zebra_vty.c 118 KB


 1. /* Zebra VTY functions
 2. * Copyright (C) 2002 Kunihiro Ishiguro
 3. *
 4. * This file is part of GNU Zebra.
 5. *
 6. * GNU Zebra is free software; you can redistribute it and/or modify it
 7. * under the terms of the GNU General Public License as published by the
 8. * Free Software Foundation; either version 2, or (at your option) any
 9. * later version.
 10. *
 11. * GNU Zebra is distributed in the hope that it will be useful, but
 12. * WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
 13. * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
 14. * General Public License for more details.
 15. *
 16. * You should have received a copy of the GNU General Public License
 17. * along with GNU Zebra; see the file COPYING. If not, write to the
 18. * Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330,
 19. * Boston, MA 02111-1307, USA.
 20. */
 21. #include <zebra.h>
 22. #include "memory.h"
 23. #include "if.h"
 24. #include "prefix.h"
 25. #include "command.h"
 26. #include "table.h"
 27. #include "rib.h"
 28. #include "vrf.h"
 29. #include "zebra/zserv.h"
 30. static int do_show_ip_route(struct vty *vty, safi_t safi, vrf_id_t vrf_id);
 31. static void vty_show_ip_route_detail (struct vty *vty, struct route_node *rn,
 32. int mcast);
 33. static void vty_show_ip_route (struct vty *vty, struct route_node *rn,
 34. struct rib *rib);
 35. /* General function for static route. */
 36. static int
 37. zebra_static_ipv4_safi (struct vty *vty, safi_t safi, int add_cmd,
 38. const char *dest_str, const char *mask_str,
 39. const char *gate_str, const char *flag_str,
 40. const char *distance_str, const char *vrf_id_str)
 41. {
 42. int ret;
 43. u_char distance;
 44. struct prefix p;
 45. struct in_addr gate;
 46. struct in_addr mask;
 47. const char *ifname;
 48. u_char flag = 0;
 49. vrf_id_t vrf_id = VRF_DEFAULT;
 50. ret = str2prefix (dest_str, &p);
 51. if (ret <= 0)
 52. {
 53. vty_out (vty, "%% Malformed address%s", VTY_NEWLINE);
 54. return CMD_WARNING;
 55. }
 56. /* Cisco like mask notation. */
 57. if (mask_str)
 58. {
 59. ret = inet_aton (mask_str, &mask);
 60. if (ret == 0)
 61. {
 62. vty_out (vty, "%% Malformed address%s", VTY_NEWLINE);
 63. return CMD_WARNING;
 64. }
 65. p.prefixlen = ip_masklen (mask);
 66. }
 67. /* Apply mask for given prefix. */
 68. apply_mask (&p);
 69. /* Administrative distance. */
 70. if (distance_str)
 71. distance = atoi (distance_str);
 72. else
 73. distance = ZEBRA_STATIC_DISTANCE_DEFAULT;
 74. /* VRF id */
 75. if (vrf_id_str)
 76. VTY_GET_INTEGER ("VRF ID", vrf_id, vrf_id_str);
 77. /* Null0 static route. */
 78. if ((gate_str != NULL) && (strncasecmp (gate_str, "Null0", strlen (gate_str)) == 0))
 79. {
 80. if (flag_str)
 81. {
 82. vty_out (vty, "%% can not have flag %s with Null0%s", flag_str, VTY_NEWLINE);
 83. return CMD_WARNING;
 84. }
 85. if (add_cmd)
 86. static_add_ipv4_safi (safi, &p, NULL, NULL, ZEBRA_FLAG_BLACKHOLE, distance, vrf_id);
 87. else
 88. static_delete_ipv4_safi (safi, &p, NULL, NULL, distance, vrf_id);
 89. return CMD_SUCCESS;
 90. }
 91. /* Route flags */
 92. if (flag_str) {
 93. switch(flag_str[0]) {
 94. case 'r':
 95. case 'R': /* XXX */
 96. SET_FLAG (flag, ZEBRA_FLAG_REJECT);
 97. break;
 98. case 'b':
 99. case 'B': /* XXX */
 100. SET_FLAG (flag, ZEBRA_FLAG_BLACKHOLE);
 101. break;
 102. default:
 103. vty_out (vty, "%% Malformed flag %s %s", flag_str, VTY_NEWLINE);
 104. return CMD_WARNING;
 105. }
 106. }
 107. if (gate_str == NULL)
 108. {
 109. if (add_cmd)
 110. static_add_ipv4_safi (safi, &p, NULL, NULL, flag, distance, vrf_id);
 111. else
 112. static_delete_ipv4_safi (safi, &p, NULL, NULL, distance, vrf_id);
 113. return CMD_SUCCESS;
 114. }
 115. /* When gateway is A.B.C.D format, gate is treated as nexthop
 116. address other case gate is treated as interface name. */
 117. ret = inet_aton (gate_str, &gate);
 118. if (ret)
 119. ifname = NULL;
 120. else
 121. ifname = gate_str;
 122. if (add_cmd)
 123. static_add_ipv4_safi (safi, &p, ifname ? NULL : &gate, ifname, flag, distance, vrf_id);
 124. else
 125. static_delete_ipv4_safi (safi, &p, ifname ? NULL : &gate, ifname, distance, vrf_id);
 126. return CMD_SUCCESS;
 127. }
 128. static int
 129. zebra_static_ipv4 (struct vty *vty, int add_cmd, const char *dest_str,
 130. const char *mask_str, const char *gate_str,
 131. const char *flag_str, const char *distance_str,
 132. const char *vrf_id_str)
 133. {
 134. return zebra_static_ipv4_safi (vty, SAFI_UNICAST, add_cmd, dest_str, mask_str,
 135. gate_str, flag_str, distance_str, vrf_id_str);
 136. }
 137. /* Static unicast routes for multicast RPF lookup. */
 138. DEFUN (ip_mroute_dist,
 139. ip_mroute_dist_cmd,
 140. "ip mroute A.B.C.D/M (A.B.C.D|INTERFACE) <1-255>",
 141. IP_STR
 142. "Configure static unicast route into MRIB for multicast RPF lookup\n"
 143. "IP destination prefix (e.g. 10.0.0.0/8)\n"
 144. "Nexthop address\n"
 145. "Nexthop interface name\n"
 146. "Distance\n")
 147. {
 148. VTY_WARN_EXPERIMENTAL();
 149. return zebra_static_ipv4_safi(vty, SAFI_MULTICAST, 1, argv[0], NULL, argv[1],
 150. NULL, argc > 2 ? argv[2] : NULL, NULL);
 151. }
 152. ALIAS (ip_mroute_dist,
 153. ip_mroute_cmd,
 154. "ip mroute A.B.C.D/M (A.B.C.D|INTERFACE)",
 155. IP_STR
 156. "Configure static unicast route into MRIB for multicast RPF lookup\n"
 157. "IP destination prefix (e.g. 10.0.0.0/8)\n"
 158. "Nexthop address\n"
 159. "Nexthop interface name\n")
 160. DEFUN (ip_mroute_dist_vrf,
 161. ip_mroute_dist_vrf_cmd,
 162. "ip mroute A.B.C.D/M (A.B.C.D|INTERFACE) <1-255> " VRF_CMD_STR,
 163. IP_STR
 164. "Configure static unicast route into MRIB for multicast RPF lookup\n"
 165. "IP destination prefix (e.g. 10.0.0.0/8)\n"
 166. "Nexthop address\n"
 167. "Nexthop interface name\n"
 168. "Distance\n"
 169. VRF_CMD_HELP_STR)
 170. {
 171. VTY_WARN_EXPERIMENTAL();
 172. return zebra_static_ipv4_safi(vty, SAFI_MULTICAST, 1, argv[0], NULL, argv[1],
 173. NULL, argc > 3 ? argv[2] : NULL,
 174. argc > 3 ? argv[3] : argv[2]);
 175. }
 176. ALIAS (ip_mroute_dist_vrf,
 177. ip_mroute_vrf_cmd,
 178. "ip mroute A.B.C.D/M (A.B.C.D|INTERFACE) "VRF_CMD_STR,
 179. IP_STR
 180. "Configure static unicast route into MRIB for multicast RPF lookup\n"
 181. "IP destination prefix (e.g. 10.0.0.0/8)\n"
 182. "Nexthop address\n"
 183. "Nexthop interface name\n"
 184. VRF_CMD_HELP_STR)
 185. DEFUN (no_ip_mroute_dist,
 186. no_ip_mroute_dist_cmd,
 187. "no ip mroute A.B.C.D/M (A.B.C.D|INTERFACE) <1-255>",
 188. IP_STR
 189. "Configure static unicast route into MRIB for multicast RPF lookup\n"
 190. "IP destination prefix (e.g. 10.0.0.0/8)\n"
 191. "Nexthop address\n"
 192. "Nexthop interface name\n"
 193. "Distance\n")
 194. {
 195. VTY_WARN_EXPERIMENTAL();
 196. return zebra_static_ipv4_safi(vty, SAFI_MULTICAST, 0, argv[0], NULL, argv[1],
 197. NULL, argc > 2 ? argv[2] : NULL, NULL);
 198. }
 199. ALIAS (no_ip_mroute_dist,
 200. no_ip_mroute_cmd,
 201. "no ip mroute A.B.C.D/M (A.B.C.D|INTERFACE)",
 202. NO_STR
 203. IP_STR
 204. "Configure static unicast route into MRIB for multicast RPF lookup\n"
 205. "IP destination prefix (e.g. 10.0.0.0/8)\n"
 206. "Nexthop address\n"
 207. "Nexthop interface name\n")
 208. DEFUN (no_ip_mroute_dist_vrf,
 209. no_ip_mroute_dist_vrf_cmd,
 210. "no ip mroute A.B.C.D/M (A.B.C.D|INTERFACE) <1-255> " VRF_CMD_STR,
 211. IP_STR
 212. "Configure static unicast route into MRIB for multicast RPF lookup\n"
 213. "IP destination prefix (e.g. 10.0.0.0/8)\n"
 214. "Nexthop address\n"
 215. "Nexthop interface name\n"
 216. "Distance\n"
 217. VRF_CMD_HELP_STR)
 218. {
 219. VTY_WARN_EXPERIMENTAL();
 220. return zebra_static_ipv4_safi(vty, SAFI_MULTICAST, 0, argv[0], NULL, argv[1],
 221. NULL, argc > 3 ? argv[2] : NULL,
 222. argc > 3 ? argv[3] : argv[2]);
 223. }
 224. ALIAS (no_ip_mroute_dist_vrf,
 225. no_ip_mroute_vrf_cmd,
 226. "no ip mroute A.B.C.D/M (A.B.C.D|INTERFACE) " VRF_CMD_STR,
 227. NO_STR
 228. IP_STR
 229. "Configure static unicast route into MRIB for multicast RPF lookup\n"
 230. "IP destination prefix (e.g. 10.0.0.0/8)\n"
 231. "Nexthop address\n"
 232. "Nexthop interface name\n"
 233. VRF_CMD_HELP_STR)
 234. DEFUN (ip_multicast_mode,
 235. ip_multicast_mode_cmd,
 236. "ip multicast rpf-lookup-mode (urib-only|mrib-only|mrib-then-urib|lower-distance|longer-prefix)",
 237. IP_STR
 238. "Multicast options\n"
 239. "RPF lookup behavior\n"
 240. "Lookup in unicast RIB only\n"
 241. "Lookup in multicast RIB only\n"
 242. "Try multicast RIB first, fall back to unicast RIB\n"
 243. "Lookup both, use entry with lower distance\n"
 244. "Lookup both, use entry with longer prefix\n")
 245. {
 246. VTY_WARN_EXPERIMENTAL();
 247. if (!strncmp (argv[0], "u", 1))
 248. multicast_mode_ipv4_set (MCAST_URIB_ONLY);
 249. else if (!strncmp (argv[0], "mrib-o", 6))
 250. multicast_mode_ipv4_set (MCAST_MRIB_ONLY);
 251. else if (!strncmp (argv[0], "mrib-t", 6))
 252. multicast_mode_ipv4_set (MCAST_MIX_MRIB_FIRST);
 253. else if (!strncmp (argv[0], "low", 3))
 254. multicast_mode_ipv4_set (MCAST_MIX_DISTANCE);
 255. else if (!strncmp (argv[0], "lon", 3))
 256. multicast_mode_ipv4_set (MCAST_MIX_PFXLEN);
 257. else
 258. {
 259. vty_out (vty, "Invalid mode specified%s", VTY_NEWLINE);
 260. return CMD_WARNING;
 261. }
 262. return CMD_SUCCESS;
 263. }
 264. DEFUN (no_ip_multicast_mode,
 265. no_ip_multicast_mode_cmd,
 266. "no ip multicast rpf-lookup-mode (urib-only|mrib-only|mrib-then-urib|lower-distance|longer-prefix)",
 267. NO_STR
 268. IP_STR
 269. "Multicast options\n"
 270. "RPF lookup behavior\n"
 271. "Lookup in unicast RIB only\n"
 272. "Lookup in multicast RIB only\n"
 273. "Try multicast RIB first, fall back to unicast RIB\n"
 274. "Lookup both, use entry with lower distance\n"
 275. "Lookup both, use entry with longer prefix\n")
 276. {
 277. multicast_mode_ipv4_set (MCAST_NO_CONFIG);
 278. return CMD_SUCCESS;
 279. }
 280. ALIAS (no_ip_multicast_mode,
 281. no_ip_multicast_mode_noarg_cmd,
 282. "no ip multicast rpf-lookup-mode",
 283. NO_STR
 284. IP_STR
 285. "Multicast options\n"
 286. "RPF lookup behavior\n")
 287. DEFUN (show_ip_rpf,
 288. show_ip_rpf_cmd,
 289. "show ip rpf",
 290. SHOW_STR
 291. IP_STR
 292. "Display RPF information for multicast source\n")
 293. {
 294. vrf_id_t vrf_id = VRF_DEFAULT;
 295. if (argc > 0)
 296. VTY_GET_INTEGER ("VRF ID", vrf_id, argv[0]);
 297. VTY_WARN_EXPERIMENTAL();
 298. return do_show_ip_route(vty, SAFI_MULTICAST, vrf_id);
 299. }
 300. ALIAS (show_ip_rpf,
 301. show_ip_rpf_vrf_cmd,
 302. "show ip rpf " VRF_CMD_STR,
 303. SHOW_STR
 304. IP_STR
 305. "Display RPF information for multicast source\n"
 306. VRF_CMD_HELP_STR)
 307. DEFUN (show_ip_rpf_addr,
 308. show_ip_rpf_addr_cmd,
 309. "show ip rpf A.B.C.D",
 310. SHOW_STR
 311. IP_STR
 312. "Display RPF information for multicast source\n"
 313. "IP multicast source address (e.g. 10.0.0.0)\n")
 314. {
 315. struct in_addr addr;
 316. struct route_node *rn;
 317. struct rib *rib;
 318. vrf_id_t vrf_id = VRF_DEFAULT;
 319. int ret;
 320. if (argc > 1)
 321. VTY_GET_INTEGER ("VRF ID", vrf_id, argv[1]);
 322. VTY_WARN_EXPERIMENTAL();
 323. ret = inet_aton (argv[0], &addr);
 324. if (ret == 0)
 325. {
 326. vty_out (vty, "%% Malformed address%s", VTY_NEWLINE);
 327. return CMD_WARNING;
 328. }
 329. rib = rib_match_ipv4_multicast (addr, &rn, vrf_id);
 330. if (rib)
 331. vty_show_ip_route_detail (vty, rn, 1);
 332. else
 333. vty_out (vty, "%% No match for RPF lookup%s", VTY_NEWLINE);
 334. return CMD_SUCCESS;
 335. }
 336. ALIAS (show_ip_rpf_addr,
 337. show_ip_rpf_addr_vrf_cmd,
 338. "show ip rpf A.B.C.D " VRF_CMD_STR,
 339. SHOW_STR
 340. IP_STR
 341. "Display RPF information for multicast source\n"
 342. "IP multicast source address (e.g. 10.0.0.0)\n"
 343. VRF_CMD_HELP_STR)
 344. DEFUN (show_ip_rpf_vrf_all,
 345. show_ip_rpf_vrf_all_cmd,
 346. "show ip rpf " VRF_ALL_CMD_STR,
 347. SHOW_STR
 348. IP_STR
 349. "Display RPF information for multicast source\n"
 350. VRF_ALL_CMD_HELP_STR)
 351. {
 352. struct zebra_vrf *zvrf;
 353. struct route_table *table;
 354. struct route_node *rn;
 355. struct rib *rib;
 356. vrf_iter_t iter;
 357. int first = 1;
 358. VTY_WARN_EXPERIMENTAL();
 359. for (iter = vrf_first (); iter != VRF_ITER_INVALID; iter = vrf_next (iter))
 360. {
 361. if ((zvrf = vrf_iter2info (iter)) == NULL ||
 362. (table = zvrf->table[AFI_IP][SAFI_MULTICAST]) == NULL)
 363. continue;
 364. /* Show all IPv4 routes. */
 365. for (rn = route_top (table); rn; rn = route_next (rn))
 366. RNODE_FOREACH_RIB (rn, rib)
 367. {
 368. if (first)
 369. {
 370. vty_out (vty, SHOW_ROUTE_V4_HEADER);
 371. first = 0;
 372. }
 373. vty_show_ip_route (vty, rn, rib);
 374. }
 375. }
 376. return CMD_SUCCESS;
 377. }
 378. DEFUN (show_ip_rpf_addr_vrf_all,
 379. show_ip_rpf_addr_vrf_all_cmd,
 380. "show ip rpf A.B.C.D " VRF_ALL_CMD_STR,
 381. SHOW_STR
 382. IP_STR
 383. "Display RPF information for multicast source\n"
 384. "IP multicast source address (e.g. 10.0.0.0)\n"
 385. VRF_ALL_CMD_HELP_STR)
 386. {
 387. struct in_addr addr;
 388. struct route_node *rn;
 389. vrf_iter_t iter;
 390. int ret;
 391. VTY_WARN_EXPERIMENTAL();
 392. ret = inet_aton (argv[0], &addr);
 393. if (ret == 0)
 394. {
 395. vty_out (vty, "%% Malformed address%s", VTY_NEWLINE);
 396. return CMD_WARNING;
 397. }
 398. for (iter = vrf_first (); iter != VRF_ITER_INVALID; iter = vrf_next (iter))
 399. {
 400. if (rib_match_ipv4_multicast (addr, &rn, vrf_iter2id (iter)))
 401. vty_show_ip_route_detail (vty, rn, 1);
 402. }
 403. return CMD_SUCCESS;
 404. }
 405. /* Static route configuration. */
 406. DEFUN (ip_route,
 407. ip_route_cmd,
 408. "ip route A.B.C.D/M (A.B.C.D|INTERFACE|null0)",
 409. IP_STR
 410. "Establish static routes\n"
 411. "IP destination prefix (e.g. 10.0.0.0/8)\n"
 412. "IP gateway address\n"
 413. "IP gateway interface name\n"
 414. "Null interface\n")
 415. {
 416. return zebra_static_ipv4 (vty, 1, argv[0], NULL, argv[1], NULL, NULL,
 417. NULL);
 418. }
 419. DEFUN (ip_route_flags,
 420. ip_route_flags_cmd,
 421. "ip route A.B.C.D/M (A.B.C.D|INTERFACE) (reject|blackhole)",
 422. IP_STR
 423. "Establish static routes\n"
 424. "IP destination prefix (e.g. 10.0.0.0/8)\n"
 425. "IP gateway address\n"
 426. "IP gateway interface name\n"
 427. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 428. "Silently discard pkts when matched\n")
 429. {
 430. return zebra_static_ipv4 (vty, 1, argv[0], NULL, argv[1], argv[2], NULL,
 431. NULL);
 432. }
 433. DEFUN (ip_route_flags2,
 434. ip_route_flags2_cmd,
 435. "ip route A.B.C.D/M (reject|blackhole)",
 436. IP_STR
 437. "Establish static routes\n"
 438. "IP destination prefix (e.g. 10.0.0.0/8)\n"
 439. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 440. "Silently discard pkts when matched\n")
 441. {
 442. return zebra_static_ipv4 (vty, 1, argv[0], NULL, NULL, argv[1], NULL,
 443. NULL);
 444. }
 445. /* Mask as A.B.C.D format. */
 446. DEFUN (ip_route_mask,
 447. ip_route_mask_cmd,
 448. "ip route A.B.C.D A.B.C.D (A.B.C.D|INTERFACE|null0)",
 449. IP_STR
 450. "Establish static routes\n"
 451. "IP destination prefix\n"
 452. "IP destination prefix mask\n"
 453. "IP gateway address\n"
