zebra_vty.c 123 KB


 1. /* Zebra VTY functions
 2. * Copyright (C) 2002 Kunihiro Ishiguro
 3. *
 4. * This file is part of GNU Zebra.
 5. *
 6. * GNU Zebra is free software; you can redistribute it and/or modify it
 7. * under the terms of the GNU General Public License as published by the
 8. * Free Software Foundation; either version 2, or (at your option) any
 9. * later version.
 10. *
 11. * GNU Zebra is distributed in the hope that it will be useful, but
 12. * WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
 13. * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
 14. * General Public License for more details.
 15. *
 16. * You should have received a copy of the GNU General Public License
 17. * along with GNU Zebra; see the file COPYING. If not, write to the
 18. * Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330,
 19. * Boston, MA 02111-1307, USA.
 20. */
 21. #include <zebra.h>
 22. #include "memory.h"
 23. #include "if.h"
 24. #include "prefix.h"
 25. #include "command.h"
 26. #include "table.h"
 27. #include "rib.h"
 28. #include "vrf.h"
 29. #include "zebra/zserv.h"
 30. static int do_show_ip_route(struct vty *vty, safi_t safi, vrf_id_t vrf_id);
 31. static void vty_show_ip_route_detail (struct vty *vty, struct route_node *rn,
 32. int mcast);
 33. static void vty_show_ip_route (struct vty *vty, struct route_node *rn,
 34. struct rib *rib);
 35. /* General function for static route. */
 36. static int
 37. zebra_static_ipv4_safi (struct vty *vty, safi_t safi, int add_cmd,
 38. const char *dest_str, const char *mask_str,
 39. const char *gate_str, const char *flag_str,
 40. const char *distance_str, const char *vrf_id_str)
 41. {
 42. int ret;
 43. u_char distance;
 44. struct prefix p;
 45. struct in_addr gate;
 46. struct in_addr mask;
 47. const char *ifname;
 48. u_char flag = 0;
 49. vrf_id_t vrf_id = VRF_DEFAULT;
 50. ret = str2prefix (dest_str, &p);
 51. if (ret <= 0)
 52. {
 53. vty_out (vty, "%% Malformed address%s", VTY_NEWLINE);
 54. return CMD_WARNING;
 55. }
 56. /* Cisco like mask notation. */
 57. if (mask_str)
 58. {
 59. ret = inet_aton (mask_str, &mask);
 60. if (ret == 0)
 61. {
 62. vty_out (vty, "%% Malformed address%s", VTY_NEWLINE);
 63. return CMD_WARNING;
 64. }
 65. p.prefixlen = ip_masklen (mask);
 66. }
 67. /* Apply mask for given prefix. */
 68. apply_mask (&p);
 69. /* Administrative distance. */
 70. if (distance_str)
 71. distance = atoi (distance_str);
 72. else
 73. distance = ZEBRA_STATIC_DISTANCE_DEFAULT;
 74. /* VRF id */
 75. if (vrf_id_str)
 76. VTY_GET_INTEGER ("VRF ID", vrf_id, vrf_id_str);
 77. /* Null0 static route. */
 78. if ((gate_str != NULL) && (strncasecmp (gate_str, "Null0", strlen (gate_str)) == 0))
 79. {
 80. if (flag_str)
 81. {
 82. vty_out (vty, "%% can not have flag %s with Null0%s", flag_str, VTY_NEWLINE);
 83. return CMD_WARNING;
 84. }
 85. if (add_cmd)
 86. static_add_ipv4_safi (safi, &p, NULL, NULL, ZEBRA_FLAG_BLACKHOLE, distance, vrf_id);
 87. else
 88. static_delete_ipv4_safi (safi, &p, NULL, NULL, distance, vrf_id);
 89. return CMD_SUCCESS;
 90. }
 91. /* Route flags */
 92. if (flag_str) {
 93. switch(flag_str[0]) {
 94. case 'r':
 95. case 'R': /* XXX */
 96. SET_FLAG (flag, ZEBRA_FLAG_REJECT);
 97. break;
 98. case 'b':
 99. case 'B': /* XXX */
 100. SET_FLAG (flag, ZEBRA_FLAG_BLACKHOLE);
 101. break;
 102. default:
 103. vty_out (vty, "%% Malformed flag %s %s", flag_str, VTY_NEWLINE);
 104. return CMD_WARNING;
 105. }
 106. }
 107. if (gate_str == NULL)
 108. {
 109. if (add_cmd)
 110. static_add_ipv4_safi (safi, &p, NULL, NULL, flag, distance, vrf_id);
 111. else
 112. static_delete_ipv4_safi (safi, &p, NULL, NULL, distance, vrf_id);
 113. return CMD_SUCCESS;
 114. }
 115. /* When gateway is A.B.C.D format, gate is treated as nexthop
 116. address other case gate is treated as interface name. */
 117. ret = inet_aton (gate_str, &gate);
 118. if (ret)
 119. ifname = NULL;
 120. else
 121. ifname = gate_str;
 122. if (add_cmd)
 123. static_add_ipv4_safi (safi, &p, ifname ? NULL : &gate, ifname, flag, distance, vrf_id);
 124. else
 125. static_delete_ipv4_safi (safi, &p, ifname ? NULL : &gate, ifname, distance, vrf_id);
 126. return CMD_SUCCESS;
 127. }
 128. static int
 129. zebra_static_ipv4 (struct vty *vty, int add_cmd, const char *dest_str,
 130. const char *mask_str, const char *gate_str,
 131. const char *flag_str, const char *distance_str,
 132. const char *vrf_id_str)
 133. {
 134. return zebra_static_ipv4_safi (vty, SAFI_UNICAST, add_cmd, dest_str, mask_str,
 135. gate_str, flag_str, distance_str, vrf_id_str);
 136. }
 137. /* Static unicast routes for multicast RPF lookup. */
 138. DEFUN (ip_mroute_dist,
 139. ip_mroute_dist_cmd,
 140. "ip mroute A.B.C.D/M (A.B.C.D|INTERFACE) <1-255>",
 141. IP_STR
 142. "Configure static unicast route into MRIB for multicast RPF lookup\n"
 143. "IP destination prefix (e.g. 10.0.0.0/8)\n"
 144. "Nexthop address\n"
 145. "Nexthop interface name\n"
 146. "Distance\n")
 147. {
 148. VTY_WARN_EXPERIMENTAL();
 149. return zebra_static_ipv4_safi(vty, SAFI_MULTICAST, 1, argv[0], NULL, argv[1],
 150. NULL, argc > 2 ? argv[2] : NULL, NULL);
 151. }
 152. ALIAS (ip_mroute_dist,
 153. ip_mroute_cmd,
 154. "ip mroute A.B.C.D/M (A.B.C.D|INTERFACE)",
 155. IP_STR
 156. "Configure static unicast route into MRIB for multicast RPF lookup\n"
 157. "IP destination prefix (e.g. 10.0.0.0/8)\n"
 158. "Nexthop address\n"
 159. "Nexthop interface name\n")
 160. DEFUN (ip_mroute_dist_vrf,
 161. ip_mroute_dist_vrf_cmd,
 162. "ip mroute A.B.C.D/M (A.B.C.D|INTERFACE) <1-255> " VRF_CMD_STR,
 163. IP_STR
 164. "Configure static unicast route into MRIB for multicast RPF lookup\n"
 165. "IP destination prefix (e.g. 10.0.0.0/8)\n"
 166. "Nexthop address\n"
 167. "Nexthop interface name\n"
 168. "Distance\n"
 169. VRF_CMD_HELP_STR)
 170. {
 171. VTY_WARN_EXPERIMENTAL();
 172. return zebra_static_ipv4_safi(vty, SAFI_MULTICAST, 1, argv[0], NULL, argv[1],
 173. NULL, argc > 3 ? argv[2] : NULL,
 174. argc > 3 ? argv[3] : argv[2]);
 175. }
 176. ALIAS (ip_mroute_dist_vrf,
 177. ip_mroute_vrf_cmd,
 178. "ip mroute A.B.C.D/M (A.B.C.D|INTERFACE) "VRF_CMD_STR,
 179. IP_STR
 180. "Configure static unicast route into MRIB for multicast RPF lookup\n"
 181. "IP destination prefix (e.g. 10.0.0.0/8)\n"
 182. "Nexthop address\n"
 183. "Nexthop interface name\n"
 184. VRF_CMD_HELP_STR)
 185. DEFUN (no_ip_mroute_dist,
 186. no_ip_mroute_dist_cmd,
 187. "no ip mroute A.B.C.D/M (A.B.C.D|INTERFACE) <1-255>",
 188. IP_STR
 189. "Configure static unicast route into MRIB for multicast RPF lookup\n"
 190. "IP destination prefix (e.g. 10.0.0.0/8)\n"
 191. "Nexthop address\n"
 192. "Nexthop interface name\n"
 193. "Distance\n")
 194. {
 195. VTY_WARN_EXPERIMENTAL();
 196. return zebra_static_ipv4_safi(vty, SAFI_MULTICAST, 0, argv[0], NULL, argv[1],
 197. NULL, argc > 2 ? argv[2] : NULL, NULL);
 198. }
 199. ALIAS (no_ip_mroute_dist,
 200. no_ip_mroute_cmd,
 201. "no ip mroute A.B.C.D/M (A.B.C.D|INTERFACE)",
 202. NO_STR
 203. IP_STR
 204. "Configure static unicast route into MRIB for multicast RPF lookup\n"
 205. "IP destination prefix (e.g. 10.0.0.0/8)\n"
 206. "Nexthop address\n"
 207. "Nexthop interface name\n")
 208. DEFUN (no_ip_mroute_dist_vrf,
 209. no_ip_mroute_dist_vrf_cmd,
 210. "no ip mroute A.B.C.D/M (A.B.C.D|INTERFACE) <1-255> " VRF_CMD_STR,
 211. IP_STR
 212. "Configure static unicast route into MRIB for multicast RPF lookup\n"
 213. "IP destination prefix (e.g. 10.0.0.0/8)\n"
 214. "Nexthop address\n"
 215. "Nexthop interface name\n"
 216. "Distance\n"
 217. VRF_CMD_HELP_STR)
 218. {
 219. VTY_WARN_EXPERIMENTAL();
 220. return zebra_static_ipv4_safi(vty, SAFI_MULTICAST, 0, argv[0], NULL, argv[1],
 221. NULL, argc > 3 ? argv[2] : NULL,
 222. argc > 3 ? argv[3] : argv[2]);
 223. }
 224. ALIAS (no_ip_mroute_dist_vrf,
 225. no_ip_mroute_vrf_cmd,
 226. "no ip mroute A.B.C.D/M (A.B.C.D|INTERFACE) " VRF_CMD_STR,
 227. NO_STR
 228. IP_STR
 229. "Configure static unicast route into MRIB for multicast RPF lookup\n"
 230. "IP destination prefix (e.g. 10.0.0.0/8)\n"
 231. "Nexthop address\n"
 232. "Nexthop interface name\n"
 233. VRF_CMD_HELP_STR)
 234. DEFUN (ip_multicast_mode,
 235. ip_multicast_mode_cmd,
 236. "ip multicast rpf-lookup-mode (urib-only|mrib-only|mrib-then-urib|lower-distance|longer-prefix)",
 237. IP_STR
 238. "Multicast options\n"
 239. "RPF lookup behavior\n"
 240. "Lookup in unicast RIB only\n"
 241. "Lookup in multicast RIB only\n"
 242. "Try multicast RIB first, fall back to unicast RIB\n"
 243. "Lookup both, use entry with lower distance\n"
 244. "Lookup both, use entry with longer prefix\n")
 245. {
 246. VTY_WARN_EXPERIMENTAL();
 247. if (!strncmp (argv[0], "u", 1))
 248. multicast_mode_ipv4_set (MCAST_URIB_ONLY);
 249. else if (!strncmp (argv[0], "mrib-o", 6))
 250. multicast_mode_ipv4_set (MCAST_MRIB_ONLY);
 251. else if (!strncmp (argv[0], "mrib-t", 6))
 252. multicast_mode_ipv4_set (MCAST_MIX_MRIB_FIRST);
 253. else if (!strncmp (argv[0], "low", 3))
 254. multicast_mode_ipv4_set (MCAST_MIX_DISTANCE);
 255. else if (!strncmp (argv[0], "lon", 3))
 256. multicast_mode_ipv4_set (MCAST_MIX_PFXLEN);
 257. else
 258. {
 259. vty_out (vty, "Invalid mode specified%s", VTY_NEWLINE);
 260. return CMD_WARNING;
 261. }
 262. return CMD_SUCCESS;
 263. }
 264. DEFUN (no_ip_multicast_mode,
 265. no_ip_multicast_mode_cmd,
 266. "no ip multicast rpf-lookup-mode (urib-only|mrib-only|mrib-then-urib|lower-distance|longer-prefix)",
 267. NO_STR
 268. IP_STR
 269. "Multicast options\n"
 270. "RPF lookup behavior\n"
 271. "Lookup in unicast RIB only\n"
 272. "Lookup in multicast RIB only\n"
 273. "Try multicast RIB first, fall back to unicast RIB\n"
 274. "Lookup both, use entry with lower distance\n"
 275. "Lookup both, use entry with longer prefix\n")
 276. {
 277. multicast_mode_ipv4_set (MCAST_NO_CONFIG);
 278. return CMD_SUCCESS;
 279. }
 280. ALIAS (no_ip_multicast_mode,
 281. no_ip_multicast_mode_noarg_cmd,
 282. "no ip multicast rpf-lookup-mode",
 283. NO_STR
 284. IP_STR
 285. "Multicast options\n"
 286. "RPF lookup behavior\n")
 287. DEFUN (show_ip_rpf,
 288. show_ip_rpf_cmd,
 289. "show ip rpf",
 290. SHOW_STR
 291. IP_STR
 292. "Display RPF information for multicast source\n")
 293. {
 294. vrf_id_t vrf_id = VRF_DEFAULT;
 295. if (argc > 0)
 296. VTY_GET_INTEGER ("VRF ID", vrf_id, argv[0]);
 297. VTY_WARN_EXPERIMENTAL();
 298. return do_show_ip_route(vty, SAFI_MULTICAST, vrf_id);
 299. }
 300. ALIAS (show_ip_rpf,
 301. show_ip_rpf_vrf_cmd,
 302. "show ip rpf " VRF_CMD_STR,
 303. SHOW_STR
 304. IP_STR
 305. "Display RPF information for multicast source\n"
 306. VRF_CMD_HELP_STR)
 307. DEFUN (show_ip_rpf_addr,
 308. show_ip_rpf_addr_cmd,
 309. "show ip rpf A.B.C.D",
 310. SHOW_STR
 311. IP_STR
 312. "Display RPF information for multicast source\n"
 313. "IP multicast source address (e.g. 10.0.0.0)\n")
 314. {
 315. struct in_addr addr;
 316. struct route_node *rn;
 317. struct rib *rib;
 318. vrf_id_t vrf_id = VRF_DEFAULT;
 319. int ret;
 320. if (argc > 1)
 321. VTY_GET_INTEGER ("VRF ID", vrf_id, argv[1]);
 322. VTY_WARN_EXPERIMENTAL();
 323. ret = inet_aton (argv[0], &addr);
 324. if (ret == 0)
 325. {
 326. vty_out (vty, "%% Malformed address%s", VTY_NEWLINE);
 327. return CMD_WARNING;
 328. }
 329. rib = rib_match_ipv4_multicast (addr, &rn, vrf_id);
 330. if (rib)
 331. vty_show_ip_route_detail (vty, rn, 1);
 332. else
 333. vty_out (vty, "%% No match for RPF lookup%s", VTY_NEWLINE);
 334. return CMD_SUCCESS;
 335. }
 336. ALIAS (show_ip_rpf_addr,
 337. show_ip_rpf_addr_vrf_cmd,
 338. "show ip rpf A.B.C.D " VRF_CMD_STR,
 339. SHOW_STR
 340. IP_STR
 341. "Display RPF information for multicast source\n"
 342. "IP multicast source address (e.g. 10.0.0.0)\n"
 343. VRF_CMD_HELP_STR)
 344. DEFUN (show_ip_rpf_vrf_all,
 345. show_ip_rpf_vrf_all_cmd,
 346. "show ip rpf " VRF_ALL_CMD_STR,
 347. SHOW_STR
 348. IP_STR
 349. "Display RPF information for multicast source\n"
 350. VRF_ALL_CMD_HELP_STR)
 351. {
 352. struct zebra_vrf *zvrf;
 353. struct route_table *table;
 354. struct route_node *rn;
 355. struct rib *rib;
 356. vrf_iter_t iter;
 357. int first = 1;
 358. VTY_WARN_EXPERIMENTAL();
 359. for (iter = vrf_first (); iter != VRF_ITER_INVALID; iter = vrf_next (iter))
 360. {
 361. if ((zvrf = vrf_iter2info (iter)) == NULL ||
 362. (table = zvrf->table[AFI_IP][SAFI_MULTICAST]) == NULL)
 363. continue;
 364. /* Show all IPv4 routes. */
 365. for (rn = route_top (table); rn; rn = route_next (rn))
 366. RNODE_FOREACH_RIB (rn, rib)
 367. {
 368. if (first)
 369. {
 370. vty_out (vty, SHOW_ROUTE_V4_HEADER);
 371. first = 0;
 372. }
 373. vty_show_ip_route (vty, rn, rib);
 374. }
 375. }
 376. return CMD_SUCCESS;
 377. }
 378. DEFUN (show_ip_rpf_addr_vrf_all,
 379. show_ip_rpf_addr_vrf_all_cmd,
 380. "show ip rpf A.B.C.D " VRF_ALL_CMD_STR,
 381. SHOW_STR
 382. IP_STR
 383. "Display RPF information for multicast source\n"
 384. "IP multicast source address (e.g. 10.0.0.0)\n"
 385. VRF_ALL_CMD_HELP_STR)
 386. {
 387. struct in_addr addr;
 388. struct route_node *rn;
 389. vrf_iter_t iter;
 390. int ret;
 391. VTY_WARN_EXPERIMENTAL();
 392. ret = inet_aton (argv[0], &addr);
 393. if (ret == 0)
 394. {
 395. vty_out (vty, "%% Malformed address%s", VTY_NEWLINE);
 396. return CMD_WARNING;
 397. }
 398. for (iter = vrf_first (); iter != VRF_ITER_INVALID; iter = vrf_next (iter))
 399. {
 400. if (rib_match_ipv4_multicast (addr, &rn, vrf_iter2id (iter)))
 401. vty_show_ip_route_detail (vty, rn, 1);
 402. }
 403. return CMD_SUCCESS;
 404. }
 405. /* Static route configuration. */
 406. DEFUN (ip_route,
 407. ip_route_cmd,
 408. "ip route A.B.C.D/M (A.B.C.D|INTERFACE|null0)",
 409. IP_STR
 410. "Establish static routes\n"
 411. "IP destination prefix (e.g. 10.0.0.0/8)\n"
 412. "IP gateway address\n"
 413. "IP gateway interface name\n"
 414. "Null interface\n")
 415. {
 416. return zebra_static_ipv4 (vty, 1, argv[0], NULL, argv[1], NULL, NULL,
 417. NULL);
 418. }
 419. DEFUN (ip_route_flags,
 420. ip_route_flags_cmd,
 421. "ip route A.B.C.D/M (A.B.C.D|INTERFACE) (reject|blackhole)",
 422. IP_STR
 423. "Establish static routes\n"
 424. "IP destination prefix (e.g. 10.0.0.0/8)\n"
 425. "IP gateway address\n"
 426. "IP gateway interface name\n"
 427. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 428. "Silently discard pkts when matched\n")
 429. {
 430. return zebra_static_ipv4 (vty, 1, argv[0], NULL, argv[1], argv[2], NULL,
 431. NULL);
 432. }
 433. DEFUN (ip_route_flags2,
 434. ip_route_flags2_cmd,
 435. "ip route A.B.C.D/M (reject|blackhole)",
 436. IP_STR
 437. "Establish static routes\n"
 438. "IP destination prefix (e.g. 10.0.0.0/8)\n"
 439. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 440. "Silently discard pkts when matched\n")
 441. {
 442. return zebra_static_ipv4 (vty, 1, argv[0], NULL, NULL, argv[1], NULL,
 443. NULL);
 444. }
 445. /* Mask as A.B.C.D format. */
 446. DEFUN (ip_route_mask,
 447. ip_route_mask_cmd,
 448. "ip route A.B.C.D A.B.C.D (A.B.C.D|INTERFACE|null0)",
 449. IP_STR
 450. "Establish static routes\n"
 451. "IP destination prefix\n"
 452. "IP destination prefix mask\n"
 453. "IP gateway address\n"
 454. "IP gateway interface name\n"
 455. "Null interface\n")
 456. {
 457. return zebra_static_ipv4 (vty, 1, argv[0], argv[1], argv[2], NULL, NULL,
 458. NULL);
 459. }
 460. DEFUN (ip_route_mask_flags,
 461. ip_route_mask_flags_cmd,
 462. "ip route A.B.C.D A.B.C.D (A.B.C.D|INTERFACE) (reject|blackhole)",
 463. IP_STR
 464. "Establish static routes\n"
 465. "IP destination prefix\n"
 466. "IP destination prefix mask\n"
 467. "IP gateway address\n"
 468. "IP gateway interface name\n"
 469. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 470. "Silently discard pkts when matched\n")
 471. {
 472. return zebra_static_ipv4 (vty, 1, argv[0], argv[1], argv[2], argv[3], NULL,
 473. NULL);
 474. }
 475. DEFUN (ip_route_mask_flags2,
 476. ip_route_mask_flags2_cmd,
 477. "ip route A.B.C.D A.B.C.D (reject|blackhole)",
 478. IP_STR
 479. "Establish static routes\n"
 480. "IP destination prefix\n"
 481. "IP destination prefix mask\n"
 482. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 483. "Silently discard pkts when matched\n")
 484. {
 485. return zebra_static_ipv4 (vty, 1, argv[0], argv[1], NULL, argv[2], NULL,
