45. * it is useful to able to set it otherwise for testing, hence exported
 46. * as global here for test-rig code.
 47. */
 48. int rib_process_hold_time = 10;
 49. /* Each route type's string and default distance value. */
 50. static const struct
 51. {
 52. int key;
 53. int distance;
 54. } route_info[ZEBRA_ROUTE_MAX] =
 55. {
 56. [ZEBRA_ROUTE_SYSTEM] = {ZEBRA_ROUTE_SYSTEM, 0},
 57. [ZEBRA_ROUTE_KERNEL] = {ZEBRA_ROUTE_KERNEL, 0},
 58. [ZEBRA_ROUTE_CONNECT] = {ZEBRA_ROUTE_CONNECT, 0},
 59. [ZEBRA_ROUTE_STATIC] = {ZEBRA_ROUTE_STATIC, 1},
 60. [ZEBRA_ROUTE_RIP] = {ZEBRA_ROUTE_RIP, 120},
 61. [ZEBRA_ROUTE_RIPNG] = {ZEBRA_ROUTE_RIPNG, 120},
 62. [ZEBRA_ROUTE_OSPF] = {ZEBRA_ROUTE_OSPF, 110},
 63. [ZEBRA_ROUTE_OSPF6] = {ZEBRA_ROUTE_OSPF6, 110},
 64. [ZEBRA_ROUTE_ISIS] = {ZEBRA_ROUTE_ISIS, 115},
 65. [ZEBRA_ROUTE_BGP] = {ZEBRA_ROUTE_BGP, 20 /* IBGP is 200. */},
 66. [ZEBRA_ROUTE_BABEL] = {ZEBRA_ROUTE_BABEL, 95},
 67. /* no entry/default: 150 */
 68. };
 69. /* RPF lookup behaviour */
 70. static enum multicast_mode ipv4_multicast_mode = MCAST_NO_CONFIG;
 71. static void __attribute__((format (printf, 4, 5)))
 72. _rnode_zlog(const char *_func, struct route_node *rn, int priority,
 73. const char *msgfmt, ...)
 74. {
 75. char prefix[PREFIX_STRLEN], buf[256];
 76. char msgbuf[512];
 77. va_list ap;
 78. va_start(ap, msgfmt);
 79. vsnprintf(msgbuf, sizeof(msgbuf), msgfmt, ap);
 80. va_end(ap);
 81. if (rn)
 82. {
 83. rib_table_info_t *info = rn->table->info;
 84. snprintf(buf, sizeof(buf), "%s%s vrf %u",
 85. prefix2str(&rn->p, prefix, sizeof(prefix)),
 86. info->safi == SAFI_MULTICAST ? " (MRIB)" : "",
 87. info->zvrf->vrf_id);
 88. }
 89. else
 90. {
 91. snprintf(buf, sizeof(buf), "{(route_node *) NULL}");
 92. }
 93. zlog (NULL, priority, "%s: %s: %s", _func, buf, msgbuf);
 94. }
 95. #define rnode_debug(node, ...) \
 96. _rnode_zlog(__func__, node, LOG_DEBUG, __VA_ARGS__)
 97. #define rnode_info(node, ...) \
 98. _rnode_zlog(__func__, node, LOG_INFO, __VA_ARGS__)
 99. /*
 100. * nexthop_type_to_str
 101. */
 102. const char *
 103. nexthop_type_to_str (enum nexthop_types_t nh_type)
 104. {
 105. static const char *desc[] = {
 106. "none",
 107. "Directly connected",
 108. "Interface route",
 109. "IPv4 nexthop",
 110. "IPv4 nexthop with ifindex",
 111. "IPv4 nexthop with ifname",
 112. "IPv6 nexthop",
 113. "IPv6 nexthop with ifindex",
 114. "IPv6 nexthop with ifname",
 115. "Null0 nexthop",
 116. };
 117. if (nh_type >= ZEBRA_NUM_OF (desc))
 118. return "<Invalid nh type>";
 119. return desc[nh_type];
 120. }
 121. /* Add nexthop to the end of a nexthop list. */
 122. static void
 123. _nexthop_add (struct nexthop **target, struct nexthop *nexthop)
 124. {
 125. struct nexthop *last;
 126. for (last = *target; last && last->next; last = last->next)
 127. ;
 128. if (last)
 129. last->next = nexthop;
 130. else
 131. *target = nexthop;
 132. nexthop->prev = last;
 133. }
 134. /* Add nexthop to the end of a rib node's nexthop list */
 135. static void
 136. nexthop_add (struct rib *rib, struct nexthop *nexthop)
 137. {
 138. _nexthop_add(&rib->nexthop, nexthop);
 139. rib->nexthop_num++;
 140. }
 141. /* Delete specified nexthop from the list. */
 142. static void
 143. nexthop_delete (struct rib *rib, struct nexthop *nexthop)
 144. {
 145. if (nexthop->next)
 146. nexthop->next->prev = nexthop->prev;
 147. if (nexthop->prev)
 148. nexthop->prev->next = nexthop->next;
 149. else
 150. rib->nexthop = nexthop->next;
 151. rib->nexthop_num--;
 152. }
 153. static void nexthops_free(struct nexthop *nexthop);
 154. /* Free nexthop. */
 155. static void
 156. nexthop_free (struct nexthop *nexthop)
 157. {
 158. if (nexthop->ifname)
 159. XFREE (0, nexthop->ifname);
 160. if (nexthop->resolved)
 161. nexthops_free(nexthop->resolved);
 162. XFREE (MTYPE_NEXTHOP, nexthop);
 163. }
 164. /* Frees a list of nexthops */
 165. static void
 166. nexthops_free (struct nexthop *nexthop)
 167. {
 168. struct nexthop *nh, *next;
 169. for (nh = nexthop; nh; nh = next)
 170. {
 171. next = nh->next;
 172. nexthop_free (nh);
 173. }
 174. }
 175. struct nexthop *
 176. nexthop_ifindex_add (struct rib *rib, ifindex_t ifindex)
 177. {
 178. struct nexthop *nexthop;
 179. nexthop = XCALLOC (MTYPE_NEXTHOP, sizeof (struct nexthop));
 180. nexthop->type = NEXTHOP_TYPE_IFINDEX;
 181. nexthop->ifindex = ifindex;
 182. nexthop_add (rib, nexthop);
 183. return nexthop;
 184. }
 185. struct nexthop *
 186. nexthop_ifname_add (struct rib *rib, char *ifname)
 187. {
 188. struct nexthop *nexthop;
 189. nexthop = XCALLOC (MTYPE_NEXTHOP, sizeof (struct nexthop));
 190. nexthop->type = NEXTHOP_TYPE_IFNAME;
 191. nexthop->ifname = XSTRDUP (MTYPE_TMP, ifname);
 192. nexthop_add (rib, nexthop);
 193. return nexthop;
 194. }
 195. struct nexthop *
 196. nexthop_ipv4_add (struct rib *rib, struct in_addr *ipv4, struct in_addr *src)
 197. {
 198. struct nexthop *nexthop;
 199. nexthop = XCALLOC (MTYPE_NEXTHOP, sizeof (struct nexthop));
 200. nexthop->type = NEXTHOP_TYPE_IPV4;
 201. nexthop->gate.ipv4 = *ipv4;
 202. if (src)
 203. nexthop->src.ipv4 = *src;
 204. nexthop_add (rib, nexthop);
 205. return nexthop;
 206. }
 207. struct nexthop *
 208. nexthop_ipv4_ifindex_add (struct rib *rib, struct in_addr *ipv4,
 209. struct in_addr *src, ifindex_t ifindex)
 210. {
 211. struct nexthop *nexthop;
 212. nexthop = XCALLOC (MTYPE_NEXTHOP, sizeof (struct nexthop));
 213. nexthop->type = NEXTHOP_TYPE_IPV4_IFINDEX;
 214. nexthop->gate.ipv4 = *ipv4;
 215. if (src)
 216. nexthop->src.ipv4 = *src;
 217. nexthop->ifindex = ifindex;
 218. nexthop_add (rib, nexthop);
 219. return nexthop;
 220. }
 221. struct nexthop *
 222. nexthop_ipv6_add (struct rib *rib, struct in6_addr *ipv6)
 223. {
 224. struct nexthop *nexthop;
 225. nexthop = XCALLOC (MTYPE_NEXTHOP, sizeof (struct nexthop));
 226. nexthop->type = NEXTHOP_TYPE_IPV6;
 227. nexthop->gate.ipv6 = *ipv6;
 228. nexthop_add (rib, nexthop);
 229. return nexthop;
 230. }
 231. static struct nexthop *
 232. nexthop_ipv6_ifname_add (struct rib *rib, struct in6_addr *ipv6,
 233. char *ifname)
 234. {
 235. struct nexthop *nexthop;
 236. nexthop = XCALLOC (MTYPE_NEXTHOP, sizeof (struct nexthop));
 237. nexthop->type = NEXTHOP_TYPE_IPV6_IFNAME;
 238. nexthop->gate.ipv6 = *ipv6;
 239. nexthop->ifname = XSTRDUP (MTYPE_TMP, ifname);
 240. nexthop_add (rib, nexthop);
 241. return nexthop;
 242. }
 243. static struct nexthop *
 244. nexthop_ipv6_ifindex_add (struct rib *rib, struct in6_addr *ipv6,
 245. ifindex_t ifindex)
 246. {
 247. struct nexthop *nexthop;
 248. nexthop = XCALLOC (MTYPE_NEXTHOP, sizeof (struct nexthop));
 249. nexthop->type = NEXTHOP_TYPE_IPV6_IFINDEX;
 250. nexthop->gate.ipv6 = *ipv6;
 251. nexthop->ifindex = ifindex;
 252. nexthop_add (rib, nexthop);
 253. return nexthop;
 254. }
 255. struct nexthop *
 256. nexthop_blackhole_add (struct rib *rib)
 257. {
 258. struct nexthop *nexthop;
 259. nexthop = XCALLOC (MTYPE_NEXTHOP, sizeof (struct nexthop));
 260. nexthop->type = NEXTHOP_TYPE_BLACKHOLE;
 261. SET_FLAG (rib->flags, ZEBRA_FLAG_BLACKHOLE);
 262. nexthop_add (rib, nexthop);
 263. return nexthop;
 264. }
 265. /* This method checks whether a recursive nexthop has at
 266. * least one resolved nexthop in the fib.
 267. */
 268. int
 269. nexthop_has_fib_child(struct nexthop *nexthop)
 270. {
 271. struct nexthop *nh;
 272. if (! CHECK_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_RECURSIVE))
 273. return 0;
 274. for (nh = nexthop->resolved; nh; nh = nh->next)
 275. if (CHECK_FLAG (nh->flags, NEXTHOP_FLAG_FIB))
 276. return 1;
 277. return 0;
 278. }
 279. /* If force flag is not set, do not modify falgs at all for uninstall
 280. the route from FIB. */
 281. static int
 282. nexthop_active_ipv4 (struct rib *rib, struct nexthop *nexthop, int set,
 283. struct route_node *top)
 284. {
 285. struct prefix_ipv4 p;
 286. struct route_table *table;
 287. struct route_node *rn;
 288. struct rib *match;
 289. int resolved;
 290. struct nexthop *newhop;
 291. struct nexthop *resolved_hop;
 292. if (nexthop->type == NEXTHOP_TYPE_IPV4)
 293. nexthop->ifindex = 0;
 294. if (set)
 295. {
 296. UNSET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_RECURSIVE);
 297. nexthops_free(nexthop->resolved);
 298. nexthop->resolved = NULL;
 299. rib->nexthop_mtu = 0;
 300. }
 301. /* Make lookup prefix. */
 302. memset (&p, 0, sizeof (struct prefix_ipv4));
 303. p.family = AF_INET;
 304. p.prefixlen = IPV4_MAX_PREFIXLEN;
 305. p.prefix = nexthop->gate.ipv4;
 306. /* Lookup table. */
 307. table = zebra_vrf_table (AFI_IP, SAFI_UNICAST, rib->vrf_id);
 308. if (! table)
 309. return 0;
 310. rn = route_node_match (table, (struct prefix *) &p);
 311. while (rn)
 312. {
 313. route_unlock_node (rn);
 314. /* If lookup self prefix return immediately. */
 315. if (rn == top)
 316. return 0;
 317. /* Pick up selected route. */
 318. RNODE_FOREACH_RIB (rn, match)
 319. {
 320. if (CHECK_FLAG (match->status, RIB_ENTRY_REMOVED))
 321. continue;
 322. if (CHECK_FLAG (match->status, RIB_ENTRY_SELECTED_FIB))
 323. break;
 324. }
 325. /* If there is no selected route or matched route is EGP, go up
 326. tree. */
 327. if (! match
 328. || match->type == ZEBRA_ROUTE_BGP)
 329. {
 330. do {
 331. rn = rn->parent;
 332. } while (rn && rn->info == NULL);
 333. if (rn)
 334. route_lock_node (rn);
 335. }
 336. else
 337. {
 338. /* If the longest prefix match for the nexthop yields
 339. * a blackhole, mark it as inactive. */
 340. if (CHECK_FLAG (match->flags, ZEBRA_FLAG_BLACKHOLE)
 341. || CHECK_FLAG (match->flags, ZEBRA_FLAG_REJECT))
 342. return 0;
 343. if (match->type == ZEBRA_ROUTE_CONNECT)
 344. {
 345. /* Directly point connected route. */
 346. newhop = match->nexthop;
 347. if (newhop && nexthop->type == NEXTHOP_TYPE_IPV4)
 348. nexthop->ifindex = newhop->ifindex;
 349. return 1;
 350. }
 351. else if (CHECK_FLAG (rib->flags, ZEBRA_FLAG_INTERNAL))
 352. {
 353. resolved = 0;
 354. for (newhop = match->nexthop; newhop; newhop = newhop->next)
 355. if (CHECK_FLAG (newhop->flags, NEXTHOP_FLAG_FIB)
 356. && ! CHECK_FLAG (newhop->flags, NEXTHOP_FLAG_RECURSIVE))
 357. {
 358. if (set)
 359. {
 360. SET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_RECURSIVE);
