zebra_rib.c 87 KB


 1. /* Routing Information Base.
 2. * Copyright (C) 1997, 98, 99, 2001 Kunihiro Ishiguro
 3. *
 4. * This file is part of GNU Zebra.
 5. *
 6. * GNU Zebra is free software; you can redistribute it and/or modify it
 7. * under the terms of the GNU General Public License as published by the
 8. * Free Software Foundation; either version 2, or (at your option) any
 9. * later version.
 10. *
 11. * GNU Zebra is distributed in the hope that it will be useful, but
 12. * WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
 13. * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
 14. * General Public License for more details.
 15. *
 16. * You should have received a copy of the GNU General Public License
 17. * along with GNU Zebra; see the file COPYING. If not, write to the Free
 18. * Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA
 19. * 02111-1307, USA.
 20. */
 21. #include <zebra.h>
 22. #include "prefix.h"
 23. #include "table.h"
 24. #include "memory.h"
 25. #include "str.h"
 26. #include "command.h"
 27. #include "if.h"
 28. #include "log.h"
 29. #include "sockunion.h"
 30. #include "linklist.h"
 31. #include "thread.h"
 32. #include "workqueue.h"
 33. #include "prefix.h"
 34. #include "routemap.h"
 35. #include "vrf.h"
 36. #include "zebra/rib.h"
 37. #include "zebra/rt.h"
 38. #include "zebra/zserv.h"
 39. #include "zebra/redistribute.h"
 40. #include "zebra/debug.h"
 41. #include "zebra/zebra_fpm.h"
 42. /* Default rtm_table for all clients */
 43. extern struct zebra_t zebrad;
 44. /* Hold time for RIB process, should be very minimal.
 45. * it is useful to able to set it otherwise for testing, hence exported
 46. * as global here for test-rig code.
 47. */
 48. int rib_process_hold_time = 10;
 49. /* Each route type's string and default distance value. */
 50. static const struct
 51. {
 52. int key;
 53. int distance;
 54. } route_info[ZEBRA_ROUTE_MAX] =
 55. {
 56. [ZEBRA_ROUTE_SYSTEM] = {ZEBRA_ROUTE_SYSTEM, 0},
 57. [ZEBRA_ROUTE_KERNEL] = {ZEBRA_ROUTE_KERNEL, 0},
 58. [ZEBRA_ROUTE_CONNECT] = {ZEBRA_ROUTE_CONNECT, 0},
 59. [ZEBRA_ROUTE_STATIC] = {ZEBRA_ROUTE_STATIC, 1},
 60. [ZEBRA_ROUTE_RIP] = {ZEBRA_ROUTE_RIP, 120},
 61. [ZEBRA_ROUTE_RIPNG] = {ZEBRA_ROUTE_RIPNG, 120},
 62. [ZEBRA_ROUTE_OSPF] = {ZEBRA_ROUTE_OSPF, 110},
 63. [ZEBRA_ROUTE_OSPF6] = {ZEBRA_ROUTE_OSPF6, 110},
 64. [ZEBRA_ROUTE_ISIS] = {ZEBRA_ROUTE_ISIS, 115},
 65. [ZEBRA_ROUTE_BGP] = {ZEBRA_ROUTE_BGP, 20 /* IBGP is 200. */},
 66. [ZEBRA_ROUTE_BABEL] = {ZEBRA_ROUTE_BABEL, 95},
 67. /* no entry/default: 150 */
 68. };
 69. /* RPF lookup behaviour */
 70. static enum multicast_mode ipv4_multicast_mode = MCAST_NO_CONFIG;
 71. static void __attribute__((format (printf, 4, 5)))
 72. _rnode_zlog(const char *_func, struct route_node *rn, int priority,
 73. const char *msgfmt, ...)
 74. {
 75. char prefix[PREFIX_STRLEN], buf[256];
 76. char msgbuf[512];
 77. va_list ap;
 78. va_start(ap, msgfmt);
 79. vsnprintf(msgbuf, sizeof(msgbuf), msgfmt, ap);
 80. va_end(ap);
 81. if (rn)
 82. {
 83. rib_table_info_t *info = rn->table->info;
 84. snprintf(buf, sizeof(buf), "%s%s vrf %u",
 85. prefix2str(&rn->p, prefix, sizeof(prefix)),
 86. info->safi == SAFI_MULTICAST ? " (MRIB)" : "",
 87. info->zvrf->vrf_id);
 88. }
 89. else
 90. {
 91. snprintf(buf, sizeof(buf), "{(route_node *) NULL}");
 92. }
 93. zlog (NULL, priority, "%s: %s: %s", _func, buf, msgbuf);
 94. }
 95. #define rnode_debug(node, ...) \
 96. _rnode_zlog(__func__, node, LOG_DEBUG, __VA_ARGS__)
 97. #define rnode_info(node, ...) \
 98. _rnode_zlog(__func__, node, LOG_INFO, __VA_ARGS__)
 99. /*
 100. * nexthop_type_to_str
 101. */
 102. const char *
 103. nexthop_type_to_str (enum nexthop_types_t nh_type)
 104. {
 105. static const char *desc[] = {
 106. "none",
 107. "Directly connected",
 108. "Interface route",
 109. "IPv4 nexthop",
 110. "IPv4 nexthop with ifindex",
 111. "IPv4 nexthop with ifname",
 112. "IPv6 nexthop",
 113. "IPv6 nexthop with ifindex",
 114. "IPv6 nexthop with ifname",
 115. "Null0 nexthop",
 116. };
 117. if (nh_type >= ZEBRA_NUM_OF (desc))
 118. return "<Invalid nh type>";
 119. return desc[nh_type];
 120. }
 121. /* Add nexthop to the end of a nexthop list. */
 122. static void
 123. _nexthop_add (struct nexthop **target, struct nexthop *nexthop)
 124. {
 125. struct nexthop *last;
 126. for (last = *target; last && last->next; last = last->next)
 127. ;
 128. if (last)
 129. last->next = nexthop;
 130. else
 131. *target = nexthop;
 132. nexthop->prev = last;
 133. }
 134. /* Add nexthop to the end of a rib node's nexthop list */
 135. static void
 136. nexthop_add (struct rib *rib, struct nexthop *nexthop)
 137. {
 138. _nexthop_add(&rib->nexthop, nexthop);
 139. rib->nexthop_num++;
 140. }
 141. /* Delete specified nexthop from the list. */
 142. static void
 143. nexthop_delete (struct rib *rib, struct nexthop *nexthop)
 144. {
 145. if (nexthop->next)
 146. nexthop->next->prev = nexthop->prev;
 147. if (nexthop->prev)
 148. nexthop->prev->next = nexthop->next;
 149. else
 150. rib->nexthop = nexthop->next;
 151. rib->nexthop_num--;
 152. }
 153. static void nexthops_free(struct nexthop *nexthop);
 154. /* Free nexthop. */
 155. static void
 156. nexthop_free (struct nexthop *nexthop)
 157. {
 158. if (nexthop->ifname)
 159. XFREE (0, nexthop->ifname);
 160. if (nexthop->resolved)
 161. nexthops_free(nexthop->resolved);
 162. XFREE (MTYPE_NEXTHOP, nexthop);
 163. }
 164. /* Frees a list of nexthops */
 165. static void
 166. nexthops_free (struct nexthop *nexthop)
 167. {
 168. struct nexthop *nh, *next;
 169. for (nh = nexthop; nh; nh = next)
 170. {
 171. next = nh->next;
 172. nexthop_free (nh);
 173. }
 174. }
 175. struct nexthop *
 176. nexthop_ifindex_add (struct rib *rib, unsigned int ifindex)
 177. {
 178. struct nexthop *nexthop;
 179. nexthop = XCALLOC (MTYPE_NEXTHOP, sizeof (struct nexthop));
 180. nexthop->type = NEXTHOP_TYPE_IFINDEX;
 181. nexthop->ifindex = ifindex;
 182. nexthop_add (rib, nexthop);
 183. return nexthop;
 184. }
 185. struct nexthop *
 186. nexthop_ifname_add (struct rib *rib, char *ifname)
 187. {
 188. struct nexthop *nexthop;
 189. nexthop = XCALLOC (MTYPE_NEXTHOP, sizeof (struct nexthop));
 190. nexthop->type = NEXTHOP_TYPE_IFNAME;
 191. nexthop->ifname = XSTRDUP (0, ifname);
 192. nexthop_add (rib, nexthop);
 193. return nexthop;
 194. }
 195. struct nexthop *
 196. nexthop_ipv4_add (struct rib *rib, struct in_addr *ipv4, struct in_addr *src)
 197. {
 198. struct nexthop *nexthop;
 199. nexthop = XCALLOC (MTYPE_NEXTHOP, sizeof (struct nexthop));
 200. nexthop->type = NEXTHOP_TYPE_IPV4;
 201. nexthop->gate.ipv4 = *ipv4;
 202. if (src)
 203. nexthop->src.ipv4 = *src;
 204. nexthop_add (rib, nexthop);
 205. return nexthop;
 206. }
 207. struct nexthop *
 208. nexthop_ipv4_ifindex_add (struct rib *rib, struct in_addr *ipv4,
 209. struct in_addr *src, unsigned int ifindex)
 210. {
 211. struct nexthop *nexthop;
 212. nexthop = XCALLOC (MTYPE_NEXTHOP, sizeof (struct nexthop));
 213. nexthop->type = NEXTHOP_TYPE_IPV4_IFINDEX;
 214. nexthop->gate.ipv4 = *ipv4;
 215. if (src)
 216. nexthop->src.ipv4 = *src;
 217. nexthop->ifindex = ifindex;
 218. nexthop_add (rib, nexthop);
 219. return nexthop;
 220. }
 221. #ifdef HAVE_IPV6
 222. struct nexthop *
 223. nexthop_ipv6_add (struct rib *rib, struct in6_addr *ipv6)
 224. {
 225. struct nexthop *nexthop;
 226. nexthop = XCALLOC (MTYPE_NEXTHOP, sizeof (struct nexthop));
 227. nexthop->type = NEXTHOP_TYPE_IPV6;
 228. nexthop->gate.ipv6 = *ipv6;
 229. nexthop_add (rib, nexthop);
 230. return nexthop;
 231. }
 232. static struct nexthop *
 233. nexthop_ipv6_ifname_add (struct rib *rib, struct in6_addr *ipv6,
 234. char *ifname)
 235. {
 236. struct nexthop *nexthop;
 237. nexthop = XCALLOC (MTYPE_NEXTHOP, sizeof (struct nexthop));
 238. nexthop->type = NEXTHOP_TYPE_IPV6_IFNAME;
 239. nexthop->gate.ipv6 = *ipv6;
 240. nexthop->ifname = XSTRDUP (0, ifname);
 241. nexthop_add (rib, nexthop);
 242. return nexthop;
 243. }
 244. static struct nexthop *
 245. nexthop_ipv6_ifindex_add (struct rib *rib, struct in6_addr *ipv6,
 246. unsigned int ifindex)
 247. {
 248. struct nexthop *nexthop;
 249. nexthop = XCALLOC (MTYPE_NEXTHOP, sizeof (struct nexthop));
 250. nexthop->type = NEXTHOP_TYPE_IPV6_IFINDEX;
 251. nexthop->gate.ipv6 = *ipv6;
 252. nexthop->ifindex = ifindex;
 253. nexthop_add (rib, nexthop);
 254. return nexthop;
 255. }
 256. #endif /* HAVE_IPV6 */
 257. struct nexthop *
 258. nexthop_blackhole_add (struct rib *rib)
 259. {
 260. struct nexthop *nexthop;
 261. nexthop = XCALLOC (MTYPE_NEXTHOP, sizeof (struct nexthop));
 262. nexthop->type = NEXTHOP_TYPE_BLACKHOLE;
 263. SET_FLAG (rib->flags, ZEBRA_FLAG_BLACKHOLE);
 264. nexthop_add (rib, nexthop);
 265. return nexthop;
 266. }
 267. /* This method checks whether a recursive nexthop has at
 268. * least one resolved nexthop in the fib.
 269. */
 270. int
 271. nexthop_has_fib_child(struct nexthop *nexthop)
 272. {
 273. struct nexthop *nh;
 274. if (! CHECK_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_RECURSIVE))
 275. return 0;
 276. for (nh = nexthop->resolved; nh; nh = nh->next)
 277. if (CHECK_FLAG (nh->flags, NEXTHOP_FLAG_FIB))
 278. return 1;
 279. return 0;
 280. }
 281. /* If force flag is not set, do not modify falgs at all for uninstall
 282. the route from FIB. */
 283. static int
 284. nexthop_active_ipv4 (struct rib *rib, struct nexthop *nexthop, int set,
 285. struct route_node *top)
 286. {
 287. struct prefix_ipv4 p;
 288. struct route_table *table;
 289. struct route_node *rn;
 290. struct rib *match;
 291. int resolved;
 292. struct nexthop *newhop;
 293. struct nexthop *resolved_hop;
 294. if (nexthop->type == NEXTHOP_TYPE_IPV4)
 295. nexthop->ifindex = 0;
 296. if (set)
 297. {
 298. UNSET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_RECURSIVE);
 299. nexthops_free(nexthop->resolved);
 300. nexthop->resolved = NULL;
 301. }
 302. /* Make lookup prefix. */
 303. memset (&p, 0, sizeof (struct prefix_ipv4));
 304. p.family = AF_INET;
 305. p.prefixlen = IPV4_MAX_PREFIXLEN;
 306. p.prefix = nexthop->gate.ipv4;
 307. /* Lookup table. */
 308. table = zebra_vrf_table (AFI_IP, SAFI_UNICAST, rib->vrf_id);
 309. if (! table)
 310. return 0;
 311. rn = route_node_match (table, (struct prefix *) &p);
 312. while (rn)
 313. {
 314. route_unlock_node (rn);
 315. /* If lookup self prefix return immediately. */
 316. if (rn == top)
 317. return 0;
 318. /* Pick up selected route. */
 319. RNODE_FOREACH_RIB (rn, match)
 320. {
 321. if (CHECK_FLAG (match->status, RIB_ENTRY_REMOVED))
 322. continue;
 323. if (CHECK_FLAG (match->flags, ZEBRA_FLAG_SELECTED))
 324. break;
 325. }
 326. /* If there is no selected route or matched route is EGP, go up
 327. tree. */
 328. if (! match
 329. || match->type == ZEBRA_ROUTE_BGP)
 330. {
 331. do {
 332. rn = rn->parent;
 333. } while (rn && rn->info == NULL);
 334. if (rn)
 335. route_lock_node (rn);
 336. }
 337. else
 338. {
 339. /* If the longest prefix match for the nexthop yields
 340. * a blackhole, mark it as inactive. */
 341. if (CHECK_FLAG (match->flags, ZEBRA_FLAG_BLACKHOLE)
 342. || CHECK_FLAG (match->flags, ZEBRA_FLAG_REJECT))
 343. return 0;
 344. if (match->type == ZEBRA_ROUTE_CONNECT)
 345. {
 346. /* Directly point connected route. */
 347. newhop = match->nexthop;
 348. if (newhop && nexthop->type == NEXTHOP_TYPE_IPV4)
 349. nexthop->ifindex = newhop->ifindex;
 350. return 1;
 351. }
 352. else if (CHECK_FLAG (rib->flags, ZEBRA_FLAG_INTERNAL))
 353. {
 354. resolved = 0;
 355. for (newhop = match->nexthop; newhop; newhop = newhop->next)
 356. if (CHECK_FLAG (newhop->flags, NEXTHOP_FLAG_FIB)
 357. && ! CHECK_FLAG (newhop->flags, NEXTHOP_FLAG_RECURSIVE))
 358. {
 359. if (set)
 360. {
 361. SET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_RECURSIVE);
 362. resolved_hop = XCALLOC(MTYPE_NEXTHOP, sizeof (struct nexthop));
 363. SET_FLAG (resolved_hop->flags, NEXTHOP_FLAG_ACTIVE);
 364. /* If the resolving route specifies a gateway, use it */
 365. if (newhop->type == NEXTHOP_TYPE_IPV4
 366. || newhop->type == NEXTHOP_TYPE_IPV4_IFINDEX
 367. || newhop->type == NEXTHOP_TYPE_IPV4_IFNAME)
 368. {
 369. resolved_hop->type = newhop->type;
 370. resolved_hop->gate.ipv4 = newhop->gate.ipv4;
 371. if (newhop->ifindex)
 372. {
 373. resolved_hop->type = NEXTHOP_TYPE_IPV4_IFINDEX;
 374. resolved_hop->ifindex = newhop->ifindex;
 375. }
 376. }
 377. /* If the resolving route is an interface route,
 378. * it means the gateway we are looking up is connected
 379. * to that interface. (The actual network is _not_ onlink).