 454. "IP gateway interface name\n"
 455. "Null interface\n")
 456. {
 457. return zebra_static_ipv4 (vty, 1, argv[0], argv[1], argv[2], NULL, NULL,
 458. NULL);
 459. }
 460. DEFUN (ip_route_mask_flags,
 461. ip_route_mask_flags_cmd,
 462. "ip route A.B.C.D A.B.C.D (A.B.C.D|INTERFACE) (reject|blackhole)",
 463. IP_STR
 464. "Establish static routes\n"
 465. "IP destination prefix\n"
 466. "IP destination prefix mask\n"
 467. "IP gateway address\n"
 468. "IP gateway interface name\n"
 469. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 470. "Silently discard pkts when matched\n")
 471. {
 472. return zebra_static_ipv4 (vty, 1, argv[0], argv[1], argv[2], argv[3], NULL,
 473. NULL);
 474. }
 475. DEFUN (ip_route_mask_flags2,
 476. ip_route_mask_flags2_cmd,
 477. "ip route A.B.C.D A.B.C.D (reject|blackhole)",
 478. IP_STR
 479. "Establish static routes\n"
 480. "IP destination prefix\n"
 481. "IP destination prefix mask\n"
 482. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 483. "Silently discard pkts when matched\n")
 484. {
 485. return zebra_static_ipv4 (vty, 1, argv[0], argv[1], NULL, argv[2], NULL,
 486. NULL);
 487. }
 488. /* Distance option value. */
 489. DEFUN (ip_route_distance,
 490. ip_route_distance_cmd,
 491. "ip route A.B.C.D/M (A.B.C.D|INTERFACE|null0) <1-255>",
 492. IP_STR
 493. "Establish static routes\n"
 494. "IP destination prefix (e.g. 10.0.0.0/8)\n"
 495. "IP gateway address\n"
 496. "IP gateway interface name\n"
 497. "Null interface\n"
 498. "Distance value for this route\n")
 499. {
 500. return zebra_static_ipv4 (vty, 1, argv[0], NULL, argv[1], NULL, argv[2],
 501. NULL);
 502. }
 503. DEFUN (ip_route_flags_distance,
 504. ip_route_flags_distance_cmd,
 505. "ip route A.B.C.D/M (A.B.C.D|INTERFACE) (reject|blackhole) <1-255>",
 506. IP_STR
 507. "Establish static routes\n"
 508. "IP destination prefix (e.g. 10.0.0.0/8)\n"
 509. "IP gateway address\n"
 510. "IP gateway interface name\n"
 511. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 512. "Silently discard pkts when matched\n"
 513. "Distance value for this route\n")
 514. {
 515. return zebra_static_ipv4 (vty, 1, argv[0], NULL, argv[1], argv[2], argv[3],
 516. NULL);
 517. }
 518. DEFUN (ip_route_flags_distance2,
 519. ip_route_flags_distance2_cmd,
 520. "ip route A.B.C.D/M (reject|blackhole) <1-255>",
 521. IP_STR
 522. "Establish static routes\n"
 523. "IP destination prefix (e.g. 10.0.0.0/8)\n"
 524. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 525. "Silently discard pkts when matched\n"
 526. "Distance value for this route\n")
 527. {
 528. return zebra_static_ipv4 (vty, 1, argv[0], NULL, NULL, argv[1], argv[2],
 529. NULL);
 530. }
 531. DEFUN (ip_route_mask_distance,
 532. ip_route_mask_distance_cmd,
 533. "ip route A.B.C.D A.B.C.D (A.B.C.D|INTERFACE|null0) <1-255>",
 534. IP_STR
 535. "Establish static routes\n"
 536. "IP destination prefix\n"
 537. "IP destination prefix mask\n"
 538. "IP gateway address\n"
 539. "IP gateway interface name\n"
 540. "Null interface\n"
 541. "Distance value for this route\n")
 542. {
 543. return zebra_static_ipv4 (vty, 1, argv[0], argv[1], argv[2], NULL, argv[3],
 544. NULL);
 545. }
 546. DEFUN (ip_route_mask_flags_distance,
 547. ip_route_mask_flags_distance_cmd,
 548. "ip route A.B.C.D A.B.C.D (A.B.C.D|INTERFACE) (reject|blackhole) <1-255>",
 549. IP_STR
 550. "Establish static routes\n"
 551. "IP destination prefix\n"
 552. "IP destination prefix mask\n"
 553. "IP gateway address\n"
 554. "IP gateway interface name\n"
 555. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 556. "Silently discard pkts when matched\n"
 557. "Distance value for this route\n")
 558. {
 559. return zebra_static_ipv4 (vty, 1, argv[0], argv[1], argv[2], argv[3], argv[4],
 560. NULL);
 561. }
 562. DEFUN (ip_route_mask_flags_distance2,
 563. ip_route_mask_flags_distance2_cmd,
 564. "ip route A.B.C.D A.B.C.D (reject|blackhole) <1-255>",
 565. IP_STR
 566. "Establish static routes\n"
 567. "IP destination prefix\n"
 568. "IP destination prefix mask\n"
 569. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 570. "Silently discard pkts when matched\n"
 571. "Distance value for this route\n")
 572. {
 573. return zebra_static_ipv4 (vty, 1, argv[0], argv[1], NULL, argv[2], argv[3],
 574. NULL);
 575. }
 576. DEFUN (no_ip_route,
 577. no_ip_route_cmd,
 578. "no ip route A.B.C.D/M (A.B.C.D|INTERFACE|null0)",
 579. NO_STR
 580. IP_STR
 581. "Establish static routes\n"
 582. "IP destination prefix (e.g. 10.0.0.0/8)\n"
 583. "IP gateway address\n"
 584. "IP gateway interface name\n"
 585. "Null interface\n")
 586. {
 587. return zebra_static_ipv4 (vty, 0, argv[0], NULL, argv[1], NULL, NULL,
 588. NULL);
 589. }
 590. ALIAS (no_ip_route,
 591. no_ip_route_flags_cmd,
 592. "no ip route A.B.C.D/M (A.B.C.D|INTERFACE) (reject|blackhole)",
 593. NO_STR
 594. IP_STR
 595. "Establish static routes\n"
 596. "IP destination prefix (e.g. 10.0.0.0/8)\n"
 597. "IP gateway address\n"
 598. "IP gateway interface name\n"
 599. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 600. "Silently discard pkts when matched\n")
 601. DEFUN (no_ip_route_flags2,
 602. no_ip_route_flags2_cmd,
 603. "no ip route A.B.C.D/M (reject|blackhole)",
 604. NO_STR
 605. IP_STR
 606. "Establish static routes\n"
 607. "IP destination prefix (e.g. 10.0.0.0/8)\n"
 608. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 609. "Silently discard pkts when matched\n")
 610. {
 611. return zebra_static_ipv4 (vty, 0, argv[0], NULL, NULL, NULL, NULL,
 612. NULL);
 613. }
 614. DEFUN (no_ip_route_mask,
 615. no_ip_route_mask_cmd,
 616. "no ip route A.B.C.D A.B.C.D (A.B.C.D|INTERFACE|null0)",
 617. NO_STR
 618. IP_STR
 619. "Establish static routes\n"
 620. "IP destination prefix\n"
 621. "IP destination prefix mask\n"
 622. "IP gateway address\n"
 623. "IP gateway interface name\n"
 624. "Null interface\n")
 625. {
 626. return zebra_static_ipv4 (vty, 0, argv[0], argv[1], argv[2], NULL, NULL,
 627. NULL);
 628. }
 629. ALIAS (no_ip_route_mask,
 630. no_ip_route_mask_flags_cmd,
 631. "no ip route A.B.C.D A.B.C.D (A.B.C.D|INTERFACE) (reject|blackhole)",
 632. NO_STR
 633. IP_STR
 634. "Establish static routes\n"
 635. "IP destination prefix\n"
 636. "IP destination prefix mask\n"
 637. "IP gateway address\n"
 638. "IP gateway interface name\n"
 639. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 640. "Silently discard pkts when matched\n")
 641. DEFUN (no_ip_route_mask_flags2,
 642. no_ip_route_mask_flags2_cmd,
 643. "no ip route A.B.C.D A.B.C.D (reject|blackhole)",
 644. NO_STR
 645. IP_STR
 646. "Establish static routes\n"
 647. "IP destination prefix\n"
 648. "IP destination prefix mask\n"
 649. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 650. "Silently discard pkts when matched\n")
 651. {
 652. return zebra_static_ipv4 (vty, 0, argv[0], argv[1], NULL, NULL, NULL,
 653. NULL);
 654. }
 655. DEFUN (no_ip_route_distance,
 656. no_ip_route_distance_cmd,
 657. "no ip route A.B.C.D/M (A.B.C.D|INTERFACE|null0) <1-255>",
 658. NO_STR
 659. IP_STR
 660. "Establish static routes\n"
 661. "IP destination prefix (e.g. 10.0.0.0/8)\n"
 662. "IP gateway address\n"
 663. "IP gateway interface name\n"
 664. "Null interface\n"
 665. "Distance value for this route\n")
 666. {
 667. return zebra_static_ipv4 (vty, 0, argv[0], NULL, argv[1], NULL, argv[2],
 668. NULL);
 669. }
 670. DEFUN (no_ip_route_flags_distance,
 671. no_ip_route_flags_distance_cmd,
 672. "no ip route A.B.C.D/M (A.B.C.D|INTERFACE) (reject|blackhole) <1-255>",
 673. NO_STR
 674. IP_STR
 675. "Establish static routes\n"
 676. "IP destination prefix (e.g. 10.0.0.0/8)\n"
 677. "IP gateway address\n"
 678. "IP gateway interface name\n"
 679. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 680. "Silently discard pkts when matched\n"
 681. "Distance value for this route\n")
 682. {
 683. return zebra_static_ipv4 (vty, 0, argv[0], NULL, argv[1], argv[2], argv[3],
 684. NULL);
 685. }
 686. DEFUN (no_ip_route_flags_distance2,
 687. no_ip_route_flags_distance2_cmd,
 688. "no ip route A.B.C.D/M (reject|blackhole) <1-255>",
 689. NO_STR
 690. IP_STR
 691. "Establish static routes\n"
 692. "IP destination prefix (e.g. 10.0.0.0/8)\n"
 693. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 694. "Silently discard pkts when matched\n"
 695. "Distance value for this route\n")
 696. {
 697. return zebra_static_ipv4 (vty, 0, argv[0], NULL, NULL, argv[1], argv[2],
 698. NULL);
 699. }
 700. DEFUN (no_ip_route_mask_distance,
 701. no_ip_route_mask_distance_cmd,
 702. "no ip route A.B.C.D A.B.C.D (A.B.C.D|INTERFACE|null0) <1-255>",
 703. NO_STR
 704. IP_STR
 705. "Establish static routes\n"
 706. "IP destination prefix\n"
 707. "IP destination prefix mask\n"
 708. "IP gateway address\n"
 709. "IP gateway interface name\n"
 710. "Null interface\n"
 711. "Distance value for this route\n")
 712. {
 713. return zebra_static_ipv4 (vty, 0, argv[0], argv[1], argv[2], NULL, argv[3],
 714. NULL);
 715. }
 716. DEFUN (no_ip_route_mask_flags_distance,
 717. no_ip_route_mask_flags_distance_cmd,
 718. "no ip route A.B.C.D A.B.C.D (A.B.C.D|INTERFACE) (reject|blackhole) <1-255>",
 719. NO_STR
 720. IP_STR
 721. "Establish static routes\n"
 722. "IP destination prefix\n"
 723. "IP destination prefix mask\n"
 724. "IP gateway address\n"
 725. "IP gateway interface name\n"
 726. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 727. "Silently discard pkts when matched\n"
 728. "Distance value for this route\n")
 729. {
 730. return zebra_static_ipv4 (vty, 0, argv[0], argv[1], argv[2], argv[3], argv[4],
 731. NULL);
 732. }
 733. DEFUN (no_ip_route_mask_flags_distance2,
 734. no_ip_route_mask_flags_distance2_cmd,
 735. "no ip route A.B.C.D A.B.C.D (reject|blackhole) <1-255>",
 736. NO_STR
 737. IP_STR
 738. "Establish static routes\n"
 739. "IP destination prefix\n"
 740. "IP destination prefix mask\n"
 741. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 742. "Silently discard pkts when matched\n"
 743. "Distance value for this route\n")
 744. {
 745. return zebra_static_ipv4 (vty, 0, argv[0], argv[1], NULL, argv[2], argv[3],
 746. NULL);
 747. }
 748. DEFUN (ip_route_vrf,
 749. ip_route_vrf_cmd,
 750. "ip route A.B.C.D/M (A.B.C.D|INTERFACE|null0) " VRF_CMD_STR,
 751. IP_STR
 752. "Establish static routes\n"
 753. "IP destination prefix (e.g. 10.0.0.0/8)\n"
 754. "IP gateway address\n"
 755. "IP gateway interface name\n"
 756. "Null interface\n"
 757. VRF_CMD_HELP_STR)
 758. {
 759. return zebra_static_ipv4 (vty, 1, argv[0], NULL, argv[1], NULL, NULL,
 760. argv[2]);
 761. }
 762. DEFUN (ip_route_flags_vrf,
 763. ip_route_flags_vrf_cmd,
 764. "ip route A.B.C.D/M (A.B.C.D|INTERFACE) (reject|blackhole) " VRF_CMD_STR,
 765. IP_STR
 766. "Establish static routes\n"
 767. "IP destination prefix (e.g. 10.0.0.0/8)\n"
 768. "IP gateway address\n"
 769. "IP gateway interface name\n"
 770. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 771. "Silently discard pkts when matched\n"
 772. VRF_CMD_HELP_STR)
 773. {
 774. return zebra_static_ipv4 (vty, 1, argv[0], NULL, argv[1], argv[2], NULL,
 775. argv[3]);
 776. }
 777. DEFUN (ip_route_flags2_vrf,
 778. ip_route_flags2_vrf_cmd,
 779. "ip route A.B.C.D/M (reject|blackhole) " VRF_CMD_STR,
 780. IP_STR
 781. "Establish static routes\n"
 782. "IP destination prefix (e.g. 10.0.0.0/8)\n"
 783. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 784. "Silently discard pkts when matched\n"
 785. VRF_CMD_HELP_STR)
 786. {
 787. return zebra_static_ipv4 (vty, 1, argv[0], NULL, NULL, argv[1], NULL,
 788. argv[2]);
 789. }
 790. /* Mask as A.B.C.D format. */
 791. DEFUN (ip_route_mask_vrf,
 792. ip_route_mask_vrf_cmd,
 793. "ip route A.B.C.D A.B.C.D (A.B.C.D|INTERFACE|null0) " VRF_CMD_STR,
 794. IP_STR
 795. "Establish static routes\n"
 796. "IP destination prefix\n"
 797. "IP destination prefix mask\n"
 798. "IP gateway address\n"
 799. "IP gateway interface name\n"
 800. "Null interface\n"
 801. VRF_CMD_HELP_STR)
 802. {
 803. return zebra_static_ipv4 (vty, 1, argv[0], argv[1], argv[2], NULL, NULL,
 804. argv[3]);
 805. }
 806. DEFUN (ip_route_mask_flags_vrf,
 807. ip_route_mask_flags_vrf_cmd,
 808. "ip route A.B.C.D A.B.C.D (A.B.C.D|INTERFACE) (reject|blackhole) " VRF_CMD_STR,
 809. IP_STR
 810. "Establish static routes\n"
 811. "IP destination prefix\n"
 812. "IP destination prefix mask\n"
 813. "IP gateway address\n"
 814. "IP gateway interface name\n"
 815. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 816. "Silently discard pkts when matched\n"
 817. VRF_CMD_HELP_STR)
 818. {
 819. return zebra_static_ipv4 (vty, 1, argv[0], argv[1], argv[2], argv[3], NULL,
 820. argv[4]);
 821. }
 822. DEFUN (ip_route_mask_flags2_vrf,
 823. ip_route_mask_flags2_vrf_cmd,
 824. "ip route A.B.C.D A.B.C.D (reject|blackhole) " VRF_CMD_STR,
 825. IP_STR
 826. "Establish static routes\n"
 827. "IP destination prefix\n"
 828. "IP destination prefix mask\n"
 829. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 830. "Silently discard pkts when matched\n"
 831. VRF_CMD_HELP_STR)
 832. {
 833. return zebra_static_ipv4 (vty, 1, argv[0], argv[1], NULL, argv[2], NULL,
 834. argv[3]);
 835. }
 836. /* Distance option value. */
 837. DEFUN (ip_route_distance_vrf,
 838. ip_route_distance_vrf_cmd,
 839. "ip route A.B.C.D/M (A.B.C.D|INTERFACE|null0) <1-255> " VRF_CMD_STR,
 840. IP_STR
 841. "Establish static routes\n"
 842. "IP destination prefix (e.g. 10.0.0.0/8)\n"
 843. "IP gateway address\n"
 844. "IP gateway interface name\n"
 845. "Null interface\n"
 846. "Distance value for this route\n"
 847. VRF_CMD_HELP_STR)
 848. {
 849. return zebra_static_ipv4 (vty, 1, argv[0], NULL, argv[1], NULL, argv[2],
 850. argv[3]);
 851. }
 852. DEFUN (ip_route_flags_distance_vrf,
 853. ip_route_flags_distance_vrf_cmd,
 854. "ip route A.B.C.D/M (A.B.C.D|INTERFACE) (reject|blackhole) <1-255> " VRF_CMD_STR,
 855. IP_STR
 856. "Establish static routes\n"
 857. "IP destination prefix (e.g. 10.0.0.0/8)\n"
 858. "IP gateway address\n"
 859. "IP gateway interface name\n"
 860. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 861. "Silently discard pkts when matched\n"
 862. "Distance value for this route\n"
 863. VRF_CMD_HELP_STR)
 864. {
 865. return zebra_static_ipv4 (vty, 1, argv[0], NULL, argv[1], argv[2], argv[3],
 866. argv[4]);
 867. }
 868. DEFUN (ip_route_flags_distance2_vrf,
 869. ip_route_flags_distance2_vrf_cmd,
 870. "ip route A.B.C.D/M (reject|blackhole) <1-255> " VRF_CMD_STR,
 871. IP_STR
 872. "Establish static routes\n"
 873. "IP destination prefix (e.g. 10.0.0.0/8)\n"
 874. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 875. "Silently discard pkts when matched\n"
 876. "Distance value for this route\n"
 877. VRF_CMD_HELP_STR)
 878. {
 879. return zebra_static_ipv4 (vty, 1, argv[0], NULL, NULL, argv[1], argv[2],
 880. argv[3]);
 881. }
 882. DEFUN (ip_route_mask_distance_vrf,
 883. ip_route_mask_distance_vrf_cmd,
 884. "ip route A.B.C.D A.B.C.D (A.B.C.D|INTERFACE|null0) <1-255> " VRF_CMD_STR,
 885. IP_STR
 886. "Establish static routes\n"
 887. "IP destination prefix\n"
 888. "IP destination prefix mask\n"
 889. "IP gateway address\n"
 890. "IP gateway interface name\n"
 891. "Null interface\n"
