zebra_rib.c 75 KB


 1. /* Routing Information Base.
 2. * Copyright (C) 1997, 98, 99, 2001 Kunihiro Ishiguro
 3. *
 4. * This file is part of GNU Zebra.
 5. *
 6. * GNU Zebra is free software; you can redistribute it and/or modify it
 7. * under the terms of the GNU General Public License as published by the
 8. * Free Software Foundation; either version 2, or (at your option) any
 9. * later version.
 10. *
 11. * GNU Zebra is distributed in the hope that it will be useful, but
 12. * WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
 13. * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
 14. * General Public License for more details.
 15. *
 16. * You should have received a copy of the GNU General Public License
 17. * along with GNU Zebra; see the file COPYING. If not, write to the Free
 18. * Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA
 19. * 02111-1307, USA.
 20. */
 21. #include <zebra.h>
 22. #include "prefix.h"
 23. #include "table.h"
 24. #include "memory.h"
 25. #include "str.h"
 26. #include "command.h"
 27. #include "if.h"
 28. #include "log.h"
 29. #include "sockunion.h"
 30. #include "linklist.h"
 31. #include "thread.h"
 32. #include "workqueue.h"
 33. #include "prefix.h"
 34. #include "routemap.h"
 35. #include "zebra/rib.h"
 36. #include "zebra/rt.h"
 37. #include "zebra/zserv.h"
 38. #include "zebra/redistribute.h"
 39. #include "zebra/debug.h"
 40. /* Default rtm_table for all clients */
 41. extern struct zebra_t zebrad;
 42. /* Hold time for RIB process, should be very minimal.
 43. * it is useful to able to set it otherwise for testing, hence exported
 44. * as global here for test-rig code.
 45. */
 46. int rib_process_hold_time = 10;
 47. /* Each route type's string and default distance value. */
 48. static const struct
 49. {
 50. int key;
 51. int distance;
 52. } route_info[ZEBRA_ROUTE_MAX] =
 53. {
 54. [ZEBRA_ROUTE_SYSTEM] = {ZEBRA_ROUTE_SYSTEM, 0},
 55. [ZEBRA_ROUTE_KERNEL] = {ZEBRA_ROUTE_KERNEL, 0},
 56. [ZEBRA_ROUTE_CONNECT] = {ZEBRA_ROUTE_CONNECT, 0},
 57. [ZEBRA_ROUTE_STATIC] = {ZEBRA_ROUTE_STATIC, 1},
 58. [ZEBRA_ROUTE_RIP] = {ZEBRA_ROUTE_RIP, 120},
 59. [ZEBRA_ROUTE_RIPNG] = {ZEBRA_ROUTE_RIPNG, 120},
 60. [ZEBRA_ROUTE_OSPF] = {ZEBRA_ROUTE_OSPF, 110},
 61. [ZEBRA_ROUTE_OSPF6] = {ZEBRA_ROUTE_OSPF6, 110},
 62. [ZEBRA_ROUTE_ISIS] = {ZEBRA_ROUTE_ISIS, 115},
 63. [ZEBRA_ROUTE_BGP] = {ZEBRA_ROUTE_BGP, 20 /* IBGP is 200. */},
 64. [ZEBRA_ROUTE_BABEL] = {ZEBRA_ROUTE_BABEL, 95},
 65. /* no entry/default: 150 */
 66. };
 67. /* Vector for routing table. */
 68. static vector vrf_vector;
 69. /* Allocate new VRF. */
 70. static struct vrf *
 71. vrf_alloc (const char *name)
 72. {
 73. struct vrf *vrf;
 74. vrf = XCALLOC (MTYPE_VRF, sizeof (struct vrf));
 75. /* Put name. */
 76. if (name)
 77. vrf->name = XSTRDUP (MTYPE_VRF_NAME, name);
 78. /* Allocate routing table and static table. */
 79. vrf->table[AFI_IP][SAFI_UNICAST] = route_table_init ();
 80. vrf->table[AFI_IP6][SAFI_UNICAST] = route_table_init ();
 81. vrf->stable[AFI_IP][SAFI_UNICAST] = route_table_init ();
 82. vrf->stable[AFI_IP6][SAFI_UNICAST] = route_table_init ();
 83. vrf->table[AFI_IP][SAFI_MULTICAST] = route_table_init ();
 84. vrf->table[AFI_IP6][SAFI_MULTICAST] = route_table_init ();
 85. vrf->stable[AFI_IP][SAFI_MULTICAST] = route_table_init ();
 86. vrf->stable[AFI_IP6][SAFI_MULTICAST] = route_table_init ();
 87. return vrf;
 88. }
 89. /* Lookup VRF by identifier. */
 90. struct vrf *
 91. vrf_lookup (u_int32_t id)
 92. {
 93. return vector_lookup (vrf_vector, id);
 94. }
 95. /* Initialize VRF. */
 96. static void
 97. vrf_init (void)
 98. {
 99. struct vrf *default_table;
 100. /* Allocate VRF vector. */
 101. vrf_vector = vector_init (1);
 102. /* Allocate default main table. */
 103. default_table = vrf_alloc ("Default-IP-Routing-Table");
 104. /* Default table index must be 0. */
 105. vector_set_index (vrf_vector, 0, default_table);
 106. }
 107. /* Lookup route table. */
 108. struct route_table *
 109. vrf_table (afi_t afi, safi_t safi, u_int32_t id)
 110. {
 111. struct vrf *vrf;
 112. vrf = vrf_lookup (id);
 113. if (! vrf)
 114. return NULL;
 115. return vrf->table[afi][safi];
 116. }
 117. /* Lookup static route table. */
 118. struct route_table *
 119. vrf_static_table (afi_t afi, safi_t safi, u_int32_t id)
 120. {
 121. struct vrf *vrf;
 122. vrf = vrf_lookup (id);
 123. if (! vrf)
 124. return NULL;
 125. return vrf->stable[afi][safi];
 126. }
 127. /* Add nexthop to the end of the list. */
 128. static void
 129. nexthop_add (struct rib *rib, struct nexthop *nexthop)
 130. {
 131. struct nexthop *last;
 132. for (last = rib->nexthop; last && last->next; last = last->next)
 133. ;
 134. if (last)
 135. last->next = nexthop;
 136. else
 137. rib->nexthop = nexthop;
 138. nexthop->prev = last;
 139. rib->nexthop_num++;
 140. }
 141. /* Delete specified nexthop from the list. */
 142. static void
 143. nexthop_delete (struct rib *rib, struct nexthop *nexthop)
 144. {
 145. if (nexthop->next)
 146. nexthop->next->prev = nexthop->prev;
 147. if (nexthop->prev)
 148. nexthop->prev->next = nexthop->next;
 149. else
 150. rib->nexthop = nexthop->next;
 151. rib->nexthop_num--;
 152. }
 153. /* Free nexthop. */
 154. static void
 155. nexthop_free (struct nexthop *nexthop)
 156. {
 157. if (nexthop->ifname)
 158. XFREE (0, nexthop->ifname);
 159. XFREE (MTYPE_NEXTHOP, nexthop);
 160. }
 161. struct nexthop *
 162. nexthop_ifindex_add (struct rib *rib, unsigned int ifindex)
 163. {
 164. struct nexthop *nexthop;
 165. nexthop = XCALLOC (MTYPE_NEXTHOP, sizeof (struct nexthop));
 166. nexthop->type = NEXTHOP_TYPE_IFINDEX;
 167. nexthop->ifindex = ifindex;
 168. nexthop_add (rib, nexthop);
 169. return nexthop;
 170. }
 171. struct nexthop *
 172. nexthop_ifname_add (struct rib *rib, char *ifname)
 173. {
 174. struct nexthop *nexthop;
 175. nexthop = XCALLOC (MTYPE_NEXTHOP, sizeof (struct nexthop));
 176. nexthop->type = NEXTHOP_TYPE_IFNAME;
 177. nexthop->ifname = XSTRDUP (0, ifname);
 178. nexthop_add (rib, nexthop);
 179. return nexthop;
 180. }
 181. struct nexthop *
 182. nexthop_ipv4_add (struct rib *rib, struct in_addr *ipv4, struct in_addr *src)
 183. {
 184. struct nexthop *nexthop;
 185. nexthop = XCALLOC (MTYPE_NEXTHOP, sizeof (struct nexthop));
 186. nexthop->type = NEXTHOP_TYPE_IPV4;
 187. nexthop->gate.ipv4 = *ipv4;
 188. if (src)
 189. nexthop->src.ipv4 = *src;
 190. nexthop_add (rib, nexthop);
 191. return nexthop;
 192. }
 193. struct nexthop *
 194. nexthop_ipv4_ifindex_add (struct rib *rib, struct in_addr *ipv4,
 195. struct in_addr *src, unsigned int ifindex)
 196. {
 197. struct nexthop *nexthop;
 198. nexthop = XCALLOC (MTYPE_NEXTHOP, sizeof (struct nexthop));
 199. nexthop->type = NEXTHOP_TYPE_IPV4_IFINDEX;
 200. nexthop->gate.ipv4 = *ipv4;
 201. if (src)
 202. nexthop->src.ipv4 = *src;
 203. nexthop->ifindex = ifindex;
 204. nexthop_add (rib, nexthop);
 205. return nexthop;
 206. }
 207. #ifdef HAVE_IPV6
 208. struct nexthop *
 209. nexthop_ipv6_add (struct rib *rib, struct in6_addr *ipv6)
 210. {
 211. struct nexthop *nexthop;
 212. nexthop = XCALLOC (MTYPE_NEXTHOP, sizeof (struct nexthop));
 213. nexthop->type = NEXTHOP_TYPE_IPV6;
 214. nexthop->gate.ipv6 = *ipv6;
 215. nexthop_add (rib, nexthop);
 216. return nexthop;
 217. }
 218. static struct nexthop *
 219. nexthop_ipv6_ifname_add (struct rib *rib, struct in6_addr *ipv6,
 220. char *ifname)
 221. {
 222. struct nexthop *nexthop;
 223. nexthop = XCALLOC (MTYPE_NEXTHOP, sizeof (struct nexthop));
 224. nexthop->type = NEXTHOP_TYPE_IPV6_IFNAME;
 225. nexthop->gate.ipv6 = *ipv6;
 226. nexthop->ifname = XSTRDUP (0, ifname);
 227. nexthop_add (rib, nexthop);
 228. return nexthop;
 229. }
 230. static struct nexthop *
 231. nexthop_ipv6_ifindex_add (struct rib *rib, struct in6_addr *ipv6,
 232. unsigned int ifindex)
 233. {
 234. struct nexthop *nexthop;
 235. nexthop = XCALLOC (MTYPE_NEXTHOP, sizeof (struct nexthop));
 236. nexthop->type = NEXTHOP_TYPE_IPV6_IFINDEX;
 237. nexthop->gate.ipv6 = *ipv6;
 238. nexthop->ifindex = ifindex;
 239. nexthop_add (rib, nexthop);
 240. return nexthop;
 241. }
 242. #endif /* HAVE_IPV6 */
 243. struct nexthop *
 244. nexthop_blackhole_add (struct rib *rib)
 245. {
 246. struct nexthop *nexthop;
 247. nexthop = XCALLOC (MTYPE_NEXTHOP, sizeof (struct nexthop));
 248. nexthop->type = NEXTHOP_TYPE_BLACKHOLE;
 249. SET_FLAG (rib->flags, ZEBRA_FLAG_BLACKHOLE);
 250. nexthop_add (rib, nexthop);
 251. return nexthop;
 252. }
 253. /* If force flag is not set, do not modify falgs at all for uninstall
 254. the route from FIB. */
 255. static int
 256. nexthop_active_ipv4 (struct rib *rib, struct nexthop *nexthop, int set,
 257. struct route_node *top)
 258. {
 259. struct prefix_ipv4 p;
 260. struct route_table *table;
 261. struct route_node *rn;
 262. struct rib *match;
 263. struct nexthop *newhop;
 264. if (nexthop->type == NEXTHOP_TYPE_IPV4)
 265. nexthop->ifindex = 0;
 266. if (set)
 267. UNSET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_RECURSIVE);
 268. /* Make lookup prefix. */
 269. memset (&p, 0, sizeof (struct prefix_ipv4));
 270. p.family = AF_INET;
 271. p.prefixlen = IPV4_MAX_PREFIXLEN;
 272. p.prefix = nexthop->gate.ipv4;
 273. /* Lookup table. */
 274. table = vrf_table (AFI_IP, SAFI_UNICAST, 0);
 275. if (! table)
 276. return 0;
 277. rn = route_node_match (table, (struct prefix *) &p);
 278. while (rn)
 279. {
 280. route_unlock_node (rn);
 281. /* If lookup self prefix return immediately. */
 282. if (rn == top)
 283. return 0;
 284. /* Pick up selected route. */
 285. for (match = rn->info; match; match = match->next)
 286. {
 287. if (CHECK_FLAG (match->status, RIB_ENTRY_REMOVED))
 288. continue;
 289. if (CHECK_FLAG (match->flags, ZEBRA_FLAG_SELECTED))
 290. break;
 291. }
 292. /* If there is no selected route or matched route is EGP, go up
 293. tree. */
 294. if (! match
 295. || match->type == ZEBRA_ROUTE_BGP)
 296. {
 297. do {
 298. rn = rn->parent;
 299. } while (rn && rn->info == NULL);
 300. if (rn)
 301. route_lock_node (rn);
 302. }
 303. else
 304. {
 305. if (match->type == ZEBRA_ROUTE_CONNECT)
 306. {
 307. /* Directly point connected route. */
 308. newhop = match->nexthop;
 309. if (newhop && nexthop->type == NEXTHOP_TYPE_IPV4)
 310. nexthop->ifindex = newhop->ifindex;
 311. return 1;
 312. }
 313. else if (CHECK_FLAG (rib->flags, ZEBRA_FLAG_INTERNAL))
 314. {
 315. for (newhop = match->nexthop; newhop; newhop = newhop->next)
 316. if (CHECK_FLAG (newhop->flags, NEXTHOP_FLAG_FIB)