 380. * Therefore, the resolved route should have the original
 381. * gateway as nexthop as it is directly connected.
 382. *
 383. * On Linux, we have to set the onlink netlink flag because
 384. * otherwise, the kernel won't accept the route. */
 385. if (newhop->type == NEXTHOP_TYPE_IFINDEX
 386. || newhop->type == NEXTHOP_TYPE_IFNAME)
 387. {
 388. resolved_hop->flags |= NEXTHOP_FLAG_ONLINK;
 389. resolved_hop->type = NEXTHOP_TYPE_IPV4_IFINDEX;
 390. resolved_hop->gate.ipv4 = nexthop->gate.ipv4;
 391. resolved_hop->ifindex = newhop->ifindex;
 392. }
 393. _nexthop_add(&nexthop->resolved, resolved_hop);
 394. }
 395. resolved = 1;
 396. }
 397. return resolved;
 398. }
 399. else
 400. {
 401. return 0;
 402. }
 403. }
 404. }
 405. return 0;
 406. }
 407. #ifdef HAVE_IPV6
 408. /* If force flag is not set, do not modify falgs at all for uninstall
 409. the route from FIB. */
 410. static int
 411. nexthop_active_ipv6 (struct rib *rib, struct nexthop *nexthop, int set,
 412. struct route_node *top)
 413. {
 414. struct prefix_ipv6 p;
 415. struct route_table *table;
 416. struct route_node *rn;
 417. struct rib *match;
 418. int resolved;
 419. struct nexthop *newhop;
 420. struct nexthop *resolved_hop;
 421. if (nexthop->type == NEXTHOP_TYPE_IPV6)
 422. nexthop->ifindex = 0;
 423. if (set)
 424. {
 425. UNSET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_RECURSIVE);
 426. nexthops_free(nexthop->resolved);
 427. nexthop->resolved = NULL;
 428. }
 429. /* Make lookup prefix. */
 430. memset (&p, 0, sizeof (struct prefix_ipv6));
 431. p.family = AF_INET6;
 432. p.prefixlen = IPV6_MAX_PREFIXLEN;
 433. p.prefix = nexthop->gate.ipv6;
 434. /* Lookup table. */
 435. table = zebra_vrf_table (AFI_IP6, SAFI_UNICAST, rib->vrf_id);
 436. if (! table)
 437. return 0;
 438. rn = route_node_match (table, (struct prefix *) &p);
 439. while (rn)
 440. {
 441. route_unlock_node (rn);
 442. /* If lookup self prefix return immediately. */
 443. if (rn == top)
 444. return 0;
 445. /* Pick up selected route. */
 446. RNODE_FOREACH_RIB (rn, match)
 447. {
 448. if (CHECK_FLAG (match->status, RIB_ENTRY_REMOVED))
 449. continue;
 450. if (CHECK_FLAG (match->flags, ZEBRA_FLAG_SELECTED))
 451. break;
 452. }
 453. /* If there is no selected route or matched route is EGP, go up
 454. tree. */
 455. if (! match
 456. || match->type == ZEBRA_ROUTE_BGP)
 457. {
 458. do {
 459. rn = rn->parent;
 460. } while (rn && rn->info == NULL);
 461. if (rn)
 462. route_lock_node (rn);
 463. }
 464. else
 465. {
 466. /* If the longest prefix match for the nexthop yields
 467. * a blackhole, mark it as inactive. */
 468. if (CHECK_FLAG (match->flags, ZEBRA_FLAG_BLACKHOLE)
 469. || CHECK_FLAG (match->flags, ZEBRA_FLAG_REJECT))
 470. return 0;
 471. if (match->type == ZEBRA_ROUTE_CONNECT)
 472. {
 473. /* Directly point connected route. */
 474. newhop = match->nexthop;
 475. if (newhop && nexthop->type == NEXTHOP_TYPE_IPV6)
 476. nexthop->ifindex = newhop->ifindex;
 477. return 1;
 478. }
 479. else if (CHECK_FLAG (rib->flags, ZEBRA_FLAG_INTERNAL))
 480. {
 481. resolved = 0;
 482. for (newhop = match->nexthop; newhop; newhop = newhop->next)
 483. if (CHECK_FLAG (newhop->flags, NEXTHOP_FLAG_FIB)
 484. && ! CHECK_FLAG (newhop->flags, NEXTHOP_FLAG_RECURSIVE))
 485. {
 486. if (set)
 487. {
 488. SET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_RECURSIVE);
 489. resolved_hop = XCALLOC(MTYPE_NEXTHOP, sizeof (struct nexthop));
 490. SET_FLAG (resolved_hop->flags, NEXTHOP_FLAG_ACTIVE);
 491. /* See nexthop_active_ipv4 for a description how the
 492. * resolved nexthop is constructed. */
 493. if (newhop->type == NEXTHOP_TYPE_IPV6
 494. || newhop->type == NEXTHOP_TYPE_IPV6_IFINDEX
 495. || newhop->type == NEXTHOP_TYPE_IPV6_IFNAME)
 496. {
 497. resolved_hop->type = newhop->type;
 498. resolved_hop->gate.ipv6 = newhop->gate.ipv6;
 499. if (newhop->ifindex)
 500. {
 501. resolved_hop->type = NEXTHOP_TYPE_IPV6_IFINDEX;
 502. resolved_hop->ifindex = newhop->ifindex;
 503. }
 504. }
 505. if (newhop->type == NEXTHOP_TYPE_IFINDEX
 506. || newhop->type == NEXTHOP_TYPE_IFNAME)
 507. {
 508. resolved_hop->flags |= NEXTHOP_FLAG_ONLINK;
 509. resolved_hop->type = NEXTHOP_TYPE_IPV6_IFINDEX;
 510. resolved_hop->gate.ipv6 = nexthop->gate.ipv6;
 511. resolved_hop->ifindex = newhop->ifindex;
 512. }
 513. _nexthop_add(&nexthop->resolved, resolved_hop);
 514. }
 515. resolved = 1;
 516. }
 517. return resolved;
 518. }
 519. else
 520. {
 521. return 0;
 522. }
 523. }
 524. }
 525. return 0;
 526. }
 527. #endif /* HAVE_IPV6 */
 528. struct rib *
 529. rib_match_ipv4_safi (struct in_addr addr, safi_t safi, int skip_bgp,
 530. struct route_node **rn_out, vrf_id_t vrf_id)
 531. {
 532. struct route_table *table;
 533. struct route_node *rn;
 534. struct rib *match;
 535. struct nexthop *newhop, *tnewhop;
 536. int recursing;
 537. /* Lookup table. */
 538. table = zebra_vrf_table (AFI_IP, safi, vrf_id);
 539. if (! table)
 540. return 0;
 541. rn = route_node_match_ipv4 (table, &addr);
 542. while (rn)
 543. {
 544. route_unlock_node (rn);
 545. /* Pick up selected route. */
 546. RNODE_FOREACH_RIB (rn, match)
 547. {
 548. if (CHECK_FLAG (match->status, RIB_ENTRY_REMOVED))
 549. continue;
 550. if (CHECK_FLAG (match->flags, ZEBRA_FLAG_SELECTED))
 551. break;
 552. }
 553. /* If there is no selected route or matched route is EGP, go up
 554. tree. */
 555. if (!match || (skip_bgp && (match->type == ZEBRA_ROUTE_BGP)))
 556. {
 557. do {
 558. rn = rn->parent;
 559. } while (rn && rn->info == NULL);
 560. if (rn)
 561. route_lock_node (rn);
 562. }
 563. else
 564. {
 565. if (match->type != ZEBRA_ROUTE_CONNECT)
 566. {
 567. int found = 0;
 568. for (ALL_NEXTHOPS_RO(match->nexthop, newhop, tnewhop, recursing))
 569. if (CHECK_FLAG (newhop->flags, NEXTHOP_FLAG_FIB))
 570. {
 571. found = 1;
 572. break;
 573. }
 574. if (!found)
 575. return NULL;
 576. }
 577. if (rn_out)
 578. *rn_out = rn;
 579. return match;
 580. }
 581. }
 582. return NULL;
 583. }
 584. struct rib *
 585. rib_match_ipv4_multicast (struct in_addr addr, struct route_node **rn_out,
 586. vrf_id_t vrf_id)
 587. {
 588. struct rib *rib = NULL, *mrib = NULL, *urib = NULL;
 589. struct route_node *m_rn = NULL, *u_rn = NULL;
 590. int skip_bgp = 0; /* bool */
 591. switch (ipv4_multicast_mode)
 592. {
 593. case MCAST_MRIB_ONLY:
 594. return rib_match_ipv4_safi (addr, SAFI_MULTICAST, skip_bgp, rn_out,
 595. vrf_id);
 596. case MCAST_URIB_ONLY:
 597. return rib_match_ipv4_safi (addr, SAFI_UNICAST, skip_bgp, rn_out,
 598. vrf_id);
 599. case MCAST_NO_CONFIG:
 600. case MCAST_MIX_MRIB_FIRST:
 601. rib = mrib = rib_match_ipv4_safi (addr, SAFI_MULTICAST, skip_bgp, &m_rn,
 602. vrf_id);
 603. if (!mrib)
 604. rib = urib = rib_match_ipv4_safi (addr, SAFI_UNICAST, skip_bgp, &u_rn,
 605. vrf_id);
 606. break;
 607. case MCAST_MIX_DISTANCE:
 608. mrib = rib_match_ipv4_safi (addr, SAFI_MULTICAST, skip_bgp, &m_rn,
 609. vrf_id);
 610. urib = rib_match_ipv4_safi (addr, SAFI_UNICAST, skip_bgp, &u_rn,
 611. vrf_id);
 612. if (mrib && urib)
 613. rib = urib->distance < mrib->distance ? urib : mrib;
 614. else if (mrib)
 615. rib = mrib;
 616. else if (urib)
 617. rib = urib;
 618. break;
 619. case MCAST_MIX_PFXLEN:
 620. mrib = rib_match_ipv4_safi (addr, SAFI_MULTICAST, skip_bgp, &m_rn,
 621. vrf_id);
 622. urib = rib_match_ipv4_safi (addr, SAFI_UNICAST, skip_bgp, &u_rn,
 623. vrf_id);
 624. if (mrib && urib)
 625. rib = u_rn->p.prefixlen > m_rn->p.prefixlen ? urib : mrib;
 626. else if (mrib)
 627. rib = mrib;
 628. else if (urib)
 629. rib = urib;
 630. break;
 631. }
 632. if (rn_out)
 633. *rn_out = (rib == mrib) ? m_rn : u_rn;
 634. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB)
 635. {
 636. char buf[BUFSIZ];
 637. inet_ntop (AF_INET, &addr, buf, BUFSIZ);
 638. zlog_debug("%s: %s vrf %u: found %s, using %s",
 639. __func__, buf, vrf_id,
 640. mrib ? (urib ? "MRIB+URIB" : "MRIB") :
 641. urib ? "URIB" : "nothing",
 642. rib == urib ? "URIB" : rib == mrib ? "MRIB" : "none");
 643. }
 644. return rib;
 645. }
 646. void
 647. multicast_mode_ipv4_set (enum multicast_mode mode)
 648. {
 649. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB)
 650. zlog_debug("%s: multicast lookup mode set (%d)", __func__, mode);
 651. ipv4_multicast_mode = mode;
 652. }
 653. enum multicast_mode
 654. multicast_mode_ipv4_get (void)
 655. {
 656. return ipv4_multicast_mode;
 657. }
 658. struct rib *
 659. rib_lookup_ipv4 (struct prefix_ipv4 *p, vrf_id_t vrf_id)
 660. {
 661. struct route_table *table;
 662. struct route_node *rn;
 663. struct rib *match;
 664. struct nexthop *nexthop, *tnexthop;
 665. int recursing;
 666. /* Lookup table. */
 667. table = zebra_vrf_table (AFI_IP, SAFI_UNICAST, vrf_id);
 668. if (! table)
 669. return 0;
 670. rn = route_node_lookup (table, (struct prefix *) p);
 671. /* No route for this prefix. */
 672. if (! rn)
 673. return NULL;
 674. /* Unlock node. */
 675. route_unlock_node (rn);
 676. RNODE_FOREACH_RIB (rn, match)
 677. {
 678. if (CHECK_FLAG (match->status, RIB_ENTRY_REMOVED))
 679. continue;
 680. if (CHECK_FLAG (match->flags, ZEBRA_FLAG_SELECTED))
 681. break;
 682. }
 683. if (! match || match->type == ZEBRA_ROUTE_BGP)
 684. return NULL;
 685. if (match->type == ZEBRA_ROUTE_CONNECT)
 686. return match;
 687. for (ALL_NEXTHOPS_RO(match->nexthop, nexthop, tnexthop, recursing))
 688. if (CHECK_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_FIB))
 689. return match;
 690. return NULL;
 691. }
 692. /*
 693. * This clone function, unlike its original rib_lookup_ipv4(), checks
 694. * if specified IPv4 route record (prefix/mask -> gate) exists in
 695. * the whole RIB and has ZEBRA_FLAG_SELECTED set.