 892. "Distance value for this route\n"
 893. VRF_CMD_HELP_STR)
 894. {
 895. return zebra_static_ipv4 (vty, 1, argv[0], argv[1], argv[2], NULL, argv[3],
 896. argv[4]);
 897. }
 898. DEFUN (ip_route_mask_flags_distance_vrf,
 899. ip_route_mask_flags_distance_vrf_cmd,
 900. "ip route A.B.C.D A.B.C.D (A.B.C.D|INTERFACE) (reject|blackhole) <1-255> " VRF_CMD_STR,
 901. IP_STR
 902. "Establish static routes\n"
 903. "IP destination prefix\n"
 904. "IP destination prefix mask\n"
 905. "IP gateway address\n"
 906. "IP gateway interface name\n"
 907. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 908. "Silently discard pkts when matched\n"
 909. "Distance value for this route\n"
 910. VRF_CMD_HELP_STR)
 911. {
 912. return zebra_static_ipv4 (vty, 1, argv[0], argv[1], argv[2], argv[3], argv[4],
 913. argv[5]);
 914. }
 915. DEFUN (ip_route_mask_flags_distance2_vrf,
 916. ip_route_mask_flags_distance2_vrf_cmd,
 917. "ip route A.B.C.D A.B.C.D (reject|blackhole) <1-255> " VRF_CMD_STR,
 918. IP_STR
 919. "Establish static routes\n"
 920. "IP destination prefix\n"
 921. "IP destination prefix mask\n"
 922. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 923. "Silently discard pkts when matched\n"
 924. "Distance value for this route\n"
 925. VRF_CMD_HELP_STR)
 926. {
 927. return zebra_static_ipv4 (vty, 1, argv[0], argv[1], NULL, argv[2], argv[3],
 928. argv[4]);
 929. }
 930. DEFUN (no_ip_route_vrf,
 931. no_ip_route_vrf_cmd,
 932. "no ip route A.B.C.D/M (A.B.C.D|INTERFACE|null0) " VRF_CMD_STR,
 933. NO_STR
 934. IP_STR
 935. "Establish static routes\n"
 936. "IP destination prefix (e.g. 10.0.0.0/8)\n"
 937. "IP gateway address\n"
 938. "IP gateway interface name\n"
 939. "Null interface\n"
 940. VRF_CMD_HELP_STR)
 941. {
 942. return zebra_static_ipv4 (vty, 0, argv[0], NULL, argv[1], NULL, NULL,
 943. (argc > 3) ? argv[3] : argv[2]);
 944. }
 945. ALIAS (no_ip_route_vrf,
 946. no_ip_route_flags_vrf_cmd,
 947. "no ip route A.B.C.D/M (A.B.C.D|INTERFACE) (reject|blackhole) " VRF_CMD_STR,
 948. NO_STR
 949. IP_STR
 950. "Establish static routes\n"
 951. "IP destination prefix (e.g. 10.0.0.0/8)\n"
 952. "IP gateway address\n"
 953. "IP gateway interface name\n"
 954. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 955. "Silently discard pkts when matched\n"
 956. VRF_CMD_HELP_STR)
 957. DEFUN (no_ip_route_flags2_vrf,
 958. no_ip_route_flags2_vrf_cmd,
 959. "no ip route A.B.C.D/M (reject|blackhole) " VRF_CMD_STR,
 960. NO_STR
 961. IP_STR
 962. "Establish static routes\n"
 963. "IP destination prefix (e.g. 10.0.0.0/8)\n"
 964. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 965. "Silently discard pkts when matched\n"
 966. VRF_CMD_HELP_STR)
 967. {
 968. return zebra_static_ipv4 (vty, 0, argv[0], NULL, NULL, NULL, NULL,
 969. argv[2]);
 970. }
 971. DEFUN (no_ip_route_mask_vrf,
 972. no_ip_route_mask_vrf_cmd,
 973. "no ip route A.B.C.D A.B.C.D (A.B.C.D|INTERFACE|null0) " VRF_CMD_STR,
 974. NO_STR
 975. IP_STR
 976. "Establish static routes\n"
 977. "IP destination prefix\n"
 978. "IP destination prefix mask\n"
 979. "IP gateway address\n"
 980. "IP gateway interface name\n"
 981. "Null interface\n"
 982. VRF_CMD_HELP_STR)
 983. {
 984. return zebra_static_ipv4 (vty, 0, argv[0], argv[1], argv[2], NULL, NULL,
 985. (argc > 4) ? argv[4] : argv[3]);
 986. }
 987. ALIAS (no_ip_route_mask_vrf,
 988. no_ip_route_mask_flags_vrf_cmd,
 989. "no ip route A.B.C.D A.B.C.D (A.B.C.D|INTERFACE) (reject|blackhole) " VRF_CMD_STR,
 990. NO_STR
 991. IP_STR
 992. "Establish static routes\n"
 993. "IP destination prefix\n"
 994. "IP destination prefix mask\n"
 995. "IP gateway address\n"
 996. "IP gateway interface name\n"
 997. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 998. "Silently discard pkts when matched\n"
 999. VRF_CMD_HELP_STR)
 1000. DEFUN (no_ip_route_mask_flags2_vrf,
 1001. no_ip_route_mask_flags2_vrf_cmd,
 1002. "no ip route A.B.C.D A.B.C.D (reject|blackhole) " VRF_CMD_STR,
 1003. NO_STR
 1004. IP_STR
 1005. "Establish static routes\n"
 1006. "IP destination prefix\n"
 1007. "IP destination prefix mask\n"
 1008. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 1009. "Silently discard pkts when matched\n"
 1010. VRF_CMD_HELP_STR)
 1011. {
 1012. return zebra_static_ipv4 (vty, 0, argv[0], argv[1], NULL, NULL, NULL,
 1013. argv[2]);
 1014. }
 1015. DEFUN (no_ip_route_distance_vrf,
 1016. no_ip_route_distance_vrf_cmd,
 1017. "no ip route A.B.C.D/M (A.B.C.D|INTERFACE|null0) <1-255> " VRF_CMD_STR,
 1018. NO_STR
 1019. IP_STR
 1020. "Establish static routes\n"
 1021. "IP destination prefix (e.g. 10.0.0.0/8)\n"
 1022. "IP gateway address\n"
 1023. "IP gateway interface name\n"
 1024. "Null interface\n"
 1025. "Distance value for this route\n"
 1026. VRF_CMD_HELP_STR)
 1027. {
 1028. return zebra_static_ipv4 (vty, 0, argv[0], NULL, argv[1], NULL, argv[2],
 1029. argv[3]);
 1030. }
 1031. DEFUN (no_ip_route_flags_distance_vrf,
 1032. no_ip_route_flags_distance_vrf_cmd,
 1033. "no ip route A.B.C.D/M (A.B.C.D|INTERFACE) (reject|blackhole) <1-255> " VRF_CMD_STR,
 1034. NO_STR
 1035. IP_STR
 1036. "Establish static routes\n"
 1037. "IP destination prefix (e.g. 10.0.0.0/8)\n"
 1038. "IP gateway address\n"
 1039. "IP gateway interface name\n"
 1040. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 1041. "Silently discard pkts when matched\n"
 1042. "Distance value for this route\n"
 1043. VRF_CMD_HELP_STR)
 1044. {
 1045. return zebra_static_ipv4 (vty, 0, argv[0], NULL, argv[1], argv[2], argv[3],
 1046. argv[4]);
 1047. }
 1048. DEFUN (no_ip_route_flags_distance2_vrf,
 1049. no_ip_route_flags_distance2_vrf_cmd,
 1050. "no ip route A.B.C.D/M (reject|blackhole) <1-255> " VRF_CMD_STR,
 1051. NO_STR
 1052. IP_STR
 1053. "Establish static routes\n"
 1054. "IP destination prefix (e.g. 10.0.0.0/8)\n"
 1055. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 1056. "Silently discard pkts when matched\n"
 1057. "Distance value for this route\n"
 1058. VRF_CMD_HELP_STR)
 1059. {
 1060. return zebra_static_ipv4 (vty, 0, argv[0], NULL, NULL, argv[1], argv[2],
 1061. argv[3]);
 1062. }
 1063. DEFUN (no_ip_route_mask_distance_vrf,
 1064. no_ip_route_mask_distance_vrf_cmd,
 1065. "no ip route A.B.C.D A.B.C.D (A.B.C.D|INTERFACE|null0) <1-255> " VRF_CMD_STR,
 1066. NO_STR
 1067. IP_STR
 1068. "Establish static routes\n"
 1069. "IP destination prefix\n"
 1070. "IP destination prefix mask\n"
 1071. "IP gateway address\n"
 1072. "IP gateway interface name\n"
 1073. "Null interface\n"
 1074. "Distance value for this route\n"
 1075. VRF_CMD_HELP_STR)
 1076. {
 1077. return zebra_static_ipv4 (vty, 0, argv[0], argv[1], argv[2], NULL, argv[3],
 1078. argv[4]);
 1079. }
 1080. DEFUN (no_ip_route_mask_flags_distance_vrf,
 1081. no_ip_route_mask_flags_distance_vrf_cmd,
 1082. "no ip route A.B.C.D A.B.C.D (A.B.C.D|INTERFACE) (reject|blackhole) <1-255> " VRF_CMD_STR,
 1083. NO_STR
 1084. IP_STR
 1085. "Establish static routes\n"
 1086. "IP destination prefix\n"
 1087. "IP destination prefix mask\n"
 1088. "IP gateway address\n"
 1089. "IP gateway interface name\n"
 1090. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 1091. "Silently discard pkts when matched\n"
 1092. "Distance value for this route\n"
 1093. VRF_CMD_HELP_STR)
 1094. {
 1095. return zebra_static_ipv4 (vty, 0, argv[0], argv[1], argv[2], argv[3], argv[4],
 1096. argv[5]);
 1097. }
 1098. DEFUN (no_ip_route_mask_flags_distance2_vrf,
 1099. no_ip_route_mask_flags_distance2_vrf_cmd,
 1100. "no ip route A.B.C.D A.B.C.D (reject|blackhole) <1-255> " VRF_CMD_STR,
 1101. NO_STR
 1102. IP_STR
 1103. "Establish static routes\n"
 1104. "IP destination prefix\n"
 1105. "IP destination prefix mask\n"
 1106. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 1107. "Silently discard pkts when matched\n"
 1108. "Distance value for this route\n"
 1109. VRF_CMD_HELP_STR)
 1110. {
 1111. return zebra_static_ipv4 (vty, 0, argv[0], argv[1], NULL, argv[2], argv[3],
 1112. argv[4]);
 1113. }
 1114. char *proto_rm[AFI_MAX][ZEBRA_ROUTE_MAX+1]; /* "any" == ZEBRA_ROUTE_MAX */
 1115. DEFUN (ip_protocol,
 1116. ip_protocol_cmd,
 1117. "ip protocol PROTO route-map ROUTE-MAP",
 1118. NO_STR
 1119. "Apply route map to PROTO\n"
 1120. "Protocol name\n"
 1121. "Route map name\n")
 1122. {
 1123. int i;
 1124. if (strcasecmp(argv[0], "any") == 0)
 1125. i = ZEBRA_ROUTE_MAX;
 1126. else
 1127. i = proto_name2num(argv[0]);
 1128. if (i < 0)
 1129. {
 1130. vty_out (vty, "invalid protocol name \"%s\"%s", argv[0] ? argv[0] : "",
 1131. VTY_NEWLINE);
 1132. return CMD_WARNING;
 1133. }
 1134. if (proto_rm[AFI_IP][i])
 1135. XFREE (MTYPE_ROUTE_MAP_NAME, proto_rm[AFI_IP][i]);
 1136. proto_rm[AFI_IP][i] = XSTRDUP (MTYPE_ROUTE_MAP_NAME, argv[1]);
 1137. return CMD_SUCCESS;
 1138. }
 1139. DEFUN (no_ip_protocol,
 1140. no_ip_protocol_cmd,
 1141. "no ip protocol PROTO",
 1142. NO_STR
 1143. "Remove route map from PROTO\n"
 1144. "Protocol name\n")
 1145. {
 1146. int i;
 1147. if (strcasecmp(argv[0], "any") == 0)
 1148. i = ZEBRA_ROUTE_MAX;
 1149. else
 1150. i = proto_name2num(argv[0]);
 1151. if (i < 0)
 1152. {
 1153. vty_out (vty, "invalid protocol name \"%s\"%s", argv[0] ? argv[0] : "",
 1154. VTY_NEWLINE);
 1155. return CMD_WARNING;
 1156. }
 1157. if (proto_rm[AFI_IP][i])
 1158. XFREE (MTYPE_ROUTE_MAP_NAME, proto_rm[AFI_IP][i]);
 1159. proto_rm[AFI_IP][i] = NULL;
 1160. return CMD_SUCCESS;
 1161. }
 1162. /* New RIB. Detailed information for IPv4 route. */
 1163. static void
 1164. vty_show_ip_route_detail (struct vty *vty, struct route_node *rn, int mcast)
 1165. {
 1166. struct rib *rib;
 1167. struct nexthop *nexthop, *tnexthop;
 1168. int recursing;
 1169. char buf[PREFIX_STRLEN];
 1170. RNODE_FOREACH_RIB (rn, rib)
 1171. {
 1172. const char *mcast_info = "";
 1173. if (mcast)
 1174. {
 1175. rib_table_info_t *info = rn->table->info;
 1176. mcast_info = (info->safi == SAFI_MULTICAST)
 1177. ? " using Multicast RIB"
 1178. : " using Unicast RIB";
 1179. }
 1180. vty_out (vty, "Routing entry for %s%s%s",
 1181. prefix2str (&rn->p, buf, sizeof(buf)), mcast_info,
 1182. VTY_NEWLINE);
 1183. vty_out (vty, " Known via \"%s\"", zebra_route_string (rib->type));
 1184. vty_out (vty, ", distance %u, metric %u", rib->distance, rib->metric);
 1185. if (rib->mtu)
 1186. vty_out (vty, ", mtu %u", rib->mtu);
 1187. vty_out (vty, ", vrf %u", rib->vrf_id);
 1188. if (CHECK_FLAG (rib->flags, ZEBRA_FLAG_SELECTED))
 1189. vty_out (vty, ", best");
 1190. if (CHECK_FLAG (rib->flags, ZEBRA_FLAG_FIB_OVERRIDE))
 1191. vty_out (vty, ", fib-override");
 1192. if (CHECK_FLAG (rib->status, RIB_ENTRY_SELECTED_FIB))
 1193. vty_out (vty, ", fib");
 1194. if (rib->refcnt)
 1195. vty_out (vty, ", refcnt %ld", rib->refcnt);
 1196. if (CHECK_FLAG (rib->flags, ZEBRA_FLAG_BLACKHOLE))
 1197. vty_out (vty, ", blackhole");
 1198. if (CHECK_FLAG (rib->flags, ZEBRA_FLAG_REJECT))
 1199. vty_out (vty, ", reject");
 1200. vty_out (vty, "%s", VTY_NEWLINE);
 1201. #define ONE_DAY_SECOND 60*60*24
 1202. #define ONE_WEEK_SECOND 60*60*24*7
 1203. if (rib->type == ZEBRA_ROUTE_RIP
 1204. || rib->type == ZEBRA_ROUTE_RIPNG
 1205. || rib->type == ZEBRA_ROUTE_OSPF
 1206. || rib->type == ZEBRA_ROUTE_OSPF6
 1207. || rib->type == ZEBRA_ROUTE_BABEL
 1208. || rib->type == ZEBRA_ROUTE_ISIS
 1209. || rib->type == ZEBRA_ROUTE_BGP)
 1210. {
 1211. time_t uptime;
 1212. struct tm *tm;
 1213. uptime = time (NULL);
 1214. uptime -= rib->uptime;
 1215. tm = gmtime (&uptime);
 1216. vty_out (vty, " Last update ");
 1217. if (uptime < ONE_DAY_SECOND)
 1218. vty_out (vty, "%02d:%02d:%02d",
 1219. tm->tm_hour, tm->tm_min, tm->tm_sec);
 1220. else if (uptime < ONE_WEEK_SECOND)
 1221. vty_out (vty, "%dd%02dh%02dm",
 1222. tm->tm_yday, tm->tm_hour, tm->tm_min);
 1223. else
 1224. vty_out (vty, "%02dw%dd%02dh",
 1225. tm->tm_yday/7,
 1226. tm->tm_yday - ((tm->tm_yday/7) * 7), tm->tm_hour);
 1227. vty_out (vty, " ago%s", VTY_NEWLINE);
 1228. }
 1229. for (ALL_NEXTHOPS_RO(rib->nexthop, nexthop, tnexthop, recursing))
 1230. {
 1231. vty_out (vty, " %c%c%s",
 1232. CHECK_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_ACTIVE) ? '>' : ' ',
 1233. CHECK_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_FIB) ? '*' : ' ',
 1234. recursing ? " " : "");
 1235. switch (nexthop->type)
 1236. {
 1237. case NEXTHOP_TYPE_IPV4:
 1238. case NEXTHOP_TYPE_IPV4_IFINDEX:
 1239. vty_out (vty, " %s", inet_ntoa (nexthop->gate.ipv4));
 1240. if (nexthop->ifindex)
 1241. vty_out (vty, ", via %s",
 1242. ifindex2ifname_vrf (nexthop->ifindex, rib->vrf_id));
 1243. break;
 1244. case NEXTHOP_TYPE_IPV6:
 1245. case NEXTHOP_TYPE_IPV6_IFINDEX:
 1246. case NEXTHOP_TYPE_IPV6_IFNAME:
 1247. vty_out (vty, " %s",
 1248. inet_ntop (AF_INET6, &nexthop->gate.ipv6, buf, sizeof(buf)));
 1249. if (nexthop->type == NEXTHOP_TYPE_IPV6_IFNAME)
 1250. vty_out (vty, ", %s", nexthop->ifname);
 1251. else if (nexthop->ifindex)
 1252. vty_out (vty, ", via %s",
 1253. ifindex2ifname_vrf (nexthop->ifindex, rib->vrf_id));
 1254. break;
 1255. case NEXTHOP_TYPE_IFINDEX:
 1256. vty_out (vty, " directly connected, %s",
 1257. ifindex2ifname_vrf (nexthop->ifindex, rib->vrf_id));
 1258. break;
 1259. case NEXTHOP_TYPE_IFNAME:
 1260. vty_out (vty, " directly connected, %s", nexthop->ifname);
 1261. break;
 1262. case NEXTHOP_TYPE_BLACKHOLE:
 1263. vty_out (vty, " directly connected, Null0");
 1264. break;
 1265. default:
 1266. break;
 1267. }
 1268. if (! CHECK_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_ACTIVE))
 1269. vty_out (vty, " inactive");
 1270. if (CHECK_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_ONLINK))
 1271. vty_out (vty, " onlink");
 1272. if (CHECK_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_RECURSIVE))
 1273. vty_out (vty, " (recursive)");
 1274. switch (nexthop->type)
 1275. {
 1276. case NEXTHOP_TYPE_IPV4:
 1277. case NEXTHOP_TYPE_IPV4_IFINDEX:
 1278. case NEXTHOP_TYPE_IPV4_IFNAME:
 1279. if (nexthop->src.ipv4.s_addr)
 1280. {
 1281. if (inet_ntop(AF_INET, &nexthop->src.ipv4, buf, sizeof buf))
 1282. vty_out (vty, ", src %s", buf);
 1283. }
 1284. break;
 1285. #ifdef HAVE_IPV6
 1286. case NEXTHOP_TYPE_IPV6:
 1287. case NEXTHOP_TYPE_IPV6_IFINDEX:
 1288. case NEXTHOP_TYPE_IPV6_IFNAME:
 1289. if (!IPV6_ADDR_SAME(&nexthop->src.ipv6, &in6addr_any))
 1290. {
 1291. if (inet_ntop(AF_INET6, &nexthop->src.ipv6, buf, sizeof buf))
 1292. vty_out (vty, ", src %s", buf);
 1293. }
 1294. break;
 1295. #endif /* HAVE_IPV6 */
 1296. default:
 1297. break;
 1298. }
 1299. vty_out (vty, "%s", VTY_NEWLINE);
 1300. }
 1301. vty_out (vty, "%s", VTY_NEWLINE);
 1302. }
 1303. }
 1304. static void
 1305. vty_show_ip_route (struct vty *vty, struct route_node *rn, struct rib *rib)
 1306. {
 1307. struct nexthop *nexthop, *tnexthop;
 1308. int recursing;
 1309. int len = 0;
 1310. char buf[BUFSIZ];
 1311. /* Nexthop information. */
 1312. for (ALL_NEXTHOPS_RO(rib->nexthop, nexthop, tnexthop, recursing))
 1313. {
 1314. if (nexthop == rib->nexthop)
 1315. {
 1316. /* Prefix information. */
 1317. len = vty_out (vty, "%c%c%c %s",
 1318. zebra_route_char (rib->type),
 1319. CHECK_FLAG (rib->flags, ZEBRA_FLAG_SELECTED)
 1320. ? '>' : ' ',
 1321. CHECK_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_FIB)
 1322. ? '*' : ' ',