 317. && ! CHECK_FLAG (newhop->flags, NEXTHOP_FLAG_RECURSIVE))
 318. {
 319. if (set)
 320. {
 321. SET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_RECURSIVE);
 322. nexthop->rtype = newhop->type;
 323. if (newhop->type == NEXTHOP_TYPE_IPV4 ||
 324. newhop->type == NEXTHOP_TYPE_IPV4_IFINDEX)
 325. nexthop->rgate.ipv4 = newhop->gate.ipv4;
 326. if (newhop->type == NEXTHOP_TYPE_IFINDEX
 327. || newhop->type == NEXTHOP_TYPE_IFNAME
 328. || newhop->type == NEXTHOP_TYPE_IPV4_IFINDEX)
 329. nexthop->rifindex = newhop->ifindex;
 330. }
 331. return 1;
 332. }
 333. return 0;
 334. }
 335. else
 336. {
 337. return 0;
 338. }
 339. }
 340. }
 341. return 0;
 342. }
 343. #ifdef HAVE_IPV6
 344. /* If force flag is not set, do not modify falgs at all for uninstall
 345. the route from FIB. */
 346. static int
 347. nexthop_active_ipv6 (struct rib *rib, struct nexthop *nexthop, int set,
 348. struct route_node *top)
 349. {
 350. struct prefix_ipv6 p;
 351. struct route_table *table;
 352. struct route_node *rn;
 353. struct rib *match;
 354. struct nexthop *newhop;
 355. if (nexthop->type == NEXTHOP_TYPE_IPV6)
 356. nexthop->ifindex = 0;
 357. if (set)
 358. UNSET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_RECURSIVE);
 359. /* Make lookup prefix. */
 360. memset (&p, 0, sizeof (struct prefix_ipv6));
 361. p.family = AF_INET6;
 362. p.prefixlen = IPV6_MAX_PREFIXLEN;
 363. p.prefix = nexthop->gate.ipv6;
 364. /* Lookup table. */
 365. table = vrf_table (AFI_IP6, SAFI_UNICAST, 0);
 366. if (! table)
 367. return 0;
 368. rn = route_node_match (table, (struct prefix *) &p);
 369. while (rn)
 370. {
 371. route_unlock_node (rn);
 372. /* If lookup self prefix return immediately. */
 373. if (rn == top)
 374. return 0;
 375. /* Pick up selected route. */
 376. for (match = rn->info; match; match = match->next)
 377. {
 378. if (CHECK_FLAG (match->status, RIB_ENTRY_REMOVED))
 379. continue;
 380. if (CHECK_FLAG (match->flags, ZEBRA_FLAG_SELECTED))
 381. break;
 382. }
 383. /* If there is no selected route or matched route is EGP, go up
 384. tree. */
 385. if (! match
 386. || match->type == ZEBRA_ROUTE_BGP)
 387. {
 388. do {
 389. rn = rn->parent;
 390. } while (rn && rn->info == NULL);
 391. if (rn)
 392. route_lock_node (rn);
 393. }
 394. else
 395. {
 396. if (match->type == ZEBRA_ROUTE_CONNECT)
 397. {
 398. /* Directly point connected route. */
 399. newhop = match->nexthop;
 400. if (newhop && nexthop->type == NEXTHOP_TYPE_IPV6)
 401. nexthop->ifindex = newhop->ifindex;
 402. return 1;
 403. }
 404. else if (CHECK_FLAG (rib->flags, ZEBRA_FLAG_INTERNAL))
 405. {
 406. for (newhop = match->nexthop; newhop; newhop = newhop->next)
 407. if (CHECK_FLAG (newhop->flags, NEXTHOP_FLAG_FIB)
 408. && ! CHECK_FLAG (newhop->flags, NEXTHOP_FLAG_RECURSIVE))
 409. {
 410. if (set)
 411. {
 412. SET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_RECURSIVE);
 413. nexthop->rtype = newhop->type;
 414. if (newhop->type == NEXTHOP_TYPE_IPV6
 415. || newhop->type == NEXTHOP_TYPE_IPV6_IFINDEX
 416. || newhop->type == NEXTHOP_TYPE_IPV6_IFNAME)
 417. nexthop->rgate.ipv6 = newhop->gate.ipv6;
 418. if (newhop->type == NEXTHOP_TYPE_IFINDEX
 419. || newhop->type == NEXTHOP_TYPE_IFNAME
 420. || newhop->type == NEXTHOP_TYPE_IPV6_IFINDEX
 421. || newhop->type == NEXTHOP_TYPE_IPV6_IFNAME)
 422. nexthop->rifindex = newhop->ifindex;
 423. }
 424. return 1;
 425. }
 426. return 0;
 427. }
 428. else
 429. {
 430. return 0;
 431. }
 432. }
 433. }
 434. return 0;
 435. }
 436. #endif /* HAVE_IPV6 */
 437. struct rib *
 438. rib_match_ipv4 (struct in_addr addr)
 439. {
 440. struct prefix_ipv4 p;
 441. struct route_table *table;
 442. struct route_node *rn;
 443. struct rib *match;
 444. struct nexthop *newhop;
 445. /* Lookup table. */
 446. table = vrf_table (AFI_IP, SAFI_UNICAST, 0);
 447. if (! table)
 448. return 0;
 449. memset (&p, 0, sizeof (struct prefix_ipv4));
 450. p.family = AF_INET;
 451. p.prefixlen = IPV4_MAX_PREFIXLEN;
 452. p.prefix = addr;
 453. rn = route_node_match (table, (struct prefix *) &p);
 454. while (rn)
 455. {
 456. route_unlock_node (rn);
 457. /* Pick up selected route. */
 458. for (match = rn->info; match; match = match->next)
 459. {
 460. if (CHECK_FLAG (match->status, RIB_ENTRY_REMOVED))
 461. continue;
 462. if (CHECK_FLAG (match->flags, ZEBRA_FLAG_SELECTED))
 463. break;
 464. }
 465. /* If there is no selected route or matched route is EGP, go up
 466. tree. */
 467. if (! match
 468. || match->type == ZEBRA_ROUTE_BGP)
 469. {
 470. do {
 471. rn = rn->parent;
 472. } while (rn && rn->info == NULL);
 473. if (rn)
 474. route_lock_node (rn);
 475. }
 476. else
 477. {
 478. if (match->type == ZEBRA_ROUTE_CONNECT)
 479. /* Directly point connected route. */
 480. return match;
 481. else
 482. {
 483. for (newhop = match->nexthop; newhop; newhop = newhop->next)
 484. if (CHECK_FLAG (newhop->flags, NEXTHOP_FLAG_FIB))
 485. return match;
 486. return NULL;
 487. }
 488. }
 489. }
 490. return NULL;
 491. }
 492. struct rib *
 493. rib_lookup_ipv4 (struct prefix_ipv4 *p)
 494. {
 495. struct route_table *table;
 496. struct route_node *rn;
 497. struct rib *match;
 498. struct nexthop *nexthop;
 499. /* Lookup table. */
 500. table = vrf_table (AFI_IP, SAFI_UNICAST, 0);
 501. if (! table)
 502. return 0;
 503. rn = route_node_lookup (table, (struct prefix *) p);
 504. /* No route for this prefix. */
 505. if (! rn)
 506. return NULL;
 507. /* Unlock node. */
 508. route_unlock_node (rn);
 509. for (match = rn->info; match; match = match->next)
 510. {
 511. if (CHECK_FLAG (match->status, RIB_ENTRY_REMOVED))
 512. continue;
 513. if (CHECK_FLAG (match->flags, ZEBRA_FLAG_SELECTED))
 514. break;
 515. }
 516. if (! match || match->type == ZEBRA_ROUTE_BGP)
 517. return NULL;
 518. if (match->type == ZEBRA_ROUTE_CONNECT)
 519. return match;
 520. for (nexthop = match->nexthop; nexthop; nexthop = nexthop->next)
 521. if (CHECK_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_FIB))
 522. return match;
 523. return NULL;
 524. }
 525. /*
 526. * This clone function, unlike its original rib_lookup_ipv4(), checks
 527. * if specified IPv4 route record (prefix/mask -> gate) exists in
 528. * the whole RIB and has ZEBRA_FLAG_SELECTED set.
 529. *
 530. * Return values:
 531. * -1: error
 532. * 0: exact match found
 533. * 1: a match was found with a different gate
 534. * 2: connected route found
 535. * 3: no matches found
 536. */
 537. int
 538. rib_lookup_ipv4_route (struct prefix_ipv4 *p, union sockunion * qgate)
 539. {
 540. struct route_table *table;
 541. struct route_node *rn;
 542. struct rib *match;
 543. struct nexthop *nexthop;
 544. /* Lookup table. */
 545. table = vrf_table (AFI_IP, SAFI_UNICAST, 0);
 546. if (! table)
 547. return ZEBRA_RIB_LOOKUP_ERROR;
 548. /* Scan the RIB table for exactly matching RIB entry. */
 549. rn = route_node_lookup (table, (struct prefix *) p);
 550. /* No route for this prefix. */
 551. if (! rn)
 552. return ZEBRA_RIB_NOTFOUND;
 553. /* Unlock node. */
 554. route_unlock_node (rn);
 555. /* Find out if a "selected" RR for the discovered RIB entry exists ever. */
 556. for (match = rn->info; match; match = match->next)
 557. {
 558. if (CHECK_FLAG (match->status, RIB_ENTRY_REMOVED))
 559. continue;
 560. if (CHECK_FLAG (match->flags, ZEBRA_FLAG_SELECTED))
 561. break;
 562. }
 563. /* None such found :( */
 564. if (!match)
 565. return ZEBRA_RIB_NOTFOUND;
 566. if (match->type == ZEBRA_ROUTE_CONNECT)
 567. return ZEBRA_RIB_FOUND_CONNECTED;
 568. /* Ok, we have a cood candidate, let's check it's nexthop list... */
 569. for (nexthop = match->nexthop; nexthop; nexthop = nexthop->next)
 570. if (CHECK_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_FIB))
 571. {
 572. /* We are happy with either direct or recursive hexthop */
 573. if (nexthop->gate.ipv4.s_addr == sockunion2ip (qgate) ||
 574. nexthop->rgate.ipv4.s_addr == sockunion2ip (qgate))
 575. return ZEBRA_RIB_FOUND_EXACT;
 576. else
 577. {
 578. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB)
 579. {
 580. char gate_buf[INET_ADDRSTRLEN], rgate_buf[INET_ADDRSTRLEN], qgate_buf[INET_ADDRSTRLEN];
 581. inet_ntop (AF_INET, &nexthop->gate.ipv4.s_addr, gate_buf, INET_ADDRSTRLEN);
 582. inet_ntop (AF_INET, &nexthop->rgate.ipv4.s_addr, rgate_buf, INET_ADDRSTRLEN);
 583. inet_ntop (AF_INET, &sockunion2ip (qgate), qgate_buf, INET_ADDRSTRLEN);
 584. zlog_debug ("%s: qgate == %s, gate == %s, rgate == %s", __func__, qgate_buf, gate_buf, rgate_buf);
 585. }
 586. return ZEBRA_RIB_FOUND_NOGATE;
 587. }
 588. }
 589. return ZEBRA_RIB_NOTFOUND;
 590. }
 591. #ifdef HAVE_IPV6
 592. struct rib *
 593. rib_match_ipv6 (struct in6_addr *addr)
 594. {
 595. struct prefix_ipv6 p;
 596. struct route_table *table;
 597. struct route_node *rn;
 598. struct rib *match;
 599. struct nexthop *newhop;
 600. /* Lookup table. */
 601. table = vrf_table (AFI_IP6, SAFI_UNICAST, 0);
 602. if (! table)
 603. return 0;
 604. memset (&p, 0, sizeof (struct prefix_ipv6));
 605. p.family = AF_INET6;
 606. p.prefixlen = IPV6_MAX_PREFIXLEN;
 607. IPV6_ADDR_COPY (&p.prefix, addr);
 608. rn = route_node_match (table, (struct prefix *) &p);
 609. while (rn)
 610. {
 611. route_unlock_node (rn);
 612. /* Pick up selected route. */
 613. for (match = rn->info; match; match = match->next)
 614. {
 615. if (CHECK_FLAG (match->status, RIB_ENTRY_REMOVED))
 616. continue;
 617. if (CHECK_FLAG (match->flags, ZEBRA_FLAG_SELECTED))
 618. break;
 619. }
 620. /* If there is no selected route or matched route is EGP, go up
 621. tree. */
 622. if (! match
 623. || match->type == ZEBRA_ROUTE_BGP)
 624. {
 625. do {
 626. rn = rn->parent;
 627. } while (rn && rn->info == NULL);
 628. if (rn)
 629. route_lock_node (rn);
 630. }
 631. else
 632. {
 633. if (match->type == ZEBRA_ROUTE_CONNECT)
 634. /* Directly point connected route. */
 635. return match;
 636. else
 637. {
 638. for (newhop = match->nexthop; newhop; newhop = newhop->next)
 639. if (CHECK_FLAG (newhop->flags, NEXTHOP_FLAG_FIB))
 640. return match;
 641. return NULL;
 642. }
 643. }
 644. }
 645. return NULL;
 646. }
 647. #endif /* HAVE_IPV6 */
 648. #define RIB_SYSTEM_ROUTE(R) \
 649. ((R)->type == ZEBRA_ROUTE_KERNEL || (R)->type == ZEBRA_ROUTE_CONNECT)
 650. /* This function verifies reachability of one given nexthop, which can be
 651. * numbered or unnumbered, IPv4 or IPv6. The result is unconditionally stored
 652. * in nexthop->flags field. If the 4th parameter, 'set', is non-zero,
 653. * nexthop->ifindex will be updated appropriately as well.