 486. NULL);
 487. }
 488. /* Distance option value. */
 489. DEFUN (ip_route_distance,
 490. ip_route_distance_cmd,
 491. "ip route A.B.C.D/M (A.B.C.D|INTERFACE|null0) <1-255>",
 492. IP_STR
 493. "Establish static routes\n"
 494. "IP destination prefix (e.g. 10.0.0.0/8)\n"
 495. "IP gateway address\n"
 496. "IP gateway interface name\n"
 497. "Null interface\n"
 498. "Distance value for this route\n")
 499. {
 500. return zebra_static_ipv4 (vty, 1, argv[0], NULL, argv[1], NULL, argv[2],
 501. NULL);
 502. }
 503. DEFUN (ip_route_flags_distance,
 504. ip_route_flags_distance_cmd,
 505. "ip route A.B.C.D/M (A.B.C.D|INTERFACE) (reject|blackhole) <1-255>",
 506. IP_STR
 507. "Establish static routes\n"
 508. "IP destination prefix (e.g. 10.0.0.0/8)\n"
 509. "IP gateway address\n"
 510. "IP gateway interface name\n"
 511. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 512. "Silently discard pkts when matched\n"
 513. "Distance value for this route\n")
 514. {
 515. return zebra_static_ipv4 (vty, 1, argv[0], NULL, argv[1], argv[2], argv[3],
 516. NULL);
 517. }
 518. DEFUN (ip_route_flags_distance2,
 519. ip_route_flags_distance2_cmd,
 520. "ip route A.B.C.D/M (reject|blackhole) <1-255>",
 521. IP_STR
 522. "Establish static routes\n"
 523. "IP destination prefix (e.g. 10.0.0.0/8)\n"
 524. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 525. "Silently discard pkts when matched\n"
 526. "Distance value for this route\n")
 527. {
 528. return zebra_static_ipv4 (vty, 1, argv[0], NULL, NULL, argv[1], argv[2],
 529. NULL);
 530. }
 531. DEFUN (ip_route_mask_distance,
 532. ip_route_mask_distance_cmd,
 533. "ip route A.B.C.D A.B.C.D (A.B.C.D|INTERFACE|null0) <1-255>",
 534. IP_STR
 535. "Establish static routes\n"
 536. "IP destination prefix\n"
 537. "IP destination prefix mask\n"
 538. "IP gateway address\n"
 539. "IP gateway interface name\n"
 540. "Null interface\n"
 541. "Distance value for this route\n")
 542. {
 543. return zebra_static_ipv4 (vty, 1, argv[0], argv[1], argv[2], NULL, argv[3],
 544. NULL);
 545. }
 546. DEFUN (ip_route_mask_flags_distance,
 547. ip_route_mask_flags_distance_cmd,
 548. "ip route A.B.C.D A.B.C.D (A.B.C.D|INTERFACE) (reject|blackhole) <1-255>",
 549. IP_STR
 550. "Establish static routes\n"
 551. "IP destination prefix\n"
 552. "IP destination prefix mask\n"
 553. "IP gateway address\n"
 554. "IP gateway interface name\n"
 555. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 556. "Silently discard pkts when matched\n"
 557. "Distance value for this route\n")
 558. {
 559. return zebra_static_ipv4 (vty, 1, argv[0], argv[1], argv[2], argv[3], argv[4],
 560. NULL);
 561. }
 562. DEFUN (ip_route_mask_flags_distance2,
 563. ip_route_mask_flags_distance2_cmd,
 564. "ip route A.B.C.D A.B.C.D (reject|blackhole) <1-255>",
 565. IP_STR
 566. "Establish static routes\n"
 567. "IP destination prefix\n"
 568. "IP destination prefix mask\n"
 569. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 570. "Silently discard pkts when matched\n"
 571. "Distance value for this route\n")
 572. {
 573. return zebra_static_ipv4 (vty, 1, argv[0], argv[1], NULL, argv[2], argv[3],
 574. NULL);
 575. }
 576. DEFUN (no_ip_route,
 577. no_ip_route_cmd,
 578. "no ip route A.B.C.D/M (A.B.C.D|INTERFACE|null0)",
 579. NO_STR
 580. IP_STR
 581. "Establish static routes\n"
 582. "IP destination prefix (e.g. 10.0.0.0/8)\n"
 583. "IP gateway address\n"
 584. "IP gateway interface name\n"
 585. "Null interface\n")
 586. {
 587. return zebra_static_ipv4 (vty, 0, argv[0], NULL, argv[1], NULL, NULL,
 588. NULL);
 589. }
 590. ALIAS (no_ip_route,
 591. no_ip_route_flags_cmd,
 592. "no ip route A.B.C.D/M (A.B.C.D|INTERFACE) (reject|blackhole)",
 593. NO_STR
 594. IP_STR
 595. "Establish static routes\n"
 596. "IP destination prefix (e.g. 10.0.0.0/8)\n"
 597. "IP gateway address\n"
 598. "IP gateway interface name\n"
 599. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 600. "Silently discard pkts when matched\n")
 601. DEFUN (no_ip_route_flags2,
 602. no_ip_route_flags2_cmd,
 603. "no ip route A.B.C.D/M (reject|blackhole)",
 604. NO_STR
 605. IP_STR
 606. "Establish static routes\n"
 607. "IP destination prefix (e.g. 10.0.0.0/8)\n"
 608. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 609. "Silently discard pkts when matched\n")
 610. {
 611. return zebra_static_ipv4 (vty, 0, argv[0], NULL, NULL, NULL, NULL,
 612. NULL);
 613. }
 614. DEFUN (no_ip_route_mask,
 615. no_ip_route_mask_cmd,
 616. "no ip route A.B.C.D A.B.C.D (A.B.C.D|INTERFACE|null0)",
 617. NO_STR
 618. IP_STR
 619. "Establish static routes\n"
 620. "IP destination prefix\n"
 621. "IP destination prefix mask\n"
 622. "IP gateway address\n"
 623. "IP gateway interface name\n"
 624. "Null interface\n")
 625. {
 626. return zebra_static_ipv4 (vty, 0, argv[0], argv[1], argv[2], NULL, NULL,
 627. NULL);
 628. }
 629. ALIAS (no_ip_route_mask,
 630. no_ip_route_mask_flags_cmd,
 631. "no ip route A.B.C.D A.B.C.D (A.B.C.D|INTERFACE) (reject|blackhole)",
 632. NO_STR
 633. IP_STR
 634. "Establish static routes\n"
 635. "IP destination prefix\n"
 636. "IP destination prefix mask\n"
 637. "IP gateway address\n"
 638. "IP gateway interface name\n"
 639. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 640. "Silently discard pkts when matched\n")
 641. DEFUN (no_ip_route_mask_flags2,
 642. no_ip_route_mask_flags2_cmd,
 643. "no ip route A.B.C.D A.B.C.D (reject|blackhole)",
 644. NO_STR
 645. IP_STR
 646. "Establish static routes\n"
 647. "IP destination prefix\n"
 648. "IP destination prefix mask\n"
 649. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 650. "Silently discard pkts when matched\n")
 651. {
 652. return zebra_static_ipv4 (vty, 0, argv[0], argv[1], NULL, NULL, NULL,
 653. NULL);
 654. }
 655. DEFUN (no_ip_route_distance,
 656. no_ip_route_distance_cmd,
 657. "no ip route A.B.C.D/M (A.B.C.D|INTERFACE|null0) <1-255>",
 658. NO_STR
 659. IP_STR
 660. "Establish static routes\n"
 661. "IP destination prefix (e.g. 10.0.0.0/8)\n"
 662. "IP gateway address\n"
 663. "IP gateway interface name\n"
 664. "Null interface\n"
 665. "Distance value for this route\n")
 666. {
 667. return zebra_static_ipv4 (vty, 0, argv[0], NULL, argv[1], NULL, argv[2],
 668. NULL);
 669. }
 670. DEFUN (no_ip_route_flags_distance,
 671. no_ip_route_flags_distance_cmd,
 672. "no ip route A.B.C.D/M (A.B.C.D|INTERFACE) (reject|blackhole) <1-255>",
 673. NO_STR
 674. IP_STR
 675. "Establish static routes\n"
 676. "IP destination prefix (e.g. 10.0.0.0/8)\n"
 677. "IP gateway address\n"
 678. "IP gateway interface name\n"
 679. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 680. "Silently discard pkts when matched\n"
 681. "Distance value for this route\n")
 682. {
 683. return zebra_static_ipv4 (vty, 0, argv[0], NULL, argv[1], argv[2], argv[3],
 684. NULL);
 685. }
 686. DEFUN (no_ip_route_flags_distance2,
 687. no_ip_route_flags_distance2_cmd,
 688. "no ip route A.B.C.D/M (reject|blackhole) <1-255>",
 689. NO_STR
 690. IP_STR
 691. "Establish static routes\n"
 692. "IP destination prefix (e.g. 10.0.0.0/8)\n"
 693. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 694. "Silently discard pkts when matched\n"
 695. "Distance value for this route\n")
 696. {
 697. return zebra_static_ipv4 (vty, 0, argv[0], NULL, NULL, argv[1], argv[2],
 698. NULL);
 699. }
 700. DEFUN (no_ip_route_mask_distance,
 701. no_ip_route_mask_distance_cmd,
 702. "no ip route A.B.C.D A.B.C.D (A.B.C.D|INTERFACE|null0) <1-255>",
 703. NO_STR
 704. IP_STR
 705. "Establish static routes\n"
 706. "IP destination prefix\n"
 707. "IP destination prefix mask\n"
 708. "IP gateway address\n"
 709. "IP gateway interface name\n"
 710. "Null interface\n"
 711. "Distance value for this route\n")
 712. {
 713. return zebra_static_ipv4 (vty, 0, argv[0], argv[1], argv[2], NULL, argv[3],
 714. NULL);
 715. }
 716. DEFUN (no_ip_route_mask_flags_distance,
 717. no_ip_route_mask_flags_distance_cmd,
 718. "no ip route A.B.C.D A.B.C.D (A.B.C.D|INTERFACE) (reject|blackhole) <1-255>",
 719. NO_STR
 720. IP_STR
 721. "Establish static routes\n"
 722. "IP destination prefix\n"
 723. "IP destination prefix mask\n"
 724. "IP gateway address\n"
 725. "IP gateway interface name\n"
 726. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 727. "Silently discard pkts when matched\n"
 728. "Distance value for this route\n")
 729. {
 730. return zebra_static_ipv4 (vty, 0, argv[0], argv[1], argv[2], argv[3], argv[4],
 731. NULL);
 732. }
 733. DEFUN (no_ip_route_mask_flags_distance2,
 734. no_ip_route_mask_flags_distance2_cmd,
 735. "no ip route A.B.C.D A.B.C.D (reject|blackhole) <1-255>",
 736. NO_STR
 737. IP_STR
 738. "Establish static routes\n"
 739. "IP destination prefix\n"
 740. "IP destination prefix mask\n"
 741. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 742. "Silently discard pkts when matched\n"
 743. "Distance value for this route\n")
 744. {
 745. return zebra_static_ipv4 (vty, 0, argv[0], argv[1], NULL, argv[2], argv[3],
 746. NULL);
 747. }
 748. DEFUN (ip_route_vrf,
 749. ip_route_vrf_cmd,
 750. "ip route A.B.C.D/M (A.B.C.D|INTERFACE|null0) " VRF_CMD_STR,
 751. IP_STR
 752. "Establish static routes\n"
 753. "IP destination prefix (e.g. 10.0.0.0/8)\n"
 754. "IP gateway address\n"
 755. "IP gateway interface name\n"
 756. "Null interface\n"
 757. VRF_CMD_HELP_STR)
 758. {
 759. return zebra_static_ipv4 (vty, 1, argv[0], NULL, argv[1], NULL, NULL,
 760. argv[2]);
 761. }
 762. DEFUN (ip_route_flags_vrf,
 763. ip_route_flags_vrf_cmd,
 764. "ip route A.B.C.D/M (A.B.C.D|INTERFACE) (reject|blackhole) " VRF_CMD_STR,
 765. IP_STR
 766. "Establish static routes\n"
 767. "IP destination prefix (e.g. 10.0.0.0/8)\n"
 768. "IP gateway address\n"
 769. "IP gateway interface name\n"
 770. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 771. "Silently discard pkts when matched\n"
 772. VRF_CMD_HELP_STR)
 773. {
 774. return zebra_static_ipv4 (vty, 1, argv[0], NULL, argv[1], argv[2], NULL,
 775. argv[3]);
 776. }
 777. DEFUN (ip_route_flags2_vrf,
 778. ip_route_flags2_vrf_cmd,
 779. "ip route A.B.C.D/M (reject|blackhole) " VRF_CMD_STR,
 780. IP_STR
 781. "Establish static routes\n"
 782. "IP destination prefix (e.g. 10.0.0.0/8)\n"
 783. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 784. "Silently discard pkts when matched\n"
 785. VRF_CMD_HELP_STR)
 786. {
 787. return zebra_static_ipv4 (vty, 1, argv[0], NULL, NULL, argv[1], NULL,
 788. argv[2]);
 789. }
 790. /* Mask as A.B.C.D format. */
 791. DEFUN (ip_route_mask_vrf,
 792. ip_route_mask_vrf_cmd,
 793. "ip route A.B.C.D A.B.C.D (A.B.C.D|INTERFACE|null0) " VRF_CMD_STR,
 794. IP_STR
 795. "Establish static routes\n"
 796. "IP destination prefix\n"
 797. "IP destination prefix mask\n"
 798. "IP gateway address\n"
 799. "IP gateway interface name\n"
 800. "Null interface\n"
 801. VRF_CMD_HELP_STR)
 802. {
 803. return zebra_static_ipv4 (vty, 1, argv[0], argv[1], argv[2], NULL, NULL,
 804. argv[3]);
 805. }
 806. DEFUN (ip_route_mask_flags_vrf,
 807. ip_route_mask_flags_vrf_cmd,
 808. "ip route A.B.C.D A.B.C.D (A.B.C.D|INTERFACE) (reject|blackhole) " VRF_CMD_STR,
 809. IP_STR
 810. "Establish static routes\n"
 811. "IP destination prefix\n"
 812. "IP destination prefix mask\n"
 813. "IP gateway address\n"
 814. "IP gateway interface name\n"
 815. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 816. "Silently discard pkts when matched\n"
 817. VRF_CMD_HELP_STR)
 818. {
 819. return zebra_static_ipv4 (vty, 1, argv[0], argv[1], argv[2], argv[3], NULL,
 820. argv[4]);
 821. }
 822. DEFUN (ip_route_mask_flags2_vrf,
 823. ip_route_mask_flags2_vrf_cmd,
 824. "ip route A.B.C.D A.B.C.D (reject|blackhole) " VRF_CMD_STR,
 825. IP_STR
 826. "Establish static routes\n"
 827. "IP destination prefix\n"
 828. "IP destination prefix mask\n"
 829. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 830. "Silently discard pkts when matched\n"
 831. VRF_CMD_HELP_STR)
 832. {
 833. return zebra_static_ipv4 (vty, 1, argv[0], argv[1], NULL, argv[2], NULL,
 834. argv[3]);
 835. }
 836. /* Distance option value. */
 837. DEFUN (ip_route_distance_vrf,
 838. ip_route_distance_vrf_cmd,
 839. "ip route A.B.C.D/M (A.B.C.D|INTERFACE|null0) <1-255> " VRF_CMD_STR,
 840. IP_STR
 841. "Establish static routes\n"
 842. "IP destination prefix (e.g. 10.0.0.0/8)\n"
 843. "IP gateway address\n"
 844. "IP gateway interface name\n"
 845. "Null interface\n"
 846. "Distance value for this route\n"
 847. VRF_CMD_HELP_STR)
 848. {
 849. return zebra_static_ipv4 (vty, 1, argv[0], NULL, argv[1], NULL, argv[2],
 850. argv[3]);
 851. }
 852. DEFUN (ip_route_flags_distance_vrf,
 853. ip_route_flags_distance_vrf_cmd,
 854. "ip route A.B.C.D/M (A.B.C.D|INTERFACE) (reject|blackhole) <1-255> " VRF_CMD_STR,
 855. IP_STR
 856. "Establish static routes\n"
 857. "IP destination prefix (e.g. 10.0.0.0/8)\n"
 858. "IP gateway address\n"
 859. "IP gateway interface name\n"
 860. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 861. "Silently discard pkts when matched\n"
 862. "Distance value for this route\n"
 863. VRF_CMD_HELP_STR)
 864. {
 865. return zebra_static_ipv4 (vty, 1, argv[0], NULL, argv[1], argv[2], argv[3],
 866. argv[4]);
 867. }
 868. DEFUN (ip_route_flags_distance2_vrf,
 869. ip_route_flags_distance2_vrf_cmd,
 870. "ip route A.B.C.D/M (reject|blackhole) <1-255> " VRF_CMD_STR,
 871. IP_STR
 872. "Establish static routes\n"
 873. "IP destination prefix (e.g. 10.0.0.0/8)\n"
 874. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 875. "Silently discard pkts when matched\n"
 876. "Distance value for this route\n"
 877. VRF_CMD_HELP_STR)
 878. {
 879. return zebra_static_ipv4 (vty, 1, argv[0], NULL, NULL, argv[1], argv[2],
 880. argv[3]);
 881. }
 882. DEFUN (ip_route_mask_distance_vrf,
 883. ip_route_mask_distance_vrf_cmd,
 884. "ip route A.B.C.D A.B.C.D (A.B.C.D|INTERFACE|null0) <1-255> " VRF_CMD_STR,
 885. IP_STR
 886. "Establish static routes\n"
 887. "IP destination prefix\n"
 888. "IP destination prefix mask\n"
 889. "IP gateway address\n"
 890. "IP gateway interface name\n"
 891. "Null interface\n"
 892. "Distance value for this route\n"
 893. VRF_CMD_HELP_STR)
 894. {
 895. return zebra_static_ipv4 (vty, 1, argv[0], argv[1], argv[2], NULL, argv[3],
 896. argv[4]);
 897. }
 898. DEFUN (ip_route_mask_flags_distance_vrf,
 899. ip_route_mask_flags_distance_vrf_cmd,
 900. "ip route A.B.C.D A.B.C.D (A.B.C.D|INTERFACE) (reject|blackhole) <1-255> " VRF_CMD_STR,
 901. IP_STR
 902. "Establish static routes\n"
 903. "IP destination prefix\n"
 904. "IP destination prefix mask\n"
 905. "IP gateway address\n"
 906. "IP gateway interface name\n"
 907. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 908. "Silently discard pkts when matched\n"
 909. "Distance value for this route\n"
 910. VRF_CMD_HELP_STR)
 911. {
 912. return zebra_static_ipv4 (vty, 1, argv[0], argv[1], argv[2], argv[3], argv[4],
 913. argv[5]);
 914. }
 915. DEFUN (ip_route_mask_flags_distance2_vrf,
 916. ip_route_mask_flags_distance2_vrf_cmd,
 917. "ip route A.B.C.D A.B.C.D (reject|blackhole) <1-255> " VRF_CMD_STR,
 918. IP_STR
 919. "Establish static routes\n"
 920. "IP destination prefix\n"
 921. "IP destination prefix mask\n"
 922. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 923. "Silently discard pkts when matched\n"
 924. "Distance value for this route\n"
 925. VRF_CMD_HELP_STR)
 926. {
 927. return zebra_static_ipv4 (vty, 1, argv[0], argv[1], NULL, argv[2], argv[3],
 928. argv[4]);
 929. }
 930. DEFUN (no_ip_route_vrf,
 931. no_ip_route_vrf_cmd,
 932. "no ip route A.B.C.D/M (A.B.C.D|INTERFACE|null0) " VRF_CMD_STR,
 933. NO_STR
 934. IP_STR
 935. "Establish static routes\n"
 936. "IP destination prefix (e.g. 10.0.0.0/8)\n"
 937. "IP gateway address\n"
 938. "IP gateway interface name\n"
 939. "Null interface\n"
 940. VRF_CMD_HELP_STR)
 941. {
 942. return zebra_static_ipv4 (vty, 0, argv[0], NULL, argv[1], NULL, NULL,
 943. (argc > 3) ? argv[3] : argv[2]);
 944. }
 945. ALIAS (no_ip_route_vrf,
 946. no_ip_route_flags_vrf_cmd,
 947. "no ip route A.B.C.D/M (A.B.C.D|INTERFACE) (reject|blackhole) " VRF_CMD_STR,
 948. NO_STR
 949. IP_STR
 950. "Establish static routes\n"
 951. "IP destination prefix (e.g. 10.0.0.0/8)\n"
 952. "IP gateway address\n"
 953. "IP gateway interface name\n"