 696. *
 697. * Return values:
 698. * -1: error
 699. * 0: exact match found
 700. * 1: a match was found with a different gate
 701. * 2: connected route found
 702. * 3: no matches found
 703. */
 704. int
 705. rib_lookup_ipv4_route (struct prefix_ipv4 *p, union sockunion * qgate,
 706. vrf_id_t vrf_id)
 707. {
 708. struct route_table *table;
 709. struct route_node *rn;
 710. struct rib *match;
 711. struct nexthop *nexthop, *tnexthop;
 712. int recursing;
 713. int nexthops_active;
 714. /* Lookup table. */
 715. table = zebra_vrf_table (AFI_IP, SAFI_UNICAST, vrf_id);
 716. if (! table)
 717. return ZEBRA_RIB_LOOKUP_ERROR;
 718. /* Scan the RIB table for exactly matching RIB entry. */
 719. rn = route_node_lookup (table, (struct prefix *) p);
 720. /* No route for this prefix. */
 721. if (! rn)
 722. return ZEBRA_RIB_NOTFOUND;
 723. /* Unlock node. */
 724. route_unlock_node (rn);
 725. /* Find out if a "selected" RR for the discovered RIB entry exists ever. */
 726. RNODE_FOREACH_RIB (rn, match)
 727. {
 728. if (CHECK_FLAG (match->status, RIB_ENTRY_REMOVED))
 729. continue;
 730. if (CHECK_FLAG (match->flags, ZEBRA_FLAG_SELECTED))
 731. break;
 732. }
 733. /* None such found :( */
 734. if (!match)
 735. return ZEBRA_RIB_NOTFOUND;
 736. if (match->type == ZEBRA_ROUTE_CONNECT)
 737. return ZEBRA_RIB_FOUND_CONNECTED;
 738. /* Ok, we have a cood candidate, let's check it's nexthop list... */
 739. nexthops_active = 0;
 740. for (ALL_NEXTHOPS_RO(match->nexthop, nexthop, tnexthop, recursing))
 741. if (CHECK_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_FIB))
 742. {
 743. nexthops_active = 1;
 744. if (nexthop->gate.ipv4.s_addr == sockunion2ip (qgate))
 745. return ZEBRA_RIB_FOUND_EXACT;
 746. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB)
 747. {
 748. char gate_buf[INET_ADDRSTRLEN], qgate_buf[INET_ADDRSTRLEN];
 749. inet_ntop (AF_INET, &nexthop->gate.ipv4.s_addr, gate_buf, INET_ADDRSTRLEN);
 750. inet_ntop (AF_INET, &sockunion2ip(qgate), qgate_buf, INET_ADDRSTRLEN);
 751. zlog_debug ("%s: qgate == %s, %s == %s", __func__,
 752. qgate_buf, recursing ? "rgate" : "gate", gate_buf);
 753. }
 754. }
 755. if (nexthops_active)
 756. return ZEBRA_RIB_FOUND_NOGATE;
 757. return ZEBRA_RIB_NOTFOUND;
 758. }
 759. #ifdef HAVE_IPV6
 760. struct rib *
 761. rib_match_ipv6 (struct in6_addr *addr, vrf_id_t vrf_id)
 762. {
 763. struct prefix_ipv6 p;
 764. struct route_table *table;
 765. struct route_node *rn;
 766. struct rib *match;
 767. struct nexthop *newhop, *tnewhop;
 768. int recursing;
 769. /* Lookup table. */
 770. table = zebra_vrf_table (AFI_IP6, SAFI_UNICAST, vrf_id);
 771. if (! table)
 772. return 0;
 773. memset (&p, 0, sizeof (struct prefix_ipv6));
 774. p.family = AF_INET6;
 775. p.prefixlen = IPV6_MAX_PREFIXLEN;
 776. IPV6_ADDR_COPY (&p.prefix, addr);
 777. rn = route_node_match (table, (struct prefix *) &p);
 778. while (rn)
 779. {
 780. route_unlock_node (rn);
 781. /* Pick up selected route. */
 782. RNODE_FOREACH_RIB (rn, match)
 783. {
 784. if (CHECK_FLAG (match->status, RIB_ENTRY_REMOVED))
 785. continue;
 786. if (CHECK_FLAG (match->flags, ZEBRA_FLAG_SELECTED))
 787. break;
 788. }
 789. /* If there is no selected route or matched route is EGP, go up
 790. tree. */
 791. if (! match
 792. || match->type == ZEBRA_ROUTE_BGP)
 793. {
 794. do {
 795. rn = rn->parent;
 796. } while (rn && rn->info == NULL);
 797. if (rn)
 798. route_lock_node (rn);
 799. }
 800. else
 801. {
 802. if (match->type == ZEBRA_ROUTE_CONNECT)
 803. /* Directly point connected route. */
 804. return match;
 805. else
 806. {
 807. for (ALL_NEXTHOPS_RO(match->nexthop, newhop, tnewhop, recursing))
 808. if (CHECK_FLAG (newhop->flags, NEXTHOP_FLAG_FIB))
 809. return match;
 810. return NULL;
 811. }
 812. }
 813. }
 814. return NULL;
 815. }
 816. #endif /* HAVE_IPV6 */
 817. #define RIB_SYSTEM_ROUTE(R) \
 818. ((R)->type == ZEBRA_ROUTE_KERNEL || (R)->type == ZEBRA_ROUTE_CONNECT)
 819. /* This function verifies reachability of one given nexthop, which can be
 820. * numbered or unnumbered, IPv4 or IPv6. The result is unconditionally stored
 821. * in nexthop->flags field. If the 4th parameter, 'set', is non-zero,
 822. * nexthop->ifindex will be updated appropriately as well.
 823. * An existing route map can turn (otherwise active) nexthop into inactive, but
 824. * not vice versa.
 825. *
 826. * The return value is the final value of 'ACTIVE' flag.
 827. */
 828. static unsigned
 829. nexthop_active_check (struct route_node *rn, struct rib *rib,
 830. struct nexthop *nexthop, int set)
 831. {
 832. rib_table_info_t *info = rn->table->info;
 833. struct interface *ifp;
 834. route_map_result_t ret = RMAP_MATCH;
 835. extern char *proto_rm[AFI_MAX][ZEBRA_ROUTE_MAX+1];
 836. struct route_map *rmap;
 837. int family;
 838. family = 0;
 839. switch (nexthop->type)
 840. {
 841. case NEXTHOP_TYPE_IFINDEX:
 842. ifp = if_lookup_by_index_vrf (nexthop->ifindex, rib->vrf_id);
 843. if (ifp && if_is_operative(ifp))
 844. SET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_ACTIVE);
 845. else
 846. UNSET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_ACTIVE);
 847. break;
 848. case NEXTHOP_TYPE_IPV6_IFNAME:
 849. family = AFI_IP6;
 850. case NEXTHOP_TYPE_IFNAME:
 851. ifp = if_lookup_by_name_vrf (nexthop->ifname, rib->vrf_id);
 852. if (ifp && if_is_operative(ifp))
 853. {
 854. if (set)
 855. nexthop->ifindex = ifp->ifindex;
 856. SET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_ACTIVE);
 857. }
 858. else
 859. {
 860. if (set)
 861. nexthop->ifindex = 0;
 862. UNSET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_ACTIVE);
 863. }
 864. break;
 865. case NEXTHOP_TYPE_IPV4:
 866. case NEXTHOP_TYPE_IPV4_IFINDEX:
 867. family = AFI_IP;
 868. if (nexthop_active_ipv4 (rib, nexthop, set, rn))
 869. SET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_ACTIVE);
 870. else
 871. UNSET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_ACTIVE);
 872. break;
 873. #ifdef HAVE_IPV6
 874. case NEXTHOP_TYPE_IPV6:
 875. family = AFI_IP6;
 876. if (nexthop_active_ipv6 (rib, nexthop, set, rn))
 877. SET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_ACTIVE);
 878. else
 879. UNSET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_ACTIVE);
 880. break;
 881. case NEXTHOP_TYPE_IPV6_IFINDEX:
 882. family = AFI_IP6;
 883. if (IN6_IS_ADDR_LINKLOCAL (&nexthop->gate.ipv6))
 884. {
 885. ifp = if_lookup_by_index_vrf (nexthop->ifindex, rib->vrf_id);
 886. if (ifp && if_is_operative(ifp))
 887. SET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_ACTIVE);
 888. else
 889. UNSET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_ACTIVE);
 890. }
 891. else
 892. {
 893. if (nexthop_active_ipv6 (rib, nexthop, set, rn))
 894. SET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_ACTIVE);
 895. else
 896. UNSET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_ACTIVE);
 897. }
 898. break;
 899. #endif /* HAVE_IPV6 */
 900. case NEXTHOP_TYPE_BLACKHOLE:
 901. SET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_ACTIVE);
 902. break;
 903. default:
 904. break;
 905. }
 906. if (! CHECK_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_ACTIVE))
 907. return 0;
 908. /* XXX: What exactly do those checks do? Do we support
 909. * e.g. IPv4 routes with IPv6 nexthops or vice versa? */
 910. if (RIB_SYSTEM_ROUTE(rib) ||
 911. (family == AFI_IP && rn->p.family != AF_INET) ||
 912. (family == AFI_IP6 && rn->p.family != AF_INET6))
 913. return CHECK_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_ACTIVE);
 914. /* The original code didn't determine the family correctly
 915. * e.g. for NEXTHOP_TYPE_IFINDEX. Retrieve the correct afi
 916. * from the rib_table_info in those cases.
 917. * Possibly it may be better to use only the rib_table_info
 918. * in every case.
 919. */
 920. if (!family)
 921. family = info->afi;
 922. rmap = 0;
 923. if (rib->type >= 0 && rib->type < ZEBRA_ROUTE_MAX &&
 924. proto_rm[family][rib->type])
 925. rmap = route_map_lookup_by_name (proto_rm[family][rib->type]);
 926. if (!rmap && proto_rm[family][ZEBRA_ROUTE_MAX])
 927. rmap = route_map_lookup_by_name (proto_rm[family][ZEBRA_ROUTE_MAX]);
 928. if (rmap) {
 929. struct nexthop_vrfid nh_vrf = {nexthop, rib->vrf_id};
 930. ret = route_map_apply(rmap, &rn->p, RMAP_ZEBRA, &nh_vrf);
 931. }
 932. if (ret == RMAP_DENYMATCH)
 933. UNSET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_ACTIVE);
 934. return CHECK_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_ACTIVE);
 935. }
 936. /* Iterate over all nexthops of the given RIB entry and refresh their
 937. * ACTIVE flag. rib->nexthop_active_num is updated accordingly. If any
 938. * nexthop is found to toggle the ACTIVE flag, the whole rib structure
 939. * is flagged with ZEBRA_FLAG_CHANGED. The 4th 'set' argument is
 940. * transparently passed to nexthop_active_check().
 941. *
 942. * Return value is the new number of active nexthops.
 943. */
 944. static int
 945. nexthop_active_update (struct route_node *rn, struct rib *rib, int set)
 946. {
 947. struct nexthop *nexthop;
 948. unsigned int prev_active, prev_index, new_active;
 949. rib->nexthop_active_num = 0;
 950. UNSET_FLAG (rib->flags, ZEBRA_FLAG_CHANGED);
 951. for (nexthop = rib->nexthop; nexthop; nexthop = nexthop->next)
 952. {
 953. prev_active = CHECK_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_ACTIVE);
 954. prev_index = nexthop->ifindex;
 955. if ((new_active = nexthop_active_check (rn, rib, nexthop, set)))
 956. rib->nexthop_active_num++;
 957. if (prev_active != new_active ||
 958. prev_index != nexthop->ifindex)
 959. SET_FLAG (rib->flags, ZEBRA_FLAG_CHANGED);
 960. }
 961. return rib->nexthop_active_num;
 962. }
 963. static void
 964. rib_install_kernel (struct route_node *rn, struct rib *rib)
 965. {
 966. int ret = 0;
 967. struct nexthop *nexthop, *tnexthop;
 968. rib_table_info_t *info = rn->table->info;
 969. int recursing;
 970. if (info->safi != SAFI_UNICAST)
 971. {
 972. for (ALL_NEXTHOPS_RO(rib->nexthop, nexthop, tnexthop, recursing))
 973. SET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_FIB);
 974. return;
 975. }
 976. /*
 977. * Make sure we update the FPM any time we send new information to
 978. * the kernel.
 979. */
 980. zfpm_trigger_update (rn, "installing in kernel");
 981. switch (PREFIX_FAMILY (&rn->p))
 982. {
 983. case AF_INET:
 984. ret = kernel_add_ipv4 (&rn->p, rib);
 985. break;
 986. #ifdef HAVE_IPV6
 987. case AF_INET6:
 988. ret = kernel_add_ipv6 (&rn->p, rib);
 989. break;
 990. #endif /* HAVE_IPV6 */
 991. }
 992. /* This condition is never met, if we are using rt_socket.c */
 993. if (ret < 0)
 994. {
 995. for (ALL_NEXTHOPS_RO(rib->nexthop, nexthop, tnexthop, recursing))
 996. UNSET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_FIB);
 997. }
 998. }
 999. /* Uninstall the route from kernel. */
 1000. static int
 1001. rib_uninstall_kernel (struct route_node *rn, struct rib *rib)
 1002. {
 1003. int ret = 0;
 1004. struct nexthop *nexthop, *tnexthop;
 1005. rib_table_info_t *info = rn->table->info;
 1006. int recursing;
 1007. if (info->safi != SAFI_UNICAST)
 1008. {
 1009. for (ALL_NEXTHOPS_RO(rib->nexthop, nexthop, tnexthop, recursing))
 1010. SET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_FIB);
 1011. return ret;
 1012. }
 1013. /*
 1014. * Make sure we update the FPM any time we send new information to
 1015. * the kernel.
 1016. */
 1017. zfpm_trigger_update (rn, "uninstalling from kernel");
 1018. switch (PREFIX_FAMILY (&rn->p))
 1019. {
 1020. case AF_INET:
 1021. ret = kernel_delete_ipv4 (&rn->p, rib);
 1022. break;
 1023. #ifdef HAVE_IPV6
 1024. case AF_INET6:
 1025. ret = kernel_delete_ipv6 (&rn->p, rib);
 1026. break;
 1027. #endif /* HAVE_IPV6 */
 1028. }
 1029. for (ALL_NEXTHOPS_RO(rib->nexthop, nexthop, tnexthop, recursing))
 1030. UNSET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_FIB);
 1031. return ret;
 1032. }
 1033. /* Uninstall the route from kernel. */
 1034. static void
 1035. rib_uninstall (struct route_node *rn, struct rib *rib)
 1036. {
 1037. rib_table_info_t *info = rn->table->info;
 1038. if (CHECK_FLAG (rib->flags, ZEBRA_FLAG_SELECTED))
 1039. {
 1040. if (info->safi == SAFI_UNICAST)
 1041. zfpm_trigger_update (rn, "rib_uninstall");
 1042. redistribute_delete (&rn->p, rib);
 1043. if (! RIB_SYSTEM_ROUTE (rib))
 1044. rib_uninstall_kernel (rn, rib);
 1045. UNSET_FLAG (rib->flags, ZEBRA_FLAG_SELECTED);
 1046. }
 1047. }
 1048. static void rib_unlink (struct route_node *, struct rib *);
 1049. /*
 1050. * rib_can_delete_dest
 1051. *
 1052. * Returns TRUE if the given dest can be deleted from the table.
 1053. */
 1054. static int
 1055. rib_can_delete_dest (rib_dest_t *dest)
 1056. {
 1057. if (dest->routes)
 1058. {
 1059. return 0;
 1060. }
 1061. /*
 1062. * Don't delete the dest if we have to update the FPM about this
 1063. * prefix.
 1064. */
 1065. if (CHECK_FLAG (dest->flags, RIB_DEST_UPDATE_FPM) ||
 1066. CHECK_FLAG (dest->flags, RIB_DEST_SENT_TO_FPM))
 1067. return 0;
 1068. return 1;
 1069. }
 1070. /*
 1071. * rib_gc_dest
 1072. *
 1073. * Garbage collect the rib dest corresponding to the given route node
 1074. * if appropriate.
 1075. *
 1076. * Returns TRUE if the dest was deleted, FALSE otherwise.
 1077. */
 1078. int
 1079. rib_gc_dest (struct route_node *rn)
 1080. {
 1081. rib_dest_t *dest;
 1082. dest = rib_dest_from_rnode (rn);
 1083. if (!dest)
 1084. return 0;
 1085. if (!rib_can_delete_dest (dest))
 1086. return 0;
 1087. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB)
 1088. rnode_debug (rn, "removing dest from table");
 1089. dest->rnode = NULL;
 1090. XFREE (MTYPE_RIB_DEST, dest);
 1091. rn->info = NULL;
 1092. /*
 1093. * Release the one reference that we keep on the route node.
 1094. */
 1095. route_unlock_node (rn);
 1096. return 1;
 1097. }
 1098. /* Core function for processing routing information base. */
 1099. static void
 1100. rib_process (struct route_node *rn)
 1101. {
 1102. struct rib *rib;
 1103. struct rib *next;
 1104. struct rib *fib = NULL;
 1105. struct rib *select = NULL;
 1106. struct rib *del = NULL;
 1107. int installed = 0;
 1108. struct nexthop *nexthop = NULL, *tnexthop;
 1109. int recursing;
 1110. rib_table_info_t *info;
 1111. assert (rn);
 1112. info = rn->table->info;
 1113. RNODE_FOREACH_RIB_SAFE (rn, rib, next)
 1114. {
 1115. /* Currently installed rib. */
 1116. if (CHECK_FLAG (rib->flags, ZEBRA_FLAG_SELECTED))
 1117. {
 1118. assert (fib == NULL);
 1119. fib = rib;
 1120. }
 1121. /* Unlock removed routes, so they'll be freed, bar the FIB entry,
 1122. * which we need to do do further work with below.