 1323. prefix2str (&rn->p, buf, sizeof buf));
 1324. /* Distance and metric display. */
 1325. if (rib->type != ZEBRA_ROUTE_CONNECT
 1326. && rib->type != ZEBRA_ROUTE_KERNEL)
 1327. len += vty_out (vty, " [%d/%d]", rib->distance,
 1328. rib->metric);
 1329. if (rib->vrf_id != VRF_DEFAULT)
 1330. len += vty_out (vty, " [vrf %u]", rib->vrf_id);
 1331. }
 1332. else
 1333. vty_out (vty, " %c%*c",
 1334. CHECK_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_FIB)
 1335. ? '*' : ' ',
 1336. len - 3 + (2 * recursing), ' ');
 1337. switch (nexthop->type)
 1338. {
 1339. case NEXTHOP_TYPE_IPV4:
 1340. case NEXTHOP_TYPE_IPV4_IFINDEX:
 1341. vty_out (vty, " via %s", inet_ntoa (nexthop->gate.ipv4));
 1342. if (nexthop->ifindex)
 1343. vty_out (vty, ", %s",
 1344. ifindex2ifname_vrf (nexthop->ifindex, rib->vrf_id));
 1345. break;
 1346. case NEXTHOP_TYPE_IPV6:
 1347. case NEXTHOP_TYPE_IPV6_IFINDEX:
 1348. case NEXTHOP_TYPE_IPV6_IFNAME:
 1349. vty_out (vty, " via %s",
 1350. inet_ntop (AF_INET6, &nexthop->gate.ipv6, buf, BUFSIZ));
 1351. if (nexthop->type == NEXTHOP_TYPE_IPV6_IFNAME)
 1352. vty_out (vty, ", %s", nexthop->ifname);
 1353. else if (nexthop->ifindex)
 1354. vty_out (vty, ", %s",
 1355. ifindex2ifname_vrf (nexthop->ifindex, rib->vrf_id));
 1356. break;
 1357. case NEXTHOP_TYPE_IFINDEX:
 1358. vty_out (vty, " is directly connected, %s",
 1359. ifindex2ifname_vrf (nexthop->ifindex, rib->vrf_id));
 1360. break;
 1361. case NEXTHOP_TYPE_IFNAME:
 1362. vty_out (vty, " is directly connected, %s", nexthop->ifname);
 1363. break;
 1364. case NEXTHOP_TYPE_BLACKHOLE:
 1365. vty_out (vty, " is directly connected, Null0");
 1366. break;
 1367. default:
 1368. break;
 1369. }
 1370. if (! CHECK_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_ACTIVE))
 1371. vty_out (vty, " inactive");
 1372. if (CHECK_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_ONLINK))
 1373. vty_out (vty, " onlink");
 1374. if (CHECK_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_RECURSIVE))
 1375. vty_out (vty, " (recursive)");
 1376. switch (nexthop->type)
 1377. {
 1378. case NEXTHOP_TYPE_IPV4:
 1379. case NEXTHOP_TYPE_IPV4_IFINDEX:
 1380. case NEXTHOP_TYPE_IPV4_IFNAME:
 1381. if (nexthop->src.ipv4.s_addr)
 1382. {
 1383. if (inet_ntop(AF_INET, &nexthop->src.ipv4, buf, sizeof buf))
 1384. vty_out (vty, ", src %s", buf);
 1385. }
 1386. break;
 1387. #ifdef HAVE_IPV6
 1388. case NEXTHOP_TYPE_IPV6:
 1389. case NEXTHOP_TYPE_IPV6_IFINDEX:
 1390. case NEXTHOP_TYPE_IPV6_IFNAME:
 1391. if (!IPV6_ADDR_SAME(&nexthop->src.ipv6, &in6addr_any))
 1392. {
 1393. if (inet_ntop(AF_INET6, &nexthop->src.ipv6, buf, sizeof buf))
 1394. vty_out (vty, ", src %s", buf);
 1395. }
 1396. break;
 1397. #endif /* HAVE_IPV6 */
 1398. default:
 1399. break;
 1400. }
 1401. if (CHECK_FLAG (rib->flags, ZEBRA_FLAG_BLACKHOLE))
 1402. vty_out (vty, ", bh");
 1403. if (CHECK_FLAG (rib->flags, ZEBRA_FLAG_REJECT))
 1404. vty_out (vty, ", rej");
 1405. if (rib->type == ZEBRA_ROUTE_RIP
 1406. || rib->type == ZEBRA_ROUTE_RIPNG
 1407. || rib->type == ZEBRA_ROUTE_OSPF
 1408. || rib->type == ZEBRA_ROUTE_OSPF6
 1409. || rib->type == ZEBRA_ROUTE_BABEL
 1410. || rib->type == ZEBRA_ROUTE_ISIS
 1411. || rib->type == ZEBRA_ROUTE_BGP)
 1412. {
 1413. time_t uptime;
 1414. struct tm *tm;
 1415. uptime = time (NULL);
 1416. uptime -= rib->uptime;
 1417. tm = gmtime (&uptime);
 1418. #define ONE_DAY_SECOND 60*60*24
 1419. #define ONE_WEEK_SECOND 60*60*24*7
 1420. if (uptime < ONE_DAY_SECOND)
 1421. vty_out (vty, ", %02d:%02d:%02d",
 1422. tm->tm_hour, tm->tm_min, tm->tm_sec);
 1423. else if (uptime < ONE_WEEK_SECOND)
 1424. vty_out (vty, ", %dd%02dh%02dm",
 1425. tm->tm_yday, tm->tm_hour, tm->tm_min);
 1426. else
 1427. vty_out (vty, ", %02dw%dd%02dh",
 1428. tm->tm_yday/7,
 1429. tm->tm_yday - ((tm->tm_yday/7) * 7), tm->tm_hour);
 1430. }
 1431. vty_out (vty, "%s", VTY_NEWLINE);
 1432. }
 1433. }
 1434. DEFUN (show_ip_route,
 1435. show_ip_route_cmd,
 1436. "show ip route",
 1437. SHOW_STR
 1438. IP_STR
 1439. "IP routing table\n")
 1440. {
 1441. vrf_id_t vrf_id = VRF_DEFAULT;
 1442. if (argc > 0)
 1443. VTY_GET_INTEGER ("VRF ID", vrf_id, argv[0]);
 1444. return do_show_ip_route(vty, SAFI_UNICAST, vrf_id);
 1445. }
 1446. static int do_show_ip_route(struct vty *vty, safi_t safi, vrf_id_t vrf_id)
 1447. {
 1448. struct route_table *table;
 1449. struct route_node *rn;
 1450. struct rib *rib;
 1451. int first = 1;
 1452. table = zebra_vrf_table (AFI_IP, safi, vrf_id);
 1453. if (! table)
 1454. return CMD_SUCCESS;
 1455. /* Show all IPv4 routes. */
 1456. for (rn = route_top (table); rn; rn = route_next (rn))
 1457. RNODE_FOREACH_RIB (rn, rib)
 1458. {
 1459. if (first)
 1460. {
 1461. vty_out (vty, SHOW_ROUTE_V4_HEADER);
 1462. first = 0;
 1463. }
 1464. vty_show_ip_route (vty, rn, rib);
 1465. }
 1466. return CMD_SUCCESS;
 1467. }
 1468. ALIAS (show_ip_route,
 1469. show_ip_route_vrf_cmd,
 1470. "show ip route " VRF_CMD_STR,
 1471. SHOW_STR
 1472. IP_STR
 1473. "IP routing table\n"
 1474. VRF_CMD_HELP_STR)
 1475. DEFUN (show_ip_route_prefix_longer,
 1476. show_ip_route_prefix_longer_cmd,
 1477. "show ip route A.B.C.D/M longer-prefixes",
 1478. SHOW_STR
 1479. IP_STR
 1480. "IP routing table\n"
 1481. "IP prefix <network>/<length>, e.g., 35.0.0.0/8\n"
 1482. "Show route matching the specified Network/Mask pair only\n")
 1483. {
 1484. struct route_table *table;
 1485. struct route_node *rn;
 1486. struct rib *rib;
 1487. struct prefix p;
 1488. int ret;
 1489. int first = 1;
 1490. vrf_id_t vrf_id = VRF_DEFAULT;
 1491. ret = str2prefix (argv[0], &p);
 1492. if (! ret)
 1493. {
 1494. vty_out (vty, "%% Malformed Prefix%s", VTY_NEWLINE);
 1495. return CMD_WARNING;
 1496. }
 1497. if (argc > 1)
 1498. VTY_GET_INTEGER ("VRF ID", vrf_id, argv[1]);
 1499. table = zebra_vrf_table (AFI_IP, SAFI_UNICAST, vrf_id);
 1500. if (! table)
 1501. return CMD_SUCCESS;
 1502. /* Show matched type IPv4 routes. */
 1503. for (rn = route_top (table); rn; rn = route_next (rn))
 1504. RNODE_FOREACH_RIB (rn, rib)
 1505. if (prefix_match (&p, &rn->p))
 1506. {
 1507. if (first)
 1508. {
 1509. vty_out (vty, SHOW_ROUTE_V4_HEADER);
 1510. first = 0;
 1511. }
 1512. vty_show_ip_route (vty, rn, rib);
 1513. }
 1514. return CMD_SUCCESS;
 1515. }
 1516. ALIAS (show_ip_route_prefix_longer,
 1517. show_ip_route_prefix_longer_vrf_cmd,
 1518. "show ip route A.B.C.D/M longer-prefixes " VRF_CMD_STR,
 1519. SHOW_STR
 1520. IP_STR
 1521. "IP routing table\n"
 1522. "IP prefix <network>/<length>, e.g., 35.0.0.0/8\n"
 1523. "Show route matching the specified Network/Mask pair only\n"
 1524. VRF_CMD_HELP_STR)
 1525. DEFUN (show_ip_route_supernets,
 1526. show_ip_route_supernets_cmd,
 1527. "show ip route supernets-only",
 1528. SHOW_STR
 1529. IP_STR
 1530. "IP routing table\n"
 1531. "Show supernet entries only\n")
 1532. {
 1533. struct route_table *table;
 1534. struct route_node *rn;
 1535. struct rib *rib;
 1536. u_int32_t addr;
 1537. int first = 1;
 1538. vrf_id_t vrf_id = VRF_DEFAULT;
 1539. if (argc > 0)
 1540. VTY_GET_INTEGER ("VRF ID", vrf_id, argv[0]);
 1541. table = zebra_vrf_table (AFI_IP, SAFI_UNICAST, vrf_id);
 1542. if (! table)
 1543. return CMD_SUCCESS;
 1544. /* Show matched type IPv4 routes. */
 1545. for (rn = route_top (table); rn; rn = route_next (rn))
 1546. RNODE_FOREACH_RIB (rn, rib)
 1547. {
 1548. addr = ntohl (rn->p.u.prefix4.s_addr);
 1549. if ((IN_CLASSC (addr) && rn->p.prefixlen < 24)
 1550. || (IN_CLASSB (addr) && rn->p.prefixlen < 16)
 1551. || (IN_CLASSA (addr) && rn->p.prefixlen < 8))
 1552. {
 1553. if (first)
 1554. {
 1555. vty_out (vty, SHOW_ROUTE_V4_HEADER);
 1556. first = 0;
 1557. }
 1558. vty_show_ip_route (vty, rn, rib);
 1559. }
 1560. }
 1561. return CMD_SUCCESS;
 1562. }
 1563. ALIAS (show_ip_route_supernets,
 1564. show_ip_route_supernets_vrf_cmd,
 1565. "show ip route supernets-only " VRF_CMD_STR,
 1566. SHOW_STR
 1567. IP_STR
 1568. "IP routing table\n"
 1569. "Show supernet entries only\n"
 1570. VRF_CMD_HELP_STR)
 1571. DEFUN (show_ip_route_protocol,
 1572. show_ip_route_protocol_cmd,
 1573. "show ip route " QUAGGA_IP_REDIST_STR_ZEBRA,
 1574. SHOW_STR
 1575. IP_STR
 1576. "IP routing table\n"
 1577. QUAGGA_IP_REDIST_HELP_STR_ZEBRA)
 1578. {
 1579. int type;
 1580. struct route_table *table;
 1581. struct route_node *rn;
 1582. struct rib *rib;
 1583. int first = 1;
 1584. vrf_id_t vrf_id = VRF_DEFAULT;
 1585. type = proto_redistnum (AFI_IP, argv[0]);
 1586. if (type < 0)
 1587. {
 1588. vty_out (vty, "Unknown route type%s", VTY_NEWLINE);
 1589. return CMD_WARNING;
 1590. }
 1591. if (argc > 1)
 1592. VTY_GET_INTEGER ("VRF ID", vrf_id, argv[1]);
 1593. table = zebra_vrf_table (AFI_IP, SAFI_UNICAST, vrf_id);
 1594. if (! table)
 1595. return CMD_SUCCESS;
 1596. /* Show matched type IPv4 routes. */
 1597. for (rn = route_top (table); rn; rn = route_next (rn))
 1598. RNODE_FOREACH_RIB (rn, rib)
 1599. if (rib->type == type)
 1600. {
 1601. if (first)
 1602. {
 1603. vty_out (vty, SHOW_ROUTE_V4_HEADER);
 1604. first = 0;
 1605. }
 1606. vty_show_ip_route (vty, rn, rib);
 1607. }
 1608. return CMD_SUCCESS;
 1609. }
 1610. ALIAS (show_ip_route_protocol,
 1611. show_ip_route_protocol_vrf_cmd,
 1612. "show ip route " QUAGGA_IP_REDIST_STR_ZEBRA " " VRF_CMD_STR,
 1613. SHOW_STR
 1614. IP_STR
 1615. "IP routing table\n"
 1616. QUAGGA_IP_REDIST_HELP_STR_ZEBRA
 1617. VRF_CMD_HELP_STR)
 1618. DEFUN (show_ip_route_addr,
 1619. show_ip_route_addr_cmd,
 1620. "show ip route A.B.C.D",
 1621. SHOW_STR
 1622. IP_STR
 1623. "IP routing table\n"
 1624. "Network in the IP routing table to display\n")
 1625. {
 1626. int ret;
 1627. struct prefix_ipv4 p;
 1628. struct route_table *table;
 1629. struct route_node *rn;
 1630. vrf_id_t vrf_id = VRF_DEFAULT;
 1631. ret = str2prefix_ipv4 (argv[0], &p);
 1632. if (ret <= 0)
 1633. {
 1634. vty_out (vty, "%% Malformed IPv4 address%s", VTY_NEWLINE);
 1635. return CMD_WARNING;
 1636. }
 1637. if (argc > 1)
 1638. VTY_GET_INTEGER ("VRF ID", vrf_id, argv[1]);
 1639. table = zebra_vrf_table (AFI_IP, SAFI_UNICAST, vrf_id);
 1640. if (! table)
 1641. return CMD_SUCCESS;
 1642. rn = route_node_match (table, (struct prefix *) &p);
 1643. if (! rn)
 1644. {
 1645. vty_out (vty, "%% Network not in table%s", VTY_NEWLINE);
 1646. return CMD_WARNING;
 1647. }
 1648. vty_show_ip_route_detail (vty, rn, 0);
 1649. route_unlock_node (rn);
 1650. return CMD_SUCCESS;
 1651. }
 1652. ALIAS (show_ip_route_addr,
 1653. show_ip_route_addr_vrf_cmd,
 1654. "show ip route A.B.C.D " VRF_CMD_STR,
 1655. SHOW_STR
 1656. IP_STR
 1657. "IP routing table\n"
 1658. "Network in the IP routing table to display\n"
 1659. VRF_CMD_HELP_STR)
 1660. DEFUN (show_ip_route_prefix,
 1661. show_ip_route_prefix_cmd,
 1662. "show ip route A.B.C.D/M",
 1663. SHOW_STR
 1664. IP_STR
 1665. "IP routing table\n"
 1666. "IP prefix <network>/<length>, e.g., 35.0.0.0/8\n")
 1667. {
 1668. int ret;
 1669. struct prefix_ipv4 p;
 1670. struct route_table *table;
 1671. struct route_node *rn;
 1672. vrf_id_t vrf_id = VRF_DEFAULT;
 1673. ret = str2prefix_ipv4 (argv[0], &p);
 1674. if (ret <= 0)
 1675. {
 1676. vty_out (vty, "%% Malformed IPv4 address%s", VTY_NEWLINE);
 1677. return CMD_WARNING;
 1678. }
 1679. if (argc > 1)
 1680. VTY_GET_INTEGER ("VRF ID", vrf_id, argv[1]);
 1681. table = zebra_vrf_table (AFI_IP, SAFI_UNICAST, vrf_id);
 1682. if (! table)
 1683. return CMD_SUCCESS;
 1684. rn = route_node_match (table, (struct prefix *) &p);
 1685. if (! rn || rn->p.prefixlen != p.prefixlen)
 1686. {
 1687. vty_out (vty, "%% Network not in table%s", VTY_NEWLINE);
 1688. if (rn)
 1689. route_unlock_node (rn);
 1690. return CMD_WARNING;
 1691. }
 1692. vty_show_ip_route_detail (vty, rn, 0);
 1693. route_unlock_node (rn);
 1694. return CMD_SUCCESS;
 1695. }
 1696. ALIAS (show_ip_route_prefix,
 1697. show_ip_route_prefix_vrf_cmd,
 1698. "show ip route A.B.C.D/M " VRF_CMD_STR,
 1699. SHOW_STR
 1700. IP_STR
 1701. "IP routing table\n"
 1702. "IP prefix <network>/<length>, e.g., 35.0.0.0/8\n"
 1703. VRF_CMD_HELP_STR)
 1704. static void
 1705. vty_show_ip_route_summary (struct vty *vty, struct route_table *table)
 1706. {
 1707. struct route_node *rn;
 1708. struct rib *rib;
 1709. struct nexthop *nexthop;
 1710. #define ZEBRA_ROUTE_IBGP ZEBRA_ROUTE_MAX
 1711. #define ZEBRA_ROUTE_TOTAL (ZEBRA_ROUTE_IBGP + 1)
 1712. u_int32_t rib_cnt[ZEBRA_ROUTE_TOTAL + 1];
 1713. u_int32_t fib_cnt[ZEBRA_ROUTE_TOTAL + 1];
 1714. u_int32_t i;
 1715. memset (&rib_cnt, 0, sizeof(rib_cnt));
 1716. memset (&fib_cnt, 0, sizeof(fib_cnt));
 1717. for (rn = route_top (table); rn; rn = route_next (rn))
 1718. RNODE_FOREACH_RIB (rn, rib)
 1719. for (nexthop = rib->nexthop; nexthop; nexthop = nexthop->next)
 1720. {
 1721. rib_cnt[ZEBRA_ROUTE_TOTAL]++;
 1722. rib_cnt[rib->type]++;
 1723. if (CHECK_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_FIB)
 1724. || nexthop_has_fib_child(nexthop))
 1725. {
 1726. fib_cnt[ZEBRA_ROUTE_TOTAL]++;
 1727. fib_cnt[rib->type]++;
 1728. }
 1729. if (rib->type == ZEBRA_ROUTE_BGP &&
 1730. CHECK_FLAG (rib->flags, ZEBRA_FLAG_IBGP))
 1731. {
 1732. rib_cnt[ZEBRA_ROUTE_IBGP]++;
 1733. if (CHECK_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_FIB)
 1734. || nexthop_has_fib_child(nexthop))
 1735. fib_cnt[ZEBRA_ROUTE_IBGP]++;
 1736. }
 1737. }
 1738. vty_out (vty, "%-20s %-20s %s (vrf %u)%s",
 1739. "Route Source", "Routes", "FIB",
 1740. ((rib_table_info_t *)table->info)->zvrf->vrf_id,
 1741. VTY_NEWLINE);
 1742. for (i = 0; i < ZEBRA_ROUTE_MAX; i++)
 1743. {
 1744. if (rib_cnt[i] > 0)
 1745. {
 1746. if (i == ZEBRA_ROUTE_BGP)
 1747. {
 1748. vty_out (vty, "%-20s %-20d %-20d %s", "ebgp",
 1749. rib_cnt[ZEBRA_ROUTE_BGP] - rib_cnt[ZEBRA_ROUTE_IBGP],
 1750. fib_cnt[ZEBRA_ROUTE_BGP] - fib_cnt[ZEBRA_ROUTE_IBGP],
 1751. VTY_NEWLINE);
 1752. vty_out (vty, "%-20s %-20d %-20d %s", "ibgp",
 1753. rib_cnt[ZEBRA_ROUTE_IBGP], fib_cnt[ZEBRA_ROUTE_IBGP],
 1754. VTY_NEWLINE);
 1755. }
 1756. else
 1757. vty_out (vty, "%-20s %-20d %-20d %s", zebra_route_string(i),
 1758. rib_cnt[i], fib_cnt[i], VTY_NEWLINE);
 1759. }
 1760. }
 1761. vty_out (vty, "------%s", VTY_NEWLINE);
 1762. vty_out (vty, "%-20s %-20d %-20d %s", "Totals", rib_cnt[ZEBRA_ROUTE_TOTAL],
 1763. fib_cnt[ZEBRA_ROUTE_TOTAL], VTY_NEWLINE);
 1764. vty_out (vty, "%s", VTY_NEWLINE);
 1765. }
 1766. /*
 1767. * Implementation of the ip route summary prefix command.
 1768. *
 1769. * This command prints the primary prefixes that have been installed by various
 1770. * protocols on the box.
 1771. *
 1772. */
 1773. static void
 1774. vty_show_ip_route_summary_prefix (struct vty *vty, struct route_table *table)
 1775. {
 1776. struct route_node *rn;
 1777. struct rib *rib;
 1778. struct nexthop *nexthop;
 1779. #define ZEBRA_ROUTE_IBGP ZEBRA_ROUTE_MAX
 1780. #define ZEBRA_ROUTE_TOTAL (ZEBRA_ROUTE_IBGP + 1)
 1781. u_int32_t rib_cnt[ZEBRA_ROUTE_TOTAL + 1];
 1782. u_int32_t fib_cnt[ZEBRA_ROUTE_TOTAL + 1];
 1783. u_int32_t i;
 1784. int cnt;
 1785. memset (&rib_cnt, 0, sizeof(rib_cnt));
 1786. memset (&fib_cnt, 0, sizeof(fib_cnt));
 1787. for (rn = route_top (table); rn; rn = route_next (rn))
 1788. RNODE_FOREACH_RIB (rn, rib)
 1789. {
 1790. /*
 1791. * In case of ECMP, count only once.