 954. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 955. "Silently discard pkts when matched\n"
 956. VRF_CMD_HELP_STR)
 957. DEFUN (no_ip_route_flags2_vrf,
 958. no_ip_route_flags2_vrf_cmd,
 959. "no ip route A.B.C.D/M (reject|blackhole) " VRF_CMD_STR,
 960. NO_STR
 961. IP_STR
 962. "Establish static routes\n"
 963. "IP destination prefix (e.g. 10.0.0.0/8)\n"
 964. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 965. "Silently discard pkts when matched\n"
 966. VRF_CMD_HELP_STR)
 967. {
 968. return zebra_static_ipv4 (vty, 0, argv[0], NULL, NULL, NULL, NULL,
 969. argv[2]);
 970. }
 971. DEFUN (no_ip_route_mask_vrf,
 972. no_ip_route_mask_vrf_cmd,
 973. "no ip route A.B.C.D A.B.C.D (A.B.C.D|INTERFACE|null0) " VRF_CMD_STR,
 974. NO_STR
 975. IP_STR
 976. "Establish static routes\n"
 977. "IP destination prefix\n"
 978. "IP destination prefix mask\n"
 979. "IP gateway address\n"
 980. "IP gateway interface name\n"
 981. "Null interface\n"
 982. VRF_CMD_HELP_STR)
 983. {
 984. return zebra_static_ipv4 (vty, 0, argv[0], argv[1], argv[2], NULL, NULL,
 985. (argc > 4) ? argv[4] : argv[3]);
 986. }
 987. ALIAS (no_ip_route_mask_vrf,
 988. no_ip_route_mask_flags_vrf_cmd,
 989. "no ip route A.B.C.D A.B.C.D (A.B.C.D|INTERFACE) (reject|blackhole) " VRF_CMD_STR,
 990. NO_STR
 991. IP_STR
 992. "Establish static routes\n"
 993. "IP destination prefix\n"
 994. "IP destination prefix mask\n"
 995. "IP gateway address\n"
 996. "IP gateway interface name\n"
 997. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 998. "Silently discard pkts when matched\n"
 999. VRF_CMD_HELP_STR)
 1000. DEFUN (no_ip_route_mask_flags2_vrf,
 1001. no_ip_route_mask_flags2_vrf_cmd,
 1002. "no ip route A.B.C.D A.B.C.D (reject|blackhole) " VRF_CMD_STR,
 1003. NO_STR
 1004. IP_STR
 1005. "Establish static routes\n"
 1006. "IP destination prefix\n"
 1007. "IP destination prefix mask\n"
 1008. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 1009. "Silently discard pkts when matched\n"
 1010. VRF_CMD_HELP_STR)
 1011. {
 1012. return zebra_static_ipv4 (vty, 0, argv[0], argv[1], NULL, NULL, NULL,
 1013. argv[2]);
 1014. }
 1015. DEFUN (no_ip_route_distance_vrf,
 1016. no_ip_route_distance_vrf_cmd,
 1017. "no ip route A.B.C.D/M (A.B.C.D|INTERFACE|null0) <1-255> " VRF_CMD_STR,
 1018. NO_STR
 1019. IP_STR
 1020. "Establish static routes\n"
 1021. "IP destination prefix (e.g. 10.0.0.0/8)\n"
 1022. "IP gateway address\n"
 1023. "IP gateway interface name\n"
 1024. "Null interface\n"
 1025. "Distance value for this route\n"
 1026. VRF_CMD_HELP_STR)
 1027. {
 1028. return zebra_static_ipv4 (vty, 0, argv[0], NULL, argv[1], NULL, argv[2],
 1029. argv[3]);
 1030. }
 1031. DEFUN (no_ip_route_flags_distance_vrf,
 1032. no_ip_route_flags_distance_vrf_cmd,
 1033. "no ip route A.B.C.D/M (A.B.C.D|INTERFACE) (reject|blackhole) <1-255> " VRF_CMD_STR,
 1034. NO_STR
 1035. IP_STR
 1036. "Establish static routes\n"
 1037. "IP destination prefix (e.g. 10.0.0.0/8)\n"
 1038. "IP gateway address\n"
 1039. "IP gateway interface name\n"
 1040. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 1041. "Silently discard pkts when matched\n"
 1042. "Distance value for this route\n"
 1043. VRF_CMD_HELP_STR)
 1044. {
 1045. return zebra_static_ipv4 (vty, 0, argv[0], NULL, argv[1], argv[2], argv[3],
 1046. argv[4]);
 1047. }
 1048. DEFUN (no_ip_route_flags_distance2_vrf,
 1049. no_ip_route_flags_distance2_vrf_cmd,
 1050. "no ip route A.B.C.D/M (reject|blackhole) <1-255> " VRF_CMD_STR,
 1051. NO_STR
 1052. IP_STR
 1053. "Establish static routes\n"
 1054. "IP destination prefix (e.g. 10.0.0.0/8)\n"
 1055. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 1056. "Silently discard pkts when matched\n"
 1057. "Distance value for this route\n"
 1058. VRF_CMD_HELP_STR)
 1059. {
 1060. return zebra_static_ipv4 (vty, 0, argv[0], NULL, NULL, argv[1], argv[2],
 1061. argv[3]);
 1062. }
 1063. DEFUN (no_ip_route_mask_distance_vrf,
 1064. no_ip_route_mask_distance_vrf_cmd,
 1065. "no ip route A.B.C.D A.B.C.D (A.B.C.D|INTERFACE|null0) <1-255> " VRF_CMD_STR,
 1066. NO_STR
 1067. IP_STR
 1068. "Establish static routes\n"
 1069. "IP destination prefix\n"
 1070. "IP destination prefix mask\n"
 1071. "IP gateway address\n"
 1072. "IP gateway interface name\n"
 1073. "Null interface\n"
 1074. "Distance value for this route\n"
 1075. VRF_CMD_HELP_STR)
 1076. {
 1077. return zebra_static_ipv4 (vty, 0, argv[0], argv[1], argv[2], NULL, argv[3],
 1078. argv[4]);
 1079. }
 1080. DEFUN (no_ip_route_mask_flags_distance_vrf,
 1081. no_ip_route_mask_flags_distance_vrf_cmd,
 1082. "no ip route A.B.C.D A.B.C.D (A.B.C.D|INTERFACE) (reject|blackhole) <1-255> " VRF_CMD_STR,
 1083. NO_STR
 1084. IP_STR
 1085. "Establish static routes\n"
 1086. "IP destination prefix\n"
 1087. "IP destination prefix mask\n"
 1088. "IP gateway address\n"
 1089. "IP gateway interface name\n"
 1090. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 1091. "Silently discard pkts when matched\n"
 1092. "Distance value for this route\n"
 1093. VRF_CMD_HELP_STR)
 1094. {
 1095. return zebra_static_ipv4 (vty, 0, argv[0], argv[1], argv[2], argv[3], argv[4],
 1096. argv[5]);
 1097. }
 1098. DEFUN (no_ip_route_mask_flags_distance2_vrf,
 1099. no_ip_route_mask_flags_distance2_vrf_cmd,
 1100. "no ip route A.B.C.D A.B.C.D (reject|blackhole) <1-255> " VRF_CMD_STR,
 1101. NO_STR
 1102. IP_STR
 1103. "Establish static routes\n"
 1104. "IP destination prefix\n"
 1105. "IP destination prefix mask\n"
 1106. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 1107. "Silently discard pkts when matched\n"
 1108. "Distance value for this route\n"
 1109. VRF_CMD_HELP_STR)
 1110. {
 1111. return zebra_static_ipv4 (vty, 0, argv[0], argv[1], NULL, argv[2], argv[3],
 1112. argv[4]);
 1113. }
 1114. char *proto_rm[AFI_MAX][ZEBRA_ROUTE_MAX+1]; /* "any" == ZEBRA_ROUTE_MAX */
 1115. DEFUN (ip_protocol,
 1116. ip_protocol_cmd,
 1117. "ip protocol PROTO route-map ROUTE-MAP",
 1118. NO_STR
 1119. "Apply route map to PROTO\n"
 1120. "Protocol name\n"
 1121. "Route map name\n")
 1122. {
 1123. int i;
 1124. if (strcasecmp(argv[0], "any") == 0)
 1125. i = ZEBRA_ROUTE_MAX;
 1126. else
 1127. i = proto_name2num(argv[0]);
 1128. if (i < 0)
 1129. {
 1130. vty_out (vty, "invalid protocol name \"%s\"%s", argv[0] ? argv[0] : "",
 1131. VTY_NEWLINE);
 1132. return CMD_WARNING;
 1133. }
 1134. if (proto_rm[AFI_IP][i])
 1135. XFREE (MTYPE_ROUTE_MAP_NAME, proto_rm[AFI_IP][i]);
 1136. proto_rm[AFI_IP][i] = XSTRDUP (MTYPE_ROUTE_MAP_NAME, argv[1]);
 1137. return CMD_SUCCESS;
 1138. }
 1139. DEFUN (no_ip_protocol,
 1140. no_ip_protocol_cmd,
 1141. "no ip protocol PROTO",
 1142. NO_STR
 1143. "Remove route map from PROTO\n"
 1144. "Protocol name\n")
 1145. {
 1146. int i;
 1147. if (strcasecmp(argv[0], "any") == 0)
 1148. i = ZEBRA_ROUTE_MAX;
 1149. else
 1150. i = proto_name2num(argv[0]);
 1151. if (i < 0)
 1152. {
 1153. vty_out (vty, "invalid protocol name \"%s\"%s", argv[0] ? argv[0] : "",
 1154. VTY_NEWLINE);
 1155. return CMD_WARNING;
 1156. }
 1157. if (proto_rm[AFI_IP][i])
 1158. XFREE (MTYPE_ROUTE_MAP_NAME, proto_rm[AFI_IP][i]);
 1159. proto_rm[AFI_IP][i] = NULL;
 1160. return CMD_SUCCESS;
 1161. }
 1162. /* New RIB. Detailed information for IPv4 route. */
 1163. static void
 1164. vty_show_ip_route_detail (struct vty *vty, struct route_node *rn, int mcast)
 1165. {
 1166. struct rib *rib;
 1167. struct nexthop *nexthop, *tnexthop;
 1168. int recursing;
 1169. char buf[PREFIX_STRLEN];
 1170. RNODE_FOREACH_RIB (rn, rib)
 1171. {
 1172. const char *mcast_info = "";
 1173. if (mcast)
 1174. {
 1175. rib_table_info_t *info = rn->table->info;
 1176. mcast_info = (info->safi == SAFI_MULTICAST)
 1177. ? " using Multicast RIB"
 1178. : " using Unicast RIB";
 1179. }
 1180. vty_out (vty, "Routing entry for %s%s%s",
 1181. prefix2str (&rn->p, buf, sizeof(buf)), mcast_info,
 1182. VTY_NEWLINE);
 1183. vty_out (vty, " Known via \"%s\"", zebra_route_string (rib->type));
 1184. vty_out (vty, ", distance %u, metric %u", rib->distance, rib->metric);
 1185. vty_out (vty, ", vrf %u", rib->vrf_id);
 1186. if (CHECK_FLAG (rib->flags, ZEBRA_FLAG_SELECTED))
 1187. vty_out (vty, ", best");
 1188. if (rib->refcnt)
 1189. vty_out (vty, ", refcnt %ld", rib->refcnt);
 1190. if (CHECK_FLAG (rib->flags, ZEBRA_FLAG_BLACKHOLE))
 1191. vty_out (vty, ", blackhole");
 1192. if (CHECK_FLAG (rib->flags, ZEBRA_FLAG_REJECT))
 1193. vty_out (vty, ", reject");
 1194. vty_out (vty, "%s", VTY_NEWLINE);
 1195. #define ONE_DAY_SECOND 60*60*24
 1196. #define ONE_WEEK_SECOND 60*60*24*7
 1197. if (rib->type == ZEBRA_ROUTE_RIP
 1198. || rib->type == ZEBRA_ROUTE_RIPNG
 1199. || rib->type == ZEBRA_ROUTE_OSPF
 1200. || rib->type == ZEBRA_ROUTE_OSPF6
 1201. || rib->type == ZEBRA_ROUTE_BABEL
 1202. || rib->type == ZEBRA_ROUTE_ISIS
 1203. || rib->type == ZEBRA_ROUTE_BGP)
 1204. {
 1205. time_t uptime;
 1206. struct tm *tm;
 1207. uptime = time (NULL);
 1208. uptime -= rib->uptime;
 1209. tm = gmtime (&uptime);
 1210. vty_out (vty, " Last update ");
 1211. if (uptime < ONE_DAY_SECOND)
 1212. vty_out (vty, "%02d:%02d:%02d",
 1213. tm->tm_hour, tm->tm_min, tm->tm_sec);
 1214. else if (uptime < ONE_WEEK_SECOND)
 1215. vty_out (vty, "%dd%02dh%02dm",
 1216. tm->tm_yday, tm->tm_hour, tm->tm_min);
 1217. else
 1218. vty_out (vty, "%02dw%dd%02dh",
 1219. tm->tm_yday/7,
 1220. tm->tm_yday - ((tm->tm_yday/7) * 7), tm->tm_hour);
 1221. vty_out (vty, " ago%s", VTY_NEWLINE);
 1222. }
 1223. for (ALL_NEXTHOPS_RO(rib->nexthop, nexthop, tnexthop, recursing))
 1224. {
 1225. vty_out (vty, " %c%s",
 1226. CHECK_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_FIB) ? '*' : ' ',
 1227. recursing ? " " : "");
 1228. switch (nexthop->type)
 1229. {
 1230. case NEXTHOP_TYPE_IPV4:
 1231. case NEXTHOP_TYPE_IPV4_IFINDEX:
 1232. vty_out (vty, " %s", inet_ntoa (nexthop->gate.ipv4));
 1233. if (nexthop->ifindex)
 1234. vty_out (vty, ", via %s",
 1235. ifindex2ifname_vrf (nexthop->ifindex, rib->vrf_id));
 1236. break;
 1237. case NEXTHOP_TYPE_IPV6:
 1238. case NEXTHOP_TYPE_IPV6_IFINDEX:
 1239. case NEXTHOP_TYPE_IPV6_IFNAME:
 1240. vty_out (vty, " %s",
 1241. inet_ntop (AF_INET6, &nexthop->gate.ipv6, buf, sizeof(buf)));
 1242. if (nexthop->type == NEXTHOP_TYPE_IPV6_IFNAME)
 1243. vty_out (vty, ", %s", nexthop->ifname);
 1244. else if (nexthop->ifindex)
 1245. vty_out (vty, ", via %s",
 1246. ifindex2ifname_vrf (nexthop->ifindex, rib->vrf_id));
 1247. break;
 1248. case NEXTHOP_TYPE_IFINDEX:
 1249. vty_out (vty, " directly connected, %s",
 1250. ifindex2ifname_vrf (nexthop->ifindex, rib->vrf_id));
 1251. break;
 1252. case NEXTHOP_TYPE_IFNAME:
 1253. vty_out (vty, " directly connected, %s", nexthop->ifname);
 1254. break;
 1255. case NEXTHOP_TYPE_BLACKHOLE:
 1256. vty_out (vty, " directly connected, Null0");
 1257. break;
 1258. default:
 1259. break;
 1260. }
 1261. if (! CHECK_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_ACTIVE))
 1262. vty_out (vty, " inactive");
 1263. if (CHECK_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_ONLINK))
 1264. vty_out (vty, " onlink");
 1265. if (CHECK_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_RECURSIVE))
 1266. vty_out (vty, " (recursive)");
 1267. switch (nexthop->type)
 1268. {
 1269. case NEXTHOP_TYPE_IPV4:
 1270. case NEXTHOP_TYPE_IPV4_IFINDEX:
 1271. case NEXTHOP_TYPE_IPV4_IFNAME:
 1272. if (nexthop->src.ipv4.s_addr)
 1273. {
 1274. if (inet_ntop(AF_INET, &nexthop->src.ipv4, buf, sizeof buf))
 1275. vty_out (vty, ", src %s", buf);
 1276. }
 1277. break;
 1278. #ifdef HAVE_IPV6
 1279. case NEXTHOP_TYPE_IPV6:
 1280. case NEXTHOP_TYPE_IPV6_IFINDEX:
 1281. case NEXTHOP_TYPE_IPV6_IFNAME:
 1282. if (!IPV6_ADDR_SAME(&nexthop->src.ipv6, &in6addr_any))
 1283. {
 1284. if (inet_ntop(AF_INET6, &nexthop->src.ipv6, buf, sizeof buf))
 1285. vty_out (vty, ", src %s", buf);
 1286. }
 1287. break;
 1288. #endif /* HAVE_IPV6 */
 1289. default:
 1290. break;
 1291. }
 1292. vty_out (vty, "%s", VTY_NEWLINE);
 1293. }
 1294. vty_out (vty, "%s", VTY_NEWLINE);
 1295. }
 1296. }
 1297. static void
 1298. vty_show_ip_route (struct vty *vty, struct route_node *rn, struct rib *rib)
 1299. {
 1300. struct nexthop *nexthop, *tnexthop;
 1301. int recursing;
 1302. int len = 0;
 1303. char buf[BUFSIZ];
 1304. /* Nexthop information. */
 1305. for (ALL_NEXTHOPS_RO(rib->nexthop, nexthop, tnexthop, recursing))
 1306. {
 1307. if (nexthop == rib->nexthop)
 1308. {
 1309. /* Prefix information. */
 1310. len = vty_out (vty, "%c%c%c %s",
 1311. zebra_route_char (rib->type),
 1312. CHECK_FLAG (rib->flags, ZEBRA_FLAG_SELECTED)
 1313. ? '>' : ' ',
 1314. CHECK_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_FIB)
 1315. ? '*' : ' ',
 1316. prefix2str (&rn->p, buf, sizeof buf));
 1317. /* Distance and metric display. */
 1318. if (rib->type != ZEBRA_ROUTE_CONNECT
 1319. && rib->type != ZEBRA_ROUTE_KERNEL)
 1320. len += vty_out (vty, " [%d/%d]", rib->distance,
 1321. rib->metric);
 1322. if (rib->vrf_id != VRF_DEFAULT)
 1323. len += vty_out (vty, " [vrf %u]", rib->vrf_id);
 1324. }
 1325. else
 1326. vty_out (vty, " %c%*c",
 1327. CHECK_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_FIB)
 1328. ? '*' : ' ',
 1329. len - 3 + (2 * recursing), ' ');
 1330. switch (nexthop->type)
 1331. {
 1332. case NEXTHOP_TYPE_IPV4:
 1333. case NEXTHOP_TYPE_IPV4_IFINDEX:
 1334. vty_out (vty, " via %s", inet_ntoa (nexthop->gate.ipv4));
 1335. if (nexthop->ifindex)
 1336. vty_out (vty, ", %s",
 1337. ifindex2ifname_vrf (nexthop->ifindex, rib->vrf_id));
 1338. break;
 1339. case NEXTHOP_TYPE_IPV6:
 1340. case NEXTHOP_TYPE_IPV6_IFINDEX:
 1341. case NEXTHOP_TYPE_IPV6_IFNAME:
 1342. vty_out (vty, " via %s",
 1343. inet_ntop (AF_INET6, &nexthop->gate.ipv6, buf, BUFSIZ));
 1344. if (nexthop->type == NEXTHOP_TYPE_IPV6_IFNAME)
 1345. vty_out (vty, ", %s", nexthop->ifname);
 1346. else if (nexthop->ifindex)
 1347. vty_out (vty, ", %s",
 1348. ifindex2ifname_vrf (nexthop->ifindex, rib->vrf_id));
 1349. break;
 1350. case NEXTHOP_TYPE_IFINDEX:
 1351. vty_out (vty, " is directly connected, %s",
 1352. ifindex2ifname_vrf (nexthop->ifindex, rib->vrf_id));
 1353. break;
 1354. case NEXTHOP_TYPE_IFNAME:
 1355. vty_out (vty, " is directly connected, %s", nexthop->ifname);
 1356. break;
 1357. case NEXTHOP_TYPE_BLACKHOLE:
 1358. vty_out (vty, " is directly connected, Null0");
 1359. break;
 1360. default:
 1361. break;
 1362. }
 1363. if (! CHECK_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_ACTIVE))
 1364. vty_out (vty, " inactive");
 1365. if (CHECK_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_ONLINK))
 1366. vty_out (vty, " onlink");
 1367. if (CHECK_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_RECURSIVE))
 1368. vty_out (vty, " (recursive)");
 1369. switch (nexthop->type)
 1370. {
 1371. case NEXTHOP_TYPE_IPV4:
 1372. case NEXTHOP_TYPE_IPV4_IFINDEX:
 1373. case NEXTHOP_TYPE_IPV4_IFNAME:
 1374. if (nexthop->src.ipv4.s_addr)
 1375. {
 1376. if (inet_ntop(AF_INET, &nexthop->src.ipv4, buf, sizeof buf))
 1377. vty_out (vty, ", src %s", buf);
 1378. }
 1379. break;
 1380. #ifdef HAVE_IPV6
 1381. case NEXTHOP_TYPE_IPV6:
 1382. case NEXTHOP_TYPE_IPV6_IFINDEX:
 1383. case NEXTHOP_TYPE_IPV6_IFNAME:
 1384. if (!IPV6_ADDR_SAME(&nexthop->src.ipv6, &in6addr_any))
 1385. {
 1386. if (inet_ntop(AF_INET6, &nexthop->src.ipv6, buf, sizeof buf))
 1387. vty_out (vty, ", src %s", buf);
 1388. }
 1389. break;
 1390. #endif /* HAVE_IPV6 */
 1391. default:
 1392. break;
 1393. }
 1394. if (CHECK_FLAG (rib->flags, ZEBRA_FLAG_BLACKHOLE))
 1395. vty_out (vty, ", bh");
 1396. if (CHECK_FLAG (rib->flags, ZEBRA_FLAG_REJECT))
 1397. vty_out (vty, ", rej");
 1398. if (rib->type == ZEBRA_ROUTE_RIP
 1399. || rib->type == ZEBRA_ROUTE_RIPNG
 1400. || rib->type == ZEBRA_ROUTE_OSPF
 1401. || rib->type == ZEBRA_ROUTE_OSPF6
 1402. || rib->type == ZEBRA_ROUTE_BABEL
 1403. || rib->type == ZEBRA_ROUTE_ISIS
 1404. || rib->type == ZEBRA_ROUTE_BGP)
 1405. {
 1406. time_t uptime;
 1407. struct tm *tm;
 1408. uptime = time (NULL);
 1409. uptime -= rib->uptime;
 1410. tm = gmtime (&uptime);
 1411. #define ONE_DAY_SECOND 60*60*24
 1412. #define ONE_WEEK_SECOND 60*60*24*7
 1413. if (uptime < ONE_DAY_SECOND)
 1414. vty_out (vty, ", %02d:%02d:%02d",
 1415. tm->tm_hour, tm->tm_min, tm->tm_sec);
 1416. else if (uptime < ONE_WEEK_SECOND)
 1417. vty_out (vty, ", %dd%02dh%02dm",