 1123. */
 1124. if (CHECK_FLAG (rib->status, RIB_ENTRY_REMOVED))
 1125. {
 1126. if (rib != fib)
 1127. {
 1128. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB)
 1129. rnode_debug (rn, "rn %p, removing rib %p",
 1130. (void *)rn, (void *)rib);
 1131. rib_unlink (rn, rib);
 1132. }
 1133. else
 1134. del = rib;
 1135. continue;
 1136. }
 1137. /* Skip unreachable nexthop. */
 1138. if (! nexthop_active_update (rn, rib, 0))
 1139. continue;
 1140. /* Infinit distance. */
 1141. if (rib->distance == DISTANCE_INFINITY)
 1142. continue;
 1143. /* Newly selected rib, the common case. */
 1144. if (!select)
 1145. {
 1146. select = rib;
 1147. continue;
 1148. }
 1149. /* filter route selection in following order:
 1150. * - connected beats other types
 1151. * - lower distance beats higher
 1152. * - lower metric beats higher for equal distance
 1153. * - last, hence oldest, route wins tie break.
 1154. */
 1155. /* Connected routes. Pick the last connected
 1156. * route of the set of lowest metric connected routes.
 1157. */
 1158. if (rib->type == ZEBRA_ROUTE_CONNECT)
 1159. {
 1160. if (select->type != ZEBRA_ROUTE_CONNECT
 1161. || rib->metric <= select->metric)
 1162. select = rib;
 1163. continue;
 1164. }
 1165. else if (select->type == ZEBRA_ROUTE_CONNECT)
 1166. continue;
 1167. /* higher distance loses */
 1168. if (rib->distance > select->distance)
 1169. continue;
 1170. /* lower wins */
 1171. if (rib->distance < select->distance)
 1172. {
 1173. select = rib;
 1174. continue;
 1175. }
 1176. /* metric tie-breaks equal distance */
 1177. if (rib->metric <= select->metric)
 1178. select = rib;
 1179. } /* RNODE_FOREACH_RIB_SAFE */
 1180. /* After the cycle is finished, the following pointers will be set:
 1181. * select --- the winner RIB entry, if any was found, otherwise NULL
 1182. * fib --- the SELECTED RIB entry, if any, otherwise NULL
 1183. * del --- equal to fib, if fib is queued for deletion, NULL otherwise
 1184. * rib --- NULL
 1185. */
 1186. /* Same RIB entry is selected. Update FIB and finish. */
 1187. if (select && select == fib)
 1188. {
 1189. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB)
 1190. rnode_debug (rn, "Updating existing route, select %p, fib %p",
 1191. (void *)select, (void *)fib);
 1192. if (CHECK_FLAG (select->flags, ZEBRA_FLAG_CHANGED))
 1193. {
 1194. if (info->safi == SAFI_UNICAST)
 1195. zfpm_trigger_update (rn, "updating existing route");
 1196. redistribute_delete (&rn->p, select);
 1197. if (! RIB_SYSTEM_ROUTE (select))
 1198. rib_uninstall_kernel (rn, select);
 1199. /* Set real nexthop. */
 1200. nexthop_active_update (rn, select, 1);
 1201. if (! RIB_SYSTEM_ROUTE (select))
 1202. rib_install_kernel (rn, select);
 1203. redistribute_add (&rn->p, select);
 1204. }
 1205. else if (! RIB_SYSTEM_ROUTE (select))
 1206. {
 1207. /* Housekeeping code to deal with
 1208. race conditions in kernel with linux
 1209. netlink reporting interface up before IPv4 or IPv6 protocol
 1210. is ready to add routes.
 1211. This makes sure the routes are IN the kernel.
 1212. */
 1213. for (ALL_NEXTHOPS_RO(select->nexthop, nexthop, tnexthop, recursing))
 1214. if (CHECK_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_FIB))
 1215. {
 1216. installed = 1;
 1217. break;
 1218. }
 1219. if (! installed)
 1220. rib_install_kernel (rn, select);
 1221. }
 1222. goto end;
 1223. }
 1224. /* At this point we either haven't found the best RIB entry or it is
 1225. * different from what we currently intend to flag with SELECTED. In both
 1226. * cases, if a RIB block is present in FIB, it should be withdrawn.
 1227. */
 1228. if (fib)
 1229. {
 1230. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB)
 1231. rnode_debug (rn, "Removing existing route, fib %p", (void *)fib);
 1232. if (info->safi == SAFI_UNICAST)
 1233. zfpm_trigger_update (rn, "removing existing route");
 1234. redistribute_delete (&rn->p, fib);
 1235. if (! RIB_SYSTEM_ROUTE (fib))
 1236. rib_uninstall_kernel (rn, fib);
 1237. UNSET_FLAG (fib->flags, ZEBRA_FLAG_SELECTED);
 1238. /* Set real nexthop. */
 1239. nexthop_active_update (rn, fib, 1);
 1240. }
 1241. /* Regardless of some RIB entry being SELECTED or not before, now we can
 1242. * tell, that if a new winner exists, FIB is still not updated with this
 1243. * data, but ready to be.
 1244. */
 1245. if (select)
 1246. {
 1247. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB)
 1248. rnode_debug (rn, "Adding route, select %p", (void *)select);
 1249. if (info->safi == SAFI_UNICAST)
 1250. zfpm_trigger_update (rn, "new route selected");
 1251. /* Set real nexthop. */
 1252. nexthop_active_update (rn, select, 1);
 1253. if (! RIB_SYSTEM_ROUTE (select))
 1254. rib_install_kernel (rn, select);
 1255. SET_FLAG (select->flags, ZEBRA_FLAG_SELECTED);
 1256. redistribute_add (&rn->p, select);
 1257. }
 1258. /* FIB route was removed, should be deleted */
 1259. if (del)
 1260. {
 1261. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB)
 1262. rnode_debug (rn, "Deleting fib %p, rn %p", (void *)del, (void *)rn);
 1263. rib_unlink (rn, del);
 1264. }
 1265. end:
 1266. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB_Q)
 1267. rnode_debug (rn, "rn %p dequeued", (void *)rn);
 1268. /*
 1269. * Check if the dest can be deleted now.
 1270. */
 1271. rib_gc_dest (rn);
 1272. }
 1273. /* Take a list of route_node structs and return 1, if there was a record
 1274. * picked from it and processed by rib_process(). Don't process more,
 1275. * than one RN record; operate only in the specified sub-queue.
 1276. */
 1277. static unsigned int
 1278. process_subq (struct list * subq, u_char qindex)
 1279. {
 1280. struct listnode *lnode = listhead (subq);
 1281. struct route_node *rnode;
 1282. if (!lnode)
 1283. return 0;
 1284. rnode = listgetdata (lnode);
 1285. rib_process (rnode);
 1286. if (rnode->info)
 1287. UNSET_FLAG (rib_dest_from_rnode (rnode)->flags, RIB_ROUTE_QUEUED (qindex));
 1288. #if 0
 1289. else
 1290. {
 1291. zlog_debug ("%s: called for route_node (%p, %d) with no ribs",
 1292. __func__, rnode, rnode->lock);
 1293. zlog_backtrace(LOG_DEBUG);
 1294. }
 1295. #endif
 1296. route_unlock_node (rnode);
 1297. list_delete_node (subq, lnode);
 1298. return 1;
 1299. }
 1300. /* Dispatch the meta queue by picking, processing and unlocking the next RN from
 1301. * a non-empty sub-queue with lowest priority. wq is equal to zebra->ribq and data
 1302. * is pointed to the meta queue structure.
 1303. */
 1304. static wq_item_status
 1305. meta_queue_process (struct work_queue *dummy, void *data)
 1306. {
 1307. struct meta_queue * mq = data;
 1308. unsigned i;
 1309. for (i = 0; i < MQ_SIZE; i++)
 1310. if (process_subq (mq->subq[i], i))
 1311. {
 1312. mq->size--;
 1313. break;
 1314. }
 1315. return mq->size ? WQ_REQUEUE : WQ_SUCCESS;
 1316. }
 1317. /*
 1318. * Map from rib types to queue type (priority) in meta queue
 1319. */
 1320. static const u_char meta_queue_map[ZEBRA_ROUTE_MAX] = {
 1321. [ZEBRA_ROUTE_SYSTEM] = 4,
 1322. [ZEBRA_ROUTE_KERNEL] = 0,
 1323. [ZEBRA_ROUTE_CONNECT] = 0,
 1324. [ZEBRA_ROUTE_STATIC] = 1,
 1325. [ZEBRA_ROUTE_RIP] = 2,
 1326. [ZEBRA_ROUTE_RIPNG] = 2,
 1327. [ZEBRA_ROUTE_OSPF] = 2,
 1328. [ZEBRA_ROUTE_OSPF6] = 2,
 1329. [ZEBRA_ROUTE_ISIS] = 2,
 1330. [ZEBRA_ROUTE_BGP] = 3,
 1331. [ZEBRA_ROUTE_HSLS] = 4,
 1332. [ZEBRA_ROUTE_BABEL] = 2,
 1333. };
 1334. /* Look into the RN and queue it into one or more priority queues,
 1335. * increasing the size for each data push done.
 1336. */
 1337. static void
 1338. rib_meta_queue_add (struct meta_queue *mq, struct route_node *rn)
 1339. {
 1340. struct rib *rib;
 1341. RNODE_FOREACH_RIB (rn, rib)
 1342. {
 1343. u_char qindex = meta_queue_map[rib->type];
 1344. /* Invariant: at this point we always have rn->info set. */
 1345. if (CHECK_FLAG (rib_dest_from_rnode (rn)->flags,
 1346. RIB_ROUTE_QUEUED (qindex)))
 1347. {
 1348. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB_Q)
 1349. rnode_debug (rn, "rn %p is already queued in sub-queue %u",
 1350. (void *)rn, qindex);
 1351. continue;
 1352. }
 1353. SET_FLAG (rib_dest_from_rnode (rn)->flags, RIB_ROUTE_QUEUED (qindex));
 1354. listnode_add (mq->subq[qindex], rn);
 1355. route_lock_node (rn);
 1356. mq->size++;
 1357. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB_Q)
 1358. rnode_debug (rn, "queued rn %p into sub-queue %u",
 1359. (void *)rn, qindex);
 1360. }
 1361. }
 1362. /* Add route_node to work queue and schedule processing */
 1363. static void
 1364. rib_queue_add (struct zebra_t *zebra, struct route_node *rn)
 1365. {
 1366. assert (zebra && rn);
 1367. /* Pointless to queue a route_node with no RIB entries to add or remove */
 1368. if (!rnode_to_ribs (rn))
 1369. {
 1370. zlog_debug ("%s: called for route_node (%p, %d) with no ribs",
 1371. __func__, (void *)rn, rn->lock);
 1372. zlog_backtrace(LOG_DEBUG);
 1373. return;
 1374. }
 1375. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB_Q)
 1376. rnode_info (rn, "work queue added");
 1377. assert (zebra);
 1378. if (zebra->ribq == NULL)
 1379. {
 1380. zlog_err ("%s: work_queue does not exist!", __func__);
 1381. return;
 1382. }
 1383. /*
 1384. * The RIB queue should normally be either empty or holding the only
 1385. * work_queue_item element. In the latter case this element would
 1386. * hold a pointer to the meta queue structure, which must be used to
 1387. * actually queue the route nodes to process. So create the MQ
 1388. * holder, if necessary, then push the work into it in any case.
 1389. * This semantics was introduced after 0.99.9 release.
 1390. */
 1391. if (!zebra->ribq->items->count)
 1392. work_queue_add (zebra->ribq, zebra->mq);
 1393. rib_meta_queue_add (zebra->mq, rn);
 1394. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB_Q)
 1395. rnode_debug (rn, "rn %p queued", (void *)rn);
 1396. return;
 1397. }
 1398. /* Create new meta queue.
 1399. A destructor function doesn't seem to be necessary here.
 1400. */
 1401. static struct meta_queue *
 1402. meta_queue_new (void)
 1403. {
 1404. struct meta_queue *new;
 1405. unsigned i;
 1406. new = XCALLOC (MTYPE_WORK_QUEUE, sizeof (struct meta_queue));
 1407. assert(new);
 1408. for (i = 0; i < MQ_SIZE; i++)
 1409. {
 1410. new->subq[i] = list_new ();
 1411. assert(new->subq[i]);
 1412. }
 1413. return new;
 1414. }
 1415. /* initialise zebra rib work queue */
 1416. static void
 1417. rib_queue_init (struct zebra_t *zebra)
 1418. {
 1419. assert (zebra);
 1420. if (! (zebra->ribq = work_queue_new (zebra->master,
 1421. "route_node processing")))
 1422. {
 1423. zlog_err ("%s: could not initialise work queue!", __func__);
 1424. return;
 1425. }
 1426. /* fill in the work queue spec */
 1427. zebra->ribq->spec.workfunc = &meta_queue_process;
 1428. zebra->ribq->spec.errorfunc = NULL;
 1429. /* XXX: TODO: These should be runtime configurable via vty */
 1430. zebra->ribq->spec.max_retries = 3;
 1431. zebra->ribq->spec.hold = rib_process_hold_time;
 1432. if (!(zebra->mq = meta_queue_new ()))
 1433. {
 1434. zlog_err ("%s: could not initialise meta queue!", __func__);
 1435. return;
 1436. }
 1437. return;
 1438. }
 1439. /* RIB updates are processed via a queue of pointers to route_nodes.
 1440. *
 1441. * The queue length is bounded by the maximal size of the routing table,
 1442. * as a route_node will not be requeued, if already queued.
 1443. *
 1444. * RIBs are submitted via rib_addnode or rib_delnode which set minimal
 1445. * state, or static_install_ipv{4,6} (when an existing RIB is updated)
 1446. * and then submit route_node to queue for best-path selection later.
 1447. * Order of add/delete state changes are preserved for any given RIB.
 1448. *
 1449. * Deleted RIBs are reaped during best-path selection.
 1450. *
 1451. * rib_addnode
 1452. * |-> rib_link or unset RIB_ENTRY_REMOVE |->Update kernel with
 1453. * |-------->| | best RIB, if required
 1454. * | |
 1455. * static_install->|->rib_addqueue...... -> rib_process
 1456. * | |
 1457. * |-------->| |-> rib_unlink
 1458. * |-> set RIB_ENTRY_REMOVE |
 1459. * rib_delnode (RIB freed)
 1460. *
 1461. * The 'info' pointer of a route_node points to a rib_dest_t
 1462. * ('dest'). Queueing state for a route_node is kept on the dest. The
 1463. * dest is created on-demand by rib_link() and is kept around at least
 1464. * as long as there are ribs hanging off it (@see rib_gc_dest()).
 1465. *
 1466. * Refcounting (aka "locking" throughout the GNU Zebra and Quagga code):
 1467. *
 1468. * - route_nodes: refcounted by:
 1469. * - dest attached to route_node:
 1470. * - managed by: rib_link/rib_gc_dest
 1471. * - route_node processing queue
 1472. * - managed by: rib_addqueue, rib_process.
 1473. *
 1474. */
 1475. /* Add RIB to head of the route node. */
 1476. static void
 1477. rib_link (struct route_node *rn, struct rib *rib)
 1478. {
 1479. struct rib *head;
 1480. rib_dest_t *dest;
 1481. assert (rib && rn);
 1482. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB)
 1483. rnode_debug (rn, "rn %p, rib %p", (void *)rn, (void *)rib);
 1484. dest = rib_dest_from_rnode (rn);
 1485. if (!dest)
 1486. {
 1487. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB)
 1488. rnode_debug (rn, "adding dest to table");
 1489. dest = XCALLOC (MTYPE_RIB_DEST, sizeof (rib_dest_t));
 1490. route_lock_node (rn); /* rn route table reference */
 1491. rn->info = dest;
 1492. dest->rnode = rn;
 1493. }
 1494. head = dest->routes;
 1495. if (head)
 1496. {
 1497. head->prev = rib;
 1498. }
 1499. rib->next = head;
 1500. dest->routes = rib;
 1501. rib_queue_add (&zebrad, rn);
 1502. }
 1503. static void
 1504. rib_addnode (struct route_node *rn, struct rib *rib)
 1505. {
 1506. /* RIB node has been un-removed before route-node is processed.