 654. * An existing route map can turn (otherwise active) nexthop into inactive, but
 655. * not vice versa.
 656. *
 657. * The return value is the final value of 'ACTIVE' flag.
 658. */
 659. static unsigned
 660. nexthop_active_check (struct route_node *rn, struct rib *rib,
 661. struct nexthop *nexthop, int set)
 662. {
 663. struct interface *ifp;
 664. route_map_result_t ret = RMAP_MATCH;
 665. extern char *proto_rm[AFI_MAX][ZEBRA_ROUTE_MAX+1];
 666. struct route_map *rmap;
 667. int family;
 668. family = 0;
 669. switch (nexthop->type)
 670. {
 671. case NEXTHOP_TYPE_IFINDEX:
 672. ifp = if_lookup_by_index (nexthop->ifindex);
 673. if (ifp && if_is_operative(ifp))
 674. SET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_ACTIVE);
 675. else
 676. UNSET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_ACTIVE);
 677. break;
 678. case NEXTHOP_TYPE_IPV6_IFNAME:
 679. family = AFI_IP6;
 680. case NEXTHOP_TYPE_IFNAME:
 681. ifp = if_lookup_by_name (nexthop->ifname);
 682. if (ifp && if_is_operative(ifp))
 683. {
 684. if (set)
 685. nexthop->ifindex = ifp->ifindex;
 686. SET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_ACTIVE);
 687. }
 688. else
 689. {
 690. if (set)
 691. nexthop->ifindex = 0;
 692. UNSET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_ACTIVE);
 693. }
 694. break;
 695. case NEXTHOP_TYPE_IPV4:
 696. case NEXTHOP_TYPE_IPV4_IFINDEX:
 697. family = AFI_IP;
 698. if (nexthop_active_ipv4 (rib, nexthop, set, rn))
 699. SET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_ACTIVE);
 700. else
 701. UNSET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_ACTIVE);
 702. break;
 703. #ifdef HAVE_IPV6
 704. case NEXTHOP_TYPE_IPV6:
 705. family = AFI_IP6;
 706. if (nexthop_active_ipv6 (rib, nexthop, set, rn))
 707. SET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_ACTIVE);
 708. else
 709. UNSET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_ACTIVE);
 710. break;
 711. case NEXTHOP_TYPE_IPV6_IFINDEX:
 712. family = AFI_IP6;
 713. if (IN6_IS_ADDR_LINKLOCAL (&nexthop->gate.ipv6))
 714. {
 715. ifp = if_lookup_by_index (nexthop->ifindex);
 716. if (ifp && if_is_operative(ifp))
 717. SET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_ACTIVE);
 718. else
 719. UNSET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_ACTIVE);
 720. }
 721. else
 722. {
 723. if (nexthop_active_ipv6 (rib, nexthop, set, rn))
 724. SET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_ACTIVE);
 725. else
 726. UNSET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_ACTIVE);
 727. }
 728. break;
 729. #endif /* HAVE_IPV6 */
 730. case NEXTHOP_TYPE_BLACKHOLE:
 731. SET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_ACTIVE);
 732. break;
 733. default:
 734. break;
 735. }
 736. if (! CHECK_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_ACTIVE))
 737. return 0;
 738. if (RIB_SYSTEM_ROUTE(rib) ||
 739. (family == AFI_IP && rn->p.family != AF_INET) ||
 740. (family == AFI_IP6 && rn->p.family != AF_INET6))
 741. return CHECK_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_ACTIVE);
 742. rmap = 0;
 743. if (rib->type >= 0 && rib->type < ZEBRA_ROUTE_MAX &&
 744. proto_rm[family][rib->type])
 745. rmap = route_map_lookup_by_name (proto_rm[family][rib->type]);
 746. if (!rmap && proto_rm[family][ZEBRA_ROUTE_MAX])
 747. rmap = route_map_lookup_by_name (proto_rm[family][ZEBRA_ROUTE_MAX]);
 748. if (rmap) {
 749. ret = route_map_apply(rmap, &rn->p, RMAP_ZEBRA, nexthop);
 750. }
 751. if (ret == RMAP_DENYMATCH)
 752. UNSET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_ACTIVE);
 753. return CHECK_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_ACTIVE);
 754. }
 755. /* Iterate over all nexthops of the given RIB entry and refresh their
 756. * ACTIVE flag. rib->nexthop_active_num is updated accordingly. If any
 757. * nexthop is found to toggle the ACTIVE flag, the whole rib structure
 758. * is flagged with ZEBRA_FLAG_CHANGED. The 4th 'set' argument is
 759. * transparently passed to nexthop_active_check().
 760. *
 761. * Return value is the new number of active nexthops.
 762. */
 763. static int
 764. nexthop_active_update (struct route_node *rn, struct rib *rib, int set)
 765. {
 766. struct nexthop *nexthop;
 767. unsigned int prev_active, prev_index, new_active;
 768. rib->nexthop_active_num = 0;
 769. UNSET_FLAG (rib->flags, ZEBRA_FLAG_CHANGED);
 770. for (nexthop = rib->nexthop; nexthop; nexthop = nexthop->next)
 771. {
 772. prev_active = CHECK_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_ACTIVE);
 773. prev_index = nexthop->ifindex;
 774. if ((new_active = nexthop_active_check (rn, rib, nexthop, set)))
 775. rib->nexthop_active_num++;
 776. if (prev_active != new_active ||
 777. prev_index != nexthop->ifindex)
 778. SET_FLAG (rib->flags, ZEBRA_FLAG_CHANGED);
 779. }
 780. return rib->nexthop_active_num;
 781. }
 782. static void
 783. rib_install_kernel (struct route_node *rn, struct rib *rib)
 784. {
 785. int ret = 0;
 786. struct nexthop *nexthop;
 787. switch (PREFIX_FAMILY (&rn->p))
 788. {
 789. case AF_INET:
 790. ret = kernel_add_ipv4 (&rn->p, rib);
 791. break;
 792. #ifdef HAVE_IPV6
 793. case AF_INET6:
 794. ret = kernel_add_ipv6 (&rn->p, rib);
 795. break;
 796. #endif /* HAVE_IPV6 */
 797. }
 798. /* This condition is never met, if we are using rt_socket.c */
 799. if (ret < 0)
 800. {
 801. for (nexthop = rib->nexthop; nexthop; nexthop = nexthop->next)
 802. UNSET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_FIB);
 803. }
 804. }
 805. /* Uninstall the route from kernel. */
 806. static int
 807. rib_uninstall_kernel (struct route_node *rn, struct rib *rib)
 808. {
 809. int ret = 0;
 810. struct nexthop *nexthop;
 811. switch (PREFIX_FAMILY (&rn->p))
 812. {
 813. case AF_INET:
 814. ret = kernel_delete_ipv4 (&rn->p, rib);
 815. break;
 816. #ifdef HAVE_IPV6
 817. case AF_INET6:
 818. ret = kernel_delete_ipv6 (&rn->p, rib);
 819. break;
 820. #endif /* HAVE_IPV6 */
 821. }
 822. for (nexthop = rib->nexthop; nexthop; nexthop = nexthop->next)
 823. UNSET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_FIB);
 824. return ret;
 825. }
 826. /* Uninstall the route from kernel. */
 827. static void
 828. rib_uninstall (struct route_node *rn, struct rib *rib)
 829. {
 830. if (CHECK_FLAG (rib->flags, ZEBRA_FLAG_SELECTED))
 831. {
 832. redistribute_delete (&rn->p, rib);
 833. if (! RIB_SYSTEM_ROUTE (rib))
 834. rib_uninstall_kernel (rn, rib);
 835. UNSET_FLAG (rib->flags, ZEBRA_FLAG_SELECTED);
 836. }
 837. }
 838. static void rib_unlink (struct route_node *, struct rib *);
 839. /* Core function for processing routing information base. */
 840. static void
 841. rib_process (struct route_node *rn)
 842. {
 843. struct rib *rib;
 844. struct rib *next;
 845. struct rib *fib = NULL;
 846. struct rib *select = NULL;
 847. struct rib *del = NULL;
 848. int installed = 0;
 849. struct nexthop *nexthop = NULL;
 850. char buf[INET6_ADDRSTRLEN];
 851. assert (rn);
 852. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB || IS_ZEBRA_DEBUG_RIB_Q)
 853. inet_ntop (rn->p.family, &rn->p.u.prefix, buf, INET6_ADDRSTRLEN);
 854. for (rib = rn->info; rib; rib = next)
 855. {
 856. /* The next pointer is saved, because current pointer
 857. * may be passed to rib_unlink() in the middle of iteration.
 858. */
 859. next = rib->next;
 860. /* Currently installed rib. */
 861. if (CHECK_FLAG (rib->flags, ZEBRA_FLAG_SELECTED))
 862. {
 863. assert (fib == NULL);
 864. fib = rib;
 865. }
 866. /* Unlock removed routes, so they'll be freed, bar the FIB entry,
 867. * which we need to do do further work with below.
 868. */
 869. if (CHECK_FLAG (rib->status, RIB_ENTRY_REMOVED))
 870. {
 871. if (rib != fib)
 872. {
 873. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB)
 874. zlog_debug ("%s: %s/%d: rn %p, removing rib %p", __func__,
 875. buf, rn->p.prefixlen, rn, rib);
 876. rib_unlink (rn, rib);
 877. }
 878. else
 879. del = rib;
 880. continue;
 881. }
 882. /* Skip unreachable nexthop. */
 883. if (! nexthop_active_update (rn, rib, 0))
 884. continue;
 885. /* Infinit distance. */
 886. if (rib->distance == DISTANCE_INFINITY)
 887. continue;
 888. /* Newly selected rib, the common case. */
 889. if (!select)
 890. {
 891. select = rib;
 892. continue;
 893. }
 894. /* filter route selection in following order:
 895. * - connected beats other types
 896. * - lower distance beats higher
 897. * - lower metric beats higher for equal distance
 898. * - last, hence oldest, route wins tie break.
 899. */
 900. /* Connected routes. Pick the last connected
 901. * route of the set of lowest metric connected routes.
 902. */
 903. if (rib->type == ZEBRA_ROUTE_CONNECT)
 904. {
 905. if (select->type != ZEBRA_ROUTE_CONNECT
 906. || rib->metric <= select->metric)
 907. select = rib;
 908. continue;
 909. }
 910. else if (select->type == ZEBRA_ROUTE_CONNECT)
 911. continue;
 912. /* higher distance loses */
 913. if (rib->distance > select->distance)
 914. continue;
 915. /* lower wins */
 916. if (rib->distance < select->distance)
 917. {
 918. select = rib;
 919. continue;
 920. }
 921. /* metric tie-breaks equal distance */
 922. if (rib->metric <= select->metric)
 923. select = rib;
 924. } /* for (rib = rn->info; rib; rib = next) */
 925. /* After the cycle is finished, the following pointers will be set:
 926. * select --- the winner RIB entry, if any was found, otherwise NULL
 927. * fib --- the SELECTED RIB entry, if any, otherwise NULL
 928. * del --- equal to fib, if fib is queued for deletion, NULL otherwise
 929. * rib --- NULL
 930. */
 931. /* Same RIB entry is selected. Update FIB and finish. */
 932. if (select && select == fib)
 933. {
 934. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB)
 935. zlog_debug ("%s: %s/%d: Updating existing route, select %p, fib %p",
 936. __func__, buf, rn->p.prefixlen, select, fib);
 937. if (CHECK_FLAG (select->flags, ZEBRA_FLAG_CHANGED))
 938. {
 939. redistribute_delete (&rn->p, select);
 940. if (! RIB_SYSTEM_ROUTE (select))
 941. rib_uninstall_kernel (rn, select);
 942. /* Set real nexthop. */
 943. nexthop_active_update (rn, select, 1);
 944. if (! RIB_SYSTEM_ROUTE (select))
 945. rib_install_kernel (rn, select);
 946. redistribute_add (&rn->p, select);
 947. }
 948. else if (! RIB_SYSTEM_ROUTE (select))
 949. {
 950. /* Housekeeping code to deal with
 951. race conditions in kernel with linux
 952. netlink reporting interface up before IPv4 or IPv6 protocol
 953. is ready to add routes.
 954. This makes sure the routes are IN the kernel.
 955. */
 956. for (nexthop = select->nexthop; nexthop; nexthop = nexthop->next)
 957. if (CHECK_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_FIB))
 958. {
 959. installed = 1;
 960. break;
 961. }
 962. if (! installed)
 963. rib_install_kernel (rn, select);
 964. }
 965. goto end;
 966. }
 967. /* At this point we either haven't found the best RIB entry or it is
 968. * different from what we currently intend to flag with SELECTED. In both
 969. * cases, if a RIB block is present in FIB, it should be withdrawn.
 970. */
 971. if (fib)
 972. {
 973. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB)
 974. zlog_debug ("%s: %s/%d: Removing existing route, fib %p", __func__,
 975. buf, rn->p.prefixlen, fib);
 976. redistribute_delete (&rn->p, fib);
 977. if (! RIB_SYSTEM_ROUTE (fib))
 978. rib_uninstall_kernel (rn, fib);
 979. UNSET_FLAG (fib->flags, ZEBRA_FLAG_SELECTED);
 980. /* Set real nexthop. */
 981. nexthop_active_update (rn, fib, 1);
 982. }
 983. /* Regardless of some RIB entry being SELECTED or not before, now we can
 984. * tell, that if a new winner exists, FIB is still not updated with this
 985. * data, but ready to be.