 361. resolved_hop = XCALLOC(MTYPE_NEXTHOP, sizeof (struct nexthop));
 362. SET_FLAG (resolved_hop->flags, NEXTHOP_FLAG_ACTIVE);
 363. /* If the resolving route specifies a gateway, use it */
 364. if (newhop->type == NEXTHOP_TYPE_IPV4
 365. || newhop->type == NEXTHOP_TYPE_IPV4_IFINDEX
 366. || newhop->type == NEXTHOP_TYPE_IPV4_IFNAME)
 367. {
 368. resolved_hop->type = newhop->type;
 369. resolved_hop->gate.ipv4 = newhop->gate.ipv4;
 370. resolved_hop->ifindex = newhop->ifindex;
 371. }
 372. /* If the resolving route is an interface route, it
 373. * means the gateway we are looking up is connected
 374. * to that interface. Therefore, the resolved route
 375. * should have the original gateway as nexthop as it
 376. * is directly connected. */
 377. if (newhop->type == NEXTHOP_TYPE_IFINDEX
 378. || newhop->type == NEXTHOP_TYPE_IFNAME)
 379. {
 380. resolved_hop->type = NEXTHOP_TYPE_IPV4_IFINDEX;
 381. resolved_hop->gate.ipv4 = nexthop->gate.ipv4;
 382. resolved_hop->ifindex = newhop->ifindex;
 383. }
 384. _nexthop_add(&nexthop->resolved, resolved_hop);
 385. }
 386. resolved = 1;
 387. }
 388. if (resolved && set)
 389. rib->nexthop_mtu = match->mtu;
 390. return resolved;
 391. }
 392. else
 393. {
 394. return 0;
 395. }
 396. }
 397. }
 398. return 0;
 399. }
 400. /* If force flag is not set, do not modify falgs at all for uninstall
 401. the route from FIB. */
 402. static int
 403. nexthop_active_ipv6 (struct rib *rib, struct nexthop *nexthop, int set,
 404. struct route_node *top)
 405. {
 406. struct prefix_ipv6 p;
 407. struct route_table *table;
 408. struct route_node *rn;
 409. struct rib *match;
 410. int resolved;
 411. struct nexthop *newhop;
 412. struct nexthop *resolved_hop;
 413. if (nexthop->type == NEXTHOP_TYPE_IPV6)
 414. nexthop->ifindex = 0;
 415. if (set)
 416. {
 417. UNSET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_RECURSIVE);
 418. nexthops_free(nexthop->resolved);
 419. nexthop->resolved = NULL;
 420. }
 421. /* Make lookup prefix. */
 422. memset (&p, 0, sizeof (struct prefix_ipv6));
 423. p.family = AF_INET6;
 424. p.prefixlen = IPV6_MAX_PREFIXLEN;
 425. p.prefix = nexthop->gate.ipv6;
 426. /* Lookup table. */
 427. table = zebra_vrf_table (AFI_IP6, SAFI_UNICAST, rib->vrf_id);
 428. if (! table)
 429. return 0;
 430. rn = route_node_match (table, (struct prefix *) &p);
 431. while (rn)
 432. {
 433. route_unlock_node (rn);
 434. /* If lookup self prefix return immediately. */
 435. if (rn == top)
 436. return 0;
 437. /* Pick up selected route. */
 438. RNODE_FOREACH_RIB (rn, match)
 439. {
 440. if (CHECK_FLAG (match->status, RIB_ENTRY_REMOVED))
 441. continue;
 442. if (CHECK_FLAG (match->status, RIB_ENTRY_SELECTED_FIB))
 443. break;
 444. }
 445. /* If there is no selected route or matched route is EGP, go up
 446. tree. */
 447. if (! match
 448. || match->type == ZEBRA_ROUTE_BGP)
 449. {
 450. do {
 451. rn = rn->parent;
 452. } while (rn && rn->info == NULL);
 453. if (rn)
 454. route_lock_node (rn);
 455. }
 456. else
 457. {
 458. /* If the longest prefix match for the nexthop yields
 459. * a blackhole, mark it as inactive. */
 460. if (CHECK_FLAG (match->flags, ZEBRA_FLAG_BLACKHOLE)
 461. || CHECK_FLAG (match->flags, ZEBRA_FLAG_REJECT))
 462. return 0;
 463. if (match->type == ZEBRA_ROUTE_CONNECT)
 464. {
 465. /* Directly point connected route. */
 466. newhop = match->nexthop;
 467. if (newhop && nexthop->type == NEXTHOP_TYPE_IPV6)
 468. nexthop->ifindex = newhop->ifindex;
 469. return 1;
 470. }
 471. else if (CHECK_FLAG (rib->flags, ZEBRA_FLAG_INTERNAL))
 472. {
 473. resolved = 0;
 474. for (newhop = match->nexthop; newhop; newhop = newhop->next)
 475. if (CHECK_FLAG (newhop->flags, NEXTHOP_FLAG_FIB)
 476. && ! CHECK_FLAG (newhop->flags, NEXTHOP_FLAG_RECURSIVE))
 477. {
 478. if (set)
 479. {
 480. SET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_RECURSIVE);
 481. resolved_hop = XCALLOC(MTYPE_NEXTHOP, sizeof (struct nexthop));
 482. SET_FLAG (resolved_hop->flags, NEXTHOP_FLAG_ACTIVE);
 483. /* See nexthop_active_ipv4 for a description how the
 484. * resolved nexthop is constructed. */
 485. if (newhop->type == NEXTHOP_TYPE_IPV6
 486. || newhop->type == NEXTHOP_TYPE_IPV6_IFINDEX
 487. || newhop->type == NEXTHOP_TYPE_IPV6_IFNAME)
 488. {
 489. resolved_hop->type = newhop->type;
 490. resolved_hop->gate.ipv6 = newhop->gate.ipv6;
 491. if (newhop->ifindex)
 492. {
 493. resolved_hop->type = NEXTHOP_TYPE_IPV6_IFINDEX;
 494. resolved_hop->ifindex = newhop->ifindex;
 495. }
 496. }
 497. if (newhop->type == NEXTHOP_TYPE_IFINDEX
 498. || newhop->type == NEXTHOP_TYPE_IFNAME)
 499. {
 500. resolved_hop->flags |= NEXTHOP_FLAG_ONLINK;
 501. resolved_hop->type = NEXTHOP_TYPE_IPV6_IFINDEX;
 502. resolved_hop->gate.ipv6 = nexthop->gate.ipv6;
 503. resolved_hop->ifindex = newhop->ifindex;
 504. }
 505. _nexthop_add(&nexthop->resolved, resolved_hop);
 506. }
 507. resolved = 1;
 508. }
 509. return resolved;
 510. }
 511. else
 512. {
 513. return 0;
 514. }
 515. }
 516. }
 517. return 0;
 518. }
 519. struct rib *
 520. rib_match_ipv4_safi (struct in_addr addr, safi_t safi, int skip_bgp,
 521. struct route_node **rn_out, vrf_id_t vrf_id)
 522. {
 523. struct route_table *table;
 524. struct route_node *rn;
 525. struct rib *match;
 526. struct nexthop *newhop, *tnewhop;
 527. int recursing;
 528. /* Lookup table. */
 529. table = zebra_vrf_table (AFI_IP, safi, vrf_id);
 530. if (! table)
 531. return 0;
 532. rn = route_node_match_ipv4 (table, &addr);
 533. while (rn)
 534. {
 535. route_unlock_node (rn);
 536. /* Pick up selected route. */
 537. RNODE_FOREACH_RIB (rn, match)
 538. {
 539. if (CHECK_FLAG (match->status, RIB_ENTRY_REMOVED))
 540. continue;
 541. if (CHECK_FLAG (match->status, RIB_ENTRY_SELECTED_FIB))
 542. break;
 543. }
 544. /* If there is no selected route or matched route is EGP, go up
 545. tree. */
 546. if (!match || (skip_bgp && (match->type == ZEBRA_ROUTE_BGP)))
 547. {
 548. do {
 549. rn = rn->parent;
 550. } while (rn && rn->info == NULL);
 551. if (rn)
 552. route_lock_node (rn);
 553. }
 554. else
 555. {
 556. if (match->type != ZEBRA_ROUTE_CONNECT)
 557. {
 558. int found = 0;
 559. for (ALL_NEXTHOPS_RO(match->nexthop, newhop, tnewhop, recursing))
 560. if (CHECK_FLAG (newhop->flags, NEXTHOP_FLAG_FIB))
 561. {
 562. found = 1;
 563. break;
 564. }
 565. if (!found)
 566. return NULL;
 567. }
 568. if (rn_out)
 569. *rn_out = rn;
 570. return match;
 571. }
 572. }
 573. return NULL;
 574. }
 575. struct rib *
 576. rib_match_ipv4_multicast (struct in_addr addr, struct route_node **rn_out,
 577. vrf_id_t vrf_id)
 578. {
 579. struct rib *rib = NULL, *mrib = NULL, *urib = NULL;
 580. struct route_node *m_rn = NULL, *u_rn = NULL;
 581. int skip_bgp = 0; /* bool */
 582. switch (ipv4_multicast_mode)
 583. {
 584. case MCAST_MRIB_ONLY:
 585. return rib_match_ipv4_safi (addr, SAFI_MULTICAST, skip_bgp, rn_out,
 586. vrf_id);
 587. case MCAST_URIB_ONLY:
 588. return rib_match_ipv4_safi (addr, SAFI_UNICAST, skip_bgp, rn_out,
 589. vrf_id);
 590. case MCAST_NO_CONFIG:
 591. case MCAST_MIX_MRIB_FIRST:
 592. rib = mrib = rib_match_ipv4_safi (addr, SAFI_MULTICAST, skip_bgp, &m_rn,
 593. vrf_id);
 594. if (!mrib)
 595. rib = urib = rib_match_ipv4_safi (addr, SAFI_UNICAST, skip_bgp, &u_rn,
 596. vrf_id);
 597. break;
 598. case MCAST_MIX_DISTANCE:
 599. mrib = rib_match_ipv4_safi (addr, SAFI_MULTICAST, skip_bgp, &m_rn,
 600. vrf_id);
 601. urib = rib_match_ipv4_safi (addr, SAFI_UNICAST, skip_bgp, &u_rn,
 602. vrf_id);
 603. if (mrib && urib)
 604. rib = urib->distance < mrib->distance ? urib : mrib;
 605. else if (mrib)
 606. rib = mrib;
 607. else if (urib)
 608. rib = urib;
 609. break;
 610. case MCAST_MIX_PFXLEN:
 611. mrib = rib_match_ipv4_safi (addr, SAFI_MULTICAST, skip_bgp, &m_rn,
 612. vrf_id);
 613. urib = rib_match_ipv4_safi (addr, SAFI_UNICAST, skip_bgp, &u_rn,
 614. vrf_id);
 615. if (mrib && urib)
 616. rib = u_rn->p.prefixlen > m_rn->p.prefixlen ? urib : mrib;
 617. else if (mrib)
 618. rib = mrib;
 619. else if (urib)
 620. rib = urib;
 621. break;
 622. }
 623. if (rn_out)
 624. *rn_out = (rib == mrib) ? m_rn : u_rn;
 625. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB)
 626. {
 627. char buf[BUFSIZ];
 628. inet_ntop (AF_INET, &addr, buf, BUFSIZ);
 629. zlog_debug("%s: %s vrf %u: found %s, using %s",
 630. __func__, buf, vrf_id,
 631. mrib ? (urib ? "MRIB+URIB" : "MRIB") :
 632. urib ? "URIB" : "nothing",
 633. rib == urib ? "URIB" : rib == mrib ? "MRIB" : "none");
 634. }
 635. return rib;
 636. }
 637. void
 638. multicast_mode_ipv4_set (enum multicast_mode mode)
 639. {
 640. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB)
 641. zlog_debug("%s: multicast lookup mode set (%d)", __func__, mode);
 642. ipv4_multicast_mode = mode;
 643. }
 644. enum multicast_mode
 645. multicast_mode_ipv4_get (void)
 646. {
 647. return ipv4_multicast_mode;
 648. }
 649. struct rib *
 650. rib_lookup_ipv4 (struct prefix_ipv4 *p, vrf_id_t vrf_id)
 651. {
 652. struct route_table *table;
 653. struct route_node *rn;
 654. struct rib *match;
 655. struct nexthop *nexthop, *tnexthop;
 656. int recursing;
 657. /* Lookup table. */
 658. table = zebra_vrf_table (AFI_IP, SAFI_UNICAST, vrf_id);
 659. if (! table)
 660. return 0;
 661. rn = route_node_lookup (table, (struct prefix *) p);
 662. /* No route for this prefix. */
 663. if (! rn)
 664. return NULL;
 665. /* Unlock node. */
 666. route_unlock_node (rn);
 667. RNODE_FOREACH_RIB (rn, match)
 668. {
 669. if (CHECK_FLAG (match->status, RIB_ENTRY_REMOVED))
 670. continue;
 671. if (CHECK_FLAG (match->status, RIB_ENTRY_SELECTED_FIB))
 672. break;
 673. }
 674. if (! match || match->type == ZEBRA_ROUTE_BGP)
 675. return NULL;
 676. if (match->type == ZEBRA_ROUTE_CONNECT)
 677. return match;
 678. for (ALL_NEXTHOPS_RO(match->nexthop, nexthop, tnexthop, recursing))
 679. if (CHECK_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_FIB))
 680. return match;
 681. return NULL;
 682. }
 683. /*
 684. * This clone function, unlike its original rib_lookup_ipv4(), checks
 685. * if specified IPv4 route record (prefix/mask -> gate) exists in
 686. * the whole RIB and has ZEBRA_FLAG_SELECTED set.
