vty.c 65 KB


 1. /*
 2. * Virtual terminal [aka TeletYpe] interface routine.
 3. * Copyright (C) 1997, 98 Kunihiro Ishiguro
 4. *
 5. * This file is part of GNU Zebra.
 6. *
 7. * GNU Zebra is free software; you can redistribute it and/or modify it
 8. * under the terms of the GNU General Public License as published by the
 9. * Free Software Foundation; either version 2, or (at your option) any
 10. * later version.
 11. *
 12. * GNU Zebra is distributed in the hope that it will be useful, but
 13. * WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
 14. * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
 15. * General Public License for more details.
 16. *
 17. * You should have received a copy of the GNU General Public License
 18. * along with GNU Zebra; see the file COPYING. If not, write to the Free
 19. * Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA
 20. * 02111-1307, USA.
 21. */
 22. #include <zebra.h>
 23. #include "linklist.h"
 24. #include "thread.h"
 25. #include "buffer.h"
 26. #include <lib/version.h>
 27. #include "command.h"
 28. #include "sockunion.h"
 29. #include "memory.h"
 30. #include "str.h"
 31. #include "log.h"
 32. #include "prefix.h"
 33. #include "filter.h"
 34. #include "vty.h"
 35. #include "privs.h"
 36. #include "network.h"
 37. #include <arpa/telnet.h>
 38. /* Vty events */
 39. enum event
 40. {
 41. VTY_SERV,
 42. VTY_READ,
 43. VTY_WRITE,
 44. VTY_TIMEOUT_RESET,
 45. #ifdef VTYSH
 46. VTYSH_SERV,
 47. VTYSH_READ,
 48. VTYSH_WRITE
 49. #endif /* VTYSH */
 50. };
 51. static void vty_event (enum event, int, struct vty *);
 52. /* Extern host structure from command.c */
 53. extern struct host host;
 54. /* Vector which store each vty structure. */
 55. static vector vtyvec;
 56. /* Vty timeout value. */
 57. static unsigned long vty_timeout_val = VTY_TIMEOUT_DEFAULT;
 58. /* Vty access-class command */
 59. static char *vty_accesslist_name = NULL;
 60. /* Vty access-calss for IPv6. */
 61. static char *vty_ipv6_accesslist_name = NULL;
 62. /* VTY server thread. */
 63. vector Vvty_serv_thread;
 64. /* Current directory. */
 65. char *vty_cwd = NULL;
 66. /* Configure lock. */
 67. static int vty_config;
 68. /* Login password check. */
 69. static int no_password_check = 0;
 70. /* Restrict unauthenticated logins? */
 71. static const u_char restricted_mode_default = 0;
 72. static u_char restricted_mode = 0;
 73. /* Integrated configuration file path */
 74. char integrate_default[] = SYSCONFDIR INTEGRATE_DEFAULT_CONFIG;
 75. /* VTY standard output function. */
 76. int
 77. vty_out (struct vty *vty, const char *format, ...)
 78. {
 79. va_list args;
 80. int len = 0;
 81. int size = 1024;
 82. char buf[1024];
 83. char *p = NULL;
 84. if (vty_shell (vty))
 85. {
 86. va_start (args, format);
 87. vprintf (format, args);
 88. va_end (args);
 89. }
 90. else
 91. {
 92. /* Try to write to initial buffer. */
 93. va_start (args, format);
 94. len = vsnprintf (buf, sizeof buf, format, args);
 95. va_end (args);
 96. /* Initial buffer is not enough. */
 97. if (len < 0 || len >= size)
 98. {
 99. while (1)
 100. {
 101. if (len > -1)
 102. size = len + 1;
 103. else
 104. size = size * 2;
 105. p = XREALLOC (MTYPE_VTY_OUT_BUF, p, size);
 106. if (! p)
 107. return -1;
 108. va_start (args, format);
 109. len = vsnprintf (p, size, format, args);
 110. va_end (args);
 111. if (len > -1 && len < size)
 112. break;
 113. }
 114. }
 115. /* When initial buffer is enough to store all output. */
 116. if (! p)
 117. p = buf;
 118. /* Pointer p must point out buffer. */
 119. buffer_put (vty->obuf, (u_char *) p, len);
