zebra_rib.c 87 KB


 1. /* Routing Information Base.
 2. * Copyright (C) 1997, 98, 99, 2001 Kunihiro Ishiguro
 3. *
 4. * This file is part of GNU Zebra.
 5. *
 6. * GNU Zebra is free software; you can redistribute it and/or modify it
 7. * under the terms of the GNU General Public License as published by the
 8. * Free Software Foundation; either version 2, or (at your option) any
 9. * later version.
 10. *
 11. * GNU Zebra is distributed in the hope that it will be useful, but
 12. * WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
 13. * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
 14. * General Public License for more details.
 15. *
 16. * You should have received a copy of the GNU General Public License
 17. * along with GNU Zebra; see the file COPYING. If not, write to the Free
 18. * Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA
 19. * 02111-1307, USA.
 20. */
 21. #include <zebra.h>
 22. #include "prefix.h"
 23. #include "table.h"
 24. #include "memory.h"
 25. #include "str.h"
 26. #include "command.h"
 27. #include "if.h"
 28. #include "log.h"
 29. #include "sockunion.h"
 30. #include "linklist.h"
 31. #include "thread.h"
 32. #include "workqueue.h"
 33. #include "prefix.h"
 34. #include "routemap.h"
 35. #include "vrf.h"
 36. #include "zebra/rib.h"
 37. #include "zebra/rt.h"
 38. #include "zebra/zserv.h"
 39. #include "zebra/redistribute.h"
 40. #include "zebra/debug.h"
 41. #include "zebra/zebra_fpm.h"
 42. /* Default rtm_table for all clients */
 43. extern struct zebra_t zebrad;
 44. /* Hold time for RIB process, should be very minimal.
 45. * it is useful to able to set it otherwise for testing, hence exported
 46. * as global here for test-rig code.
 47. */
 48. int rib_process_hold_time = 10;
 49. /* Each route type's string and default distance value. */
 50. static const struct
 51. {
 52. int key;
 53. int distance;
 54. } route_info[ZEBRA_ROUTE_MAX] =
 55. {
 56. [ZEBRA_ROUTE_SYSTEM] = {ZEBRA_ROUTE_SYSTEM, 0},
 57. [ZEBRA_ROUTE_KERNEL] = {ZEBRA_ROUTE_KERNEL, 0},
 58. [ZEBRA_ROUTE_CONNECT] = {ZEBRA_ROUTE_CONNECT, 0},
 59. [ZEBRA_ROUTE_STATIC] = {ZEBRA_ROUTE_STATIC, 1},
 60. [ZEBRA_ROUTE_RIP] = {ZEBRA_ROUTE_RIP, 120},
 61. [ZEBRA_ROUTE_RIPNG] = {ZEBRA_ROUTE_RIPNG, 120},
 62. [ZEBRA_ROUTE_OSPF] = {ZEBRA_ROUTE_OSPF, 110},
 63. [ZEBRA_ROUTE_OSPF6] = {ZEBRA_ROUTE_OSPF6, 110},
 64. [ZEBRA_ROUTE_ISIS] = {ZEBRA_ROUTE_ISIS, 115},
 65. [ZEBRA_ROUTE_BGP] = {ZEBRA_ROUTE_BGP, 20 /* IBGP is 200. */},
 66. [ZEBRA_ROUTE_BABEL] = {ZEBRA_ROUTE_BABEL, 95},
 67. /* no entry/default: 150 */
 68. };
 69. /* RPF lookup behaviour */
 70. static enum multicast_mode ipv4_multicast_mode = MCAST_NO_CONFIG;
 71. static void __attribute__((format (printf, 4, 5)))
 72. _rnode_zlog(const char *_func, struct route_node *rn, int priority,
 73. const char *msgfmt, ...)
 74. {
 75. char prefix[PREFIX_STRLEN], buf[256];
 76. char msgbuf[512];
 77. va_list ap;
 78. va_start(ap, msgfmt);
 79. vsnprintf(msgbuf, sizeof(msgbuf), msgfmt, ap);
 80. va_end(ap);
 81. if (rn)
 82. {
 83. rib_table_info_t *info = rn->table->info;
 84. snprintf(buf, sizeof(buf), "%s%s vrf %u",
 85. prefix2str(&rn->p, prefix, sizeof(prefix)),
 86. info->safi == SAFI_MULTICAST ? " (MRIB)" : "",
 87. info->zvrf->vrf_id);
 88. }
 89. else
 90. {
 91. snprintf(buf, sizeof(buf), "{(route_node *) NULL}");
 92. }
 93. zlog (NULL, priority, "%s: %s: %s", _func, buf, msgbuf);
 94. }
 95. #define rnode_debug(node, ...) \
 96. _rnode_zlog(__func__, node, LOG_DEBUG, __VA_ARGS__)
 97. #define rnode_info(node, ...) \
 98. _rnode_zlog(__func__, node, LOG_INFO, __VA_ARGS__)
 99. /*
 100. * nexthop_type_to_str
 101. */
 102. const char *
 103. nexthop_type_to_str (enum nexthop_types_t nh_type)
 104. {
 105. static const char *desc[] = {
 106. "none",
 107. "Directly connected",
 108. "Interface route",
 109. "IPv4 nexthop",
 110. "IPv4 nexthop with ifindex",
 111. "IPv4 nexthop with ifname",
 112. "IPv6 nexthop",
 113. "IPv6 nexthop with ifindex",
 114. "IPv6 nexthop with ifname",
 115. "Null0 nexthop",
 116. };
 117. if (nh_type >= ZEBRA_NUM_OF (desc))
 118. return "<Invalid nh type>";
 119. return desc[nh_type];
 120. }
 121. /* Add nexthop to the end of a nexthop list. */
 122. static void
 123. _nexthop_add (struct nexthop **target, struct nexthop *nexthop)
 124. {
 125. struct nexthop *last;
 126. for (last = *target; last && last->next; last = last->next)
 127. ;
 128. if (last)
 129. last->next = nexthop;
 130. else
 131. *target = nexthop;
 132. nexthop->prev = last;
 133. }
 134. /* Add nexthop to the end of a rib node's nexthop list */
 135. static void
 136. nexthop_add (struct rib *rib, struct nexthop *nexthop)
 137. {
 138. _nexthop_add(&rib->nexthop, nexthop);
 139. rib->nexthop_num++;
 140. }
 141. /* Delete specified nexthop from the list. */
 142. static void
 143. nexthop_delete (struct rib *rib, struct nexthop *nexthop)
 144. {
 145. if (nexthop->next)
 146. nexthop->next->prev = nexthop->prev;
 147. if (nexthop->prev)
 148. nexthop->prev->next = nexthop->next;
 149. else
 150. rib->nexthop = nexthop->next;
 151. rib->nexthop_num--;
 152. }
 153. static void nexthops_free(struct nexthop *nexthop);
 154. /* Free nexthop. */
 155. static void
 156. nexthop_free (struct nexthop *nexthop)
 157. {
 158. if (nexthop->ifname)
 159. XFREE (0, nexthop->ifname);
 160. if (nexthop->resolved)
 161. nexthops_free(nexthop->resolved);
 162. XFREE (MTYPE_NEXTHOP, nexthop);
 163. }
 164. /* Frees a list of nexthops */
 165. static void
 166. nexthops_free (struct nexthop *nexthop)
 167. {
 168. struct nexthop *nh, *next;
 169. for (nh = nexthop; nh; nh = next)
 170. {
 171. next = nh->next;
 172. nexthop_free (nh);
 173. }
 174. }
 175. struct nexthop *
 176. nexthop_ifindex_add (struct rib *rib, unsigned int ifindex)
 177. {
 178. struct nexthop *nexthop;
 179. nexthop = XCALLOC (MTYPE_NEXTHOP, sizeof (struct nexthop));
 180. nexthop->type = NEXTHOP_TYPE_IFINDEX;
 181. nexthop->ifindex = ifindex;
 182. nexthop_add (rib, nexthop);
 183. return nexthop;
 184. }
 185. struct nexthop *
 186. nexthop_ifname_add (struct rib *rib, char *ifname)
 187. {
 188. struct nexthop *nexthop;
 189. nexthop = XCALLOC (MTYPE_NEXTHOP, sizeof (struct nexthop));
 190. nexthop->type = NEXTHOP_TYPE_IFNAME;
 191. nexthop->ifname = XSTRDUP (0, ifname);
 192. nexthop_add (rib, nexthop);
 193. return nexthop;
 194. }
 195. struct nexthop *
 196. nexthop_ipv4_add (struct rib *rib, struct in_addr *ipv4, struct in_addr *src)
 197. {
 198. struct nexthop *nexthop;
 199. nexthop = XCALLOC (MTYPE_NEXTHOP, sizeof (struct nexthop));
 200. nexthop->type = NEXTHOP_TYPE_IPV4;
 201. nexthop->gate.ipv4 = *ipv4;
 202. if (src)
 203. nexthop->src.ipv4 = *src;
 204. nexthop_add (rib, nexthop);
 205. return nexthop;
 206. }
 207. struct nexthop *
 208. nexthop_ipv4_ifindex_add (struct rib *rib, struct in_addr *ipv4,
 209. struct in_addr *src, unsigned int ifindex)
 210. {
 211. struct nexthop *nexthop;
 212. nexthop = XCALLOC (MTYPE_NEXTHOP, sizeof (struct nexthop));
 213. nexthop->type = NEXTHOP_TYPE_IPV4_IFINDEX;
 214. nexthop->gate.ipv4 = *ipv4;
 215. if (src)
 216. nexthop->src.ipv4 = *src;
 217. nexthop->ifindex = ifindex;
 218. nexthop_add (rib, nexthop);
 219. return nexthop;
 220. }
 221. #ifdef HAVE_IPV6
 222. struct nexthop *
 223. nexthop_ipv6_add (struct rib *rib, struct in6_addr *ipv6)
 224. {
 225. struct nexthop *nexthop;
 226. nexthop = XCALLOC (MTYPE_NEXTHOP, sizeof (struct nexthop));
 227. nexthop->type = NEXTHOP_TYPE_IPV6;
 228. nexthop->gate.ipv6 = *ipv6;
 229. nexthop_add (rib, nexthop);
 230. return nexthop;
 231. }
 232. static struct nexthop *
 233. nexthop_ipv6_ifname_add (struct rib *rib, struct in6_addr *ipv6,
 234. char *ifname)
 235. {
 236. struct nexthop *nexthop;
 237. nexthop = XCALLOC (MTYPE_NEXTHOP, sizeof (struct nexthop));
 238. nexthop->type = NEXTHOP_TYPE_IPV6_IFNAME;
 239. nexthop->gate.ipv6 = *ipv6;
 240. nexthop->ifname = XSTRDUP (0, ifname);
 241. nexthop_add (rib, nexthop);
 242. return nexthop;
 243. }
 244. static struct nexthop *
 245. nexthop_ipv6_ifindex_add (struct rib *rib, struct in6_addr *ipv6,
 246. unsigned int ifindex)
 247. {
 248. struct nexthop *nexthop;
 249. nexthop = XCALLOC (MTYPE_NEXTHOP, sizeof (struct nexthop));
 250. nexthop->type = NEXTHOP_TYPE_IPV6_IFINDEX;
 251. nexthop->gate.ipv6 = *ipv6;
 252. nexthop->ifindex = ifindex;
 253. nexthop_add (rib, nexthop);
 254. return nexthop;
 255. }
 256. #endif /* HAVE_IPV6 */
 257. struct nexthop *
 258. nexthop_blackhole_add (struct rib *rib)
 259. {
 260. struct nexthop *nexthop;
 261. nexthop = XCALLOC (MTYPE_NEXTHOP, sizeof (struct nexthop));
 262. nexthop->type = NEXTHOP_TYPE_BLACKHOLE;
 263. SET_FLAG (rib->flags, ZEBRA_FLAG_BLACKHOLE);
 264. nexthop_add (rib, nexthop);
 265. return nexthop;
 266. }
 267. /* This method checks whether a recursive nexthop has at
 268. * least one resolved nexthop in the fib.
 269. */
 270. int
 271. nexthop_has_fib_child(struct nexthop *nexthop)
 272. {
 273. struct nexthop *nh;
 274. if (! CHECK_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_RECURSIVE))
 275. return 0;
 276. for (nh = nexthop->resolved; nh; nh = nh->next)
 277. if (CHECK_FLAG (nh->flags, NEXTHOP_FLAG_FIB))
 278. return 1;
 279. return 0;
 280. }
 281. /* If force flag is not set, do not modify falgs at all for uninstall
 282. the route from FIB. */
 283. static int
 284. nexthop_active_ipv4 (struct rib *rib, struct nexthop *nexthop, int set,
 285. struct route_node *top)
 286. {
 287. struct prefix_ipv4 p;
 288. struct route_table *table;
 289. struct route_node *rn;
 290. struct rib *match;
 291. int resolved;
 292. struct nexthop *newhop;
 293. struct nexthop *resolved_hop;
 294. if (nexthop->type == NEXTHOP_TYPE_IPV4)
 295. nexthop->ifindex = 0;
 296. if (set)
 297. {
 298. UNSET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_RECURSIVE);
 299. nexthops_free(nexthop->resolved);
 300. nexthop->resolved = NULL;
 301. rib->nexthop_mtu = 0;
 302. }
 303. /* Make lookup prefix. */
 304. memset (&p, 0, sizeof (struct prefix_ipv4));
 305. p.family = AF_INET;
 306. p.prefixlen = IPV4_MAX_PREFIXLEN;
 307. p.prefix = nexthop->gate.ipv4;
 308. /* Lookup table. */
 309. table = zebra_vrf_table (AFI_IP, SAFI_UNICAST, rib->vrf_id);
 310. if (! table)
 311. return 0;
 312. rn = route_node_match (table, (struct prefix *) &p);
 313. while (rn)
 314. {
 315. route_unlock_node (rn);
 316. /* If lookup self prefix return immediately. */
 317. if (rn == top)
 318. return 0;
 319. /* Pick up selected route. */
 320. RNODE_FOREACH_RIB (rn, match)
 321. {
 322. if (CHECK_FLAG (match->status, RIB_ENTRY_REMOVED))
 323. continue;
 324. if (CHECK_FLAG (match->flags, ZEBRA_FLAG_SELECTED))
 325. break;
 326. }
 327. /* If there is no selected route or matched route is EGP, go up
 328. tree. */
 329. if (! match
 330. || match->type == ZEBRA_ROUTE_BGP)
 331. {
 332. do {
 333. rn = rn->parent;
 334. } while (rn && rn->info == NULL);
 335. if (rn)
 336. route_lock_node (rn);
 337. }
 338. else
 339. {
 340. /* If the longest prefix match for the nexthop yields
 341. * a blackhole, mark it as inactive. */
 342. if (CHECK_FLAG (match->flags, ZEBRA_FLAG_BLACKHOLE)
 343. || CHECK_FLAG (match->flags, ZEBRA_FLAG_REJECT))
 344. return 0;
 345. if (match->type == ZEBRA_ROUTE_CONNECT)
 346. {
 347. /* Directly point connected route. */
 348. newhop = match->nexthop;
 349. if (newhop && nexthop->type == NEXTHOP_TYPE_IPV4)
 350. nexthop->ifindex = newhop->ifindex;
 351. return 1;
 352. }
 353. else if (CHECK_FLAG (rib->flags, ZEBRA_FLAG_INTERNAL))
 354. {
 355. resolved = 0;
 356. for (newhop = match->nexthop; newhop; newhop = newhop->next)
 357. if (CHECK_FLAG (newhop->flags, NEXTHOP_FLAG_FIB)
 358. && ! CHECK_FLAG (newhop->flags, NEXTHOP_FLAG_RECURSIVE))
 359. {
 360. if (set)
 361. {
 362. SET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_RECURSIVE);
 363. resolved_hop = XCALLOC(MTYPE_NEXTHOP, sizeof (struct nexthop));
 364. SET_FLAG (resolved_hop->flags, NEXTHOP_FLAG_ACTIVE);
 365. /* If the resolving route specifies a gateway, use it */
 366. if (newhop->type == NEXTHOP_TYPE_IPV4
 367. || newhop->type == NEXTHOP_TYPE_IPV4_IFINDEX
 368. || newhop->type == NEXTHOP_TYPE_IPV4_IFNAME)
 369. {
 370. resolved_hop->type = newhop->type;
 371. resolved_hop->gate.ipv4 = newhop->gate.ipv4;
 372. if (newhop->ifindex)
 373. {
 374. resolved_hop->type = NEXTHOP_TYPE_IPV4_IFINDEX;
 375. resolved_hop->ifindex = newhop->ifindex;
 376. }
 377. }
 378. /* If the resolving route is an interface route,
 379. * it means the gateway we are looking up is connected
 380. * to that interface. (The actual network is _not_ onlink).