 687. *
 688. * Return values:
 689. * -1: error
 690. * 0: exact match found
 691. * 1: a match was found with a different gate
 692. * 2: connected route found
 693. * 3: no matches found
 694. */
 695. int
 696. rib_lookup_ipv4_route (struct prefix_ipv4 *p, union sockunion * qgate,
 697. vrf_id_t vrf_id)
 698. {
 699. struct route_table *table;
 700. struct route_node *rn;
 701. struct rib *match;
 702. struct nexthop *nexthop, *tnexthop;
 703. int recursing;
 704. int nexthops_active;
 705. /* Lookup table. */
 706. table = zebra_vrf_table (AFI_IP, SAFI_UNICAST, vrf_id);
 707. if (! table)
 708. return ZEBRA_RIB_LOOKUP_ERROR;
 709. /* Scan the RIB table for exactly matching RIB entry. */
 710. rn = route_node_lookup (table, (struct prefix *) p);
 711. /* No route for this prefix. */
 712. if (! rn)
 713. return ZEBRA_RIB_NOTFOUND;
 714. /* Unlock node. */
 715. route_unlock_node (rn);
 716. /* Find out if a "selected" RR for the discovered RIB entry exists ever. */
 717. RNODE_FOREACH_RIB (rn, match)
 718. {
 719. if (CHECK_FLAG (match->status, RIB_ENTRY_REMOVED))
 720. continue;
 721. if (CHECK_FLAG (match->status, RIB_ENTRY_SELECTED_FIB))
 722. break;
 723. }
 724. /* None such found :( */
 725. if (!match)
 726. return ZEBRA_RIB_NOTFOUND;
 727. if (match->type == ZEBRA_ROUTE_CONNECT)
 728. return ZEBRA_RIB_FOUND_CONNECTED;
 729. /* Ok, we have a cood candidate, let's check it's nexthop list... */
 730. nexthops_active = 0;
 731. for (ALL_NEXTHOPS_RO(match->nexthop, nexthop, tnexthop, recursing))
 732. if (CHECK_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_FIB))
 733. {
 734. nexthops_active = 1;
 735. if (nexthop->gate.ipv4.s_addr == sockunion2ip (qgate))
 736. return ZEBRA_RIB_FOUND_EXACT;
 737. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB)
 738. {
 739. char gate_buf[INET_ADDRSTRLEN], qgate_buf[INET_ADDRSTRLEN];
 740. inet_ntop (AF_INET, &nexthop->gate.ipv4.s_addr, gate_buf, INET_ADDRSTRLEN);
 741. inet_ntop (AF_INET, &sockunion2ip(qgate), qgate_buf, INET_ADDRSTRLEN);
 742. zlog_debug ("%s: qgate == %s, %s == %s", __func__,
 743. qgate_buf, recursing ? "rgate" : "gate", gate_buf);
 744. }
 745. }
 746. if (nexthops_active)
 747. return ZEBRA_RIB_FOUND_NOGATE;
 748. return ZEBRA_RIB_NOTFOUND;
 749. }
 750. struct rib *
 751. rib_match_ipv6 (struct in6_addr *addr, vrf_id_t vrf_id)
 752. {
 753. struct prefix_ipv6 p;
 754. struct route_table *table;
 755. struct route_node *rn;
 756. struct rib *match;
 757. struct nexthop *newhop, *tnewhop;
 758. int recursing;
 759. /* Lookup table. */
 760. table = zebra_vrf_table (AFI_IP6, SAFI_UNICAST, vrf_id);
 761. if (! table)
 762. return 0;
 763. memset (&p, 0, sizeof (struct prefix_ipv6));
 764. p.family = AF_INET6;
 765. p.prefixlen = IPV6_MAX_PREFIXLEN;
 766. IPV6_ADDR_COPY (&p.prefix, addr);
 767. rn = route_node_match (table, (struct prefix *) &p);
 768. while (rn)
 769. {
 770. route_unlock_node (rn);
 771. /* Pick up selected route. */
 772. RNODE_FOREACH_RIB (rn, match)
 773. {
 774. if (CHECK_FLAG (match->status, RIB_ENTRY_REMOVED))
 775. continue;
 776. if (CHECK_FLAG (match->status, RIB_ENTRY_SELECTED_FIB))
 777. break;
 778. }
 779. /* If there is no selected route or matched route is EGP, go up
 780. tree. */
 781. if (! match
 782. || match->type == ZEBRA_ROUTE_BGP)
 783. {
 784. do {
 785. rn = rn->parent;
 786. } while (rn && rn->info == NULL);
 787. if (rn)
 788. route_lock_node (rn);
 789. }
 790. else
 791. {
 792. if (match->type == ZEBRA_ROUTE_CONNECT)
 793. /* Directly point connected route. */
 794. return match;
 795. else
 796. {
 797. for (ALL_NEXTHOPS_RO(match->nexthop, newhop, tnewhop, recursing))
 798. if (CHECK_FLAG (newhop->flags, NEXTHOP_FLAG_FIB))
 799. return match;
 800. return NULL;
 801. }
 802. }
 803. }
 804. return NULL;
 805. }
 806. #define RIB_SYSTEM_ROUTE(R) \
 807. ((R)->type == ZEBRA_ROUTE_KERNEL || (R)->type == ZEBRA_ROUTE_CONNECT)
 808. /* This function verifies reachability of one given nexthop, which can be
 809. * numbered or unnumbered, IPv4 or IPv6. The result is unconditionally stored
 810. * in nexthop->flags field. If the 4th parameter, 'set', is non-zero,
 811. * nexthop->ifindex will be updated appropriately as well.
 812. * An existing route map can turn (otherwise active) nexthop into inactive, but
 813. * not vice versa.
 814. *
 815. * The return value is the final value of 'ACTIVE' flag.
 816. */
 817. static unsigned
 818. nexthop_active_check (struct route_node *rn, struct rib *rib,
 819. struct nexthop *nexthop, int set)
 820. {
 821. rib_table_info_t *info = rn->table->info;
 822. struct interface *ifp;
 823. route_map_result_t ret = RMAP_MATCH;
 824. extern char *proto_rm[AFI_MAX][ZEBRA_ROUTE_MAX+1];
 825. struct route_map *rmap;
 826. int family;
 827. family = 0;
 828. switch (nexthop->type)
 829. {
 830. case NEXTHOP_TYPE_IFINDEX:
 831. ifp = if_lookup_by_index_vrf (nexthop->ifindex, rib->vrf_id);
 832. if (ifp && if_is_operative(ifp))
 833. SET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_ACTIVE);
 834. else
 835. UNSET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_ACTIVE);
 836. break;
 837. case NEXTHOP_TYPE_IPV6_IFNAME:
 838. family = AFI_IP6;
 839. case NEXTHOP_TYPE_IFNAME:
 840. ifp = if_lookup_by_name_vrf (nexthop->ifname, rib->vrf_id);
 841. if (ifp && if_is_operative(ifp))
 842. {
 843. if (set)
 844. nexthop->ifindex = ifp->ifindex;
 845. SET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_ACTIVE);
 846. }
 847. else
 848. {
 849. if (set)
 850. nexthop->ifindex = 0;
 851. UNSET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_ACTIVE);
 852. }
 853. break;
 854. case NEXTHOP_TYPE_IPV4:
 855. case NEXTHOP_TYPE_IPV4_IFINDEX:
 856. family = AFI_IP;
 857. if (nexthop_active_ipv4 (rib, nexthop, set, rn))
 858. SET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_ACTIVE);
 859. else
 860. UNSET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_ACTIVE);
 861. break;
 862. case NEXTHOP_TYPE_IPV6:
 863. family = AFI_IP6;
 864. if (nexthop_active_ipv6 (rib, nexthop, set, rn))
 865. SET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_ACTIVE);
 866. else
 867. UNSET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_ACTIVE);
 868. break;
 869. case NEXTHOP_TYPE_IPV6_IFINDEX:
 870. family = AFI_IP6;
 871. if (IN6_IS_ADDR_LINKLOCAL (&nexthop->gate.ipv6))
 872. {
 873. ifp = if_lookup_by_index_vrf (nexthop->ifindex, rib->vrf_id);
 874. if (ifp && if_is_operative(ifp))
 875. SET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_ACTIVE);
 876. else
 877. UNSET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_ACTIVE);
 878. }
 879. else
 880. {
 881. if (nexthop_active_ipv6 (rib, nexthop, set, rn))
 882. SET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_ACTIVE);
 883. else
 884. UNSET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_ACTIVE);
 885. }
 886. break;
 887. case NEXTHOP_TYPE_BLACKHOLE:
 888. SET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_ACTIVE);
 889. break;
 890. default:
 891. break;
 892. }
 893. if (! CHECK_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_ACTIVE))
 894. return 0;
 895. /* XXX: What exactly do those checks do? Do we support
 896. * e.g. IPv4 routes with IPv6 nexthops or vice versa? */
 897. if (RIB_SYSTEM_ROUTE(rib) ||
 898. (family == AFI_IP && rn->p.family != AF_INET) ||
 899. (family == AFI_IP6 && rn->p.family != AF_INET6))
 900. return CHECK_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_ACTIVE);
 901. /* The original code didn't determine the family correctly
 902. * e.g. for NEXTHOP_TYPE_IFINDEX. Retrieve the correct afi
 903. * from the rib_table_info in those cases.
 904. * Possibly it may be better to use only the rib_table_info
 905. * in every case.
 906. */
 907. if (!family)
 908. family = info->afi;
 909. rmap = 0;
 910. if (rib->type >= 0 && rib->type < ZEBRA_ROUTE_MAX &&
 911. proto_rm[family][rib->type])
 912. rmap = route_map_lookup_by_name (proto_rm[family][rib->type]);
 913. if (!rmap && proto_rm[family][ZEBRA_ROUTE_MAX])
 914. rmap = route_map_lookup_by_name (proto_rm[family][ZEBRA_ROUTE_MAX]);
 915. if (rmap) {
 916. struct nexthop_vrfid nh_vrf = {nexthop, rib->vrf_id};
 917. ret = route_map_apply(rmap, &rn->p, RMAP_ZEBRA, &nh_vrf);
 918. }
 919. if (ret == RMAP_DENYMATCH)
 920. UNSET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_ACTIVE);
 921. return CHECK_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_ACTIVE);
 922. }
 923. /* Iterate over all nexthops of the given RIB entry and refresh their
 924. * ACTIVE flag. rib->nexthop_active_num is updated accordingly. If any
 925. * nexthop is found to toggle the ACTIVE flag, the whole rib structure
 926. * is flagged with RIB_ENTRY_CHANGED. The 4th 'set' argument is
 927. * transparently passed to nexthop_active_check().
 928. *
 929. * Return value is the new number of active nexthops.
 930. */
 931. static int
 932. nexthop_active_update (struct route_node *rn, struct rib *rib, int set)
 933. {
 934. struct nexthop *nexthop;
 935. unsigned int prev_active, new_active;
 936. ifindex_t prev_index;
 937. rib->nexthop_active_num = 0;
 938. for (nexthop = rib->nexthop; nexthop; nexthop = nexthop->next)
 939. {
 940. prev_active = CHECK_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_ACTIVE);
 941. prev_index = nexthop->ifindex;
 942. if ((new_active = nexthop_active_check (rn, rib, nexthop, set)))
 943. rib->nexthop_active_num++;
 944. if (prev_active != new_active ||
 945. prev_index != nexthop->ifindex)
 946. SET_FLAG (rib->status, RIB_ENTRY_CHANGED);
 947. }
 948. return rib->nexthop_active_num;
 949. }
 950. static int
 951. rib_update_kernel (struct route_node *rn, struct rib *old, struct rib *new)
 952. {
 953. int ret = 0;
 954. struct nexthop *nexthop, *tnexthop;
 955. rib_table_info_t *info = rn->table->info;
 956. int recursing;
 957. if (info->safi != SAFI_UNICAST)
 958. {
 959. if (new)
 960. for (ALL_NEXTHOPS_RO(new->nexthop, nexthop, tnexthop, recursing))
 961. SET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_FIB);
 962. if (old)
 963. for (ALL_NEXTHOPS_RO(old->nexthop, nexthop, tnexthop, recursing))
 964. UNSET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_FIB);
 965. return 0;
 966. }
 967. /*
 968. * Make sure we update the FPM any time we send new information to
 969. * the kernel.
 970. */
 971. zfpm_trigger_update (rn, "updating in kernel");
 972. ret = kernel_route_rib (&rn->p, old, new);
 973. /* This condition is never met, if we are using rt_socket.c */
 974. if (ret < 0 && new)
 975. {
 976. for (ALL_NEXTHOPS_RO(new->nexthop, nexthop, tnexthop, recursing))
 977. UNSET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_FIB);
 978. }
 979. else if (old && old != new)
 980. {
 981. for (ALL_NEXTHOPS_RO(old->nexthop, nexthop, tnexthop, recursing))
 982. UNSET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_FIB);
 983. }
 984. return ret;
 985. }
 986. /* Uninstall the route from kernel. */
 987. static void
 988. rib_uninstall (struct route_node *rn, struct rib *rib)
 989. {
 990. rib_table_info_t *info = rn->table->info;
 991. if (CHECK_FLAG (rib->status, RIB_ENTRY_SELECTED_FIB))
 992. {
 993. if (info->safi == SAFI_UNICAST)
 994. zfpm_trigger_update (rn, "rib_uninstall");
 995. redistribute_delete (&rn->p, rib);
 996. if (! RIB_SYSTEM_ROUTE (rib))
 997. rib_update_kernel (rn, rib, NULL);
 998. UNSET_FLAG (rib->flags, ZEBRA_FLAG_SELECTED);
 999. }
 1000. }
 1001. static void rib_unlink (struct route_node *, struct rib *);
 1002. /*
 1003. * rib_can_delete_dest
 1004. *
 1005. * Returns TRUE if the given dest can be deleted from the table.
 1006. */
 1007. static int
 1008. rib_can_delete_dest (rib_dest_t *dest)
 1009. {
 1010. if (dest->routes)
 1011. {
 1012. return 0;
 1013. }
 1014. /*
 1015. * Don't delete the dest if we have to update the FPM about this
 1016. * prefix.
 1017. */
 1018. if (CHECK_FLAG (dest->flags, RIB_DEST_UPDATE_FPM) ||
 1019. CHECK_FLAG (dest->flags, RIB_DEST_SENT_TO_FPM))
 1020. return 0;
 1021. return 1;
 1022. }
 1023. /*
 1024. * rib_gc_dest
 1025. *
 1026. * Garbage collect the rib dest corresponding to the given route node
 1027. * if appropriate.
 1028. *
 1029. * Returns TRUE if the dest was deleted, FALSE otherwise.
 1030. */
 1031. int
 1032. rib_gc_dest (struct route_node *rn)
 1033. {
 1034. rib_dest_t *dest;
 1035. dest = rib_dest_from_rnode (rn);
 1036. if (!dest)
 1037. return 0;
 1038. if (!rib_can_delete_dest (dest))
 1039. return 0;
 1040. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB)
 1041. rnode_debug (rn, "removing dest from table");
 1042. dest->rnode = NULL;
 1043. XFREE (MTYPE_RIB_DEST, dest);
 1044. rn->info = NULL;
 1045. /*
 1046. * Release the one reference that we keep on the route node.
 1047. */
 1048. route_unlock_node (rn);
 1049. return 1;
 1050. }
 1051. /* Check if 'alternate' RIB entry is better than 'current'. */
 1052. static struct rib *
 1053. rib_choose_best (struct rib *current, struct rib *alternate)
 1054. {
 1055. if (current == NULL)
 1056. return alternate;
 1057. /* filter route selection in following order:
 1058. * - connected beats other types
 1059. * - lower distance beats higher
 1060. * - lower metric beats higher for equal distance
 1061. * - last, hence oldest, route wins tie break.
 1062. */
 1063. /* Connected routes. Pick the last connected
 1064. * route of the set of lowest metric connected routes.
 1065. */
 1066. if (alternate->type == ZEBRA_ROUTE_CONNECT)
 1067. {
 1068. if (current->type != ZEBRA_ROUTE_CONNECT
 1069. || alternate->metric <= current->metric)
 1070. return alternate;
 1071. return current;
 1072. }
 1073. if (current->type == ZEBRA_ROUTE_CONNECT)
 1074. return current;
 1075. /* higher distance loses */
 1076. if (alternate->distance < current->distance)
 1077. return alternate;
 1078. if (current->distance < alternate->distance)
 1079. return current;
 1080. /* metric tie-breaks equal distance */
 1081. if (alternate->metric <= current->metric)
 1082. return alternate;
 1083. return current;
 1084. }
 1085. /* Core function for processing routing information base. */
 1086. static void
 1087. rib_process (struct route_node *rn)
 1088. {
 1089. struct rib *rib;
 1090. struct rib *next;
 1091. struct rib *old_selected = NULL;
 1092. struct rib *new_selected = NULL;
 1093. struct rib *old_fib = NULL;
 1094. struct rib *new_fib = NULL;
 1095. int installed = 0;
 1096. struct nexthop *nexthop = NULL, *tnexthop;
 1097. int recursing;
 1098. rib_table_info_t *info;
 1099. assert (rn);
 1100. info = rn->table->info;
 1101. RNODE_FOREACH_RIB (rn, rib)
 1102. {
 1103. UNSET_FLAG (rib->status, RIB_ENTRY_CHANGED);
 1104. /* Currently installed rib. */
 1105. if (CHECK_FLAG (rib->flags, ZEBRA_FLAG_SELECTED))
 1106. {
 1107. assert (old_selected == NULL);
 1108. old_selected = rib;
 1109. }
 1110. if (CHECK_FLAG (rib->status, RIB_ENTRY_SELECTED_FIB))
 1111. {
 1112. assert (old_fib == NULL);
 1113. old_fib = rib;
 1114. }
 1115. /* Skip deleted entries from selection */
 1116. if (CHECK_FLAG (rib->status, RIB_ENTRY_REMOVED))
 1117. continue;
 1118. /* Skip unreachable nexthop. */
 1119. if (! nexthop_active_update (rn, rib, 0))
 1120. continue;
 1121. /* Infinit distance. */
 1122. if (rib->distance == DISTANCE_INFINITY)
 1123. continue;
 1124. if (CHECK_FLAG (rib->flags, ZEBRA_FLAG_FIB_OVERRIDE))
 1125. new_fib = rib_choose_best(new_fib, rib);
 1126. else
 1127. new_selected = rib_choose_best(new_selected, rib);
 1128. } /* RNODE_FOREACH_RIB_SAFE */
 1129. /* If no FIB override route, use the selected route also for FIB */
 1130. if (new_fib == NULL)
 1131. new_fib = new_selected;
 1132. /* After the cycle is finished, the following pointers will be set:
 1133. * old_selected --- RIB entry currently having SELECTED
 1134. * new_selected --- RIB entry that is newly SELECTED
 1135. * old_fib --- RIB entry currently in kernel FIB
 1136. * new_fib --- RIB entry that is newly to be in kernel FIB
 1137. *
 1138. * new_selected will get SELECTED flag, and is going to be redistributed
 1139. * the zclients. new_fib (which can be new_selected) will be installed in kernel.