 1792. */
 1793. cnt = 0;
 1794. for (nexthop = rib->nexthop; (!cnt && nexthop); nexthop = nexthop->next)
 1795. {
 1796. cnt++;
 1797. rib_cnt[ZEBRA_ROUTE_TOTAL]++;
 1798. rib_cnt[rib->type]++;
 1799. if (CHECK_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_FIB))
 1800. {
 1801. fib_cnt[ZEBRA_ROUTE_TOTAL]++;
 1802. fib_cnt[rib->type]++;
 1803. }
 1804. if (rib->type == ZEBRA_ROUTE_BGP &&
 1805. CHECK_FLAG (rib->flags, ZEBRA_FLAG_IBGP))
 1806. {
 1807. rib_cnt[ZEBRA_ROUTE_IBGP]++;
 1808. if (CHECK_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_FIB))
 1809. fib_cnt[ZEBRA_ROUTE_IBGP]++;
 1810. }
 1811. }
 1812. }
 1813. vty_out (vty, "%-20s %-20s %s (vrf %u)%s",
 1814. "Route Source", "Prefix Routes", "FIB",
 1815. ((rib_table_info_t *)table->info)->zvrf->vrf_id,
 1816. VTY_NEWLINE);
 1817. for (i = 0; i < ZEBRA_ROUTE_MAX; i++)
 1818. {
 1819. if (rib_cnt[i] > 0)
 1820. {
 1821. if (i == ZEBRA_ROUTE_BGP)
 1822. {
 1823. vty_out (vty, "%-20s %-20d %-20d %s", "ebgp",
 1824. rib_cnt[ZEBRA_ROUTE_BGP] - rib_cnt[ZEBRA_ROUTE_IBGP],
 1825. fib_cnt[ZEBRA_ROUTE_BGP] - fib_cnt[ZEBRA_ROUTE_IBGP],
 1826. VTY_NEWLINE);
 1827. vty_out (vty, "%-20s %-20d %-20d %s", "ibgp",
 1828. rib_cnt[ZEBRA_ROUTE_IBGP], fib_cnt[ZEBRA_ROUTE_IBGP],
 1829. VTY_NEWLINE);
 1830. }
 1831. else
 1832. vty_out (vty, "%-20s %-20d %-20d %s", zebra_route_string(i),
 1833. rib_cnt[i], fib_cnt[i], VTY_NEWLINE);
 1834. }
 1835. }
 1836. vty_out (vty, "------%s", VTY_NEWLINE);
 1837. vty_out (vty, "%-20s %-20d %-20d %s", "Totals", rib_cnt[ZEBRA_ROUTE_TOTAL],
 1838. fib_cnt[ZEBRA_ROUTE_TOTAL], VTY_NEWLINE);
 1839. vty_out (vty, "%s", VTY_NEWLINE);
 1840. }
 1841. /* Show route summary. */
 1842. DEFUN (show_ip_route_summary,
 1843. show_ip_route_summary_cmd,
 1844. "show ip route summary",
 1845. SHOW_STR
 1846. IP_STR
 1847. "IP routing table\n"
 1848. "Summary of all routes\n")
 1849. {
 1850. struct route_table *table;
 1851. vrf_id_t vrf_id = VRF_DEFAULT;
 1852. if (argc > 0)
 1853. VTY_GET_INTEGER ("VRF ID", vrf_id, argv[0]);
 1854. table = zebra_vrf_table (AFI_IP, SAFI_UNICAST, vrf_id);
 1855. if (! table)
 1856. return CMD_SUCCESS;
 1857. vty_show_ip_route_summary (vty, table);
 1858. return CMD_SUCCESS;
 1859. }
 1860. ALIAS (show_ip_route_summary,
 1861. show_ip_route_summary_vrf_cmd,
 1862. "show ip route summary " VRF_CMD_STR,
 1863. SHOW_STR
 1864. IP_STR
 1865. "IP routing table\n"
 1866. "Summary of all routes\n"
 1867. VRF_CMD_HELP_STR)
 1868. /* Show route summary prefix. */
 1869. DEFUN (show_ip_route_summary_prefix,
 1870. show_ip_route_summary_prefix_cmd,
 1871. "show ip route summary prefix",
 1872. SHOW_STR
 1873. IP_STR
 1874. "IP routing table\n"
 1875. "Summary of all routes\n"
 1876. "Prefix routes\n")
 1877. {
 1878. struct route_table *table;
 1879. vrf_id_t vrf_id = VRF_DEFAULT;
 1880. if (argc > 0)
 1881. VTY_GET_INTEGER ("VRF ID", vrf_id, argv[0]);
 1882. table = zebra_vrf_table (AFI_IP, SAFI_UNICAST, vrf_id);
 1883. if (! table)
 1884. return CMD_SUCCESS;
 1885. vty_show_ip_route_summary_prefix (vty, table);
 1886. return CMD_SUCCESS;
 1887. }
 1888. ALIAS (show_ip_route_summary_prefix,
 1889. show_ip_route_summary_prefix_vrf_cmd,
 1890. "show ip route summary prefix " VRF_CMD_STR,
 1891. SHOW_STR
 1892. IP_STR
 1893. "IP routing table\n"
 1894. "Summary of all routes\n"
 1895. "Prefix routes\n"
 1896. VRF_CMD_HELP_STR)
 1897. DEFUN (show_ip_route_vrf_all,
 1898. show_ip_route_vrf_all_cmd,
 1899. "show ip route " VRF_ALL_CMD_STR,
 1900. SHOW_STR
 1901. IP_STR
 1902. "IP routing table\n"
 1903. VRF_ALL_CMD_HELP_STR)
 1904. {
 1905. struct route_table *table;
 1906. struct route_node *rn;
 1907. struct rib *rib;
 1908. struct zebra_vrf *zvrf;
 1909. vrf_iter_t iter;
 1910. int first = 1;
 1911. for (iter = vrf_first (); iter != VRF_ITER_INVALID; iter = vrf_next (iter))
 1912. {
 1913. if ((zvrf = vrf_iter2info (iter)) == NULL ||
 1914. (table = zvrf->table[AFI_IP][SAFI_UNICAST]) == NULL)
 1915. continue;
 1916. /* Show all IPv4 routes. */
 1917. for (rn = route_top (table); rn; rn = route_next (rn))
 1918. RNODE_FOREACH_RIB (rn, rib)
 1919. {
 1920. if (first)
 1921. {
 1922. vty_out (vty, SHOW_ROUTE_V4_HEADER);
 1923. first = 0;
 1924. }
 1925. vty_show_ip_route (vty, rn, rib);
 1926. }
 1927. }
 1928. return CMD_SUCCESS;
 1929. }
 1930. DEFUN (show_ip_route_prefix_longer_vrf_all,
 1931. show_ip_route_prefix_longer_vrf_all_cmd,
 1932. "show ip route A.B.C.D/M longer-prefixes " VRF_ALL_CMD_STR,
 1933. SHOW_STR
 1934. IP_STR
 1935. "IP routing table\n"
 1936. "IP prefix <network>/<length>, e.g., 35.0.0.0/8\n"
 1937. "Show route matching the specified Network/Mask pair only\n"
 1938. VRF_ALL_CMD_HELP_STR)
 1939. {
 1940. struct route_table *table;
 1941. struct route_node *rn;
 1942. struct rib *rib;
 1943. struct prefix p;
 1944. struct zebra_vrf *zvrf;
 1945. vrf_iter_t iter;
 1946. int ret;
 1947. int first = 1;
 1948. ret = str2prefix (argv[0], &p);
 1949. if (! ret)
 1950. {
 1951. vty_out (vty, "%% Malformed Prefix%s", VTY_NEWLINE);
 1952. return CMD_WARNING;
 1953. }
 1954. for (iter = vrf_first (); iter != VRF_ITER_INVALID; iter = vrf_next (iter))
 1955. {
 1956. if ((zvrf = vrf_iter2info (iter)) == NULL ||
 1957. (table = zvrf->table[AFI_IP][SAFI_UNICAST]) == NULL)
 1958. continue;
 1959. /* Show matched type IPv4 routes. */
 1960. for (rn = route_top (table); rn; rn = route_next (rn))
 1961. RNODE_FOREACH_RIB (rn, rib)
 1962. if (prefix_match (&p, &rn->p))
 1963. {
 1964. if (first)
 1965. {
 1966. vty_out (vty, SHOW_ROUTE_V4_HEADER);
 1967. first = 0;
 1968. }
 1969. vty_show_ip_route (vty, rn, rib);
 1970. }
 1971. }
 1972. return CMD_SUCCESS;
 1973. }
 1974. DEFUN (show_ip_route_supernets_vrf_all,
 1975. show_ip_route_supernets_vrf_all_cmd,
 1976. "show ip route supernets-only " VRF_ALL_CMD_STR,
 1977. SHOW_STR
 1978. IP_STR
 1979. "IP routing table\n"
 1980. "Show supernet entries only\n"
 1981. VRF_ALL_CMD_HELP_STR)
 1982. {
 1983. struct route_table *table;
 1984. struct route_node *rn;
 1985. struct rib *rib;
 1986. struct zebra_vrf *zvrf;
 1987. vrf_iter_t iter;
 1988. u_int32_t addr;
 1989. int first = 1;
 1990. for (iter = vrf_first (); iter != VRF_ITER_INVALID; iter = vrf_next (iter))
 1991. {
 1992. if ((zvrf = vrf_iter2info (iter)) == NULL ||
 1993. (table = zvrf->table[AFI_IP][SAFI_UNICAST]) == NULL)
 1994. continue;
 1995. /* Show matched type IPv4 routes. */
 1996. for (rn = route_top (table); rn; rn = route_next (rn))
 1997. RNODE_FOREACH_RIB (rn, rib)
 1998. {
 1999. addr = ntohl (rn->p.u.prefix4.s_addr);
 2000. if ((IN_CLASSC (addr) && rn->p.prefixlen < 24)
 2001. || (IN_CLASSB (addr) && rn->p.prefixlen < 16)
 2002. || (IN_CLASSA (addr) && rn->p.prefixlen < 8))
 2003. {
 2004. if (first)
 2005. {
 2006. vty_out (vty, SHOW_ROUTE_V4_HEADER);
 2007. first = 0;
 2008. }
 2009. vty_show_ip_route (vty, rn, rib);
 2010. }
 2011. }
 2012. }
 2013. return CMD_SUCCESS;
 2014. }
 2015. DEFUN (show_ip_route_protocol_vrf_all,
 2016. show_ip_route_protocol_vrf_all_cmd,
 2017. "show ip route " QUAGGA_IP_REDIST_STR_ZEBRA " " VRF_ALL_CMD_STR,
 2018. SHOW_STR
 2019. IP_STR
 2020. "IP routing table\n"
 2021. QUAGGA_IP_REDIST_HELP_STR_ZEBRA
 2022. VRF_ALL_CMD_HELP_STR)
 2023. {
 2024. int type;
 2025. struct route_table *table;
 2026. struct route_node *rn;
 2027. struct rib *rib;
 2028. struct zebra_vrf *zvrf;
 2029. vrf_iter_t iter;
 2030. int first = 1;
 2031. type = proto_redistnum (AFI_IP, argv[0]);
 2032. if (type < 0)
 2033. {
 2034. vty_out (vty, "Unknown route type%s", VTY_NEWLINE);
 2035. return CMD_WARNING;
 2036. }
 2037. for (iter = vrf_first (); iter != VRF_ITER_INVALID; iter = vrf_next (iter))
 2038. {
 2039. if ((zvrf = vrf_iter2info (iter)) == NULL ||
 2040. (table = zvrf->table[AFI_IP][SAFI_UNICAST]) == NULL)
 2041. continue;
 2042. /* Show matched type IPv4 routes. */
 2043. for (rn = route_top (table); rn; rn = route_next (rn))
 2044. RNODE_FOREACH_RIB (rn, rib)
 2045. if (rib->type == type)
 2046. {
 2047. if (first)
 2048. {
 2049. vty_out (vty, SHOW_ROUTE_V4_HEADER);
 2050. first = 0;
 2051. }
 2052. vty_show_ip_route (vty, rn, rib);
 2053. }
 2054. }
 2055. return CMD_SUCCESS;
 2056. }
 2057. DEFUN (show_ip_route_addr_vrf_all,
 2058. show_ip_route_addr_vrf_all_cmd,
 2059. "show ip route A.B.C.D " VRF_ALL_CMD_STR,
 2060. SHOW_STR
 2061. IP_STR
 2062. "IP routing table\n"
 2063. "Network in the IP routing table to display\n"
 2064. VRF_ALL_CMD_HELP_STR)
 2065. {
 2066. int ret;
 2067. struct prefix_ipv4 p;
 2068. struct route_table *table;
 2069. struct route_node *rn;
 2070. struct zebra_vrf *zvrf;
 2071. vrf_iter_t iter;
 2072. ret = str2prefix_ipv4 (argv[0], &p);
 2073. if (ret <= 0)
 2074. {
 2075. vty_out (vty, "%% Malformed IPv4 address%s", VTY_NEWLINE);
 2076. return CMD_WARNING;
 2077. }
 2078. for (iter = vrf_first (); iter != VRF_ITER_INVALID; iter = vrf_next (iter))
 2079. {
 2080. if ((zvrf = vrf_iter2info (iter)) == NULL ||
 2081. (table = zvrf->table[AFI_IP][SAFI_UNICAST]) == NULL)
 2082. continue;
 2083. rn = route_node_match (table, (struct prefix *) &p);
 2084. if (! rn)
 2085. continue;
 2086. vty_show_ip_route_detail (vty, rn, 0);
 2087. route_unlock_node (rn);
 2088. }
 2089. return CMD_SUCCESS;
 2090. }
 2091. DEFUN (show_ip_route_prefix_vrf_all,
 2092. show_ip_route_prefix_vrf_all_cmd,
 2093. "show ip route A.B.C.D/M " VRF_ALL_CMD_STR,
 2094. SHOW_STR
 2095. IP_STR
 2096. "IP routing table\n"
 2097. "IP prefix <network>/<length>, e.g., 35.0.0.0/8\n"
 2098. VRF_ALL_CMD_HELP_STR)
 2099. {
 2100. int ret;
 2101. struct prefix_ipv4 p;
 2102. struct route_table *table;
 2103. struct route_node *rn;
 2104. struct zebra_vrf *zvrf;
 2105. vrf_iter_t iter;
 2106. ret = str2prefix_ipv4 (argv[0], &p);
 2107. if (ret <= 0)
 2108. {
 2109. vty_out (vty, "%% Malformed IPv4 address%s", VTY_NEWLINE);
 2110. return CMD_WARNING;
 2111. }
 2112. for (iter = vrf_first (); iter != VRF_ITER_INVALID; iter = vrf_next (iter))
 2113. {
 2114. if ((zvrf = vrf_iter2info (iter)) == NULL ||
 2115. (table = zvrf->table[AFI_IP][SAFI_UNICAST]) == NULL)
 2116. continue;
 2117. rn = route_node_match (table, (struct prefix *) &p);
 2118. if (! rn)
 2119. continue;
 2120. if (rn->p.prefixlen != p.prefixlen)
 2121. {
 2122. route_unlock_node (rn);
 2123. continue;
 2124. }
 2125. vty_show_ip_route_detail (vty, rn, 0);
 2126. route_unlock_node (rn);
 2127. }
 2128. return CMD_SUCCESS;
 2129. }
 2130. DEFUN (show_ip_route_summary_vrf_all,
 2131. show_ip_route_summary_vrf_all_cmd,
 2132. "show ip route summary " VRF_ALL_CMD_STR,
 2133. SHOW_STR
 2134. IP_STR
 2135. "IP routing table\n"
 2136. "Summary of all routes\n"
 2137. VRF_ALL_CMD_HELP_STR)
 2138. {
 2139. struct zebra_vrf *zvrf;
 2140. vrf_iter_t iter;
 2141. for (iter = vrf_first (); iter != VRF_ITER_INVALID; iter = vrf_next (iter))
 2142. if ((zvrf = vrf_iter2info (iter)) != NULL)
 2143. vty_show_ip_route_summary (vty, zvrf->table[AFI_IP][SAFI_UNICAST]);
 2144. return CMD_SUCCESS;
 2145. }
 2146. DEFUN (show_ip_route_summary_prefix_vrf_all,
 2147. show_ip_route_summary_prefix_vrf_all_cmd,
 2148. "show ip route summary prefix " VRF_ALL_CMD_STR,
 2149. SHOW_STR
 2150. IP_STR
 2151. "IP routing table\n"
 2152. "Summary of all routes\n"
 2153. "Prefix routes\n"
 2154. VRF_ALL_CMD_HELP_STR)
 2155. {
 2156. struct zebra_vrf *zvrf;
 2157. vrf_iter_t iter;
 2158. for (iter = vrf_first (); iter != VRF_ITER_INVALID; iter = vrf_next (iter))
 2159. if ((zvrf = vrf_iter2info (iter)) != NULL)
 2160. vty_show_ip_route_summary_prefix (vty, zvrf->table[AFI_IP][SAFI_UNICAST]);
 2161. return CMD_SUCCESS;
 2162. }
 2163. /* Write IPv4 static route configuration. */
 2164. static int
 2165. static_config_ipv4 (struct vty *vty, safi_t safi, const char *cmd)
 2166. {
 2167. struct route_node *rn;
 2168. struct static_route *si;
 2169. struct route_table *stable;
 2170. struct zebra_vrf *zvrf;
 2171. vrf_iter_t iter;
 2172. int write;
 2173. write = 0;
 2174. for (iter = vrf_first (); iter != VRF_ITER_INVALID; iter = vrf_next (iter))
 2175. {
 2176. if ((zvrf = vrf_iter2info (iter)) == NULL ||
 2177. (stable = zvrf->stable[AFI_IP][safi]) == NULL)
 2178. continue;
 2179. for (rn = route_top (stable); rn; rn = route_next (rn))
 2180. for (si = rn->info; si; si = si->next)
 2181. {
 2182. vty_out (vty, "%s %s/%d", cmd, inet_ntoa (rn->p.u.prefix4),
 2183. rn->p.prefixlen);
 2184. switch (si->type)
 2185. {
 2186. case STATIC_IPV4_GATEWAY:
 2187. vty_out (vty, " %s", inet_ntoa (si->addr.ipv4));
 2188. break;
 2189. case STATIC_IPV4_IFNAME:
 2190. vty_out (vty, " %s", si->ifname);
 2191. break;
 2192. case STATIC_IPV4_BLACKHOLE:
 2193. vty_out (vty, " Null0");
 2194. break;
 2195. }
 2196. /* flags are incompatible with STATIC_IPV4_BLACKHOLE */
 2197. if (si->type != STATIC_IPV4_BLACKHOLE)
 2198. {
 2199. if (CHECK_FLAG(si->flags, ZEBRA_FLAG_REJECT))
 2200. vty_out (vty, " %s", "reject");
 2201. if (CHECK_FLAG(si->flags, ZEBRA_FLAG_BLACKHOLE))
 2202. vty_out (vty, " %s", "blackhole");
 2203. }
 2204. if (si->distance != ZEBRA_STATIC_DISTANCE_DEFAULT)
 2205. vty_out (vty, " %d", si->distance);
 2206. if (si->vrf_id != VRF_DEFAULT)
 2207. vty_out (vty, " vrf %u", si->vrf_id);
 2208. vty_out (vty, "%s", VTY_NEWLINE);
 2209. write = 1;
 2210. }
 2211. }
 2212. return write;
 2213. }
 2214. DEFUN (show_ip_protocol,
 2215. show_ip_protocol_cmd,
 2216. "show ip protocol",
 2217. SHOW_STR
 2218. IP_STR
 2219. "IP protocol filtering status\n")
 2220. {
 2221. int i;
 2222. vty_out(vty, "Protocol : route-map %s", VTY_NEWLINE);
 2223. vty_out(vty, "------------------------%s", VTY_NEWLINE);
 2224. for (i=0;i<ZEBRA_ROUTE_MAX;i++)
 2225. {
 2226. if (proto_rm[AFI_IP][i])
 2227. vty_out (vty, "%-10s : %-10s%s", zebra_route_string(i),
 2228. proto_rm[AFI_IP][i],
 2229. VTY_NEWLINE);
 2230. else
 2231. vty_out (vty, "%-10s : none%s", zebra_route_string(i), VTY_NEWLINE);
 2232. }
 2233. if (proto_rm[AFI_IP][i])
 2234. vty_out (vty, "%-10s : %-10s%s", "any", proto_rm[AFI_IP][i],
 2235. VTY_NEWLINE);
 2236. else
 2237. vty_out (vty, "%-10s : none%s", "any", VTY_NEWLINE);
 2238. return CMD_SUCCESS;
 2239. }
 2240. #ifdef HAVE_IPV6
 2241. /* General fucntion for IPv6 static route. */
 2242. static int
 2243. static_ipv6_func (struct vty *vty, int add_cmd, const char *dest_str,
 2244. const char *gate_str, const char *ifname,
 2245. const char *flag_str, const char *distance_str,
 2246. const char *vrf_id_str)
 2247. {
 2248. int ret;
 2249. u_char distance;
 2250. struct prefix p;
 2251. struct in6_addr *gate = NULL;
 2252. struct in6_addr gate_addr;
 2253. u_char type = 0;
 2254. vrf_id_t vrf_id = VRF_DEFAULT;
 2255. u_char flag = 0;
 2256. ret = str2prefix (dest_str, &p);
 2257. if (ret <= 0)
 2258. {
 2259. vty_out (vty, "%% Malformed address%s", VTY_NEWLINE);
 2260. return CMD_WARNING;
 2261. }
 2262. /* Apply mask for given prefix. */
 2263. apply_mask (&p);
 2264. /* Route flags */
 2265. if (flag_str) {
 2266. switch(flag_str[0]) {
 2267. case 'r':
 2268. case 'R': /* XXX */
 2269. SET_FLAG (flag, ZEBRA_FLAG_REJECT);
 2270. break;
 2271. case 'b':
 2272. case 'B': /* XXX */
 2273. SET_FLAG (flag, ZEBRA_FLAG_BLACKHOLE);
 2274. break;
 2275. default:
 2276. vty_out (vty, "%% Malformed flag %s %s", flag_str, VTY_NEWLINE);
 2277. return CMD_WARNING;
 2278. }
 2279. }
 2280. /* Administrative distance. */
 2281. if (distance_str)
 2282. distance = atoi (distance_str);
 2283. else
 2284. distance = ZEBRA_STATIC_DISTANCE_DEFAULT;
 2285. /* When gateway is valid IPv6 addrees, then gate is treated as
 2286. nexthop address other case gate is treated as interface name. */
 2287. ret = inet_pton (AF_INET6, gate_str, &gate_addr);
 2288. if (ifname)
 2289. {
 2290. /* When ifname is specified. It must be come with gateway
 2291. address. */
 2292. if (ret != 1)
 2293. {
 2294. vty_out (vty, "%% Malformed address%s", VTY_NEWLINE);
 2295. return CMD_WARNING;
 2296. }
 2297. type = STATIC_IPV6_GATEWAY_IFNAME;
 2298. gate = &gate_addr;
 2299. }
 2300. else
 2301. {