 381. * Therefore, the resolved route should have the original
 382. * gateway as nexthop as it is directly connected.
 383. *
 384. * On Linux, we have to set the onlink netlink flag because
 385. * otherwise, the kernel won't accept the route. */
 386. if (newhop->type == NEXTHOP_TYPE_IFINDEX
 387. || newhop->type == NEXTHOP_TYPE_IFNAME)
 388. {
 389. resolved_hop->flags |= NEXTHOP_FLAG_ONLINK;
 390. resolved_hop->type = NEXTHOP_TYPE_IPV4_IFINDEX;
 391. resolved_hop->gate.ipv4 = nexthop->gate.ipv4;
 392. resolved_hop->ifindex = newhop->ifindex;
 393. }
 394. _nexthop_add(&nexthop->resolved, resolved_hop);
 395. }
 396. resolved = 1;
 397. }
 398. if (resolved && set)
 399. rib->nexthop_mtu = match->mtu;
 400. return resolved;
 401. }
 402. else
 403. {
 404. return 0;
 405. }
 406. }
 407. }
 408. return 0;
 409. }
 410. #ifdef HAVE_IPV6
 411. /* If force flag is not set, do not modify falgs at all for uninstall
 412. the route from FIB. */
 413. static int
 414. nexthop_active_ipv6 (struct rib *rib, struct nexthop *nexthop, int set,
 415. struct route_node *top)
 416. {
 417. struct prefix_ipv6 p;
 418. struct route_table *table;
 419. struct route_node *rn;
 420. struct rib *match;
 421. int resolved;
 422. struct nexthop *newhop;
 423. struct nexthop *resolved_hop;
 424. if (nexthop->type == NEXTHOP_TYPE_IPV6)
 425. nexthop->ifindex = 0;
 426. if (set)
 427. {
 428. UNSET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_RECURSIVE);
 429. nexthops_free(nexthop->resolved);
 430. nexthop->resolved = NULL;
 431. }
 432. /* Make lookup prefix. */
 433. memset (&p, 0, sizeof (struct prefix_ipv6));
 434. p.family = AF_INET6;
 435. p.prefixlen = IPV6_MAX_PREFIXLEN;
 436. p.prefix = nexthop->gate.ipv6;
 437. /* Lookup table. */
 438. table = zebra_vrf_table (AFI_IP6, SAFI_UNICAST, rib->vrf_id);
 439. if (! table)
 440. return 0;
 441. rn = route_node_match (table, (struct prefix *) &p);
 442. while (rn)
 443. {
 444. route_unlock_node (rn);
 445. /* If lookup self prefix return immediately. */
 446. if (rn == top)
 447. return 0;
 448. /* Pick up selected route. */
 449. RNODE_FOREACH_RIB (rn, match)
 450. {
 451. if (CHECK_FLAG (match->status, RIB_ENTRY_REMOVED))
 452. continue;
 453. if (CHECK_FLAG (match->flags, ZEBRA_FLAG_SELECTED))
 454. break;
 455. }
 456. /* If there is no selected route or matched route is EGP, go up
 457. tree. */
 458. if (! match
 459. || match->type == ZEBRA_ROUTE_BGP)
 460. {
 461. do {
 462. rn = rn->parent;
 463. } while (rn && rn->info == NULL);
 464. if (rn)
 465. route_lock_node (rn);
 466. }
 467. else
 468. {
 469. /* If the longest prefix match for the nexthop yields
 470. * a blackhole, mark it as inactive. */
 471. if (CHECK_FLAG (match->flags, ZEBRA_FLAG_BLACKHOLE)
 472. || CHECK_FLAG (match->flags, ZEBRA_FLAG_REJECT))
 473. return 0;
 474. if (match->type == ZEBRA_ROUTE_CONNECT)
 475. {
 476. /* Directly point connected route. */
 477. newhop = match->nexthop;
 478. if (newhop && nexthop->type == NEXTHOP_TYPE_IPV6)
 479. nexthop->ifindex = newhop->ifindex;
 480. return 1;
 481. }
 482. else if (CHECK_FLAG (rib->flags, ZEBRA_FLAG_INTERNAL))
 483. {
 484. resolved = 0;
 485. for (newhop = match->nexthop; newhop; newhop = newhop->next)
 486. if (CHECK_FLAG (newhop->flags, NEXTHOP_FLAG_FIB)
 487. && ! CHECK_FLAG (newhop->flags, NEXTHOP_FLAG_RECURSIVE))
 488. {
 489. if (set)
 490. {
 491. SET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_RECURSIVE);
 492. resolved_hop = XCALLOC(MTYPE_NEXTHOP, sizeof (struct nexthop));
 493. SET_FLAG (resolved_hop->flags, NEXTHOP_FLAG_ACTIVE);
 494. /* See nexthop_active_ipv4 for a description how the
 495. * resolved nexthop is constructed. */
 496. if (newhop->type == NEXTHOP_TYPE_IPV6
 497. || newhop->type == NEXTHOP_TYPE_IPV6_IFINDEX
 498. || newhop->type == NEXTHOP_TYPE_IPV6_IFNAME)
 499. {
 500. resolved_hop->type = newhop->type;
 501. resolved_hop->gate.ipv6 = newhop->gate.ipv6;
 502. if (newhop->ifindex)
 503. {
 504. resolved_hop->type = NEXTHOP_TYPE_IPV6_IFINDEX;
 505. resolved_hop->ifindex = newhop->ifindex;
 506. }
 507. }
 508. if (newhop->type == NEXTHOP_TYPE_IFINDEX
 509. || newhop->type == NEXTHOP_TYPE_IFNAME)
 510. {
 511. resolved_hop->flags |= NEXTHOP_FLAG_ONLINK;
 512. resolved_hop->type = NEXTHOP_TYPE_IPV6_IFINDEX;
 513. resolved_hop->gate.ipv6 = nexthop->gate.ipv6;
 514. resolved_hop->ifindex = newhop->ifindex;
 515. }
 516. _nexthop_add(&nexthop->resolved, resolved_hop);
 517. }
 518. resolved = 1;
 519. }
 520. return resolved;
 521. }
 522. else
 523. {
 524. return 0;
 525. }
 526. }
 527. }
 528. return 0;
 529. }
 530. #endif /* HAVE_IPV6 */
 531. struct rib *
 532. rib_match_ipv4_safi (struct in_addr addr, safi_t safi, int skip_bgp,
 533. struct route_node **rn_out, vrf_id_t vrf_id)
 534. {
 535. struct route_table *table;
 536. struct route_node *rn;
 537. struct rib *match;
 538. struct nexthop *newhop, *tnewhop;
 539. int recursing;
 540. /* Lookup table. */
 541. table = zebra_vrf_table (AFI_IP, safi, vrf_id);
 542. if (! table)
 543. return 0;
 544. rn = route_node_match_ipv4 (table, &addr);
 545. while (rn)
 546. {
 547. route_unlock_node (rn);
 548. /* Pick up selected route. */
 549. RNODE_FOREACH_RIB (rn, match)
 550. {
 551. if (CHECK_FLAG (match->status, RIB_ENTRY_REMOVED))
 552. continue;
 553. if (CHECK_FLAG (match->flags, ZEBRA_FLAG_SELECTED))
 554. break;
 555. }
 556. /* If there is no selected route or matched route is EGP, go up
 557. tree. */
 558. if (!match || (skip_bgp && (match->type == ZEBRA_ROUTE_BGP)))
 559. {
 560. do {
 561. rn = rn->parent;
 562. } while (rn && rn->info == NULL);
 563. if (rn)
 564. route_lock_node (rn);
 565. }
 566. else
 567. {
 568. if (match->type != ZEBRA_ROUTE_CONNECT)
 569. {
 570. int found = 0;
 571. for (ALL_NEXTHOPS_RO(match->nexthop, newhop, tnewhop, recursing))
 572. if (CHECK_FLAG (newhop->flags, NEXTHOP_FLAG_FIB))
 573. {
 574. found = 1;
 575. break;
 576. }
 577. if (!found)
 578. return NULL;
 579. }
 580. if (rn_out)
 581. *rn_out = rn;
 582. return match;
 583. }
 584. }
 585. return NULL;
 586. }
 587. struct rib *
 588. rib_match_ipv4_multicast (struct in_addr addr, struct route_node **rn_out,
 589. vrf_id_t vrf_id)
 590. {
 591. struct rib *rib = NULL, *mrib = NULL, *urib = NULL;
 592. struct route_node *m_rn = NULL, *u_rn = NULL;
 593. int skip_bgp = 0; /* bool */
 594. switch (ipv4_multicast_mode)
 595. {
 596. case MCAST_MRIB_ONLY:
 597. return rib_match_ipv4_safi (addr, SAFI_MULTICAST, skip_bgp, rn_out,
 598. vrf_id);
 599. case MCAST_URIB_ONLY:
 600. return rib_match_ipv4_safi (addr, SAFI_UNICAST, skip_bgp, rn_out,
 601. vrf_id);
 602. case MCAST_NO_CONFIG:
 603. case MCAST_MIX_MRIB_FIRST:
 604. rib = mrib = rib_match_ipv4_safi (addr, SAFI_MULTICAST, skip_bgp, &m_rn,
 605. vrf_id);
 606. if (!mrib)
 607. rib = urib = rib_match_ipv4_safi (addr, SAFI_UNICAST, skip_bgp, &u_rn,
 608. vrf_id);
 609. break;
 610. case MCAST_MIX_DISTANCE:
 611. mrib = rib_match_ipv4_safi (addr, SAFI_MULTICAST, skip_bgp, &m_rn,
 612. vrf_id);
 613. urib = rib_match_ipv4_safi (addr, SAFI_UNICAST, skip_bgp, &u_rn,
 614. vrf_id);
 615. if (mrib && urib)
 616. rib = urib->distance < mrib->distance ? urib : mrib;
 617. else if (mrib)
 618. rib = mrib;
 619. else if (urib)
 620. rib = urib;
 621. break;
 622. case MCAST_MIX_PFXLEN:
 623. mrib = rib_match_ipv4_safi (addr, SAFI_MULTICAST, skip_bgp, &m_rn,
 624. vrf_id);
 625. urib = rib_match_ipv4_safi (addr, SAFI_UNICAST, skip_bgp, &u_rn,
 626. vrf_id);
 627. if (mrib && urib)
 628. rib = u_rn->p.prefixlen > m_rn->p.prefixlen ? urib : mrib;
 629. else if (mrib)
 630. rib = mrib;
 631. else if (urib)
 632. rib = urib;
 633. break;
 634. }
 635. if (rn_out)
 636. *rn_out = (rib == mrib) ? m_rn : u_rn;
 637. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB)
 638. {
 639. char buf[BUFSIZ];
 640. inet_ntop (AF_INET, &addr, buf, BUFSIZ);
 641. zlog_debug("%s: %s vrf %u: found %s, using %s",
 642. __func__, buf, vrf_id,
 643. mrib ? (urib ? "MRIB+URIB" : "MRIB") :
 644. urib ? "URIB" : "nothing",
 645. rib == urib ? "URIB" : rib == mrib ? "MRIB" : "none");
 646. }
 647. return rib;
 648. }
 649. void
 650. multicast_mode_ipv4_set (enum multicast_mode mode)
 651. {
 652. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB)
 653. zlog_debug("%s: multicast lookup mode set (%d)", __func__, mode);
 654. ipv4_multicast_mode = mode;
 655. }
 656. enum multicast_mode
 657. multicast_mode_ipv4_get (void)
 658. {
 659. return ipv4_multicast_mode;
 660. }
 661. struct rib *
 662. rib_lookup_ipv4 (struct prefix_ipv4 *p, vrf_id_t vrf_id)
 663. {
 664. struct route_table *table;
 665. struct route_node *rn;
 666. struct rib *match;
 667. struct nexthop *nexthop, *tnexthop;
 668. int recursing;
 669. /* Lookup table. */
 670. table = zebra_vrf_table (AFI_IP, SAFI_UNICAST, vrf_id);
 671. if (! table)
 672. return 0;
 673. rn = route_node_lookup (table, (struct prefix *) p);
 674. /* No route for this prefix. */
 675. if (! rn)
 676. return NULL;
 677. /* Unlock node. */
 678. route_unlock_node (rn);
 679. RNODE_FOREACH_RIB (rn, match)
 680. {
 681. if (CHECK_FLAG (match->status, RIB_ENTRY_REMOVED))
 682. continue;
 683. if (CHECK_FLAG (match->flags, ZEBRA_FLAG_SELECTED))
 684. break;
 685. }
 686. if (! match || match->type == ZEBRA_ROUTE_BGP)
 687. return NULL;
 688. if (match->type == ZEBRA_ROUTE_CONNECT)
 689. return match;
 690. for (ALL_NEXTHOPS_RO(match->nexthop, nexthop, tnexthop, recursing))
 691. if (CHECK_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_FIB))
 692. return match;
 693. return NULL;
 694. }
 695. /*
 696. * This clone function, unlike its original rib_lookup_ipv4(), checks
 697. * if specified IPv4 route record (prefix/mask -> gate) exists in
 698. * the whole RIB and has ZEBRA_FLAG_SELECTED set.