 1140. */
 1141. /* Set real nexthops. */
 1142. if (new_fib)
 1143. nexthop_active_update (rn, new_fib, 1);
 1144. if (new_selected && new_selected != new_fib)
 1145. nexthop_active_update (rn, new_selected, 1);
 1146. /* Update kernel if FIB entry has changed */
 1147. if (old_fib != new_fib
 1148. || (new_fib && CHECK_FLAG (new_fib->status, RIB_ENTRY_CHANGED)))
 1149. {
 1150. if (old_fib && old_fib != new_fib)
 1151. {
 1152. if (! RIB_SYSTEM_ROUTE (old_fib) && (! new_fib || RIB_SYSTEM_ROUTE (new_fib)))
 1153. rib_update_kernel (rn, old_fib, NULL);
 1154. UNSET_FLAG (old_fib->status, RIB_ENTRY_SELECTED_FIB);
 1155. }
 1156. if (new_fib)
 1157. {
 1158. /* Install new or replace existing FIB entry */
 1159. SET_FLAG (new_fib->status, RIB_ENTRY_SELECTED_FIB);
 1160. if (! RIB_SYSTEM_ROUTE (new_fib))
 1161. rib_update_kernel (rn, old_fib, new_fib);
 1162. }
 1163. if (info->safi == SAFI_UNICAST)
 1164. zfpm_trigger_update (rn, "updating existing route");
 1165. }
 1166. else if (old_fib == new_fib && new_fib && ! RIB_SYSTEM_ROUTE (new_fib))
 1167. {
 1168. /* Housekeeping code to deal with race conditions in kernel with
 1169. * linux netlink reporting interface up before IPv4 or IPv6 protocol
 1170. * is ready to add routes. This makes sure routes are IN the kernel.
 1171. */
 1172. for (ALL_NEXTHOPS_RO(new_fib->nexthop, nexthop, tnexthop, recursing))
 1173. if (CHECK_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_FIB))
 1174. {
 1175. installed = 1;
 1176. break;
 1177. }
 1178. if (! installed)
 1179. rib_update_kernel (rn, NULL, new_fib);
 1180. }
 1181. /* Redistribute SELECTED entry */
 1182. if (old_selected != new_selected
 1183. || (new_selected && CHECK_FLAG (new_selected->status, RIB_ENTRY_CHANGED)))
 1184. {
 1185. if (old_selected)
 1186. {
 1187. if (! new_selected)
 1188. redistribute_delete (&rn->p, old_selected);
 1189. if (old_selected != new_selected)
 1190. UNSET_FLAG (old_selected->flags, ZEBRA_FLAG_SELECTED);
 1191. }
 1192. if (new_selected)
 1193. {
 1194. /* Install new or replace existing redistributed entry */
 1195. SET_FLAG (new_selected->flags, ZEBRA_FLAG_SELECTED);
 1196. redistribute_add (&rn->p, new_selected);
 1197. }
 1198. }
 1199. /* Remove all RIB entries queued for removal */
 1200. RNODE_FOREACH_RIB_SAFE (rn, rib, next)
 1201. {
 1202. if (CHECK_FLAG (rib->status, RIB_ENTRY_REMOVED))
 1203. {
 1204. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB)
 1205. rnode_debug (rn, "rn %p, removing rib %p",
 1206. (void *)rn, (void *)rib);
 1207. rib_unlink (rn, rib);
 1208. }
 1209. }
 1210. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB_Q)
 1211. rnode_debug (rn, "rn %p dequeued", (void *)rn);
 1212. /*
 1213. * Check if the dest can be deleted now.
 1214. */
 1215. rib_gc_dest (rn);
 1216. }
 1217. /* Take a list of route_node structs and return 1, if there was a record
 1218. * picked from it and processed by rib_process(). Don't process more,
 1219. * than one RN record; operate only in the specified sub-queue.
 1220. */
 1221. static unsigned int
 1222. process_subq (struct list * subq, u_char qindex)
 1223. {
 1224. struct listnode *lnode = listhead (subq);
 1225. struct route_node *rnode;
 1226. if (!lnode)
 1227. return 0;
 1228. rnode = listgetdata (lnode);
 1229. rib_process (rnode);
 1230. if (rnode->info)
 1231. UNSET_FLAG (rib_dest_from_rnode (rnode)->flags, RIB_ROUTE_QUEUED (qindex));
 1232. #if 0
 1233. else
 1234. {
 1235. zlog_debug ("%s: called for route_node (%p, %d) with no ribs",
 1236. __func__, rnode, rnode->lock);
 1237. zlog_backtrace(LOG_DEBUG);
 1238. }
 1239. #endif
 1240. route_unlock_node (rnode);
 1241. list_delete_node (subq, lnode);
 1242. return 1;
 1243. }
 1244. /* Dispatch the meta queue by picking, processing and unlocking the next RN from
 1245. * a non-empty sub-queue with lowest priority. wq is equal to zebra->ribq and data
 1246. * is pointed to the meta queue structure.
 1247. */
 1248. static wq_item_status
 1249. meta_queue_process (struct work_queue *dummy, void *data)
 1250. {
 1251. struct meta_queue * mq = data;
 1252. unsigned i;
 1253. for (i = 0; i < MQ_SIZE; i++)
 1254. if (process_subq (mq->subq[i], i))
 1255. {
 1256. mq->size--;
 1257. break;
 1258. }
 1259. return mq->size ? WQ_REQUEUE : WQ_SUCCESS;
 1260. }
 1261. /*
 1262. * Map from rib types to queue type (priority) in meta queue
 1263. */
 1264. static const u_char meta_queue_map[ZEBRA_ROUTE_MAX] = {
 1265. [ZEBRA_ROUTE_SYSTEM] = 4,
 1266. [ZEBRA_ROUTE_KERNEL] = 0,
 1267. [ZEBRA_ROUTE_CONNECT] = 0,
 1268. [ZEBRA_ROUTE_STATIC] = 1,
 1269. [ZEBRA_ROUTE_RIP] = 2,
 1270. [ZEBRA_ROUTE_RIPNG] = 2,
 1271. [ZEBRA_ROUTE_OSPF] = 2,
 1272. [ZEBRA_ROUTE_OSPF6] = 2,
 1273. [ZEBRA_ROUTE_ISIS] = 2,
 1274. [ZEBRA_ROUTE_BGP] = 3,
 1275. [ZEBRA_ROUTE_HSLS] = 4,
 1276. [ZEBRA_ROUTE_BABEL] = 2,
 1277. };
 1278. /* Look into the RN and queue it into one or more priority queues,
 1279. * increasing the size for each data push done.
 1280. */
 1281. static void
 1282. rib_meta_queue_add (struct meta_queue *mq, struct route_node *rn)
 1283. {
 1284. struct rib *rib;
 1285. RNODE_FOREACH_RIB (rn, rib)
 1286. {
 1287. u_char qindex = meta_queue_map[rib->type];
 1288. /* Invariant: at this point we always have rn->info set. */
 1289. if (CHECK_FLAG (rib_dest_from_rnode (rn)->flags,
 1290. RIB_ROUTE_QUEUED (qindex)))
 1291. {
 1292. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB_Q)
 1293. rnode_debug (rn, "rn %p is already queued in sub-queue %u",
 1294. (void *)rn, qindex);
 1295. continue;
 1296. }
 1297. SET_FLAG (rib_dest_from_rnode (rn)->flags, RIB_ROUTE_QUEUED (qindex));
 1298. listnode_add (mq->subq[qindex], rn);
 1299. route_lock_node (rn);
 1300. mq->size++;
 1301. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB_Q)
 1302. rnode_debug (rn, "queued rn %p into sub-queue %u",
 1303. (void *)rn, qindex);
 1304. }
 1305. }
 1306. /* Add route_node to work queue and schedule processing */
 1307. static void
 1308. rib_queue_add (struct zebra_t *zebra, struct route_node *rn)
 1309. {
 1310. assert (zebra && rn);
 1311. /* Pointless to queue a route_node with no RIB entries to add or remove */
 1312. if (!rnode_to_ribs (rn))
 1313. {
 1314. zlog_debug ("%s: called for route_node (%p, %d) with no ribs",
 1315. __func__, (void *)rn, rn->lock);
 1316. zlog_backtrace(LOG_DEBUG);
 1317. return;
 1318. }
 1319. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB_Q)
 1320. rnode_info (rn, "work queue added");
 1321. assert (zebra);
 1322. if (zebra->ribq == NULL)
 1323. {
 1324. zlog_err ("%s: work_queue does not exist!", __func__);
 1325. return;
 1326. }
 1327. /*
 1328. * The RIB queue should normally be either empty or holding the only
 1329. * work_queue_item element. In the latter case this element would
 1330. * hold a pointer to the meta queue structure, which must be used to
 1331. * actually queue the route nodes to process. So create the MQ
 1332. * holder, if necessary, then push the work into it in any case.
 1333. * This semantics was introduced after 0.99.9 release.
 1334. */
 1335. if (!zebra->ribq->items->count)
 1336. work_queue_add (zebra->ribq, zebra->mq);
 1337. rib_meta_queue_add (zebra->mq, rn);
 1338. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB_Q)
 1339. rnode_debug (rn, "rn %p queued", (void *)rn);
 1340. return;
 1341. }
 1342. /* Create new meta queue.
 1343. A destructor function doesn't seem to be necessary here.
 1344. */
 1345. static struct meta_queue *
 1346. meta_queue_new (void)
 1347. {
 1348. struct meta_queue *new;
 1349. unsigned i;
 1350. new = XCALLOC (MTYPE_WORK_QUEUE, sizeof (struct meta_queue));
 1351. assert(new);
 1352. for (i = 0; i < MQ_SIZE; i++)
 1353. {
 1354. new->subq[i] = list_new ();
 1355. assert(new->subq[i]);
 1356. }
 1357. return new;
 1358. }
 1359. /* initialise zebra rib work queue */
 1360. static void
 1361. rib_queue_init (struct zebra_t *zebra)
 1362. {
 1363. assert (zebra);
 1364. if (! (zebra->ribq = work_queue_new (zebra->master,
 1365. "route_node processing")))
 1366. {
 1367. zlog_err ("%s: could not initialise work queue!", __func__);
 1368. return;
 1369. }
 1370. /* fill in the work queue spec */
 1371. zebra->ribq->spec.workfunc = &meta_queue_process;
 1372. zebra->ribq->spec.errorfunc = NULL;
 1373. /* XXX: TODO: These should be runtime configurable via vty */
 1374. zebra->ribq->spec.max_retries = 3;
 1375. zebra->ribq->spec.hold = rib_process_hold_time;
 1376. if (!(zebra->mq = meta_queue_new ()))
 1377. {
 1378. zlog_err ("%s: could not initialise meta queue!", __func__);
 1379. return;
 1380. }
 1381. return;
 1382. }
 1383. /* RIB updates are processed via a queue of pointers to route_nodes.
 1384. *
 1385. * The queue length is bounded by the maximal size of the routing table,
 1386. * as a route_node will not be requeued, if already queued.
 1387. *
 1388. * RIBs are submitted via rib_addnode or rib_delnode which set minimal
 1389. * state, or static_install_route (when an existing RIB is updated)
 1390. * and then submit route_node to queue for best-path selection later.
 1391. * Order of add/delete state changes are preserved for any given RIB.
 1392. *
 1393. * Deleted RIBs are reaped during best-path selection.
 1394. *
 1395. * rib_addnode
 1396. * |-> rib_link or unset RIB_ENTRY_REMOVE |->Update kernel with
 1397. * |-------->| | best RIB, if required
 1398. * | |
 1399. * static_install->|->rib_addqueue...... -> rib_process
 1400. * | |
 1401. * |-------->| |-> rib_unlink
 1402. * |-> set RIB_ENTRY_REMOVE |
 1403. * rib_delnode (RIB freed)
 1404. *
 1405. * The 'info' pointer of a route_node points to a rib_dest_t
 1406. * ('dest'). Queueing state for a route_node is kept on the dest. The
 1407. * dest is created on-demand by rib_link() and is kept around at least
 1408. * as long as there are ribs hanging off it (@see rib_gc_dest()).
 1409. *
 1410. * Refcounting (aka "locking" throughout the GNU Zebra and Quagga code):
 1411. *
 1412. * - route_nodes: refcounted by:
 1413. * - dest attached to route_node:
 1414. * - managed by: rib_link/rib_gc_dest
 1415. * - route_node processing queue
 1416. * - managed by: rib_addqueue, rib_process.
 1417. *
 1418. */
 1419. /* Add RIB to head of the route node. */
 1420. static void
 1421. rib_link (struct route_node *rn, struct rib *rib)
 1422. {
 1423. struct rib *head;
 1424. rib_dest_t *dest;
 1425. assert (rib && rn);
 1426. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB)
 1427. rnode_debug (rn, "rn %p, rib %p", (void *)rn, (void *)rib);
 1428. dest = rib_dest_from_rnode (rn);
 1429. if (!dest)
 1430. {
 1431. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB)
 1432. rnode_debug (rn, "adding dest to table");
 1433. dest = XCALLOC (MTYPE_RIB_DEST, sizeof (rib_dest_t));
 1434. route_lock_node (rn); /* rn route table reference */
 1435. rn->info = dest;
 1436. dest->rnode = rn;
 1437. }
 1438. head = dest->routes;
 1439. if (head)
 1440. {
 1441. head->prev = rib;
 1442. }
 1443. rib->next = head;
 1444. dest->routes = rib;
 1445. rib_queue_add (&zebrad, rn);
 1446. }
 1447. static void
 1448. rib_addnode (struct route_node *rn, struct rib *rib)
 1449. {
 1450. /* RIB node has been un-removed before route-node is processed.