 1418. tm->tm_yday, tm->tm_hour, tm->tm_min);
 1419. else
 1420. vty_out (vty, ", %02dw%dd%02dh",
 1421. tm->tm_yday/7,
 1422. tm->tm_yday - ((tm->tm_yday/7) * 7), tm->tm_hour);
 1423. }
 1424. vty_out (vty, "%s", VTY_NEWLINE);
 1425. }
 1426. }
 1427. DEFUN (show_ip_route,
 1428. show_ip_route_cmd,
 1429. "show ip route",
 1430. SHOW_STR
 1431. IP_STR
 1432. "IP routing table\n")
 1433. {
 1434. vrf_id_t vrf_id = VRF_DEFAULT;
 1435. if (argc > 0)
 1436. VTY_GET_INTEGER ("VRF ID", vrf_id, argv[0]);
 1437. return do_show_ip_route(vty, SAFI_UNICAST, vrf_id);
 1438. }
 1439. static int do_show_ip_route(struct vty *vty, safi_t safi, vrf_id_t vrf_id)
 1440. {
 1441. struct route_table *table;
 1442. struct route_node *rn;
 1443. struct rib *rib;
 1444. int first = 1;
 1445. table = zebra_vrf_table (AFI_IP, safi, vrf_id);
 1446. if (! table)
 1447. return CMD_SUCCESS;
 1448. /* Show all IPv4 routes. */
 1449. for (rn = route_top (table); rn; rn = route_next (rn))
 1450. RNODE_FOREACH_RIB (rn, rib)
 1451. {
 1452. if (first)
 1453. {
 1454. vty_out (vty, SHOW_ROUTE_V4_HEADER);
 1455. first = 0;
 1456. }
 1457. vty_show_ip_route (vty, rn, rib);
 1458. }
 1459. return CMD_SUCCESS;
 1460. }
 1461. ALIAS (show_ip_route,
 1462. show_ip_route_vrf_cmd,
 1463. "show ip route " VRF_CMD_STR,
 1464. SHOW_STR
 1465. IP_STR
 1466. "IP routing table\n"
 1467. VRF_CMD_HELP_STR)
 1468. DEFUN (show_ip_route_prefix_longer,
 1469. show_ip_route_prefix_longer_cmd,
 1470. "show ip route A.B.C.D/M longer-prefixes",
 1471. SHOW_STR
 1472. IP_STR
 1473. "IP routing table\n"
 1474. "IP prefix <network>/<length>, e.g., 35.0.0.0/8\n"
 1475. "Show route matching the specified Network/Mask pair only\n")
 1476. {
 1477. struct route_table *table;
 1478. struct route_node *rn;
 1479. struct rib *rib;
 1480. struct prefix p;
 1481. int ret;
 1482. int first = 1;
 1483. vrf_id_t vrf_id = VRF_DEFAULT;
 1484. ret = str2prefix (argv[0], &p);
 1485. if (! ret)
 1486. {
 1487. vty_out (vty, "%% Malformed Prefix%s", VTY_NEWLINE);
 1488. return CMD_WARNING;
 1489. }
 1490. if (argc > 1)
 1491. VTY_GET_INTEGER ("VRF ID", vrf_id, argv[1]);
 1492. table = zebra_vrf_table (AFI_IP, SAFI_UNICAST, vrf_id);
 1493. if (! table)
 1494. return CMD_SUCCESS;
 1495. /* Show matched type IPv4 routes. */
 1496. for (rn = route_top (table); rn; rn = route_next (rn))
 1497. RNODE_FOREACH_RIB (rn, rib)
 1498. if (prefix_match (&p, &rn->p))
 1499. {
 1500. if (first)
 1501. {
 1502. vty_out (vty, SHOW_ROUTE_V4_HEADER);
 1503. first = 0;
 1504. }
 1505. vty_show_ip_route (vty, rn, rib);
 1506. }
 1507. return CMD_SUCCESS;
 1508. }
 1509. ALIAS (show_ip_route_prefix_longer,
 1510. show_ip_route_prefix_longer_vrf_cmd,
 1511. "show ip route A.B.C.D/M longer-prefixes " VRF_CMD_STR,
 1512. SHOW_STR
 1513. IP_STR
 1514. "IP routing table\n"
 1515. "IP prefix <network>/<length>, e.g., 35.0.0.0/8\n"
 1516. "Show route matching the specified Network/Mask pair only\n"
 1517. VRF_CMD_HELP_STR)
 1518. DEFUN (show_ip_route_supernets,
 1519. show_ip_route_supernets_cmd,
 1520. "show ip route supernets-only",
 1521. SHOW_STR
 1522. IP_STR
 1523. "IP routing table\n"
 1524. "Show supernet entries only\n")
 1525. {
 1526. struct route_table *table;
 1527. struct route_node *rn;
 1528. struct rib *rib;
 1529. u_int32_t addr;
 1530. int first = 1;
 1531. vrf_id_t vrf_id = VRF_DEFAULT;
 1532. if (argc > 0)
 1533. VTY_GET_INTEGER ("VRF ID", vrf_id, argv[0]);
 1534. table = zebra_vrf_table (AFI_IP, SAFI_UNICAST, vrf_id);
 1535. if (! table)
 1536. return CMD_SUCCESS;
 1537. /* Show matched type IPv4 routes. */
 1538. for (rn = route_top (table); rn; rn = route_next (rn))
 1539. RNODE_FOREACH_RIB (rn, rib)
 1540. {
 1541. addr = ntohl (rn->p.u.prefix4.s_addr);
 1542. if ((IN_CLASSC (addr) && rn->p.prefixlen < 24)
 1543. || (IN_CLASSB (addr) && rn->p.prefixlen < 16)
 1544. || (IN_CLASSA (addr) && rn->p.prefixlen < 8))
 1545. {
 1546. if (first)
 1547. {
 1548. vty_out (vty, SHOW_ROUTE_V4_HEADER);
 1549. first = 0;
 1550. }
 1551. vty_show_ip_route (vty, rn, rib);
 1552. }
 1553. }
 1554. return CMD_SUCCESS;
 1555. }
 1556. ALIAS (show_ip_route_supernets,
 1557. show_ip_route_supernets_vrf_cmd,
 1558. "show ip route supernets-only " VRF_CMD_STR,
 1559. SHOW_STR
 1560. IP_STR
 1561. "IP routing table\n"
 1562. "Show supernet entries only\n"
 1563. VRF_CMD_HELP_STR)
 1564. DEFUN (show_ip_route_protocol,
 1565. show_ip_route_protocol_cmd,
 1566. "show ip route " QUAGGA_IP_REDIST_STR_ZEBRA,
 1567. SHOW_STR
 1568. IP_STR
 1569. "IP routing table\n"
 1570. QUAGGA_IP_REDIST_HELP_STR_ZEBRA)
 1571. {
 1572. int type;
 1573. struct route_table *table;
 1574. struct route_node *rn;
 1575. struct rib *rib;
 1576. int first = 1;
 1577. vrf_id_t vrf_id = VRF_DEFAULT;
 1578. type = proto_redistnum (AFI_IP, argv[0]);
 1579. if (type < 0)
 1580. {
 1581. vty_out (vty, "Unknown route type%s", VTY_NEWLINE);
 1582. return CMD_WARNING;
 1583. }
 1584. if (argc > 1)
 1585. VTY_GET_INTEGER ("VRF ID", vrf_id, argv[1]);
 1586. table = zebra_vrf_table (AFI_IP, SAFI_UNICAST, vrf_id);
 1587. if (! table)
 1588. return CMD_SUCCESS;
 1589. /* Show matched type IPv4 routes. */
 1590. for (rn = route_top (table); rn; rn = route_next (rn))
 1591. RNODE_FOREACH_RIB (rn, rib)
 1592. if (rib->type == type)
 1593. {
 1594. if (first)
 1595. {
 1596. vty_out (vty, SHOW_ROUTE_V4_HEADER);
 1597. first = 0;
 1598. }
 1599. vty_show_ip_route (vty, rn, rib);
 1600. }
 1601. return CMD_SUCCESS;
 1602. }
 1603. ALIAS (show_ip_route_protocol,
 1604. show_ip_route_protocol_vrf_cmd,
 1605. "show ip route " QUAGGA_IP_REDIST_STR_ZEBRA " " VRF_CMD_STR,
 1606. SHOW_STR
 1607. IP_STR
 1608. "IP routing table\n"
 1609. QUAGGA_IP_REDIST_HELP_STR_ZEBRA
 1610. VRF_CMD_HELP_STR)
 1611. DEFUN (show_ip_route_addr,
 1612. show_ip_route_addr_cmd,
 1613. "show ip route A.B.C.D",
 1614. SHOW_STR
 1615. IP_STR
 1616. "IP routing table\n"
 1617. "Network in the IP routing table to display\n")
 1618. {
 1619. int ret;
 1620. struct prefix_ipv4 p;
 1621. struct route_table *table;
 1622. struct route_node *rn;
 1623. vrf_id_t vrf_id = VRF_DEFAULT;
 1624. ret = str2prefix_ipv4 (argv[0], &p);
 1625. if (ret <= 0)
 1626. {
 1627. vty_out (vty, "%% Malformed IPv4 address%s", VTY_NEWLINE);
 1628. return CMD_WARNING;
 1629. }
 1630. if (argc > 1)
 1631. VTY_GET_INTEGER ("VRF ID", vrf_id, argv[1]);
 1632. table = zebra_vrf_table (AFI_IP, SAFI_UNICAST, vrf_id);
 1633. if (! table)
 1634. return CMD_SUCCESS;
 1635. rn = route_node_match (table, (struct prefix *) &p);
 1636. if (! rn)
 1637. {
 1638. vty_out (vty, "%% Network not in table%s", VTY_NEWLINE);
 1639. return CMD_WARNING;
 1640. }
 1641. vty_show_ip_route_detail (vty, rn, 0);
 1642. route_unlock_node (rn);
 1643. return CMD_SUCCESS;
 1644. }
 1645. ALIAS (show_ip_route_addr,
 1646. show_ip_route_addr_vrf_cmd,
 1647. "show ip route A.B.C.D " VRF_CMD_STR,
 1648. SHOW_STR
 1649. IP_STR
 1650. "IP routing table\n"
 1651. "Network in the IP routing table to display\n"
 1652. VRF_CMD_HELP_STR)
 1653. DEFUN (show_ip_route_prefix,
 1654. show_ip_route_prefix_cmd,
 1655. "show ip route A.B.C.D/M",
 1656. SHOW_STR
 1657. IP_STR
 1658. "IP routing table\n"
 1659. "IP prefix <network>/<length>, e.g., 35.0.0.0/8\n")
 1660. {
 1661. int ret;
 1662. struct prefix_ipv4 p;
 1663. struct route_table *table;
 1664. struct route_node *rn;
 1665. vrf_id_t vrf_id = VRF_DEFAULT;
 1666. ret = str2prefix_ipv4 (argv[0], &p);
 1667. if (ret <= 0)
 1668. {
 1669. vty_out (vty, "%% Malformed IPv4 address%s", VTY_NEWLINE);
 1670. return CMD_WARNING;
 1671. }
 1672. if (argc > 1)
 1673. VTY_GET_INTEGER ("VRF ID", vrf_id, argv[1]);
 1674. table = zebra_vrf_table (AFI_IP, SAFI_UNICAST, vrf_id);
 1675. if (! table)
 1676. return CMD_SUCCESS;
 1677. rn = route_node_match (table, (struct prefix *) &p);
 1678. if (! rn || rn->p.prefixlen != p.prefixlen)
 1679. {
 1680. vty_out (vty, "%% Network not in table%s", VTY_NEWLINE);
 1681. if (rn)
 1682. route_unlock_node (rn);
 1683. return CMD_WARNING;
 1684. }
 1685. vty_show_ip_route_detail (vty, rn, 0);
 1686. route_unlock_node (rn);
 1687. return CMD_SUCCESS;
 1688. }
 1689. ALIAS (show_ip_route_prefix,
 1690. show_ip_route_prefix_vrf_cmd,
 1691. "show ip route A.B.C.D/M " VRF_CMD_STR,
 1692. SHOW_STR
 1693. IP_STR
 1694. "IP routing table\n"
 1695. "IP prefix <network>/<length>, e.g., 35.0.0.0/8\n"
 1696. VRF_CMD_HELP_STR)
 1697. static void
 1698. vty_show_ip_route_summary (struct vty *vty, struct route_table *table)
 1699. {
 1700. struct route_node *rn;
 1701. struct rib *rib;
 1702. struct nexthop *nexthop;
 1703. #define ZEBRA_ROUTE_IBGP ZEBRA_ROUTE_MAX
 1704. #define ZEBRA_ROUTE_TOTAL (ZEBRA_ROUTE_IBGP + 1)
 1705. u_int32_t rib_cnt[ZEBRA_ROUTE_TOTAL + 1];
 1706. u_int32_t fib_cnt[ZEBRA_ROUTE_TOTAL + 1];
 1707. u_int32_t i;
 1708. memset (&rib_cnt, 0, sizeof(rib_cnt));
 1709. memset (&fib_cnt, 0, sizeof(fib_cnt));
 1710. for (rn = route_top (table); rn; rn = route_next (rn))
 1711. RNODE_FOREACH_RIB (rn, rib)
 1712. for (nexthop = rib->nexthop; nexthop; nexthop = nexthop->next)
 1713. {
 1714. rib_cnt[ZEBRA_ROUTE_TOTAL]++;
 1715. rib_cnt[rib->type]++;
 1716. if (CHECK_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_FIB)
 1717. || nexthop_has_fib_child(nexthop))
 1718. {
 1719. fib_cnt[ZEBRA_ROUTE_TOTAL]++;
 1720. fib_cnt[rib->type]++;
 1721. }
 1722. if (rib->type == ZEBRA_ROUTE_BGP &&
 1723. CHECK_FLAG (rib->flags, ZEBRA_FLAG_IBGP))
 1724. {
 1725. rib_cnt[ZEBRA_ROUTE_IBGP]++;
 1726. if (CHECK_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_FIB)
 1727. || nexthop_has_fib_child(nexthop))
 1728. fib_cnt[ZEBRA_ROUTE_IBGP]++;
 1729. }
 1730. }
 1731. vty_out (vty, "%-20s %-20s %s (vrf %u)%s",
 1732. "Route Source", "Routes", "FIB",
 1733. ((rib_table_info_t *)table->info)->zvrf->vrf_id,
 1734. VTY_NEWLINE);
 1735. for (i = 0; i < ZEBRA_ROUTE_MAX; i++)
 1736. {
 1737. if (rib_cnt[i] > 0)
 1738. {
 1739. if (i == ZEBRA_ROUTE_BGP)
 1740. {
 1741. vty_out (vty, "%-20s %-20d %-20d %s", "ebgp",
 1742. rib_cnt[ZEBRA_ROUTE_BGP] - rib_cnt[ZEBRA_ROUTE_IBGP],
 1743. fib_cnt[ZEBRA_ROUTE_BGP] - fib_cnt[ZEBRA_ROUTE_IBGP],
 1744. VTY_NEWLINE);
 1745. vty_out (vty, "%-20s %-20d %-20d %s", "ibgp",
 1746. rib_cnt[ZEBRA_ROUTE_IBGP], fib_cnt[ZEBRA_ROUTE_IBGP],
 1747. VTY_NEWLINE);
 1748. }
 1749. else
 1750. vty_out (vty, "%-20s %-20d %-20d %s", zebra_route_string(i),
 1751. rib_cnt[i], fib_cnt[i], VTY_NEWLINE);
 1752. }
 1753. }
 1754. vty_out (vty, "------%s", VTY_NEWLINE);
 1755. vty_out (vty, "%-20s %-20d %-20d %s", "Totals", rib_cnt[ZEBRA_ROUTE_TOTAL],
 1756. fib_cnt[ZEBRA_ROUTE_TOTAL], VTY_NEWLINE);
 1757. vty_out (vty, "%s", VTY_NEWLINE);
 1758. }
 1759. /*
 1760. * Implementation of the ip route summary prefix command.
 1761. *
 1762. * This command prints the primary prefixes that have been installed by various
 1763. * protocols on the box.
 1764. *
 1765. */
 1766. static void
 1767. vty_show_ip_route_summary_prefix (struct vty *vty, struct route_table *table)
 1768. {
 1769. struct route_node *rn;
 1770. struct rib *rib;
 1771. struct nexthop *nexthop;
 1772. #define ZEBRA_ROUTE_IBGP ZEBRA_ROUTE_MAX
 1773. #define ZEBRA_ROUTE_TOTAL (ZEBRA_ROUTE_IBGP + 1)
 1774. u_int32_t rib_cnt[ZEBRA_ROUTE_TOTAL + 1];
 1775. u_int32_t fib_cnt[ZEBRA_ROUTE_TOTAL + 1];
 1776. u_int32_t i;
 1777. int cnt;
 1778. memset (&rib_cnt, 0, sizeof(rib_cnt));
 1779. memset (&fib_cnt, 0, sizeof(fib_cnt));
 1780. for (rn = route_top (table); rn; rn = route_next (rn))
 1781. RNODE_FOREACH_RIB (rn, rib)
 1782. {
 1783. /*
 1784. * In case of ECMP, count only once.
 1785. */
 1786. cnt = 0;
 1787. for (nexthop = rib->nexthop; (!cnt && nexthop); nexthop = nexthop->next)
 1788. {
 1789. cnt++;
 1790. rib_cnt[ZEBRA_ROUTE_TOTAL]++;
 1791. rib_cnt[rib->type]++;
 1792. if (CHECK_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_FIB))
 1793. {
 1794. fib_cnt[ZEBRA_ROUTE_TOTAL]++;
 1795. fib_cnt[rib->type]++;
 1796. }
 1797. if (rib->type == ZEBRA_ROUTE_BGP &&
 1798. CHECK_FLAG (rib->flags, ZEBRA_FLAG_IBGP))
 1799. {
 1800. rib_cnt[ZEBRA_ROUTE_IBGP]++;
 1801. if (CHECK_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_FIB))
 1802. fib_cnt[ZEBRA_ROUTE_IBGP]++;
 1803. }
 1804. }
 1805. }
 1806. vty_out (vty, "%-20s %-20s %s (vrf %u)%s",
 1807. "Route Source", "Prefix Routes", "FIB",
 1808. ((rib_table_info_t *)table->info)->zvrf->vrf_id,
 1809. VTY_NEWLINE);
 1810. for (i = 0; i < ZEBRA_ROUTE_MAX; i++)
 1811. {
 1812. if (rib_cnt[i] > 0)
 1813. {
 1814. if (i == ZEBRA_ROUTE_BGP)
 1815. {
 1816. vty_out (vty, "%-20s %-20d %-20d %s", "ebgp",
 1817. rib_cnt[ZEBRA_ROUTE_BGP] - rib_cnt[ZEBRA_ROUTE_IBGP],
 1818. fib_cnt[ZEBRA_ROUTE_BGP] - fib_cnt[ZEBRA_ROUTE_IBGP],
 1819. VTY_NEWLINE);
 1820. vty_out (vty, "%-20s %-20d %-20d %s", "ibgp",
 1821. rib_cnt[ZEBRA_ROUTE_IBGP], fib_cnt[ZEBRA_ROUTE_IBGP],
 1822. VTY_NEWLINE);
 1823. }
 1824. else
 1825. vty_out (vty, "%-20s %-20d %-20d %s", zebra_route_string(i),
 1826. rib_cnt[i], fib_cnt[i], VTY_NEWLINE);
 1827. }
 1828. }
 1829. vty_out (vty, "------%s", VTY_NEWLINE);
 1830. vty_out (vty, "%-20s %-20d %-20d %s", "Totals", rib_cnt[ZEBRA_ROUTE_TOTAL],
 1831. fib_cnt[ZEBRA_ROUTE_TOTAL], VTY_NEWLINE);
 1832. vty_out (vty, "%s", VTY_NEWLINE);
 1833. }
 1834. /* Show route summary. */
 1835. DEFUN (show_ip_route_summary,
 1836. show_ip_route_summary_cmd,
 1837. "show ip route summary",
 1838. SHOW_STR
 1839. IP_STR
 1840. "IP routing table\n"
 1841. "Summary of all routes\n")
 1842. {
 1843. struct route_table *table;
 1844. vrf_id_t vrf_id = VRF_DEFAULT;
 1845. if (argc > 0)
 1846. VTY_GET_INTEGER ("VRF ID", vrf_id, argv[0]);
 1847. table = zebra_vrf_table (AFI_IP, SAFI_UNICAST, vrf_id);
 1848. if (! table)
 1849. return CMD_SUCCESS;
 1850. vty_show_ip_route_summary (vty, table);
 1851. return CMD_SUCCESS;
 1852. }
 1853. ALIAS (show_ip_route_summary,
 1854. show_ip_route_summary_vrf_cmd,
 1855. "show ip route summary " VRF_CMD_STR,
 1856. SHOW_STR
 1857. IP_STR
 1858. "IP routing table\n"
 1859. "Summary of all routes\n"
 1860. VRF_CMD_HELP_STR)
 1861. /* Show route summary prefix. */
 1862. DEFUN (show_ip_route_summary_prefix,
 1863. show_ip_route_summary_prefix_cmd,
 1864. "show ip route summary prefix",
 1865. SHOW_STR
 1866. IP_STR
 1867. "IP routing table\n"
 1868. "Summary of all routes\n"
 1869. "Prefix routes\n")
 1870. {
 1871. struct route_table *table;
 1872. vrf_id_t vrf_id = VRF_DEFAULT;
 1873. if (argc > 0)
 1874. VTY_GET_INTEGER ("VRF ID", vrf_id, argv[0]);
 1875. table = zebra_vrf_table (AFI_IP, SAFI_UNICAST, vrf_id);
 1876. if (! table)
 1877. return CMD_SUCCESS;
 1878. vty_show_ip_route_summary_prefix (vty, table);
 1879. return CMD_SUCCESS;
 1880. }
 1881. ALIAS (show_ip_route_summary_prefix,
 1882. show_ip_route_summary_prefix_vrf_cmd,
 1883. "show ip route summary prefix " VRF_CMD_STR,
 1884. SHOW_STR
 1885. IP_STR
 1886. "IP routing table\n"
 1887. "Summary of all routes\n"
 1888. "Prefix routes\n"
 1889. VRF_CMD_HELP_STR)
 1890. DEFUN (show_ip_route_vrf_all,
 1891. show_ip_route_vrf_all_cmd,
 1892. "show ip route " VRF_ALL_CMD_STR,
 1893. SHOW_STR
 1894. IP_STR
 1895. "IP routing table\n"
 1896. VRF_ALL_CMD_HELP_STR)
 1897. {
 1898. struct route_table *table;
 1899. struct route_node *rn;
 1900. struct rib *rib;
 1901. struct zebra_vrf *zvrf;
 1902. vrf_iter_t iter;
 1903. int first = 1;
 1904. for (iter = vrf_first (); iter != VRF_ITER_INVALID; iter = vrf_next (iter))
 1905. {
 1906. if ((zvrf = vrf_iter2info (iter)) == NULL ||
 1907. (table = zvrf->table[AFI_IP][SAFI_UNICAST]) == NULL)
 1908. continue;
 1909. /* Show all IPv4 routes. */
 1910. for (rn = route_top (table); rn; rn = route_next (rn))
 1911. RNODE_FOREACH_RIB (rn, rib)
 1912. {
 1913. if (first)
 1914. {
 1915. vty_out (vty, SHOW_ROUTE_V4_HEADER);
 1916. first = 0;
 1917. }
 1918. vty_show_ip_route (vty, rn, rib);
 1919. }
 1920. }
 1921. return CMD_SUCCESS;
 1922. }
 1923. DEFUN (show_ip_route_prefix_longer_vrf_all,
 1924. show_ip_route_prefix_longer_vrf_all_cmd,
 1925. "show ip route A.B.C.D/M longer-prefixes " VRF_ALL_CMD_STR,
 1926. SHOW_STR
 1927. IP_STR
 1928. "IP routing table\n"
 1929. "IP prefix <network>/<length>, e.g., 35.0.0.0/8\n"
 1930. "Show route matching the specified Network/Mask pair only\n"
 1931. VRF_ALL_CMD_HELP_STR)
 1932. {
 1933. struct route_table *table;
 1934. struct route_node *rn;