 699. *
 700. * Return values:
 701. * -1: error
 702. * 0: exact match found
 703. * 1: a match was found with a different gate
 704. * 2: connected route found
 705. * 3: no matches found
 706. */
 707. int
 708. rib_lookup_ipv4_route (struct prefix_ipv4 *p, union sockunion * qgate,
 709. vrf_id_t vrf_id)
 710. {
 711. struct route_table *table;
 712. struct route_node *rn;
 713. struct rib *match;
 714. struct nexthop *nexthop, *tnexthop;
 715. int recursing;
 716. int nexthops_active;
 717. /* Lookup table. */
 718. table = zebra_vrf_table (AFI_IP, SAFI_UNICAST, vrf_id);
 719. if (! table)
 720. return ZEBRA_RIB_LOOKUP_ERROR;
 721. /* Scan the RIB table for exactly matching RIB entry. */
 722. rn = route_node_lookup (table, (struct prefix *) p);
 723. /* No route for this prefix. */
 724. if (! rn)
 725. return ZEBRA_RIB_NOTFOUND;
 726. /* Unlock node. */
 727. route_unlock_node (rn);
 728. /* Find out if a "selected" RR for the discovered RIB entry exists ever. */
 729. RNODE_FOREACH_RIB (rn, match)
 730. {
 731. if (CHECK_FLAG (match->status, RIB_ENTRY_REMOVED))
 732. continue;
 733. if (CHECK_FLAG (match->flags, ZEBRA_FLAG_SELECTED))
 734. break;
 735. }
 736. /* None such found :( */
 737. if (!match)
 738. return ZEBRA_RIB_NOTFOUND;
 739. if (match->type == ZEBRA_ROUTE_CONNECT)
 740. return ZEBRA_RIB_FOUND_CONNECTED;
 741. /* Ok, we have a cood candidate, let's check it's nexthop list... */
 742. nexthops_active = 0;
 743. for (ALL_NEXTHOPS_RO(match->nexthop, nexthop, tnexthop, recursing))
 744. if (CHECK_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_FIB))
 745. {
 746. nexthops_active = 1;
 747. if (nexthop->gate.ipv4.s_addr == sockunion2ip (qgate))
 748. return ZEBRA_RIB_FOUND_EXACT;
 749. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB)
 750. {
 751. char gate_buf[INET_ADDRSTRLEN], qgate_buf[INET_ADDRSTRLEN];
 752. inet_ntop (AF_INET, &nexthop->gate.ipv4.s_addr, gate_buf, INET_ADDRSTRLEN);
 753. inet_ntop (AF_INET, &sockunion2ip(qgate), qgate_buf, INET_ADDRSTRLEN);
 754. zlog_debug ("%s: qgate == %s, %s == %s", __func__,
 755. qgate_buf, recursing ? "rgate" : "gate", gate_buf);
 756. }
 757. }
 758. if (nexthops_active)
 759. return ZEBRA_RIB_FOUND_NOGATE;
 760. return ZEBRA_RIB_NOTFOUND;
 761. }
 762. #ifdef HAVE_IPV6
 763. struct rib *
 764. rib_match_ipv6 (struct in6_addr *addr, vrf_id_t vrf_id)
 765. {
 766. struct prefix_ipv6 p;
 767. struct route_table *table;
 768. struct route_node *rn;
 769. struct rib *match;
 770. struct nexthop *newhop, *tnewhop;
 771. int recursing;
 772. /* Lookup table. */
 773. table = zebra_vrf_table (AFI_IP6, SAFI_UNICAST, vrf_id);
 774. if (! table)
 775. return 0;
 776. memset (&p, 0, sizeof (struct prefix_ipv6));
 777. p.family = AF_INET6;
 778. p.prefixlen = IPV6_MAX_PREFIXLEN;
 779. IPV6_ADDR_COPY (&p.prefix, addr);
 780. rn = route_node_match (table, (struct prefix *) &p);
 781. while (rn)
 782. {
 783. route_unlock_node (rn);
 784. /* Pick up selected route. */
 785. RNODE_FOREACH_RIB (rn, match)
 786. {
 787. if (CHECK_FLAG (match->status, RIB_ENTRY_REMOVED))
 788. continue;
 789. if (CHECK_FLAG (match->flags, ZEBRA_FLAG_SELECTED))
 790. break;
 791. }
 792. /* If there is no selected route or matched route is EGP, go up
 793. tree. */
 794. if (! match
 795. || match->type == ZEBRA_ROUTE_BGP)
 796. {
 797. do {
 798. rn = rn->parent;
 799. } while (rn && rn->info == NULL);
 800. if (rn)
 801. route_lock_node (rn);
 802. }
 803. else
 804. {
 805. if (match->type == ZEBRA_ROUTE_CONNECT)
 806. /* Directly point connected route. */
 807. return match;
 808. else
 809. {
 810. for (ALL_NEXTHOPS_RO(match->nexthop, newhop, tnewhop, recursing))
 811. if (CHECK_FLAG (newhop->flags, NEXTHOP_FLAG_FIB))
 812. return match;
 813. return NULL;
 814. }
 815. }
 816. }
 817. return NULL;
 818. }
 819. #endif /* HAVE_IPV6 */
 820. #define RIB_SYSTEM_ROUTE(R) \
 821. ((R)->type == ZEBRA_ROUTE_KERNEL || (R)->type == ZEBRA_ROUTE_CONNECT)
 822. /* This function verifies reachability of one given nexthop, which can be
 823. * numbered or unnumbered, IPv4 or IPv6. The result is unconditionally stored
 824. * in nexthop->flags field. If the 4th parameter, 'set', is non-zero,
 825. * nexthop->ifindex will be updated appropriately as well.
 826. * An existing route map can turn (otherwise active) nexthop into inactive, but
 827. * not vice versa.
 828. *
 829. * The return value is the final value of 'ACTIVE' flag.
 830. */
 831. static unsigned
 832. nexthop_active_check (struct route_node *rn, struct rib *rib,
 833. struct nexthop *nexthop, int set)
 834. {
 835. rib_table_info_t *info = rn->table->info;
 836. struct interface *ifp;
 837. route_map_result_t ret = RMAP_MATCH;
 838. extern char *proto_rm[AFI_MAX][ZEBRA_ROUTE_MAX+1];
 839. struct route_map *rmap;
 840. int family;
 841. family = 0;
 842. switch (nexthop->type)
 843. {
 844. case NEXTHOP_TYPE_IFINDEX:
 845. ifp = if_lookup_by_index_vrf (nexthop->ifindex, rib->vrf_id);
 846. if (ifp && if_is_operative(ifp))
 847. SET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_ACTIVE);
 848. else
 849. UNSET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_ACTIVE);
 850. break;
 851. case NEXTHOP_TYPE_IPV6_IFNAME:
 852. family = AFI_IP6;
 853. case NEXTHOP_TYPE_IFNAME:
 854. ifp = if_lookup_by_name_vrf (nexthop->ifname, rib->vrf_id);
 855. if (ifp && if_is_operative(ifp))
 856. {
 857. if (set)
 858. nexthop->ifindex = ifp->ifindex;
 859. SET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_ACTIVE);
 860. }
 861. else
 862. {
 863. if (set)
 864. nexthop->ifindex = 0;
 865. UNSET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_ACTIVE);
 866. }
 867. break;
 868. case NEXTHOP_TYPE_IPV4:
 869. case NEXTHOP_TYPE_IPV4_IFINDEX:
 870. family = AFI_IP;
 871. if (nexthop_active_ipv4 (rib, nexthop, set, rn))
 872. SET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_ACTIVE);
 873. else
 874. UNSET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_ACTIVE);
 875. break;
 876. #ifdef HAVE_IPV6
 877. case NEXTHOP_TYPE_IPV6:
 878. family = AFI_IP6;
 879. if (nexthop_active_ipv6 (rib, nexthop, set, rn))
 880. SET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_ACTIVE);
 881. else
 882. UNSET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_ACTIVE);
 883. break;
 884. case NEXTHOP_TYPE_IPV6_IFINDEX:
 885. family = AFI_IP6;
 886. if (IN6_IS_ADDR_LINKLOCAL (&nexthop->gate.ipv6))
 887. {
 888. ifp = if_lookup_by_index_vrf (nexthop->ifindex, rib->vrf_id);
 889. if (ifp && if_is_operative(ifp))
 890. SET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_ACTIVE);
 891. else
 892. UNSET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_ACTIVE);
 893. }
 894. else
 895. {
 896. if (nexthop_active_ipv6 (rib, nexthop, set, rn))
 897. SET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_ACTIVE);
 898. else
 899. UNSET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_ACTIVE);
 900. }
 901. break;
 902. #endif /* HAVE_IPV6 */
 903. case NEXTHOP_TYPE_BLACKHOLE:
 904. SET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_ACTIVE);
 905. break;
 906. default:
 907. break;
 908. }
 909. if (! CHECK_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_ACTIVE))
 910. return 0;
 911. /* XXX: What exactly do those checks do? Do we support
 912. * e.g. IPv4 routes with IPv6 nexthops or vice versa? */
 913. if (RIB_SYSTEM_ROUTE(rib) ||
 914. (family == AFI_IP && rn->p.family != AF_INET) ||
 915. (family == AFI_IP6 && rn->p.family != AF_INET6))
 916. return CHECK_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_ACTIVE);
 917. /* The original code didn't determine the family correctly
 918. * e.g. for NEXTHOP_TYPE_IFINDEX. Retrieve the correct afi
 919. * from the rib_table_info in those cases.
 920. * Possibly it may be better to use only the rib_table_info
 921. * in every case.
 922. */
 923. if (!family)
 924. family = info->afi;
 925. rmap = 0;
 926. if (rib->type >= 0 && rib->type < ZEBRA_ROUTE_MAX &&
 927. proto_rm[family][rib->type])
 928. rmap = route_map_lookup_by_name (proto_rm[family][rib->type]);
 929. if (!rmap && proto_rm[family][ZEBRA_ROUTE_MAX])
 930. rmap = route_map_lookup_by_name (proto_rm[family][ZEBRA_ROUTE_MAX]);
 931. if (rmap) {
 932. struct nexthop_vrfid nh_vrf = {nexthop, rib->vrf_id};
 933. ret = route_map_apply(rmap, &rn->p, RMAP_ZEBRA, &nh_vrf);
 934. }
 935. if (ret == RMAP_DENYMATCH)
 936. UNSET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_ACTIVE);
 937. return CHECK_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_ACTIVE);
 938. }
 939. /* Iterate over all nexthops of the given RIB entry and refresh their
 940. * ACTIVE flag. rib->nexthop_active_num is updated accordingly. If any
 941. * nexthop is found to toggle the ACTIVE flag, the whole rib structure
 942. * is flagged with RIB_ENTRY_CHANGED. The 4th 'set' argument is
 943. * transparently passed to nexthop_active_check().
 944. *
 945. * Return value is the new number of active nexthops.
 946. */
 947. static int
 948. nexthop_active_update (struct route_node *rn, struct rib *rib, int set)
 949. {
 950. struct nexthop *nexthop;
 951. unsigned int prev_active, prev_index, new_active;
 952. rib->nexthop_active_num = 0;
 953. UNSET_FLAG (rib->status, RIB_ENTRY_CHANGED);
 954. for (nexthop = rib->nexthop; nexthop; nexthop = nexthop->next)
 955. {
 956. prev_active = CHECK_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_ACTIVE);
 957. prev_index = nexthop->ifindex;
 958. if ((new_active = nexthop_active_check (rn, rib, nexthop, set)))
 959. rib->nexthop_active_num++;
 960. if (prev_active != new_active ||
 961. prev_index != nexthop->ifindex)
 962. SET_FLAG (rib->status, RIB_ENTRY_CHANGED);
 963. }
 964. return rib->nexthop_active_num;
 965. }
 966. static void
 967. rib_install_kernel (struct route_node *rn, struct rib *rib)
 968. {
 969. int ret = 0;
 970. struct nexthop *nexthop, *tnexthop;
 971. rib_table_info_t *info = rn->table->info;
 972. int recursing;
 973. if (info->safi != SAFI_UNICAST)
 974. {
 975. for (ALL_NEXTHOPS_RO(rib->nexthop, nexthop, tnexthop, recursing))
 976. SET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_FIB);
 977. return;
 978. }
 979. /*
 980. * Make sure we update the FPM any time we send new information to
 981. * the kernel.
 982. */
 983. zfpm_trigger_update (rn, "installing in kernel");
 984. switch (PREFIX_FAMILY (&rn->p))
 985. {
 986. case AF_INET:
 987. ret = kernel_add_ipv4 (&rn->p, rib);
 988. break;
 989. #ifdef HAVE_IPV6
 990. case AF_INET6:
 991. ret = kernel_add_ipv6 (&rn->p, rib);
 992. break;
 993. #endif /* HAVE_IPV6 */
 994. }
 995. /* This condition is never met, if we are using rt_socket.c */
 996. if (ret < 0)
 997. {
 998. for (ALL_NEXTHOPS_RO(rib->nexthop, nexthop, tnexthop, recursing))
 999. UNSET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_FIB);
 1000. }
 1001. }
 1002. /* Uninstall the route from kernel. */
 1003. static int
 1004. rib_uninstall_kernel (struct route_node *rn, struct rib *rib)
 1005. {
 1006. int ret = 0;
 1007. struct nexthop *nexthop, *tnexthop;
 1008. rib_table_info_t *info = rn->table->info;
 1009. int recursing;
 1010. if (info->safi != SAFI_UNICAST)
 1011. {
 1012. for (ALL_NEXTHOPS_RO(rib->nexthop, nexthop, tnexthop, recursing))
 1013. SET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_FIB);
 1014. return ret;
 1015. }
 1016. /*
 1017. * Make sure we update the FPM any time we send new information to
 1018. * the kernel.
 1019. */
 1020. zfpm_trigger_update (rn, "uninstalling from kernel");
 1021. switch (PREFIX_FAMILY (&rn->p))
 1022. {
 1023. case AF_INET:
 1024. ret = kernel_delete_ipv4 (&rn->p, rib);
 1025. break;
 1026. #ifdef HAVE_IPV6
 1027. case AF_INET6:
 1028. ret = kernel_delete_ipv6 (&rn->p, rib);
 1029. break;
 1030. #endif /* HAVE_IPV6 */
 1031. }
 1032. for (ALL_NEXTHOPS_RO(rib->nexthop, nexthop, tnexthop, recursing))
 1033. UNSET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_FIB);
 1034. return ret;
 1035. }
 1036. /* Uninstall the route from kernel. */
 1037. static void
 1038. rib_uninstall (struct route_node *rn, struct rib *rib)
 1039. {
 1040. rib_table_info_t *info = rn->table->info;
 1041. if (CHECK_FLAG (rib->flags, ZEBRA_FLAG_SELECTED))
 1042. {
 1043. if (info->safi == SAFI_UNICAST)
 1044. zfpm_trigger_update (rn, "rib_uninstall");
 1045. redistribute_delete (&rn->p, rib);
 1046. if (! RIB_SYSTEM_ROUTE (rib))
 1047. rib_uninstall_kernel (rn, rib);
 1048. UNSET_FLAG (rib->flags, ZEBRA_FLAG_SELECTED);
 1049. }
 1050. }
 1051. static void rib_unlink (struct route_node *, struct rib *);
 1052. /*
 1053. * rib_can_delete_dest
 1054. *
 1055. * Returns TRUE if the given dest can be deleted from the table.
 1056. */
 1057. static int
 1058. rib_can_delete_dest (rib_dest_t *dest)
 1059. {
 1060. if (dest->routes)
 1061. {
 1062. return 0;
 1063. }
 1064. /*
 1065. * Don't delete the dest if we have to update the FPM about this
 1066. * prefix.
 1067. */
 1068. if (CHECK_FLAG (dest->flags, RIB_DEST_UPDATE_FPM) ||
 1069. CHECK_FLAG (dest->flags, RIB_DEST_SENT_TO_FPM))
 1070. return 0;
 1071. return 1;
 1072. }
 1073. /*
 1074. * rib_gc_dest
 1075. *
 1076. * Garbage collect the rib dest corresponding to the given route node
 1077. * if appropriate.
 1078. *
 1079. * Returns TRUE if the dest was deleted, FALSE otherwise.
 1080. */
 1081. int
 1082. rib_gc_dest (struct route_node *rn)
 1083. {
 1084. rib_dest_t *dest;
 1085. dest = rib_dest_from_rnode (rn);
 1086. if (!dest)
 1087. return 0;
 1088. if (!rib_can_delete_dest (dest))
 1089. return 0;
 1090. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB)
 1091. rnode_debug (rn, "removing dest from table");
 1092. dest->rnode = NULL;
 1093. XFREE (MTYPE_RIB_DEST, dest);
 1094. rn->info = NULL;
 1095. /*
 1096. * Release the one reference that we keep on the route node.
 1097. */
 1098. route_unlock_node (rn);
 1099. return 1;
 1100. }
 1101. /* Core function for processing routing information base. */
 1102. static void
 1103. rib_process (struct route_node *rn)
 1104. {
 1105. struct rib *rib;
 1106. struct rib *next;
 1107. struct rib *fib = NULL;
 1108. struct rib *select = NULL;
 1109. struct rib *del = NULL;
 1110. int installed = 0;
 1111. struct nexthop *nexthop = NULL, *tnexthop;
 1112. int recursing;
 1113. rib_table_info_t *info;
 1114. assert (rn);
 1115. info = rn->table->info;
 1116. RNODE_FOREACH_RIB_SAFE (rn, rib, next)
 1117. {
 1118. /* Currently installed rib. */
 1119. if (CHECK_FLAG (rib->flags, ZEBRA_FLAG_SELECTED))
 1120. {
 1121. assert (fib == NULL);
 1122. fib = rib;
 1123. }
 1124. /* Unlock removed routes, so they'll be freed, bar the FIB entry,
 1125. * which we need to do do further work with below.