 1451. * route_node must hence already be on the queue for processing..
 1452. */
 1453. if (CHECK_FLAG (rib->status, RIB_ENTRY_REMOVED))
 1454. {
 1455. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB)
 1456. rnode_debug (rn, "rn %p, un-removed rib %p", (void *)rn, (void *)rib);
 1457. UNSET_FLAG (rib->status, RIB_ENTRY_REMOVED);
 1458. return;
 1459. }
 1460. rib_link (rn, rib);
 1461. }
 1462. /*
 1463. * rib_unlink
 1464. *
 1465. * Detach a rib structure from a route_node.
 1466. *
 1467. * Note that a call to rib_unlink() should be followed by a call to
 1468. * rib_gc_dest() at some point. This allows a rib_dest_t that is no
 1469. * longer required to be deleted.
 1470. */
 1471. static void
 1472. rib_unlink (struct route_node *rn, struct rib *rib)
 1473. {
 1474. rib_dest_t *dest;
 1475. assert (rn && rib);
 1476. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB)
 1477. rnode_debug (rn, "rn %p, rib %p", (void *)rn, (void *)rib);
 1478. dest = rib_dest_from_rnode (rn);
 1479. if (rib->next)
 1480. rib->next->prev = rib->prev;
 1481. if (rib->prev)
 1482. rib->prev->next = rib->next;
 1483. else
 1484. {
 1485. dest->routes = rib->next;
 1486. }
 1487. /* free RIB and nexthops */
 1488. nexthops_free(rib->nexthop);
 1489. XFREE (MTYPE_RIB, rib);
 1490. }
 1491. static void
 1492. rib_delnode (struct route_node *rn, struct rib *rib)
 1493. {
 1494. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB)
 1495. rnode_debug (rn, "rn %p, rib %p, removing", (void *)rn, (void *)rib);
 1496. SET_FLAG (rib->status, RIB_ENTRY_REMOVED);
 1497. rib_queue_add (&zebrad, rn);
 1498. }
 1499. int
 1500. rib_add_ipv4 (int type, int flags, struct prefix_ipv4 *p,
 1501. struct in_addr *gate, struct in_addr *src,
 1502. ifindex_t ifindex, vrf_id_t vrf_id, int table_id,
 1503. u_int32_t metric, u_int32_t mtu, u_char distance, safi_t safi)
 1504. {
 1505. struct rib *rib;
 1506. struct rib *same = NULL;
 1507. struct route_table *table;
 1508. struct route_node *rn;
 1509. struct nexthop *nexthop;
 1510. /* Lookup table. */
 1511. table = zebra_vrf_table (AFI_IP, safi, vrf_id);
 1512. if (! table)
 1513. return 0;
 1514. /* Make it sure prefixlen is applied to the prefix. */
 1515. apply_mask_ipv4 (p);
 1516. /* Set default distance by route type. */
 1517. if (distance == 0)
 1518. {
 1519. if ((unsigned)type >= array_size(route_info))
 1520. distance = 150;
 1521. else
 1522. distance = route_info[type].distance;
 1523. /* iBGP distance is 200. */
 1524. if (type == ZEBRA_ROUTE_BGP && CHECK_FLAG (flags, ZEBRA_FLAG_IBGP))
 1525. distance = 200;
 1526. }
 1527. /* Lookup route node.*/
 1528. rn = route_node_get (table, (struct prefix *) p);
 1529. /* If same type of route are installed, treat it as a implicit
 1530. withdraw. */
 1531. RNODE_FOREACH_RIB (rn, rib)
 1532. {
 1533. if (CHECK_FLAG (rib->status, RIB_ENTRY_REMOVED))
 1534. continue;
 1535. if (rib->type != type)
 1536. continue;
 1537. if (rib->type != ZEBRA_ROUTE_CONNECT)
 1538. {
 1539. same = rib;
 1540. break;
 1541. }
 1542. /* Duplicate connected route comes in. */
 1543. else if ((nexthop = rib->nexthop) &&
 1544. nexthop->type == NEXTHOP_TYPE_IFINDEX &&
 1545. nexthop->ifindex == ifindex &&
 1546. !CHECK_FLAG (rib->status, RIB_ENTRY_REMOVED))
 1547. {
 1548. rib->refcnt++;
 1549. return 0 ;
 1550. }
 1551. }
 1552. /* Allocate new rib structure. */
 1553. rib = XCALLOC (MTYPE_RIB, sizeof (struct rib));
 1554. rib->type = type;
 1555. rib->distance = distance;
 1556. rib->flags = flags;
 1557. rib->metric = metric;
 1558. rib->mtu = mtu;
 1559. rib->vrf_id = vrf_id;
 1560. rib->table = table_id;
 1561. rib->nexthop_num = 0;
 1562. rib->uptime = time (NULL);
 1563. /* Nexthop settings. */
 1564. if (gate)
 1565. {
 1566. if (ifindex)
 1567. nexthop_ipv4_ifindex_add (rib, gate, src, ifindex);
 1568. else
 1569. nexthop_ipv4_add (rib, gate, src);
 1570. }
 1571. else
 1572. nexthop_ifindex_add (rib, ifindex);
 1573. /* If this route is kernel route, set FIB flag to the route. */
 1574. if (type == ZEBRA_ROUTE_KERNEL || type == ZEBRA_ROUTE_CONNECT)
 1575. for (nexthop = rib->nexthop; nexthop; nexthop = nexthop->next)
 1576. SET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_FIB);
 1577. /* Link new rib to node.*/
 1578. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB)
 1579. zlog_debug ("%s: calling rib_addnode (%p, %p)",
 1580. __func__, (void *)rn, (void *)rib);
 1581. rib_addnode (rn, rib);
 1582. /* Free implicit route.*/
 1583. if (same)
 1584. {
 1585. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB)
 1586. zlog_debug ("%s: calling rib_delnode (%p, %p)",
 1587. __func__, (void *)rn, (void *)rib);
 1588. rib_delnode (rn, same);
 1589. }
 1590. route_unlock_node (rn);
 1591. return 0;
 1592. }
 1593. /* This function dumps the contents of a given RIB entry into
 1594. * standard debug log. Calling function name and IP prefix in
 1595. * question are passed as 1st and 2nd arguments.
 1596. */
 1597. void _rib_dump (const char * func,
 1598. union prefix46constptr pp, const struct rib * rib)
 1599. {
 1600. const struct prefix *p = pp.p;
 1601. char straddr[PREFIX_STRLEN];
 1602. struct nexthop *nexthop, *tnexthop;
 1603. int recursing;
 1604. zlog_debug ("%s: dumping RIB entry %p for %s vrf %u", func, (void *)rib,
 1605. prefix2str(p, straddr, sizeof(straddr)), rib->vrf_id);
 1606. zlog_debug
 1607. (
 1608. "%s: refcnt == %lu, uptime == %lu, type == %u, table == %d",
 1609. func,
 1610. rib->refcnt,
 1611. (unsigned long) rib->uptime,
 1612. rib->type,
 1613. rib->table
 1614. );
 1615. zlog_debug
 1616. (
 1617. "%s: metric == %u, distance == %u, flags == %u, status == %u",
 1618. func,
 1619. rib->metric,
 1620. rib->distance,
 1621. rib->flags,
 1622. rib->status
 1623. );
 1624. zlog_debug
 1625. (
 1626. "%s: nexthop_num == %u, nexthop_active_num == %u, nexthop_fib_num == %u",
 1627. func,
 1628. rib->nexthop_num,
 1629. rib->nexthop_active_num,
 1630. rib->nexthop_fib_num
 1631. );
 1632. for (ALL_NEXTHOPS_RO(rib->nexthop, nexthop, tnexthop, recursing))
 1633. {
 1634. inet_ntop (p->family, &nexthop->gate, straddr, INET6_ADDRSTRLEN);
 1635. zlog_debug
 1636. (
 1637. "%s: %s %s with flags %s%s%s",
 1638. func,
 1639. (recursing ? " NH" : "NH"),
 1640. straddr,
 1641. (CHECK_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_ACTIVE) ? "ACTIVE " : ""),
 1642. (CHECK_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_FIB) ? "FIB " : ""),
 1643. (CHECK_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_RECURSIVE) ? "RECURSIVE" : "")
 1644. );
 1645. }
 1646. zlog_debug ("%s: dump complete", func);
 1647. }
 1648. /* This is an exported helper to rtm_read() to dump the strange
 1649. * RIB entry found by rib_lookup_ipv4_route()
 1650. */
 1651. void rib_lookup_and_dump (struct prefix_ipv4 * p)
 1652. {
 1653. struct route_table *table;
 1654. struct route_node *rn;
 1655. struct rib *rib;
 1656. char prefix_buf[INET_ADDRSTRLEN];
 1657. /* Lookup table. */
 1658. table = zebra_vrf_table (AFI_IP, SAFI_UNICAST, VRF_DEFAULT);
 1659. if (! table)
 1660. {
 1661. zlog_err ("%s: zebra_vrf_table() returned NULL", __func__);
 1662. return;
 1663. }
 1664. /* Scan the RIB table for exactly matching RIB entry. */
 1665. rn = route_node_lookup (table, (struct prefix *) p);
 1666. /* No route for this prefix. */
 1667. if (! rn)
 1668. {
 1669. zlog_debug ("%s: lookup failed for %s", __func__,
 1670. prefix2str((struct prefix*) p, prefix_buf, sizeof(prefix_buf)));
 1671. return;
 1672. }
 1673. /* Unlock node. */
 1674. route_unlock_node (rn);
 1675. /* let's go */
 1676. RNODE_FOREACH_RIB (rn, rib)
 1677. {
 1678. zlog_debug
 1679. (
 1680. "%s: rn %p, rib %p: %s, %s",
 1681. __func__,
 1682. (void *)rn,
 1683. (void *)rib,
 1684. (CHECK_FLAG (rib->status, RIB_ENTRY_REMOVED) ? "removed" : "NOT removed"),
 1685. (CHECK_FLAG (rib->flags, ZEBRA_FLAG_SELECTED) ? "selected" : "NOT selected")
 1686. );
 1687. rib_dump (p, rib);
 1688. }
 1689. }
 1690. /* Check if requested address assignment will fail due to another
 1691. * route being installed by zebra in FIB already. Take necessary
 1692. * actions, if needed: remove such a route from FIB and deSELECT
 1693. * corresponding RIB entry. Then put affected RN into RIBQ head.
 1694. */
 1695. void rib_lookup_and_pushup (struct prefix_ipv4 * p)
 1696. {
 1697. struct route_table *table;
 1698. struct route_node *rn;
 1699. struct rib *rib;
 1700. unsigned changed = 0;
 1701. if (NULL == (table = zebra_vrf_table (AFI_IP, SAFI_UNICAST, VRF_DEFAULT)))
 1702. {
 1703. zlog_err ("%s: zebra_vrf_table() returned NULL", __func__);
 1704. return;
 1705. }
 1706. /* No matches would be the simplest case. */
 1707. if (NULL == (rn = route_node_lookup (table, (struct prefix *) p)))
 1708. return;
 1709. /* Unlock node. */
 1710. route_unlock_node (rn);
 1711. /* Check all RIB entries. In case any changes have to be done, requeue
 1712. * the RN into RIBQ head. If the routing message about the new connected
 1713. * route (generated by the IP address we are going to assign very soon)
 1714. * comes before the RIBQ is processed, the new RIB entry will join
 1715. * RIBQ record already on head. This is necessary for proper revalidation
 1716. * of the rest of the RIB.