 1935. struct rib *rib;
 1936. struct prefix p;
 1937. struct zebra_vrf *zvrf;
 1938. vrf_iter_t iter;
 1939. int ret;
 1940. int first = 1;
 1941. ret = str2prefix (argv[0], &p);
 1942. if (! ret)
 1943. {
 1944. vty_out (vty, "%% Malformed Prefix%s", VTY_NEWLINE);
 1945. return CMD_WARNING;
 1946. }
 1947. for (iter = vrf_first (); iter != VRF_ITER_INVALID; iter = vrf_next (iter))
 1948. {
 1949. if ((zvrf = vrf_iter2info (iter)) == NULL ||
 1950. (table = zvrf->table[AFI_IP][SAFI_UNICAST]) == NULL)
 1951. continue;
 1952. /* Show matched type IPv4 routes. */
 1953. for (rn = route_top (table); rn; rn = route_next (rn))
 1954. RNODE_FOREACH_RIB (rn, rib)
 1955. if (prefix_match (&p, &rn->p))
 1956. {
 1957. if (first)
 1958. {
 1959. vty_out (vty, SHOW_ROUTE_V4_HEADER);
 1960. first = 0;
 1961. }
 1962. vty_show_ip_route (vty, rn, rib);
 1963. }
 1964. }
 1965. return CMD_SUCCESS;
 1966. }
 1967. DEFUN (show_ip_route_supernets_vrf_all,
 1968. show_ip_route_supernets_vrf_all_cmd,
 1969. "show ip route supernets-only " VRF_ALL_CMD_STR,
 1970. SHOW_STR
 1971. IP_STR
 1972. "IP routing table\n"
 1973. "Show supernet entries only\n"
 1974. VRF_ALL_CMD_HELP_STR)
 1975. {
 1976. struct route_table *table;
 1977. struct route_node *rn;
 1978. struct rib *rib;
 1979. struct zebra_vrf *zvrf;
 1980. vrf_iter_t iter;
 1981. u_int32_t addr;
 1982. int first = 1;
 1983. for (iter = vrf_first (); iter != VRF_ITER_INVALID; iter = vrf_next (iter))
 1984. {
 1985. if ((zvrf = vrf_iter2info (iter)) == NULL ||
 1986. (table = zvrf->table[AFI_IP][SAFI_UNICAST]) == NULL)
 1987. continue;
 1988. /* Show matched type IPv4 routes. */
 1989. for (rn = route_top (table); rn; rn = route_next (rn))
 1990. RNODE_FOREACH_RIB (rn, rib)
 1991. {
 1992. addr = ntohl (rn->p.u.prefix4.s_addr);
 1993. if ((IN_CLASSC (addr) && rn->p.prefixlen < 24)
 1994. || (IN_CLASSB (addr) && rn->p.prefixlen < 16)
 1995. || (IN_CLASSA (addr) && rn->p.prefixlen < 8))
 1996. {
 1997. if (first)
 1998. {
 1999. vty_out (vty, SHOW_ROUTE_V4_HEADER);
 2000. first = 0;
 2001. }
 2002. vty_show_ip_route (vty, rn, rib);
 2003. }
 2004. }
 2005. }
 2006. return CMD_SUCCESS;
 2007. }
 2008. DEFUN (show_ip_route_protocol_vrf_all,
 2009. show_ip_route_protocol_vrf_all_cmd,
 2010. "show ip route " QUAGGA_IP_REDIST_STR_ZEBRA " " VRF_ALL_CMD_STR,
 2011. SHOW_STR
 2012. IP_STR
 2013. "IP routing table\n"
 2014. QUAGGA_IP_REDIST_HELP_STR_ZEBRA
 2015. VRF_ALL_CMD_HELP_STR)
 2016. {
 2017. int type;
 2018. struct route_table *table;
 2019. struct route_node *rn;
 2020. struct rib *rib;
 2021. struct zebra_vrf *zvrf;
 2022. vrf_iter_t iter;
 2023. int first = 1;
 2024. type = proto_redistnum (AFI_IP, argv[0]);
 2025. if (type < 0)
 2026. {
 2027. vty_out (vty, "Unknown route type%s", VTY_NEWLINE);
 2028. return CMD_WARNING;
 2029. }
 2030. for (iter = vrf_first (); iter != VRF_ITER_INVALID; iter = vrf_next (iter))
 2031. {
 2032. if ((zvrf = vrf_iter2info (iter)) == NULL ||
 2033. (table = zvrf->table[AFI_IP][SAFI_UNICAST]) == NULL)
 2034. continue;
 2035. /* Show matched type IPv4 routes. */
 2036. for (rn = route_top (table); rn; rn = route_next (rn))
 2037. RNODE_FOREACH_RIB (rn, rib)
 2038. if (rib->type == type)
 2039. {
 2040. if (first)
 2041. {
 2042. vty_out (vty, SHOW_ROUTE_V4_HEADER);
 2043. first = 0;
 2044. }
 2045. vty_show_ip_route (vty, rn, rib);
 2046. }
 2047. }
 2048. return CMD_SUCCESS;
 2049. }
 2050. DEFUN (show_ip_route_addr_vrf_all,
 2051. show_ip_route_addr_vrf_all_cmd,
 2052. "show ip route A.B.C.D " VRF_ALL_CMD_STR,
 2053. SHOW_STR
 2054. IP_STR
 2055. "IP routing table\n"
 2056. "Network in the IP routing table to display\n"
 2057. VRF_ALL_CMD_HELP_STR)
 2058. {
 2059. int ret;
 2060. struct prefix_ipv4 p;
 2061. struct route_table *table;
 2062. struct route_node *rn;
 2063. struct zebra_vrf *zvrf;
 2064. vrf_iter_t iter;
 2065. ret = str2prefix_ipv4 (argv[0], &p);
 2066. if (ret <= 0)
 2067. {
 2068. vty_out (vty, "%% Malformed IPv4 address%s", VTY_NEWLINE);
 2069. return CMD_WARNING;
 2070. }
 2071. for (iter = vrf_first (); iter != VRF_ITER_INVALID; iter = vrf_next (iter))
 2072. {
 2073. if ((zvrf = vrf_iter2info (iter)) == NULL ||
 2074. (table = zvrf->table[AFI_IP][SAFI_UNICAST]) == NULL)
 2075. continue;
 2076. rn = route_node_match (table, (struct prefix *) &p);
 2077. if (! rn)
 2078. continue;
 2079. vty_show_ip_route_detail (vty, rn, 0);
 2080. route_unlock_node (rn);
 2081. }
 2082. return CMD_SUCCESS;
 2083. }
 2084. DEFUN (show_ip_route_prefix_vrf_all,
 2085. show_ip_route_prefix_vrf_all_cmd,
 2086. "show ip route A.B.C.D/M " VRF_ALL_CMD_STR,
 2087. SHOW_STR
 2088. IP_STR
 2089. "IP routing table\n"
 2090. "IP prefix <network>/<length>, e.g., 35.0.0.0/8\n"
 2091. VRF_ALL_CMD_HELP_STR)
 2092. {
 2093. int ret;
 2094. struct prefix_ipv4 p;
 2095. struct route_table *table;
 2096. struct route_node *rn;
 2097. struct zebra_vrf *zvrf;
 2098. vrf_iter_t iter;
 2099. ret = str2prefix_ipv4 (argv[0], &p);
 2100. if (ret <= 0)
 2101. {
 2102. vty_out (vty, "%% Malformed IPv4 address%s", VTY_NEWLINE);
 2103. return CMD_WARNING;
 2104. }
 2105. for (iter = vrf_first (); iter != VRF_ITER_INVALID; iter = vrf_next (iter))
 2106. {
 2107. if ((zvrf = vrf_iter2info (iter)) == NULL ||
 2108. (table = zvrf->table[AFI_IP][SAFI_UNICAST]) == NULL)
 2109. continue;
 2110. rn = route_node_match (table, (struct prefix *) &p);
 2111. if (! rn)
 2112. continue;
 2113. if (rn->p.prefixlen != p.prefixlen)
 2114. {
 2115. route_unlock_node (rn);
 2116. continue;
 2117. }
 2118. vty_show_ip_route_detail (vty, rn, 0);
 2119. route_unlock_node (rn);
 2120. }
 2121. return CMD_SUCCESS;
 2122. }
 2123. DEFUN (show_ip_route_summary_vrf_all,
 2124. show_ip_route_summary_vrf_all_cmd,
 2125. "show ip route summary " VRF_ALL_CMD_STR,
 2126. SHOW_STR
 2127. IP_STR
 2128. "IP routing table\n"
 2129. "Summary of all routes\n"
 2130. VRF_ALL_CMD_HELP_STR)
 2131. {
 2132. struct zebra_vrf *zvrf;
 2133. vrf_iter_t iter;
 2134. for (iter = vrf_first (); iter != VRF_ITER_INVALID; iter = vrf_next (iter))
 2135. if ((zvrf = vrf_iter2info (iter)) != NULL)
 2136. vty_show_ip_route_summary (vty, zvrf->table[AFI_IP][SAFI_UNICAST]);
 2137. return CMD_SUCCESS;
 2138. }
 2139. DEFUN (show_ip_route_summary_prefix_vrf_all,
 2140. show_ip_route_summary_prefix_vrf_all_cmd,
 2141. "show ip route summary prefix " VRF_ALL_CMD_STR,
 2142. SHOW_STR
 2143. IP_STR
 2144. "IP routing table\n"
 2145. "Summary of all routes\n"
 2146. "Prefix routes\n"
 2147. VRF_ALL_CMD_HELP_STR)
 2148. {
 2149. struct zebra_vrf *zvrf;
 2150. vrf_iter_t iter;
 2151. for (iter = vrf_first (); iter != VRF_ITER_INVALID; iter = vrf_next (iter))
 2152. if ((zvrf = vrf_iter2info (iter)) != NULL)
 2153. vty_show_ip_route_summary_prefix (vty, zvrf->table[AFI_IP][SAFI_UNICAST]);
 2154. return CMD_SUCCESS;
 2155. }
 2156. /* Write IPv4 static route configuration. */
 2157. static int
 2158. static_config_ipv4 (struct vty *vty, safi_t safi, const char *cmd)
 2159. {
 2160. struct route_node *rn;
 2161. struct static_ipv4 *si;
 2162. struct route_table *stable;
 2163. struct zebra_vrf *zvrf;
 2164. vrf_iter_t iter;
 2165. int write;
 2166. write = 0;
 2167. for (iter = vrf_first (); iter != VRF_ITER_INVALID; iter = vrf_next (iter))
 2168. {
 2169. if ((zvrf = vrf_iter2info (iter)) == NULL ||
 2170. (stable = zvrf->stable[AFI_IP][safi]) == NULL)
 2171. continue;
 2172. for (rn = route_top (stable); rn; rn = route_next (rn))
 2173. for (si = rn->info; si; si = si->next)
 2174. {
 2175. vty_out (vty, "%s %s/%d", cmd, inet_ntoa (rn->p.u.prefix4),
 2176. rn->p.prefixlen);
 2177. switch (si->type)
 2178. {
 2179. case STATIC_IPV4_GATEWAY:
 2180. vty_out (vty, " %s", inet_ntoa (si->gate.ipv4));
 2181. break;
 2182. case STATIC_IPV4_IFNAME:
 2183. vty_out (vty, " %s", si->gate.ifname);
 2184. break;
 2185. case STATIC_IPV4_BLACKHOLE:
 2186. vty_out (vty, " Null0");
 2187. break;
 2188. }
 2189. /* flags are incompatible with STATIC_IPV4_BLACKHOLE */
 2190. if (si->type != STATIC_IPV4_BLACKHOLE)
 2191. {
 2192. if (CHECK_FLAG(si->flags, ZEBRA_FLAG_REJECT))
 2193. vty_out (vty, " %s", "reject");
 2194. if (CHECK_FLAG(si->flags, ZEBRA_FLAG_BLACKHOLE))
 2195. vty_out (vty, " %s", "blackhole");
 2196. }
 2197. if (si->distance != ZEBRA_STATIC_DISTANCE_DEFAULT)
 2198. vty_out (vty, " %d", si->distance);
 2199. if (si->vrf_id != VRF_DEFAULT)
 2200. vty_out (vty, " vrf %u", si->vrf_id);
 2201. vty_out (vty, "%s", VTY_NEWLINE);
 2202. write = 1;
 2203. }
 2204. }
 2205. return write;
 2206. }
 2207. DEFUN (show_ip_protocol,
 2208. show_ip_protocol_cmd,
 2209. "show ip protocol",
 2210. SHOW_STR
 2211. IP_STR
 2212. "IP protocol filtering status\n")
 2213. {
 2214. int i;
 2215. vty_out(vty, "Protocol : route-map %s", VTY_NEWLINE);
 2216. vty_out(vty, "------------------------%s", VTY_NEWLINE);
 2217. for (i=0;i<ZEBRA_ROUTE_MAX;i++)
 2218. {
 2219. if (proto_rm[AFI_IP][i])
 2220. vty_out (vty, "%-10s : %-10s%s", zebra_route_string(i),
 2221. proto_rm[AFI_IP][i],
 2222. VTY_NEWLINE);
 2223. else
 2224. vty_out (vty, "%-10s : none%s", zebra_route_string(i), VTY_NEWLINE);
 2225. }
 2226. if (proto_rm[AFI_IP][i])
 2227. vty_out (vty, "%-10s : %-10s%s", "any", proto_rm[AFI_IP][i],
 2228. VTY_NEWLINE);
 2229. else
 2230. vty_out (vty, "%-10s : none%s", "any", VTY_NEWLINE);
 2231. return CMD_SUCCESS;
 2232. }
 2233. /*
 2234. * Show IP mroute command to dump the BGP Multicast
 2235. * routing table
 2236. */
 2237. DEFUN (show_ip_mroute,
 2238. show_ip_mroute_cmd,
 2239. "show ip mroute",
 2240. SHOW_STR
 2241. IP_STR
 2242. "IP Multicast routing table\n")
 2243. {
 2244. struct route_table *table;
 2245. struct route_node *rn;
 2246. struct rib *rib;
 2247. int first = 1;
 2248. vrf_id_t vrf_id = VRF_DEFAULT;
 2249. if (argc > 0)
 2250. VTY_GET_INTEGER ("VRF ID", vrf_id, argv[0]);
 2251. table = zebra_vrf_table (AFI_IP, SAFI_MULTICAST, vrf_id);
 2252. if (! table)
 2253. return CMD_SUCCESS;
 2254. /* Show all IPv4 routes. */
 2255. for (rn = route_top (table); rn; rn = route_next (rn))
 2256. RNODE_FOREACH_RIB (rn, rib)
 2257. {
 2258. if (first)
 2259. {
 2260. vty_out (vty, SHOW_ROUTE_V4_HEADER);
 2261. first = 0;
 2262. }
 2263. vty_show_ip_route (vty, rn, rib);
 2264. }
 2265. return CMD_SUCCESS;
 2266. }
 2267. ALIAS (show_ip_mroute,
 2268. show_ip_mroute_vrf_cmd,
 2269. "show ip mroute " VRF_CMD_STR,
 2270. SHOW_STR
 2271. IP_STR
 2272. "IP Multicast routing table\n"
 2273. VRF_CMD_HELP_STR)
 2274. DEFUN (show_ip_mroute_vrf_all,
 2275. show_ip_mroute_vrf_all_cmd,
 2276. "show ip mroute " VRF_ALL_CMD_STR,
 2277. SHOW_STR
 2278. IP_STR
 2279. "IP Multicast routing table\n"
 2280. VRF_ALL_CMD_HELP_STR)
 2281. {
 2282. struct route_table *table;
 2283. struct route_node *rn;
 2284. struct rib *rib;
 2285. struct zebra_vrf *zvrf;
 2286. vrf_iter_t iter;
 2287. int first = 1;
 2288. for (iter = vrf_first (); iter != VRF_ITER_INVALID; iter = vrf_next (iter))
 2289. {
 2290. if ((zvrf = vrf_iter2info (iter)) == NULL ||
 2291. (table = zvrf->table[AFI_IP][SAFI_UNICAST]) == NULL)
 2292. continue;
 2293. /* Show all IPv4 routes. */
 2294. for (rn = route_top (table); rn; rn = route_next (rn))
 2295. RNODE_FOREACH_RIB (rn, rib)
 2296. {
 2297. if (first)
 2298. {
 2299. vty_out (vty, SHOW_ROUTE_V4_HEADER);
 2300. first = 0;
 2301. }
 2302. vty_show_ip_route (vty, rn, rib);
 2303. }
 2304. }
 2305. return CMD_SUCCESS;
 2306. }
 2307. #ifdef HAVE_IPV6
 2308. /* General fucntion for IPv6 static route. */
 2309. static int
 2310. static_ipv6_func (struct vty *vty, int add_cmd, const char *dest_str,
 2311. const char *gate_str, const char *ifname,
 2312. const char *flag_str, const char *distance_str,
 2313. const char *vrf_id_str)
 2314. {
 2315. int ret;
 2316. u_char distance;
 2317. struct prefix p;
 2318. struct in6_addr *gate = NULL;
 2319. struct in6_addr gate_addr;
 2320. u_char type = 0;
 2321. vrf_id_t vrf_id = VRF_DEFAULT;
 2322. u_char flag = 0;
 2323. ret = str2prefix (dest_str, &p);
 2324. if (ret <= 0)
 2325. {
 2326. vty_out (vty, "%% Malformed address%s", VTY_NEWLINE);
 2327. return CMD_WARNING;
 2328. }
 2329. /* Apply mask for given prefix. */
 2330. apply_mask (&p);
 2331. /* Route flags */
 2332. if (flag_str) {
 2333. switch(flag_str[0]) {
 2334. case 'r':
 2335. case 'R': /* XXX */
 2336. SET_FLAG (flag, ZEBRA_FLAG_REJECT);
 2337. break;
 2338. case 'b':
 2339. case 'B': /* XXX */
 2340. SET_FLAG (flag, ZEBRA_FLAG_BLACKHOLE);
 2341. break;
 2342. default:
 2343. vty_out (vty, "%% Malformed flag %s %s", flag_str, VTY_NEWLINE);
 2344. return CMD_WARNING;
 2345. }
 2346. }
 2347. /* Administrative distance. */
 2348. if (distance_str)
 2349. distance = atoi (distance_str);
 2350. else
 2351. distance = ZEBRA_STATIC_DISTANCE_DEFAULT;
 2352. /* When gateway is valid IPv6 addrees, then gate is treated as
 2353. nexthop address other case gate is treated as interface name. */
 2354. ret = inet_pton (AF_INET6, gate_str, &gate_addr);
 2355. if (ifname)
 2356. {
 2357. /* When ifname is specified. It must be come with gateway
 2358. address. */
 2359. if (ret != 1)
 2360. {
 2361. vty_out (vty, "%% Malformed address%s", VTY_NEWLINE);
 2362. return CMD_WARNING;
 2363. }
 2364. type = STATIC_IPV6_GATEWAY_IFNAME;
 2365. gate = &gate_addr;
 2366. }
 2367. else
 2368. {
 2369. if (ret == 1)
 2370. {
 2371. type = STATIC_IPV6_GATEWAY;
 2372. gate = &gate_addr;
 2373. }
 2374. else
 2375. {
 2376. type = STATIC_IPV6_IFNAME;
 2377. ifname = gate_str;
 2378. }
 2379. }
 2380. /* VRF id */
 2381. if (vrf_id_str)
 2382. VTY_GET_INTEGER ("VRF ID", vrf_id, vrf_id_str);
 2383. if (add_cmd)
 2384. static_add_ipv6 (&p, type, gate, ifname, flag, distance, vrf_id);
 2385. else
 2386. static_delete_ipv6 (&p, type, gate, ifname, distance, vrf_id);
 2387. return CMD_SUCCESS;
 2388. }
 2389. DEFUN (ipv6_route,
 2390. ipv6_route_cmd,
 2391. "ipv6 route X:X::X:X/M (X:X::X:X|INTERFACE)",
 2392. IP_STR
 2393. "Establish static routes\n"
 2394. "IPv6 destination prefix (e.g. 3ffe:506::/32)\n"
 2395. "IPv6 gateway address\n"
 2396. "IPv6 gateway interface name\n")
 2397. {
 2398. return static_ipv6_func (vty, 1, argv[0], argv[1], NULL, NULL, NULL,
 2399. NULL);
 2400. }
 2401. DEFUN (ipv6_route_flags,
 2402. ipv6_route_flags_cmd,
 2403. "ipv6 route X:X::X:X/M (X:X::X:X|INTERFACE) (reject|blackhole)",
 2404. IP_STR
 2405. "Establish static routes\n"
 2406. "IPv6 destination prefix (e.g. 3ffe:506::/32)\n"
 2407. "IPv6 gateway address\n"
 2408. "IPv6 gateway interface name\n"
 2409. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 2410. "Silently discard pkts when matched\n")
 2411. {
 2412. return static_ipv6_func (vty, 1, argv[0], argv[1], NULL, argv[2], NULL,
 2413. NULL);
 2414. }
 2415. DEFUN (ipv6_route_ifname,
 2416. ipv6_route_ifname_cmd,
 2417. "ipv6 route X:X::X:X/M X:X::X:X INTERFACE",
 2418. IP_STR
 2419. "Establish static routes\n"
 2420. "IPv6 destination prefix (e.g. 3ffe:506::/32)\n"
 2421. "IPv6 gateway address\n"
 2422. "IPv6 gateway interface name\n")
 2423. {
 2424. return static_ipv6_func (vty, 1, argv[0], argv[1], argv[2], NULL, NULL,
 2425. NULL);
 2426. }
 2427. DEFUN (ipv6_route_ifname_flags,
 2428. ipv6_route_ifname_flags_cmd,
 2429. "ipv6 route X:X::X:X/M X:X::X:X INTERFACE (reject|blackhole)",
 2430. IP_STR
 2431. "Establish static routes\n"
 2432. "IPv6 destination prefix (e.g. 3ffe:506::/32)\n"
 2433. "IPv6 gateway address\n"
 2434. "IPv6 gateway interface name\n"
 2435. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 2436. "Silently discard pkts when matched\n")
 2437. {
 2438. return static_ipv6_func (vty, 1, argv[0], argv[1], argv[2], argv[3], NULL,
 2439. NULL);
 2440. }
 2441. DEFUN (ipv6_route_pref,
 2442. ipv6_route_pref_cmd,
 2443. "ipv6 route X:X::X:X/M (X:X::X:X|INTERFACE) <1-255>",
 2444. IP_STR
 2445. "Establish static routes\n"
 2446. "IPv6 destination prefix (e.g. 3ffe:506::/32)\n"
 2447. "IPv6 gateway address\n"
 2448. "IPv6 gateway interface name\n"
 2449. "Distance value for this prefix\n")
 2450. {
 2451. return static_ipv6_func (vty, 1, argv[0], argv[1], NULL, NULL, argv[2],
 2452. NULL);
 2453. }
 2454. DEFUN (ipv6_route_flags_pref,
 2455. ipv6_route_flags_pref_cmd,
 2456. "ipv6 route X:X::X:X/M (X:X::X:X|INTERFACE) (reject|blackhole) <1-255>",
 2457. IP_STR
 2458. "Establish static routes\n"
 2459. "IPv6 destination prefix (e.g. 3ffe:506::/32)\n"