 120. /* If p is not different with buf, it is allocated buffer. */
 121. if (p != buf)
 122. XFREE (MTYPE_VTY_OUT_BUF, p);
 123. }
 124. return len;
 125. }
 126. static int
 127. vty_log_out (struct vty *vty, const char *level, const char *proto_str,
 128. const char *format, struct timestamp_control *ctl, va_list va)
 129. {
 130. int ret;
 131. int len;
 132. char buf[1024];
 133. if (!ctl->already_rendered)
 134. {
 135. ctl->len = quagga_timestamp(ctl->precision, ctl->buf, sizeof(ctl->buf));
 136. ctl->already_rendered = 1;
 137. }
 138. if (ctl->len+1 >= sizeof(buf))
 139. return -1;
 140. memcpy(buf, ctl->buf, len = ctl->len);
 141. buf[len++] = ' ';
 142. buf[len] = '\0';
 143. if (level)
 144. ret = snprintf(buf+len, sizeof(buf)-len, "%s: %s: ", level, proto_str);
 145. else
 146. ret = snprintf(buf+len, sizeof(buf)-len, "%s: ", proto_str);
 147. if ((ret < 0) || ((size_t)(len += ret) >= sizeof(buf)))
 148. return -1;
 149. if (((ret = vsnprintf(buf+len, sizeof(buf)-len, format, va)) < 0) ||
 150. ((size_t)((len += ret)+2) > sizeof(buf)))
 151. return -1;
 152. buf[len++] = '\r';
 153. buf[len++] = '\n';
 154. if (write(vty->fd, buf, len) < 0)
 155. {
 156. if (ERRNO_IO_RETRY(errno))
 157. /* Kernel buffer is full, probably too much debugging output, so just
 158. drop the data and ignore. */
 159. return -1;
 160. /* Fatal I/O error. */
 161. vty->monitor = 0; /* disable monitoring to avoid infinite recursion */
 162. zlog_warn("%s: write failed to vty client fd %d, closing: %s",
 163. __func__, vty->fd, safe_strerror(errno));
 164. buffer_reset(vty->obuf);
 165. /* cannot call vty_close, because a parent routine may still try
 166. to access the vty struct */
 167. vty->status = VTY_CLOSE;
 168. shutdown(vty->fd, SHUT_RDWR);
 169. return -1;
 170. }
 171. return 0;
 172. }
 173. /* Output current time to the vty. */
 174. void
 175. vty_time_print (struct vty *vty, int cr)
 176. {
 177. char buf [25];
 178. if (quagga_timestamp(0, buf, sizeof(buf)) == 0)
 179. {
 180. zlog (NULL, LOG_INFO, "quagga_timestamp error");
 181. return;
 182. }
 183. if (cr)
 184. vty_out (vty, "%s\n", buf);
 185. else
 186. vty_out (vty, "%s ", buf);
 187. return;
 188. }
 189. /* Say hello to vty interface. */
 190. void
 191. vty_hello (struct vty *vty)
 192. {
 193. if (host.motdfile)
 194. {
 195. FILE *f;
 196. char buf[4096];
 197. f = fopen (host.motdfile, "r");
 198. if (f)
 199. {
 200. while (fgets (buf, sizeof (buf), f))
 201. {
 202. char *s;
 203. /* work backwards to ignore trailling isspace() */
 204. for (s = buf + strlen (buf); (s > buf) && isspace ((int)*(s - 1));
 205. s--);
 206. *s = '\0';
 207. vty_out (vty, "%s%s", buf, VTY_NEWLINE);
 208. }
 209. fclose (f);
 210. }
 211. else
 212. vty_out (vty, "MOTD file not found%s", VTY_NEWLINE);
 213. }
 214. else if (host.motd)
 215. vty_out (vty, "%s", host.motd);
 216. }
 217. /* Put out prompt and wait input from user. */
 218. static void
 219. vty_prompt (struct vty *vty)
 220. {
 221. struct utsname names;
 222. const char*hostname;
 223. if (vty->type == VTY_TERM)
 224. {
 225. hostname = host.name;
 226. if (!hostname)
 227. {
 228. uname (&names);
 229. hostname = names.nodename;
 230. }
 231. vty_out (vty, cmd_prompt (vty->node), hostname);
 232. }
 233. }
 234. /* Send WILL TELOPT_ECHO to remote server. */
 235. static void
 236. vty_will_echo (struct vty *vty)
 237. {
 238. unsigned char cmd[] = { IAC, WILL, TELOPT_ECHO, '\0' };
 239. vty_out (vty, "%s", cmd);
 240. }
 241. /* Make suppress Go-Ahead telnet option. */
 242. static void
 243. vty_will_suppress_go_ahead (struct vty *vty)
 244. {
 245. unsigned char cmd[] = { IAC, WILL, TELOPT_SGA, '\0' };