 986. */
 987. if (select)
 988. {
 989. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB)
 990. zlog_debug ("%s: %s/%d: Adding route, select %p", __func__, buf,
 991. rn->p.prefixlen, select);
 992. /* Set real nexthop. */
 993. nexthop_active_update (rn, select, 1);
 994. if (! RIB_SYSTEM_ROUTE (select))
 995. rib_install_kernel (rn, select);
 996. SET_FLAG (select->flags, ZEBRA_FLAG_SELECTED);
 997. redistribute_add (&rn->p, select);
 998. }
 999. /* FIB route was removed, should be deleted */
 1000. if (del)
 1001. {
 1002. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB)
 1003. zlog_debug ("%s: %s/%d: Deleting fib %p, rn %p", __func__, buf,
 1004. rn->p.prefixlen, del, rn);
 1005. rib_unlink (rn, del);
 1006. }
 1007. end:
 1008. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB_Q)
 1009. zlog_debug ("%s: %s/%d: rn %p dequeued", __func__, buf, rn->p.prefixlen, rn);
 1010. }
 1011. /* Take a list of route_node structs and return 1, if there was a record
 1012. * picked from it and processed by rib_process(). Don't process more,
 1013. * than one RN record; operate only in the specified sub-queue.
 1014. */
 1015. static unsigned int
 1016. process_subq (struct list * subq, u_char qindex)
 1017. {
 1018. struct listnode *lnode = listhead (subq);
 1019. struct route_node *rnode;
 1020. if (!lnode)
 1021. return 0;
 1022. rnode = listgetdata (lnode);
 1023. rib_process (rnode);
 1024. if (rnode->info) /* The first RIB record is holding the flags bitmask. */
 1025. UNSET_FLAG (((struct rib *)rnode->info)->rn_status, RIB_ROUTE_QUEUED(qindex));
 1026. #if 0
 1027. else
 1028. {
 1029. zlog_debug ("%s: called for route_node (%p, %d) with no ribs",
 1030. __func__, rnode, rnode->lock);
 1031. zlog_backtrace(LOG_DEBUG);
 1032. }
 1033. #endif
 1034. route_unlock_node (rnode);
 1035. list_delete_node (subq, lnode);
 1036. return 1;
 1037. }
 1038. /* Dispatch the meta queue by picking, processing and unlocking the next RN from
 1039. * a non-empty sub-queue with lowest priority. wq is equal to zebra->ribq and data
 1040. * is pointed to the meta queue structure.
 1041. */
 1042. static wq_item_status
 1043. meta_queue_process (struct work_queue *dummy, void *data)
 1044. {
 1045. struct meta_queue * mq = data;
 1046. unsigned i;
 1047. for (i = 0; i < MQ_SIZE; i++)
 1048. if (process_subq (mq->subq[i], i))
 1049. {
 1050. mq->size--;
 1051. break;
 1052. }
 1053. return mq->size ? WQ_REQUEUE : WQ_SUCCESS;
 1054. }
 1055. /* Map from rib types to queue type (priority) in meta queue */
 1056. static const u_char meta_queue_map[ZEBRA_ROUTE_MAX] = {
 1057. [ZEBRA_ROUTE_SYSTEM] = 4,
 1058. [ZEBRA_ROUTE_KERNEL] = 0,
 1059. [ZEBRA_ROUTE_CONNECT] = 0,
 1060. [ZEBRA_ROUTE_STATIC] = 1,
 1061. [ZEBRA_ROUTE_RIP] = 2,
 1062. [ZEBRA_ROUTE_RIPNG] = 2,
 1063. [ZEBRA_ROUTE_OSPF] = 2,
 1064. [ZEBRA_ROUTE_OSPF6] = 2,
 1065. [ZEBRA_ROUTE_ISIS] = 2,
 1066. [ZEBRA_ROUTE_BGP] = 3,
 1067. [ZEBRA_ROUTE_HSLS] = 4,
 1068. [ZEBRA_ROUTE_BABEL] = 2,
 1069. };
 1070. /* Look into the RN and queue it into one or more priority queues,
 1071. * increasing the size for each data push done.
 1072. */
 1073. static void
 1074. rib_meta_queue_add (struct meta_queue *mq, struct route_node *rn)
 1075. {
 1076. struct rib *rib;
 1077. char buf[INET6_ADDRSTRLEN];
 1078. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB_Q)
 1079. inet_ntop (rn->p.family, &rn->p.u.prefix, buf, INET6_ADDRSTRLEN);
 1080. for (rib = rn->info; rib; rib = rib->next)
 1081. {
 1082. u_char qindex = meta_queue_map[rib->type];
 1083. /* Invariant: at this point we always have rn->info set. */
 1084. if (CHECK_FLAG (((struct rib *)rn->info)->rn_status, RIB_ROUTE_QUEUED(qindex)))
 1085. {
 1086. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB_Q)
 1087. zlog_debug ("%s: %s/%d: rn %p is already queued in sub-queue %u",
 1088. __func__, buf, rn->p.prefixlen, rn, qindex);
 1089. continue;
 1090. }
 1091. SET_FLAG (((struct rib *)rn->info)->rn_status, RIB_ROUTE_QUEUED(qindex));
 1092. listnode_add (mq->subq[qindex], rn);
 1093. route_lock_node (rn);
 1094. mq->size++;
 1095. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB_Q)
 1096. zlog_debug ("%s: %s/%d: queued rn %p into sub-queue %u",
 1097. __func__, buf, rn->p.prefixlen, rn, qindex);
 1098. }
 1099. }
 1100. /* Add route_node to work queue and schedule processing */
 1101. static void
 1102. rib_queue_add (struct zebra_t *zebra, struct route_node *rn)
 1103. {
 1104. char buf[INET_ADDRSTRLEN];
 1105. assert (zebra && rn);
 1106. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB_Q)
 1107. inet_ntop (AF_INET, &rn->p.u.prefix, buf, INET_ADDRSTRLEN);
 1108. /* Pointless to queue a route_node with no RIB entries to add or remove */
 1109. if (!rn->info)
 1110. {
 1111. zlog_debug ("%s: called for route_node (%p, %d) with no ribs",
 1112. __func__, rn, rn->lock);
 1113. zlog_backtrace(LOG_DEBUG);
 1114. return;
 1115. }
 1116. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB_Q)
 1117. zlog_info ("%s: %s/%d: work queue added", __func__, buf, rn->p.prefixlen);
 1118. assert (zebra);
 1119. if (zebra->ribq == NULL)
 1120. {
 1121. zlog_err ("%s: work_queue does not exist!", __func__);
 1122. return;
 1123. }
 1124. /*
 1125. * The RIB queue should normally be either empty or holding the only
 1126. * work_queue_item element. In the latter case this element would
 1127. * hold a pointer to the meta queue structure, which must be used to
 1128. * actually queue the route nodes to process. So create the MQ
 1129. * holder, if necessary, then push the work into it in any case.
 1130. * This semantics was introduced after 0.99.9 release.
 1131. */
 1132. if (!zebra->ribq->items->count)
 1133. work_queue_add (zebra->ribq, zebra->mq);
 1134. rib_meta_queue_add (zebra->mq, rn);
 1135. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB_Q)
 1136. zlog_debug ("%s: %s/%d: rn %p queued", __func__, buf, rn->p.prefixlen, rn);
 1137. return;
 1138. }
 1139. /* Create new meta queue.
 1140. A destructor function doesn't seem to be necessary here.
 1141. */
 1142. static struct meta_queue *
 1143. meta_queue_new (void)
 1144. {
 1145. struct meta_queue *new;
 1146. unsigned i;
 1147. new = XCALLOC (MTYPE_WORK_QUEUE, sizeof (struct meta_queue));
 1148. assert(new);
 1149. for (i = 0; i < MQ_SIZE; i++)
 1150. {
 1151. new->subq[i] = list_new ();
 1152. assert(new->subq[i]);
 1153. }
 1154. return new;
 1155. }
 1156. /* initialise zebra rib work queue */
 1157. static void
 1158. rib_queue_init (struct zebra_t *zebra)
 1159. {
 1160. assert (zebra);
 1161. if (! (zebra->ribq = work_queue_new (zebra->master,
 1162. "route_node processing")))
 1163. {
 1164. zlog_err ("%s: could not initialise work queue!", __func__);
 1165. return;
 1166. }
 1167. /* fill in the work queue spec */
 1168. zebra->ribq->spec.workfunc = &meta_queue_process;
 1169. zebra->ribq->spec.errorfunc = NULL;
 1170. /* XXX: TODO: These should be runtime configurable via vty */
 1171. zebra->ribq->spec.max_retries = 3;
 1172. zebra->ribq->spec.hold = rib_process_hold_time;
 1173. if (!(zebra->mq = meta_queue_new ()))
 1174. {
 1175. zlog_err ("%s: could not initialise meta queue!", __func__);
 1176. return;
 1177. }
 1178. return;
 1179. }
 1180. /* RIB updates are processed via a queue of pointers to route_nodes.
 1181. *
 1182. * The queue length is bounded by the maximal size of the routing table,
 1183. * as a route_node will not be requeued, if already queued.
 1184. *
 1185. * RIBs are submitted via rib_addnode or rib_delnode which set minimal
 1186. * state, or static_install_ipv{4,6} (when an existing RIB is updated)
 1187. * and then submit route_node to queue for best-path selection later.
 1188. * Order of add/delete state changes are preserved for any given RIB.
 1189. *
 1190. * Deleted RIBs are reaped during best-path selection.
 1191. *
 1192. * rib_addnode
 1193. * |-> rib_link or unset RIB_ENTRY_REMOVE |->Update kernel with
 1194. * |-------->| | best RIB, if required
 1195. * | |
 1196. * static_install->|->rib_addqueue...... -> rib_process
 1197. * | |
 1198. * |-------->| |-> rib_unlink
 1199. * |-> set RIB_ENTRY_REMOVE |
 1200. * rib_delnode (RIB freed)
 1201. *
 1202. *
 1203. * Queueing state for a route_node is kept in the head RIB entry, this
 1204. * state must be preserved as and when the head RIB entry of a
 1205. * route_node is changed by rib_unlink / rib_link. A small complication,
 1206. * but saves having to allocate a dedicated object for this.
 1207. *
 1208. * Refcounting (aka "locking" throughout the GNU Zebra and Quagga code):
 1209. *
 1210. * - route_nodes: refcounted by:
 1211. * - RIBs attached to route_node:
 1212. * - managed by: rib_link/unlink
 1213. * - route_node processing queue
 1214. * - managed by: rib_addqueue, rib_process.
 1215. *
 1216. */
 1217. /* Add RIB to head of the route node. */
 1218. static void
 1219. rib_link (struct route_node *rn, struct rib *rib)
 1220. {
 1221. struct rib *head;
 1222. char buf[INET6_ADDRSTRLEN];
 1223. assert (rib && rn);
 1224. route_lock_node (rn); /* rn route table reference */
 1225. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB)
 1226. {
 1227. inet_ntop (rn->p.family, &rn->p.u.prefix, buf, INET6_ADDRSTRLEN);
 1228. zlog_debug ("%s: %s/%d: rn %p, rib %p", __func__,
 1229. buf, rn->p.prefixlen, rn, rib);
 1230. }
 1231. head = rn->info;
 1232. if (head)
 1233. {
 1234. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB)
 1235. zlog_debug ("%s: %s/%d: new head, rn_status copied over", __func__,
 1236. buf, rn->p.prefixlen);
 1237. head->prev = rib;
 1238. /* Transfer the rn status flags to the new head RIB */
 1239. rib->rn_status = head->rn_status;
 1240. }
 1241. rib->next = head;
 1242. rn->info = rib;
 1243. rib_queue_add (&zebrad, rn);
 1244. }
 1245. static void
 1246. rib_addnode (struct route_node *rn, struct rib *rib)
 1247. {
 1248. /* RIB node has been un-removed before route-node is processed.
 1249. * route_node must hence already be on the queue for processing..