 2460. "IPv6 gateway address\n"
 2461. "IPv6 gateway interface name\n"
 2462. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 2463. "Silently discard pkts when matched\n"
 2464. "Distance value for this prefix\n")
 2465. {
 2466. return static_ipv6_func (vty, 1, argv[0], argv[1], NULL, argv[2], argv[3],
 2467. NULL);
 2468. }
 2469. DEFUN (ipv6_route_ifname_pref,
 2470. ipv6_route_ifname_pref_cmd,
 2471. "ipv6 route X:X::X:X/M X:X::X:X INTERFACE <1-255>",
 2472. IP_STR
 2473. "Establish static routes\n"
 2474. "IPv6 destination prefix (e.g. 3ffe:506::/32)\n"
 2475. "IPv6 gateway address\n"
 2476. "IPv6 gateway interface name\n"
 2477. "Distance value for this prefix\n")
 2478. {
 2479. return static_ipv6_func (vty, 1, argv[0], argv[1], argv[2], NULL, argv[3],
 2480. NULL);
 2481. }
 2482. DEFUN (ipv6_route_ifname_flags_pref,
 2483. ipv6_route_ifname_flags_pref_cmd,
 2484. "ipv6 route X:X::X:X/M X:X::X:X INTERFACE (reject|blackhole) <1-255>",
 2485. IP_STR
 2486. "Establish static routes\n"
 2487. "IPv6 destination prefix (e.g. 3ffe:506::/32)\n"
 2488. "IPv6 gateway address\n"
 2489. "IPv6 gateway interface name\n"
 2490. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 2491. "Silently discard pkts when matched\n"
 2492. "Distance value for this prefix\n")
 2493. {
 2494. return static_ipv6_func (vty, 1, argv[0], argv[1], argv[2], argv[3], argv[4],
 2495. NULL);
 2496. }
 2497. DEFUN (no_ipv6_route,
 2498. no_ipv6_route_cmd,
 2499. "no ipv6 route X:X::X:X/M (X:X::X:X|INTERFACE)",
 2500. NO_STR
 2501. IP_STR
 2502. "Establish static routes\n"
 2503. "IPv6 destination prefix (e.g. 3ffe:506::/32)\n"
 2504. "IPv6 gateway address\n"
 2505. "IPv6 gateway interface name\n")
 2506. {
 2507. return static_ipv6_func (vty, 0, argv[0], argv[1], NULL, NULL, NULL,
 2508. NULL);
 2509. }
 2510. ALIAS (no_ipv6_route,
 2511. no_ipv6_route_flags_cmd,
 2512. "no ipv6 route X:X::X:X/M (X:X::X:X|INTERFACE) (reject|blackhole)",
 2513. NO_STR
 2514. IP_STR
 2515. "Establish static routes\n"
 2516. "IPv6 destination prefix (e.g. 3ffe:506::/32)\n"
 2517. "IPv6 gateway address\n"
 2518. "IPv6 gateway interface name\n"
 2519. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 2520. "Silently discard pkts when matched\n")
 2521. DEFUN (no_ipv6_route_ifname,
 2522. no_ipv6_route_ifname_cmd,
 2523. "no ipv6 route X:X::X:X/M X:X::X:X INTERFACE",
 2524. NO_STR
 2525. IP_STR
 2526. "Establish static routes\n"
 2527. "IPv6 destination prefix (e.g. 3ffe:506::/32)\n"
 2528. "IPv6 gateway address\n"
 2529. "IPv6 gateway interface name\n")
 2530. {
 2531. return static_ipv6_func (vty, 0, argv[0], argv[1], argv[2], NULL, NULL,
 2532. NULL);
 2533. }
 2534. ALIAS (no_ipv6_route_ifname,
 2535. no_ipv6_route_ifname_flags_cmd,
 2536. "no ipv6 route X:X::X:X/M X:X::X:X INTERFACE (reject|blackhole)",
 2537. NO_STR
 2538. IP_STR
 2539. "Establish static routes\n"
 2540. "IPv6 destination prefix (e.g. 3ffe:506::/32)\n"
 2541. "IPv6 gateway address\n"
 2542. "IPv6 gateway interface name\n"
 2543. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 2544. "Silently discard pkts when matched\n")
 2545. DEFUN (no_ipv6_route_pref,
 2546. no_ipv6_route_pref_cmd,
 2547. "no ipv6 route X:X::X:X/M (X:X::X:X|INTERFACE) <1-255>",
 2548. NO_STR
 2549. IP_STR
 2550. "Establish static routes\n"
 2551. "IPv6 destination prefix (e.g. 3ffe:506::/32)\n"
 2552. "IPv6 gateway address\n"
 2553. "IPv6 gateway interface name\n"
 2554. "Distance value for this prefix\n")
 2555. {
 2556. return static_ipv6_func (vty, 0, argv[0], argv[1], NULL, NULL, argv[2],
 2557. NULL);
 2558. }
 2559. DEFUN (no_ipv6_route_flags_pref,
 2560. no_ipv6_route_flags_pref_cmd,
 2561. "no ipv6 route X:X::X:X/M (X:X::X:X|INTERFACE) (reject|blackhole) <1-255>",
 2562. NO_STR
 2563. IP_STR
 2564. "Establish static routes\n"
 2565. "IPv6 destination prefix (e.g. 3ffe:506::/32)\n"
 2566. "IPv6 gateway address\n"
 2567. "IPv6 gateway interface name\n"
 2568. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 2569. "Silently discard pkts when matched\n"
 2570. "Distance value for this prefix\n")
 2571. {
 2572. /* We do not care about argv[2] */
 2573. return static_ipv6_func (vty, 0, argv[0], argv[1], NULL, argv[2], argv[3],
 2574. NULL);
 2575. }
 2576. DEFUN (no_ipv6_route_ifname_pref,
 2577. no_ipv6_route_ifname_pref_cmd,
 2578. "no ipv6 route X:X::X:X/M X:X::X:X INTERFACE <1-255>",
 2579. NO_STR
 2580. IP_STR
 2581. "Establish static routes\n"
 2582. "IPv6 destination prefix (e.g. 3ffe:506::/32)\n"
 2583. "IPv6 gateway address\n"
 2584. "IPv6 gateway interface name\n"
 2585. "Distance value for this prefix\n")
 2586. {
 2587. return static_ipv6_func (vty, 0, argv[0], argv[1], argv[2], NULL, argv[3],
 2588. NULL);
 2589. }
 2590. DEFUN (no_ipv6_route_ifname_flags_pref,
 2591. no_ipv6_route_ifname_flags_pref_cmd,
 2592. "no ipv6 route X:X::X:X/M X:X::X:X INTERFACE (reject|blackhole) <1-255>",
 2593. NO_STR
 2594. IP_STR
 2595. "Establish static routes\n"
 2596. "IPv6 destination prefix (e.g. 3ffe:506::/32)\n"
 2597. "IPv6 gateway address\n"
 2598. "IPv6 gateway interface name\n"
 2599. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 2600. "Silently discard pkts when matched\n"
 2601. "Distance value for this prefix\n")
 2602. {
 2603. return static_ipv6_func (vty, 0, argv[0], argv[1], argv[2], argv[3], argv[4],
 2604. NULL);
 2605. }
 2606. DEFUN (ipv6_route_vrf,
 2607. ipv6_route_vrf_cmd,
 2608. "ipv6 route X:X::X:X/M (X:X::X:X|INTERFACE) " VRF_CMD_STR,
 2609. IP_STR
 2610. "Establish static routes\n"
 2611. "IPv6 destination prefix (e.g. 3ffe:506::/32)\n"
 2612. "IPv6 gateway address\n"
 2613. "IPv6 gateway interface name\n"
 2614. VRF_CMD_HELP_STR)
 2615. {
 2616. return static_ipv6_func (vty, 1, argv[0], argv[1], NULL, NULL, NULL,
 2617. argv[2]);
 2618. }
 2619. DEFUN (ipv6_route_flags_vrf,
 2620. ipv6_route_flags_vrf_cmd,
 2621. "ipv6 route X:X::X:X/M (X:X::X:X|INTERFACE) (reject|blackhole) " VRF_CMD_STR,
 2622. IP_STR
 2623. "Establish static routes\n"
 2624. "IPv6 destination prefix (e.g. 3ffe:506::/32)\n"
 2625. "IPv6 gateway address\n"
 2626. "IPv6 gateway interface name\n"
 2627. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 2628. "Silently discard pkts when matched\n"
 2629. VRF_CMD_HELP_STR)
 2630. {
 2631. return static_ipv6_func (vty, 1, argv[0], argv[1], NULL, argv[2], NULL,
 2632. argv[3]);
 2633. }
 2634. DEFUN (ipv6_route_ifname_vrf,
 2635. ipv6_route_ifname_vrf_cmd,
 2636. "ipv6 route X:X::X:X/M X:X::X:X INTERFACE " VRF_CMD_STR,
 2637. IP_STR
 2638. "Establish static routes\n"
 2639. "IPv6 destination prefix (e.g. 3ffe:506::/32)\n"
 2640. "IPv6 gateway address\n"
 2641. "IPv6 gateway interface name\n"
 2642. VRF_CMD_HELP_STR)
 2643. {
 2644. return static_ipv6_func (vty, 1, argv[0], argv[1], argv[2], NULL, NULL,
 2645. argv[3]);
 2646. }
 2647. DEFUN (ipv6_route_ifname_flags_vrf,
 2648. ipv6_route_ifname_flags_vrf_cmd,
 2649. "ipv6 route X:X::X:X/M X:X::X:X INTERFACE (reject|blackhole) " VRF_CMD_STR,
 2650. IP_STR
 2651. "Establish static routes\n"
 2652. "IPv6 destination prefix (e.g. 3ffe:506::/32)\n"
 2653. "IPv6 gateway address\n"
 2654. "IPv6 gateway interface name\n"
 2655. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 2656. "Silently discard pkts when matched\n"
 2657. VRF_CMD_HELP_STR)
 2658. {
 2659. return static_ipv6_func (vty, 1, argv[0], argv[1], argv[2], argv[3], NULL,
 2660. argv[4]);
 2661. }
 2662. DEFUN (ipv6_route_pref_vrf,
 2663. ipv6_route_pref_vrf_cmd,
 2664. "ipv6 route X:X::X:X/M (X:X::X:X|INTERFACE) <1-255> " VRF_CMD_STR,
 2665. IP_STR
 2666. "Establish static routes\n"
 2667. "IPv6 destination prefix (e.g. 3ffe:506::/32)\n"
 2668. "IPv6 gateway address\n"
 2669. "IPv6 gateway interface name\n"
 2670. "Distance value for this prefix\n"
 2671. VRF_CMD_HELP_STR)
 2672. {
 2673. return static_ipv6_func (vty, 1, argv[0], argv[1], NULL, NULL, argv[2],
 2674. argv[3]);
 2675. }
 2676. DEFUN (ipv6_route_flags_pref_vrf,
 2677. ipv6_route_flags_pref_vrf_cmd,
 2678. "ipv6 route X:X::X:X/M (X:X::X:X|INTERFACE) (reject|blackhole) <1-255> " VRF_CMD_STR,
 2679. IP_STR
 2680. "Establish static routes\n"
 2681. "IPv6 destination prefix (e.g. 3ffe:506::/32)\n"
 2682. "IPv6 gateway address\n"
 2683. "IPv6 gateway interface name\n"
 2684. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 2685. "Silently discard pkts when matched\n"
 2686. "Distance value for this prefix\n"
 2687. VRF_CMD_HELP_STR)
 2688. {
 2689. return static_ipv6_func (vty, 1, argv[0], argv[1], NULL, argv[2], argv[3],
 2690. argv[4]);
 2691. }
 2692. DEFUN (ipv6_route_ifname_pref_vrf,
 2693. ipv6_route_ifname_pref_vrf_cmd,
 2694. "ipv6 route X:X::X:X/M X:X::X:X INTERFACE <1-255> " VRF_CMD_STR,
 2695. IP_STR
 2696. "Establish static routes\n"
 2697. "IPv6 destination prefix (e.g. 3ffe:506::/32)\n"
 2698. "IPv6 gateway address\n"
 2699. "IPv6 gateway interface name\n"
 2700. "Distance value for this prefix\n"
 2701. VRF_CMD_HELP_STR)
 2702. {
 2703. return static_ipv6_func (vty, 1, argv[0], argv[1], argv[2], NULL, argv[3],
 2704. argv[4]);
 2705. }
 2706. DEFUN (ipv6_route_ifname_flags_pref_vrf,
 2707. ipv6_route_ifname_flags_pref_vrf_cmd,
 2708. "ipv6 route X:X::X:X/M X:X::X:X INTERFACE (reject|blackhole) <1-255> " VRF_CMD_STR,
 2709. IP_STR
 2710. "Establish static routes\n"
 2711. "IPv6 destination prefix (e.g. 3ffe:506::/32)\n"
 2712. "IPv6 gateway address\n"
 2713. "IPv6 gateway interface name\n"
 2714. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 2715. "Silently discard pkts when matched\n"
 2716. "Distance value for this prefix\n"
 2717. VRF_CMD_HELP_STR)
 2718. {
 2719. return static_ipv6_func (vty, 1, argv[0], argv[1], argv[2], argv[3], argv[4],
 2720. argv[5]);
 2721. }
 2722. DEFUN (no_ipv6_route_vrf,
 2723. no_ipv6_route_vrf_cmd,
 2724. "no ipv6 route X:X::X:X/M (X:X::X:X|INTERFACE) " VRF_CMD_STR,
 2725. NO_STR
 2726. IP_STR
 2727. "Establish static routes\n"
 2728. "IPv6 destination prefix (e.g. 3ffe:506::/32)\n"
 2729. "IPv6 gateway address\n"
 2730. "IPv6 gateway interface name\n"
 2731. VRF_CMD_HELP_STR)
 2732. {
 2733. return static_ipv6_func (vty, 0, argv[0], argv[1], NULL, NULL, NULL,
 2734. (argc > 3) ? argv[3] : argv[2]);
 2735. }
 2736. ALIAS (no_ipv6_route_vrf,
 2737. no_ipv6_route_flags_vrf_cmd,
 2738. "no ipv6 route X:X::X:X/M (X:X::X:X|INTERFACE) (reject|blackhole) " VRF_CMD_STR,
 2739. NO_STR
 2740. IP_STR
 2741. "Establish static routes\n"
 2742. "IPv6 destination prefix (e.g. 3ffe:506::/32)\n"
 2743. "IPv6 gateway address\n"
 2744. "IPv6 gateway interface name\n"
 2745. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 2746. "Silently discard pkts when matched\n"
 2747. VRF_CMD_HELP_STR)
 2748. DEFUN (no_ipv6_route_ifname_vrf,
 2749. no_ipv6_route_ifname_vrf_cmd,
 2750. "no ipv6 route X:X::X:X/M X:X::X:X INTERFACE " VRF_CMD_STR,
 2751. NO_STR
 2752. IP_STR
 2753. "Establish static routes\n"
 2754. "IPv6 destination prefix (e.g. 3ffe:506::/32)\n"
 2755. "IPv6 gateway address\n"
 2756. "IPv6 gateway interface name\n"
 2757. VRF_CMD_HELP_STR)
 2758. {
 2759. return static_ipv6_func (vty, 0, argv[0], argv[1], argv[2], NULL, NULL,
 2760. (argc > 4) ? argv[4] : argv[3]);
 2761. }
 2762. ALIAS (no_ipv6_route_ifname_vrf,
 2763. no_ipv6_route_ifname_flags_vrf_cmd,
 2764. "no ipv6 route X:X::X:X/M X:X::X:X INTERFACE (reject|blackhole) " VRF_CMD_STR,
 2765. NO_STR
 2766. IP_STR
 2767. "Establish static routes\n"
 2768. "IPv6 destination prefix (e.g. 3ffe:506::/32)\n"
 2769. "IPv6 gateway address\n"
 2770. "IPv6 gateway interface name\n"
 2771. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 2772. "Silently discard pkts when matched\n"
 2773. VRF_CMD_HELP_STR)
 2774. DEFUN (no_ipv6_route_pref_vrf,
 2775. no_ipv6_route_pref_vrf_cmd,
 2776. "no ipv6 route X:X::X:X/M (X:X::X:X|INTERFACE) <1-255> " VRF_CMD_STR,
 2777. NO_STR
 2778. IP_STR
 2779. "Establish static routes\n"
 2780. "IPv6 destination prefix (e.g. 3ffe:506::/32)\n"
 2781. "IPv6 gateway address\n"
 2782. "IPv6 gateway interface name\n"
 2783. "Distance value for this prefix\n"
 2784. VRF_CMD_HELP_STR)
 2785. {
 2786. return static_ipv6_func (vty, 0, argv[0], argv[1], NULL, NULL, argv[2],
 2787. argv[3]);
 2788. }
 2789. DEFUN (no_ipv6_route_flags_pref_vrf,
 2790. no_ipv6_route_flags_pref_vrf_cmd,
 2791. "no ipv6 route X:X::X:X/M (X:X::X:X|INTERFACE) (reject|blackhole) <1-255> " VRF_CMD_STR,
 2792. NO_STR
 2793. IP_STR
 2794. "Establish static routes\n"
 2795. "IPv6 destination prefix (e.g. 3ffe:506::/32)\n"
 2796. "IPv6 gateway address\n"
 2797. "IPv6 gateway interface name\n"
 2798. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 2799. "Silently discard pkts when matched\n"
 2800. "Distance value for this prefix\n"
 2801. VRF_CMD_HELP_STR)
 2802. {
 2803. /* We do not care about argv[2] */
 2804. return static_ipv6_func (vty, 0, argv[0], argv[1], NULL, argv[2], argv[3],
 2805. argv[4]);
 2806. }
 2807. DEFUN (no_ipv6_route_ifname_pref_vrf,
 2808. no_ipv6_route_ifname_pref_vrf_cmd,
 2809. "no ipv6 route X:X::X:X/M X:X::X:X INTERFACE <1-255> " VRF_CMD_STR,
 2810. NO_STR
 2811. IP_STR
 2812. "Establish static routes\n"
 2813. "IPv6 destination prefix (e.g. 3ffe:506::/32)\n"
 2814. "IPv6 gateway address\n"
 2815. "IPv6 gateway interface name\n"
 2816. "Distance value for this prefix\n"
 2817. VRF_CMD_HELP_STR)
 2818. {
 2819. return static_ipv6_func (vty, 0, argv[0], argv[1], argv[2], NULL, argv[3],
 2820. argv[4]);
 2821. }
 2822. DEFUN (no_ipv6_route_ifname_flags_pref_vrf,
 2823. no_ipv6_route_ifname_flags_pref_vrf_cmd,
 2824. "no ipv6 route X:X::X:X/M X:X::X:X INTERFACE (reject|blackhole) <1-255> " VRF_CMD_STR,
 2825. NO_STR
 2826. IP_STR
 2827. "Establish static routes\n"
 2828. "IPv6 destination prefix (e.g. 3ffe:506::/32)\n"
 2829. "IPv6 gateway address\n"
 2830. "IPv6 gateway interface name\n"
 2831. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 2832. "Silently discard pkts when matched\n"
 2833. "Distance value for this prefix\n"
 2834. VRF_CMD_HELP_STR)
 2835. {
 2836. return static_ipv6_func (vty, 0, argv[0], argv[1], argv[2], argv[3], argv[4],
 2837. argv[5]);
 2838. }
 2839. DEFUN (show_ipv6_route,
 2840. show_ipv6_route_cmd,
 2841. "show ipv6 route",
 2842. SHOW_STR
 2843. IP_STR
 2844. "IPv6 routing table\n")
 2845. {
 2846. struct route_table *table;
 2847. struct route_node *rn;
 2848. struct rib *rib;
 2849. int first = 1;
 2850. vrf_id_t vrf_id = VRF_DEFAULT;
 2851. if (argc > 0)
 2852. VTY_GET_INTEGER ("VRF ID", vrf_id, argv[0]);
 2853. table = zebra_vrf_table (AFI_IP6, SAFI_UNICAST, vrf_id);
 2854. if (! table)
 2855. return CMD_SUCCESS;
 2856. /* Show all IPv6 route. */
 2857. for (rn = route_top (table); rn; rn = route_next (rn))
 2858. RNODE_FOREACH_RIB (rn, rib)
 2859. {
 2860. if (first)
 2861. {
 2862. vty_out (vty, SHOW_ROUTE_V6_HEADER);
 2863. first = 0;
 2864. }
 2865. vty_show_ip_route (vty, rn, rib);
 2866. }
 2867. return CMD_SUCCESS;
 2868. }
 2869. ALIAS (show_ipv6_route,
 2870. show_ipv6_route_vrf_cmd,
 2871. "show ipv6 route " VRF_CMD_STR,
 2872. SHOW_STR
 2873. IP_STR
 2874. "IPv6 routing table\n"
 2875. VRF_CMD_HELP_STR)
 2876. DEFUN (show_ipv6_route_prefix_longer,
 2877. show_ipv6_route_prefix_longer_cmd,
 2878. "show ipv6 route X:X::X:X/M longer-prefixes",
 2879. SHOW_STR
 2880. IP_STR
 2881. "IPv6 routing table\n"
 2882. "IPv6 prefix\n"
 2883. "Show route matching the specified Network/Mask pair only\n")
 2884. {
 2885. struct route_table *table;
 2886. struct route_node *rn;
 2887. struct rib *rib;
 2888. struct prefix p;
 2889. int ret;
 2890. int first = 1;
 2891. vrf_id_t vrf_id = VRF_DEFAULT;
 2892. ret = str2prefix (argv[0], &p);
 2893. if (! ret)
 2894. {
 2895. vty_out (vty, "%% Malformed Prefix%s", VTY_NEWLINE);
 2896. return CMD_WARNING;
 2897. }
 2898. if (argc > 1)
 2899. VTY_GET_INTEGER ("VRF ID", vrf_id, argv[1]);
 2900. table = zebra_vrf_table (AFI_IP6, SAFI_UNICAST, vrf_id);
 2901. if (! table)
 2902. return CMD_SUCCESS;
 2903. /* Show matched type IPv6 routes. */
 2904. for (rn = route_top (table); rn; rn = route_next (rn))
 2905. RNODE_FOREACH_RIB (rn, rib)
 2906. if (prefix_match (&p, &rn->p))
 2907. {
 2908. if (first)
 2909. {
 2910. vty_out (vty, SHOW_ROUTE_V6_HEADER);
 2911. first = 0;
 2912. }
 2913. vty_show_ip_route (vty, rn, rib);
 2914. }
 2915. return CMD_SUCCESS;
 2916. }
 2917. ALIAS (show_ipv6_route_prefix_longer,