 1717. */
 1718. RNODE_FOREACH_RIB (rn, rib)
 1719. {
 1720. if (CHECK_FLAG (rib->status, RIB_ENTRY_SELECTED_FIB) &&
 1721. ! RIB_SYSTEM_ROUTE (rib))
 1722. {
 1723. changed = 1;
 1724. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB)
 1725. {
 1726. char buf[PREFIX_STRLEN];
 1727. zlog_debug ("%s: freeing way for connected prefix %s", __func__,
 1728. prefix2str(&rn->p, buf, sizeof(buf)));
 1729. rib_dump (&rn->p, rib);
 1730. }
 1731. rib_uninstall (rn, rib);
 1732. }
 1733. }
 1734. if (changed)
 1735. rib_queue_add (&zebrad, rn);
 1736. }
 1737. int
 1738. rib_add_ipv4_multipath (struct prefix_ipv4 *p, struct rib *rib, safi_t safi)
 1739. {
 1740. struct route_table *table;
 1741. struct route_node *rn;
 1742. struct rib *same;
 1743. struct nexthop *nexthop;
 1744. /* Lookup table. */
 1745. table = zebra_vrf_table (AFI_IP, safi, rib->vrf_id);
 1746. if (! table)
 1747. return 0;
 1748. /* Make it sure prefixlen is applied to the prefix. */
 1749. apply_mask_ipv4 (p);
 1750. /* Set default distance by route type. */
 1751. if (rib->distance == 0)
 1752. {
 1753. rib->distance = route_info[rib->type].distance;
 1754. /* iBGP distance is 200. */
 1755. if (rib->type == ZEBRA_ROUTE_BGP
 1756. && CHECK_FLAG (rib->flags, ZEBRA_FLAG_IBGP))
 1757. rib->distance = 200;
 1758. }
 1759. /* Lookup route node.*/
 1760. rn = route_node_get (table, (struct prefix *) p);
 1761. /* If same type of route are installed, treat it as a implicit
 1762. withdraw. */
 1763. RNODE_FOREACH_RIB (rn, same)
 1764. {
 1765. if (CHECK_FLAG (same->status, RIB_ENTRY_REMOVED))
 1766. continue;
 1767. if (same->type == rib->type && same->table == rib->table
 1768. && same->type != ZEBRA_ROUTE_CONNECT)
 1769. break;
 1770. }
 1771. /* If this route is kernel route, set FIB flag to the route. */
 1772. if (rib->type == ZEBRA_ROUTE_KERNEL || rib->type == ZEBRA_ROUTE_CONNECT)
 1773. for (nexthop = rib->nexthop; nexthop; nexthop = nexthop->next)
 1774. SET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_FIB);
 1775. /* Link new rib to node.*/
 1776. rib_addnode (rn, rib);
 1777. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB)
 1778. {
 1779. zlog_debug ("%s: called rib_addnode (%p, %p) on new RIB entry",
 1780. __func__, (void *)rn, (void *)rib);
 1781. rib_dump (p, rib);
 1782. }
 1783. /* Free implicit route.*/
 1784. if (same)
 1785. {
 1786. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB)
 1787. {
 1788. zlog_debug ("%s: calling rib_delnode (%p, %p) on existing RIB entry",
 1789. __func__, (void *)rn, (void *)same);
 1790. rib_dump (p, same);
 1791. }
 1792. rib_delnode (rn, same);
 1793. }
 1794. route_unlock_node (rn);
 1795. return 0;
 1796. }
 1797. /* XXX factor with rib_delete_ipv6 */
 1798. int
 1799. rib_delete_ipv4 (int type, int flags, struct prefix_ipv4 *p,
 1800. struct in_addr *gate, ifindex_t ifindex,
 1801. vrf_id_t vrf_id, safi_t safi)
 1802. {
 1803. struct route_table *table;
 1804. struct route_node *rn;
 1805. struct rib *rib;
 1806. struct rib *fib = NULL;
 1807. struct rib *same = NULL;
 1808. struct nexthop *nexthop, *tnexthop;
 1809. int recursing;
 1810. char buf1[PREFIX_STRLEN];
 1811. char buf2[INET_ADDRSTRLEN];
 1812. /* Lookup table. */
 1813. table = zebra_vrf_table (AFI_IP, safi, vrf_id);
 1814. if (! table)
 1815. return 0;
 1816. /* Apply mask. */
 1817. apply_mask_ipv4 (p);
 1818. if (IS_ZEBRA_DEBUG_KERNEL)
 1819. {
 1820. if (gate)
 1821. zlog_debug ("rib_delete_ipv4(): route delete %s vrf %u via %s ifindex %d",
 1822. prefix2str (p, buf1, sizeof(buf1)), vrf_id,
 1823. inet_ntoa (*gate),
 1824. ifindex);
 1825. else
 1826. zlog_debug ("rib_delete_ipv4(): route delete %s vrf %u ifindex %d",
 1827. prefix2str (p, buf1, sizeof(buf1)), vrf_id,
 1828. ifindex);
 1829. }
 1830. /* Lookup route node. */
 1831. rn = route_node_lookup (table, (struct prefix *) p);
 1832. if (! rn)
 1833. {
 1834. if (IS_ZEBRA_DEBUG_KERNEL)
 1835. {
 1836. if (gate)
 1837. zlog_debug ("route %s vrf %u via %s ifindex %d doesn't exist in rib",
 1838. prefix2str (p, buf1, sizeof(buf1)), vrf_id,
 1839. inet_ntop (AF_INET, gate, buf2, INET_ADDRSTRLEN),
 1840. ifindex);
 1841. else
 1842. zlog_debug ("route %s vrf %u ifindex %d doesn't exist in rib",
 1843. prefix2str (p, buf1, sizeof(buf1)), vrf_id,
 1844. ifindex);
 1845. }
 1846. return ZEBRA_ERR_RTNOEXIST;
 1847. }
 1848. /* Lookup same type route. */
 1849. RNODE_FOREACH_RIB (rn, rib)
 1850. {
 1851. if (CHECK_FLAG (rib->status, RIB_ENTRY_REMOVED))
 1852. continue;
 1853. if (CHECK_FLAG (rib->status, RIB_ENTRY_SELECTED_FIB))
 1854. fib = rib;
 1855. if (rib->type != type)
 1856. continue;
 1857. if (rib->type == ZEBRA_ROUTE_CONNECT && (nexthop = rib->nexthop) &&
 1858. nexthop->type == NEXTHOP_TYPE_IFINDEX)
 1859. {
 1860. if (nexthop->ifindex != ifindex)
 1861. continue;
 1862. if (rib->refcnt)
 1863. {
 1864. rib->refcnt--;
 1865. route_unlock_node (rn);
 1866. route_unlock_node (rn);
 1867. return 0;
 1868. }
 1869. same = rib;
 1870. break;
 1871. }
 1872. /* Make sure that the route found has the same gateway. */
 1873. else
 1874. {
 1875. if (gate == NULL)
 1876. {
 1877. same = rib;
 1878. break;
 1879. }
 1880. for (ALL_NEXTHOPS_RO(rib->nexthop, nexthop, tnexthop, recursing))
 1881. if (IPV4_ADDR_SAME (&nexthop->gate.ipv4, gate))
 1882. {
 1883. same = rib;
 1884. break;
 1885. }
 1886. if (same)
 1887. break;
 1888. }
 1889. }
 1890. /* If same type of route can't be found and this message is from
 1891. kernel. */
 1892. if (! same)
 1893. {
 1894. if (fib && type == ZEBRA_ROUTE_KERNEL)
 1895. {
 1896. /* Unset flags. */
 1897. for (nexthop = fib->nexthop; nexthop; nexthop = nexthop->next)
 1898. UNSET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_FIB);
 1899. UNSET_FLAG (fib->status, RIB_ENTRY_SELECTED_FIB);
 1900. }
 1901. else
 1902. {
 1903. if (IS_ZEBRA_DEBUG_KERNEL)
 1904. {
 1905. if (gate)
 1906. zlog_debug ("route %s vrf %u via %s ifindex %d type %d "
 1907. "doesn't exist in rib",
 1908. prefix2str (p, buf1, sizeof(buf1)), vrf_id,
 1909. inet_ntop (AF_INET, gate, buf2, INET_ADDRSTRLEN),
 1910. ifindex,
 1911. type);
 1912. else
 1913. zlog_debug ("route %s vrf %u ifindex %d type %d doesn't exist in rib",
 1914. prefix2str (p, buf1, sizeof(buf1)), vrf_id,
 1915. ifindex,
 1916. type);
 1917. }
 1918. route_unlock_node (rn);
 1919. return ZEBRA_ERR_RTNOEXIST;
 1920. }
 1921. }
 1922. if (same)
 1923. rib_delnode (rn, same);
 1924. route_unlock_node (rn);
 1925. return 0;
 1926. }
 1927. /* Install static route into rib. */
 1928. static void
 1929. static_install_route (afi_t afi, safi_t safi, struct prefix *p, struct static_route *si)
 1930. {
 1931. struct rib *rib;
 1932. struct route_node *rn;
 1933. struct route_table *table;
 1934. /* Lookup table. */
 1935. table = zebra_vrf_table (afi, safi, si->vrf_id);
 1936. if (! table)
 1937. return;
 1938. /* Lookup existing route */
 1939. rn = route_node_get (table, p);
 1940. RNODE_FOREACH_RIB (rn, rib)
 1941. {
 1942. if (CHECK_FLAG (rib->status, RIB_ENTRY_REMOVED))
 1943. continue;
 1944. if (rib->type == ZEBRA_ROUTE_STATIC && rib->distance == si->distance)
 1945. break;
 1946. }
 1947. if (rib)
 1948. {
 1949. /* Same distance static route is there. Update it with new
 1950. nexthop. */
 1951. route_unlock_node (rn);
 1952. switch (si->type)
 1953. {
 1954. case STATIC_IPV4_GATEWAY:
 1955. nexthop_ipv4_add (rib, &si->addr.ipv4, NULL);
 1956. break;
 1957. case STATIC_IPV4_IFNAME:
 1958. nexthop_ifname_add (rib, si->ifname);
 1959. break;
 1960. case STATIC_IPV4_BLACKHOLE:
 1961. nexthop_blackhole_add (rib);
 1962. break;
 1963. case STATIC_IPV6_GATEWAY:
 1964. nexthop_ipv6_add (rib, &si->addr.ipv6);
 1965. break;
 1966. case STATIC_IPV6_IFNAME:
 1967. nexthop_ifname_add (rib, si->ifname);
 1968. break;
 1969. case STATIC_IPV6_GATEWAY_IFNAME:
 1970. nexthop_ipv6_ifname_add (rib, &si->addr.ipv6, si->ifname);
 1971. break;
 1972. }
 1973. rib_queue_add (&zebrad, rn);
 1974. }
 1975. else
 1976. {
 1977. /* This is new static route. */
 1978. rib = XCALLOC (MTYPE_RIB, sizeof (struct rib));
 1979. rib->type = ZEBRA_ROUTE_STATIC;
 1980. rib->distance = si->distance;
 1981. rib->metric = 0;
 1982. rib->vrf_id = si->vrf_id;
 1983. rib->table = zebrad.rtm_table_default;
 1984. rib->nexthop_num = 0;
 1985. switch (si->type)
 1986. {
 1987. case STATIC_IPV4_GATEWAY:
 1988. nexthop_ipv4_add (rib, &si->addr.ipv4, NULL);
 1989. break;
 1990. case STATIC_IPV4_IFNAME:
 1991. nexthop_ifname_add (rib, si->ifname);
 1992. break;
 1993. case STATIC_IPV4_BLACKHOLE:
 1994. nexthop_blackhole_add (rib);
 1995. break;
 1996. case STATIC_IPV6_GATEWAY:
 1997. nexthop_ipv6_add (rib, &si->addr.ipv6);
 1998. break;
 1999. case STATIC_IPV6_IFNAME:
 2000. nexthop_ifname_add (rib, si->ifname);
 2001. break;
 2002. case STATIC_IPV6_GATEWAY_IFNAME:
 2003. nexthop_ipv6_ifname_add (rib, &si->addr.ipv6, si->ifname);
 2004. break;
 2005. }
 2006. /* Save the flags of this static routes (reject, blackhole) */
 2007. rib->flags = si->flags;
 2008. /* Link this rib to the tree. */
 2009. rib_addnode (rn, rib);
 2010. }
 2011. }
 2012. static int
 2013. static_nexthop_same (struct nexthop *nexthop, struct static_route *si)
 2014. {
 2015. if (nexthop->type == NEXTHOP_TYPE_IPV4
 2016. && si->type == STATIC_IPV4_GATEWAY
 2017. && IPV4_ADDR_SAME (&nexthop->gate.ipv4, &si->addr.ipv4))
 2018. return 1;
 2019. if (nexthop->type == NEXTHOP_TYPE_IFNAME
 2020. && si->type == STATIC_IPV4_IFNAME
 2021. && strcmp (nexthop->ifname, si->ifname) == 0)
 2022. return 1;
 2023. if (nexthop->type == NEXTHOP_TYPE_BLACKHOLE
 2024. && si->type == STATIC_IPV4_BLACKHOLE)
 2025. return 1;
 2026. if (nexthop->type == NEXTHOP_TYPE_IPV6
 2027. && si->type == STATIC_IPV6_GATEWAY
 2028. && IPV6_ADDR_SAME (&nexthop->gate.ipv6, &si->addr.ipv6))
 2029. return 1;
 2030. if (nexthop->type == NEXTHOP_TYPE_IFNAME
 2031. && si->type == STATIC_IPV6_IFNAME
 2032. && strcmp (nexthop->ifname, si->ifname) == 0)
 2033. return 1;
 2034. if (nexthop->type == NEXTHOP_TYPE_IPV6_IFNAME
 2035. && si->type == STATIC_IPV6_GATEWAY_IFNAME
 2036. && IPV6_ADDR_SAME (&nexthop->gate.ipv6, &si->addr.ipv6)
 2037. && strcmp (nexthop->ifname, si->ifname) == 0)
 2038. return 1;
 2039. return 0;
 2040. }
 2041. /* Uninstall static route from RIB. */
 2042. static void
 2043. static_uninstall_route (afi_t afi, safi_t safi, struct prefix *p, struct static_route *si)
 2044. {
 2045. struct route_node *rn;
 2046. struct rib *rib;
 2047. struct nexthop *nexthop;
 2048. struct route_table *table;
 2049. /* Lookup table. */
 2050. table = zebra_vrf_table (afi, safi, si->vrf_id);
 2051. if (! table)
 2052. return;
 2053. /* Lookup existing route with type and distance. */
 2054. rn = route_node_lookup (table, p);
 2055. if (! rn)
 2056. return;
 2057. RNODE_FOREACH_RIB (rn, rib)
 2058. {
 2059. if (CHECK_FLAG (rib->status, RIB_ENTRY_REMOVED))
 2060. continue;
 2061. if (rib->type == ZEBRA_ROUTE_STATIC && rib->distance == si->distance)
 2062. break;
 2063. }
 2064. if (! rib)
 2065. {
 2066. route_unlock_node (rn);
 2067. return;
 2068. }
 2069. /* Lookup nexthop. */
 2070. for (nexthop = rib->nexthop; nexthop; nexthop = nexthop->next)
 2071. if (static_nexthop_same (nexthop, si))
 2072. break;
 2073. /* Can't find nexthop. */
 2074. if (! nexthop)
 2075. {
 2076. route_unlock_node (rn);
 2077. return;
 2078. }
 2079. /* Check nexthop. */
 2080. if (rib->nexthop_num == 1)
 2081. rib_delnode (rn, rib);
 2082. else
 2083. {
 2084. if (CHECK_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_FIB))
 2085. rib_uninstall (rn, rib);
 2086. nexthop_delete (rib, nexthop);
 2087. nexthop_free (nexthop);
 2088. rib_queue_add (&zebrad, rn);
 2089. }
 2090. /* Unlock node. */
 2091. route_unlock_node (rn);
 2092. }
 2093. int
 2094. static_add_ipv4_safi (safi_t safi, struct prefix *p, struct in_addr *gate,
 2095. const char *ifname, u_char flags, u_char distance,
 2096. vrf_id_t vrf_id)
 2097. {
 2098. u_char type = 0;
 2099. struct route_node *rn;
 2100. struct static_route *si;
 2101. struct static_route *pp;
 2102. struct static_route *cp;