 1250. */
 1251. if (CHECK_FLAG (rib->status, RIB_ENTRY_REMOVED))
 1252. {
 1253. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB)
 1254. {
 1255. char buf[INET6_ADDRSTRLEN];
 1256. inet_ntop (rn->p.family, &rn->p.u.prefix, buf, INET6_ADDRSTRLEN);
 1257. zlog_debug ("%s: %s/%d: rn %p, un-removed rib %p",
 1258. __func__, buf, rn->p.prefixlen, rn, rib);
 1259. }
 1260. UNSET_FLAG (rib->status, RIB_ENTRY_REMOVED);
 1261. return;
 1262. }
 1263. rib_link (rn, rib);
 1264. }
 1265. static void
 1266. rib_unlink (struct route_node *rn, struct rib *rib)
 1267. {
 1268. struct nexthop *nexthop, *next;
 1269. char buf[INET6_ADDRSTRLEN];
 1270. assert (rn && rib);
 1271. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB)
 1272. {
 1273. inet_ntop (rn->p.family, &rn->p.u.prefix, buf, INET6_ADDRSTRLEN);
 1274. zlog_debug ("%s: %s/%d: rn %p, rib %p",
 1275. __func__, buf, rn->p.prefixlen, rn, rib);
 1276. }
 1277. if (rib->next)
 1278. rib->next->prev = rib->prev;
 1279. if (rib->prev)
 1280. rib->prev->next = rib->next;
 1281. else
 1282. {
 1283. rn->info = rib->next;
 1284. if (rn->info)
 1285. {
 1286. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB)
 1287. zlog_debug ("%s: %s/%d: rn %p, rib %p, new head copy",
 1288. __func__, buf, rn->p.prefixlen, rn, rib);
 1289. rib->next->rn_status = rib->rn_status;
 1290. }
 1291. }
 1292. /* free RIB and nexthops */
 1293. for (nexthop = rib->nexthop; nexthop; nexthop = next)
 1294. {
 1295. next = nexthop->next;
 1296. nexthop_free (nexthop);
 1297. }
 1298. XFREE (MTYPE_RIB, rib);
 1299. route_unlock_node (rn); /* rn route table reference */
 1300. }
 1301. static void
 1302. rib_delnode (struct route_node *rn, struct rib *rib)
 1303. {
 1304. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB)
 1305. {
 1306. char buf[INET6_ADDRSTRLEN];
 1307. inet_ntop (rn->p.family, &rn->p.u.prefix, buf, INET6_ADDRSTRLEN);
 1308. zlog_debug ("%s: %s/%d: rn %p, rib %p, removing", __func__,
 1309. buf, rn->p.prefixlen, rn, rib);
 1310. }
 1311. SET_FLAG (rib->status, RIB_ENTRY_REMOVED);
 1312. rib_queue_add (&zebrad, rn);
 1313. }
 1314. int
 1315. rib_add_ipv4 (int type, int flags, struct prefix_ipv4 *p,
 1316. struct in_addr *gate, struct in_addr *src,
 1317. unsigned int ifindex, u_int32_t vrf_id,
 1318. u_int32_t metric, u_char distance, safi_t safi)
 1319. {
 1320. struct rib *rib;
 1321. struct rib *same = NULL;
 1322. struct route_table *table;
 1323. struct route_node *rn;
 1324. struct nexthop *nexthop;
 1325. /* Lookup table. */
 1326. table = vrf_table (AFI_IP, safi, 0);
 1327. if (! table)
 1328. return 0;
 1329. /* Make it sure prefixlen is applied to the prefix. */
 1330. apply_mask_ipv4 (p);
 1331. /* Set default distance by route type. */
 1332. if (distance == 0)
 1333. {
 1334. if ((unsigned)type >= array_size(route_info))
 1335. distance = 150;
 1336. else
 1337. distance = route_info[type].distance;
 1338. /* iBGP distance is 200. */
 1339. if (type == ZEBRA_ROUTE_BGP && CHECK_FLAG (flags, ZEBRA_FLAG_IBGP))
 1340. distance = 200;
 1341. }
 1342. /* Lookup route node.*/
 1343. rn = route_node_get (table, (struct prefix *) p);
 1344. /* If same type of route are installed, treat it as a implicit
 1345. withdraw. */
 1346. for (rib = rn->info; rib; rib = rib->next)
 1347. {
 1348. if (CHECK_FLAG (rib->status, RIB_ENTRY_REMOVED))
 1349. continue;
 1350. if (rib->type != type)
 1351. continue;
 1352. if (rib->type != ZEBRA_ROUTE_CONNECT)
 1353. {
 1354. same = rib;
 1355. break;
 1356. }
 1357. /* Duplicate connected route comes in. */
 1358. else if ((nexthop = rib->nexthop) &&
 1359. nexthop->type == NEXTHOP_TYPE_IFINDEX &&
 1360. nexthop->ifindex == ifindex &&
 1361. !CHECK_FLAG (rib->status, RIB_ENTRY_REMOVED))
 1362. {
 1363. rib->refcnt++;
 1364. return 0 ;
 1365. }
 1366. }
 1367. /* Allocate new rib structure. */
 1368. rib = XCALLOC (MTYPE_RIB, sizeof (struct rib));
 1369. rib->type = type;
 1370. rib->distance = distance;
 1371. rib->flags = flags;
 1372. rib->metric = metric;
 1373. rib->table = vrf_id;
 1374. rib->nexthop_num = 0;
 1375. rib->uptime = time (NULL);
 1376. /* Nexthop settings. */
 1377. if (gate)
 1378. {
 1379. if (ifindex)
 1380. nexthop_ipv4_ifindex_add (rib, gate, src, ifindex);
 1381. else
 1382. nexthop_ipv4_add (rib, gate, src);
 1383. }
 1384. else
 1385. nexthop_ifindex_add (rib, ifindex);
 1386. /* If this route is kernel route, set FIB flag to the route. */
 1387. if (type == ZEBRA_ROUTE_KERNEL || type == ZEBRA_ROUTE_CONNECT)
 1388. for (nexthop = rib->nexthop; nexthop; nexthop = nexthop->next)
 1389. SET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_FIB);
 1390. /* Link new rib to node.*/
 1391. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB)
 1392. zlog_debug ("%s: calling rib_addnode (%p, %p)", __func__, rn, rib);
 1393. rib_addnode (rn, rib);
 1394. /* Free implicit route.*/
 1395. if (same)
 1396. {
 1397. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB)
 1398. zlog_debug ("%s: calling rib_delnode (%p, %p)", __func__, rn, rib);
 1399. rib_delnode (rn, same);
 1400. }
 1401. route_unlock_node (rn);
 1402. return 0;
 1403. }
 1404. /* This function dumps the contents of a given RIB entry into
 1405. * standard debug log. Calling function name and IP prefix in
 1406. * question are passed as 1st and 2nd arguments.
 1407. */
 1408. void rib_dump (const char * func, const struct prefix_ipv4 * p, const struct rib * rib)
 1409. {
 1410. char straddr1[INET_ADDRSTRLEN], straddr2[INET_ADDRSTRLEN];
 1411. struct nexthop *nexthop;
 1412. inet_ntop (AF_INET, &p->prefix, straddr1, INET_ADDRSTRLEN);
 1413. zlog_debug ("%s: dumping RIB entry %p for %s/%d", func, rib, straddr1, p->prefixlen);
 1414. zlog_debug
 1415. (
 1416. "%s: refcnt == %lu, uptime == %lu, type == %u, table == %d",
 1417. func,
 1418. rib->refcnt,
 1419. (unsigned long) rib->uptime,
 1420. rib->type,
 1421. rib->table
 1422. );
 1423. zlog_debug
 1424. (
 1425. "%s: metric == %u, distance == %u, flags == %u, status == %u",
 1426. func,
 1427. rib->metric,
 1428. rib->distance,
 1429. rib->flags,
 1430. rib->status
 1431. );
 1432. zlog_debug
 1433. (
 1434. "%s: nexthop_num == %u, nexthop_active_num == %u, nexthop_fib_num == %u",
 1435. func,
 1436. rib->nexthop_num,
 1437. rib->nexthop_active_num,
 1438. rib->nexthop_fib_num
 1439. );
 1440. for (nexthop = rib->nexthop; nexthop; nexthop = nexthop->next)
 1441. {
 1442. inet_ntop (AF_INET, &nexthop->gate.ipv4.s_addr, straddr1, INET_ADDRSTRLEN);
 1443. inet_ntop (AF_INET, &nexthop->rgate.ipv4.s_addr, straddr2, INET_ADDRSTRLEN);
 1444. zlog_debug
 1445. (
 1446. "%s: NH %s (%s) with flags %s%s%s",
 1447. func,
 1448. straddr1,
 1449. straddr2,
 1450. (CHECK_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_ACTIVE) ? "ACTIVE " : ""),
 1451. (CHECK_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_FIB) ? "FIB " : ""),
 1452. (CHECK_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_RECURSIVE) ? "RECURSIVE" : "")
 1453. );
 1454. }
 1455. zlog_debug ("%s: dump complete", func);
 1456. }
 1457. /* This is an exported helper to rtm_read() to dump the strange
 1458. * RIB entry found by rib_lookup_ipv4_route()
 1459. */
 1460. void rib_lookup_and_dump (struct prefix_ipv4 * p)
 1461. {
 1462. struct route_table *table;
 1463. struct route_node *rn;
 1464. struct rib *rib;
 1465. char prefix_buf[INET_ADDRSTRLEN];
 1466. /* Lookup table. */
 1467. table = vrf_table (AFI_IP, SAFI_UNICAST, 0);
 1468. if (! table)
 1469. {
 1470. zlog_err ("%s: vrf_table() returned NULL", __func__);
 1471. return;
 1472. }
 1473. inet_ntop (AF_INET, &p->prefix.s_addr, prefix_buf, INET_ADDRSTRLEN);
 1474. /* Scan the RIB table for exactly matching RIB entry. */
 1475. rn = route_node_lookup (table, (struct prefix *) p);
 1476. /* No route for this prefix. */
 1477. if (! rn)
 1478. {
 1479. zlog_debug ("%s: lookup failed for %s/%d", __func__, prefix_buf, p->prefixlen);
 1480. return;
 1481. }
 1482. /* Unlock node. */
 1483. route_unlock_node (rn);
 1484. /* let's go */
 1485. for (rib = rn->info; rib; rib = rib->next)
 1486. {
 1487. zlog_debug
 1488. (
 1489. "%s: rn %p, rib %p: %s, %s",
 1490. __func__,
 1491. rn,
 1492. rib,
 1493. (CHECK_FLAG (rib->status, RIB_ENTRY_REMOVED) ? "removed" : "NOT removed"),
 1494. (CHECK_FLAG (rib->flags, ZEBRA_FLAG_SELECTED) ? "selected" : "NOT selected")
 1495. );
 1496. rib_dump (__func__, p, rib);
 1497. }
 1498. }
 1499. /* Check if requested address assignment will fail due to another
 1500. * route being installed by zebra in FIB already. Take necessary
 1501. * actions, if needed: remove such a route from FIB and deSELECT
 1502. * corresponding RIB entry. Then put affected RN into RIBQ head.
 1503. */
 1504. void rib_lookup_and_pushup (struct prefix_ipv4 * p)
 1505. {
 1506. struct route_table *table;
 1507. struct route_node *rn;
 1508. struct rib *rib;
 1509. unsigned changed = 0;
 1510. if (NULL == (table = vrf_table (AFI_IP, SAFI_UNICAST, 0)))
 1511. {
 1512. zlog_err ("%s: vrf_table() returned NULL", __func__);
 1513. return;
 1514. }
 1515. /* No matches would be the simplest case. */
 1516. if (NULL == (rn = route_node_lookup (table, (struct prefix *) p)))
 1517. return;
 1518. /* Unlock node. */
 1519. route_unlock_node (rn);
 1520. /* Check all RIB entries. In case any changes have to be done, requeue
 1521. * the RN into RIBQ head. If the routing message about the new connected
 1522. * route (generated by the IP address we are going to assign very soon)
 1523. * comes before the RIBQ is processed, the new RIB entry will join
 1524. * RIBQ record already on head. This is necessary for proper revalidation
 1525. * of the rest of the RIB.