 2302. if (ret == 1)
 2303. {
 2304. type = STATIC_IPV6_GATEWAY;
 2305. gate = &gate_addr;
 2306. }
 2307. else
 2308. {
 2309. type = STATIC_IPV6_IFNAME;
 2310. ifname = gate_str;
 2311. }
 2312. }
 2313. /* VRF id */
 2314. if (vrf_id_str)
 2315. VTY_GET_INTEGER ("VRF ID", vrf_id, vrf_id_str);
 2316. if (add_cmd)
 2317. static_add_ipv6 (&p, type, gate, ifname, flag, distance, vrf_id);
 2318. else
 2319. static_delete_ipv6 (&p, type, gate, ifname, distance, vrf_id);
 2320. return CMD_SUCCESS;
 2321. }
 2322. DEFUN (ipv6_route,
 2323. ipv6_route_cmd,
 2324. "ipv6 route X:X::X:X/M (X:X::X:X|INTERFACE)",
 2325. IP_STR
 2326. "Establish static routes\n"
 2327. "IPv6 destination prefix (e.g. 3ffe:506::/32)\n"
 2328. "IPv6 gateway address\n"
 2329. "IPv6 gateway interface name\n")
 2330. {
 2331. return static_ipv6_func (vty, 1, argv[0], argv[1], NULL, NULL, NULL,
 2332. NULL);
 2333. }
 2334. DEFUN (ipv6_route_flags,
 2335. ipv6_route_flags_cmd,
 2336. "ipv6 route X:X::X:X/M (X:X::X:X|INTERFACE) (reject|blackhole)",
 2337. IP_STR
 2338. "Establish static routes\n"
 2339. "IPv6 destination prefix (e.g. 3ffe:506::/32)\n"
 2340. "IPv6 gateway address\n"
 2341. "IPv6 gateway interface name\n"
 2342. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 2343. "Silently discard pkts when matched\n")
 2344. {
 2345. return static_ipv6_func (vty, 1, argv[0], argv[1], NULL, argv[2], NULL,
 2346. NULL);
 2347. }
 2348. DEFUN (ipv6_route_ifname,
 2349. ipv6_route_ifname_cmd,
 2350. "ipv6 route X:X::X:X/M X:X::X:X INTERFACE",
 2351. IP_STR
 2352. "Establish static routes\n"
 2353. "IPv6 destination prefix (e.g. 3ffe:506::/32)\n"
 2354. "IPv6 gateway address\n"
 2355. "IPv6 gateway interface name\n")
 2356. {
 2357. return static_ipv6_func (vty, 1, argv[0], argv[1], argv[2], NULL, NULL,
 2358. NULL);
 2359. }
 2360. DEFUN (ipv6_route_ifname_flags,
 2361. ipv6_route_ifname_flags_cmd,
 2362. "ipv6 route X:X::X:X/M X:X::X:X INTERFACE (reject|blackhole)",
 2363. IP_STR
 2364. "Establish static routes\n"
 2365. "IPv6 destination prefix (e.g. 3ffe:506::/32)\n"
 2366. "IPv6 gateway address\n"
 2367. "IPv6 gateway interface name\n"
 2368. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 2369. "Silently discard pkts when matched\n")
 2370. {
 2371. return static_ipv6_func (vty, 1, argv[0], argv[1], argv[2], argv[3], NULL,
 2372. NULL);
 2373. }
 2374. DEFUN (ipv6_route_pref,
 2375. ipv6_route_pref_cmd,
 2376. "ipv6 route X:X::X:X/M (X:X::X:X|INTERFACE) <1-255>",
 2377. IP_STR
 2378. "Establish static routes\n"
 2379. "IPv6 destination prefix (e.g. 3ffe:506::/32)\n"
 2380. "IPv6 gateway address\n"
 2381. "IPv6 gateway interface name\n"
 2382. "Distance value for this prefix\n")
 2383. {
 2384. return static_ipv6_func (vty, 1, argv[0], argv[1], NULL, NULL, argv[2],
 2385. NULL);
 2386. }
 2387. DEFUN (ipv6_route_flags_pref,
 2388. ipv6_route_flags_pref_cmd,
 2389. "ipv6 route X:X::X:X/M (X:X::X:X|INTERFACE) (reject|blackhole) <1-255>",
 2390. IP_STR
 2391. "Establish static routes\n"
 2392. "IPv6 destination prefix (e.g. 3ffe:506::/32)\n"
 2393. "IPv6 gateway address\n"
 2394. "IPv6 gateway interface name\n"
 2395. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 2396. "Silently discard pkts when matched\n"
 2397. "Distance value for this prefix\n")
 2398. {
 2399. return static_ipv6_func (vty, 1, argv[0], argv[1], NULL, argv[2], argv[3],
 2400. NULL);
 2401. }
 2402. DEFUN (ipv6_route_ifname_pref,
 2403. ipv6_route_ifname_pref_cmd,
 2404. "ipv6 route X:X::X:X/M X:X::X:X INTERFACE <1-255>",
 2405. IP_STR
 2406. "Establish static routes\n"
 2407. "IPv6 destination prefix (e.g. 3ffe:506::/32)\n"
 2408. "IPv6 gateway address\n"
 2409. "IPv6 gateway interface name\n"
 2410. "Distance value for this prefix\n")
 2411. {
 2412. return static_ipv6_func (vty, 1, argv[0], argv[1], argv[2], NULL, argv[3],
 2413. NULL);
 2414. }
 2415. DEFUN (ipv6_route_ifname_flags_pref,
 2416. ipv6_route_ifname_flags_pref_cmd,
 2417. "ipv6 route X:X::X:X/M X:X::X:X INTERFACE (reject|blackhole) <1-255>",
 2418. IP_STR
 2419. "Establish static routes\n"
 2420. "IPv6 destination prefix (e.g. 3ffe:506::/32)\n"
 2421. "IPv6 gateway address\n"
 2422. "IPv6 gateway interface name\n"
 2423. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 2424. "Silently discard pkts when matched\n"
 2425. "Distance value for this prefix\n")
 2426. {
 2427. return static_ipv6_func (vty, 1, argv[0], argv[1], argv[2], argv[3], argv[4],
 2428. NULL);
 2429. }
 2430. DEFUN (no_ipv6_route,
 2431. no_ipv6_route_cmd,
 2432. "no ipv6 route X:X::X:X/M (X:X::X:X|INTERFACE)",
 2433. NO_STR
 2434. IP_STR
 2435. "Establish static routes\n"
 2436. "IPv6 destination prefix (e.g. 3ffe:506::/32)\n"
 2437. "IPv6 gateway address\n"
 2438. "IPv6 gateway interface name\n")
 2439. {
 2440. return static_ipv6_func (vty, 0, argv[0], argv[1], NULL, NULL, NULL,
 2441. NULL);
 2442. }
 2443. ALIAS (no_ipv6_route,
 2444. no_ipv6_route_flags_cmd,
 2445. "no ipv6 route X:X::X:X/M (X:X::X:X|INTERFACE) (reject|blackhole)",
 2446. NO_STR
 2447. IP_STR
 2448. "Establish static routes\n"
 2449. "IPv6 destination prefix (e.g. 3ffe:506::/32)\n"
 2450. "IPv6 gateway address\n"
 2451. "IPv6 gateway interface name\n"
 2452. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 2453. "Silently discard pkts when matched\n")
 2454. DEFUN (no_ipv6_route_ifname,
 2455. no_ipv6_route_ifname_cmd,
 2456. "no ipv6 route X:X::X:X/M X:X::X:X INTERFACE",
 2457. NO_STR
 2458. IP_STR
 2459. "Establish static routes\n"
 2460. "IPv6 destination prefix (e.g. 3ffe:506::/32)\n"
 2461. "IPv6 gateway address\n"
 2462. "IPv6 gateway interface name\n")
 2463. {
 2464. return static_ipv6_func (vty, 0, argv[0], argv[1], argv[2], NULL, NULL,
 2465. NULL);
 2466. }
 2467. ALIAS (no_ipv6_route_ifname,
 2468. no_ipv6_route_ifname_flags_cmd,
 2469. "no ipv6 route X:X::X:X/M X:X::X:X INTERFACE (reject|blackhole)",
 2470. NO_STR
 2471. IP_STR
 2472. "Establish static routes\n"
 2473. "IPv6 destination prefix (e.g. 3ffe:506::/32)\n"
 2474. "IPv6 gateway address\n"
 2475. "IPv6 gateway interface name\n"
 2476. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 2477. "Silently discard pkts when matched\n")
 2478. DEFUN (no_ipv6_route_pref,
 2479. no_ipv6_route_pref_cmd,
 2480. "no ipv6 route X:X::X:X/M (X:X::X:X|INTERFACE) <1-255>",
 2481. NO_STR
 2482. IP_STR
 2483. "Establish static routes\n"
 2484. "IPv6 destination prefix (e.g. 3ffe:506::/32)\n"
 2485. "IPv6 gateway address\n"
 2486. "IPv6 gateway interface name\n"
 2487. "Distance value for this prefix\n")
 2488. {
 2489. return static_ipv6_func (vty, 0, argv[0], argv[1], NULL, NULL, argv[2],
 2490. NULL);
 2491. }
 2492. DEFUN (no_ipv6_route_flags_pref,
 2493. no_ipv6_route_flags_pref_cmd,
 2494. "no ipv6 route X:X::X:X/M (X:X::X:X|INTERFACE) (reject|blackhole) <1-255>",
 2495. NO_STR
 2496. IP_STR
 2497. "Establish static routes\n"
 2498. "IPv6 destination prefix (e.g. 3ffe:506::/32)\n"
 2499. "IPv6 gateway address\n"
 2500. "IPv6 gateway interface name\n"
 2501. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 2502. "Silently discard pkts when matched\n"
 2503. "Distance value for this prefix\n")
 2504. {
 2505. /* We do not care about argv[2] */
 2506. return static_ipv6_func (vty, 0, argv[0], argv[1], NULL, argv[2], argv[3],
 2507. NULL);
 2508. }
 2509. DEFUN (no_ipv6_route_ifname_pref,
 2510. no_ipv6_route_ifname_pref_cmd,
 2511. "no ipv6 route X:X::X:X/M X:X::X:X INTERFACE <1-255>",
 2512. NO_STR
 2513. IP_STR
 2514. "Establish static routes\n"
 2515. "IPv6 destination prefix (e.g. 3ffe:506::/32)\n"
 2516. "IPv6 gateway address\n"
 2517. "IPv6 gateway interface name\n"
 2518. "Distance value for this prefix\n")
 2519. {
 2520. return static_ipv6_func (vty, 0, argv[0], argv[1], argv[2], NULL, argv[3],
 2521. NULL);
 2522. }
 2523. DEFUN (no_ipv6_route_ifname_flags_pref,
 2524. no_ipv6_route_ifname_flags_pref_cmd,
 2525. "no ipv6 route X:X::X:X/M X:X::X:X INTERFACE (reject|blackhole) <1-255>",
 2526. NO_STR
 2527. IP_STR
 2528. "Establish static routes\n"
 2529. "IPv6 destination prefix (e.g. 3ffe:506::/32)\n"
 2530. "IPv6 gateway address\n"
 2531. "IPv6 gateway interface name\n"
 2532. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 2533. "Silently discard pkts when matched\n"
 2534. "Distance value for this prefix\n")
 2535. {
 2536. return static_ipv6_func (vty, 0, argv[0], argv[1], argv[2], argv[3], argv[4],
 2537. NULL);
 2538. }
 2539. DEFUN (ipv6_route_vrf,
 2540. ipv6_route_vrf_cmd,
 2541. "ipv6 route X:X::X:X/M (X:X::X:X|INTERFACE) " VRF_CMD_STR,
 2542. IP_STR
 2543. "Establish static routes\n"
 2544. "IPv6 destination prefix (e.g. 3ffe:506::/32)\n"
 2545. "IPv6 gateway address\n"
 2546. "IPv6 gateway interface name\n"
 2547. VRF_CMD_HELP_STR)
 2548. {
 2549. return static_ipv6_func (vty, 1, argv[0], argv[1], NULL, NULL, NULL,
 2550. argv[2]);
 2551. }
 2552. DEFUN (ipv6_route_flags_vrf,
 2553. ipv6_route_flags_vrf_cmd,
 2554. "ipv6 route X:X::X:X/M (X:X::X:X|INTERFACE) (reject|blackhole) " VRF_CMD_STR,
 2555. IP_STR
 2556. "Establish static routes\n"
 2557. "IPv6 destination prefix (e.g. 3ffe:506::/32)\n"
 2558. "IPv6 gateway address\n"
 2559. "IPv6 gateway interface name\n"
 2560. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 2561. "Silently discard pkts when matched\n"
 2562. VRF_CMD_HELP_STR)
 2563. {
 2564. return static_ipv6_func (vty, 1, argv[0], argv[1], NULL, argv[2], NULL,
 2565. argv[3]);
 2566. }
 2567. DEFUN (ipv6_route_ifname_vrf,
 2568. ipv6_route_ifname_vrf_cmd,
 2569. "ipv6 route X:X::X:X/M X:X::X:X INTERFACE " VRF_CMD_STR,
 2570. IP_STR
 2571. "Establish static routes\n"
 2572. "IPv6 destination prefix (e.g. 3ffe:506::/32)\n"
 2573. "IPv6 gateway address\n"
 2574. "IPv6 gateway interface name\n"
 2575. VRF_CMD_HELP_STR)
 2576. {
 2577. return static_ipv6_func (vty, 1, argv[0], argv[1], argv[2], NULL, NULL,
 2578. argv[3]);
 2579. }
 2580. DEFUN (ipv6_route_ifname_flags_vrf,
 2581. ipv6_route_ifname_flags_vrf_cmd,
 2582. "ipv6 route X:X::X:X/M X:X::X:X INTERFACE (reject|blackhole) " VRF_CMD_STR,
 2583. IP_STR
 2584. "Establish static routes\n"
 2585. "IPv6 destination prefix (e.g. 3ffe:506::/32)\n"
 2586. "IPv6 gateway address\n"
 2587. "IPv6 gateway interface name\n"
 2588. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 2589. "Silently discard pkts when matched\n"
 2590. VRF_CMD_HELP_STR)
 2591. {
 2592. return static_ipv6_func (vty, 1, argv[0], argv[1], argv[2], argv[3], NULL,
 2593. argv[4]);
 2594. }
 2595. DEFUN (ipv6_route_pref_vrf,
 2596. ipv6_route_pref_vrf_cmd,
 2597. "ipv6 route X:X::X:X/M (X:X::X:X|INTERFACE) <1-255> " VRF_CMD_STR,
 2598. IP_STR
 2599. "Establish static routes\n"
 2600. "IPv6 destination prefix (e.g. 3ffe:506::/32)\n"
 2601. "IPv6 gateway address\n"
 2602. "IPv6 gateway interface name\n"
 2603. "Distance value for this prefix\n"
 2604. VRF_CMD_HELP_STR)
 2605. {
 2606. return static_ipv6_func (vty, 1, argv[0], argv[1], NULL, NULL, argv[2],
 2607. argv[3]);
 2608. }
 2609. DEFUN (ipv6_route_flags_pref_vrf,
 2610. ipv6_route_flags_pref_vrf_cmd,
 2611. "ipv6 route X:X::X:X/M (X:X::X:X|INTERFACE) (reject|blackhole) <1-255> " VRF_CMD_STR,
 2612. IP_STR
 2613. "Establish static routes\n"
 2614. "IPv6 destination prefix (e.g. 3ffe:506::/32)\n"
 2615. "IPv6 gateway address\n"
 2616. "IPv6 gateway interface name\n"
 2617. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 2618. "Silently discard pkts when matched\n"
 2619. "Distance value for this prefix\n"
 2620. VRF_CMD_HELP_STR)
 2621. {
 2622. return static_ipv6_func (vty, 1, argv[0], argv[1], NULL, argv[2], argv[3],
 2623. argv[4]);
 2624. }
 2625. DEFUN (ipv6_route_ifname_pref_vrf,
 2626. ipv6_route_ifname_pref_vrf_cmd,
 2627. "ipv6 route X:X::X:X/M X:X::X:X INTERFACE <1-255> " VRF_CMD_STR,
 2628. IP_STR
 2629. "Establish static routes\n"
 2630. "IPv6 destination prefix (e.g. 3ffe:506::/32)\n"
 2631. "IPv6 gateway address\n"
 2632. "IPv6 gateway interface name\n"
 2633. "Distance value for this prefix\n"
 2634. VRF_CMD_HELP_STR)
 2635. {
 2636. return static_ipv6_func (vty, 1, argv[0], argv[1], argv[2], NULL, argv[3],
 2637. argv[4]);
 2638. }
 2639. DEFUN (ipv6_route_ifname_flags_pref_vrf,
 2640. ipv6_route_ifname_flags_pref_vrf_cmd,
 2641. "ipv6 route X:X::X:X/M X:X::X:X INTERFACE (reject|blackhole) <1-255> " VRF_CMD_STR,
 2642. IP_STR
 2643. "Establish static routes\n"
 2644. "IPv6 destination prefix (e.g. 3ffe:506::/32)\n"
 2645. "IPv6 gateway address\n"
 2646. "IPv6 gateway interface name\n"
 2647. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 2648. "Silently discard pkts when matched\n"
 2649. "Distance value for this prefix\n"
 2650. VRF_CMD_HELP_STR)
 2651. {
 2652. return static_ipv6_func (vty, 1, argv[0], argv[1], argv[2], argv[3], argv[4],
 2653. argv[5]);
 2654. }
 2655. DEFUN (no_ipv6_route_vrf,
 2656. no_ipv6_route_vrf_cmd,
 2657. "no ipv6 route X:X::X:X/M (X:X::X:X|INTERFACE) " VRF_CMD_STR,
 2658. NO_STR
 2659. IP_STR
 2660. "Establish static routes\n"
 2661. "IPv6 destination prefix (e.g. 3ffe:506::/32)\n"
 2662. "IPv6 gateway address\n"
 2663. "IPv6 gateway interface name\n"
 2664. VRF_CMD_HELP_STR)
 2665. {
 2666. return static_ipv6_func (vty, 0, argv[0], argv[1], NULL, NULL, NULL,
 2667. (argc > 3) ? argv[3] : argv[2]);
 2668. }
 2669. ALIAS (no_ipv6_route_vrf,
 2670. no_ipv6_route_flags_vrf_cmd,
 2671. "no ipv6 route X:X::X:X/M (X:X::X:X|INTERFACE) (reject|blackhole) " VRF_CMD_STR,
 2672. NO_STR
 2673. IP_STR
 2674. "Establish static routes\n"
 2675. "IPv6 destination prefix (e.g. 3ffe:506::/32)\n"
 2676. "IPv6 gateway address\n"
 2677. "IPv6 gateway interface name\n"
 2678. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 2679. "Silently discard pkts when matched\n"
 2680. VRF_CMD_HELP_STR)
 2681. DEFUN (no_ipv6_route_ifname_vrf,
 2682. no_ipv6_route_ifname_vrf_cmd,
 2683. "no ipv6 route X:X::X:X/M X:X::X:X INTERFACE " VRF_CMD_STR,
 2684. NO_STR
 2685. IP_STR
 2686. "Establish static routes\n"
 2687. "IPv6 destination prefix (e.g. 3ffe:506::/32)\n"
 2688. "IPv6 gateway address\n"
 2689. "IPv6 gateway interface name\n"
 2690. VRF_CMD_HELP_STR)
 2691. {
 2692. return static_ipv6_func (vty, 0, argv[0], argv[1], argv[2], NULL, NULL,
 2693. (argc > 4) ? argv[4] : argv[3]);
 2694. }
 2695. ALIAS (no_ipv6_route_ifname_vrf,
 2696. no_ipv6_route_ifname_flags_vrf_cmd,
 2697. "no ipv6 route X:X::X:X/M X:X::X:X INTERFACE (reject|blackhole) " VRF_CMD_STR,
 2698. NO_STR
 2699. IP_STR
 2700. "Establish static routes\n"
 2701. "IPv6 destination prefix (e.g. 3ffe:506::/32)\n"
 2702. "IPv6 gateway address\n"
 2703. "IPv6 gateway interface name\n"
 2704. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 2705. "Silently discard pkts when matched\n"
 2706. VRF_CMD_HELP_STR)
 2707. DEFUN (no_ipv6_route_pref_vrf,
 2708. no_ipv6_route_pref_vrf_cmd,
 2709. "no ipv6 route X:X::X:X/M (X:X::X:X|INTERFACE) <1-255> " VRF_CMD_STR,
 2710. NO_STR
 2711. IP_STR
 2712. "Establish static routes\n"
 2713. "IPv6 destination prefix (e.g. 3ffe:506::/32)\n"
 2714. "IPv6 gateway address\n"
 2715. "IPv6 gateway interface name\n"
 2716. "Distance value for this prefix\n"
 2717. VRF_CMD_HELP_STR)
 2718. {
 2719. return static_ipv6_func (vty, 0, argv[0], argv[1], NULL, NULL, argv[2],
 2720. argv[3]);
 2721. }
 2722. DEFUN (no_ipv6_route_flags_pref_vrf,
 2723. no_ipv6_route_flags_pref_vrf_cmd,
 2724. "no ipv6 route X:X::X:X/M (X:X::X:X|INTERFACE) (reject|blackhole) <1-255> " VRF_CMD_STR,
 2725. NO_STR
 2726. IP_STR
 2727. "Establish static routes\n"
 2728. "IPv6 destination prefix (e.g. 3ffe:506::/32)\n"
 2729. "IPv6 gateway address\n"
 2730. "IPv6 gateway interface name\n"
 2731. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 2732. "Silently discard pkts when matched\n"
 2733. "Distance value for this prefix\n"
 2734. VRF_CMD_HELP_STR)
 2735. {
 2736. /* We do not care about argv[2] */
 2737. return static_ipv6_func (vty, 0, argv[0], argv[1], NULL, argv[2], argv[3],
 2738. argv[4]);
 2739. }
 2740. DEFUN (no_ipv6_route_ifname_pref_vrf,