 2103. struct static_route *update = NULL;
 2104. struct zebra_vrf *zvrf = vrf_info_get (vrf_id);
 2105. struct route_table *stable = zvrf->stable[AFI_IP][safi];
 2106. if (! stable)
 2107. return -1;
 2108. /* Lookup static route prefix. */
 2109. rn = route_node_get (stable, p);
 2110. /* Make flags. */
 2111. if (gate)
 2112. type = STATIC_IPV4_GATEWAY;
 2113. else if (ifname)
 2114. type = STATIC_IPV4_IFNAME;
 2115. else
 2116. type = STATIC_IPV4_BLACKHOLE;
 2117. /* Do nothing if there is a same static route. */
 2118. for (si = rn->info; si; si = si->next)
 2119. {
 2120. if (type == si->type
 2121. && (! gate || IPV4_ADDR_SAME (gate, &si->addr.ipv4))
 2122. && (! ifname || strcmp (ifname, si->ifname) == 0))
 2123. {
 2124. if (distance == si->distance)
 2125. {
 2126. route_unlock_node (rn);
 2127. return 0;
 2128. }
 2129. else
 2130. update = si;
 2131. }
 2132. }
 2133. /* Distance changed. */
 2134. if (update)
 2135. static_delete_ipv4_safi (safi, p, gate, ifname, update->distance, vrf_id);
 2136. /* Make new static route structure. */
 2137. si = XCALLOC (MTYPE_STATIC_ROUTE, sizeof (struct static_route));
 2138. si->type = type;
 2139. si->distance = distance;
 2140. si->flags = flags;
 2141. si->vrf_id = vrf_id;
 2142. if (gate)
 2143. si->addr.ipv4 = *gate;
 2144. if (ifname)
 2145. si->ifname = XSTRDUP (MTYPE_TMP, ifname);
 2146. /* Add new static route information to the tree with sort by
 2147. distance value and gateway address. */
 2148. for (pp = NULL, cp = rn->info; cp; pp = cp, cp = cp->next)
 2149. {
 2150. if (si->distance < cp->distance)
 2151. break;
 2152. if (si->distance > cp->distance)
 2153. continue;
 2154. if (si->type == STATIC_IPV4_GATEWAY && cp->type == STATIC_IPV4_GATEWAY)
 2155. {
 2156. if (ntohl (si->addr.ipv4.s_addr) < ntohl (cp->addr.ipv4.s_addr))
 2157. break;
 2158. if (ntohl (si->addr.ipv4.s_addr) > ntohl (cp->addr.ipv4.s_addr))
 2159. continue;
 2160. }
 2161. }
 2162. /* Make linked list. */
 2163. if (pp)
 2164. pp->next = si;
 2165. else
 2166. rn->info = si;
 2167. if (cp)
 2168. cp->prev = si;
 2169. si->prev = pp;
 2170. si->next = cp;
 2171. /* Install into rib. */
 2172. static_install_route (AFI_IP, safi, p, si);
 2173. return 1;
 2174. }
 2175. int
 2176. static_delete_ipv4_safi (safi_t safi, struct prefix *p, struct in_addr *gate,
 2177. const char *ifname, u_char distance, vrf_id_t vrf_id)
 2178. {
 2179. u_char type = 0;
 2180. struct route_node *rn;
 2181. struct static_route *si;
 2182. struct route_table *stable;
 2183. /* Lookup table. */
 2184. stable = zebra_vrf_static_table (AFI_IP, safi, vrf_id);
 2185. if (! stable)
 2186. return -1;
 2187. /* Lookup static route prefix. */
 2188. rn = route_node_lookup (stable, p);
 2189. if (! rn)
 2190. return 0;
 2191. /* Make flags. */
 2192. if (gate)
 2193. type = STATIC_IPV4_GATEWAY;
 2194. else if (ifname)
 2195. type = STATIC_IPV4_IFNAME;
 2196. else
 2197. type = STATIC_IPV4_BLACKHOLE;
 2198. /* Find same static route is the tree */
 2199. for (si = rn->info; si; si = si->next)
 2200. if (type == si->type
 2201. && (! gate || IPV4_ADDR_SAME (gate, &si->addr.ipv4))
 2202. && (! ifname || strcmp (ifname, si->ifname) == 0))
 2203. break;
 2204. /* Can't find static route. */
 2205. if (! si)
 2206. {
 2207. route_unlock_node (rn);
 2208. return 0;
 2209. }
 2210. /* Install into rib. */
 2211. static_uninstall_route (AFI_IP, safi, p, si);
 2212. /* Unlink static route from linked list. */
 2213. if (si->prev)
 2214. si->prev->next = si->next;
 2215. else
 2216. rn->info = si->next;
 2217. if (si->next)
 2218. si->next->prev = si->prev;
 2219. route_unlock_node (rn);
 2220. /* Free static route configuration. */
 2221. if (ifname)
 2222. XFREE (0, si->ifname);
 2223. XFREE (MTYPE_STATIC_ROUTE, si);
 2224. route_unlock_node (rn);
 2225. return 1;
 2226. }
 2227. int
 2228. rib_add_ipv6 (int type, int flags, struct prefix_ipv6 *p,
 2229. struct in6_addr *gate, ifindex_t ifindex,
 2230. vrf_id_t vrf_id, int table_id,
 2231. u_int32_t metric, u_int32_t mtu, u_char distance, safi_t safi)
 2232. {
 2233. struct rib *rib;
 2234. struct rib *same = NULL;
 2235. struct route_table *table;
 2236. struct route_node *rn;
 2237. struct nexthop *nexthop;
 2238. /* Lookup table. */
 2239. table = zebra_vrf_table (AFI_IP6, safi, vrf_id);
 2240. if (! table)
 2241. return 0;
 2242. /* Make sure mask is applied. */
 2243. apply_mask_ipv6 (p);
 2244. /* Set default distance by route type. */
 2245. if (!distance)
 2246. distance = route_info[type].distance;
 2247. if (type == ZEBRA_ROUTE_BGP && CHECK_FLAG (flags, ZEBRA_FLAG_IBGP))
 2248. distance = 200;
 2249. /* Lookup route node.*/
 2250. rn = route_node_get (table, (struct prefix *) p);
 2251. /* If same type of route are installed, treat it as a implicit
 2252. withdraw. */
 2253. RNODE_FOREACH_RIB (rn, rib)
 2254. {
 2255. if (CHECK_FLAG (rib->status, RIB_ENTRY_REMOVED))
 2256. continue;
 2257. if (rib->type != type)
 2258. continue;
 2259. if (rib->type != ZEBRA_ROUTE_CONNECT)
 2260. {
 2261. same = rib;
 2262. break;
 2263. }
 2264. else if ((nexthop = rib->nexthop) &&
 2265. nexthop->type == NEXTHOP_TYPE_IFINDEX &&
 2266. nexthop->ifindex == ifindex)
 2267. {
 2268. rib->refcnt++;
 2269. return 0;
 2270. }
 2271. }
 2272. /* Allocate new rib structure. */
 2273. rib = XCALLOC (MTYPE_RIB, sizeof (struct rib));
 2274. rib->type = type;
 2275. rib->distance = distance;
 2276. rib->flags = flags;
 2277. rib->metric = metric;
 2278. rib->mtu = mtu;
 2279. rib->vrf_id = vrf_id;
 2280. rib->table = table_id;
 2281. rib->nexthop_num = 0;
 2282. rib->uptime = time (NULL);
 2283. /* Nexthop settings. */
 2284. if (gate)
 2285. {
 2286. if (ifindex)
 2287. nexthop_ipv6_ifindex_add (rib, gate, ifindex);
 2288. else
 2289. nexthop_ipv6_add (rib, gate);
 2290. }
 2291. else
 2292. nexthop_ifindex_add (rib, ifindex);
 2293. /* If this route is kernel route, set FIB flag to the route. */
 2294. if (type == ZEBRA_ROUTE_KERNEL || type == ZEBRA_ROUTE_CONNECT)
 2295. for (nexthop = rib->nexthop; nexthop; nexthop = nexthop->next)
 2296. SET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_FIB);
 2297. /* Link new rib to node.*/
 2298. rib_addnode (rn, rib);
 2299. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB)
 2300. {
 2301. zlog_debug ("%s: called rib_addnode (%p, %p) on new RIB entry",
 2302. __func__, (void *)rn, (void *)rib);
 2303. rib_dump (p, rib);
 2304. }
 2305. /* Free implicit route.*/
 2306. if (same)
 2307. {
 2308. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB)
 2309. {
 2310. zlog_debug ("%s: calling rib_delnode (%p, %p) on existing RIB entry",
 2311. __func__, (void *)rn, (void *)same);
 2312. rib_dump (p, same);
 2313. }
 2314. rib_delnode (rn, same);
 2315. }
 2316. route_unlock_node (rn);
 2317. return 0;
 2318. }
 2319. /* XXX factor with rib_delete_ipv6 */
 2320. int
 2321. rib_delete_ipv6 (int type, int flags, struct prefix_ipv6 *p,
 2322. struct in6_addr *gate, ifindex_t ifindex,
 2323. vrf_id_t vrf_id, safi_t safi)
 2324. {
 2325. struct route_table *table;
 2326. struct route_node *rn;
 2327. struct rib *rib;
 2328. struct rib *fib = NULL;
 2329. struct rib *same = NULL;
 2330. struct nexthop *nexthop, *tnexthop;
 2331. int recursing;
 2332. char buf1[PREFIX_STRLEN];
 2333. char buf2[INET6_ADDRSTRLEN];
 2334. /* Apply mask. */
 2335. apply_mask_ipv6 (p);
 2336. /* Lookup table. */
 2337. table = zebra_vrf_table (AFI_IP6, safi, vrf_id);
 2338. if (! table)
 2339. return 0;
 2340. /* Lookup route node. */
 2341. rn = route_node_lookup (table, (struct prefix *) p);
 2342. if (! rn)
 2343. {
 2344. if (IS_ZEBRA_DEBUG_KERNEL)
 2345. {
 2346. if (gate)
 2347. zlog_debug ("route %s vrf %u via %s ifindex %d doesn't exist in rib",
 2348. prefix2str (p, buf1, sizeof(buf1)), vrf_id,
 2349. inet_ntop (AF_INET6, gate, buf2, INET6_ADDRSTRLEN),
 2350. ifindex);
 2351. else
 2352. zlog_debug ("route %s vrf %u ifindex %d doesn't exist in rib",
 2353. prefix2str (p, buf1, sizeof(buf1)), vrf_id,
 2354. ifindex);
 2355. }
 2356. return ZEBRA_ERR_RTNOEXIST;
 2357. }
 2358. /* Lookup same type route. */
 2359. RNODE_FOREACH_RIB (rn, rib)
 2360. {
 2361. if (CHECK_FLAG(rib->status, RIB_ENTRY_REMOVED))
 2362. continue;
 2363. if (CHECK_FLAG (rib->status, RIB_ENTRY_SELECTED_FIB))
 2364. fib = rib;
 2365. if (rib->type != type)
 2366. continue;
 2367. if (rib->type == ZEBRA_ROUTE_CONNECT && (nexthop = rib->nexthop) &&
 2368. nexthop->type == NEXTHOP_TYPE_IFINDEX)
 2369. {
 2370. if (nexthop->ifindex != ifindex)
 2371. continue;
 2372. if (rib->refcnt)
 2373. {
 2374. rib->refcnt--;
 2375. route_unlock_node (rn);
 2376. route_unlock_node (rn);
 2377. return 0;
 2378. }
 2379. same = rib;
 2380. break;
 2381. }
 2382. /* Make sure that the route found has the same gateway. */
 2383. else
 2384. {
 2385. if (gate == NULL)
 2386. {
 2387. same = rib;
 2388. break;
 2389. }
 2390. for (ALL_NEXTHOPS_RO(rib->nexthop, nexthop, tnexthop, recursing))
 2391. if (IPV6_ADDR_SAME (&nexthop->gate.ipv6, gate))
 2392. {
 2393. same = rib;
 2394. break;
 2395. }
 2396. if (same)
 2397. break;
 2398. }
 2399. }
 2400. /* If same type of route can't be found and this message is from
 2401. kernel. */
 2402. if (! same)
 2403. {
 2404. if (fib && type == ZEBRA_ROUTE_KERNEL)
 2405. {
 2406. /* Unset flags. */
 2407. for (nexthop = fib->nexthop; nexthop; nexthop = nexthop->next)
 2408. UNSET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_FIB);
 2409. UNSET_FLAG (fib->status, RIB_ENTRY_SELECTED_FIB);
 2410. }
 2411. else
 2412. {
 2413. if (IS_ZEBRA_DEBUG_KERNEL)
 2414. {
 2415. if (gate)
 2416. zlog_debug ("route %s vrf %u via %s ifindex %d type %d "
 2417. "doesn't exist in rib",
 2418. prefix2str (p, buf1, sizeof(buf1)), vrf_id,
 2419. inet_ntop (AF_INET6, gate, buf2, INET6_ADDRSTRLEN),
 2420. ifindex,
 2421. type);
 2422. else
 2423. zlog_debug ("route %s vrf %u ifindex %d type %d doesn't exist in rib",
 2424. prefix2str (p, buf1, sizeof(buf1)), vrf_id,
 2425. ifindex,
 2426. type);
 2427. }
 2428. route_unlock_node (rn);
 2429. return ZEBRA_ERR_RTNOEXIST;
 2430. }
 2431. }
 2432. if (same)
 2433. rib_delnode (rn, same);
 2434. route_unlock_node (rn);
 2435. return 0;
 2436. }
 2437. /* Add static route into static route configuration. */
 2438. int
 2439. static_add_ipv6 (struct prefix *p, u_char type, struct in6_addr *gate,
 2440. const char *ifname, u_char flags, u_char distance,
 2441. vrf_id_t vrf_id)
 2442. {
 2443. struct route_node *rn;
 2444. struct static_route *si;
 2445. struct static_route *pp;
 2446. struct static_route *cp;
 2447. struct static_route *update = NULL;
 2448. struct zebra_vrf *zvrf = vrf_info_get (vrf_id);
 2449. struct route_table *stable = zvrf->stable[AFI_IP6][SAFI_UNICAST];
 2450. if (! stable)
 2451. return -1;
 2452. if (!gate &&
 2453. (type == STATIC_IPV6_GATEWAY || type == STATIC_IPV6_GATEWAY_IFNAME))
 2454. return -1;
 2455. if (!ifname &&
 2456. (type == STATIC_IPV6_GATEWAY_IFNAME || type == STATIC_IPV6_IFNAME))
 2457. return -1;
 2458. /* Lookup static route prefix. */
 2459. rn = route_node_get (stable, p);
 2460. /* Do nothing if there is a same static route. */
 2461. for (si = rn->info; si; si = si->next)
 2462. {
 2463. if (type == si->type
 2464. && (! gate || IPV6_ADDR_SAME (gate, &si->addr.ipv6))
 2465. && (! ifname || strcmp (ifname, si->ifname) == 0))
 2466. {
 2467. if (distance == si->distance)
 2468. {
 2469. route_unlock_node (rn);
 2470. return 0;
 2471. }
 2472. else
 2473. update = si;
 2474. }
 2475. }
 2476. if (update)
 2477. static_delete_ipv6(p, type, gate, ifname, si->distance, vrf_id);
 2478. /* Make new static route structure. */
 2479. si = XCALLOC (MTYPE_STATIC_ROUTE, sizeof (struct static_route));
 2480. si->type = type;
 2481. si->distance = distance;
 2482. si->flags = flags;
 2483. si->vrf_id = vrf_id;
 2484. switch (type)
 2485. {
 2486. case STATIC_IPV6_GATEWAY:
 2487. si->addr.ipv6 = *gate;
 2488. break;
 2489. case STATIC_IPV6_IFNAME:
 2490. si->ifname = XSTRDUP (MTYPE_TMP, ifname);
 2491. break;
 2492. case STATIC_IPV6_GATEWAY_IFNAME:
 2493. si->addr.ipv6 = *gate;