 1126. */
 1127. if (CHECK_FLAG (rib->status, RIB_ENTRY_REMOVED))
 1128. {
 1129. if (rib != fib)
 1130. {
 1131. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB)
 1132. rnode_debug (rn, "rn %p, removing rib %p",
 1133. (void *)rn, (void *)rib);
 1134. rib_unlink (rn, rib);
 1135. }
 1136. else
 1137. del = rib;
 1138. continue;
 1139. }
 1140. /* Skip unreachable nexthop. */
 1141. if (! nexthop_active_update (rn, rib, 0))
 1142. continue;
 1143. /* Infinit distance. */
 1144. if (rib->distance == DISTANCE_INFINITY)
 1145. continue;
 1146. /* Newly selected rib, the common case. */
 1147. if (!select)
 1148. {
 1149. select = rib;
 1150. continue;
 1151. }
 1152. /* filter route selection in following order:
 1153. * - connected beats other types
 1154. * - lower distance beats higher
 1155. * - lower metric beats higher for equal distance
 1156. * - last, hence oldest, route wins tie break.
 1157. */
 1158. /* Connected routes. Pick the last connected
 1159. * route of the set of lowest metric connected routes.
 1160. */
 1161. if (rib->type == ZEBRA_ROUTE_CONNECT)
 1162. {
 1163. if (select->type != ZEBRA_ROUTE_CONNECT
 1164. || rib->metric <= select->metric)
 1165. select = rib;
 1166. continue;
 1167. }
 1168. else if (select->type == ZEBRA_ROUTE_CONNECT)
 1169. continue;
 1170. /* higher distance loses */
 1171. if (rib->distance > select->distance)
 1172. continue;
 1173. /* lower wins */
 1174. if (rib->distance < select->distance)
 1175. {
 1176. select = rib;
 1177. continue;
 1178. }
 1179. /* metric tie-breaks equal distance */
 1180. if (rib->metric <= select->metric)
 1181. select = rib;
 1182. } /* RNODE_FOREACH_RIB_SAFE */
 1183. /* After the cycle is finished, the following pointers will be set:
 1184. * select --- the winner RIB entry, if any was found, otherwise NULL
 1185. * fib --- the SELECTED RIB entry, if any, otherwise NULL
 1186. * del --- equal to fib, if fib is queued for deletion, NULL otherwise
 1187. * rib --- NULL
 1188. */
 1189. /* Same RIB entry is selected. Update FIB and finish. */
 1190. if (select && select == fib)
 1191. {
 1192. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB)
 1193. rnode_debug (rn, "Updating existing route, select %p, fib %p",
 1194. (void *)select, (void *)fib);
 1195. if (CHECK_FLAG (select->status, RIB_ENTRY_CHANGED))
 1196. {
 1197. if (info->safi == SAFI_UNICAST)
 1198. zfpm_trigger_update (rn, "updating existing route");
 1199. redistribute_delete (&rn->p, select);
 1200. if (! RIB_SYSTEM_ROUTE (select))
 1201. rib_uninstall_kernel (rn, select);
 1202. /* Set real nexthop. */
 1203. nexthop_active_update (rn, select, 1);
 1204. if (! RIB_SYSTEM_ROUTE (select))
 1205. rib_install_kernel (rn, select);
 1206. redistribute_add (&rn->p, select);
 1207. }
 1208. else if (! RIB_SYSTEM_ROUTE (select))
 1209. {
 1210. /* Housekeeping code to deal with
 1211. race conditions in kernel with linux
 1212. netlink reporting interface up before IPv4 or IPv6 protocol
 1213. is ready to add routes.
 1214. This makes sure the routes are IN the kernel.
 1215. */
 1216. for (ALL_NEXTHOPS_RO(select->nexthop, nexthop, tnexthop, recursing))
 1217. if (CHECK_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_FIB))
 1218. {
 1219. installed = 1;
 1220. break;
 1221. }
 1222. if (! installed)
 1223. rib_install_kernel (rn, select);
 1224. }
 1225. goto end;
 1226. }
 1227. /* At this point we either haven't found the best RIB entry or it is
 1228. * different from what we currently intend to flag with SELECTED. In both
 1229. * cases, if a RIB block is present in FIB, it should be withdrawn.
 1230. */
 1231. if (fib)
 1232. {
 1233. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB)
 1234. rnode_debug (rn, "Removing existing route, fib %p", (void *)fib);
 1235. if (info->safi == SAFI_UNICAST)
 1236. zfpm_trigger_update (rn, "removing existing route");
 1237. redistribute_delete (&rn->p, fib);
 1238. if (! RIB_SYSTEM_ROUTE (fib))
 1239. rib_uninstall_kernel (rn, fib);
 1240. UNSET_FLAG (fib->flags, ZEBRA_FLAG_SELECTED);
 1241. /* Set real nexthop. */
 1242. nexthop_active_update (rn, fib, 1);
 1243. }
 1244. /* Regardless of some RIB entry being SELECTED or not before, now we can
 1245. * tell, that if a new winner exists, FIB is still not updated with this
 1246. * data, but ready to be.
 1247. */
 1248. if (select)
 1249. {
 1250. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB)
 1251. rnode_debug (rn, "Adding route, select %p", (void *)select);
 1252. if (info->safi == SAFI_UNICAST)
 1253. zfpm_trigger_update (rn, "new route selected");
 1254. /* Set real nexthop. */
 1255. nexthop_active_update (rn, select, 1);
 1256. if (! RIB_SYSTEM_ROUTE (select))
 1257. rib_install_kernel (rn, select);
 1258. SET_FLAG (select->flags, ZEBRA_FLAG_SELECTED);
 1259. redistribute_add (&rn->p, select);
 1260. }
 1261. /* FIB route was removed, should be deleted */
 1262. if (del)
 1263. {
 1264. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB)
 1265. rnode_debug (rn, "Deleting fib %p, rn %p", (void *)del, (void *)rn);
 1266. rib_unlink (rn, del);
 1267. }
 1268. end:
 1269. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB_Q)
 1270. rnode_debug (rn, "rn %p dequeued", (void *)rn);
 1271. /*
 1272. * Check if the dest can be deleted now.
 1273. */
 1274. rib_gc_dest (rn);
 1275. }
 1276. /* Take a list of route_node structs and return 1, if there was a record
 1277. * picked from it and processed by rib_process(). Don't process more,
 1278. * than one RN record; operate only in the specified sub-queue.
 1279. */
 1280. static unsigned int
 1281. process_subq (struct list * subq, u_char qindex)
 1282. {
 1283. struct listnode *lnode = listhead (subq);
 1284. struct route_node *rnode;
 1285. if (!lnode)
 1286. return 0;
 1287. rnode = listgetdata (lnode);
 1288. rib_process (rnode);
 1289. if (rnode->info)
 1290. UNSET_FLAG (rib_dest_from_rnode (rnode)->flags, RIB_ROUTE_QUEUED (qindex));
 1291. #if 0
 1292. else
 1293. {
 1294. zlog_debug ("%s: called for route_node (%p, %d) with no ribs",
 1295. __func__, rnode, rnode->lock);
 1296. zlog_backtrace(LOG_DEBUG);
 1297. }
 1298. #endif
 1299. route_unlock_node (rnode);
 1300. list_delete_node (subq, lnode);
 1301. return 1;
 1302. }
 1303. /* Dispatch the meta queue by picking, processing and unlocking the next RN from
 1304. * a non-empty sub-queue with lowest priority. wq is equal to zebra->ribq and data
 1305. * is pointed to the meta queue structure.
 1306. */
 1307. static wq_item_status
 1308. meta_queue_process (struct work_queue *dummy, void *data)
 1309. {
 1310. struct meta_queue * mq = data;
 1311. unsigned i;
 1312. for (i = 0; i < MQ_SIZE; i++)
 1313. if (process_subq (mq->subq[i], i))
 1314. {
 1315. mq->size--;
 1316. break;
 1317. }
 1318. return mq->size ? WQ_REQUEUE : WQ_SUCCESS;
 1319. }
 1320. /*
 1321. * Map from rib types to queue type (priority) in meta queue
 1322. */
 1323. static const u_char meta_queue_map[ZEBRA_ROUTE_MAX] = {
 1324. [ZEBRA_ROUTE_SYSTEM] = 4,
 1325. [ZEBRA_ROUTE_KERNEL] = 0,
 1326. [ZEBRA_ROUTE_CONNECT] = 0,
 1327. [ZEBRA_ROUTE_STATIC] = 1,
 1328. [ZEBRA_ROUTE_RIP] = 2,
 1329. [ZEBRA_ROUTE_RIPNG] = 2,
 1330. [ZEBRA_ROUTE_OSPF] = 2,
 1331. [ZEBRA_ROUTE_OSPF6] = 2,
 1332. [ZEBRA_ROUTE_ISIS] = 2,
 1333. [ZEBRA_ROUTE_BGP] = 3,
 1334. [ZEBRA_ROUTE_HSLS] = 4,
 1335. [ZEBRA_ROUTE_BABEL] = 2,
 1336. };
 1337. /* Look into the RN and queue it into one or more priority queues,
 1338. * increasing the size for each data push done.
 1339. */
 1340. static void
 1341. rib_meta_queue_add (struct meta_queue *mq, struct route_node *rn)
 1342. {
 1343. struct rib *rib;
 1344. RNODE_FOREACH_RIB (rn, rib)
 1345. {
 1346. u_char qindex = meta_queue_map[rib->type];
 1347. /* Invariant: at this point we always have rn->info set. */
 1348. if (CHECK_FLAG (rib_dest_from_rnode (rn)->flags,
 1349. RIB_ROUTE_QUEUED (qindex)))
 1350. {
 1351. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB_Q)
 1352. rnode_debug (rn, "rn %p is already queued in sub-queue %u",
 1353. (void *)rn, qindex);
 1354. continue;
 1355. }
 1356. SET_FLAG (rib_dest_from_rnode (rn)->flags, RIB_ROUTE_QUEUED (qindex));
 1357. listnode_add (mq->subq[qindex], rn);
 1358. route_lock_node (rn);
 1359. mq->size++;
 1360. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB_Q)
 1361. rnode_debug (rn, "queued rn %p into sub-queue %u",
 1362. (void *)rn, qindex);
 1363. }
 1364. }
 1365. /* Add route_node to work queue and schedule processing */
 1366. static void
 1367. rib_queue_add (struct zebra_t *zebra, struct route_node *rn)
 1368. {
 1369. assert (zebra && rn);
 1370. /* Pointless to queue a route_node with no RIB entries to add or remove */
 1371. if (!rnode_to_ribs (rn))
 1372. {
 1373. zlog_debug ("%s: called for route_node (%p, %d) with no ribs",
 1374. __func__, (void *)rn, rn->lock);
 1375. zlog_backtrace(LOG_DEBUG);
 1376. return;
 1377. }
 1378. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB_Q)
 1379. rnode_info (rn, "work queue added");
 1380. assert (zebra);
 1381. if (zebra->ribq == NULL)
 1382. {
 1383. zlog_err ("%s: work_queue does not exist!", __func__);
 1384. return;
 1385. }
 1386. /*
 1387. * The RIB queue should normally be either empty or holding the only
 1388. * work_queue_item element. In the latter case this element would
 1389. * hold a pointer to the meta queue structure, which must be used to
 1390. * actually queue the route nodes to process. So create the MQ
 1391. * holder, if necessary, then push the work into it in any case.
 1392. * This semantics was introduced after 0.99.9 release.
 1393. */
 1394. if (!zebra->ribq->items->count)
 1395. work_queue_add (zebra->ribq, zebra->mq);
 1396. rib_meta_queue_add (zebra->mq, rn);
 1397. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB_Q)
 1398. rnode_debug (rn, "rn %p queued", (void *)rn);
 1399. return;
 1400. }
 1401. /* Create new meta queue.
 1402. A destructor function doesn't seem to be necessary here.
 1403. */
 1404. static struct meta_queue *
 1405. meta_queue_new (void)
 1406. {
 1407. struct meta_queue *new;
 1408. unsigned i;
 1409. new = XCALLOC (MTYPE_WORK_QUEUE, sizeof (struct meta_queue));
 1410. assert(new);
 1411. for (i = 0; i < MQ_SIZE; i++)
 1412. {
 1413. new->subq[i] = list_new ();
 1414. assert(new->subq[i]);
 1415. }
 1416. return new;
 1417. }
 1418. /* initialise zebra rib work queue */
 1419. static void
 1420. rib_queue_init (struct zebra_t *zebra)
 1421. {
 1422. assert (zebra);
 1423. if (! (zebra->ribq = work_queue_new (zebra->master,
 1424. "route_node processing")))
 1425. {
 1426. zlog_err ("%s: could not initialise work queue!", __func__);
 1427. return;
 1428. }
 1429. /* fill in the work queue spec */
 1430. zebra->ribq->spec.workfunc = &meta_queue_process;
 1431. zebra->ribq->spec.errorfunc = NULL;
 1432. /* XXX: TODO: These should be runtime configurable via vty */
 1433. zebra->ribq->spec.max_retries = 3;
 1434. zebra->ribq->spec.hold = rib_process_hold_time;
 1435. if (!(zebra->mq = meta_queue_new ()))
 1436. {
 1437. zlog_err ("%s: could not initialise meta queue!", __func__);
 1438. return;
 1439. }
 1440. return;
 1441. }
 1442. /* RIB updates are processed via a queue of pointers to route_nodes.
 1443. *
 1444. * The queue length is bounded by the maximal size of the routing table,
 1445. * as a route_node will not be requeued, if already queued.
 1446. *
 1447. * RIBs are submitted via rib_addnode or rib_delnode which set minimal
 1448. * state, or static_install_ipv{4,6} (when an existing RIB is updated)
 1449. * and then submit route_node to queue for best-path selection later.
 1450. * Order of add/delete state changes are preserved for any given RIB.
 1451. *
 1452. * Deleted RIBs are reaped during best-path selection.
 1453. *
 1454. * rib_addnode
 1455. * |-> rib_link or unset RIB_ENTRY_REMOVE |->Update kernel with
 1456. * |-------->| | best RIB, if required
 1457. * | |
 1458. * static_install->|->rib_addqueue...... -> rib_process
 1459. * | |
 1460. * |-------->| |-> rib_unlink
 1461. * |-> set RIB_ENTRY_REMOVE |
 1462. * rib_delnode (RIB freed)
 1463. *
 1464. * The 'info' pointer of a route_node points to a rib_dest_t
 1465. * ('dest'). Queueing state for a route_node is kept on the dest. The
 1466. * dest is created on-demand by rib_link() and is kept around at least
 1467. * as long as there are ribs hanging off it (@see rib_gc_dest()).
 1468. *
 1469. * Refcounting (aka "locking" throughout the GNU Zebra and Quagga code):
 1470. *
 1471. * - route_nodes: refcounted by:
 1472. * - dest attached to route_node:
 1473. * - managed by: rib_link/rib_gc_dest
 1474. * - route_node processing queue
 1475. * - managed by: rib_addqueue, rib_process.
 1476. *
 1477. */
 1478. /* Add RIB to head of the route node. */
 1479. static void
 1480. rib_link (struct route_node *rn, struct rib *rib)
 1481. {
 1482. struct rib *head;
 1483. rib_dest_t *dest;
 1484. assert (rib && rn);
 1485. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB)
 1486. rnode_debug (rn, "rn %p, rib %p", (void *)rn, (void *)rib);
 1487. dest = rib_dest_from_rnode (rn);
 1488. if (!dest)
 1489. {
 1490. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB)
 1491. rnode_debug (rn, "adding dest to table");
 1492. dest = XCALLOC (MTYPE_RIB_DEST, sizeof (rib_dest_t));
 1493. route_lock_node (rn); /* rn route table reference */
 1494. rn->info = dest;
 1495. dest->rnode = rn;
 1496. }
 1497. head = dest->routes;
 1498. if (head)
 1499. {
 1500. head->prev = rib;
 1501. }
 1502. rib->next = head;
 1503. dest->routes = rib;
 1504. rib_queue_add (&zebrad, rn);
 1505. }
 1506. static void
 1507. rib_addnode (struct route_node *rn, struct rib *rib)
 1508. {
 1509. /* RIB node has been un-removed before route-node is processed.