 1526. */
 1527. for (rib = rn->info; rib; rib = rib->next)
 1528. {
 1529. if (CHECK_FLAG (rib->flags, ZEBRA_FLAG_SELECTED) &&
 1530. ! RIB_SYSTEM_ROUTE (rib))
 1531. {
 1532. changed = 1;
 1533. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB)
 1534. {
 1535. char buf[INET_ADDRSTRLEN];
 1536. inet_ntop (rn->p.family, &p->prefix, buf, INET_ADDRSTRLEN);
 1537. zlog_debug ("%s: freeing way for connected prefix %s/%d", __func__, buf, p->prefixlen);
 1538. rib_dump (__func__, (struct prefix_ipv4 *)&rn->p, rib);
 1539. }
 1540. rib_uninstall (rn, rib);
 1541. }
 1542. }
 1543. if (changed)
 1544. rib_queue_add (&zebrad, rn);
 1545. }
 1546. int
 1547. rib_add_ipv4_multipath (struct prefix_ipv4 *p, struct rib *rib, safi_t safi)
 1548. {
 1549. struct route_table *table;
 1550. struct route_node *rn;
 1551. struct rib *same;
 1552. struct nexthop *nexthop;
 1553. /* Lookup table. */
 1554. table = vrf_table (AFI_IP, safi, 0);
 1555. if (! table)
 1556. return 0;
 1557. /* Make it sure prefixlen is applied to the prefix. */
 1558. apply_mask_ipv4 (p);
 1559. /* Set default distance by route type. */
 1560. if (rib->distance == 0)
 1561. {
 1562. rib->distance = route_info[rib->type].distance;
 1563. /* iBGP distance is 200. */
 1564. if (rib->type == ZEBRA_ROUTE_BGP
 1565. && CHECK_FLAG (rib->flags, ZEBRA_FLAG_IBGP))
 1566. rib->distance = 200;
 1567. }
 1568. /* Lookup route node.*/
 1569. rn = route_node_get (table, (struct prefix *) p);
 1570. /* If same type of route are installed, treat it as a implicit
 1571. withdraw. */
 1572. for (same = rn->info; same; same = same->next)
 1573. {
 1574. if (CHECK_FLAG (same->status, RIB_ENTRY_REMOVED))
 1575. continue;
 1576. if (same->type == rib->type && same->table == rib->table
 1577. && same->type != ZEBRA_ROUTE_CONNECT)
 1578. break;
 1579. }
 1580. /* If this route is kernel route, set FIB flag to the route. */
 1581. if (rib->type == ZEBRA_ROUTE_KERNEL || rib->type == ZEBRA_ROUTE_CONNECT)
 1582. for (nexthop = rib->nexthop; nexthop; nexthop = nexthop->next)
 1583. SET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_FIB);
 1584. /* Link new rib to node.*/
 1585. rib_addnode (rn, rib);
 1586. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB)
 1587. {
 1588. zlog_debug ("%s: called rib_addnode (%p, %p) on new RIB entry",
 1589. __func__, rn, rib);
 1590. rib_dump (__func__, p, rib);
 1591. }
 1592. /* Free implicit route.*/
 1593. if (same)
 1594. {
 1595. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB)
 1596. {
 1597. zlog_debug ("%s: calling rib_delnode (%p, %p) on existing RIB entry",
 1598. __func__, rn, same);
 1599. rib_dump (__func__, p, same);
 1600. }
 1601. rib_delnode (rn, same);
 1602. }
 1603. route_unlock_node (rn);
 1604. return 0;
 1605. }
 1606. /* XXX factor with rib_delete_ipv6 */
 1607. int
 1608. rib_delete_ipv4 (int type, int flags, struct prefix_ipv4 *p,
 1609. struct in_addr *gate, unsigned int ifindex, u_int32_t vrf_id, safi_t safi)
 1610. {
 1611. struct route_table *table;
 1612. struct route_node *rn;
 1613. struct rib *rib;
 1614. struct rib *fib = NULL;
 1615. struct rib *same = NULL;
 1616. struct nexthop *nexthop;
 1617. char buf1[INET_ADDRSTRLEN];
 1618. char buf2[INET_ADDRSTRLEN];
 1619. /* Lookup table. */
 1620. table = vrf_table (AFI_IP, safi, 0);
 1621. if (! table)
 1622. return 0;
 1623. /* Apply mask. */
 1624. apply_mask_ipv4 (p);
 1625. if (IS_ZEBRA_DEBUG_KERNEL && gate)
 1626. zlog_debug ("rib_delete_ipv4(): route delete %s/%d via %s ifindex %d",
 1627. inet_ntop (AF_INET, &p->prefix, buf1, INET_ADDRSTRLEN),
 1628. p->prefixlen,
 1629. inet_ntoa (*gate),
 1630. ifindex);
 1631. /* Lookup route node. */
 1632. rn = route_node_lookup (table, (struct prefix *) p);
 1633. if (! rn)
 1634. {
 1635. if (IS_ZEBRA_DEBUG_KERNEL)
 1636. {
 1637. if (gate)
 1638. zlog_debug ("route %s/%d via %s ifindex %d doesn't exist in rib",
 1639. inet_ntop (AF_INET, &p->prefix, buf1, INET_ADDRSTRLEN),
 1640. p->prefixlen,
 1641. inet_ntop (AF_INET, gate, buf2, INET_ADDRSTRLEN),
 1642. ifindex);
 1643. else
 1644. zlog_debug ("route %s/%d ifindex %d doesn't exist in rib",
 1645. inet_ntop (AF_INET, &p->prefix, buf1, INET_ADDRSTRLEN),
 1646. p->prefixlen,
 1647. ifindex);
 1648. }
 1649. return ZEBRA_ERR_RTNOEXIST;
 1650. }
 1651. /* Lookup same type route. */
 1652. for (rib = rn->info; rib; rib = rib->next)
 1653. {
 1654. if (CHECK_FLAG (rib->status, RIB_ENTRY_REMOVED))
 1655. continue;
 1656. if (CHECK_FLAG (rib->flags, ZEBRA_FLAG_SELECTED))
 1657. fib = rib;
 1658. if (rib->type != type)
 1659. continue;
 1660. if (rib->type == ZEBRA_ROUTE_CONNECT && (nexthop = rib->nexthop) &&
 1661. nexthop->type == NEXTHOP_TYPE_IFINDEX)
 1662. {
 1663. if (nexthop->ifindex != ifindex)
 1664. continue;
 1665. if (rib->refcnt)
 1666. {
 1667. rib->refcnt--;
 1668. route_unlock_node (rn);
 1669. route_unlock_node (rn);
 1670. return 0;
 1671. }
 1672. same = rib;
 1673. break;
 1674. }
 1675. /* Make sure that the route found has the same gateway. */
 1676. else if (gate == NULL ||
 1677. ((nexthop = rib->nexthop) &&
 1678. (IPV4_ADDR_SAME (&nexthop->gate.ipv4, gate) ||
 1679. IPV4_ADDR_SAME (&nexthop->rgate.ipv4, gate))))
 1680. {
 1681. same = rib;
 1682. break;
 1683. }
 1684. }
 1685. /* If same type of route can't be found and this message is from
 1686. kernel. */
 1687. if (! same)
 1688. {
 1689. if (fib && type == ZEBRA_ROUTE_KERNEL)
 1690. {
 1691. /* Unset flags. */
 1692. for (nexthop = fib->nexthop; nexthop; nexthop = nexthop->next)
 1693. UNSET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_FIB);
 1694. UNSET_FLAG (fib->flags, ZEBRA_FLAG_SELECTED);
 1695. }
 1696. else
 1697. {
 1698. if (IS_ZEBRA_DEBUG_KERNEL)
 1699. {
 1700. if (gate)
 1701. zlog_debug ("route %s/%d via %s ifindex %d type %d doesn't exist in rib",
 1702. inet_ntop (AF_INET, &p->prefix, buf1, INET_ADDRSTRLEN),
 1703. p->prefixlen,
 1704. inet_ntop (AF_INET, gate, buf2, INET_ADDRSTRLEN),
 1705. ifindex,
 1706. type);
 1707. else
 1708. zlog_debug ("route %s/%d ifindex %d type %d doesn't exist in rib",
 1709. inet_ntop (AF_INET, &p->prefix, buf1, INET_ADDRSTRLEN),
 1710. p->prefixlen,
 1711. ifindex,
 1712. type);
 1713. }
 1714. route_unlock_node (rn);
 1715. return ZEBRA_ERR_RTNOEXIST;
 1716. }
 1717. }
 1718. if (same)
 1719. rib_delnode (rn, same);
 1720. route_unlock_node (rn);
 1721. return 0;
 1722. }
 1723. /* Install static route into rib. */
 1724. static void
 1725. static_install_ipv4 (struct prefix *p, struct static_ipv4 *si)
 1726. {
 1727. struct rib *rib;
 1728. struct route_node *rn;
 1729. struct route_table *table;
 1730. /* Lookup table. */
 1731. table = vrf_table (AFI_IP, SAFI_UNICAST, 0);
 1732. if (! table)
 1733. return;
 1734. /* Lookup existing route */
 1735. rn = route_node_get (table, p);
 1736. for (rib = rn->info; rib; rib = rib->next)
 1737. {
 1738. if (CHECK_FLAG (rib->status, RIB_ENTRY_REMOVED))
 1739. continue;
 1740. if (rib->type == ZEBRA_ROUTE_STATIC && rib->distance == si->distance)
 1741. break;
 1742. }
 1743. if (rib)
 1744. {
 1745. /* Same distance static route is there. Update it with new
 1746. nexthop. */
 1747. route_unlock_node (rn);
 1748. switch (si->type)
 1749. {
 1750. case STATIC_IPV4_GATEWAY:
 1751. nexthop_ipv4_add (rib, &si->gate.ipv4, NULL);
 1752. break;
 1753. case STATIC_IPV4_IFNAME:
 1754. nexthop_ifname_add (rib, si->gate.ifname);
 1755. break;
 1756. case STATIC_IPV4_BLACKHOLE:
 1757. nexthop_blackhole_add (rib);
 1758. break;
 1759. }
 1760. rib_queue_add (&zebrad, rn);
 1761. }
 1762. else
 1763. {
 1764. /* This is new static route. */
 1765. rib = XCALLOC (MTYPE_RIB, sizeof (struct rib));
 1766. rib->type = ZEBRA_ROUTE_STATIC;
 1767. rib->distance = si->distance;
 1768. rib->metric = 0;
 1769. rib->table = zebrad.rtm_table_default;
 1770. rib->nexthop_num = 0;
 1771. switch (si->type)
 1772. {
 1773. case STATIC_IPV4_GATEWAY:
 1774. nexthop_ipv4_add (rib, &si->gate.ipv4, NULL);
 1775. break;
 1776. case STATIC_IPV4_IFNAME:
 1777. nexthop_ifname_add (rib, si->gate.ifname);
 1778. break;
 1779. case STATIC_IPV4_BLACKHOLE:
 1780. nexthop_blackhole_add (rib);
 1781. break;
 1782. }
 1783. /* Save the flags of this static routes (reject, blackhole) */
 1784. rib->flags = si->flags;
 1785. /* Link this rib to the tree. */
 1786. rib_addnode (rn, rib);
 1787. }
 1788. }
 1789. static int
 1790. static_ipv4_nexthop_same (struct nexthop *nexthop, struct static_ipv4 *si)
 1791. {
 1792. if (nexthop->type == NEXTHOP_TYPE_IPV4
 1793. && si->type == STATIC_IPV4_GATEWAY
 1794. && IPV4_ADDR_SAME (&nexthop->gate.ipv4, &si->gate.ipv4))
 1795. return 1;
 1796. if (nexthop->type == NEXTHOP_TYPE_IFNAME
 1797. && si->type == STATIC_IPV4_IFNAME
 1798. && strcmp (nexthop->ifname, si->gate.ifname) == 0)
 1799. return 1;
 1800. if (nexthop->type == NEXTHOP_TYPE_BLACKHOLE
 1801. && si->type == STATIC_IPV4_BLACKHOLE)
 1802. return 1;
 1803. return 0;
 1804. }
 1805. /* Uninstall static route from RIB. */
 1806. static void
 1807. static_uninstall_ipv4 (struct prefix *p, struct static_ipv4 *si)
 1808. {
 1809. struct route_node *rn;
 1810. struct rib *rib;
 1811. struct nexthop *nexthop;
 1812. struct route_table *table;
 1813. /* Lookup table. */
 1814. table = vrf_table (AFI_IP, SAFI_UNICAST, 0);
 1815. if (! table)
 1816. return;
 1817. /* Lookup existing route with type and distance. */
 1818. rn = route_node_lookup (table, p);
 1819. if (! rn)
 1820. return;
 1821. for (rib = rn->info; rib; rib = rib->next)
 1822. {
 1823. if (CHECK_FLAG (rib->status, RIB_ENTRY_REMOVED))
 1824. continue;
 1825. if (rib->type == ZEBRA_ROUTE_STATIC && rib->distance == si->distance)
 1826. break;
 1827. }
 1828. if (! rib)
 1829. {
 1830. route_unlock_node (rn);
 1831. return;
 1832. }
 1833. /* Lookup nexthop. */
 1834. for (nexthop = rib->nexthop; nexthop; nexthop = nexthop->next)
 1835. if (static_ipv4_nexthop_same (nexthop, si))
 1836. break;
 1837. /* Can't find nexthop. */
 1838. if (! nexthop)
 1839. {
 1840. route_unlock_node (rn);
 1841. return;
 1842. }
 1843. /* Check nexthop. */
 1844. if (rib->nexthop_num == 1)
 1845. rib_delnode (rn, rib);
 1846. else
 1847. {
 1848. if (CHECK_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_FIB))
 1849. rib_uninstall (rn, rib);
 1850. nexthop_delete (rib, nexthop);
 1851. nexthop_free (nexthop);
 1852. rib_queue_add (&zebrad, rn);
 1853. }
 1854. /* Unlock node. */
 1855. route_unlock_node (rn);
 1856. }
 1857. /* Add static route into static route configuration. */
 1858. int
 1859. static_add_ipv4 (struct prefix *p, struct in_addr *gate, const char *ifname,
 1860. u_char flags, u_char distance, u_int32_t vrf_id)
 1861. {
 1862. u_char type = 0;
 1863. struct route_node *rn;
 1864. struct static_ipv4 *si;
 1865. struct static_ipv4 *pp;
 1866. struct static_ipv4 *cp;
 1867. struct static_ipv4 *update = NULL;
 1868. struct route_table *stable;
 1869. /* Lookup table. */
 1870. stable = vrf_static_table (AFI_IP, SAFI_UNICAST, vrf_id);
 1871. if (! stable)
 1872. return -1;
 1873. /* Lookup static route prefix. */