 2741. no_ipv6_route_ifname_pref_vrf_cmd,
 2742. "no ipv6 route X:X::X:X/M X:X::X:X INTERFACE <1-255> " VRF_CMD_STR,
 2743. NO_STR
 2744. IP_STR
 2745. "Establish static routes\n"
 2746. "IPv6 destination prefix (e.g. 3ffe:506::/32)\n"
 2747. "IPv6 gateway address\n"
 2748. "IPv6 gateway interface name\n"
 2749. "Distance value for this prefix\n"
 2750. VRF_CMD_HELP_STR)
 2751. {
 2752. return static_ipv6_func (vty, 0, argv[0], argv[1], argv[2], NULL, argv[3],
 2753. argv[4]);
 2754. }
 2755. DEFUN (no_ipv6_route_ifname_flags_pref_vrf,
 2756. no_ipv6_route_ifname_flags_pref_vrf_cmd,
 2757. "no ipv6 route X:X::X:X/M X:X::X:X INTERFACE (reject|blackhole) <1-255> " VRF_CMD_STR,
 2758. NO_STR
 2759. IP_STR
 2760. "Establish static routes\n"
 2761. "IPv6 destination prefix (e.g. 3ffe:506::/32)\n"
 2762. "IPv6 gateway address\n"
 2763. "IPv6 gateway interface name\n"
 2764. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 2765. "Silently discard pkts when matched\n"
 2766. "Distance value for this prefix\n"
 2767. VRF_CMD_HELP_STR)
 2768. {
 2769. return static_ipv6_func (vty, 0, argv[0], argv[1], argv[2], argv[3], argv[4],
 2770. argv[5]);
 2771. }
 2772. DEFUN (show_ipv6_route,
 2773. show_ipv6_route_cmd,
 2774. "show ipv6 route",
 2775. SHOW_STR
 2776. IP_STR
 2777. "IPv6 routing table\n")
 2778. {
 2779. struct route_table *table;
 2780. struct route_node *rn;
 2781. struct rib *rib;
 2782. int first = 1;
 2783. vrf_id_t vrf_id = VRF_DEFAULT;
 2784. if (argc > 0)
 2785. VTY_GET_INTEGER ("VRF ID", vrf_id, argv[0]);
 2786. table = zebra_vrf_table (AFI_IP6, SAFI_UNICAST, vrf_id);
 2787. if (! table)
 2788. return CMD_SUCCESS;
 2789. /* Show all IPv6 route. */
 2790. for (rn = route_top (table); rn; rn = route_next (rn))
 2791. RNODE_FOREACH_RIB (rn, rib)
 2792. {
 2793. if (first)
 2794. {
 2795. vty_out (vty, SHOW_ROUTE_V6_HEADER);
 2796. first = 0;
 2797. }
 2798. vty_show_ip_route (vty, rn, rib);
 2799. }
 2800. return CMD_SUCCESS;
 2801. }
 2802. ALIAS (show_ipv6_route,
 2803. show_ipv6_route_vrf_cmd,
 2804. "show ipv6 route " VRF_CMD_STR,
 2805. SHOW_STR
 2806. IP_STR
 2807. "IPv6 routing table\n"
 2808. VRF_CMD_HELP_STR)
 2809. DEFUN (show_ipv6_route_prefix_longer,
 2810. show_ipv6_route_prefix_longer_cmd,
 2811. "show ipv6 route X:X::X:X/M longer-prefixes",
 2812. SHOW_STR
 2813. IP_STR
 2814. "IPv6 routing table\n"
 2815. "IPv6 prefix\n"
 2816. "Show route matching the specified Network/Mask pair only\n")
 2817. {
 2818. struct route_table *table;
 2819. struct route_node *rn;
 2820. struct rib *rib;
 2821. struct prefix p;
 2822. int ret;
 2823. int first = 1;
 2824. vrf_id_t vrf_id = VRF_DEFAULT;
 2825. ret = str2prefix (argv[0], &p);
 2826. if (! ret)
 2827. {
 2828. vty_out (vty, "%% Malformed Prefix%s", VTY_NEWLINE);
 2829. return CMD_WARNING;
 2830. }
 2831. if (argc > 1)
 2832. VTY_GET_INTEGER ("VRF ID", vrf_id, argv[1]);
 2833. table = zebra_vrf_table (AFI_IP6, SAFI_UNICAST, vrf_id);
 2834. if (! table)
 2835. return CMD_SUCCESS;
 2836. /* Show matched type IPv6 routes. */
 2837. for (rn = route_top (table); rn; rn = route_next (rn))
 2838. RNODE_FOREACH_RIB (rn, rib)
 2839. if (prefix_match (&p, &rn->p))
 2840. {
 2841. if (first)
 2842. {
 2843. vty_out (vty, SHOW_ROUTE_V6_HEADER);
 2844. first = 0;
 2845. }
 2846. vty_show_ip_route (vty, rn, rib);
 2847. }
 2848. return CMD_SUCCESS;
 2849. }
 2850. ALIAS (show_ipv6_route_prefix_longer,
 2851. show_ipv6_route_prefix_longer_vrf_cmd,
 2852. "show ipv6 route X:X::X:X/M longer-prefixes " VRF_CMD_STR,
 2853. SHOW_STR
 2854. IP_STR
 2855. "IPv6 routing table\n"
 2856. "IPv6 prefix\n"
 2857. "Show route matching the specified Network/Mask pair only\n"
 2858. VRF_CMD_HELP_STR)
 2859. DEFUN (show_ipv6_route_protocol,
 2860. show_ipv6_route_protocol_cmd,
 2861. "show ipv6 route " QUAGGA_IP6_REDIST_STR_ZEBRA,
 2862. SHOW_STR
 2863. IP_STR
 2864. "IP routing table\n"
 2865. QUAGGA_IP6_REDIST_HELP_STR_ZEBRA)
 2866. {
 2867. int type;
 2868. struct route_table *table;
 2869. struct route_node *rn;
 2870. struct rib *rib;
 2871. int first = 1;
 2872. vrf_id_t vrf_id = VRF_DEFAULT;
 2873. type = proto_redistnum (AFI_IP6, argv[0]);
 2874. if (type < 0)
 2875. {
 2876. vty_out (vty, "Unknown route type%s", VTY_NEWLINE);
 2877. return CMD_WARNING;
 2878. }
 2879. if (argc > 1)
 2880. VTY_GET_INTEGER ("VRF ID", vrf_id, argv[1]);
 2881. table = zebra_vrf_table (AFI_IP6, SAFI_UNICAST, vrf_id);
 2882. if (! table)
 2883. return CMD_SUCCESS;
 2884. /* Show matched type IPv6 routes. */
 2885. for (rn = route_top (table); rn; rn = route_next (rn))
 2886. RNODE_FOREACH_RIB (rn, rib)
 2887. if (rib->type == type)
 2888. {
 2889. if (first)
 2890. {
 2891. vty_out (vty, SHOW_ROUTE_V6_HEADER);
 2892. first = 0;
 2893. }
 2894. vty_show_ip_route (vty, rn, rib);
 2895. }
 2896. return CMD_SUCCESS;
 2897. }
 2898. ALIAS (show_ipv6_route_protocol,
 2899. show_ipv6_route_protocol_vrf_cmd,
 2900. "show ipv6 route " QUAGGA_IP6_REDIST_STR_ZEBRA " " VRF_CMD_STR,
 2901. SHOW_STR
 2902. IP_STR
 2903. "IP routing table\n"
 2904. QUAGGA_IP6_REDIST_HELP_STR_ZEBRA
 2905. VRF_CMD_HELP_STR)
 2906. DEFUN (show_ipv6_route_addr,
 2907. show_ipv6_route_addr_cmd,
 2908. "show ipv6 route X:X::X:X",
 2909. SHOW_STR
 2910. IP_STR
 2911. "IPv6 routing table\n"
 2912. "IPv6 Address\n")
 2913. {
 2914. int ret;
 2915. struct prefix_ipv6 p;
 2916. struct route_table *table;
 2917. struct route_node *rn;
 2918. vrf_id_t vrf_id = VRF_DEFAULT;
 2919. ret = str2prefix_ipv6 (argv[0], &p);
 2920. if (ret <= 0)
 2921. {
 2922. vty_out (vty, "Malformed IPv6 address%s", VTY_NEWLINE);
 2923. return CMD_WARNING;
 2924. }
 2925. if (argc > 1)
 2926. VTY_GET_INTEGER ("VRF ID", vrf_id, argv[1]);
 2927. table = zebra_vrf_table (AFI_IP6, SAFI_UNICAST, vrf_id);
 2928. if (! table)
 2929. return CMD_SUCCESS;
 2930. rn = route_node_match (table, (struct prefix *) &p);
 2931. if (! rn)
 2932. {
 2933. vty_out (vty, "%% Network not in table%s", VTY_NEWLINE);
 2934. return CMD_WARNING;
 2935. }
 2936. vty_show_ip_route_detail (vty, rn, 0);
 2937. route_unlock_node (rn);
 2938. return CMD_SUCCESS;
 2939. }
 2940. ALIAS (show_ipv6_route_addr,
 2941. show_ipv6_route_addr_vrf_cmd,
 2942. "show ipv6 route X:X::X:X " VRF_CMD_STR,
 2943. SHOW_STR
 2944. IP_STR
 2945. "IPv6 routing table\n"
 2946. "IPv6 Address\n"
 2947. VRF_CMD_HELP_STR)
 2948. DEFUN (show_ipv6_route_prefix,
 2949. show_ipv6_route_prefix_cmd,
 2950. "show ipv6 route X:X::X:X/M",
 2951. SHOW_STR
 2952. IP_STR
 2953. "IPv6 routing table\n"
 2954. "IPv6 prefix\n")
 2955. {
 2956. int ret;
 2957. struct prefix_ipv6 p;
 2958. struct route_table *table;
 2959. struct route_node *rn;
 2960. vrf_id_t vrf_id = VRF_DEFAULT;
 2961. ret = str2prefix_ipv6 (argv[0], &p);
 2962. if (ret <= 0)
 2963. {
 2964. vty_out (vty, "Malformed IPv6 prefix%s", VTY_NEWLINE);
 2965. return CMD_WARNING;
 2966. }
 2967. if (argc > 1)
 2968. VTY_GET_INTEGER ("VRF ID", vrf_id, argv[1]);
 2969. table = zebra_vrf_table (AFI_IP6, SAFI_UNICAST, vrf_id);
 2970. if (! table)
 2971. return CMD_SUCCESS;
 2972. rn = route_node_match (table, (struct prefix *) &p);
 2973. if (! rn || rn->p.prefixlen != p.prefixlen)
 2974. {
 2975. vty_out (vty, "%% Network not in table%s", VTY_NEWLINE);
 2976. if (rn)
 2977. route_unlock_node (rn);
 2978. return CMD_WARNING;
 2979. }
 2980. vty_show_ip_route_detail (vty, rn, 0);
 2981. route_unlock_node (rn);
 2982. return CMD_SUCCESS;
 2983. }
 2984. ALIAS (show_ipv6_route_prefix,
 2985. show_ipv6_route_prefix_vrf_cmd,
 2986. "show ipv6 route X:X::X:X/M " VRF_CMD_STR,
 2987. SHOW_STR
 2988. IP_STR
 2989. "IPv6 routing table\n"
 2990. "IPv6 prefix\n"
 2991. VRF_CMD_HELP_STR)
 2992. /* Show route summary. */
 2993. DEFUN (show_ipv6_route_summary,
 2994. show_ipv6_route_summary_cmd,
 2995. "show ipv6 route summary",
 2996. SHOW_STR
 2997. IP_STR
 2998. "IPv6 routing table\n"
 2999. "Summary of all IPv6 routes\n")
 3000. {
 3001. struct route_table *table;
 3002. vrf_id_t vrf_id = VRF_DEFAULT;
 3003. if (argc > 0)
 3004. VTY_GET_INTEGER ("VRF ID", vrf_id, argv[0]);
 3005. table = zebra_vrf_table (AFI_IP6, SAFI_UNICAST, vrf_id);
 3006. if (! table)
 3007. return CMD_SUCCESS;
 3008. vty_show_ip_route_summary (vty, table);
 3009. return CMD_SUCCESS;
 3010. }
 3011. ALIAS (show_ipv6_route_summary,
 3012. show_ipv6_route_summary_vrf_cmd,
 3013. "show ipv6 route summary " VRF_CMD_STR,
 3014. SHOW_STR
 3015. IP_STR
 3016. "IPv6 routing table\n"
 3017. "Summary of all IPv6 routes\n"
 3018. VRF_CMD_HELP_STR)
 3019. /* Show ipv6 route summary prefix. */
 3020. DEFUN (show_ipv6_route_summary_prefix,
 3021. show_ipv6_route_summary_prefix_cmd,
 3022. "show ipv6 route summary prefix",
 3023. SHOW_STR
 3024. IP_STR
 3025. "IPv6 routing table\n"
 3026. "Summary of all IPv6 routes\n"
 3027. "Prefix routes\n")
 3028. {
 3029. struct route_table *table;
 3030. vrf_id_t vrf_id = VRF_DEFAULT;
 3031. if (argc > 0)
 3032. VTY_GET_INTEGER ("VRF ID", vrf_id, argv[0]);
 3033. table = zebra_vrf_table (AFI_IP6, SAFI_UNICAST, vrf_id);
 3034. if (! table)
 3035. return CMD_SUCCESS;
 3036. vty_show_ip_route_summary_prefix (vty, table);
 3037. return CMD_SUCCESS;
 3038. }
 3039. ALIAS (show_ipv6_route_summary_prefix,
 3040. show_ipv6_route_summary_prefix_vrf_cmd,
 3041. "show ipv6 route summary prefix " VRF_CMD_STR,
 3042. SHOW_STR
 3043. IP_STR
 3044. "IPv6 routing table\n"
 3045. "Summary of all IPv6 routes\n"
 3046. "Prefix routes\n"
 3047. VRF_CMD_HELP_STR)
 3048. /*
 3049. * Show IPv6 mroute command.Used to dump
 3050. * the Multicast routing table.
 3051. */
 3052. DEFUN (show_ipv6_mroute,
 3053. show_ipv6_mroute_cmd,
 3054. "show ipv6 mroute",
 3055. SHOW_STR
 3056. IP_STR
 3057. "IPv6 Multicast routing table\n")
 3058. {
 3059. struct route_table *table;
 3060. struct route_node *rn;
 3061. struct rib *rib;
 3062. int first = 1;
 3063. vrf_id_t vrf_id = VRF_DEFAULT;
 3064. if (argc > 0)
 3065. VTY_GET_INTEGER ("VRF ID", vrf_id, argv[0]);
 3066. table = zebra_vrf_table (AFI_IP6, SAFI_MULTICAST, vrf_id);
 3067. if (! table)
 3068. return CMD_SUCCESS;
 3069. /* Show all IPv6 route. */
 3070. for (rn = route_top (table); rn; rn = route_next (rn))
 3071. RNODE_FOREACH_RIB (rn, rib)
 3072. {
 3073. if (first)
 3074. {
 3075. vty_out (vty, SHOW_ROUTE_V6_HEADER);
 3076. first = 0;
 3077. }
 3078. vty_show_ip_route (vty, rn, rib);
 3079. }
 3080. return CMD_SUCCESS;
 3081. }
 3082. ALIAS (show_ipv6_mroute,
 3083. show_ipv6_mroute_vrf_cmd,
 3084. "show ipv6 mroute " VRF_CMD_STR,
 3085. SHOW_STR
 3086. IP_STR
 3087. "IPv6 Multicast routing table\n"
 3088. VRF_CMD_HELP_STR)
 3089. DEFUN (show_ipv6_route_vrf_all,
 3090. show_ipv6_route_vrf_all_cmd,
 3091. "show ipv6 route " VRF_ALL_CMD_STR,
 3092. SHOW_STR
 3093. IP_STR
 3094. "IPv6 routing table\n"
 3095. VRF_ALL_CMD_HELP_STR)
 3096. {
 3097. struct route_table *table;
 3098. struct route_node *rn;
 3099. struct rib *rib;
 3100. struct zebra_vrf *zvrf;
 3101. vrf_iter_t iter;
 3102. int first = 1;
 3103. for (iter = vrf_first (); iter != VRF_ITER_INVALID; iter = vrf_next (iter))
 3104. {
 3105. if ((zvrf = vrf_iter2info (iter)) == NULL ||
 3106. (table = zvrf->table[AFI_IP6][SAFI_UNICAST]) == NULL)
 3107. continue;
 3108. /* Show all IPv6 route. */
 3109. for (rn = route_top (table); rn; rn = route_next (rn))
 3110. RNODE_FOREACH_RIB (rn, rib)
 3111. {
 3112. if (first)
 3113. {
 3114. vty_out (vty, SHOW_ROUTE_V6_HEADER);
 3115. first = 0;
 3116. }
 3117. vty_show_ip_route (vty, rn, rib);
 3118. }
 3119. }
 3120. return CMD_SUCCESS;
 3121. }
 3122. DEFUN (show_ipv6_route_prefix_longer_vrf_all,
 3123. show_ipv6_route_prefix_longer_vrf_all_cmd,
 3124. "show ipv6 route X:X::X:X/M longer-prefixes " VRF_ALL_CMD_STR,
 3125. SHOW_STR
 3126. IP_STR
 3127. "IPv6 routing table\n"
 3128. "IPv6 prefix\n"
 3129. "Show route matching the specified Network/Mask pair only\n"
 3130. VRF_ALL_CMD_HELP_STR)
 3131. {
 3132. struct route_table *table;
 3133. struct route_node *rn;
 3134. struct rib *rib;
 3135. struct prefix p;
 3136. struct zebra_vrf *zvrf;
 3137. vrf_iter_t iter;
 3138. int ret;
 3139. int first = 1;
 3140. ret = str2prefix (argv[0], &p);
 3141. if (! ret)
 3142. {
 3143. vty_out (vty, "%% Malformed Prefix%s", VTY_NEWLINE);
 3144. return CMD_WARNING;
 3145. }
 3146. for (iter = vrf_first (); iter != VRF_ITER_INVALID; iter = vrf_next (iter))
 3147. {
 3148. if ((zvrf = vrf_iter2info (iter)) == NULL ||
 3149. (table = zvrf->table[AFI_IP6][SAFI_UNICAST]) == NULL)
 3150. continue;
 3151. /* Show matched type IPv6 routes. */
 3152. for (rn = route_top (table); rn; rn = route_next (rn))
 3153. RNODE_FOREACH_RIB (rn, rib)
 3154. if (prefix_match (&p, &rn->p))
 3155. {
 3156. if (first)
 3157. {
 3158. vty_out (vty, SHOW_ROUTE_V6_HEADER);
 3159. first = 0;
 3160. }
 3161. vty_show_ip_route (vty, rn, rib);
 3162. }
 3163. }
 3164. return CMD_SUCCESS;
 3165. }
 3166. DEFUN (show_ipv6_route_protocol_vrf_all,
 3167. show_ipv6_route_protocol_vrf_all_cmd,
 3168. "show ipv6 route " QUAGGA_IP6_REDIST_STR_ZEBRA " " VRF_ALL_CMD_STR,
 3169. SHOW_STR
 3170. IP_STR
 3171. "IP routing table\n"
 3172. QUAGGA_IP6_REDIST_HELP_STR_ZEBRA
 3173. VRF_ALL_CMD_HELP_STR)
 3174. {
 3175. int type;
 3176. struct route_table *table;
 3177. struct route_node *rn;
 3178. struct rib *rib;
 3179. struct zebra_vrf *zvrf;
 3180. vrf_iter_t iter;
 3181. int first = 1;
 3182. type = proto_redistnum (AFI_IP6, argv[0]);
 3183. if (type < 0)
 3184. {
 3185. vty_out (vty, "Unknown route type%s", VTY_NEWLINE);
 3186. return CMD_WARNING;
 3187. }
 3188. for (iter = vrf_first (); iter != VRF_ITER_INVALID; iter = vrf_next (iter))
 3189. {
 3190. if ((zvrf = vrf_iter2info (iter)) == NULL ||
 3191. (table = zvrf->table[AFI_IP6][SAFI_UNICAST]) == NULL)
 3192. continue;
 3193. /* Show matched type IPv6 routes. */
 3194. for (rn = route_top (table); rn; rn = route_next (rn))
 3195. RNODE_FOREACH_RIB (rn, rib)
 3196. if (rib->type == type)
 3197. {
 3198. if (first)
 3199. {
 3200. vty_out (vty, SHOW_ROUTE_V6_HEADER);
 3201. first = 0;
 3202. }
 3203. vty_show_ip_route (vty, rn, rib);
 3204. }
 3205. }
 3206. return CMD_SUCCESS;
 3207. }
 3208. DEFUN (show_ipv6_route_addr_vrf_all,
 3209. show_ipv6_route_addr_vrf_all_cmd,
 3210. "show ipv6 route X:X::X:X " VRF_ALL_CMD_STR,
 3211. SHOW_STR
 3212. IP_STR
 3213. "IPv6 routing table\n"
 3214. "IPv6 Address\n"
 3215. VRF_ALL_CMD_HELP_STR)
 3216. {
 3217. int ret;
 3218. struct prefix_ipv6 p;
 3219. struct route_table *table;
 3220. struct route_node *rn;
 3221. struct zebra_vrf *zvrf;
 3222. vrf_iter_t iter;
 3223. ret = str2prefix_ipv6 (argv[0], &p);
 3224. if (ret <= 0)
 3225. {
 3226. vty_out (vty, "Malformed IPv6 address%s", VTY_NEWLINE);
 3227. return CMD_WARNING;
 3228. }
 3229. for (iter = vrf_first (); iter != VRF_ITER_INVALID; iter = vrf_next (iter))
 3230. {
 3231. if ((zvrf = vrf_iter2info (iter)) == NULL ||
 3232. (table = zvrf->table[AFI_IP6][SAFI_UNICAST]) == NULL)
 3233. continue;
 3234. rn = route_node_match (table, (struct prefix *) &p);
 3235. if (! rn)
 3236. continue;
 3237. vty_show_ip_route_detail (vty, rn, 0);
 3238. route_unlock_node (rn);
 3239. }
 3240. return CMD_SUCCESS;
 3241. }
 3242. DEFUN (show_ipv6_route_prefix_vrf_all,
 3243. show_ipv6_route_prefix_vrf_all_cmd,
 3244. "show ipv6 route X:X::X:X/M " VRF_ALL_CMD_STR,
 3245. SHOW_STR
 3246. IP_STR
 3247. "IPv6 routing table\n"
 3248. "IPv6 prefix\n"
 3249. VRF_ALL_CMD_HELP_STR)
 3250. {
 3251. int ret;
 3252. struct prefix_ipv6 p;
 3253. struct route_table *table;
 3254. struct route_node *rn;
 3255. struct zebra_vrf *zvrf;
 3256. vrf_iter_t iter;
 3257. ret = str2prefix_ipv6 (argv[0], &p);
 3258. if (ret <= 0)
 3259. {
 3260. vty_out (vty, "Malformed IPv6 prefix%s", VTY_NEWLINE);
 3261. return CMD_WARNING;
 3262. }
 3263. for (iter = vrf_first (); iter != VRF_ITER_INVALID; iter = vrf_next (iter))
 3264. {
 3265. if ((zvrf = vrf_iter2info (iter)) == NULL ||
 3266. (table = zvrf->table[AFI_IP6][SAFI_UNICAST]) == NULL)
 3267. continue;