 1510. * route_node must hence already be on the queue for processing..
 1511. */
 1512. if (CHECK_FLAG (rib->status, RIB_ENTRY_REMOVED))
 1513. {
 1514. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB)
 1515. rnode_debug (rn, "rn %p, un-removed rib %p", (void *)rn, (void *)rib);
 1516. UNSET_FLAG (rib->status, RIB_ENTRY_REMOVED);
 1517. return;
 1518. }
 1519. rib_link (rn, rib);
 1520. }
 1521. /*
 1522. * rib_unlink
 1523. *
 1524. * Detach a rib structure from a route_node.
 1525. *
 1526. * Note that a call to rib_unlink() should be followed by a call to
 1527. * rib_gc_dest() at some point. This allows a rib_dest_t that is no
 1528. * longer required to be deleted.
 1529. */
 1530. static void
 1531. rib_unlink (struct route_node *rn, struct rib *rib)
 1532. {
 1533. rib_dest_t *dest;
 1534. assert (rn && rib);
 1535. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB)
 1536. rnode_debug (rn, "rn %p, rib %p", (void *)rn, (void *)rib);
 1537. dest = rib_dest_from_rnode (rn);
 1538. if (rib->next)
 1539. rib->next->prev = rib->prev;
 1540. if (rib->prev)
 1541. rib->prev->next = rib->next;
 1542. else
 1543. {
 1544. dest->routes = rib->next;
 1545. }
 1546. /* free RIB and nexthops */
 1547. nexthops_free(rib->nexthop);
 1548. XFREE (MTYPE_RIB, rib);
 1549. }
 1550. static void
 1551. rib_delnode (struct route_node *rn, struct rib *rib)
 1552. {
 1553. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB)
 1554. rnode_debug (rn, "rn %p, rib %p, removing", (void *)rn, (void *)rib);
 1555. SET_FLAG (rib->status, RIB_ENTRY_REMOVED);
 1556. rib_queue_add (&zebrad, rn);
 1557. }
 1558. int
 1559. rib_add_ipv4 (int type, int flags, struct prefix_ipv4 *p,
 1560. struct in_addr *gate, struct in_addr *src,
 1561. unsigned int ifindex, vrf_id_t vrf_id, int table_id,
 1562. u_int32_t metric, u_int32_t mtu, u_char distance, safi_t safi)
 1563. {
 1564. struct rib *rib;
 1565. struct rib *same = NULL;
 1566. struct route_table *table;
 1567. struct route_node *rn;
 1568. struct nexthop *nexthop;
 1569. /* Lookup table. */
 1570. table = zebra_vrf_table (AFI_IP, safi, vrf_id);
 1571. if (! table)
 1572. return 0;
 1573. /* Make it sure prefixlen is applied to the prefix. */
 1574. apply_mask_ipv4 (p);
 1575. /* Set default distance by route type. */
 1576. if (distance == 0)
 1577. {
 1578. if ((unsigned)type >= array_size(route_info))
 1579. distance = 150;
 1580. else
 1581. distance = route_info[type].distance;
 1582. /* iBGP distance is 200. */
 1583. if (type == ZEBRA_ROUTE_BGP && CHECK_FLAG (flags, ZEBRA_FLAG_IBGP))
 1584. distance = 200;
 1585. }
 1586. /* Lookup route node.*/
 1587. rn = route_node_get (table, (struct prefix *) p);
 1588. /* If same type of route are installed, treat it as a implicit
 1589. withdraw. */
 1590. RNODE_FOREACH_RIB (rn, rib)
 1591. {
 1592. if (CHECK_FLAG (rib->status, RIB_ENTRY_REMOVED))
 1593. continue;
 1594. if (rib->type != type)
 1595. continue;
 1596. if (rib->type != ZEBRA_ROUTE_CONNECT)
 1597. {
 1598. same = rib;
 1599. break;
 1600. }
 1601. /* Duplicate connected route comes in. */
 1602. else if ((nexthop = rib->nexthop) &&
 1603. nexthop->type == NEXTHOP_TYPE_IFINDEX &&
 1604. nexthop->ifindex == ifindex &&
 1605. !CHECK_FLAG (rib->status, RIB_ENTRY_REMOVED))
 1606. {
 1607. rib->refcnt++;
 1608. return 0 ;
 1609. }
 1610. }
 1611. /* Allocate new rib structure. */
 1612. rib = XCALLOC (MTYPE_RIB, sizeof (struct rib));
 1613. rib->type = type;
 1614. rib->distance = distance;
 1615. rib->flags = flags;
 1616. rib->metric = metric;
 1617. rib->mtu = mtu;
 1618. rib->vrf_id = vrf_id;
 1619. rib->table = table_id;
 1620. rib->nexthop_num = 0;
 1621. rib->uptime = time (NULL);
 1622. /* Nexthop settings. */
 1623. if (gate)
 1624. {
 1625. if (ifindex)
 1626. nexthop_ipv4_ifindex_add (rib, gate, src, ifindex);
 1627. else
 1628. nexthop_ipv4_add (rib, gate, src);
 1629. }
 1630. else
 1631. nexthop_ifindex_add (rib, ifindex);
 1632. /* If this route is kernel route, set FIB flag to the route. */
 1633. if (type == ZEBRA_ROUTE_KERNEL || type == ZEBRA_ROUTE_CONNECT)
 1634. for (nexthop = rib->nexthop; nexthop; nexthop = nexthop->next)
 1635. SET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_FIB);
 1636. /* Link new rib to node.*/
 1637. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB)
 1638. zlog_debug ("%s: calling rib_addnode (%p, %p)",
 1639. __func__, (void *)rn, (void *)rib);
 1640. rib_addnode (rn, rib);
 1641. /* Free implicit route.*/
 1642. if (same)
 1643. {
 1644. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB)
 1645. zlog_debug ("%s: calling rib_delnode (%p, %p)",
 1646. __func__, (void *)rn, (void *)rib);
 1647. rib_delnode (rn, same);
 1648. }
 1649. route_unlock_node (rn);
 1650. return 0;
 1651. }
 1652. /* This function dumps the contents of a given RIB entry into
 1653. * standard debug log. Calling function name and IP prefix in
 1654. * question are passed as 1st and 2nd arguments.
 1655. */
 1656. void _rib_dump (const char * func,
 1657. union prefix46constptr pp, const struct rib * rib)
 1658. {
 1659. const struct prefix *p = pp.p;
 1660. char straddr[PREFIX_STRLEN];
 1661. struct nexthop *nexthop, *tnexthop;
 1662. int recursing;
 1663. zlog_debug ("%s: dumping RIB entry %p for %s vrf %u", func, (void *)rib,
 1664. prefix2str(p, straddr, sizeof(straddr)), rib->vrf_id);
 1665. zlog_debug
 1666. (
 1667. "%s: refcnt == %lu, uptime == %lu, type == %u, table == %d",
 1668. func,
 1669. rib->refcnt,
 1670. (unsigned long) rib->uptime,
 1671. rib->type,
 1672. rib->table
 1673. );
 1674. zlog_debug
 1675. (
 1676. "%s: metric == %u, distance == %u, flags == %u, status == %u",
 1677. func,
 1678. rib->metric,
 1679. rib->distance,
 1680. rib->flags,
 1681. rib->status
 1682. );
 1683. zlog_debug
 1684. (
 1685. "%s: nexthop_num == %u, nexthop_active_num == %u, nexthop_fib_num == %u",
 1686. func,
 1687. rib->nexthop_num,
 1688. rib->nexthop_active_num,
 1689. rib->nexthop_fib_num
 1690. );
 1691. for (ALL_NEXTHOPS_RO(rib->nexthop, nexthop, tnexthop, recursing))
 1692. {
 1693. inet_ntop (p->family, &nexthop->gate, straddr, INET6_ADDRSTRLEN);
 1694. zlog_debug
 1695. (
 1696. "%s: %s %s with flags %s%s%s",
 1697. func,
 1698. (recursing ? " NH" : "NH"),
 1699. straddr,
 1700. (CHECK_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_ACTIVE) ? "ACTIVE " : ""),
 1701. (CHECK_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_FIB) ? "FIB " : ""),
 1702. (CHECK_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_RECURSIVE) ? "RECURSIVE" : "")
 1703. );
 1704. }
 1705. zlog_debug ("%s: dump complete", func);
 1706. }
 1707. /* This is an exported helper to rtm_read() to dump the strange
 1708. * RIB entry found by rib_lookup_ipv4_route()
 1709. */
 1710. void rib_lookup_and_dump (struct prefix_ipv4 * p)
 1711. {
 1712. struct route_table *table;
 1713. struct route_node *rn;
 1714. struct rib *rib;
 1715. char prefix_buf[INET_ADDRSTRLEN];
 1716. /* Lookup table. */
 1717. table = zebra_vrf_table (AFI_IP, SAFI_UNICAST, VRF_DEFAULT);
 1718. if (! table)
 1719. {
 1720. zlog_err ("%s: zebra_vrf_table() returned NULL", __func__);
 1721. return;
 1722. }
 1723. /* Scan the RIB table for exactly matching RIB entry. */
 1724. rn = route_node_lookup (table, (struct prefix *) p);
 1725. /* No route for this prefix. */
 1726. if (! rn)
 1727. {
 1728. zlog_debug ("%s: lookup failed for %s", __func__,
 1729. prefix2str((struct prefix*) p, prefix_buf, sizeof(prefix_buf)));
 1730. return;
 1731. }
 1732. /* Unlock node. */
 1733. route_unlock_node (rn);
 1734. /* let's go */
 1735. RNODE_FOREACH_RIB (rn, rib)
 1736. {
 1737. zlog_debug
 1738. (
 1739. "%s: rn %p, rib %p: %s, %s",
 1740. __func__,
 1741. (void *)rn,
 1742. (void *)rib,
 1743. (CHECK_FLAG (rib->status, RIB_ENTRY_REMOVED) ? "removed" : "NOT removed"),
 1744. (CHECK_FLAG (rib->flags, ZEBRA_FLAG_SELECTED) ? "selected" : "NOT selected")
 1745. );
 1746. rib_dump (p, rib);
 1747. }
 1748. }
 1749. /* Check if requested address assignment will fail due to another
 1750. * route being installed by zebra in FIB already. Take necessary
 1751. * actions, if needed: remove such a route from FIB and deSELECT
 1752. * corresponding RIB entry. Then put affected RN into RIBQ head.
 1753. */
 1754. void rib_lookup_and_pushup (struct prefix_ipv4 * p)
 1755. {
 1756. struct route_table *table;
 1757. struct route_node *rn;
 1758. struct rib *rib;
 1759. unsigned changed = 0;
 1760. if (NULL == (table = zebra_vrf_table (AFI_IP, SAFI_UNICAST, VRF_DEFAULT)))
 1761. {
 1762. zlog_err ("%s: zebra_vrf_table() returned NULL", __func__);
 1763. return;
 1764. }
 1765. /* No matches would be the simplest case. */
 1766. if (NULL == (rn = route_node_lookup (table, (struct prefix *) p)))
 1767. return;
 1768. /* Unlock node. */
 1769. route_unlock_node (rn);
 1770. /* Check all RIB entries. In case any changes have to be done, requeue
 1771. * the RN into RIBQ head. If the routing message about the new connected
 1772. * route (generated by the IP address we are going to assign very soon)
 1773. * comes before the RIBQ is processed, the new RIB entry will join
 1774. * RIBQ record already on head. This is necessary for proper revalidation
 1775. * of the rest of the RIB.