 1874. rn = route_node_get (stable, p);
 1875. /* Make flags. */
 1876. if (gate)
 1877. type = STATIC_IPV4_GATEWAY;
 1878. else if (ifname)
 1879. type = STATIC_IPV4_IFNAME;
 1880. else
 1881. type = STATIC_IPV4_BLACKHOLE;
 1882. /* Do nothing if there is a same static route. */
 1883. for (si = rn->info; si; si = si->next)
 1884. {
 1885. if (type == si->type
 1886. && (! gate || IPV4_ADDR_SAME (gate, &si->gate.ipv4))
 1887. && (! ifname || strcmp (ifname, si->gate.ifname) == 0))
 1888. {
 1889. if (distance == si->distance)
 1890. {
 1891. route_unlock_node (rn);
 1892. return 0;
 1893. }
 1894. else
 1895. update = si;
 1896. }
 1897. }
 1898. /* Distance changed. */
 1899. if (update)
 1900. static_delete_ipv4 (p, gate, ifname, update->distance, vrf_id);
 1901. /* Make new static route structure. */
 1902. si = XCALLOC (MTYPE_STATIC_IPV4, sizeof (struct static_ipv4));
 1903. si->type = type;
 1904. si->distance = distance;
 1905. si->flags = flags;
 1906. if (gate)
 1907. si->gate.ipv4 = *gate;
 1908. if (ifname)
 1909. si->gate.ifname = XSTRDUP (0, ifname);
 1910. /* Add new static route information to the tree with sort by
 1911. distance value and gateway address. */
 1912. for (pp = NULL, cp = rn->info; cp; pp = cp, cp = cp->next)
 1913. {
 1914. if (si->distance < cp->distance)
 1915. break;
 1916. if (si->distance > cp->distance)
 1917. continue;
 1918. if (si->type == STATIC_IPV4_GATEWAY && cp->type == STATIC_IPV4_GATEWAY)
 1919. {
 1920. if (ntohl (si->gate.ipv4.s_addr) < ntohl (cp->gate.ipv4.s_addr))
 1921. break;
 1922. if (ntohl (si->gate.ipv4.s_addr) > ntohl (cp->gate.ipv4.s_addr))
 1923. continue;
 1924. }
 1925. }
 1926. /* Make linked list. */
 1927. if (pp)
 1928. pp->next = si;
 1929. else
 1930. rn->info = si;
 1931. if (cp)
 1932. cp->prev = si;
 1933. si->prev = pp;
 1934. si->next = cp;
 1935. /* Install into rib. */
 1936. static_install_ipv4 (p, si);
 1937. return 1;
 1938. }
 1939. /* Delete static route from static route configuration. */
 1940. int
 1941. static_delete_ipv4 (struct prefix *p, struct in_addr *gate, const char *ifname,
 1942. u_char distance, u_int32_t vrf_id)
 1943. {
 1944. u_char type = 0;
 1945. struct route_node *rn;
 1946. struct static_ipv4 *si;
 1947. struct route_table *stable;
 1948. /* Lookup table. */
 1949. stable = vrf_static_table (AFI_IP, SAFI_UNICAST, vrf_id);
 1950. if (! stable)
 1951. return -1;
 1952. /* Lookup static route prefix. */
 1953. rn = route_node_lookup (stable, p);
 1954. if (! rn)
 1955. return 0;
 1956. /* Make flags. */
 1957. if (gate)
 1958. type = STATIC_IPV4_GATEWAY;
 1959. else if (ifname)
 1960. type = STATIC_IPV4_IFNAME;
 1961. else
 1962. type = STATIC_IPV4_BLACKHOLE;
 1963. /* Find same static route is the tree */
 1964. for (si = rn->info; si; si = si->next)
 1965. if (type == si->type
 1966. && (! gate || IPV4_ADDR_SAME (gate, &si->gate.ipv4))
 1967. && (! ifname || strcmp (ifname, si->gate.ifname) == 0))
 1968. break;
 1969. /* Can't find static route. */
 1970. if (! si)
 1971. {
 1972. route_unlock_node (rn);
 1973. return 0;
 1974. }
 1975. /* Install into rib. */
 1976. static_uninstall_ipv4 (p, si);
 1977. /* Unlink static route from linked list. */
 1978. if (si->prev)
 1979. si->prev->next = si->next;
 1980. else
 1981. rn->info = si->next;
 1982. if (si->next)
 1983. si->next->prev = si->prev;
 1984. route_unlock_node (rn);
 1985. /* Free static route configuration. */
 1986. if (ifname)
 1987. XFREE (0, si->gate.ifname);
 1988. XFREE (MTYPE_STATIC_IPV4, si);
 1989. route_unlock_node (rn);
 1990. return 1;
 1991. }
 1992. #ifdef HAVE_IPV6
 1993. static int
 1994. rib_bogus_ipv6 (int type, struct prefix_ipv6 *p,
 1995. struct in6_addr *gate, unsigned int ifindex, int table)
 1996. {
 1997. if (type == ZEBRA_ROUTE_CONNECT && IN6_IS_ADDR_UNSPECIFIED (&p->prefix)) {
 1998. #if defined (MUSICA) || defined (LINUX)
 1999. /* IN6_IS_ADDR_V4COMPAT(&p->prefix) */
 2000. if (p->prefixlen == 96)
 2001. return 0;
 2002. #endif /* MUSICA */
 2003. return 1;
 2004. }
 2005. if (type == ZEBRA_ROUTE_KERNEL && IN6_IS_ADDR_UNSPECIFIED (&p->prefix)
 2006. && p->prefixlen == 96 && gate && IN6_IS_ADDR_UNSPECIFIED (gate))
 2007. {
 2008. kernel_delete_ipv6_old (p, gate, ifindex, 0, table);
 2009. return 1;
 2010. }
 2011. return 0;
 2012. }
 2013. int
 2014. rib_add_ipv6 (int type, int flags, struct prefix_ipv6 *p,
 2015. struct in6_addr *gate, unsigned int ifindex, u_int32_t vrf_id,
 2016. u_int32_t metric, u_char distance, safi_t safi)
 2017. {
 2018. struct rib *rib;
 2019. struct rib *same = NULL;
 2020. struct route_table *table;
 2021. struct route_node *rn;
 2022. struct nexthop *nexthop;
 2023. /* Lookup table. */
 2024. table = vrf_table (AFI_IP6, safi, 0);
 2025. if (! table)
 2026. return 0;
 2027. /* Make sure mask is applied. */
 2028. apply_mask_ipv6 (p);
 2029. /* Set default distance by route type. */
 2030. if (!distance)
 2031. distance = route_info[type].distance;
 2032. if (type == ZEBRA_ROUTE_BGP && CHECK_FLAG (flags, ZEBRA_FLAG_IBGP))
 2033. distance = 200;
 2034. /* Filter bogus route. */
 2035. if (rib_bogus_ipv6 (type, p, gate, ifindex, 0))
 2036. return 0;
 2037. /* Lookup route node.*/
 2038. rn = route_node_get (table, (struct prefix *) p);
 2039. /* If same type of route are installed, treat it as a implicit
 2040. withdraw. */
 2041. for (rib = rn->info; rib; rib = rib->next)
 2042. {
 2043. if (CHECK_FLAG (rib->status, RIB_ENTRY_REMOVED))
 2044. continue;
 2045. if (rib->type != type)
 2046. continue;
 2047. if (rib->type != ZEBRA_ROUTE_CONNECT)
 2048. {
 2049. same = rib;
 2050. break;
 2051. }
 2052. else if ((nexthop = rib->nexthop) &&
 2053. nexthop->type == NEXTHOP_TYPE_IFINDEX &&
 2054. nexthop->ifindex == ifindex)
 2055. {
 2056. rib->refcnt++;
 2057. return 0;
 2058. }
 2059. }
 2060. /* Allocate new rib structure. */
 2061. rib = XCALLOC (MTYPE_RIB, sizeof (struct rib));
 2062. rib->type = type;
 2063. rib->distance = distance;
 2064. rib->flags = flags;
 2065. rib->metric = metric;
 2066. rib->table = vrf_id;
 2067. rib->nexthop_num = 0;
 2068. rib->uptime = time (NULL);
 2069. /* Nexthop settings. */
 2070. if (gate)
 2071. {
 2072. if (ifindex)
 2073. nexthop_ipv6_ifindex_add (rib, gate, ifindex);
 2074. else
 2075. nexthop_ipv6_add (rib, gate);
 2076. }
 2077. else
 2078. nexthop_ifindex_add (rib, ifindex);
 2079. /* If this route is kernel route, set FIB flag to the route. */
 2080. if (type == ZEBRA_ROUTE_KERNEL || type == ZEBRA_ROUTE_CONNECT)
 2081. for (nexthop = rib->nexthop; nexthop; nexthop = nexthop->next)
 2082. SET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_FIB);
 2083. /* Link new rib to node.*/
 2084. rib_addnode (rn, rib);
 2085. /* Free implicit route.*/
 2086. if (same)
 2087. rib_delnode (rn, same);
 2088. route_unlock_node (rn);
 2089. return 0;
 2090. }
 2091. /* XXX factor with rib_delete_ipv6 */
 2092. int
 2093. rib_delete_ipv6 (int type, int flags, struct prefix_ipv6 *p,
 2094. struct in6_addr *gate, unsigned int ifindex, u_int32_t vrf_id, safi_t safi)
 2095. {
 2096. struct route_table *table;
 2097. struct route_node *rn;
 2098. struct rib *rib;
 2099. struct rib *fib = NULL;
 2100. struct rib *same = NULL;
 2101. struct nexthop *nexthop;
 2102. char buf1[INET6_ADDRSTRLEN];
 2103. char buf2[INET6_ADDRSTRLEN];
 2104. /* Apply mask. */
 2105. apply_mask_ipv6 (p);
 2106. /* Lookup table. */
 2107. table = vrf_table (AFI_IP6, safi, 0);
 2108. if (! table)
 2109. return 0;
 2110. /* Lookup route node. */
 2111. rn = route_node_lookup (table, (struct prefix *) p);
 2112. if (! rn)
 2113. {
 2114. if (IS_ZEBRA_DEBUG_KERNEL)
 2115. {
 2116. if (gate)
 2117. zlog_debug ("route %s/%d via %s ifindex %d doesn't exist in rib",
 2118. inet_ntop (AF_INET6, &p->prefix, buf1, INET6_ADDRSTRLEN),
 2119. p->prefixlen,
 2120. inet_ntop (AF_INET6, gate, buf2, INET6_ADDRSTRLEN),
 2121. ifindex);
 2122. else
 2123. zlog_debug ("route %s/%d ifindex %d doesn't exist in rib",
 2124. inet_ntop (AF_INET6, &p->prefix, buf1, INET6_ADDRSTRLEN),
 2125. p->prefixlen,
 2126. ifindex);
 2127. }
 2128. return ZEBRA_ERR_RTNOEXIST;
 2129. }
 2130. /* Lookup same type route. */
 2131. for (rib = rn->info; rib; rib = rib->next)
 2132. {
 2133. if (CHECK_FLAG(rib->status, RIB_ENTRY_REMOVED))
 2134. continue;
 2135. if (CHECK_FLAG (rib->flags, ZEBRA_FLAG_SELECTED))
 2136. fib = rib;
 2137. if (rib->type != type)
 2138. continue;
 2139. if (rib->type == ZEBRA_ROUTE_CONNECT && (nexthop = rib->nexthop) &&
 2140. nexthop->type == NEXTHOP_TYPE_IFINDEX)
 2141. {
 2142. if (nexthop->ifindex != ifindex)
 2143. continue;
 2144. if (rib->refcnt)
 2145. {
 2146. rib->refcnt--;
 2147. route_unlock_node (rn);
 2148. route_unlock_node (rn);
 2149. return 0;
 2150. }
 2151. same = rib;
 2152. break;
 2153. }
 2154. /* Make sure that the route found has the same gateway. */
 2155. else if (gate == NULL ||
 2156. ((nexthop = rib->nexthop) &&
 2157. (IPV6_ADDR_SAME (&nexthop->gate.ipv6, gate) ||
 2158. IPV6_ADDR_SAME (&nexthop->rgate.ipv6, gate))))
 2159. {
 2160. same = rib;
 2161. break;
 2162. }
 2163. }
 2164. /* If same type of route can't be found and this message is from
 2165. kernel. */
 2166. if (! same)
 2167. {
 2168. if (fib && type == ZEBRA_ROUTE_KERNEL)
 2169. {
 2170. /* Unset flags. */
 2171. for (nexthop = fib->nexthop; nexthop; nexthop = nexthop->next)
 2172. UNSET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_FIB);
 2173. UNSET_FLAG (fib->flags, ZEBRA_FLAG_SELECTED);
 2174. }
 2175. else
 2176. {
 2177. if (IS_ZEBRA_DEBUG_KERNEL)
 2178. {
 2179. if (gate)
 2180. zlog_debug ("route %s/%d via %s ifindex %d type %d doesn't exist in rib",
 2181. inet_ntop (AF_INET6, &p->prefix, buf1, INET6_ADDRSTRLEN),
 2182. p->prefixlen,
 2183. inet_ntop (AF_INET6, gate, buf2, INET6_ADDRSTRLEN),
 2184. ifindex,
 2185. type);
 2186. else
 2187. zlog_debug ("route %s/%d ifindex %d type %d doesn't exist in rib",
 2188. inet_ntop (AF_INET6, &p->prefix, buf1, INET6_ADDRSTRLEN),
 2189. p->prefixlen,
 2190. ifindex,
 2191. type);
 2192. }
 2193. route_unlock_node (rn);
 2194. return ZEBRA_ERR_RTNOEXIST;
 2195. }
 2196. }
 2197. if (same)
 2198. rib_delnode (rn, same);
 2199. route_unlock_node (rn);
 2200. return 0;
 2201. }
 2202. /* Install static route into rib. */
 2203. static void
 2204. static_install_ipv6 (struct prefix *p, struct static_ipv6 *si)
 2205. {
 2206. struct rib *rib;
 2207. struct route_table *table;
 2208. struct route_node *rn;
 2209. /* Lookup table. */
 2210. table = vrf_table (AFI_IP6, SAFI_UNICAST, 0);
 2211. if (! table)
 2212. return;
 2213. /* Lookup existing route */
 2214. rn = route_node_get (table, p);
 2215. for (rib = rn->info; rib; rib = rib->next)
 2216. {
 2217. if (CHECK_FLAG(rib->status, RIB_ENTRY_REMOVED))
 2218. continue;
 2219. if (rib->type == ZEBRA_ROUTE_STATIC && rib->distance == si->distance)
 2220. break;
 2221. }
 2222. if (rib)
 2223. {
 2224. /* Same distance static route is there. Update it with new
 2225. nexthop. */
 2226. route_unlock_node (rn);
 2227. switch (si->type)
 2228. {
 2229. case STATIC_IPV6_GATEWAY:
 2230. nexthop_ipv6_add (rib, &si->ipv6);