 2918. show_ipv6_route_prefix_longer_vrf_cmd,
 2919. "show ipv6 route X:X::X:X/M longer-prefixes " VRF_CMD_STR,
 2920. SHOW_STR
 2921. IP_STR
 2922. "IPv6 routing table\n"
 2923. "IPv6 prefix\n"
 2924. "Show route matching the specified Network/Mask pair only\n"
 2925. VRF_CMD_HELP_STR)
 2926. DEFUN (show_ipv6_route_protocol,
 2927. show_ipv6_route_protocol_cmd,
 2928. "show ipv6 route " QUAGGA_IP6_REDIST_STR_ZEBRA,
 2929. SHOW_STR
 2930. IP_STR
 2931. "IP routing table\n"
 2932. QUAGGA_IP6_REDIST_HELP_STR_ZEBRA)
 2933. {
 2934. int type;
 2935. struct route_table *table;
 2936. struct route_node *rn;
 2937. struct rib *rib;
 2938. int first = 1;
 2939. vrf_id_t vrf_id = VRF_DEFAULT;
 2940. type = proto_redistnum (AFI_IP6, argv[0]);
 2941. if (type < 0)
 2942. {
 2943. vty_out (vty, "Unknown route type%s", VTY_NEWLINE);
 2944. return CMD_WARNING;
 2945. }
 2946. if (argc > 1)
 2947. VTY_GET_INTEGER ("VRF ID", vrf_id, argv[1]);
 2948. table = zebra_vrf_table (AFI_IP6, SAFI_UNICAST, vrf_id);
 2949. if (! table)
 2950. return CMD_SUCCESS;
 2951. /* Show matched type IPv6 routes. */
 2952. for (rn = route_top (table); rn; rn = route_next (rn))
 2953. RNODE_FOREACH_RIB (rn, rib)
 2954. if (rib->type == type)
 2955. {
 2956. if (first)
 2957. {
 2958. vty_out (vty, SHOW_ROUTE_V6_HEADER);
 2959. first = 0;
 2960. }
 2961. vty_show_ip_route (vty, rn, rib);
 2962. }
 2963. return CMD_SUCCESS;
 2964. }
 2965. ALIAS (show_ipv6_route_protocol,
 2966. show_ipv6_route_protocol_vrf_cmd,
 2967. "show ipv6 route " QUAGGA_IP6_REDIST_STR_ZEBRA " " VRF_CMD_STR,
 2968. SHOW_STR
 2969. IP_STR
 2970. "IP routing table\n"
 2971. QUAGGA_IP6_REDIST_HELP_STR_ZEBRA
 2972. VRF_CMD_HELP_STR)
 2973. DEFUN (show_ipv6_route_addr,
 2974. show_ipv6_route_addr_cmd,
 2975. "show ipv6 route X:X::X:X",
 2976. SHOW_STR
 2977. IP_STR
 2978. "IPv6 routing table\n"
 2979. "IPv6 Address\n")
 2980. {
 2981. int ret;
 2982. struct prefix_ipv6 p;
 2983. struct route_table *table;
 2984. struct route_node *rn;
 2985. vrf_id_t vrf_id = VRF_DEFAULT;
 2986. ret = str2prefix_ipv6 (argv[0], &p);
 2987. if (ret <= 0)
 2988. {
 2989. vty_out (vty, "Malformed IPv6 address%s", VTY_NEWLINE);
 2990. return CMD_WARNING;
 2991. }
 2992. if (argc > 1)
 2993. VTY_GET_INTEGER ("VRF ID", vrf_id, argv[1]);
 2994. table = zebra_vrf_table (AFI_IP6, SAFI_UNICAST, vrf_id);
 2995. if (! table)
 2996. return CMD_SUCCESS;
 2997. rn = route_node_match (table, (struct prefix *) &p);
 2998. if (! rn)
 2999. {
 3000. vty_out (vty, "%% Network not in table%s", VTY_NEWLINE);
 3001. return CMD_WARNING;
 3002. }
 3003. vty_show_ip_route_detail (vty, rn, 0);
 3004. route_unlock_node (rn);
 3005. return CMD_SUCCESS;
 3006. }
 3007. ALIAS (show_ipv6_route_addr,
 3008. show_ipv6_route_addr_vrf_cmd,
 3009. "show ipv6 route X:X::X:X " VRF_CMD_STR,
 3010. SHOW_STR
 3011. IP_STR
 3012. "IPv6 routing table\n"
 3013. "IPv6 Address\n"
 3014. VRF_CMD_HELP_STR)
 3015. DEFUN (show_ipv6_route_prefix,
 3016. show_ipv6_route_prefix_cmd,
 3017. "show ipv6 route X:X::X:X/M",
 3018. SHOW_STR
 3019. IP_STR
 3020. "IPv6 routing table\n"
 3021. "IPv6 prefix\n")
 3022. {
 3023. int ret;
 3024. struct prefix_ipv6 p;
 3025. struct route_table *table;
 3026. struct route_node *rn;
 3027. vrf_id_t vrf_id = VRF_DEFAULT;
 3028. ret = str2prefix_ipv6 (argv[0], &p);
 3029. if (ret <= 0)
 3030. {
 3031. vty_out (vty, "Malformed IPv6 prefix%s", VTY_NEWLINE);
 3032. return CMD_WARNING;
 3033. }
 3034. if (argc > 1)
 3035. VTY_GET_INTEGER ("VRF ID", vrf_id, argv[1]);
 3036. table = zebra_vrf_table (AFI_IP6, SAFI_UNICAST, vrf_id);
 3037. if (! table)
 3038. return CMD_SUCCESS;
 3039. rn = route_node_match (table, (struct prefix *) &p);
 3040. if (! rn || rn->p.prefixlen != p.prefixlen)
 3041. {
 3042. vty_out (vty, "%% Network not in table%s", VTY_NEWLINE);
 3043. if (rn)
 3044. route_unlock_node (rn);
 3045. return CMD_WARNING;
 3046. }
 3047. vty_show_ip_route_detail (vty, rn, 0);
 3048. route_unlock_node (rn);
 3049. return CMD_SUCCESS;
 3050. }
 3051. ALIAS (show_ipv6_route_prefix,
 3052. show_ipv6_route_prefix_vrf_cmd,
 3053. "show ipv6 route X:X::X:X/M " VRF_CMD_STR,
 3054. SHOW_STR
 3055. IP_STR
 3056. "IPv6 routing table\n"
 3057. "IPv6 prefix\n"
 3058. VRF_CMD_HELP_STR)
 3059. /* Show route summary. */
 3060. DEFUN (show_ipv6_route_summary,
 3061. show_ipv6_route_summary_cmd,
 3062. "show ipv6 route summary",
 3063. SHOW_STR
 3064. IP_STR
 3065. "IPv6 routing table\n"
 3066. "Summary of all IPv6 routes\n")
 3067. {
 3068. struct route_table *table;
 3069. vrf_id_t vrf_id = VRF_DEFAULT;
 3070. if (argc > 0)
 3071. VTY_GET_INTEGER ("VRF ID", vrf_id, argv[0]);
 3072. table = zebra_vrf_table (AFI_IP6, SAFI_UNICAST, vrf_id);
 3073. if (! table)
 3074. return CMD_SUCCESS;
 3075. vty_show_ip_route_summary (vty, table);
 3076. return CMD_SUCCESS;
 3077. }
 3078. ALIAS (show_ipv6_route_summary,
 3079. show_ipv6_route_summary_vrf_cmd,
 3080. "show ipv6 route summary " VRF_CMD_STR,
 3081. SHOW_STR
 3082. IP_STR
 3083. "IPv6 routing table\n"
 3084. "Summary of all IPv6 routes\n"
 3085. VRF_CMD_HELP_STR)
 3086. /* Show ipv6 route summary prefix. */
 3087. DEFUN (show_ipv6_route_summary_prefix,
 3088. show_ipv6_route_summary_prefix_cmd,
 3089. "show ipv6 route summary prefix",
 3090. SHOW_STR
 3091. IP_STR
 3092. "IPv6 routing table\n"
 3093. "Summary of all IPv6 routes\n"
 3094. "Prefix routes\n")
 3095. {
 3096. struct route_table *table;
 3097. vrf_id_t vrf_id = VRF_DEFAULT;
 3098. if (argc > 0)
 3099. VTY_GET_INTEGER ("VRF ID", vrf_id, argv[0]);
 3100. table = zebra_vrf_table (AFI_IP6, SAFI_UNICAST, vrf_id);
 3101. if (! table)
 3102. return CMD_SUCCESS;
 3103. vty_show_ip_route_summary_prefix (vty, table);
 3104. return CMD_SUCCESS;
 3105. }
 3106. ALIAS (show_ipv6_route_summary_prefix,
 3107. show_ipv6_route_summary_prefix_vrf_cmd,
 3108. "show ipv6 route summary prefix " VRF_CMD_STR,
 3109. SHOW_STR
 3110. IP_STR
 3111. "IPv6 routing table\n"
 3112. "Summary of all IPv6 routes\n"
 3113. "Prefix routes\n"
 3114. VRF_CMD_HELP_STR)
 3115. /*
 3116. * Show IPv6 mroute command.Used to dump
 3117. * the Multicast routing table.
 3118. */
 3119. DEFUN (show_ipv6_mroute,
 3120. show_ipv6_mroute_cmd,
 3121. "show ipv6 mroute",
 3122. SHOW_STR
 3123. IP_STR
 3124. "IPv6 Multicast routing table\n")
 3125. {
 3126. struct route_table *table;
 3127. struct route_node *rn;
 3128. struct rib *rib;
 3129. int first = 1;
 3130. vrf_id_t vrf_id = VRF_DEFAULT;
 3131. if (argc > 0)
 3132. VTY_GET_INTEGER ("VRF ID", vrf_id, argv[0]);
 3133. table = zebra_vrf_table (AFI_IP6, SAFI_MULTICAST, vrf_id);
 3134. if (! table)
 3135. return CMD_SUCCESS;
 3136. /* Show all IPv6 route. */
 3137. for (rn = route_top (table); rn; rn = route_next (rn))
 3138. RNODE_FOREACH_RIB (rn, rib)
 3139. {
 3140. if (first)
 3141. {
 3142. vty_out (vty, SHOW_ROUTE_V6_HEADER);
 3143. first = 0;
 3144. }
 3145. vty_show_ip_route (vty, rn, rib);
 3146. }
 3147. return CMD_SUCCESS;
 3148. }
 3149. ALIAS (show_ipv6_mroute,
 3150. show_ipv6_mroute_vrf_cmd,
 3151. "show ipv6 mroute " VRF_CMD_STR,
 3152. SHOW_STR
 3153. IP_STR
 3154. "IPv6 Multicast routing table\n"
 3155. VRF_CMD_HELP_STR)
 3156. DEFUN (show_ipv6_route_vrf_all,
 3157. show_ipv6_route_vrf_all_cmd,
 3158. "show ipv6 route " VRF_ALL_CMD_STR,
 3159. SHOW_STR
 3160. IP_STR
 3161. "IPv6 routing table\n"
 3162. VRF_ALL_CMD_HELP_STR)
 3163. {
 3164. struct route_table *table;
 3165. struct route_node *rn;
 3166. struct rib *rib;
 3167. struct zebra_vrf *zvrf;
 3168. vrf_iter_t iter;
 3169. int first = 1;
 3170. for (iter = vrf_first (); iter != VRF_ITER_INVALID; iter = vrf_next (iter))
 3171. {
 3172. if ((zvrf = vrf_iter2info (iter)) == NULL ||
 3173. (table = zvrf->table[AFI_IP6][SAFI_UNICAST]) == NULL)
 3174. continue;
 3175. /* Show all IPv6 route. */
 3176. for (rn = route_top (table); rn; rn = route_next (rn))
 3177. RNODE_FOREACH_RIB (rn, rib)
 3178. {
 3179. if (first)
 3180. {
 3181. vty_out (vty, SHOW_ROUTE_V6_HEADER);
 3182. first = 0;
 3183. }
 3184. vty_show_ip_route (vty, rn, rib);
 3185. }
 3186. }
 3187. return CMD_SUCCESS;
 3188. }
 3189. DEFUN (show_ipv6_route_prefix_longer_vrf_all,
 3190. show_ipv6_route_prefix_longer_vrf_all_cmd,
 3191. "show ipv6 route X:X::X:X/M longer-prefixes " VRF_ALL_CMD_STR,
 3192. SHOW_STR
 3193. IP_STR
 3194. "IPv6 routing table\n"
 3195. "IPv6 prefix\n"
 3196. "Show route matching the specified Network/Mask pair only\n"
 3197. VRF_ALL_CMD_HELP_STR)
 3198. {
 3199. struct route_table *table;
 3200. struct route_node *rn;
 3201. struct rib *rib;
 3202. struct prefix p;
 3203. struct zebra_vrf *zvrf;
 3204. vrf_iter_t iter;
 3205. int ret;
 3206. int first = 1;
 3207. ret = str2prefix (argv[0], &p);
 3208. if (! ret)
 3209. {
 3210. vty_out (vty, "%% Malformed Prefix%s", VTY_NEWLINE);
 3211. return CMD_WARNING;
 3212. }
 3213. for (iter = vrf_first (); iter != VRF_ITER_INVALID; iter = vrf_next (iter))
 3214. {
 3215. if ((zvrf = vrf_iter2info (iter)) == NULL ||
 3216. (table = zvrf->table[AFI_IP6][SAFI_UNICAST]) == NULL)
 3217. continue;
 3218. /* Show matched type IPv6 routes. */
 3219. for (rn = route_top (table); rn; rn = route_next (rn))
 3220. RNODE_FOREACH_RIB (rn, rib)
 3221. if (prefix_match (&p, &rn->p))
 3222. {
 3223. if (first)
 3224. {
 3225. vty_out (vty, SHOW_ROUTE_V6_HEADER);
 3226. first = 0;
 3227. }
 3228. vty_show_ip_route (vty, rn, rib);
 3229. }
 3230. }
 3231. return CMD_SUCCESS;
 3232. }
 3233. DEFUN (show_ipv6_route_protocol_vrf_all,
 3234. show_ipv6_route_protocol_vrf_all_cmd,
 3235. "show ipv6 route " QUAGGA_IP6_REDIST_STR_ZEBRA " " VRF_ALL_CMD_STR,
 3236. SHOW_STR
 3237. IP_STR
 3238. "IP routing table\n"
 3239. QUAGGA_IP6_REDIST_HELP_STR_ZEBRA
 3240. VRF_ALL_CMD_HELP_STR)
 3241. {
 3242. int type;
 3243. struct route_table *table;
 3244. struct route_node *rn;
 3245. struct rib *rib;
 3246. struct zebra_vrf *zvrf;
 3247. vrf_iter_t iter;
 3248. int first = 1;
 3249. type = proto_redistnum (AFI_IP6, argv[0]);
 3250. if (type < 0)
 3251. {
 3252. vty_out (vty, "Unknown route type%s", VTY_NEWLINE);
 3253. return CMD_WARNING;
 3254. }
 3255. for (iter = vrf_first (); iter != VRF_ITER_INVALID; iter = vrf_next (iter))
 3256. {
 3257. if ((zvrf = vrf_iter2info (iter)) == NULL ||
 3258. (table = zvrf->table[AFI_IP6][SAFI_UNICAST]) == NULL)
 3259. continue;
 3260. /* Show matched type IPv6 routes. */
 3261. for (rn = route_top (table); rn; rn = route_next (rn))
 3262. RNODE_FOREACH_RIB (rn, rib)
 3263. if (rib->type == type)
 3264. {
 3265. if (first)
 3266. {
 3267. vty_out (vty, SHOW_ROUTE_V6_HEADER);
 3268. first = 0;
 3269. }
 3270. vty_show_ip_route (vty, rn, rib);
 3271. }
 3272. }
 3273. return CMD_SUCCESS;
 3274. }
 3275. DEFUN (show_ipv6_route_addr_vrf_all,
 3276. show_ipv6_route_addr_vrf_all_cmd,
 3277. "show ipv6 route X:X::X:X " VRF_ALL_CMD_STR,
 3278. SHOW_STR
 3279. IP_STR
 3280. "IPv6 routing table\n"
 3281. "IPv6 Address\n"
 3282. VRF_ALL_CMD_HELP_STR)
 3283. {
 3284. int ret;
 3285. struct prefix_ipv6 p;
 3286. struct route_table *table;
 3287. struct route_node *rn;
 3288. struct zebra_vrf *zvrf;
 3289. vrf_iter_t iter;
 3290. ret = str2prefix_ipv6 (argv[0], &p);
 3291. if (ret <= 0)
 3292. {
 3293. vty_out (vty, "Malformed IPv6 address%s", VTY_NEWLINE);
 3294. return CMD_WARNING;
 3295. }
 3296. for (iter = vrf_first (); iter != VRF_ITER_INVALID; iter = vrf_next (iter))
 3297. {
 3298. if ((zvrf = vrf_iter2info (iter)) == NULL ||
 3299. (table = zvrf->table[AFI_IP6][SAFI_UNICAST]) == NULL)
 3300. continue;
 3301. rn = route_node_match (table, (struct prefix *) &p);
 3302. if (! rn)
 3303. continue;
 3304. vty_show_ip_route_detail (vty, rn, 0);
 3305. route_unlock_node (rn);
 3306. }
 3307. return CMD_SUCCESS;
 3308. }
 3309. DEFUN (show_ipv6_route_prefix_vrf_all,
 3310. show_ipv6_route_prefix_vrf_all_cmd,
 3311. "show ipv6 route X:X::X:X/M " VRF_ALL_CMD_STR,
 3312. SHOW_STR
 3313. IP_STR
 3314. "IPv6 routing table\n"
 3315. "IPv6 prefix\n"
 3316. VRF_ALL_CMD_HELP_STR)
 3317. {
 3318. int ret;
 3319. struct prefix_ipv6 p;
 3320. struct route_table *table;
 3321. struct route_node *rn;
 3322. struct zebra_vrf *zvrf;
 3323. vrf_iter_t iter;
 3324. ret = str2prefix_ipv6 (argv[0], &p);
 3325. if (ret <= 0)
 3326. {
 3327. vty_out (vty, "Malformed IPv6 prefix%s", VTY_NEWLINE);
 3328. return CMD_WARNING;
 3329. }
 3330. for (iter = vrf_first (); iter != VRF_ITER_INVALID; iter = vrf_next (iter))
 3331. {
 3332. if ((zvrf = vrf_iter2info (iter)) == NULL ||
 3333. (table = zvrf->table[AFI_IP6][SAFI_UNICAST]) == NULL)
 3334. continue;
 3335. rn = route_node_match (table, (struct prefix *) &p);
 3336. if (! rn)
 3337. continue;
 3338. if (rn->p.prefixlen != p.prefixlen)
 3339. {
 3340. route_unlock_node (rn);
 3341. continue;
 3342. }
 3343. vty_show_ip_route_detail (vty, rn, 0);
 3344. route_unlock_node (rn);
 3345. }
 3346. return CMD_SUCCESS;
 3347. }
 3348. /* Show route summary. */
 3349. DEFUN (show_ipv6_route_summary_vrf_all,
 3350. show_ipv6_route_summary_vrf_all_cmd,
 3351. "show ipv6 route summary " VRF_ALL_CMD_STR,
 3352. SHOW_STR
 3353. IP_STR
 3354. "IPv6 routing table\n"
 3355. "Summary of all IPv6 routes\n"
 3356. VRF_ALL_CMD_HELP_STR)
 3357. {
 3358. struct zebra_vrf *zvrf;
 3359. vrf_iter_t iter;
 3360. for (iter = vrf_first (); iter != VRF_ITER_INVALID; iter = vrf_next (iter))
 3361. if ((zvrf = vrf_iter2info (iter)) != NULL)
 3362. vty_show_ip_route_summary (vty, zvrf->table[AFI_IP6][SAFI_UNICAST]);
 3363. return CMD_SUCCESS;
 3364. }
 3365. DEFUN (show_ipv6_mroute_vrf_all,
 3366. show_ipv6_mroute_vrf_all_cmd,
 3367. "show ipv6 mroute " VRF_ALL_CMD_STR,
 3368. SHOW_STR
 3369. IP_STR
 3370. "IPv6 Multicast routing table\n"
 3371. VRF_ALL_CMD_HELP_STR)
 3372. {
 3373. struct route_table *table;
 3374. struct route_node *rn;
 3375. struct rib *rib;
 3376. struct zebra_vrf *zvrf;
 3377. vrf_iter_t iter;
 3378. int first = 1;
 3379. for (iter = vrf_first (); iter != VRF_ITER_INVALID; iter = vrf_next (iter))
 3380. {
 3381. if ((zvrf = vrf_iter2info (iter)) == NULL ||
 3382. (table = zvrf->table[AFI_IP6][SAFI_UNICAST]) == NULL)
 3383. continue;
 3384. /* Show all IPv6 route. */
 3385. for (rn = route_top (table); rn; rn = route_next (rn))
 3386. RNODE_FOREACH_RIB (rn, rib)
 3387. {
 3388. if (first)
 3389. {
 3390. vty_out (vty, SHOW_ROUTE_V6_HEADER);
 3391. first = 0;
 3392. }
 3393. vty_show_ip_route (vty, rn, rib);
 3394. }
 3395. }
 3396. return CMD_SUCCESS;
 3397. }
 3398. DEFUN (show_ipv6_route_summary_prefix_vrf_all,
 3399. show_ipv6_route_summary_prefix_vrf_all_cmd,
 3400. "show ipv6 route summary prefix " VRF_ALL_CMD_STR,
 3401. SHOW_STR
 3402. IP_STR
 3403. "IPv6 routing table\n"
 3404. "Summary of all IPv6 routes\n"
 3405. "Prefix routes\n"
 3406. VRF_ALL_CMD_HELP_STR)
 3407. {
 3408. struct zebra_vrf *zvrf;
 3409. vrf_iter_t iter;
 3410. for (iter = vrf_first (); iter != VRF_ITER_INVALID; iter = vrf_next (iter))
 3411. if ((zvrf = vrf_iter2info (iter)) != NULL)
 3412. vty_show_ip_route_summary_prefix (vty, zvrf->table[AFI_IP6][SAFI_UNICAST]);
 3413. return CMD_SUCCESS;
 3414. }
 3415. /* Write IPv6 static route configuration. */
 3416. static int
 3417. static_config_ipv6 (struct vty *vty)
 3418. {
 3419. struct route_node *rn;
 3420. struct static_ipv6 *si;
 3421. int write;
 3422. char buf[BUFSIZ];
 3423. struct route_table *stable;
 3424. struct zebra_vrf *zvrf;
 3425. vrf_iter_t iter;
 3426. write = 0;
 3427. for (iter = vrf_first (); iter != VRF_ITER_INVALID; iter = vrf_next (iter))
 3428. {
 3429. if ((zvrf = vrf_iter2info (iter)) == NULL ||
 3430. (stable = zvrf->stable[AFI_IP6][SAFI_UNICAST]) == NULL)
 3431. continue;
 3432. for (rn = route_top (stable); rn; rn = route_next (rn))
 3433. for (si = rn->info; si; si = si->next)
 3434. {
 3435. vty_out (vty, "ipv6 route %s", prefix2str (&rn->p, buf, sizeof buf));
 3436. switch (si->type)
 3437. {
 3438. case STATIC_IPV6_GATEWAY:
 3439. vty_out (vty, " %s",
 3440. inet_ntop (AF_INET6, &si->ipv6, buf, BUFSIZ));
 3441. break;
 3442. case STATIC_IPV6_IFNAME:
 3443. vty_out (vty, " %s", si->ifname);
 3444. break;
 3445. case STATIC_IPV6_GATEWAY_IFNAME:
 3446. vty_out (vty, " %s %s",
 3447. inet_ntop (AF_INET6, &si->ipv6, buf, BUFSIZ),
 3448. si->ifname);
 3449. break;
 3450. }
 3451. if (CHECK_FLAG(si->flags, ZEBRA_FLAG_REJECT))
 3452. vty_out (vty, " %s", "reject");