 1776. */
 1777. RNODE_FOREACH_RIB (rn, rib)
 1778. {
 1779. if (CHECK_FLAG (rib->flags, ZEBRA_FLAG_SELECTED) &&
 1780. ! RIB_SYSTEM_ROUTE (rib))
 1781. {
 1782. changed = 1;
 1783. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB)
 1784. {
 1785. char buf[PREFIX_STRLEN];
 1786. zlog_debug ("%s: freeing way for connected prefix %s", __func__,
 1787. prefix2str(&rn->p, buf, sizeof(buf)));
 1788. rib_dump (&rn->p, rib);
 1789. }
 1790. rib_uninstall (rn, rib);
 1791. }
 1792. }
 1793. if (changed)
 1794. rib_queue_add (&zebrad, rn);
 1795. }
 1796. int
 1797. rib_add_ipv4_multipath (struct prefix_ipv4 *p, struct rib *rib, safi_t safi)
 1798. {
 1799. struct route_table *table;
 1800. struct route_node *rn;
 1801. struct rib *same;
 1802. struct nexthop *nexthop;
 1803. /* Lookup table. */
 1804. table = zebra_vrf_table (AFI_IP, safi, rib->vrf_id);
 1805. if (! table)
 1806. return 0;
 1807. /* Make it sure prefixlen is applied to the prefix. */
 1808. apply_mask_ipv4 (p);
 1809. /* Set default distance by route type. */
 1810. if (rib->distance == 0)
 1811. {
 1812. rib->distance = route_info[rib->type].distance;
 1813. /* iBGP distance is 200. */
 1814. if (rib->type == ZEBRA_ROUTE_BGP
 1815. && CHECK_FLAG (rib->flags, ZEBRA_FLAG_IBGP))
 1816. rib->distance = 200;
 1817. }
 1818. /* Lookup route node.*/
 1819. rn = route_node_get (table, (struct prefix *) p);
 1820. /* If same type of route are installed, treat it as a implicit
 1821. withdraw. */
 1822. RNODE_FOREACH_RIB (rn, same)
 1823. {
 1824. if (CHECK_FLAG (same->status, RIB_ENTRY_REMOVED))
 1825. continue;
 1826. if (same->type == rib->type && same->table == rib->table
 1827. && same->type != ZEBRA_ROUTE_CONNECT)
 1828. break;
 1829. }
 1830. /* If this route is kernel route, set FIB flag to the route. */
 1831. if (rib->type == ZEBRA_ROUTE_KERNEL || rib->type == ZEBRA_ROUTE_CONNECT)
 1832. for (nexthop = rib->nexthop; nexthop; nexthop = nexthop->next)
 1833. SET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_FIB);
 1834. /* Link new rib to node.*/
 1835. rib_addnode (rn, rib);
 1836. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB)
 1837. {
 1838. zlog_debug ("%s: called rib_addnode (%p, %p) on new RIB entry",
 1839. __func__, (void *)rn, (void *)rib);
 1840. rib_dump (p, rib);
 1841. }
 1842. /* Free implicit route.*/
 1843. if (same)
 1844. {
 1845. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB)
 1846. {
 1847. zlog_debug ("%s: calling rib_delnode (%p, %p) on existing RIB entry",
 1848. __func__, (void *)rn, (void *)same);
 1849. rib_dump (p, same);
 1850. }
 1851. rib_delnode (rn, same);
 1852. }
 1853. route_unlock_node (rn);
 1854. return 0;
 1855. }
 1856. /* XXX factor with rib_delete_ipv6 */
 1857. int
 1858. rib_delete_ipv4 (int type, int flags, struct prefix_ipv4 *p,
 1859. struct in_addr *gate, unsigned int ifindex, vrf_id_t vrf_id, safi_t safi)
 1860. {
 1861. struct route_table *table;
 1862. struct route_node *rn;
 1863. struct rib *rib;
 1864. struct rib *fib = NULL;
 1865. struct rib *same = NULL;
 1866. struct nexthop *nexthop, *tnexthop;
 1867. int recursing;
 1868. char buf1[PREFIX_STRLEN];
 1869. char buf2[INET_ADDRSTRLEN];
 1870. /* Lookup table. */
 1871. table = zebra_vrf_table (AFI_IP, safi, vrf_id);
 1872. if (! table)
 1873. return 0;
 1874. /* Apply mask. */
 1875. apply_mask_ipv4 (p);
 1876. if (IS_ZEBRA_DEBUG_KERNEL)
 1877. {
 1878. if (gate)
 1879. zlog_debug ("rib_delete_ipv4(): route delete %s vrf %u via %s ifindex %d",
 1880. prefix2str (p, buf1, sizeof(buf1)), vrf_id,
 1881. inet_ntoa (*gate),
 1882. ifindex);
 1883. else
 1884. zlog_debug ("rib_delete_ipv4(): route delete %s vrf %u ifindex %d",
 1885. prefix2str (p, buf1, sizeof(buf1)), vrf_id,
 1886. ifindex);
 1887. }
 1888. /* Lookup route node. */
 1889. rn = route_node_lookup (table, (struct prefix *) p);
 1890. if (! rn)
 1891. {
 1892. if (IS_ZEBRA_DEBUG_KERNEL)
 1893. {
 1894. if (gate)
 1895. zlog_debug ("route %s vrf %u via %s ifindex %d doesn't exist in rib",
 1896. prefix2str (p, buf1, sizeof(buf1)), vrf_id,
 1897. inet_ntop (AF_INET, gate, buf2, INET_ADDRSTRLEN),
 1898. ifindex);
 1899. else
 1900. zlog_debug ("route %s vrf %u ifindex %d doesn't exist in rib",
 1901. prefix2str (p, buf1, sizeof(buf1)), vrf_id,
 1902. ifindex);
 1903. }
 1904. return ZEBRA_ERR_RTNOEXIST;
 1905. }
 1906. /* Lookup same type route. */
 1907. RNODE_FOREACH_RIB (rn, rib)
 1908. {
 1909. if (CHECK_FLAG (rib->status, RIB_ENTRY_REMOVED))
 1910. continue;
 1911. if (CHECK_FLAG (rib->flags, ZEBRA_FLAG_SELECTED))
 1912. fib = rib;
 1913. if (rib->type != type)
 1914. continue;
 1915. if (rib->type == ZEBRA_ROUTE_CONNECT && (nexthop = rib->nexthop) &&
 1916. nexthop->type == NEXTHOP_TYPE_IFINDEX)
 1917. {
 1918. if (nexthop->ifindex != ifindex)
 1919. continue;
 1920. if (rib->refcnt)
 1921. {
 1922. rib->refcnt--;
 1923. route_unlock_node (rn);
 1924. route_unlock_node (rn);
 1925. return 0;
 1926. }
 1927. same = rib;
 1928. break;
 1929. }
 1930. /* Make sure that the route found has the same gateway. */
 1931. else
 1932. {
 1933. if (gate == NULL)
 1934. {
 1935. same = rib;
 1936. break;
 1937. }
 1938. for (ALL_NEXTHOPS_RO(rib->nexthop, nexthop, tnexthop, recursing))
 1939. if (IPV4_ADDR_SAME (&nexthop->gate.ipv4, gate))
 1940. {
 1941. same = rib;
 1942. break;
 1943. }
 1944. if (same)
 1945. break;
 1946. }
 1947. }
 1948. /* If same type of route can't be found and this message is from
 1949. kernel. */
 1950. if (! same)
 1951. {
 1952. if (fib && type == ZEBRA_ROUTE_KERNEL)
 1953. {
 1954. /* Unset flags. */
 1955. for (nexthop = fib->nexthop; nexthop; nexthop = nexthop->next)
 1956. UNSET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_FIB);
 1957. UNSET_FLAG (fib->flags, ZEBRA_FLAG_SELECTED);
 1958. }
 1959. else
 1960. {
 1961. if (IS_ZEBRA_DEBUG_KERNEL)
 1962. {
 1963. if (gate)
 1964. zlog_debug ("route %s vrf %u via %s ifindex %d type %d "
 1965. "doesn't exist in rib",
 1966. prefix2str (p, buf1, sizeof(buf1)), vrf_id,
 1967. inet_ntop (AF_INET, gate, buf2, INET_ADDRSTRLEN),
 1968. ifindex,
 1969. type);
 1970. else
 1971. zlog_debug ("route %s vrf %u ifindex %d type %d doesn't exist in rib",
 1972. prefix2str (p, buf1, sizeof(buf1)), vrf_id,
 1973. ifindex,
 1974. type);
 1975. }
 1976. route_unlock_node (rn);
 1977. return ZEBRA_ERR_RTNOEXIST;
 1978. }
 1979. }
 1980. if (same)
 1981. rib_delnode (rn, same);
 1982. route_unlock_node (rn);
 1983. return 0;
 1984. }
 1985. /* Install static route into rib. */
 1986. static void
 1987. static_install_ipv4 (safi_t safi, struct prefix *p, struct static_ipv4 *si)
 1988. {
 1989. struct rib *rib;
 1990. struct route_node *rn;
 1991. struct route_table *table;
 1992. /* Lookup table. */
 1993. table = zebra_vrf_table (AFI_IP, safi, si->vrf_id);
 1994. if (! table)
 1995. return;
 1996. /* Lookup existing route */
 1997. rn = route_node_get (table, p);
 1998. RNODE_FOREACH_RIB (rn, rib)
 1999. {
 2000. if (CHECK_FLAG (rib->status, RIB_ENTRY_REMOVED))
 2001. continue;
 2002. if (rib->type == ZEBRA_ROUTE_STATIC && rib->distance == si->distance)
 2003. break;
 2004. }
 2005. if (rib)
 2006. {
 2007. /* Same distance static route is there. Update it with new
 2008. nexthop. */
 2009. route_unlock_node (rn);
 2010. switch (si->type)
 2011. {
 2012. case STATIC_IPV4_GATEWAY:
 2013. nexthop_ipv4_add (rib, &si->gate.ipv4, NULL);
 2014. break;
 2015. case STATIC_IPV4_IFNAME:
 2016. nexthop_ifname_add (rib, si->gate.ifname);
 2017. break;
 2018. case STATIC_IPV4_BLACKHOLE:
 2019. nexthop_blackhole_add (rib);
 2020. break;
 2021. }
 2022. rib_queue_add (&zebrad, rn);
 2023. }
 2024. else
 2025. {
 2026. /* This is new static route. */
 2027. rib = XCALLOC (MTYPE_RIB, sizeof (struct rib));
 2028. rib->type = ZEBRA_ROUTE_STATIC;
 2029. rib->distance = si->distance;
 2030. rib->metric = 0;
 2031. rib->vrf_id = si->vrf_id;
 2032. rib->table = zebrad.rtm_table_default;
 2033. rib->nexthop_num = 0;
 2034. switch (si->type)
 2035. {
 2036. case STATIC_IPV4_GATEWAY:
 2037. nexthop_ipv4_add (rib, &si->gate.ipv4, NULL);
 2038. break;
 2039. case STATIC_IPV4_IFNAME:
 2040. nexthop_ifname_add (rib, si->gate.ifname);
 2041. break;
 2042. case STATIC_IPV4_BLACKHOLE:
 2043. nexthop_blackhole_add (rib);
 2044. break;
 2045. }
 2046. /* Save the flags of this static routes (reject, blackhole) */
 2047. rib->flags = si->flags;
 2048. /* Link this rib to the tree. */
 2049. rib_addnode (rn, rib);
 2050. }
 2051. }
 2052. static int
 2053. static_ipv4_nexthop_same (struct nexthop *nexthop, struct static_ipv4 *si)
 2054. {
 2055. if (nexthop->type == NEXTHOP_TYPE_IPV4
 2056. && si->type == STATIC_IPV4_GATEWAY
 2057. && IPV4_ADDR_SAME (&nexthop->gate.ipv4, &si->gate.ipv4))
 2058. return 1;
 2059. if (nexthop->type == NEXTHOP_TYPE_IFNAME
 2060. && si->type == STATIC_IPV4_IFNAME
 2061. && strcmp (nexthop->ifname, si->gate.ifname) == 0)
 2062. return 1;
 2063. if (nexthop->type == NEXTHOP_TYPE_BLACKHOLE
 2064. && si->type == STATIC_IPV4_BLACKHOLE)
 2065. return 1;
 2066. return 0;
 2067. }
 2068. /* Uninstall static route from RIB. */
 2069. static void
 2070. static_uninstall_ipv4 (safi_t safi, struct prefix *p, struct static_ipv4 *si)
 2071. {
 2072. struct route_node *rn;
 2073. struct rib *rib;
 2074. struct nexthop *nexthop;
 2075. struct route_table *table;
 2076. /* Lookup table. */
 2077. table = zebra_vrf_table (AFI_IP, safi, si->vrf_id);
 2078. if (! table)
 2079. return;
 2080. /* Lookup existing route with type and distance. */
 2081. rn = route_node_lookup (table, p);
 2082. if (! rn)
 2083. return;
 2084. RNODE_FOREACH_RIB (rn, rib)
 2085. {
 2086. if (CHECK_FLAG (rib->status, RIB_ENTRY_REMOVED))
 2087. continue;
 2088. if (rib->type == ZEBRA_ROUTE_STATIC && rib->distance == si->distance)
 2089. break;
 2090. }
 2091. if (! rib)
 2092. {
 2093. route_unlock_node (rn);
 2094. return;
 2095. }
 2096. /* Lookup nexthop. */
 2097. for (nexthop = rib->nexthop; nexthop; nexthop = nexthop->next)
 2098. if (static_ipv4_nexthop_same (nexthop, si))
 2099. break;
 2100. /* Can't find nexthop. */
 2101. if (! nexthop)
 2102. {
 2103. route_unlock_node (rn);
 2104. return;
 2105. }
 2106. /* Check nexthop. */
 2107. if (rib->nexthop_num == 1)
 2108. rib_delnode (rn, rib);
 2109. else
 2110. {
 2111. if (CHECK_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_FIB))
 2112. rib_uninstall (rn, rib);
 2113. nexthop_delete (rib, nexthop);
 2114. nexthop_free (nexthop);
 2115. rib_queue_add (&zebrad, rn);
 2116. }
 2117. /* Unlock node. */
 2118. route_unlock_node (rn);
 2119. }
 2120. int
 2121. static_add_ipv4_safi (safi_t safi, struct prefix *p, struct in_addr *gate,
 2122. const char *ifname, u_char flags, u_char distance,
 2123. vrf_id_t vrf_id)
 2124. {
 2125. u_char type = 0;
 2126. struct route_node *rn;
 2127. struct static_ipv4 *si;
 2128. struct static_ipv4 *pp;
 2129. struct static_ipv4 *cp;
 2130. struct static_ipv4 *update = NULL;
 2131. struct zebra_vrf *zvrf = vrf_info_get (vrf_id);
 2132. struct route_table *stable = zvrf->stable[AFI_IP][safi];
 2133. if (! stable)
 2134. return -1;
 2135. /* Lookup static route prefix. */
 2136. rn = route_node_get (stable, p);
 2137. /* Make flags. */
 2138. if (gate)
 2139. type = STATIC_IPV4_GATEWAY;
 2140. else if (ifname)
 2141. type = STATIC_IPV4_IFNAME;
 2142. else
 2143. type = STATIC_IPV4_BLACKHOLE;
 2144. /* Do nothing if there is a same static route. */
 2145. for (si = rn->info; si; si = si->next)
 2146. {
 2147. if (type == si->type
 2148. && (! gate || IPV4_ADDR_SAME (gate, &si->gate.ipv4))
 2149. && (! ifname || strcmp (ifname, si->gate.ifname) == 0))
 2150. {
 2151. if (distance == si->distance)
 2152. {
 2153. route_unlock_node (rn);
 2154. return 0;
 2155. }
 2156. else
 2157. update = si;
 2158. }
 2159. }
 2160. /* Distance changed. */
 2161. if (update)
 2162. static_delete_ipv4_safi (safi, p, gate, ifname, update->distance, vrf_id);
 2163. /* Make new static route structure. */
 2164. si = XCALLOC (MTYPE_STATIC_IPV4, sizeof (struct static_ipv4));
 2165. si->type = type;
 2166. si->distance = distance;
 2167. si->flags = flags;
 2168. si->vrf_id = vrf_id;
 2169. if (gate)
 2170. si->gate.ipv4 = *gate;
 2171. if (ifname)
 2172. si->gate.ifname = XSTRDUP (0, ifname);
 2173. /* Add new static route information to the tree with sort by
 2174. distance value and gateway address. */
 2175. for (pp = NULL, cp = rn->info; cp; pp = cp, cp = cp->next)
 2176. {
 2177. if (si->distance < cp->distance)
 2178. break;
 2179. if (si->distance > cp->distance)
 2180. continue;
 2181. if (si->type == STATIC_IPV4_GATEWAY && cp->type == STATIC_IPV4_GATEWAY)
 2182. {
 2183. if (ntohl (si->gate.ipv4.s_addr) < ntohl (cp->gate.ipv4.s_addr))
 2184. break;
 2185. if (ntohl (si->gate.ipv4.s_addr) > ntohl (cp->gate.ipv4.s_addr))
 2186. continue;
 2187. }
 2188. }
 2189. /* Make linked list. */
 2190. if (pp)
 2191. pp->next = si;
 2192. else
 2193. rn->info = si;
 2194. if (cp)
 2195. cp->prev = si;
 2196. si->prev = pp;
 2197. si->next = cp;