 1507. * route_node must hence already be on the queue for processing..
 1508. */
 1509. if (CHECK_FLAG (rib->status, RIB_ENTRY_REMOVED))
 1510. {
 1511. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB)
 1512. rnode_debug (rn, "rn %p, un-removed rib %p", (void *)rn, (void *)rib);
 1513. UNSET_FLAG (rib->status, RIB_ENTRY_REMOVED);
 1514. return;
 1515. }
 1516. rib_link (rn, rib);
 1517. }
 1518. /*
 1519. * rib_unlink
 1520. *
 1521. * Detach a rib structure from a route_node.
 1522. *
 1523. * Note that a call to rib_unlink() should be followed by a call to
 1524. * rib_gc_dest() at some point. This allows a rib_dest_t that is no
 1525. * longer required to be deleted.
 1526. */
 1527. static void
 1528. rib_unlink (struct route_node *rn, struct rib *rib)
 1529. {
 1530. rib_dest_t *dest;
 1531. assert (rn && rib);
 1532. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB)
 1533. rnode_debug (rn, "rn %p, rib %p", (void *)rn, (void *)rib);
 1534. dest = rib_dest_from_rnode (rn);
 1535. if (rib->next)
 1536. rib->next->prev = rib->prev;
 1537. if (rib->prev)
 1538. rib->prev->next = rib->next;
 1539. else
 1540. {
 1541. dest->routes = rib->next;
 1542. }
 1543. /* free RIB and nexthops */
 1544. nexthops_free(rib->nexthop);
 1545. XFREE (MTYPE_RIB, rib);
 1546. }
 1547. static void
 1548. rib_delnode (struct route_node *rn, struct rib *rib)
 1549. {
 1550. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB)
 1551. rnode_debug (rn, "rn %p, rib %p, removing", (void *)rn, (void *)rib);
 1552. SET_FLAG (rib->status, RIB_ENTRY_REMOVED);
 1553. rib_queue_add (&zebrad, rn);
 1554. }
 1555. int
 1556. rib_add_ipv4 (int type, int flags, struct prefix_ipv4 *p,
 1557. struct in_addr *gate, struct in_addr *src,
 1558. unsigned int ifindex, vrf_id_t vrf_id, int table_id,
 1559. u_int32_t metric, u_char distance, safi_t safi)
 1560. {
 1561. struct rib *rib;
 1562. struct rib *same = NULL;
 1563. struct route_table *table;
 1564. struct route_node *rn;
 1565. struct nexthop *nexthop;
 1566. /* Lookup table. */
 1567. table = zebra_vrf_table (AFI_IP, safi, vrf_id);
 1568. if (! table)
 1569. return 0;
 1570. /* Make it sure prefixlen is applied to the prefix. */
 1571. apply_mask_ipv4 (p);
 1572. /* Set default distance by route type. */
 1573. if (distance == 0)
 1574. {
 1575. if ((unsigned)type >= array_size(route_info))
 1576. distance = 150;
 1577. else
 1578. distance = route_info[type].distance;
 1579. /* iBGP distance is 200. */
 1580. if (type == ZEBRA_ROUTE_BGP && CHECK_FLAG (flags, ZEBRA_FLAG_IBGP))
 1581. distance = 200;
 1582. }
 1583. /* Lookup route node.*/
 1584. rn = route_node_get (table, (struct prefix *) p);
 1585. /* If same type of route are installed, treat it as a implicit
 1586. withdraw. */
 1587. RNODE_FOREACH_RIB (rn, rib)
 1588. {
 1589. if (CHECK_FLAG (rib->status, RIB_ENTRY_REMOVED))
 1590. continue;
 1591. if (rib->type != type)
 1592. continue;
 1593. if (rib->type != ZEBRA_ROUTE_CONNECT)
 1594. {
 1595. same = rib;
 1596. break;
 1597. }
 1598. /* Duplicate connected route comes in. */
 1599. else if ((nexthop = rib->nexthop) &&
 1600. nexthop->type == NEXTHOP_TYPE_IFINDEX &&
 1601. nexthop->ifindex == ifindex &&
 1602. !CHECK_FLAG (rib->status, RIB_ENTRY_REMOVED))
 1603. {
 1604. rib->refcnt++;
 1605. return 0 ;
 1606. }
 1607. }
 1608. /* Allocate new rib structure. */
 1609. rib = XCALLOC (MTYPE_RIB, sizeof (struct rib));
 1610. rib->type = type;
 1611. rib->distance = distance;
 1612. rib->flags = flags;
 1613. rib->metric = metric;
 1614. rib->vrf_id = vrf_id;
 1615. rib->table = table_id;
 1616. rib->nexthop_num = 0;
 1617. rib->uptime = time (NULL);
 1618. /* Nexthop settings. */
 1619. if (gate)
 1620. {
 1621. if (ifindex)
 1622. nexthop_ipv4_ifindex_add (rib, gate, src, ifindex);
 1623. else
 1624. nexthop_ipv4_add (rib, gate, src);
 1625. }
 1626. else
 1627. nexthop_ifindex_add (rib, ifindex);
 1628. /* If this route is kernel route, set FIB flag to the route. */
 1629. if (type == ZEBRA_ROUTE_KERNEL || type == ZEBRA_ROUTE_CONNECT)
 1630. for (nexthop = rib->nexthop; nexthop; nexthop = nexthop->next)
 1631. SET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_FIB);
 1632. /* Link new rib to node.*/
 1633. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB)
 1634. zlog_debug ("%s: calling rib_addnode (%p, %p)",
 1635. __func__, (void *)rn, (void *)rib);
 1636. rib_addnode (rn, rib);
 1637. /* Free implicit route.*/
 1638. if (same)
 1639. {
 1640. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB)
 1641. zlog_debug ("%s: calling rib_delnode (%p, %p)",
 1642. __func__, (void *)rn, (void *)rib);
 1643. rib_delnode (rn, same);
 1644. }
 1645. route_unlock_node (rn);
 1646. return 0;
 1647. }
 1648. /* This function dumps the contents of a given RIB entry into
 1649. * standard debug log. Calling function name and IP prefix in
 1650. * question are passed as 1st and 2nd arguments.
 1651. */
 1652. void _rib_dump (const char * func,
 1653. union prefix46constptr pp, const struct rib * rib)
 1654. {
 1655. const struct prefix *p = pp.p;
 1656. char straddr[PREFIX_STRLEN];
 1657. struct nexthop *nexthop, *tnexthop;
 1658. int recursing;
 1659. zlog_debug ("%s: dumping RIB entry %p for %s vrf %u", func, (void *)rib,
 1660. prefix2str(p, straddr, sizeof(straddr)), rib->vrf_id);
 1661. zlog_debug
 1662. (
 1663. "%s: refcnt == %lu, uptime == %lu, type == %u, table == %d",
 1664. func,
 1665. rib->refcnt,
 1666. (unsigned long) rib->uptime,
 1667. rib->type,
 1668. rib->table
 1669. );
 1670. zlog_debug
 1671. (
 1672. "%s: metric == %u, distance == %u, flags == %u, status == %u",
 1673. func,
 1674. rib->metric,
 1675. rib->distance,
 1676. rib->flags,
 1677. rib->status
 1678. );
 1679. zlog_debug
 1680. (
 1681. "%s: nexthop_num == %u, nexthop_active_num == %u, nexthop_fib_num == %u",
 1682. func,
 1683. rib->nexthop_num,
 1684. rib->nexthop_active_num,
 1685. rib->nexthop_fib_num
 1686. );
 1687. for (ALL_NEXTHOPS_RO(rib->nexthop, nexthop, tnexthop, recursing))
 1688. {
 1689. inet_ntop (p->family, &nexthop->gate, straddr, INET6_ADDRSTRLEN);
 1690. zlog_debug
 1691. (
 1692. "%s: %s %s with flags %s%s%s",
 1693. func,
 1694. (recursing ? " NH" : "NH"),
 1695. straddr,
 1696. (CHECK_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_ACTIVE) ? "ACTIVE " : ""),
 1697. (CHECK_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_FIB) ? "FIB " : ""),
 1698. (CHECK_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_RECURSIVE) ? "RECURSIVE" : "")
 1699. );
 1700. }
 1701. zlog_debug ("%s: dump complete", func);
 1702. }
 1703. /* This is an exported helper to rtm_read() to dump the strange
 1704. * RIB entry found by rib_lookup_ipv4_route()
 1705. */
 1706. void rib_lookup_and_dump (struct prefix_ipv4 * p)
 1707. {
 1708. struct route_table *table;
 1709. struct route_node *rn;
 1710. struct rib *rib;
 1711. char prefix_buf[INET_ADDRSTRLEN];
 1712. /* Lookup table. */
 1713. table = zebra_vrf_table (AFI_IP, SAFI_UNICAST, VRF_DEFAULT);
 1714. if (! table)
 1715. {
 1716. zlog_err ("%s: zebra_vrf_table() returned NULL", __func__);
 1717. return;
 1718. }
 1719. /* Scan the RIB table for exactly matching RIB entry. */
 1720. rn = route_node_lookup (table, (struct prefix *) p);
 1721. /* No route for this prefix. */
 1722. if (! rn)
 1723. {
 1724. zlog_debug ("%s: lookup failed for %s", __func__,
 1725. prefix2str((struct prefix*) p, prefix_buf, sizeof(prefix_buf)));
 1726. return;
 1727. }
 1728. /* Unlock node. */
 1729. route_unlock_node (rn);
 1730. /* let's go */
 1731. RNODE_FOREACH_RIB (rn, rib)
 1732. {
 1733. zlog_debug
 1734. (
 1735. "%s: rn %p, rib %p: %s, %s",
 1736. __func__,
 1737. (void *)rn,
 1738. (void *)rib,
 1739. (CHECK_FLAG (rib->status, RIB_ENTRY_REMOVED) ? "removed" : "NOT removed"),
 1740. (CHECK_FLAG (rib->flags, ZEBRA_FLAG_SELECTED) ? "selected" : "NOT selected")
 1741. );
 1742. rib_dump (p, rib);
 1743. }
 1744. }
 1745. /* Check if requested address assignment will fail due to another
 1746. * route being installed by zebra in FIB already. Take necessary
 1747. * actions, if needed: remove such a route from FIB and deSELECT
 1748. * corresponding RIB entry. Then put affected RN into RIBQ head.
 1749. */
 1750. void rib_lookup_and_pushup (struct prefix_ipv4 * p)
 1751. {
 1752. struct route_table *table;
 1753. struct route_node *rn;
 1754. struct rib *rib;
 1755. unsigned changed = 0;
 1756. if (NULL == (table = zebra_vrf_table (AFI_IP, SAFI_UNICAST, VRF_DEFAULT)))
 1757. {
 1758. zlog_err ("%s: zebra_vrf_table() returned NULL", __func__);
 1759. return;
 1760. }
 1761. /* No matches would be the simplest case. */
 1762. if (NULL == (rn = route_node_lookup (table, (struct prefix *) p)))
 1763. return;
 1764. /* Unlock node. */
 1765. route_unlock_node (rn);
 1766. /* Check all RIB entries. In case any changes have to be done, requeue
 1767. * the RN into RIBQ head. If the routing message about the new connected
 1768. * route (generated by the IP address we are going to assign very soon)
 1769. * comes before the RIBQ is processed, the new RIB entry will join
 1770. * RIBQ record already on head. This is necessary for proper revalidation
 1771. * of the rest of the RIB.