 3268. rn = route_node_match (table, (struct prefix *) &p);
 3269. if (! rn)
 3270. continue;
 3271. if (rn->p.prefixlen != p.prefixlen)
 3272. {
 3273. route_unlock_node (rn);
 3274. continue;
 3275. }
 3276. vty_show_ip_route_detail (vty, rn, 0);
 3277. route_unlock_node (rn);
 3278. }
 3279. return CMD_SUCCESS;
 3280. }
 3281. /* Show route summary. */
 3282. DEFUN (show_ipv6_route_summary_vrf_all,
 3283. show_ipv6_route_summary_vrf_all_cmd,
 3284. "show ipv6 route summary " VRF_ALL_CMD_STR,
 3285. SHOW_STR
 3286. IP_STR
 3287. "IPv6 routing table\n"
 3288. "Summary of all IPv6 routes\n"
 3289. VRF_ALL_CMD_HELP_STR)
 3290. {
 3291. struct zebra_vrf *zvrf;
 3292. vrf_iter_t iter;
 3293. for (iter = vrf_first (); iter != VRF_ITER_INVALID; iter = vrf_next (iter))
 3294. if ((zvrf = vrf_iter2info (iter)) != NULL)
 3295. vty_show_ip_route_summary (vty, zvrf->table[AFI_IP6][SAFI_UNICAST]);
 3296. return CMD_SUCCESS;
 3297. }
 3298. DEFUN (show_ipv6_mroute_vrf_all,
 3299. show_ipv6_mroute_vrf_all_cmd,
 3300. "show ipv6 mroute " VRF_ALL_CMD_STR,
 3301. SHOW_STR
 3302. IP_STR
 3303. "IPv6 Multicast routing table\n"
 3304. VRF_ALL_CMD_HELP_STR)
 3305. {
 3306. struct route_table *table;
 3307. struct route_node *rn;
 3308. struct rib *rib;
 3309. struct zebra_vrf *zvrf;
 3310. vrf_iter_t iter;
 3311. int first = 1;
 3312. for (iter = vrf_first (); iter != VRF_ITER_INVALID; iter = vrf_next (iter))
 3313. {
 3314. if ((zvrf = vrf_iter2info (iter)) == NULL ||
 3315. (table = zvrf->table[AFI_IP6][SAFI_UNICAST]) == NULL)
 3316. continue;
 3317. /* Show all IPv6 route. */
 3318. for (rn = route_top (table); rn; rn = route_next (rn))
 3319. RNODE_FOREACH_RIB (rn, rib)
 3320. {
 3321. if (first)
 3322. {
 3323. vty_out (vty, SHOW_ROUTE_V6_HEADER);
 3324. first = 0;
 3325. }
 3326. vty_show_ip_route (vty, rn, rib);
 3327. }
 3328. }
 3329. return CMD_SUCCESS;
 3330. }
 3331. DEFUN (show_ipv6_route_summary_prefix_vrf_all,
 3332. show_ipv6_route_summary_prefix_vrf_all_cmd,
 3333. "show ipv6 route summary prefix " VRF_ALL_CMD_STR,
 3334. SHOW_STR
 3335. IP_STR
 3336. "IPv6 routing table\n"
 3337. "Summary of all IPv6 routes\n"
 3338. "Prefix routes\n"
 3339. VRF_ALL_CMD_HELP_STR)
 3340. {
 3341. struct zebra_vrf *zvrf;
 3342. vrf_iter_t iter;
 3343. for (iter = vrf_first (); iter != VRF_ITER_INVALID; iter = vrf_next (iter))
 3344. if ((zvrf = vrf_iter2info (iter)) != NULL)
 3345. vty_show_ip_route_summary_prefix (vty, zvrf->table[AFI_IP6][SAFI_UNICAST]);
 3346. return CMD_SUCCESS;
 3347. }
 3348. /* Write IPv6 static route configuration. */
 3349. static int
 3350. static_config_ipv6 (struct vty *vty)
 3351. {
 3352. struct route_node *rn;
 3353. struct static_route *si;
 3354. int write;
 3355. char buf[BUFSIZ];
 3356. struct route_table *stable;
 3357. struct zebra_vrf *zvrf;
 3358. vrf_iter_t iter;
 3359. write = 0;
 3360. for (iter = vrf_first (); iter != VRF_ITER_INVALID; iter = vrf_next (iter))
 3361. {
 3362. if ((zvrf = vrf_iter2info (iter)) == NULL ||
 3363. (stable = zvrf->stable[AFI_IP6][SAFI_UNICAST]) == NULL)
 3364. continue;
 3365. for (rn = route_top (stable); rn; rn = route_next (rn))
 3366. for (si = rn->info; si; si = si->next)
 3367. {
 3368. vty_out (vty, "ipv6 route %s", prefix2str (&rn->p, buf, sizeof buf));
 3369. switch (si->type)
 3370. {
 3371. case STATIC_IPV6_GATEWAY:
 3372. vty_out (vty, " %s",
 3373. inet_ntop (AF_INET6, &si->addr.ipv6, buf, BUFSIZ));
 3374. break;
 3375. case STATIC_IPV6_IFNAME:
 3376. vty_out (vty, " %s", si->ifname);
 3377. break;
 3378. case STATIC_IPV6_GATEWAY_IFNAME:
 3379. vty_out (vty, " %s %s",
 3380. inet_ntop (AF_INET6, &si->addr.ipv6, buf, BUFSIZ),
 3381. si->ifname);
 3382. break;
 3383. }
 3384. if (CHECK_FLAG(si->flags, ZEBRA_FLAG_REJECT))
 3385. vty_out (vty, " %s", "reject");
 3386. if (CHECK_FLAG(si->flags, ZEBRA_FLAG_BLACKHOLE))
 3387. vty_out (vty, " %s", "blackhole");
 3388. if (si->distance != ZEBRA_STATIC_DISTANCE_DEFAULT)
 3389. vty_out (vty, " %d", si->distance);
 3390. if (si->vrf_id != VRF_DEFAULT)
 3391. vty_out (vty, " vrf %u", si->vrf_id);
 3392. vty_out (vty, "%s", VTY_NEWLINE);
 3393. write = 1;
 3394. }
 3395. }
 3396. return write;
 3397. }
 3398. #endif /* HAVE_IPV6 */
 3399. /* Static ip route configuration write function. */
 3400. static int
 3401. zebra_ip_config (struct vty *vty)
 3402. {
 3403. int write = 0;
 3404. write += static_config_ipv4 (vty, SAFI_UNICAST, "ip route");
 3405. write += static_config_ipv4 (vty, SAFI_MULTICAST, "ip mroute");
 3406. #ifdef HAVE_IPV6
 3407. write += static_config_ipv6 (vty);
 3408. #endif /* HAVE_IPV6 */
 3409. return write;
 3410. }
 3411. static int config_write_vty(struct vty *vty)
 3412. {
 3413. int i;
 3414. enum multicast_mode ipv4_multicast_mode = multicast_mode_ipv4_get ();
 3415. if (ipv4_multicast_mode != MCAST_NO_CONFIG)
 3416. vty_out (vty, "ip multicast rpf-lookup-mode %s%s",
 3417. ipv4_multicast_mode == MCAST_URIB_ONLY ? "urib-only" :
 3418. ipv4_multicast_mode == MCAST_MRIB_ONLY ? "mrib-only" :
 3419. ipv4_multicast_mode == MCAST_MIX_MRIB_FIRST ? "mrib-then-urib" :
 3420. ipv4_multicast_mode == MCAST_MIX_DISTANCE ? "lower-distance" :
 3421. "longer-prefix",
 3422. VTY_NEWLINE);
 3423. for (i=0;i<ZEBRA_ROUTE_MAX;i++)
 3424. {
 3425. if (proto_rm[AFI_IP][i])
 3426. vty_out (vty, "ip protocol %s route-map %s%s", zebra_route_string(i),
 3427. proto_rm[AFI_IP][i], VTY_NEWLINE);
 3428. }
 3429. if (proto_rm[AFI_IP][ZEBRA_ROUTE_MAX])
 3430. vty_out (vty, "ip protocol %s route-map %s%s", "any",
 3431. proto_rm[AFI_IP][ZEBRA_ROUTE_MAX], VTY_NEWLINE);
 3432. return 1;
 3433. }
 3434. /* table node for protocol filtering */
 3435. static struct cmd_node protocol_node = { PROTOCOL_NODE, "", 1 };
 3436. /* IP node for static routes. */
 3437. static struct cmd_node ip_node = { IP_NODE, "", 1 };
 3438. /* Route VTY. */
 3439. void
 3440. zebra_vty_init (void)
 3441. {
 3442. install_node (&ip_node, zebra_ip_config);
 3443. install_node (&protocol_node, config_write_vty);
 3444. install_element (CONFIG_NODE, &ip_mroute_cmd);
 3445. install_element (CONFIG_NODE, &ip_mroute_dist_cmd);
 3446. install_element (CONFIG_NODE, &no_ip_mroute_cmd);
 3447. install_element (CONFIG_NODE, &no_ip_mroute_dist_cmd);
 3448. install_element (CONFIG_NODE, &ip_multicast_mode_cmd);
 3449. install_element (CONFIG_NODE, &no_ip_multicast_mode_cmd);
 3450. install_element (CONFIG_NODE, &no_ip_multicast_mode_noarg_cmd);
 3451. install_element (CONFIG_NODE, &ip_protocol_cmd);
 3452. install_element (CONFIG_NODE, &no_ip_protocol_cmd);
 3453. install_element (VIEW_NODE, &show_ip_protocol_cmd);
 3454. install_element (CONFIG_NODE, &ip_route_cmd);
 3455. install_element (CONFIG_NODE, &ip_route_flags_cmd);
 3456. install_element (CONFIG_NODE, &ip_route_flags2_cmd);
 3457. install_element (CONFIG_NODE, &ip_route_mask_cmd);
 3458. install_element (CONFIG_NODE, &ip_route_mask_flags_cmd);
 3459. install_element (CONFIG_NODE, &ip_route_mask_flags2_cmd);
 3460. install_element (CONFIG_NODE, &no_ip_route_cmd);
 3461. install_element (CONFIG_NODE, &no_ip_route_flags_cmd);
 3462. install_element (CONFIG_NODE, &no_ip_route_flags2_cmd);
 3463. install_element (CONFIG_NODE, &no_ip_route_mask_cmd);
 3464. install_element (CONFIG_NODE, &no_ip_route_mask_flags_cmd);
 3465. install_element (CONFIG_NODE, &no_ip_route_mask_flags2_cmd);
 3466. install_element (CONFIG_NODE, &ip_route_distance_cmd);
 3467. install_element (CONFIG_NODE, &ip_route_flags_distance_cmd);
 3468. install_element (CONFIG_NODE, &ip_route_flags_distance2_cmd);
 3469. install_element (CONFIG_NODE, &ip_route_mask_distance_cmd);
 3470. install_element (CONFIG_NODE, &ip_route_mask_flags_distance_cmd);
 3471. install_element (CONFIG_NODE, &ip_route_mask_flags_distance2_cmd);
 3472. install_element (CONFIG_NODE, &no_ip_route_distance_cmd);
 3473. install_element (CONFIG_NODE, &no_ip_route_flags_distance_cmd);
 3474. install_element (CONFIG_NODE, &no_ip_route_flags_distance2_cmd);
 3475. install_element (CONFIG_NODE, &no_ip_route_mask_distance_cmd);
 3476. install_element (CONFIG_NODE, &no_ip_route_mask_flags_distance_cmd);
 3477. install_element (CONFIG_NODE, &no_ip_route_mask_flags_distance2_cmd);
 3478. install_element (VIEW_NODE, &show_ip_route_cmd);
 3479. install_element (VIEW_NODE, &show_ip_route_addr_cmd);
 3480. install_element (VIEW_NODE, &show_ip_route_prefix_cmd);
 3481. install_element (VIEW_NODE, &show_ip_route_prefix_longer_cmd);
 3482. install_element (VIEW_NODE, &show_ip_route_protocol_cmd);
 3483. install_element (VIEW_NODE, &show_ip_route_supernets_cmd);
 3484. install_element (VIEW_NODE, &show_ip_route_summary_cmd);
 3485. install_element (VIEW_NODE, &show_ip_route_summary_prefix_cmd);
 3486. install_element (VIEW_NODE, &show_ip_rpf_cmd);
 3487. install_element (VIEW_NODE, &show_ip_rpf_addr_cmd);
 3488. /* Commands for VRF */
 3489. install_element (CONFIG_NODE, &ip_mroute_vrf_cmd);
 3490. install_element (CONFIG_NODE, &ip_mroute_dist_vrf_cmd);
 3491. install_element (CONFIG_NODE, &no_ip_mroute_vrf_cmd);
 3492. install_element (CONFIG_NODE, &no_ip_mroute_dist_vrf_cmd);
 3493. install_element (CONFIG_NODE, &ip_route_vrf_cmd);
 3494. install_element (CONFIG_NODE, &ip_route_flags_vrf_cmd);
 3495. install_element (CONFIG_NODE, &ip_route_flags2_vrf_cmd);
 3496. install_element (CONFIG_NODE, &ip_route_mask_vrf_cmd);
 3497. install_element (CONFIG_NODE, &ip_route_mask_flags_vrf_cmd);
 3498. install_element (CONFIG_NODE, &ip_route_mask_flags2_vrf_cmd);
 3499. install_element (CONFIG_NODE, &no_ip_route_vrf_cmd);
 3500. install_element (CONFIG_NODE, &no_ip_route_flags_vrf_cmd);
 3501. install_element (CONFIG_NODE, &no_ip_route_flags2_vrf_cmd);
 3502. install_element (CONFIG_NODE, &no_ip_route_mask_vrf_cmd);
 3503. install_element (CONFIG_NODE, &no_ip_route_mask_flags_vrf_cmd);
 3504. install_element (CONFIG_NODE, &no_ip_route_mask_flags2_vrf_cmd);
 3505. install_element (CONFIG_NODE, &ip_route_distance_vrf_cmd);
 3506. install_element (CONFIG_NODE, &ip_route_flags_distance_vrf_cmd);
 3507. install_element (CONFIG_NODE, &ip_route_flags_distance2_vrf_cmd);
 3508. install_element (CONFIG_NODE, &ip_route_mask_distance_vrf_cmd);
 3509. install_element (CONFIG_NODE, &ip_route_mask_flags_distance_vrf_cmd);
 3510. install_element (CONFIG_NODE, &ip_route_mask_flags_distance2_vrf_cmd);
 3511. install_element (CONFIG_NODE, &no_ip_route_distance_vrf_cmd);
 3512. install_element (CONFIG_NODE, &no_ip_route_flags_distance_vrf_cmd);
 3513. install_element (CONFIG_NODE, &no_ip_route_flags_distance2_vrf_cmd);
 3514. install_element (CONFIG_NODE, &no_ip_route_mask_distance_vrf_cmd);
 3515. install_element (CONFIG_NODE, &no_ip_route_mask_flags_distance_vrf_cmd);
 3516. install_element (CONFIG_NODE, &no_ip_route_mask_flags_distance2_vrf_cmd);
 3517. install_element (VIEW_NODE, &show_ip_route_vrf_cmd);
 3518. install_element (VIEW_NODE, &show_ip_route_addr_vrf_cmd);
 3519. install_element (VIEW_NODE, &show_ip_route_prefix_vrf_cmd);
 3520. install_element (VIEW_NODE, &show_ip_route_prefix_longer_vrf_cmd);
 3521. install_element (VIEW_NODE, &show_ip_route_protocol_vrf_cmd);
 3522. install_element (VIEW_NODE, &show_ip_route_supernets_vrf_cmd);
 3523. install_element (VIEW_NODE, &show_ip_route_summary_vrf_cmd);
 3524. install_element (VIEW_NODE, &show_ip_route_summary_prefix_vrf_cmd);
 3525. install_element (VIEW_NODE, &show_ip_route_vrf_all_cmd);
 3526. install_element (VIEW_NODE, &show_ip_route_addr_vrf_all_cmd);
 3527. install_element (VIEW_NODE, &show_ip_route_prefix_vrf_all_cmd);
 3528. install_element (VIEW_NODE, &show_ip_route_prefix_longer_vrf_all_cmd);
 3529. install_element (VIEW_NODE, &show_ip_route_protocol_vrf_all_cmd);
 3530. install_element (VIEW_NODE, &show_ip_route_supernets_vrf_all_cmd);
 3531. install_element (VIEW_NODE, &show_ip_route_summary_vrf_all_cmd);
 3532. install_element (VIEW_NODE, &show_ip_route_summary_prefix_vrf_all_cmd);
 3533. install_element (VIEW_NODE, &show_ip_rpf_vrf_cmd);
 3534. install_element (VIEW_NODE, &show_ip_rpf_vrf_all_cmd);
 3535. install_element (VIEW_NODE, &show_ip_rpf_addr_vrf_cmd);
 3536. install_element (VIEW_NODE, &show_ip_rpf_addr_vrf_all_cmd);
 3537. install_element (CONFIG_NODE, &ipv6_route_cmd);
 3538. install_element (CONFIG_NODE, &ipv6_route_flags_cmd);
 3539. install_element (CONFIG_NODE, &ipv6_route_ifname_cmd);
 3540. install_element (CONFIG_NODE, &ipv6_route_ifname_flags_cmd);
 3541. install_element (CONFIG_NODE, &no_ipv6_route_cmd);
 3542. install_element (CONFIG_NODE, &no_ipv6_route_flags_cmd);
 3543. install_element (CONFIG_NODE, &no_ipv6_route_ifname_cmd);
 3544. install_element (CONFIG_NODE, &no_ipv6_route_ifname_flags_cmd);
 3545. install_element (CONFIG_NODE, &ipv6_route_pref_cmd);
 3546. install_element (CONFIG_NODE, &ipv6_route_flags_pref_cmd);
 3547. install_element (CONFIG_NODE, &ipv6_route_ifname_pref_cmd);
 3548. install_element (CONFIG_NODE, &ipv6_route_ifname_flags_pref_cmd);
 3549. install_element (CONFIG_NODE, &no_ipv6_route_pref_cmd);
 3550. install_element (CONFIG_NODE, &no_ipv6_route_flags_pref_cmd);
 3551. install_element (CONFIG_NODE, &no_ipv6_route_ifname_pref_cmd);
 3552. install_element (CONFIG_NODE, &no_ipv6_route_ifname_flags_pref_cmd);
 3553. install_element (VIEW_NODE, &show_ipv6_route_cmd);
 3554. install_element (VIEW_NODE, &show_ipv6_route_summary_cmd);
 3555. install_element (VIEW_NODE, &show_ipv6_route_summary_prefix_cmd);
 3556. install_element (VIEW_NODE, &show_ipv6_route_protocol_cmd);
 3557. install_element (VIEW_NODE, &show_ipv6_route_addr_cmd);
 3558. install_element (VIEW_NODE, &show_ipv6_route_prefix_cmd);
 3559. install_element (VIEW_NODE, &show_ipv6_route_prefix_longer_cmd);
 3560. install_element (VIEW_NODE, &show_ipv6_mroute_cmd);
 3561. /* Commands for VRF */
 3562. install_element (CONFIG_NODE, &ipv6_route_vrf_cmd);
 3563. install_element (CONFIG_NODE, &ipv6_route_flags_vrf_cmd);
 3564. install_element (CONFIG_NODE, &ipv6_route_ifname_vrf_cmd);
 3565. install_element (CONFIG_NODE, &ipv6_route_ifname_flags_vrf_cmd);
 3566. install_element (CONFIG_NODE, &no_ipv6_route_vrf_cmd);
 3567. install_element (CONFIG_NODE, &no_ipv6_route_flags_vrf_cmd);
 3568. install_element (CONFIG_NODE, &no_ipv6_route_ifname_vrf_cmd);
 3569. install_element (CONFIG_NODE, &no_ipv6_route_ifname_flags_vrf_cmd);
 3570. install_element (CONFIG_NODE, &ipv6_route_pref_vrf_cmd);
 3571. install_element (CONFIG_NODE, &ipv6_route_flags_pref_vrf_cmd);
 3572. install_element (CONFIG_NODE, &ipv6_route_ifname_pref_vrf_cmd);
 3573. install_element (CONFIG_NODE, &ipv6_route_ifname_flags_pref_vrf_cmd);
 3574. install_element (CONFIG_NODE, &no_ipv6_route_pref_vrf_cmd);
 3575. install_element (CONFIG_NODE, &no_ipv6_route_flags_pref_vrf_cmd);
 3576. install_element (CONFIG_NODE, &no_ipv6_route_ifname_pref_vrf_cmd);
 3577. install_element (CONFIG_NODE, &no_ipv6_route_ifname_flags_pref_vrf_cmd);
 3578. install_element (VIEW_NODE, &show_ipv6_route_vrf_cmd);
 3579. install_element (VIEW_NODE, &show_ipv6_route_summary_vrf_cmd);
 3580. install_element (VIEW_NODE, &show_ipv6_route_summary_prefix_vrf_cmd);
 3581. install_element (VIEW_NODE, &show_ipv6_route_protocol_vrf_cmd);
 3582. install_element (VIEW_NODE, &show_ipv6_route_addr_vrf_cmd);
 3583. install_element (VIEW_NODE, &show_ipv6_route_prefix_vrf_cmd);
 3584. install_element (VIEW_NODE, &show_ipv6_route_prefix_longer_vrf_cmd);
 3585. install_element (VIEW_NODE, &show_ipv6_route_vrf_all_cmd);
 3586. install_element (VIEW_NODE, &show_ipv6_route_summary_vrf_all_cmd);
 3587. install_element (VIEW_NODE, &show_ipv6_route_summary_prefix_vrf_all_cmd);
 3588. install_element (VIEW_NODE, &show_ipv6_route_protocol_vrf_all_cmd);
 3589. install_element (VIEW_NODE, &show_ipv6_route_addr_vrf_all_cmd);
 3590. install_element (VIEW_NODE, &show_ipv6_route_prefix_vrf_all_cmd);
 3591. install_element (VIEW_NODE, &show_ipv6_route_prefix_longer_vrf_all_cmd);
 3592. install_element (VIEW_NODE, &show_ipv6_mroute_vrf_cmd);
 3593. install_element (VIEW_NODE, &show_ipv6_mroute_vrf_all_cmd);
 3594. }