 2198. /* Install into rib. */
 2199. static_install_ipv4 (safi, p, si);
 2200. return 1;
 2201. }
 2202. int
 2203. static_delete_ipv4_safi (safi_t safi, struct prefix *p, struct in_addr *gate,
 2204. const char *ifname, u_char distance, vrf_id_t vrf_id)
 2205. {
 2206. u_char type = 0;
 2207. struct route_node *rn;
 2208. struct static_ipv4 *si;
 2209. struct route_table *stable;
 2210. /* Lookup table. */
 2211. stable = zebra_vrf_static_table (AFI_IP, safi, vrf_id);
 2212. if (! stable)
 2213. return -1;
 2214. /* Lookup static route prefix. */
 2215. rn = route_node_lookup (stable, p);
 2216. if (! rn)
 2217. return 0;
 2218. /* Make flags. */
 2219. if (gate)
 2220. type = STATIC_IPV4_GATEWAY;
 2221. else if (ifname)
 2222. type = STATIC_IPV4_IFNAME;
 2223. else
 2224. type = STATIC_IPV4_BLACKHOLE;
 2225. /* Find same static route is the tree */
 2226. for (si = rn->info; si; si = si->next)
 2227. if (type == si->type
 2228. && (! gate || IPV4_ADDR_SAME (gate, &si->gate.ipv4))
 2229. && (! ifname || strcmp (ifname, si->gate.ifname) == 0))
 2230. break;
 2231. /* Can't find static route. */
 2232. if (! si)
 2233. {
 2234. route_unlock_node (rn);
 2235. return 0;
 2236. }
 2237. /* Install into rib. */
 2238. static_uninstall_ipv4 (safi, p, si);
 2239. /* Unlink static route from linked list. */
 2240. if (si->prev)
 2241. si->prev->next = si->next;
 2242. else
 2243. rn->info = si->next;
 2244. if (si->next)
 2245. si->next->prev = si->prev;
 2246. route_unlock_node (rn);
 2247. /* Free static route configuration. */
 2248. if (ifname)
 2249. XFREE (0, si->gate.ifname);
 2250. XFREE (MTYPE_STATIC_IPV4, si);
 2251. route_unlock_node (rn);
 2252. return 1;
 2253. }
 2254. #ifdef HAVE_IPV6
 2255. int
 2256. rib_add_ipv6 (int type, int flags, struct prefix_ipv6 *p,
 2257. struct in6_addr *gate, unsigned int ifindex,
 2258. vrf_id_t vrf_id, int table_id,
 2259. u_int32_t metric, u_int32_t mtu, u_char distance, safi_t safi)
 2260. {
 2261. struct rib *rib;
 2262. struct rib *same = NULL;
 2263. struct route_table *table;
 2264. struct route_node *rn;
 2265. struct nexthop *nexthop;
 2266. /* Lookup table. */
 2267. table = zebra_vrf_table (AFI_IP6, safi, vrf_id);
 2268. if (! table)
 2269. return 0;
 2270. /* Make sure mask is applied. */
 2271. apply_mask_ipv6 (p);
 2272. /* Set default distance by route type. */
 2273. if (!distance)
 2274. distance = route_info[type].distance;
 2275. if (type == ZEBRA_ROUTE_BGP && CHECK_FLAG (flags, ZEBRA_FLAG_IBGP))
 2276. distance = 200;
 2277. /* Lookup route node.*/
 2278. rn = route_node_get (table, (struct prefix *) p);
 2279. /* If same type of route are installed, treat it as a implicit
 2280. withdraw. */
 2281. RNODE_FOREACH_RIB (rn, rib)
 2282. {
 2283. if (CHECK_FLAG (rib->status, RIB_ENTRY_REMOVED))
 2284. continue;
 2285. if (rib->type != type)
 2286. continue;
 2287. if (rib->type != ZEBRA_ROUTE_CONNECT)
 2288. {
 2289. same = rib;
 2290. break;
 2291. }
 2292. else if ((nexthop = rib->nexthop) &&
 2293. nexthop->type == NEXTHOP_TYPE_IFINDEX &&
 2294. nexthop->ifindex == ifindex)
 2295. {
 2296. rib->refcnt++;
 2297. return 0;
 2298. }
 2299. }
 2300. /* Allocate new rib structure. */
 2301. rib = XCALLOC (MTYPE_RIB, sizeof (struct rib));
 2302. rib->type = type;
 2303. rib->distance = distance;
 2304. rib->flags = flags;
 2305. rib->metric = metric;
 2306. rib->mtu = mtu;
 2307. rib->vrf_id = vrf_id;
 2308. rib->table = table_id;
 2309. rib->nexthop_num = 0;
 2310. rib->uptime = time (NULL);
 2311. /* Nexthop settings. */
 2312. if (gate)
 2313. {
 2314. if (ifindex)
 2315. nexthop_ipv6_ifindex_add (rib, gate, ifindex);
 2316. else
 2317. nexthop_ipv6_add (rib, gate);
 2318. }
 2319. else
 2320. nexthop_ifindex_add (rib, ifindex);
 2321. /* If this route is kernel route, set FIB flag to the route. */
 2322. if (type == ZEBRA_ROUTE_KERNEL || type == ZEBRA_ROUTE_CONNECT)
 2323. for (nexthop = rib->nexthop; nexthop; nexthop = nexthop->next)
 2324. SET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_FIB);
 2325. /* Link new rib to node.*/
 2326. rib_addnode (rn, rib);
 2327. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB)
 2328. {
 2329. zlog_debug ("%s: called rib_addnode (%p, %p) on new RIB entry",
 2330. __func__, (void *)rn, (void *)rib);
 2331. rib_dump (p, rib);
 2332. }
 2333. /* Free implicit route.*/
 2334. if (same)
 2335. {
 2336. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB)
 2337. {
 2338. zlog_debug ("%s: calling rib_delnode (%p, %p) on existing RIB entry",
 2339. __func__, (void *)rn, (void *)same);
 2340. rib_dump (p, same);
 2341. }
 2342. rib_delnode (rn, same);
 2343. }
 2344. route_unlock_node (rn);
 2345. return 0;
 2346. }
 2347. /* XXX factor with rib_delete_ipv6 */
 2348. int
 2349. rib_delete_ipv6 (int type, int flags, struct prefix_ipv6 *p,
 2350. struct in6_addr *gate, unsigned int ifindex, vrf_id_t vrf_id, safi_t safi)
 2351. {
 2352. struct route_table *table;
 2353. struct route_node *rn;
 2354. struct rib *rib;
 2355. struct rib *fib = NULL;
 2356. struct rib *same = NULL;
 2357. struct nexthop *nexthop, *tnexthop;
 2358. int recursing;
 2359. char buf1[PREFIX_STRLEN];
 2360. char buf2[INET6_ADDRSTRLEN];
 2361. /* Apply mask. */
 2362. apply_mask_ipv6 (p);
 2363. /* Lookup table. */
 2364. table = zebra_vrf_table (AFI_IP6, safi, vrf_id);
 2365. if (! table)
 2366. return 0;
 2367. /* Lookup route node. */
 2368. rn = route_node_lookup (table, (struct prefix *) p);
 2369. if (! rn)
 2370. {
 2371. if (IS_ZEBRA_DEBUG_KERNEL)
 2372. {
 2373. if (gate)
 2374. zlog_debug ("route %s vrf %u via %s ifindex %d doesn't exist in rib",
 2375. prefix2str (p, buf1, sizeof(buf1)), vrf_id,
 2376. inet_ntop (AF_INET6, gate, buf2, INET6_ADDRSTRLEN),
 2377. ifindex);
 2378. else
 2379. zlog_debug ("route %s vrf %u ifindex %d doesn't exist in rib",
 2380. prefix2str (p, buf1, sizeof(buf1)), vrf_id,
 2381. ifindex);
 2382. }
 2383. return ZEBRA_ERR_RTNOEXIST;
 2384. }
 2385. /* Lookup same type route. */
 2386. RNODE_FOREACH_RIB (rn, rib)
 2387. {
 2388. if (CHECK_FLAG(rib->status, RIB_ENTRY_REMOVED))
 2389. continue;
 2390. if (CHECK_FLAG (rib->flags, ZEBRA_FLAG_SELECTED))
 2391. fib = rib;
 2392. if (rib->type != type)
 2393. continue;
 2394. if (rib->type == ZEBRA_ROUTE_CONNECT && (nexthop = rib->nexthop) &&
 2395. nexthop->type == NEXTHOP_TYPE_IFINDEX)
 2396. {
 2397. if (nexthop->ifindex != ifindex)
 2398. continue;
 2399. if (rib->refcnt)
 2400. {
 2401. rib->refcnt--;
 2402. route_unlock_node (rn);
 2403. route_unlock_node (rn);
 2404. return 0;
 2405. }
 2406. same = rib;
 2407. break;
 2408. }
 2409. /* Make sure that the route found has the same gateway. */
 2410. else
 2411. {
 2412. if (gate == NULL)
 2413. {
 2414. same = rib;
 2415. break;
 2416. }
 2417. for (ALL_NEXTHOPS_RO(rib->nexthop, nexthop, tnexthop, recursing))
 2418. if (IPV6_ADDR_SAME (&nexthop->gate.ipv6, gate))
 2419. {
 2420. same = rib;
 2421. break;
 2422. }
 2423. if (same)
 2424. break;
 2425. }
 2426. }
 2427. /* If same type of route can't be found and this message is from
 2428. kernel. */
 2429. if (! same)
 2430. {
 2431. if (fib && type == ZEBRA_ROUTE_KERNEL)
 2432. {
 2433. /* Unset flags. */
 2434. for (nexthop = fib->nexthop; nexthop; nexthop = nexthop->next)
 2435. UNSET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_FIB);
 2436. UNSET_FLAG (fib->flags, ZEBRA_FLAG_SELECTED);
 2437. }
 2438. else
 2439. {
 2440. if (IS_ZEBRA_DEBUG_KERNEL)
 2441. {
 2442. if (gate)
 2443. zlog_debug ("route %s vrf %u via %s ifindex %d type %d "
 2444. "doesn't exist in rib",
 2445. prefix2str (p, buf1, sizeof(buf1)), vrf_id,
 2446. inet_ntop (AF_INET6, gate, buf2, INET6_ADDRSTRLEN),
 2447. ifindex,
 2448. type);
 2449. else
 2450. zlog_debug ("route %s vrf %u ifindex %d type %d doesn't exist in rib",
 2451. prefix2str (p, buf1, sizeof(buf1)), vrf_id,
 2452. ifindex,
 2453. type);
 2454. }
 2455. route_unlock_node (rn);
 2456. return ZEBRA_ERR_RTNOEXIST;
 2457. }
 2458. }
 2459. if (same)
 2460. rib_delnode (rn, same);
 2461. route_unlock_node (rn);
 2462. return 0;
 2463. }
 2464. /* Install static route into rib. */
 2465. static void
 2466. static_install_ipv6 (struct prefix *p, struct static_ipv6 *si)
 2467. {
 2468. struct rib *rib;
 2469. struct route_table *table;
 2470. struct route_node *rn;
 2471. /* Lookup table. */
 2472. table = zebra_vrf_table (AFI_IP6, SAFI_UNICAST, si->vrf_id);
 2473. if (! table)
 2474. return;
 2475. /* Lookup existing route */
 2476. rn = route_node_get (table, p);
 2477. RNODE_FOREACH_RIB (rn, rib)
 2478. {
 2479. if (CHECK_FLAG(rib->status, RIB_ENTRY_REMOVED))
 2480. continue;
 2481. if (rib->type == ZEBRA_ROUTE_STATIC && rib->distance == si->distance)
 2482. break;
 2483. }
 2484. if (rib)
 2485. {
 2486. /* Same distance static route is there. Update it with new
 2487. nexthop. */
 2488. route_unlock_node (rn);
 2489. switch (si->type)
 2490. {
 2491. case STATIC_IPV6_GATEWAY:
 2492. nexthop_ipv6_add (rib, &si->ipv6);
 2493. break;
 2494. case STATIC_IPV6_IFNAME:
 2495. nexthop_ifname_add (rib, si->ifname);
 2496. break;
 2497. case STATIC_IPV6_GATEWAY_IFNAME:
 2498. nexthop_ipv6_ifname_add (rib, &si->ipv6, si->ifname);
 2499. break;
 2500. }
 2501. rib_queue_add (&zebrad, rn);
 2502. }
 2503. else
 2504. {
 2505. /* This is new static route. */
 2506. rib = XCALLOC (MTYPE_RIB, sizeof (struct rib));
 2507. rib->type = ZEBRA_ROUTE_STATIC;
 2508. rib->distance = si->distance;
 2509. rib->metric = 0;
 2510. rib->vrf_id = si->vrf_id;
 2511. rib->table = zebrad.rtm_table_default;
 2512. rib->nexthop_num = 0;
 2513. switch (si->type)
 2514. {
 2515. case STATIC_IPV6_GATEWAY:
 2516. nexthop_ipv6_add (rib, &si->ipv6);
 2517. break;
 2518. case STATIC_IPV6_IFNAME:
 2519. nexthop_ifname_add (rib, si->ifname);
 2520. break;
 2521. case STATIC_IPV6_GATEWAY_IFNAME:
 2522. nexthop_ipv6_ifname_add (rib, &si->ipv6, si->ifname);
 2523. break;
 2524. }
 2525. /* Save the flags of this static routes (reject, blackhole) */
 2526. rib->flags = si->flags;
 2527. /* Link this rib to the tree. */
 2528. rib_addnode (rn, rib);
 2529. }
 2530. }
 2531. static int
 2532. static_ipv6_nexthop_same (struct nexthop *nexthop, struct static_ipv6 *si)
 2533. {
 2534. if (nexthop->type == NEXTHOP_TYPE_IPV6
 2535. && si->type == STATIC_IPV6_GATEWAY
 2536. && IPV6_ADDR_SAME (&nexthop->gate.ipv6, &si->ipv6))
 2537. return 1;
 2538. if (nexthop->type == NEXTHOP_TYPE_IFNAME
 2539. && si->type == STATIC_IPV6_IFNAME
 2540. && strcmp (nexthop->ifname, si->ifname) == 0)
 2541. return 1;
 2542. if (nexthop->type == NEXTHOP_TYPE_IPV6_IFNAME
 2543. && si->type == STATIC_IPV6_GATEWAY_IFNAME
 2544. && IPV6_ADDR_SAME (&nexthop->gate.ipv6, &si->ipv6)
 2545. && strcmp (nexthop->ifname, si->ifname) == 0)
 2546. return 1;
 2547. return 0;
 2548. }
 2549. static void
 2550. static_uninstall_ipv6 (struct prefix *p, struct static_ipv6 *si)
 2551. {
 2552. struct route_table *table;
 2553. struct route_node *rn;
 2554. struct rib *rib;
 2555. struct nexthop *nexthop;
 2556. /* Lookup table. */
 2557. table = zebra_vrf_table (AFI_IP6, SAFI_UNICAST, si->vrf_id);
 2558. if (! table)
 2559. return;
 2560. /* Lookup existing route with type and distance. */
 2561. rn = route_node_lookup (table, (struct prefix *) p);
 2562. if (! rn)
 2563. return;
 2564. RNODE_FOREACH_RIB (rn, rib)
 2565. {
 2566. if (CHECK_FLAG (rib->status, RIB_ENTRY_REMOVED))
 2567. continue;
 2568. if (rib->type == ZEBRA_ROUTE_STATIC && rib->distance == si->distance)
 2569. break;
 2570. }
 2571. if (! rib)
 2572. {
 2573. route_unlock_node (rn);
 2574. return;
 2575. }
 2576. /* Lookup nexthop. */
 2577. for (nexthop = rib->nexthop; nexthop; nexthop = nexthop->next)
 2578. if (static_ipv6_nexthop_same (nexthop, si))
 2579. break;
 2580. /* Can't find nexthop. */
 2581. if (! nexthop)
 2582. {
 2583. route_unlock_node (rn);
 2584. return;
 2585. }
 2586. /* Check nexthop. */
 2587. if (rib->nexthop_num == 1)
 2588. {
 2589. rib_delnode (rn, rib);
 2590. }
 2591. else
 2592. {
 2593. if (CHECK_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_FIB))
 2594. rib_uninstall (rn, rib);
 2595. nexthop_delete (rib, nexthop);
 2596. nexthop_free (nexthop);
 2597. rib_queue_add (&zebrad, rn);
 2598. }
 2599. /* Unlock node. */
 2600. route_unlock_node (rn);
 2601. }
 2602. /* Add static route into static route configuration. */
 2603. int
 2604. static_add_ipv6 (struct prefix *p, u_char type, struct in6_addr *gate,
 2605. const char *ifname, u_char flags, u_char distance,
 2606. vrf_id_t vrf_id)
 2607. {
 2608. struct route_node *rn;
 2609. struct static_ipv6 *si;
 2610. struct static_ipv6 *pp;
 2611. struct static_ipv6 *cp;
 2612. struct zebra_vrf *zvrf = vrf_info_get (vrf_id);
 2613. struct route_table *stable = zvrf->stable[AFI_IP6][SAFI_UNICAST];
 2614. if (! stable)
 2615. return -1;
 2616. if (!gate &&
 2617. (type == STATIC_IPV6_GATEWAY || type == STATIC_IPV6_GATEWAY_IFNAME))
 2618. return -1;
 2619. if (!ifname &&
 2620. (type == STATIC_IPV6_GATEWAY_IFNAME || type == STATIC_IPV6_IFNAME))