 1772. */
 1773. RNODE_FOREACH_RIB (rn, rib)
 1774. {
 1775. if (CHECK_FLAG (rib->flags, ZEBRA_FLAG_SELECTED) &&
 1776. ! RIB_SYSTEM_ROUTE (rib))
 1777. {
 1778. changed = 1;
 1779. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB)
 1780. {
 1781. char buf[PREFIX_STRLEN];
 1782. zlog_debug ("%s: freeing way for connected prefix %s", __func__,
 1783. prefix2str(&rn->p, buf, sizeof(buf)));
 1784. rib_dump (&rn->p, rib);
 1785. }
 1786. rib_uninstall (rn, rib);
 1787. }
 1788. }
 1789. if (changed)
 1790. rib_queue_add (&zebrad, rn);
 1791. }
 1792. int
 1793. rib_add_ipv4_multipath (struct prefix_ipv4 *p, struct rib *rib, safi_t safi)
 1794. {
 1795. struct route_table *table;
 1796. struct route_node *rn;
 1797. struct rib *same;
 1798. struct nexthop *nexthop;
 1799. /* Lookup table. */
 1800. table = zebra_vrf_table (AFI_IP, safi, rib->vrf_id);
 1801. if (! table)
 1802. return 0;
 1803. /* Make it sure prefixlen is applied to the prefix. */
 1804. apply_mask_ipv4 (p);
 1805. /* Set default distance by route type. */
 1806. if (rib->distance == 0)
 1807. {
 1808. rib->distance = route_info[rib->type].distance;
 1809. /* iBGP distance is 200. */
 1810. if (rib->type == ZEBRA_ROUTE_BGP
 1811. && CHECK_FLAG (rib->flags, ZEBRA_FLAG_IBGP))
 1812. rib->distance = 200;
 1813. }
 1814. /* Lookup route node.*/
 1815. rn = route_node_get (table, (struct prefix *) p);
 1816. /* If same type of route are installed, treat it as a implicit
 1817. withdraw. */
 1818. RNODE_FOREACH_RIB (rn, same)
 1819. {
 1820. if (CHECK_FLAG (same->status, RIB_ENTRY_REMOVED))
 1821. continue;
 1822. if (same->type == rib->type && same->table == rib->table
 1823. && same->type != ZEBRA_ROUTE_CONNECT)
 1824. break;
 1825. }
 1826. /* If this route is kernel route, set FIB flag to the route. */
 1827. if (rib->type == ZEBRA_ROUTE_KERNEL || rib->type == ZEBRA_ROUTE_CONNECT)
 1828. for (nexthop = rib->nexthop; nexthop; nexthop = nexthop->next)
 1829. SET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_FIB);
 1830. /* Link new rib to node.*/
 1831. rib_addnode (rn, rib);
 1832. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB)
 1833. {
 1834. zlog_debug ("%s: called rib_addnode (%p, %p) on new RIB entry",
 1835. __func__, (void *)rn, (void *)rib);
 1836. rib_dump (p, rib);
 1837. }
 1838. /* Free implicit route.*/
 1839. if (same)
 1840. {
 1841. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB)
 1842. {
 1843. zlog_debug ("%s: calling rib_delnode (%p, %p) on existing RIB entry",
 1844. __func__, (void *)rn, (void *)same);
 1845. rib_dump (p, same);
 1846. }
 1847. rib_delnode (rn, same);
 1848. }
 1849. route_unlock_node (rn);
 1850. return 0;
 1851. }
 1852. /* XXX factor with rib_delete_ipv6 */
 1853. int
 1854. rib_delete_ipv4 (int type, int flags, struct prefix_ipv4 *p,
 1855. struct in_addr *gate, unsigned int ifindex, vrf_id_t vrf_id, safi_t safi)
 1856. {
 1857. struct route_table *table;
 1858. struct route_node *rn;
 1859. struct rib *rib;
 1860. struct rib *fib = NULL;
 1861. struct rib *same = NULL;
 1862. struct nexthop *nexthop, *tnexthop;
 1863. int recursing;
 1864. char buf1[PREFIX_STRLEN];
 1865. char buf2[INET_ADDRSTRLEN];
 1866. /* Lookup table. */
 1867. table = zebra_vrf_table (AFI_IP, safi, vrf_id);
 1868. if (! table)
 1869. return 0;
 1870. /* Apply mask. */
 1871. apply_mask_ipv4 (p);
 1872. if (IS_ZEBRA_DEBUG_KERNEL)
 1873. {
 1874. if (gate)
 1875. zlog_debug ("rib_delete_ipv4(): route delete %s vrf %u via %s ifindex %d",
 1876. prefix2str (p, buf1, sizeof(buf1)), vrf_id,
 1877. inet_ntoa (*gate),
 1878. ifindex);
 1879. else
 1880. zlog_debug ("rib_delete_ipv4(): route delete %s vrf %u ifindex %d",
 1881. prefix2str (p, buf1, sizeof(buf1)), vrf_id,
 1882. ifindex);
 1883. }
 1884. /* Lookup route node. */
 1885. rn = route_node_lookup (table, (struct prefix *) p);
 1886. if (! rn)
 1887. {
 1888. if (IS_ZEBRA_DEBUG_KERNEL)
 1889. {
 1890. if (gate)
 1891. zlog_debug ("route %s vrf %u via %s ifindex %d doesn't exist in rib",
 1892. prefix2str (p, buf1, sizeof(buf1)), vrf_id,
 1893. inet_ntop (AF_INET, gate, buf2, INET_ADDRSTRLEN),
 1894. ifindex);
 1895. else
 1896. zlog_debug ("route %s vrf %u ifindex %d doesn't exist in rib",
 1897. prefix2str (p, buf1, sizeof(buf1)), vrf_id,
 1898. ifindex);
 1899. }
 1900. return ZEBRA_ERR_RTNOEXIST;
 1901. }
 1902. /* Lookup same type route. */
 1903. RNODE_FOREACH_RIB (rn, rib)
 1904. {
 1905. if (CHECK_FLAG (rib->status, RIB_ENTRY_REMOVED))
 1906. continue;
 1907. if (CHECK_FLAG (rib->flags, ZEBRA_FLAG_SELECTED))
 1908. fib = rib;
 1909. if (rib->type != type)
 1910. continue;
 1911. if (rib->type == ZEBRA_ROUTE_CONNECT && (nexthop = rib->nexthop) &&
 1912. nexthop->type == NEXTHOP_TYPE_IFINDEX)
 1913. {
 1914. if (nexthop->ifindex != ifindex)
 1915. continue;
 1916. if (rib->refcnt)
 1917. {
 1918. rib->refcnt--;
 1919. route_unlock_node (rn);
 1920. route_unlock_node (rn);
 1921. return 0;
 1922. }
 1923. same = rib;
 1924. break;
 1925. }
 1926. /* Make sure that the route found has the same gateway. */
 1927. else
 1928. {
 1929. if (gate == NULL)
 1930. {
 1931. same = rib;
 1932. break;
 1933. }
 1934. for (ALL_NEXTHOPS_RO(rib->nexthop, nexthop, tnexthop, recursing))
 1935. if (IPV4_ADDR_SAME (&nexthop->gate.ipv4, gate))
 1936. {
 1937. same = rib;
 1938. break;
 1939. }
 1940. if (same)
 1941. break;
 1942. }
 1943. }
 1944. /* If same type of route can't be found and this message is from
 1945. kernel. */
 1946. if (! same)
 1947. {
 1948. if (fib && type == ZEBRA_ROUTE_KERNEL)
 1949. {
 1950. /* Unset flags. */
 1951. for (nexthop = fib->nexthop; nexthop; nexthop = nexthop->next)
 1952. UNSET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_FIB);
 1953. UNSET_FLAG (fib->flags, ZEBRA_FLAG_SELECTED);
 1954. }
 1955. else
 1956. {
 1957. if (IS_ZEBRA_DEBUG_KERNEL)
 1958. {
 1959. if (gate)
 1960. zlog_debug ("route %s vrf %u via %s ifindex %d type %d "
 1961. "doesn't exist in rib",
 1962. prefix2str (p, buf1, sizeof(buf1)), vrf_id,
 1963. inet_ntop (AF_INET, gate, buf2, INET_ADDRSTRLEN),
 1964. ifindex,
 1965. type);
 1966. else
 1967. zlog_debug ("route %s vrf %u ifindex %d type %d doesn't exist in rib",
 1968. prefix2str (p, buf1, sizeof(buf1)), vrf_id,
 1969. ifindex,
 1970. type);
 1971. }
 1972. route_unlock_node (rn);
 1973. return ZEBRA_ERR_RTNOEXIST;
 1974. }
 1975. }
 1976. if (same)
 1977. rib_delnode (rn, same);
 1978. route_unlock_node (rn);
 1979. return 0;
 1980. }
 1981. /* Install static route into rib. */
 1982. static void
 1983. static_install_ipv4 (safi_t safi, struct prefix *p, struct static_ipv4 *si)
 1984. {
 1985. struct rib *rib;
 1986. struct route_node *rn;
 1987. struct route_table *table;
 1988. /* Lookup table. */
 1989. table = zebra_vrf_table (AFI_IP, safi, si->vrf_id);
 1990. if (! table)
 1991. return;
 1992. /* Lookup existing route */
 1993. rn = route_node_get (table, p);
 1994. RNODE_FOREACH_RIB (rn, rib)
 1995. {
 1996. if (CHECK_FLAG (rib->status, RIB_ENTRY_REMOVED))
 1997. continue;
 1998. if (rib->type == ZEBRA_ROUTE_STATIC && rib->distance == si->distance)
 1999. break;
 2000. }
 2001. if (rib)
 2002. {
 2003. /* Same distance static route is there. Update it with new
 2004. nexthop. */
 2005. route_unlock_node (rn);
 2006. switch (si->type)
 2007. {
 2008. case STATIC_IPV4_GATEWAY:
 2009. nexthop_ipv4_add (rib, &si->gate.ipv4, NULL);
 2010. break;
 2011. case STATIC_IPV4_IFNAME:
 2012. nexthop_ifname_add (rib, si->gate.ifname);
 2013. break;
 2014. case STATIC_IPV4_BLACKHOLE:
 2015. nexthop_blackhole_add (rib);
 2016. break;
 2017. }
 2018. rib_queue_add (&zebrad, rn);
 2019. }
 2020. else
 2021. {
 2022. /* This is new static route. */
 2023. rib = XCALLOC (MTYPE_RIB, sizeof (struct rib));
 2024. rib->type = ZEBRA_ROUTE_STATIC;
 2025. rib->distance = si->distance;
 2026. rib->metric = 0;
 2027. rib->vrf_id = si->vrf_id;
 2028. rib->table = zebrad.rtm_table_default;
 2029. rib->nexthop_num = 0;
 2030. switch (si->type)
 2031. {
 2032. case STATIC_IPV4_GATEWAY:
 2033. nexthop_ipv4_add (rib, &si->gate.ipv4, NULL);
 2034. break;
 2035. case STATIC_IPV4_IFNAME:
 2036. nexthop_ifname_add (rib, si->gate.ifname);
 2037. break;
 2038. case STATIC_IPV4_BLACKHOLE:
 2039. nexthop_blackhole_add (rib);
 2040. break;
 2041. }
 2042. /* Save the flags of this static routes (reject, blackhole) */
 2043. rib->flags = si->flags;
 2044. /* Link this rib to the tree. */
 2045. rib_addnode (rn, rib);
 2046. }
 2047. }
 2048. static int
 2049. static_ipv4_nexthop_same (struct nexthop *nexthop, struct static_ipv4 *si)
 2050. {
 2051. if (nexthop->type == NEXTHOP_TYPE_IPV4
 2052. && si->type == STATIC_IPV4_GATEWAY
 2053. && IPV4_ADDR_SAME (&nexthop->gate.ipv4, &si->gate.ipv4))
 2054. return 1;
 2055. if (nexthop->type == NEXTHOP_TYPE_IFNAME
 2056. && si->type == STATIC_IPV4_IFNAME
 2057. && strcmp (nexthop->ifname, si->gate.ifname) == 0)
 2058. return 1;
 2059. if (nexthop->type == NEXTHOP_TYPE_BLACKHOLE
 2060. && si->type == STATIC_IPV4_BLACKHOLE)
 2061. return 1;
 2062. return 0;
 2063. }
 2064. /* Uninstall static route from RIB. */
 2065. static void
 2066. static_uninstall_ipv4 (safi_t safi, struct prefix *p, struct static_ipv4 *si)
 2067. {
 2068. struct route_node *rn;
 2069. struct rib *rib;
 2070. struct nexthop *nexthop;
 2071. struct route_table *table;
 2072. /* Lookup table. */
 2073. table = zebra_vrf_table (AFI_IP, safi, si->vrf_id);
 2074. if (! table)
 2075. return;
 2076. /* Lookup existing route with type and distance. */
 2077. rn = route_node_lookup (table, p);
 2078. if (! rn)
 2079. return;
 2080. RNODE_FOREACH_RIB (rn, rib)
 2081. {
 2082. if (CHECK_FLAG (rib->status, RIB_ENTRY_REMOVED))
 2083. continue;
 2084. if (rib->type == ZEBRA_ROUTE_STATIC && rib->distance == si->distance)
 2085. break;
 2086. }
 2087. if (! rib)
 2088. {
 2089. route_unlock_node (rn);
 2090. return;
 2091. }
 2092. /* Lookup nexthop. */
 2093. for (nexthop = rib->nexthop; nexthop; nexthop = nexthop->next)
 2094. if (static_ipv4_nexthop_same (nexthop, si))
 2095. break;
 2096. /* Can't find nexthop. */
 2097. if (! nexthop)
 2098. {
 2099. route_unlock_node (rn);
 2100. return;
 2101. }
 2102. /* Check nexthop. */
 2103. if (rib->nexthop_num == 1)
 2104. rib_delnode (rn, rib);
 2105. else
 2106. {
 2107. if (CHECK_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_FIB))
 2108. rib_uninstall (rn, rib);
 2109. nexthop_delete (rib, nexthop);
 2110. nexthop_free (nexthop);
 2111. rib_queue_add (&zebrad, rn);
 2112. }
 2113. /* Unlock node. */
 2114. route_unlock_node (rn);
 2115. }
 2116. int
 2117. static_add_ipv4_safi (safi_t safi, struct prefix *p, struct in_addr *gate,
 2118. const char *ifname, u_char flags, u_char distance,
 2119. vrf_id_t vrf_id)
 2120. {
 2121. u_char type = 0;
 2122. struct route_node *rn;
 2123. struct static_ipv4 *si;
 2124. struct static_ipv4 *pp;
 2125. struct static_ipv4 *cp;
 2126. struct static_ipv4 *update = NULL;
 2127. struct zebra_vrf *zvrf = vrf_info_get (vrf_id);
 2128. struct route_table *stable = zvrf->stable[AFI_IP][safi];
 2129. if (! stable)
 2130. return -1;
 2131. /* Lookup static route prefix. */
 2132. rn = route_node_get (stable, p);
 2133. /* Make flags. */
 2134. if (gate)
 2135. type = STATIC_IPV4_GATEWAY;
 2136. else if (ifname)
 2137. type = STATIC_IPV4_IFNAME;
 2138. else
 2139. type = STATIC_IPV4_BLACKHOLE;
 2140. /* Do nothing if there is a same static route. */
 2141. for (si = rn->info; si; si = si->next)
 2142. {
 2143. if (type == si->type
 2144. && (! gate || IPV4_ADDR_SAME (gate, &si->gate.ipv4))
 2145. && (! ifname || strcmp (ifname, si->gate.ifname) == 0))
 2146. {
 2147. if (distance == si->distance)
 2148. {
 2149. route_unlock_node (rn);
 2150. return 0;
 2151. }
 2152. else
 2153. update = si;
 2154. }
 2155. }
 2156. /* Distance changed. */
 2157. if (update)
 2158. static_delete_ipv4_safi (safi, p, gate, ifname, update->distance, vrf_id);
 2159. /* Make new static route structure. */
 2160. si = XCALLOC (MTYPE_STATIC_IPV4, sizeof (struct static_ipv4));
 2161. si->type = type;
 2162. si->distance = distance;
 2163. si->flags = flags;
 2164. si->vrf_id = vrf_id;
 2165. if (gate)
 2166. si->gate.ipv4 = *gate;
 2167. if (ifname)
 2168. si->gate.ifname = XSTRDUP (0, ifname);
 2169. /* Add new static route information to the tree with sort by
 2170. distance value and gateway address. */
 2171. for (pp = NULL, cp = rn->info; cp; pp = cp, cp = cp->next)
 2172. {
 2173. if (si->distance < cp->distance)
 2174. break;
 2175. if (si->distance > cp->distance)
 2176. continue;
 2177. if (si->type == STATIC_IPV4_GATEWAY && cp->type == STATIC_IPV4_GATEWAY)
 2178. {
 2179. if (ntohl (si->gate.ipv4.s_addr) < ntohl (cp->gate.ipv4.s_addr))
 2180. break;
 2181. if (ntohl (si->gate.ipv4.s_addr) > ntohl (cp->gate.ipv4.s_addr))
 2182. continue;
 2183. }
 2184. }