 3453. if (CHECK_FLAG(si->flags, ZEBRA_FLAG_BLACKHOLE))
 3454. vty_out (vty, " %s", "blackhole");
 3455. if (si->distance != ZEBRA_STATIC_DISTANCE_DEFAULT)
 3456. vty_out (vty, " %d", si->distance);
 3457. if (si->vrf_id != VRF_DEFAULT)
 3458. vty_out (vty, " vrf %u", si->vrf_id);
 3459. vty_out (vty, "%s", VTY_NEWLINE);
 3460. write = 1;
 3461. }
 3462. }
 3463. return write;
 3464. }
 3465. #endif /* HAVE_IPV6 */
 3466. /* Static ip route configuration write function. */
 3467. static int
 3468. zebra_ip_config (struct vty *vty)
 3469. {
 3470. int write = 0;
 3471. write += static_config_ipv4 (vty, SAFI_UNICAST, "ip route");
 3472. write += static_config_ipv4 (vty, SAFI_MULTICAST, "ip mroute");
 3473. #ifdef HAVE_IPV6
 3474. write += static_config_ipv6 (vty);
 3475. #endif /* HAVE_IPV6 */
 3476. return write;
 3477. }
 3478. static int config_write_vty(struct vty *vty)
 3479. {
 3480. int i;
 3481. enum multicast_mode ipv4_multicast_mode = multicast_mode_ipv4_get ();
 3482. if (ipv4_multicast_mode != MCAST_NO_CONFIG)
 3483. vty_out (vty, "ip multicast rpf-lookup-mode %s%s",
 3484. ipv4_multicast_mode == MCAST_URIB_ONLY ? "urib-only" :
 3485. ipv4_multicast_mode == MCAST_MRIB_ONLY ? "mrib-only" :
 3486. ipv4_multicast_mode == MCAST_MIX_MRIB_FIRST ? "mrib-then-urib" :
 3487. ipv4_multicast_mode == MCAST_MIX_DISTANCE ? "lower-distance" :
 3488. "longer-prefix",
 3489. VTY_NEWLINE);
 3490. for (i=0;i<ZEBRA_ROUTE_MAX;i++)
 3491. {
 3492. if (proto_rm[AFI_IP][i])
 3493. vty_out (vty, "ip protocol %s route-map %s%s", zebra_route_string(i),
 3494. proto_rm[AFI_IP][i], VTY_NEWLINE);
 3495. }
 3496. if (proto_rm[AFI_IP][ZEBRA_ROUTE_MAX])
 3497. vty_out (vty, "ip protocol %s route-map %s%s", "any",
 3498. proto_rm[AFI_IP][ZEBRA_ROUTE_MAX], VTY_NEWLINE);
 3499. return 1;
 3500. }
 3501. /* table node for protocol filtering */
 3502. static struct cmd_node protocol_node = { PROTOCOL_NODE, "", 1 };
 3503. /* IP node for static routes. */
 3504. static struct cmd_node ip_node = { IP_NODE, "", 1 };
 3505. /* Route VTY. */
 3506. void
 3507. zebra_vty_init (void)
 3508. {
 3509. install_node (&ip_node, zebra_ip_config);
 3510. install_node (&protocol_node, config_write_vty);
 3511. install_element (CONFIG_NODE, &ip_mroute_cmd);
 3512. install_element (CONFIG_NODE, &ip_mroute_dist_cmd);
 3513. install_element (CONFIG_NODE, &no_ip_mroute_cmd);
 3514. install_element (CONFIG_NODE, &no_ip_mroute_dist_cmd);
 3515. install_element (CONFIG_NODE, &ip_multicast_mode_cmd);
 3516. install_element (CONFIG_NODE, &no_ip_multicast_mode_cmd);
 3517. install_element (CONFIG_NODE, &no_ip_multicast_mode_noarg_cmd);
 3518. install_element (CONFIG_NODE, &ip_protocol_cmd);
 3519. install_element (CONFIG_NODE, &no_ip_protocol_cmd);
 3520. install_element (VIEW_NODE, &show_ip_protocol_cmd);
 3521. install_element (ENABLE_NODE, &show_ip_protocol_cmd);
 3522. install_element (CONFIG_NODE, &ip_route_cmd);
 3523. install_element (CONFIG_NODE, &ip_route_flags_cmd);
 3524. install_element (CONFIG_NODE, &ip_route_flags2_cmd);
 3525. install_element (CONFIG_NODE, &ip_route_mask_cmd);
 3526. install_element (CONFIG_NODE, &ip_route_mask_flags_cmd);
 3527. install_element (CONFIG_NODE, &ip_route_mask_flags2_cmd);
 3528. install_element (CONFIG_NODE, &no_ip_route_cmd);
 3529. install_element (CONFIG_NODE, &no_ip_route_flags_cmd);
 3530. install_element (CONFIG_NODE, &no_ip_route_flags2_cmd);
 3531. install_element (CONFIG_NODE, &no_ip_route_mask_cmd);
 3532. install_element (CONFIG_NODE, &no_ip_route_mask_flags_cmd);
 3533. install_element (CONFIG_NODE, &no_ip_route_mask_flags2_cmd);
 3534. install_element (CONFIG_NODE, &ip_route_distance_cmd);
 3535. install_element (CONFIG_NODE, &ip_route_flags_distance_cmd);
 3536. install_element (CONFIG_NODE, &ip_route_flags_distance2_cmd);
 3537. install_element (CONFIG_NODE, &ip_route_mask_distance_cmd);
 3538. install_element (CONFIG_NODE, &ip_route_mask_flags_distance_cmd);
 3539. install_element (CONFIG_NODE, &ip_route_mask_flags_distance2_cmd);
 3540. install_element (CONFIG_NODE, &no_ip_route_distance_cmd);
 3541. install_element (CONFIG_NODE, &no_ip_route_flags_distance_cmd);
 3542. install_element (CONFIG_NODE, &no_ip_route_flags_distance2_cmd);
 3543. install_element (CONFIG_NODE, &no_ip_route_mask_flags_distance_cmd);
 3544. install_element (CONFIG_NODE, &no_ip_route_mask_flags_distance2_cmd);
 3545. install_element (VIEW_NODE, &show_ip_route_cmd);
 3546. install_element (VIEW_NODE, &show_ip_route_addr_cmd);
 3547. install_element (VIEW_NODE, &show_ip_route_prefix_cmd);
 3548. install_element (VIEW_NODE, &show_ip_route_prefix_longer_cmd);
 3549. install_element (VIEW_NODE, &show_ip_route_protocol_cmd);
 3550. install_element (VIEW_NODE, &show_ip_route_supernets_cmd);
 3551. install_element (VIEW_NODE, &show_ip_route_summary_cmd);
 3552. install_element (VIEW_NODE, &show_ip_route_summary_prefix_cmd);
 3553. install_element (ENABLE_NODE, &show_ip_route_cmd);
 3554. install_element (ENABLE_NODE, &show_ip_route_addr_cmd);
 3555. install_element (ENABLE_NODE, &show_ip_route_prefix_cmd);
 3556. install_element (ENABLE_NODE, &show_ip_route_prefix_longer_cmd);
 3557. install_element (ENABLE_NODE, &show_ip_route_protocol_cmd);
 3558. install_element (ENABLE_NODE, &show_ip_route_supernets_cmd);
 3559. install_element (ENABLE_NODE, &show_ip_route_summary_cmd);
 3560. install_element (ENABLE_NODE, &show_ip_route_summary_prefix_cmd);
 3561. install_element (VIEW_NODE, &show_ip_mroute_cmd);
 3562. install_element (ENABLE_NODE, &show_ip_mroute_cmd);
 3563. install_element (VIEW_NODE, &show_ip_rpf_cmd);
 3564. install_element (ENABLE_NODE, &show_ip_rpf_cmd);
 3565. install_element (VIEW_NODE, &show_ip_rpf_addr_cmd);
 3566. install_element (ENABLE_NODE, &show_ip_rpf_addr_cmd);
 3567. /* Commands for VRF */
 3568. install_element (CONFIG_NODE, &ip_mroute_vrf_cmd);
 3569. install_element (CONFIG_NODE, &ip_mroute_dist_vrf_cmd);
 3570. install_element (CONFIG_NODE, &no_ip_mroute_vrf_cmd);
 3571. install_element (CONFIG_NODE, &no_ip_mroute_dist_vrf_cmd);
 3572. install_element (CONFIG_NODE, &ip_route_vrf_cmd);
 3573. install_element (CONFIG_NODE, &ip_route_flags_vrf_cmd);
 3574. install_element (CONFIG_NODE, &ip_route_flags2_vrf_cmd);
 3575. install_element (CONFIG_NODE, &ip_route_mask_vrf_cmd);
 3576. install_element (CONFIG_NODE, &ip_route_mask_flags_vrf_cmd);
 3577. install_element (CONFIG_NODE, &ip_route_mask_flags2_vrf_cmd);
 3578. install_element (CONFIG_NODE, &no_ip_route_vrf_cmd);
 3579. install_element (CONFIG_NODE, &no_ip_route_flags_vrf_cmd);
 3580. install_element (CONFIG_NODE, &no_ip_route_flags2_vrf_cmd);
 3581. install_element (CONFIG_NODE, &no_ip_route_mask_vrf_cmd);
 3582. install_element (CONFIG_NODE, &no_ip_route_mask_flags_vrf_cmd);
 3583. install_element (CONFIG_NODE, &no_ip_route_mask_flags2_vrf_cmd);
 3584. install_element (CONFIG_NODE, &ip_route_distance_vrf_cmd);
 3585. install_element (CONFIG_NODE, &ip_route_flags_distance_vrf_cmd);
 3586. install_element (CONFIG_NODE, &ip_route_flags_distance2_vrf_cmd);
 3587. install_element (CONFIG_NODE, &ip_route_mask_distance_vrf_cmd);
 3588. install_element (CONFIG_NODE, &ip_route_mask_flags_distance_vrf_cmd);
 3589. install_element (CONFIG_NODE, &ip_route_mask_flags_distance2_vrf_cmd);
 3590. install_element (CONFIG_NODE, &no_ip_route_distance_vrf_cmd);
 3591. install_element (CONFIG_NODE, &no_ip_route_flags_distance_vrf_cmd);
 3592. install_element (CONFIG_NODE, &no_ip_route_flags_distance2_vrf_cmd);
 3593. install_element (CONFIG_NODE, &no_ip_route_mask_flags_distance_vrf_cmd);
 3594. install_element (CONFIG_NODE, &no_ip_route_mask_flags_distance2_vrf_cmd);
 3595. install_element (VIEW_NODE, &show_ip_route_vrf_cmd);
 3596. install_element (VIEW_NODE, &show_ip_route_addr_vrf_cmd);
 3597. install_element (VIEW_NODE, &show_ip_route_prefix_vrf_cmd);
 3598. install_element (VIEW_NODE, &show_ip_route_prefix_longer_vrf_cmd);
 3599. install_element (VIEW_NODE, &show_ip_route_protocol_vrf_cmd);
 3600. install_element (VIEW_NODE, &show_ip_route_supernets_vrf_cmd);
 3601. install_element (VIEW_NODE, &show_ip_route_summary_vrf_cmd);
 3602. install_element (VIEW_NODE, &show_ip_route_summary_prefix_vrf_cmd);
 3603. install_element (ENABLE_NODE, &show_ip_route_vrf_cmd);
 3604. install_element (ENABLE_NODE, &show_ip_route_addr_vrf_cmd);
 3605. install_element (ENABLE_NODE, &show_ip_route_prefix_vrf_cmd);
 3606. install_element (ENABLE_NODE, &show_ip_route_prefix_longer_vrf_cmd);
 3607. install_element (ENABLE_NODE, &show_ip_route_protocol_vrf_cmd);
 3608. install_element (ENABLE_NODE, &show_ip_route_supernets_vrf_cmd);
 3609. install_element (ENABLE_NODE, &show_ip_route_summary_vrf_cmd);
 3610. install_element (ENABLE_NODE, &show_ip_route_summary_prefix_vrf_cmd);
 3611. install_element (VIEW_NODE, &show_ip_route_vrf_all_cmd);
 3612. install_element (VIEW_NODE, &show_ip_route_addr_vrf_all_cmd);
 3613. install_element (VIEW_NODE, &show_ip_route_prefix_vrf_all_cmd);
 3614. install_element (VIEW_NODE, &show_ip_route_prefix_longer_vrf_all_cmd);
 3615. install_element (VIEW_NODE, &show_ip_route_protocol_vrf_all_cmd);
 3616. install_element (VIEW_NODE, &show_ip_route_supernets_vrf_all_cmd);
 3617. install_element (VIEW_NODE, &show_ip_route_summary_vrf_all_cmd);
 3618. install_element (VIEW_NODE, &show_ip_route_summary_prefix_vrf_all_cmd);
 3619. install_element (ENABLE_NODE, &show_ip_route_vrf_all_cmd);
 3620. install_element (ENABLE_NODE, &show_ip_route_addr_vrf_all_cmd);
 3621. install_element (ENABLE_NODE, &show_ip_route_prefix_vrf_all_cmd);
 3622. install_element (ENABLE_NODE, &show_ip_route_prefix_longer_vrf_all_cmd);
 3623. install_element (ENABLE_NODE, &show_ip_route_protocol_vrf_all_cmd);
 3624. install_element (ENABLE_NODE, &show_ip_route_supernets_vrf_all_cmd);
 3625. install_element (ENABLE_NODE, &show_ip_route_summary_vrf_all_cmd);
 3626. install_element (ENABLE_NODE, &show_ip_route_summary_prefix_vrf_all_cmd);
 3627. install_element (VIEW_NODE, &show_ip_mroute_vrf_cmd);
 3628. install_element (ENABLE_NODE, &show_ip_mroute_vrf_cmd);
 3629. install_element (VIEW_NODE, &show_ip_mroute_vrf_all_cmd);
 3630. install_element (ENABLE_NODE, &show_ip_mroute_vrf_all_cmd);
 3631. install_element (VIEW_NODE, &show_ip_rpf_vrf_cmd);
 3632. install_element (VIEW_NODE, &show_ip_rpf_vrf_all_cmd);
 3633. install_element (VIEW_NODE, &show_ip_rpf_addr_vrf_cmd);
 3634. install_element (VIEW_NODE, &show_ip_rpf_addr_vrf_all_cmd);
 3635. install_element (ENABLE_NODE, &show_ip_rpf_vrf_cmd);
 3636. install_element (ENABLE_NODE, &show_ip_rpf_vrf_all_cmd);
 3637. install_element (ENABLE_NODE, &show_ip_rpf_addr_vrf_cmd);
 3638. install_element (ENABLE_NODE, &show_ip_rpf_addr_vrf_all_cmd);
 3639. #ifdef HAVE_IPV6
 3640. install_element (CONFIG_NODE, &ipv6_route_cmd);
 3641. install_element (CONFIG_NODE, &ipv6_route_flags_cmd);
 3642. install_element (CONFIG_NODE, &ipv6_route_ifname_cmd);
 3643. install_element (CONFIG_NODE, &ipv6_route_ifname_flags_cmd);
 3644. install_element (CONFIG_NODE, &no_ipv6_route_cmd);
 3645. install_element (CONFIG_NODE, &no_ipv6_route_flags_cmd);
 3646. install_element (CONFIG_NODE, &no_ipv6_route_ifname_cmd);
 3647. install_element (CONFIG_NODE, &no_ipv6_route_ifname_flags_cmd);
 3648. install_element (CONFIG_NODE, &ipv6_route_pref_cmd);
 3649. install_element (CONFIG_NODE, &ipv6_route_flags_pref_cmd);
 3650. install_element (CONFIG_NODE, &ipv6_route_ifname_pref_cmd);
 3651. install_element (CONFIG_NODE, &ipv6_route_ifname_flags_pref_cmd);
 3652. install_element (CONFIG_NODE, &no_ipv6_route_pref_cmd);
 3653. install_element (CONFIG_NODE, &no_ipv6_route_flags_pref_cmd);
 3654. install_element (CONFIG_NODE, &no_ipv6_route_ifname_pref_cmd);
 3655. install_element (CONFIG_NODE, &no_ipv6_route_ifname_flags_pref_cmd);
 3656. install_element (VIEW_NODE, &show_ipv6_route_cmd);
 3657. install_element (VIEW_NODE, &show_ipv6_route_summary_cmd);
 3658. install_element (VIEW_NODE, &show_ipv6_route_summary_prefix_cmd);
 3659. install_element (VIEW_NODE, &show_ipv6_route_protocol_cmd);
 3660. install_element (VIEW_NODE, &show_ipv6_route_addr_cmd);
 3661. install_element (VIEW_NODE, &show_ipv6_route_prefix_cmd);
 3662. install_element (VIEW_NODE, &show_ipv6_route_prefix_longer_cmd);
 3663. install_element (ENABLE_NODE, &show_ipv6_route_cmd);
 3664. install_element (ENABLE_NODE, &show_ipv6_route_protocol_cmd);
 3665. install_element (ENABLE_NODE, &show_ipv6_route_addr_cmd);
 3666. install_element (ENABLE_NODE, &show_ipv6_route_prefix_cmd);
 3667. install_element (ENABLE_NODE, &show_ipv6_route_prefix_longer_cmd);
 3668. install_element (ENABLE_NODE, &show_ipv6_route_summary_cmd);
 3669. install_element (ENABLE_NODE, &show_ipv6_route_summary_prefix_cmd);
 3670. install_element (VIEW_NODE, &show_ipv6_mroute_cmd);
 3671. install_element (ENABLE_NODE, &show_ipv6_mroute_cmd);
 3672. /* Commands for VRF */
 3673. install_element (CONFIG_NODE, &ipv6_route_vrf_cmd);
 3674. install_element (CONFIG_NODE, &ipv6_route_flags_vrf_cmd);
 3675. install_element (CONFIG_NODE, &ipv6_route_ifname_vrf_cmd);
 3676. install_element (CONFIG_NODE, &ipv6_route_ifname_flags_vrf_cmd);
 3677. install_element (CONFIG_NODE, &no_ipv6_route_vrf_cmd);
 3678. install_element (CONFIG_NODE, &no_ipv6_route_flags_vrf_cmd);
 3679. install_element (CONFIG_NODE, &no_ipv6_route_ifname_vrf_cmd);
 3680. install_element (CONFIG_NODE, &no_ipv6_route_ifname_flags_vrf_cmd);
 3681. install_element (CONFIG_NODE, &ipv6_route_pref_vrf_cmd);
 3682. install_element (CONFIG_NODE, &ipv6_route_flags_pref_vrf_cmd);
 3683. install_element (CONFIG_NODE, &ipv6_route_ifname_pref_vrf_cmd);
 3684. install_element (CONFIG_NODE, &ipv6_route_ifname_flags_pref_vrf_cmd);
 3685. install_element (CONFIG_NODE, &no_ipv6_route_pref_vrf_cmd);
 3686. install_element (CONFIG_NODE, &no_ipv6_route_flags_pref_vrf_cmd);
 3687. install_element (CONFIG_NODE, &no_ipv6_route_ifname_pref_vrf_cmd);
 3688. install_element (CONFIG_NODE, &no_ipv6_route_ifname_flags_pref_vrf_cmd);
 3689. install_element (VIEW_NODE, &show_ipv6_route_vrf_cmd);
 3690. install_element (VIEW_NODE, &show_ipv6_route_summary_vrf_cmd);
 3691. install_element (VIEW_NODE, &show_ipv6_route_summary_prefix_vrf_cmd);
 3692. install_element (VIEW_NODE, &show_ipv6_route_protocol_vrf_cmd);
 3693. install_element (VIEW_NODE, &show_ipv6_route_addr_vrf_cmd);
 3694. install_element (VIEW_NODE, &show_ipv6_route_prefix_vrf_cmd);
 3695. install_element (VIEW_NODE, &show_ipv6_route_prefix_longer_vrf_cmd);
 3696. install_element (ENABLE_NODE, &show_ipv6_route_vrf_cmd);
 3697. install_element (ENABLE_NODE, &show_ipv6_route_protocol_vrf_cmd);
 3698. install_element (ENABLE_NODE, &show_ipv6_route_addr_vrf_cmd);
 3699. install_element (ENABLE_NODE, &show_ipv6_route_prefix_vrf_cmd);
 3700. install_element (ENABLE_NODE, &show_ipv6_route_prefix_longer_vrf_cmd);
 3701. install_element (ENABLE_NODE, &show_ipv6_route_summary_vrf_cmd);
 3702. install_element (ENABLE_NODE, &show_ipv6_route_summary_prefix_vrf_cmd);
 3703. install_element (VIEW_NODE, &show_ipv6_route_vrf_all_cmd);
 3704. install_element (VIEW_NODE, &show_ipv6_route_summary_vrf_all_cmd);
 3705. install_element (VIEW_NODE, &show_ipv6_route_summary_prefix_vrf_all_cmd);
 3706. install_element (VIEW_NODE, &show_ipv6_route_protocol_vrf_all_cmd);
 3707. install_element (VIEW_NODE, &show_ipv6_route_addr_vrf_all_cmd);
 3708. install_element (VIEW_NODE, &show_ipv6_route_prefix_vrf_all_cmd);
 3709. install_element (VIEW_NODE, &show_ipv6_route_prefix_longer_vrf_all_cmd);
 3710. install_element (ENABLE_NODE, &show_ipv6_route_vrf_all_cmd);
 3711. install_element (ENABLE_NODE, &show_ipv6_route_protocol_vrf_all_cmd);
 3712. install_element (ENABLE_NODE, &show_ipv6_route_addr_vrf_all_cmd);
 3713. install_element (ENABLE_NODE, &show_ipv6_route_prefix_vrf_all_cmd);
 3714. install_element (ENABLE_NODE, &show_ipv6_route_prefix_longer_vrf_all_cmd);
 3715. install_element (ENABLE_NODE, &show_ipv6_route_summary_vrf_all_cmd);
 3716. install_element (ENABLE_NODE, &show_ipv6_route_summary_prefix_vrf_all_cmd);
 3717. install_element (VIEW_NODE, &show_ipv6_mroute_vrf_cmd);
 3718. install_element (ENABLE_NODE, &show_ipv6_mroute_vrf_cmd);
 3719. install_element (VIEW_NODE, &show_ipv6_mroute_vrf_all_cmd);
 3720. install_element (ENABLE_NODE, &show_ipv6_mroute_vrf_all_cmd);
 3721. #endif /* HAVE_IPV6 */
 3722. }