 2494. si->ifname = XSTRDUP (MTYPE_TMP, ifname);
 2495. break;
 2496. }
 2497. /* Add new static route information to the tree with sort by
 2498. distance value and gateway address. */
 2499. for (pp = NULL, cp = rn->info; cp; pp = cp, cp = cp->next)
 2500. {
 2501. if (si->distance < cp->distance)
 2502. break;
 2503. if (si->distance > cp->distance)
 2504. continue;
 2505. }
 2506. /* Make linked list. */
 2507. if (pp)
 2508. pp->next = si;
 2509. else
 2510. rn->info = si;
 2511. if (cp)
 2512. cp->prev = si;
 2513. si->prev = pp;
 2514. si->next = cp;
 2515. /* Install into rib. */
 2516. static_install_route (AFI_IP6, SAFI_UNICAST, p, si);
 2517. return 1;
 2518. }
 2519. /* Delete static route from static route configuration. */
 2520. int
 2521. static_delete_ipv6 (struct prefix *p, u_char type, struct in6_addr *gate,
 2522. const char *ifname, u_char distance, vrf_id_t vrf_id)
 2523. {
 2524. struct route_node *rn;
 2525. struct static_route *si;
 2526. struct route_table *stable;
 2527. /* Lookup table. */
 2528. stable = zebra_vrf_static_table (AFI_IP6, SAFI_UNICAST, vrf_id);
 2529. if (! stable)
 2530. return -1;
 2531. /* Lookup static route prefix. */
 2532. rn = route_node_lookup (stable, p);
 2533. if (! rn)
 2534. return 0;
 2535. /* Find same static route is the tree */
 2536. for (si = rn->info; si; si = si->next)
 2537. if (distance == si->distance
 2538. && type == si->type
 2539. && (! gate || IPV6_ADDR_SAME (gate, &si->addr.ipv6))
 2540. && (! ifname || strcmp (ifname, si->ifname) == 0))
 2541. break;
 2542. /* Can't find static route. */
 2543. if (! si)
 2544. {
 2545. route_unlock_node (rn);
 2546. return 0;
 2547. }
 2548. /* Install into rib. */
 2549. static_uninstall_route (AFI_IP6, SAFI_UNICAST, p, si);
 2550. /* Unlink static route from linked list. */
 2551. if (si->prev)
 2552. si->prev->next = si->next;
 2553. else
 2554. rn->info = si->next;
 2555. if (si->next)
 2556. si->next->prev = si->prev;
 2557. /* Free static route configuration. */
 2558. if (ifname)
 2559. XFREE (0, si->ifname);
 2560. XFREE (MTYPE_STATIC_ROUTE, si);
 2561. return 1;
 2562. }
 2563. /* RIB update function. */
 2564. void
 2565. rib_update (vrf_id_t vrf_id)
 2566. {
 2567. struct route_node *rn;
 2568. struct route_table *table;
 2569. table = zebra_vrf_table (AFI_IP, SAFI_UNICAST, vrf_id);
 2570. if (table)
 2571. for (rn = route_top (table); rn; rn = route_next (rn))
 2572. if (rnode_to_ribs (rn))
 2573. rib_queue_add (&zebrad, rn);
 2574. table = zebra_vrf_table (AFI_IP6, SAFI_UNICAST, vrf_id);
 2575. if (table)
 2576. for (rn = route_top (table); rn; rn = route_next (rn))
 2577. if (rnode_to_ribs (rn))
 2578. rib_queue_add (&zebrad, rn);
 2579. }
 2580. /* Remove all routes which comes from non main table. */
 2581. static void
 2582. rib_weed_table (struct route_table *table)
 2583. {
 2584. struct route_node *rn;
 2585. struct rib *rib;
 2586. struct rib *next;
 2587. if (table)
 2588. for (rn = route_top (table); rn; rn = route_next (rn))
 2589. RNODE_FOREACH_RIB_SAFE (rn, rib, next)
 2590. {
 2591. if (CHECK_FLAG (rib->status, RIB_ENTRY_REMOVED))
 2592. continue;
 2593. if (rib->table != zebrad.rtm_table_default &&
 2594. rib->table != RT_TABLE_MAIN)
 2595. rib_delnode (rn, rib);
 2596. }
 2597. }
 2598. /* Delete all routes from non main table. */
 2599. void
 2600. rib_weed_tables (void)
 2601. {
 2602. vrf_iter_t iter;
 2603. struct zebra_vrf *zvrf;
 2604. for (iter = vrf_first (); iter != VRF_ITER_INVALID; iter = vrf_next (iter))
 2605. if ((zvrf = vrf_iter2info (iter)) != NULL)
 2606. {
 2607. rib_weed_table (zvrf->table[AFI_IP][SAFI_UNICAST]);
 2608. rib_weed_table (zvrf->table[AFI_IP6][SAFI_UNICAST]);
 2609. }
 2610. }
 2611. #if 0
 2612. /* Delete self installed routes after zebra is relaunched. */
 2613. static void
 2614. rib_sweep_table (struct route_table *table)
 2615. {
 2616. struct route_node *rn;
 2617. struct rib *rib;
 2618. struct rib *next;
 2619. int ret = 0;
 2620. if (table)
 2621. for (rn = route_top (table); rn; rn = route_next (rn))
 2622. RNODE_FOREACH_RIB_SAFE (rn, rib, next)
 2623. {
 2624. if (CHECK_FLAG (rib->status, RIB_ENTRY_REMOVED))
 2625. continue;
 2626. if (rib->type == ZEBRA_ROUTE_KERNEL &&
 2627. CHECK_FLAG (rib->flags, ZEBRA_FLAG_SELFROUTE))
 2628. {
 2629. ret = rib_update_kernel (rn, rib, NULL);
 2630. if (! ret)
 2631. rib_delnode (rn, rib);
 2632. }
 2633. }
 2634. }
 2635. #endif
 2636. /* Sweep all RIB tables. */
 2637. void
 2638. rib_sweep_route (void)
 2639. {
 2640. vrf_iter_t iter;
 2641. struct zebra_vrf *zvrf;
 2642. for (iter = vrf_first (); iter != VRF_ITER_INVALID; iter = vrf_next (iter))
 2643. if ((zvrf = vrf_iter2info (iter)) != NULL)
 2644. {
 2645. rib_weed_table (zvrf->table[AFI_IP][SAFI_UNICAST]);
 2646. rib_weed_table (zvrf->table[AFI_IP6][SAFI_UNICAST]);
 2647. }
 2648. }
 2649. /* Remove specific by protocol routes from 'table'. */
 2650. static unsigned long
 2651. rib_score_proto_table (u_char proto, struct route_table *table)
 2652. {
 2653. struct route_node *rn;
 2654. struct rib *rib;
 2655. struct rib *next;
 2656. unsigned long n = 0;
 2657. if (table)
 2658. for (rn = route_top (table); rn; rn = route_next (rn))
 2659. RNODE_FOREACH_RIB_SAFE (rn, rib, next)
 2660. {
 2661. if (CHECK_FLAG (rib->status, RIB_ENTRY_REMOVED))
 2662. continue;
 2663. if (rib->type == proto)
 2664. {
 2665. rib_delnode (rn, rib);
 2666. n++;
 2667. }
 2668. }
 2669. return n;
 2670. }
 2671. /* Remove specific by protocol routes. */
 2672. unsigned long
 2673. rib_score_proto (u_char proto)
 2674. {
 2675. vrf_iter_t iter;
 2676. struct zebra_vrf *zvrf;
 2677. unsigned long cnt = 0;
 2678. for (iter = vrf_first (); iter != VRF_ITER_INVALID; iter = vrf_next (iter))
 2679. if ((zvrf = vrf_iter2info (iter)) != NULL)
 2680. cnt += rib_score_proto_table (proto, zvrf->table[AFI_IP][SAFI_UNICAST])
 2681. +rib_score_proto_table (proto, zvrf->table[AFI_IP6][SAFI_UNICAST]);
 2682. return cnt;
 2683. }
 2684. /* Close RIB and clean up kernel routes. */
 2685. void
 2686. rib_close_table (struct route_table *table)
 2687. {
 2688. struct route_node *rn;
 2689. rib_table_info_t *info = table->info;
 2690. struct rib *rib;
 2691. if (table)
 2692. for (rn = route_top (table); rn; rn = route_next (rn))
 2693. RNODE_FOREACH_RIB (rn, rib)
 2694. {
 2695. if (!CHECK_FLAG (rib->status, RIB_ENTRY_SELECTED_FIB))
 2696. continue;
 2697. if (info->safi == SAFI_UNICAST)
 2698. zfpm_trigger_update (rn, NULL);
 2699. if (! RIB_SYSTEM_ROUTE (rib))
 2700. rib_update_kernel (rn, rib, NULL);
 2701. }
 2702. }
 2703. /* Close all RIB tables. */
 2704. void
 2705. rib_close (void)
 2706. {
 2707. vrf_iter_t iter;
 2708. struct zebra_vrf *zvrf;
 2709. for (iter = vrf_first (); iter != VRF_ITER_INVALID; iter = vrf_next (iter))
 2710. if ((zvrf = vrf_iter2info (iter)) != NULL)
 2711. {
 2712. rib_close_table (zvrf->table[AFI_IP][SAFI_UNICAST]);
 2713. rib_close_table (zvrf->table[AFI_IP6][SAFI_UNICAST]);
 2714. }
 2715. }
 2716. /* Routing information base initialize. */
 2717. void
 2718. rib_init (void)
 2719. {
 2720. rib_queue_init (&zebrad);
 2721. }
 2722. /*
 2723. * vrf_id_get_next
 2724. *
 2725. * Get the first vrf id that is greater than the given vrf id if any.
 2726. *
 2727. * Returns TRUE if a vrf id was found, FALSE otherwise.
 2728. */
 2729. static inline int
 2730. vrf_id_get_next (vrf_id_t vrf_id, vrf_id_t *next_id_p)
 2731. {
 2732. vrf_iter_t iter = vrf_iterator (vrf_id);
 2733. struct zebra_vrf *zvrf = vrf_iter2info (iter);
 2734. /* The same one ? Then find out the next. */
 2735. if (zvrf && (zvrf->vrf_id == vrf_id))
 2736. zvrf = vrf_iter2info (vrf_next (iter));
 2737. if (zvrf)
 2738. {
 2739. *next_id_p = zvrf->vrf_id;
 2740. return 1;
 2741. }
 2742. return 0;
 2743. }
 2744. /*
 2745. * rib_tables_iter_next
 2746. *
 2747. * Returns the next table in the iteration.
 2748. */
 2749. struct route_table *
 2750. rib_tables_iter_next (rib_tables_iter_t *iter)
 2751. {
 2752. struct route_table *table;
 2753. /*
 2754. * Array that helps us go over all AFI/SAFI combinations via one
 2755. * index.
 2756. */
 2757. static struct {
 2758. afi_t afi;
 2759. safi_t safi;
 2760. } afi_safis[] = {
 2761. { AFI_IP, SAFI_UNICAST },
 2762. { AFI_IP, SAFI_MULTICAST },
 2763. { AFI_IP6, SAFI_UNICAST },
 2764. { AFI_IP6, SAFI_MULTICAST },
 2765. };
 2766. table = NULL;
 2767. switch (iter->state)
 2768. {
 2769. case RIB_TABLES_ITER_S_INIT:
 2770. iter->vrf_id = VRF_DEFAULT;
 2771. iter->afi_safi_ix = -1;
 2772. /* Fall through */
 2773. case RIB_TABLES_ITER_S_ITERATING:
 2774. iter->afi_safi_ix++;
 2775. while (1)
 2776. {
 2777. while (iter->afi_safi_ix < (int) ZEBRA_NUM_OF (afi_safis))
 2778. {
 2779. table = zebra_vrf_table (afi_safis[iter->afi_safi_ix].afi,
 2780. afi_safis[iter->afi_safi_ix].safi,
 2781. iter->vrf_id);
 2782. if (table)
 2783. break;
 2784. iter->afi_safi_ix++;
 2785. }
 2786. /*
 2787. * Found another table in this vrf.
 2788. */
 2789. if (table)
 2790. break;
 2791. /*
 2792. * Done with all tables in the current vrf, go to the next
 2793. * one.
 2794. */
 2795. if (!vrf_id_get_next (iter->vrf_id, &iter->vrf_id))
 2796. break;
 2797. iter->afi_safi_ix = 0;
 2798. }
 2799. break;
 2800. case RIB_TABLES_ITER_S_DONE:
 2801. return NULL;
 2802. }
 2803. if (table)
 2804. iter->state = RIB_TABLES_ITER_S_ITERATING;
 2805. else
 2806. iter->state = RIB_TABLES_ITER_S_DONE;
 2807. return table;
 2808. }
 2809. /*
 2810. * Create a routing table for the specific AFI/SAFI in the given VRF.
 2811. */
 2812. static void
 2813. zebra_vrf_table_create (struct zebra_vrf *zvrf, afi_t afi, safi_t safi)
 2814. {
 2815. rib_table_info_t *info;
 2816. struct route_table *table;
 2817. assert (!zvrf->table[afi][safi]);
 2818. table = route_table_init ();
 2819. zvrf->table[afi][safi] = table;
 2820. info = XCALLOC (MTYPE_RIB_TABLE_INFO, sizeof (*info));
 2821. info->zvrf = zvrf;
 2822. info->afi = afi;
 2823. info->safi = safi;
 2824. table->info = info;
 2825. }
 2826. /* Allocate new zebra VRF. */
 2827. struct zebra_vrf *
 2828. zebra_vrf_alloc (vrf_id_t vrf_id)
 2829. {
 2830. struct zebra_vrf *zvrf;
 2831. #ifdef HAVE_NETLINK
 2832. char nl_name[64];
 2833. #endif
 2834. zvrf = XCALLOC (MTYPE_ZEBRA_VRF, sizeof (struct zebra_vrf));
 2835. /* Allocate routing table and static table. */
 2836. zebra_vrf_table_create (zvrf, AFI_IP, SAFI_UNICAST);
 2837. zebra_vrf_table_create (zvrf, AFI_IP6, SAFI_UNICAST);
 2838. zvrf->stable[AFI_IP][SAFI_UNICAST] = route_table_init ();
 2839. zvrf->stable[AFI_IP6][SAFI_UNICAST] = route_table_init ();
 2840. zebra_vrf_table_create (zvrf, AFI_IP, SAFI_MULTICAST);
 2841. zebra_vrf_table_create (zvrf, AFI_IP6, SAFI_MULTICAST);
 2842. zvrf->stable[AFI_IP][SAFI_MULTICAST] = route_table_init ();
 2843. zvrf->stable[AFI_IP6][SAFI_MULTICAST] = route_table_init ();
 2844. /* Set VRF ID */
 2845. zvrf->vrf_id = vrf_id;
 2846. #ifdef HAVE_NETLINK
 2847. /* Initialize netlink sockets */
 2848. snprintf (nl_name, 64, "netlink-listen (vrf %u)", vrf_id);
 2849. zvrf->netlink.sock = -1;
 2850. zvrf->netlink.name = XSTRDUP (MTYPE_NETLINK_NAME, nl_name);
 2851. snprintf (nl_name, 64, "netlink-cmd (vrf %u)", vrf_id);
 2852. zvrf->netlink_cmd.sock = -1;
 2853. zvrf->netlink_cmd.name = XSTRDUP (MTYPE_NETLINK_NAME, nl_name);
 2854. #endif
 2855. return zvrf;
 2856. }
 2857. /* Lookup the routing table in an enabled VRF. */
 2858. struct route_table *
 2859. zebra_vrf_table (afi_t afi, safi_t safi, vrf_id_t vrf_id)
 2860. {
 2861. struct zebra_vrf *zvrf = vrf_info_lookup (vrf_id);
 2862. if (!zvrf)
 2863. return NULL;
 2864. if (afi >= AFI_MAX || safi >= SAFI_MAX)
 2865. return NULL;
 2866. return zvrf->table[afi][safi];
 2867. }
 2868. /* Lookup the static routing table in a VRF. */
 2869. struct route_table *
 2870. zebra_vrf_static_table (afi_t afi, safi_t safi, vrf_id_t vrf_id)
 2871. {
 2872. struct zebra_vrf *zvrf = vrf_info_lookup (vrf_id);
 2873. if (!zvrf)
 2874. return NULL;
 2875. if (afi >= AFI_MAX || safi >= SAFI_MAX)
 2876. return NULL;
 2877. return zvrf->stable[afi][safi];
 2878. }