 2231. break;
 2232. case STATIC_IPV6_IFNAME:
 2233. nexthop_ifname_add (rib, si->ifname);
 2234. break;
 2235. case STATIC_IPV6_GATEWAY_IFNAME:
 2236. nexthop_ipv6_ifname_add (rib, &si->ipv6, si->ifname);
 2237. break;
 2238. }
 2239. rib_queue_add (&zebrad, rn);
 2240. }
 2241. else
 2242. {
 2243. /* This is new static route. */
 2244. rib = XCALLOC (MTYPE_RIB, sizeof (struct rib));
 2245. rib->type = ZEBRA_ROUTE_STATIC;
 2246. rib->distance = si->distance;
 2247. rib->metric = 0;
 2248. rib->nexthop_num = 0;
 2249. switch (si->type)
 2250. {
 2251. case STATIC_IPV6_GATEWAY:
 2252. nexthop_ipv6_add (rib, &si->ipv6);
 2253. break;
 2254. case STATIC_IPV6_IFNAME:
 2255. nexthop_ifname_add (rib, si->ifname);
 2256. break;
 2257. case STATIC_IPV6_GATEWAY_IFNAME:
 2258. nexthop_ipv6_ifname_add (rib, &si->ipv6, si->ifname);
 2259. break;
 2260. }
 2261. /* Save the flags of this static routes (reject, blackhole) */
 2262. rib->flags = si->flags;
 2263. /* Link this rib to the tree. */
 2264. rib_addnode (rn, rib);
 2265. }
 2266. }
 2267. static int
 2268. static_ipv6_nexthop_same (struct nexthop *nexthop, struct static_ipv6 *si)
 2269. {
 2270. if (nexthop->type == NEXTHOP_TYPE_IPV6
 2271. && si->type == STATIC_IPV6_GATEWAY
 2272. && IPV6_ADDR_SAME (&nexthop->gate.ipv6, &si->ipv6))
 2273. return 1;
 2274. if (nexthop->type == NEXTHOP_TYPE_IFNAME
 2275. && si->type == STATIC_IPV6_IFNAME
 2276. && strcmp (nexthop->ifname, si->ifname) == 0)
 2277. return 1;
 2278. if (nexthop->type == NEXTHOP_TYPE_IPV6_IFNAME
 2279. && si->type == STATIC_IPV6_GATEWAY_IFNAME
 2280. && IPV6_ADDR_SAME (&nexthop->gate.ipv6, &si->ipv6)
 2281. && strcmp (nexthop->ifname, si->ifname) == 0)
 2282. return 1;
 2283. return 0;
 2284. }
 2285. static void
 2286. static_uninstall_ipv6 (struct prefix *p, struct static_ipv6 *si)
 2287. {
 2288. struct route_table *table;
 2289. struct route_node *rn;
 2290. struct rib *rib;
 2291. struct nexthop *nexthop;
 2292. /* Lookup table. */
 2293. table = vrf_table (AFI_IP6, SAFI_UNICAST, 0);
 2294. if (! table)
 2295. return;
 2296. /* Lookup existing route with type and distance. */
 2297. rn = route_node_lookup (table, (struct prefix *) p);
 2298. if (! rn)
 2299. return;
 2300. for (rib = rn->info; rib; rib = rib->next)
 2301. {
 2302. if (CHECK_FLAG (rib->status, RIB_ENTRY_REMOVED))
 2303. continue;
 2304. if (rib->type == ZEBRA_ROUTE_STATIC && rib->distance == si->distance)
 2305. break;
 2306. }
 2307. if (! rib)
 2308. {
 2309. route_unlock_node (rn);
 2310. return;
 2311. }
 2312. /* Lookup nexthop. */
 2313. for (nexthop = rib->nexthop; nexthop; nexthop = nexthop->next)
 2314. if (static_ipv6_nexthop_same (nexthop, si))
 2315. break;
 2316. /* Can't find nexthop. */
 2317. if (! nexthop)
 2318. {
 2319. route_unlock_node (rn);
 2320. return;
 2321. }
 2322. /* Check nexthop. */
 2323. if (rib->nexthop_num == 1)
 2324. {
 2325. rib_delnode (rn, rib);
 2326. }
 2327. else
 2328. {
 2329. if (CHECK_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_FIB))
 2330. rib_uninstall (rn, rib);
 2331. nexthop_delete (rib, nexthop);
 2332. nexthop_free (nexthop);
 2333. rib_queue_add (&zebrad, rn);
 2334. }
 2335. /* Unlock node. */
 2336. route_unlock_node (rn);
 2337. }
 2338. /* Add static route into static route configuration. */
 2339. int
 2340. static_add_ipv6 (struct prefix *p, u_char type, struct in6_addr *gate,
 2341. const char *ifname, u_char flags, u_char distance,
 2342. u_int32_t vrf_id)
 2343. {
 2344. struct route_node *rn;
 2345. struct static_ipv6 *si;
 2346. struct static_ipv6 *pp;
 2347. struct static_ipv6 *cp;
 2348. struct route_table *stable;
 2349. /* Lookup table. */
 2350. stable = vrf_static_table (AFI_IP6, SAFI_UNICAST, vrf_id);
 2351. if (! stable)
 2352. return -1;
 2353. if (!gate &&
 2354. (type == STATIC_IPV6_GATEWAY || type == STATIC_IPV6_GATEWAY_IFNAME))
 2355. return -1;
 2356. if (!ifname &&
 2357. (type == STATIC_IPV6_GATEWAY_IFNAME || type == STATIC_IPV6_IFNAME))
 2358. return -1;
 2359. /* Lookup static route prefix. */
 2360. rn = route_node_get (stable, p);
 2361. /* Do nothing if there is a same static route. */
 2362. for (si = rn->info; si; si = si->next)
 2363. {
 2364. if (distance == si->distance
 2365. && type == si->type
 2366. && (! gate || IPV6_ADDR_SAME (gate, &si->ipv6))
 2367. && (! ifname || strcmp (ifname, si->ifname) == 0))
 2368. {
 2369. route_unlock_node (rn);
 2370. return 0;
 2371. }
 2372. }
 2373. /* Make new static route structure. */
 2374. si = XCALLOC (MTYPE_STATIC_IPV6, sizeof (struct static_ipv6));
 2375. si->type = type;
 2376. si->distance = distance;
 2377. si->flags = flags;
 2378. switch (type)
 2379. {
 2380. case STATIC_IPV6_GATEWAY:
 2381. si->ipv6 = *gate;
 2382. break;
 2383. case STATIC_IPV6_IFNAME:
 2384. si->ifname = XSTRDUP (0, ifname);
 2385. break;
 2386. case STATIC_IPV6_GATEWAY_IFNAME:
 2387. si->ipv6 = *gate;
 2388. si->ifname = XSTRDUP (0, ifname);
 2389. break;
 2390. }
 2391. /* Add new static route information to the tree with sort by
 2392. distance value and gateway address. */
 2393. for (pp = NULL, cp = rn->info; cp; pp = cp, cp = cp->next)
 2394. {
 2395. if (si->distance < cp->distance)
 2396. break;
 2397. if (si->distance > cp->distance)
 2398. continue;
 2399. }
 2400. /* Make linked list. */
 2401. if (pp)
 2402. pp->next = si;
 2403. else
 2404. rn->info = si;
 2405. if (cp)
 2406. cp->prev = si;
 2407. si->prev = pp;
 2408. si->next = cp;
 2409. /* Install into rib. */
 2410. static_install_ipv6 (p, si);
 2411. return 1;
 2412. }
 2413. /* Delete static route from static route configuration. */
 2414. int
 2415. static_delete_ipv6 (struct prefix *p, u_char type, struct in6_addr *gate,
 2416. const char *ifname, u_char distance, u_int32_t vrf_id)
 2417. {
 2418. struct route_node *rn;
 2419. struct static_ipv6 *si;
 2420. struct route_table *stable;
 2421. /* Lookup table. */
 2422. stable = vrf_static_table (AFI_IP6, SAFI_UNICAST, vrf_id);
 2423. if (! stable)
 2424. return -1;
 2425. /* Lookup static route prefix. */
 2426. rn = route_node_lookup (stable, p);
 2427. if (! rn)
 2428. return 0;
 2429. /* Find same static route is the tree */
 2430. for (si = rn->info; si; si = si->next)
 2431. if (distance == si->distance
 2432. && type == si->type
 2433. && (! gate || IPV6_ADDR_SAME (gate, &si->ipv6))
 2434. && (! ifname || strcmp (ifname, si->ifname) == 0))
 2435. break;
 2436. /* Can't find static route. */
 2437. if (! si)
 2438. {
 2439. route_unlock_node (rn);
 2440. return 0;
 2441. }
 2442. /* Install into rib. */
 2443. static_uninstall_ipv6 (p, si);
 2444. /* Unlink static route from linked list. */
 2445. if (si->prev)
 2446. si->prev->next = si->next;
 2447. else
 2448. rn->info = si->next;
 2449. if (si->next)
 2450. si->next->prev = si->prev;
 2451. /* Free static route configuration. */
 2452. if (ifname)
 2453. XFREE (0, si->ifname);
 2454. XFREE (MTYPE_STATIC_IPV6, si);
 2455. return 1;
 2456. }
 2457. #endif /* HAVE_IPV6 */
 2458. /* RIB update function. */
 2459. void
 2460. rib_update (void)
 2461. {
 2462. struct route_node *rn;
 2463. struct route_table *table;
 2464. table = vrf_table (AFI_IP, SAFI_UNICAST, 0);
 2465. if (table)
 2466. for (rn = route_top (table); rn; rn = route_next (rn))
 2467. if (rn->info)
 2468. rib_queue_add (&zebrad, rn);
 2469. table = vrf_table (AFI_IP6, SAFI_UNICAST, 0);
 2470. if (table)
 2471. for (rn = route_top (table); rn; rn = route_next (rn))
 2472. if (rn->info)
 2473. rib_queue_add (&zebrad, rn);
 2474. }
 2475. /* Remove all routes which comes from non main table. */
 2476. static void
 2477. rib_weed_table (struct route_table *table)
 2478. {
 2479. struct route_node *rn;
 2480. struct rib *rib;
 2481. struct rib *next;
 2482. if (table)
 2483. for (rn = route_top (table); rn; rn = route_next (rn))
 2484. for (rib = rn->info; rib; rib = next)
 2485. {
 2486. next = rib->next;
 2487. if (CHECK_FLAG (rib->status, RIB_ENTRY_REMOVED))
 2488. continue;
 2489. if (rib->table != zebrad.rtm_table_default &&
 2490. rib->table != RT_TABLE_MAIN)
 2491. rib_delnode (rn, rib);
 2492. }
 2493. }
 2494. /* Delete all routes from non main table. */
 2495. void
 2496. rib_weed_tables (void)
 2497. {
 2498. rib_weed_table (vrf_table (AFI_IP, SAFI_UNICAST, 0));
 2499. rib_weed_table (vrf_table (AFI_IP6, SAFI_UNICAST, 0));
 2500. }
 2501. /* Delete self installed routes after zebra is relaunched. */
 2502. static void
 2503. rib_sweep_table (struct route_table *table)
 2504. {
 2505. struct route_node *rn;
 2506. struct rib *rib;
 2507. struct rib *next;
 2508. int ret = 0;
 2509. if (table)
 2510. for (rn = route_top (table); rn; rn = route_next (rn))
 2511. for (rib = rn->info; rib; rib = next)
 2512. {
 2513. next = rib->next;
 2514. if (CHECK_FLAG (rib->status, RIB_ENTRY_REMOVED))
 2515. continue;
 2516. if (rib->type == ZEBRA_ROUTE_KERNEL &&
 2517. CHECK_FLAG (rib->flags, ZEBRA_FLAG_SELFROUTE))
 2518. {
 2519. ret = rib_uninstall_kernel (rn, rib);
 2520. if (! ret)
 2521. rib_delnode (rn, rib);
 2522. }
 2523. }
 2524. }
 2525. /* Sweep all RIB tables. */
 2526. void
 2527. rib_sweep_route (void)
 2528. {
 2529. rib_sweep_table (vrf_table (AFI_IP, SAFI_UNICAST, 0));
 2530. rib_sweep_table (vrf_table (AFI_IP6, SAFI_UNICAST, 0));
 2531. }
 2532. /* Remove specific by protocol routes from 'table'. */
 2533. static unsigned long
 2534. rib_score_proto_table (u_char proto, struct route_table *table)
 2535. {
 2536. struct route_node *rn;
 2537. struct rib *rib;
 2538. struct rib *next;
 2539. unsigned long n = 0;
 2540. if (table)
 2541. for (rn = route_top (table); rn; rn = route_next (rn))
 2542. for (rib = rn->info; rib; rib = next)
 2543. {
 2544. next = rib->next;
 2545. if (CHECK_FLAG (rib->status, RIB_ENTRY_REMOVED))
 2546. continue;
 2547. if (rib->type == proto)
 2548. {
 2549. rib_delnode (rn, rib);
 2550. n++;
 2551. }
 2552. }
 2553. return n;
 2554. }
 2555. /* Remove specific by protocol routes. */
 2556. unsigned long
 2557. rib_score_proto (u_char proto)
 2558. {
 2559. return rib_score_proto_table (proto, vrf_table (AFI_IP, SAFI_UNICAST, 0))
 2560. +rib_score_proto_table (proto, vrf_table (AFI_IP6, SAFI_UNICAST, 0));
 2561. }
 2562. /* Close RIB and clean up kernel routes. */
 2563. static void
 2564. rib_close_table (struct route_table *table)
 2565. {
 2566. struct route_node *rn;
 2567. struct rib *rib;
 2568. if (table)
 2569. for (rn = route_top (table); rn; rn = route_next (rn))
 2570. for (rib = rn->info; rib; rib = rib->next)
 2571. {
 2572. if (! RIB_SYSTEM_ROUTE (rib)
 2573. && CHECK_FLAG (rib->flags, ZEBRA_FLAG_SELECTED))
 2574. rib_uninstall_kernel (rn, rib);
 2575. }
 2576. }
 2577. /* Close all RIB tables. */
 2578. void
 2579. rib_close (void)
 2580. {
 2581. rib_close_table (vrf_table (AFI_IP, SAFI_UNICAST, 0));
 2582. rib_close_table (vrf_table (AFI_IP6, SAFI_UNICAST, 0));
 2583. }
 2584. /* Routing information base initialize. */
 2585. void
 2586. rib_init (void)
 2587. {
 2588. rib_queue_init (&zebrad);
 2589. /* VRF initialization. */
 2590. vrf_init ();
 2591. }