 2621. return -1;
 2622. /* Lookup static route prefix. */
 2623. rn = route_node_get (stable, p);
 2624. /* Do nothing if there is a same static route. */
 2625. for (si = rn->info; si; si = si->next)
 2626. {
 2627. if (distance == si->distance
 2628. && type == si->type
 2629. && (! gate || IPV6_ADDR_SAME (gate, &si->ipv6))
 2630. && (! ifname || strcmp (ifname, si->ifname) == 0))
 2631. {
 2632. route_unlock_node (rn);
 2633. return 0;
 2634. }
 2635. }
 2636. /* Make new static route structure. */
 2637. si = XCALLOC (MTYPE_STATIC_IPV6, sizeof (struct static_ipv6));
 2638. si->type = type;
 2639. si->distance = distance;
 2640. si->flags = flags;
 2641. si->vrf_id = vrf_id;
 2642. switch (type)
 2643. {
 2644. case STATIC_IPV6_GATEWAY:
 2645. si->ipv6 = *gate;
 2646. break;
 2647. case STATIC_IPV6_IFNAME:
 2648. si->ifname = XSTRDUP (0, ifname);
 2649. break;
 2650. case STATIC_IPV6_GATEWAY_IFNAME:
 2651. si->ipv6 = *gate;
 2652. si->ifname = XSTRDUP (0, ifname);
 2653. break;
 2654. }
 2655. /* Add new static route information to the tree with sort by
 2656. distance value and gateway address. */
 2657. for (pp = NULL, cp = rn->info; cp; pp = cp, cp = cp->next)
 2658. {
 2659. if (si->distance < cp->distance)
 2660. break;
 2661. if (si->distance > cp->distance)
 2662. continue;
 2663. }
 2664. /* Make linked list. */
 2665. if (pp)
 2666. pp->next = si;
 2667. else
 2668. rn->info = si;
 2669. if (cp)
 2670. cp->prev = si;
 2671. si->prev = pp;
 2672. si->next = cp;
 2673. /* Install into rib. */
 2674. static_install_ipv6 (p, si);
 2675. return 1;
 2676. }
 2677. /* Delete static route from static route configuration. */
 2678. int
 2679. static_delete_ipv6 (struct prefix *p, u_char type, struct in6_addr *gate,
 2680. const char *ifname, u_char distance, vrf_id_t vrf_id)
 2681. {
 2682. struct route_node *rn;
 2683. struct static_ipv6 *si;
 2684. struct route_table *stable;
 2685. /* Lookup table. */
 2686. stable = zebra_vrf_static_table (AFI_IP6, SAFI_UNICAST, vrf_id);
 2687. if (! stable)
 2688. return -1;
 2689. /* Lookup static route prefix. */
 2690. rn = route_node_lookup (stable, p);
 2691. if (! rn)
 2692. return 0;
 2693. /* Find same static route is the tree */
 2694. for (si = rn->info; si; si = si->next)
 2695. if (distance == si->distance
 2696. && type == si->type
 2697. && (! gate || IPV6_ADDR_SAME (gate, &si->ipv6))
 2698. && (! ifname || strcmp (ifname, si->ifname) == 0))
 2699. break;
 2700. /* Can't find static route. */
 2701. if (! si)
 2702. {
 2703. route_unlock_node (rn);
 2704. return 0;
 2705. }
 2706. /* Install into rib. */
 2707. static_uninstall_ipv6 (p, si);
 2708. /* Unlink static route from linked list. */
 2709. if (si->prev)
 2710. si->prev->next = si->next;
 2711. else
 2712. rn->info = si->next;
 2713. if (si->next)
 2714. si->next->prev = si->prev;
 2715. /* Free static route configuration. */
 2716. if (ifname)
 2717. XFREE (0, si->ifname);
 2718. XFREE (MTYPE_STATIC_IPV6, si);
 2719. return 1;
 2720. }
 2721. #endif /* HAVE_IPV6 */
 2722. /* RIB update function. */
 2723. void
 2724. rib_update (vrf_id_t vrf_id)
 2725. {
 2726. struct route_node *rn;
 2727. struct route_table *table;
 2728. table = zebra_vrf_table (AFI_IP, SAFI_UNICAST, vrf_id);
 2729. if (table)
 2730. for (rn = route_top (table); rn; rn = route_next (rn))
 2731. if (rnode_to_ribs (rn))
 2732. rib_queue_add (&zebrad, rn);
 2733. table = zebra_vrf_table (AFI_IP6, SAFI_UNICAST, vrf_id);
 2734. if (table)
 2735. for (rn = route_top (table); rn; rn = route_next (rn))
 2736. if (rnode_to_ribs (rn))
 2737. rib_queue_add (&zebrad, rn);
 2738. }
 2739. /* Remove all routes which comes from non main table. */
 2740. static void
 2741. rib_weed_table (struct route_table *table)
 2742. {
 2743. struct route_node *rn;
 2744. struct rib *rib;
 2745. struct rib *next;
 2746. if (table)
 2747. for (rn = route_top (table); rn; rn = route_next (rn))
 2748. RNODE_FOREACH_RIB_SAFE (rn, rib, next)
 2749. {
 2750. if (CHECK_FLAG (rib->status, RIB_ENTRY_REMOVED))
 2751. continue;
 2752. if (rib->table != zebrad.rtm_table_default &&
 2753. rib->table != RT_TABLE_MAIN)
 2754. rib_delnode (rn, rib);
 2755. }
 2756. }
 2757. /* Delete all routes from non main table. */
 2758. void
 2759. rib_weed_tables (void)
 2760. {
 2761. vrf_iter_t iter;
 2762. struct zebra_vrf *zvrf;
 2763. for (iter = vrf_first (); iter != VRF_ITER_INVALID; iter = vrf_next (iter))
 2764. if ((zvrf = vrf_iter2info (iter)) != NULL)
 2765. {
 2766. rib_weed_table (zvrf->table[AFI_IP][SAFI_UNICAST]);
 2767. rib_weed_table (zvrf->table[AFI_IP6][SAFI_UNICAST]);
 2768. }
 2769. }
 2770. #if 0
 2771. /* Delete self installed routes after zebra is relaunched. */
 2772. static void
 2773. rib_sweep_table (struct route_table *table)
 2774. {
 2775. struct route_node *rn;
 2776. struct rib *rib;
 2777. struct rib *next;
 2778. int ret = 0;
 2779. if (table)
 2780. for (rn = route_top (table); rn; rn = route_next (rn))
 2781. RNODE_FOREACH_RIB_SAFE (rn, rib, next)
 2782. {
 2783. if (CHECK_FLAG (rib->status, RIB_ENTRY_REMOVED))
 2784. continue;
 2785. if (rib->type == ZEBRA_ROUTE_KERNEL &&
 2786. CHECK_FLAG (rib->flags, ZEBRA_FLAG_SELFROUTE))
 2787. {
 2788. ret = rib_uninstall_kernel (rn, rib);
 2789. if (! ret)
 2790. rib_delnode (rn, rib);
 2791. }
 2792. }
 2793. }
 2794. #endif
 2795. /* Sweep all RIB tables. */
 2796. void
 2797. rib_sweep_route (void)
 2798. {
 2799. vrf_iter_t iter;
 2800. struct zebra_vrf *zvrf;
 2801. for (iter = vrf_first (); iter != VRF_ITER_INVALID; iter = vrf_next (iter))
 2802. if ((zvrf = vrf_iter2info (iter)) != NULL)
 2803. {
 2804. rib_weed_table (zvrf->table[AFI_IP][SAFI_UNICAST]);
 2805. rib_weed_table (zvrf->table[AFI_IP6][SAFI_UNICAST]);
 2806. }
 2807. }
 2808. /* Remove specific by protocol routes from 'table'. */
 2809. static unsigned long
 2810. rib_score_proto_table (u_char proto, struct route_table *table)
 2811. {
 2812. struct route_node *rn;
 2813. struct rib *rib;
 2814. struct rib *next;
 2815. unsigned long n = 0;
 2816. if (table)
 2817. for (rn = route_top (table); rn; rn = route_next (rn))
 2818. RNODE_FOREACH_RIB_SAFE (rn, rib, next)
 2819. {
 2820. if (CHECK_FLAG (rib->status, RIB_ENTRY_REMOVED))
 2821. continue;
 2822. if (rib->type == proto)
 2823. {
 2824. rib_delnode (rn, rib);
 2825. n++;
 2826. }
 2827. }
 2828. return n;
 2829. }
 2830. /* Remove specific by protocol routes. */
 2831. unsigned long
 2832. rib_score_proto (u_char proto)
 2833. {
 2834. vrf_iter_t iter;
 2835. struct zebra_vrf *zvrf;
 2836. unsigned long cnt = 0;
 2837. for (iter = vrf_first (); iter != VRF_ITER_INVALID; iter = vrf_next (iter))
 2838. if ((zvrf = vrf_iter2info (iter)) != NULL)
 2839. cnt += rib_score_proto_table (proto, zvrf->table[AFI_IP][SAFI_UNICAST])
 2840. +rib_score_proto_table (proto, zvrf->table[AFI_IP6][SAFI_UNICAST]);
 2841. return cnt;
 2842. }
 2843. /* Close RIB and clean up kernel routes. */
 2844. void
 2845. rib_close_table (struct route_table *table)
 2846. {
 2847. struct route_node *rn;
 2848. rib_table_info_t *info = table->info;
 2849. struct rib *rib;
 2850. if (table)
 2851. for (rn = route_top (table); rn; rn = route_next (rn))
 2852. RNODE_FOREACH_RIB (rn, rib)
 2853. {
 2854. if (!CHECK_FLAG (rib->flags, ZEBRA_FLAG_SELECTED))
 2855. continue;
 2856. if (info->safi == SAFI_UNICAST)
 2857. zfpm_trigger_update (rn, NULL);
 2858. if (! RIB_SYSTEM_ROUTE (rib))
 2859. rib_uninstall_kernel (rn, rib);
 2860. }
 2861. }
 2862. /* Close all RIB tables. */
 2863. void
 2864. rib_close (void)
 2865. {
 2866. vrf_iter_t iter;
 2867. struct zebra_vrf *zvrf;
 2868. for (iter = vrf_first (); iter != VRF_ITER_INVALID; iter = vrf_next (iter))
 2869. if ((zvrf = vrf_iter2info (iter)) != NULL)
 2870. {
 2871. rib_close_table (zvrf->table[AFI_IP][SAFI_UNICAST]);
 2872. rib_close_table (zvrf->table[AFI_IP6][SAFI_UNICAST]);
 2873. }
 2874. }
 2875. /* Routing information base initialize. */
 2876. void
 2877. rib_init (void)
 2878. {
 2879. rib_queue_init (&zebrad);
 2880. }
 2881. /*
 2882. * vrf_id_get_next
 2883. *
 2884. * Get the first vrf id that is greater than the given vrf id if any.
 2885. *
 2886. * Returns TRUE if a vrf id was found, FALSE otherwise.
 2887. */
 2888. static inline int
 2889. vrf_id_get_next (vrf_id_t vrf_id, vrf_id_t *next_id_p)
 2890. {
 2891. vrf_iter_t iter = vrf_iterator (vrf_id);
 2892. struct zebra_vrf *zvrf = vrf_iter2info (iter);
 2893. /* The same one ? Then find out the next. */
 2894. if (zvrf && (zvrf->vrf_id == vrf_id))
 2895. zvrf = vrf_iter2info (vrf_next (iter));
 2896. if (zvrf)
 2897. {
 2898. *next_id_p = zvrf->vrf_id;
 2899. return 1;
 2900. }
 2901. return 0;
 2902. }
 2903. /*
 2904. * rib_tables_iter_next
 2905. *
 2906. * Returns the next table in the iteration.
 2907. */
 2908. struct route_table *
 2909. rib_tables_iter_next (rib_tables_iter_t *iter)
 2910. {
 2911. struct route_table *table;
 2912. /*
 2913. * Array that helps us go over all AFI/SAFI combinations via one
 2914. * index.
 2915. */
 2916. static struct {
 2917. afi_t afi;
 2918. safi_t safi;
 2919. } afi_safis[] = {
 2920. { AFI_IP, SAFI_UNICAST },
 2921. { AFI_IP, SAFI_MULTICAST },
 2922. { AFI_IP6, SAFI_UNICAST },
 2923. { AFI_IP6, SAFI_MULTICAST },
 2924. };
 2925. table = NULL;
 2926. switch (iter->state)
 2927. {
 2928. case RIB_TABLES_ITER_S_INIT:
 2929. iter->vrf_id = 0;
 2930. iter->afi_safi_ix = -1;
 2931. /* Fall through */
 2932. case RIB_TABLES_ITER_S_ITERATING:
 2933. iter->afi_safi_ix++;
 2934. while (1)
 2935. {
 2936. while (iter->afi_safi_ix < (int) ZEBRA_NUM_OF (afi_safis))
 2937. {
 2938. table = zebra_vrf_table (afi_safis[iter->afi_safi_ix].afi,
 2939. afi_safis[iter->afi_safi_ix].safi,
 2940. iter->vrf_id);
 2941. if (table)
 2942. break;
 2943. iter->afi_safi_ix++;
 2944. }
 2945. /*
 2946. * Found another table in this vrf.
 2947. */
 2948. if (table)
 2949. break;
 2950. /*
 2951. * Done with all tables in the current vrf, go to the next
 2952. * one.
 2953. */
 2954. if (!vrf_id_get_next (iter->vrf_id, &iter->vrf_id))
 2955. break;
 2956. iter->afi_safi_ix = 0;
 2957. }
 2958. break;
 2959. case RIB_TABLES_ITER_S_DONE:
 2960. return NULL;
 2961. }
 2962. if (table)
 2963. iter->state = RIB_TABLES_ITER_S_ITERATING;
 2964. else
 2965. iter->state = RIB_TABLES_ITER_S_DONE;
 2966. return table;
 2967. }
 2968. /*
 2969. * Create a routing table for the specific AFI/SAFI in the given VRF.
 2970. */
 2971. static void
 2972. zebra_vrf_table_create (struct zebra_vrf *zvrf, afi_t afi, safi_t safi)
 2973. {
 2974. rib_table_info_t *info;
 2975. struct route_table *table;
 2976. assert (!zvrf->table[afi][safi]);
 2977. table = route_table_init ();
 2978. zvrf->table[afi][safi] = table;
 2979. info = XCALLOC (MTYPE_RIB_TABLE_INFO, sizeof (*info));
 2980. info->zvrf = zvrf;
 2981. info->afi = afi;
 2982. info->safi = safi;
 2983. table->info = info;
 2984. }
 2985. /* Allocate new zebra VRF. */
 2986. struct zebra_vrf *
 2987. zebra_vrf_alloc (vrf_id_t vrf_id)
 2988. {
 2989. struct zebra_vrf *zvrf;
 2990. #ifdef HAVE_NETLINK
 2991. char nl_name[64];
 2992. #endif
 2993. zvrf = XCALLOC (MTYPE_ZEBRA_VRF, sizeof (struct zebra_vrf));
 2994. /* Allocate routing table and static table. */
 2995. zebra_vrf_table_create (zvrf, AFI_IP, SAFI_UNICAST);
 2996. zebra_vrf_table_create (zvrf, AFI_IP6, SAFI_UNICAST);
 2997. zvrf->stable[AFI_IP][SAFI_UNICAST] = route_table_init ();
 2998. zvrf->stable[AFI_IP6][SAFI_UNICAST] = route_table_init ();
 2999. zebra_vrf_table_create (zvrf, AFI_IP, SAFI_MULTICAST);
 3000. zebra_vrf_table_create (zvrf, AFI_IP6, SAFI_MULTICAST);
 3001. zvrf->stable[AFI_IP][SAFI_MULTICAST] = route_table_init ();
 3002. zvrf->stable[AFI_IP6][SAFI_MULTICAST] = route_table_init ();
 3003. /* Set VRF ID */
 3004. zvrf->vrf_id = vrf_id;
 3005. #ifdef HAVE_NETLINK
 3006. /* Initialize netlink sockets */
 3007. snprintf (nl_name, 64, "netlink-listen (vrf %u)", vrf_id);
 3008. zvrf->netlink.sock = -1;
 3009. zvrf->netlink.name = XSTRDUP (MTYPE_NETLINK_NAME, nl_name);
 3010. snprintf (nl_name, 64, "netlink-cmd (vrf %u)", vrf_id);
 3011. zvrf->netlink_cmd.sock = -1;
 3012. zvrf->netlink_cmd.name = XSTRDUP (MTYPE_NETLINK_NAME, nl_name);
 3013. #endif
 3014. return zvrf;
 3015. }
 3016. /* Lookup the routing table in an enabled VRF. */
 3017. struct route_table *
 3018. zebra_vrf_table (afi_t afi, safi_t safi, vrf_id_t vrf_id)
 3019. {
 3020. struct zebra_vrf *zvrf = vrf_info_lookup (vrf_id);
 3021. if (!zvrf)
 3022. return NULL;
 3023. if (afi >= AFI_MAX || safi >= SAFI_MAX)
 3024. return NULL;
 3025. return zvrf->table[afi][safi];
 3026. }
 3027. /* Lookup the static routing table in a VRF. */
 3028. struct route_table *
 3029. zebra_vrf_static_table (afi_t afi, safi_t safi, vrf_id_t vrf_id)
 3030. {
 3031. struct zebra_vrf *zvrf = vrf_info_lookup (vrf_id);
 3032. if (!zvrf)
 3033. return NULL;
 3034. if (afi >= AFI_MAX || safi >= SAFI_MAX)
 3035. return NULL;
 3036. return zvrf->stable[afi][safi];
 3037. }