 2185. /* Make linked list. */
 2186. if (pp)
 2187. pp->next = si;
 2188. else
 2189. rn->info = si;
 2190. if (cp)
 2191. cp->prev = si;
 2192. si->prev = pp;
 2193. si->next = cp;
 2194. /* Install into rib. */
 2195. static_install_ipv4 (safi, p, si);
 2196. return 1;
 2197. }
 2198. int
 2199. static_delete_ipv4_safi (safi_t safi, struct prefix *p, struct in_addr *gate,
 2200. const char *ifname, u_char distance, vrf_id_t vrf_id)
 2201. {
 2202. u_char type = 0;
 2203. struct route_node *rn;
 2204. struct static_ipv4 *si;
 2205. struct route_table *stable;
 2206. /* Lookup table. */
 2207. stable = zebra_vrf_static_table (AFI_IP, safi, vrf_id);
 2208. if (! stable)
 2209. return -1;
 2210. /* Lookup static route prefix. */
 2211. rn = route_node_lookup (stable, p);
 2212. if (! rn)
 2213. return 0;
 2214. /* Make flags. */
 2215. if (gate)
 2216. type = STATIC_IPV4_GATEWAY;
 2217. else if (ifname)
 2218. type = STATIC_IPV4_IFNAME;
 2219. else
 2220. type = STATIC_IPV4_BLACKHOLE;
 2221. /* Find same static route is the tree */
 2222. for (si = rn->info; si; si = si->next)
 2223. if (type == si->type
 2224. && (! gate || IPV4_ADDR_SAME (gate, &si->gate.ipv4))
 2225. && (! ifname || strcmp (ifname, si->gate.ifname) == 0))
 2226. break;
 2227. /* Can't find static route. */
 2228. if (! si)
 2229. {
 2230. route_unlock_node (rn);
 2231. return 0;
 2232. }
 2233. /* Install into rib. */
 2234. static_uninstall_ipv4 (safi, p, si);
 2235. /* Unlink static route from linked list. */
 2236. if (si->prev)
 2237. si->prev->next = si->next;
 2238. else
 2239. rn->info = si->next;
 2240. if (si->next)
 2241. si->next->prev = si->prev;
 2242. route_unlock_node (rn);
 2243. /* Free static route configuration. */
 2244. if (ifname)
 2245. XFREE (0, si->gate.ifname);
 2246. XFREE (MTYPE_STATIC_IPV4, si);
 2247. route_unlock_node (rn);
 2248. return 1;
 2249. }
 2250. #ifdef HAVE_IPV6
 2251. int
 2252. rib_add_ipv6 (int type, int flags, struct prefix_ipv6 *p,
 2253. struct in6_addr *gate, unsigned int ifindex,
 2254. vrf_id_t vrf_id, int table_id,
 2255. u_int32_t metric, u_char distance, safi_t safi)
 2256. {
 2257. struct rib *rib;
 2258. struct rib *same = NULL;
 2259. struct route_table *table;
 2260. struct route_node *rn;
 2261. struct nexthop *nexthop;
 2262. /* Lookup table. */
 2263. table = zebra_vrf_table (AFI_IP6, safi, vrf_id);
 2264. if (! table)
 2265. return 0;
 2266. /* Make sure mask is applied. */
 2267. apply_mask_ipv6 (p);
 2268. /* Set default distance by route type. */
 2269. if (!distance)
 2270. distance = route_info[type].distance;
 2271. if (type == ZEBRA_ROUTE_BGP && CHECK_FLAG (flags, ZEBRA_FLAG_IBGP))
 2272. distance = 200;
 2273. /* Lookup route node.*/
 2274. rn = route_node_get (table, (struct prefix *) p);
 2275. /* If same type of route are installed, treat it as a implicit
 2276. withdraw. */
 2277. RNODE_FOREACH_RIB (rn, rib)
 2278. {
 2279. if (CHECK_FLAG (rib->status, RIB_ENTRY_REMOVED))
 2280. continue;
 2281. if (rib->type != type)
 2282. continue;
 2283. if (rib->type != ZEBRA_ROUTE_CONNECT)
 2284. {
 2285. same = rib;
 2286. break;
 2287. }
 2288. else if ((nexthop = rib->nexthop) &&
 2289. nexthop->type == NEXTHOP_TYPE_IFINDEX &&
 2290. nexthop->ifindex == ifindex)
 2291. {
 2292. rib->refcnt++;
 2293. return 0;
 2294. }
 2295. }
 2296. /* Allocate new rib structure. */
 2297. rib = XCALLOC (MTYPE_RIB, sizeof (struct rib));
 2298. rib->type = type;
 2299. rib->distance = distance;
 2300. rib->flags = flags;
 2301. rib->metric = metric;
 2302. rib->vrf_id = vrf_id;
 2303. rib->table = table_id;
 2304. rib->nexthop_num = 0;
 2305. rib->uptime = time (NULL);
 2306. /* Nexthop settings. */
 2307. if (gate)
 2308. {
 2309. if (ifindex)
 2310. nexthop_ipv6_ifindex_add (rib, gate, ifindex);
 2311. else
 2312. nexthop_ipv6_add (rib, gate);
 2313. }
 2314. else
 2315. nexthop_ifindex_add (rib, ifindex);
 2316. /* If this route is kernel route, set FIB flag to the route. */
 2317. if (type == ZEBRA_ROUTE_KERNEL || type == ZEBRA_ROUTE_CONNECT)
 2318. for (nexthop = rib->nexthop; nexthop; nexthop = nexthop->next)
 2319. SET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_FIB);
 2320. /* Link new rib to node.*/
 2321. rib_addnode (rn, rib);
 2322. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB)
 2323. {
 2324. zlog_debug ("%s: called rib_addnode (%p, %p) on new RIB entry",
 2325. __func__, (void *)rn, (void *)rib);
 2326. rib_dump (p, rib);
 2327. }
 2328. /* Free implicit route.*/
 2329. if (same)
 2330. {
 2331. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB)
 2332. {
 2333. zlog_debug ("%s: calling rib_delnode (%p, %p) on existing RIB entry",
 2334. __func__, (void *)rn, (void *)same);
 2335. rib_dump (p, same);
 2336. }
 2337. rib_delnode (rn, same);
 2338. }
 2339. route_unlock_node (rn);
 2340. return 0;
 2341. }
 2342. /* XXX factor with rib_delete_ipv6 */
 2343. int
 2344. rib_delete_ipv6 (int type, int flags, struct prefix_ipv6 *p,
 2345. struct in6_addr *gate, unsigned int ifindex, vrf_id_t vrf_id, safi_t safi)
 2346. {
 2347. struct route_table *table;
 2348. struct route_node *rn;
 2349. struct rib *rib;
 2350. struct rib *fib = NULL;
 2351. struct rib *same = NULL;
 2352. struct nexthop *nexthop, *tnexthop;
 2353. int recursing;
 2354. char buf1[PREFIX_STRLEN];
 2355. char buf2[INET6_ADDRSTRLEN];
 2356. /* Apply mask. */
 2357. apply_mask_ipv6 (p);
 2358. /* Lookup table. */
 2359. table = zebra_vrf_table (AFI_IP6, safi, vrf_id);
 2360. if (! table)
 2361. return 0;
 2362. /* Lookup route node. */
 2363. rn = route_node_lookup (table, (struct prefix *) p);
 2364. if (! rn)
 2365. {
 2366. if (IS_ZEBRA_DEBUG_KERNEL)
 2367. {
 2368. if (gate)
 2369. zlog_debug ("route %s vrf %u via %s ifindex %d doesn't exist in rib",
 2370. prefix2str (p, buf1, sizeof(buf1)), vrf_id,
 2371. inet_ntop (AF_INET6, gate, buf2, INET6_ADDRSTRLEN),
 2372. ifindex);
 2373. else
 2374. zlog_debug ("route %s vrf %u ifindex %d doesn't exist in rib",
 2375. prefix2str (p, buf1, sizeof(buf1)), vrf_id,
 2376. ifindex);
 2377. }
 2378. return ZEBRA_ERR_RTNOEXIST;
 2379. }
 2380. /* Lookup same type route. */
 2381. RNODE_FOREACH_RIB (rn, rib)
 2382. {
 2383. if (CHECK_FLAG(rib->status, RIB_ENTRY_REMOVED))
 2384. continue;
 2385. if (CHECK_FLAG (rib->flags, ZEBRA_FLAG_SELECTED))
 2386. fib = rib;
 2387. if (rib->type != type)
 2388. continue;
 2389. if (rib->type == ZEBRA_ROUTE_CONNECT && (nexthop = rib->nexthop) &&
 2390. nexthop->type == NEXTHOP_TYPE_IFINDEX)
 2391. {
 2392. if (nexthop->ifindex != ifindex)
 2393. continue;
 2394. if (rib->refcnt)
 2395. {
 2396. rib->refcnt--;
 2397. route_unlock_node (rn);
 2398. route_unlock_node (rn);
 2399. return 0;
 2400. }
 2401. same = rib;
 2402. break;
 2403. }
 2404. /* Make sure that the route found has the same gateway. */
 2405. else
 2406. {
 2407. if (gate == NULL)
 2408. {
 2409. same = rib;
 2410. break;
 2411. }
 2412. for (ALL_NEXTHOPS_RO(rib->nexthop, nexthop, tnexthop, recursing))
 2413. if (IPV6_ADDR_SAME (&nexthop->gate.ipv6, gate))
 2414. {
 2415. same = rib;
 2416. break;
 2417. }
 2418. if (same)
 2419. break;
 2420. }
 2421. }
 2422. /* If same type of route can't be found and this message is from
 2423. kernel. */
 2424. if (! same)
 2425. {
 2426. if (fib && type == ZEBRA_ROUTE_KERNEL)
 2427. {
 2428. /* Unset flags. */
 2429. for (nexthop = fib->nexthop; nexthop; nexthop = nexthop->next)
 2430. UNSET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_FIB);
 2431. UNSET_FLAG (fib->flags, ZEBRA_FLAG_SELECTED);
 2432. }
 2433. else
 2434. {
 2435. if (IS_ZEBRA_DEBUG_KERNEL)
 2436. {
 2437. if (gate)
 2438. zlog_debug ("route %s vrf %u via %s ifindex %d type %d "
 2439. "doesn't exist in rib",
 2440. prefix2str (p, buf1, sizeof(buf1)), vrf_id,
 2441. inet_ntop (AF_INET6, gate, buf2, INET6_ADDRSTRLEN),
 2442. ifindex,
 2443. type);
 2444. else
 2445. zlog_debug ("route %s vrf %u ifindex %d type %d doesn't exist in rib",
 2446. prefix2str (p, buf1, sizeof(buf1)), vrf_id,
 2447. ifindex,
 2448. type);
 2449. }
 2450. route_unlock_node (rn);
 2451. return ZEBRA_ERR_RTNOEXIST;
 2452. }
 2453. }
 2454. if (same)
 2455. rib_delnode (rn, same);
 2456. route_unlock_node (rn);
 2457. return 0;
 2458. }
 2459. /* Install static route into rib. */
 2460. static void
 2461. static_install_ipv6 (struct prefix *p, struct static_ipv6 *si)
 2462. {
 2463. struct rib *rib;
 2464. struct route_table *table;
 2465. struct route_node *rn;
 2466. /* Lookup table. */
 2467. table = zebra_vrf_table (AFI_IP6, SAFI_UNICAST, si->vrf_id);
 2468. if (! table)
 2469. return;
 2470. /* Lookup existing route */
 2471. rn = route_node_get (table, p);
 2472. RNODE_FOREACH_RIB (rn, rib)
 2473. {
 2474. if (CHECK_FLAG(rib->status, RIB_ENTRY_REMOVED))
 2475. continue;
 2476. if (rib->type == ZEBRA_ROUTE_STATIC && rib->distance == si->distance)
 2477. break;
 2478. }
 2479. if (rib)
 2480. {
 2481. /* Same distance static route is there. Update it with new
 2482. nexthop. */
 2483. route_unlock_node (rn);
 2484. switch (si->type)
 2485. {
 2486. case STATIC_IPV6_GATEWAY:
 2487. nexthop_ipv6_add (rib, &si->ipv6);
 2488. break;
 2489. case STATIC_IPV6_IFNAME:
 2490. nexthop_ifname_add (rib, si->ifname);
 2491. break;
 2492. case STATIC_IPV6_GATEWAY_IFNAME:
 2493. nexthop_ipv6_ifname_add (rib, &si->ipv6, si->ifname);
 2494. break;
 2495. }
 2496. rib_queue_add (&zebrad, rn);
 2497. }
 2498. else
 2499. {
 2500. /* This is new static route. */
 2501. rib = XCALLOC (MTYPE_RIB, sizeof (struct rib));
 2502. rib->type = ZEBRA_ROUTE_STATIC;
 2503. rib->distance = si->distance;
 2504. rib->metric = 0;
 2505. rib->vrf_id = si->vrf_id;
 2506. rib->table = zebrad.rtm_table_default;
 2507. rib->nexthop_num = 0;
 2508. switch (si->type)
 2509. {
 2510. case STATIC_IPV6_GATEWAY:
 2511. nexthop_ipv6_add (rib, &si->ipv6);
 2512. break;
 2513. case STATIC_IPV6_IFNAME:
 2514. nexthop_ifname_add (rib, si->ifname);
 2515. break;
 2516. case STATIC_IPV6_GATEWAY_IFNAME:
 2517. nexthop_ipv6_ifname_add (rib, &si->ipv6, si->ifname);
 2518. break;
 2519. }
 2520. /* Save the flags of this static routes (reject, blackhole) */
 2521. rib->flags = si->flags;
 2522. /* Link this rib to the tree. */
 2523. rib_addnode (rn, rib);
 2524. }
 2525. }
 2526. static int
 2527. static_ipv6_nexthop_same (struct nexthop *nexthop, struct static_ipv6 *si)
 2528. {
 2529. if (nexthop->type == NEXTHOP_TYPE_IPV6
 2530. && si->type == STATIC_IPV6_GATEWAY
 2531. && IPV6_ADDR_SAME (&nexthop->gate.ipv6, &si->ipv6))
 2532. return 1;
 2533. if (nexthop->type == NEXTHOP_TYPE_IFNAME
 2534. && si->type == STATIC_IPV6_IFNAME
 2535. && strcmp (nexthop->ifname, si->ifname) == 0)
 2536. return 1;
 2537. if (nexthop->type == NEXTHOP_TYPE_IPV6_IFNAME
 2538. && si->type == STATIC_IPV6_GATEWAY_IFNAME
 2539. && IPV6_ADDR_SAME (&nexthop->gate.ipv6, &si->ipv6)
 2540. && strcmp (nexthop->ifname, si->ifname) == 0)
 2541. return 1;
 2542. return 0;
 2543. }
 2544. static void
 2545. static_uninstall_ipv6 (struct prefix *p, struct static_ipv6 *si)
 2546. {
 2547. struct route_table *table;
 2548. struct route_node *rn;
 2549. struct rib *rib;
 2550. struct nexthop *nexthop;
 2551. /* Lookup table. */
 2552. table = zebra_vrf_table (AFI_IP6, SAFI_UNICAST, si->vrf_id);
 2553. if (! table)
 2554. return;
 2555. /* Lookup existing route with type and distance. */
 2556. rn = route_node_lookup (table, (struct prefix *) p);
 2557. if (! rn)
 2558. return;
 2559. RNODE_FOREACH_RIB (rn, rib)
 2560. {
 2561. if (CHECK_FLAG (rib->status, RIB_ENTRY_REMOVED))
 2562. continue;
 2563. if (rib->type == ZEBRA_ROUTE_STATIC && rib->distance == si->distance)
 2564. break;
 2565. }
 2566. if (! rib)
 2567. {
 2568. route_unlock_node (rn);
 2569. return;
 2570. }
 2571. /* Lookup nexthop. */
 2572. for (nexthop = rib->nexthop; nexthop; nexthop = nexthop->next)
 2573. if (static_ipv6_nexthop_same (nexthop, si))
 2574. break;
 2575. /* Can't find nexthop. */
 2576. if (! nexthop)
 2577. {
 2578. route_unlock_node (rn);
 2579. return;
 2580. }
 2581. /* Check nexthop. */
 2582. if (rib->nexthop_num == 1)
 2583. {
 2584. rib_delnode (rn, rib);
 2585. }
 2586. else
 2587. {
 2588. if (CHECK_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_FIB))
 2589. rib_uninstall (rn, rib);
 2590. nexthop_delete (rib, nexthop);
 2591. nexthop_free (nexthop);
 2592. rib_queue_add (&zebrad, rn);
 2593. }
 2594. /* Unlock node. */
 2595. route_unlock_node (rn);
 2596. }
 2597. /* Add static route into static route configuration. */
 2598. int
 2599. static_add_ipv6 (struct prefix *p, u_char type, struct in6_addr *gate,
 2600. const char *ifname, u_char flags, u_char distance,
 2601. vrf_id_t vrf_id)
 2602. {
 2603. struct route_node *rn;
 2604. struct static_ipv6 *si;
 2605. struct static_ipv6 *pp;
 2606. struct static_ipv6 *cp;
 2607. struct zebra_vrf *zvrf = vrf_info_get (vrf_id);
 2608. struct route_table *stable = zvrf->stable[AFI_IP6][SAFI_UNICAST];
 2609. if (! stable)
 2610. return -1;
 2611. if (!gate &&
 2612. (type == STATIC_IPV6_GATEWAY || type == STATIC_IPV6_GATEWAY_IFNAME))
 2613. return -1;
 2614. if (!ifname &&
 2615. (type == STATIC_IPV6_GATEWAY_IFNAME || type == STATIC_IPV6_IFNAME))
 2616. return -1;
 2617. /* Lookup static route prefix. */
 2618. rn = route_node_get (stable, p);
 2619. /* Do nothing if there is a same static route. */
 2620. for (si = rn->info; si; si = si->next)
 2621. {
 2622. if (distance == si->distance
 2623. && type == si->type
 2624. && (! gate || IPV6_ADDR_SAME (gate, &si->ipv6))
 2625. && (! ifname || strcmp (ifname, si->ifname) == 0))
 2626. {
 2627. route_unlock_node (rn);
 2628. return 0;
 2629. }
 2630. }
 2631. /* Make new static route structure. */
 2632. si = XCALLOC (MTYPE_STATIC_IPV6, sizeof (struct static_ipv6));
 2633. si->type = type;
 2634. si->distance = distance;
 2635. si->flags = flags;
 2636. si->vrf_id = vrf_id;
 2637. switch (type)
 2638. {
 2639. case STATIC_IPV6_GATEWAY:
 2640. si->ipv6 = *gate;
 2641. break;
 2642. case STATIC_IPV6_IFNAME:
 2643. si->ifname = XSTRDUP (0, ifname);
 2644. break;
 2645. case STATIC_IPV6_GATEWAY_IFNAME:
 2646. si->ipv6 = *gate;
 2647. si->ifname = XSTRDUP (0, ifname);
 2648. break;
 2649. }
 2650. /* Add new static route information to the tree with sort by
 2651. distance value and gateway address. */
 2652. for (pp = NULL, cp = rn->info; cp; pp = cp, cp = cp->next)
 2653. {
 2654. if (si->distance < cp->distance)
 2655. break;
 2656. if (si->distance > cp->distance)
 2657. continue;
 2658. }
 2659. /* Make linked list. */
 2660. if (pp)
 2661. pp->next = si;
 2662. else
 2663. rn->info = si;
 2664. if (cp)
 2665. cp->prev = si;
 2666. si->prev = pp;
 2667. si->next = cp;
 2668. /* Install into rib. */
 2669. static_install_ipv6 (p, si);
 2670. return 1;
 2671. }
 2672. /* Delete static route from static route configuration. */
 2673. int
 2674. static_delete_ipv6 (struct prefix *p, u_char type, struct in6_addr *gate,
 2675. const char *ifname, u_char distance, vrf_id_t vrf_id)
 2676. {
 2677. struct route_node *rn;
 2678. struct static_ipv6 *si;
 2679. struct route_table *stable;
 2680. /* Lookup table. */
 2681. stable = zebra_vrf_static_table (AFI_IP6, SAFI_UNICAST, vrf_id);
 2682. if (! stable)
 2683. return -1;
 2684. /* Lookup static route prefix. */
 2685. rn = route_node_lookup (stable, p);
 2686. if (! rn)
 2687. return 0;
 2688. /* Find same static route is the tree */
 2689. for (si = rn->info; si; si = si->next)
 2690. if (distance == si->distance
 2691. && type == si->type
 2692. && (! gate || IPV6_ADDR_SAME (gate, &si->ipv6))
 2693. && (! ifname || strcmp (ifname, si->ifname) == 0))
 2694. break;
 2695. /* Can't find static route. */
 2696. if (! si)
 2697. {
 2698. route_unlock_node (rn);
 2699. return 0;
 2700. }
 2701. /* Install into rib. */
 2702. static_uninstall_ipv6 (p, si);
 2703. /* Unlink static route from linked list. */
 2704. if (si->prev)
 2705. si->prev->next = si->next;
 2706. else
 2707. rn->info = si->next;
 2708. if (si->next)
 2709. si->next->prev = si->prev;
 2710. /* Free static route configuration. */
 2711. if (ifname)
 2712. XFREE (0, si->ifname);
 2713. XFREE (MTYPE_STATIC_IPV6, si);
 2714. return 1;
 2715. }
 2716. #endif /* HAVE_IPV6 */
 2717. /* RIB update function. */
 2718. void
 2719. rib_update (vrf_id_t vrf_id)
 2720. {
 2721. struct route_node *rn;
 2722. struct route_table *table;
 2723. table = zebra_vrf_table (AFI_IP, SAFI_UNICAST, vrf_id);
 2724. if (table)
 2725. for (rn = route_top (table); rn; rn = route_next (rn))
 2726. if (rnode_to_ribs (rn))
 2727. rib_queue_add (&zebrad, rn);
 2728. table = zebra_vrf_table (AFI_IP6, SAFI_UNICAST, vrf_id);
 2729. if (table)
 2730. for (rn = route_top (table); rn; rn = route_next (rn))
 2731. if (rnode_to_ribs (rn))
 2732. rib_queue_add (&zebrad, rn);
 2733. }
 2734. /* Remove all routes which comes from non main table. */
 2735. static void
 2736. rib_weed_table (struct route_table *table)
 2737. {
 2738. struct route_node *rn;
 2739. struct rib *rib;
 2740. struct rib *next;
 2741. if (table)
 2742. for (rn = route_top (table); rn; rn = route_next (rn))
 2743. RNODE_FOREACH_RIB_SAFE (rn, rib, next)
 2744. {
 2745. if (CHECK_FLAG (rib->status, RIB_ENTRY_REMOVED))
 2746. continue;
 2747. if (rib->table != zebrad.rtm_table_default &&
 2748. rib->table != RT_TABLE_MAIN)
 2749. rib_delnode (rn, rib);
 2750. }
 2751. }
 2752. /* Delete all routes from non main table. */
 2753. void
 2754. rib_weed_tables (void)
 2755. {
 2756. vrf_iter_t iter;
 2757. struct zebra_vrf *zvrf;
 2758. for (iter = vrf_first (); iter != VRF_ITER_INVALID; iter = vrf_next (iter))
 2759. if ((zvrf = vrf_iter2info (iter)) != NULL)
 2760. {
 2761. rib_weed_table (zvrf->table[AFI_IP][SAFI_UNICAST]);
 2762. rib_weed_table (zvrf->table[AFI_IP6][SAFI_UNICAST]);
 2763. }
 2764. }
 2765. #if 0
 2766. /* Delete self installed routes after zebra is relaunched. */
 2767. static void
 2768. rib_sweep_table (struct route_table *table)
 2769. {
 2770. struct route_node *rn;
 2771. struct rib *rib;
 2772. struct rib *next;
 2773. int ret = 0;
 2774. if (table)
 2775. for (rn = route_top (table); rn; rn = route_next (rn))
 2776. RNODE_FOREACH_RIB_SAFE (rn, rib, next)
 2777. {
 2778. if (CHECK_FLAG (rib->status, RIB_ENTRY_REMOVED))
 2779. continue;
 2780. if (rib->type == ZEBRA_ROUTE_KERNEL &&
 2781. CHECK_FLAG (rib->flags, ZEBRA_FLAG_SELFROUTE))
 2782. {
 2783. ret = rib_uninstall_kernel (rn, rib);
 2784. if (! ret)
 2785. rib_delnode (rn, rib);
 2786. }
 2787. }
 2788. }
 2789. #endif
 2790. /* Sweep all RIB tables. */
 2791. void
 2792. rib_sweep_route (void)
 2793. {
 2794. vrf_iter_t iter;
 2795. struct zebra_vrf *zvrf;
 2796. for (iter = vrf_first (); iter != VRF_ITER_INVALID; iter = vrf_next (iter))
 2797. if ((zvrf = vrf_iter2info (iter)) != NULL)
 2798. {
 2799. rib_weed_table (zvrf->table[AFI_IP][SAFI_UNICAST]);
 2800. rib_weed_table (zvrf->table[AFI_IP6][SAFI_UNICAST]);
 2801. }
 2802. }
 2803. /* Remove specific by protocol routes from 'table'. */
 2804. static unsigned long
 2805. rib_score_proto_table (u_char proto, struct route_table *table)
 2806. {
 2807. struct route_node *rn;
 2808. struct rib *rib;
 2809. struct rib *next;
 2810. unsigned long n = 0;
 2811. if (table)
 2812. for (rn = route_top (table); rn; rn = route_next (rn))
 2813. RNODE_FOREACH_RIB_SAFE (rn, rib, next)
 2814. {
 2815. if (CHECK_FLAG (rib->status, RIB_ENTRY_REMOVED))
 2816. continue;
 2817. if (rib->type == proto)
 2818. {
 2819. rib_delnode (rn, rib);
 2820. n++;
 2821. }
 2822. }
 2823. return n;
 2824. }
 2825. /* Remove specific by protocol routes. */
 2826. unsigned long
 2827. rib_score_proto (u_char proto)
 2828. {
 2829. vrf_iter_t iter;
 2830. struct zebra_vrf *zvrf;
 2831. unsigned long cnt = 0;
 2832. for (iter = vrf_first (); iter != VRF_ITER_INVALID; iter = vrf_next (iter))
 2833. if ((zvrf = vrf_iter2info (iter)) != NULL)
 2834. cnt += rib_score_proto_table (proto, zvrf->table[AFI_IP][SAFI_UNICAST])
 2835. +rib_score_proto_table (proto, zvrf->table[AFI_IP6][SAFI_UNICAST]);
 2836. return cnt;
 2837. }
 2838. /* Close RIB and clean up kernel routes. */
 2839. void
 2840. rib_close_table (struct route_table *table)
 2841. {
 2842. struct route_node *rn;
 2843. rib_table_info_t *info = table->info;
 2844. struct rib *rib;
 2845. if (table)
 2846. for (rn = route_top (table); rn; rn = route_next (rn))
 2847. RNODE_FOREACH_RIB (rn, rib)
 2848. {
 2849. if (!CHECK_FLAG (rib->flags, ZEBRA_FLAG_SELECTED))
 2850. continue;
 2851. if (info->safi == SAFI_UNICAST)
 2852. zfpm_trigger_update (rn, NULL);
 2853. if (! RIB_SYSTEM_ROUTE (rib))
 2854. rib_uninstall_kernel (rn, rib);
 2855. }
 2856. }
 2857. /* Close all RIB tables. */
 2858. void
 2859. rib_close (void)
 2860. {
 2861. vrf_iter_t iter;
 2862. struct zebra_vrf *zvrf;
 2863. for (iter = vrf_first (); iter != VRF_ITER_INVALID; iter = vrf_next (iter))
 2864. if ((zvrf = vrf_iter2info (iter)) != NULL)
 2865. {
 2866. rib_close_table (zvrf->table[AFI_IP][SAFI_UNICAST]);
 2867. rib_close_table (zvrf->table[AFI_IP6][SAFI_UNICAST]);
 2868. }
 2869. }
 2870. /* Routing information base initialize. */
 2871. void
 2872. rib_init (void)
 2873. {
 2874. rib_queue_init (&zebrad);
 2875. }
 2876. /*
 2877. * vrf_id_get_next
 2878. *
 2879. * Get the first vrf id that is greater than the given vrf id if any.
 2880. *
 2881. * Returns TRUE if a vrf id was found, FALSE otherwise.
 2882. */
 2883. static inline int
 2884. vrf_id_get_next (vrf_id_t vrf_id, vrf_id_t *next_id_p)
 2885. {
 2886. vrf_iter_t iter = vrf_iterator (vrf_id);
 2887. struct zebra_vrf *zvrf = vrf_iter2info (iter);
 2888. /* The same one ? Then find out the next. */
 2889. if (zvrf && (zvrf->vrf_id == vrf_id))
 2890. zvrf = vrf_iter2info (vrf_next (iter));
 2891. if (zvrf)
 2892. {
 2893. *next_id_p = zvrf->vrf_id;
 2894. return 1;
 2895. }
 2896. return 0;
 2897. }
 2898. /*
 2899. * rib_tables_iter_next
 2900. *
 2901. * Returns the next table in the iteration.
 2902. */
 2903. struct route_table *
 2904. rib_tables_iter_next (rib_tables_iter_t *iter)
 2905. {
 2906. struct route_table *table;
 2907. /*
 2908. * Array that helps us go over all AFI/SAFI combinations via one
 2909. * index.
 2910. */
 2911. static struct {
 2912. afi_t afi;
 2913. safi_t safi;
 2914. } afi_safis[] = {
 2915. { AFI_IP, SAFI_UNICAST },
 2916. { AFI_IP, SAFI_MULTICAST },
 2917. { AFI_IP6, SAFI_UNICAST },
 2918. { AFI_IP6, SAFI_MULTICAST },
 2919. };
 2920. table = NULL;
 2921. switch (iter->state)
 2922. {
 2923. case RIB_TABLES_ITER_S_INIT:
 2924. iter->vrf_id = 0;
 2925. iter->afi_safi_ix = -1;
 2926. /* Fall through */
 2927. case RIB_TABLES_ITER_S_ITERATING:
 2928. iter->afi_safi_ix++;
 2929. while (1)
 2930. {
 2931. while (iter->afi_safi_ix < (int) ZEBRA_NUM_OF (afi_safis))
 2932. {
 2933. table = zebra_vrf_table (afi_safis[iter->afi_safi_ix].afi,
 2934. afi_safis[iter->afi_safi_ix].safi,
 2935. iter->vrf_id);
 2936. if (table)
 2937. break;
 2938. iter->afi_safi_ix++;
 2939. }
 2940. /*
 2941. * Found another table in this vrf.
 2942. */
 2943. if (table)
 2944. break;
 2945. /*
 2946. * Done with all tables in the current vrf, go to the next
 2947. * one.
 2948. */
 2949. if (!vrf_id_get_next (iter->vrf_id, &iter->vrf_id))
 2950. break;
 2951. iter->afi_safi_ix = 0;
 2952. }
 2953. break;
 2954. case RIB_TABLES_ITER_S_DONE:
 2955. return NULL;
 2956. }
 2957. if (table)
 2958. iter->state = RIB_TABLES_ITER_S_ITERATING;
 2959. else
 2960. iter->state = RIB_TABLES_ITER_S_DONE;
 2961. return table;
 2962. }
 2963. /*
 2964. * Create a routing table for the specific AFI/SAFI in the given VRF.
 2965. */
 2966. static void
 2967. zebra_vrf_table_create (struct zebra_vrf *zvrf, afi_t afi, safi_t safi)
 2968. {
 2969. rib_table_info_t *info;
 2970. struct route_table *table;
 2971. assert (!zvrf->table[afi][safi]);
 2972. table = route_table_init ();
 2973. zvrf->table[afi][safi] = table;
 2974. info = XCALLOC (MTYPE_RIB_TABLE_INFO, sizeof (*info));
 2975. info->zvrf = zvrf;
 2976. info->afi = afi;
 2977. info->safi = safi;
 2978. table->info = info;
 2979. }
 2980. /* Allocate new zebra VRF. */
 2981. struct zebra_vrf *
 2982. zebra_vrf_alloc (vrf_id_t vrf_id)
 2983. {
 2984. struct zebra_vrf *zvrf;
 2985. zvrf = XCALLOC (MTYPE_ZEBRA_VRF, sizeof (struct zebra_vrf));
 2986. /* Allocate routing table and static table. */
 2987. zebra_vrf_table_create (zvrf, AFI_IP, SAFI_UNICAST);
 2988. zebra_vrf_table_create (zvrf, AFI_IP6, SAFI_UNICAST);
 2989. zvrf->stable[AFI_IP][SAFI_UNICAST] = route_table_init ();
 2990. zvrf->stable[AFI_IP6][SAFI_UNICAST] = route_table_init ();
 2991. zebra_vrf_table_create (zvrf, AFI_IP, SAFI_MULTICAST);
 2992. zebra_vrf_table_create (zvrf, AFI_IP6, SAFI_MULTICAST);
 2993. zvrf->stable[AFI_IP][SAFI_MULTICAST] = route_table_init ();
 2994. zvrf->stable[AFI_IP6][SAFI_MULTICAST] = route_table_init ();
 2995. /* Set VRF ID */
 2996. zvrf->vrf_id = vrf_id;
 2997. return zvrf;
 2998. }
 2999. /* Lookup the routing table in an enabled VRF. */
 3000. struct route_table *
 3001. zebra_vrf_table (afi_t afi, safi_t safi, vrf_id_t vrf_id)
 3002. {
 3003. struct zebra_vrf *zvrf = vrf_info_lookup (vrf_id);
 3004. if (!zvrf)
 3005. return NULL;
 3006. if (afi >= AFI_MAX || safi >= SAFI_MAX)
 3007. return NULL;
 3008. return zvrf->table[afi][safi];
 3009. }
 3010. /* Lookup the static routing table in a VRF. */
 3011. struct route_table *
 3012. zebra_vrf_static_table (afi_t afi, safi_t safi, vrf_id_t vrf_id)
 3013. {
 3014. struct zebra_vrf *zvrf = vrf_info_lookup (vrf_id);
 3015. if (!zvrf)
 3016. return NULL;
 3017. if (afi >= AFI_MAX || safi >= SAFI_MAX)
 3018. return NULL;
 3019. return zvrf->stable[afi][safi];
 3020. }