 246. vty_out (vty, "%s", cmd);
 247. }
 248. /* Make don't use linemode over telnet. */
 249. static void
 250. vty_dont_linemode (struct vty *vty)
 251. {
 252. unsigned char cmd[] = { IAC, DONT, TELOPT_LINEMODE, '\0' };
 253. vty_out (vty, "%s", cmd);
 254. }
 255. /* Use window size. */
 256. static void
 257. vty_do_window_size (struct vty *vty)
 258. {
 259. unsigned char cmd[] = { IAC, DO, TELOPT_NAWS, '\0' };
 260. vty_out (vty, "%s", cmd);
 261. }
 262. #if 0 /* Currently not used. */
 263. /* Make don't use lflow vty interface. */
 264. static void
 265. vty_dont_lflow_ahead (struct vty *vty)
 266. {
 267. unsigned char cmd[] = { IAC, DONT, TELOPT_LFLOW, '\0' };
 268. vty_out (vty, "%s", cmd);
 269. }
 270. #endif /* 0 */
 271. /* Allocate new vty struct. */
 272. struct vty *
 273. vty_new ()
 274. {
 275. struct vty *new = XCALLOC (MTYPE_VTY, sizeof (struct vty));
 276. new->obuf = buffer_new(0); /* Use default buffer size. */
 277. new->buf = XCALLOC (MTYPE_VTY, VTY_BUFSIZ);
 278. new->max = VTY_BUFSIZ;
 279. return new;
 280. }
 281. /* Authentication of vty */
 282. static void
 283. vty_auth (struct vty *vty, char *buf)
 284. {
 285. char *passwd = NULL;
 286. enum node_type next_node = 0;
 287. int fail;
 288. char *crypt (const char *, const char *);
 289. switch (vty->node)
 290. {
 291. case AUTH_NODE:
 292. if (host.encrypt)
 293. passwd = host.password_encrypt;
 294. else
 295. passwd = host.password;
 296. if (host.advanced)
 297. next_node = host.enable ? VIEW_NODE : ENABLE_NODE;
 298. else
 299. next_node = VIEW_NODE;
 300. break;
 301. case AUTH_ENABLE_NODE:
 302. if (host.encrypt)
 303. passwd = host.enable_encrypt;
 304. else
 305. passwd = host.enable;
 306. next_node = ENABLE_NODE;
 307. break;
 308. }
 309. if (passwd)
 310. {
 311. if (host.encrypt)
 312. fail = strcmp (crypt(buf, passwd), passwd);
 313. else
 314. fail = strcmp (buf, passwd);
 315. }
 316. else
 317. fail = 1;
 318. if (! fail)
 319. {
 320. vty->fail = 0;
 321. vty->node = next_node; /* Success ! */
 322. }
 323. else
 324. {
 325. vty->fail++;
 326. if (vty->fail >= 3)
 327. {
 328. if (vty->node == AUTH_NODE)
 329. {
 330. vty_out (vty, "%% Bad passwords, too many failures!%s", VTY_NEWLINE);
 331. vty->status = VTY_CLOSE;
 332. }
 333. else
 334. {
 335. /* AUTH_ENABLE_NODE */
 336. vty->fail = 0;
 337. vty_out (vty, "%% Bad enable passwords, too many failures!%s", VTY_NEWLINE);
 338. vty->node = restricted_mode ? RESTRICTED_NODE : VIEW_NODE;
 339. }
 340. }
 341. }
 342. }
 343. /* Command execution over the vty interface. */
 344. static int
 345. vty_command (struct vty *vty, char *buf)
 346. {
 347. int ret;
 348. vector vline;
 349. const char *protocolname;
 350. /* Split readline string up into the vector */
 351. vline = cmd_make_strvec (buf);
 352. if (vline == NULL)
 353. return CMD_SUCCESS;
 354. #ifdef CONSUMED_TIME_CHECK
 355. {
 356. RUSAGE_T before;
 357. RUSAGE_T after;
 358. unsigned long realtime, cputime;
 359. GETRUSAGE(&before);
 360. #endif /* CONSUMED_TIME_CHECK */
 361. ret = cmd_execute_command (vline, vty, NULL, 0);
 362. /* Get the name of the protocol if any */
 363. if (zlog_default)
 364. protocolname = zlog_proto_names[zlog_default->protocol];
 365. else
 366. protocolname = zlog_proto_names[ZLOG_NONE];
 367. #ifdef CONSUMED_TIME_CHECK
 368. GETRUSAGE(&after);
 369. if ((realtime = thread_consumed_time(&after, &before, &cputime)) >
 370. CONSUMED_TIME_CHECK)
 371. /* Warn about CPU hog that must be fixed. */
 372. zlog_warn("SLOW COMMAND: command took %lums (cpu time %lums): %s",
 373. realtime/1000, cputime/1000, buf);
 374. }
 375. #endif /* CONSUMED_TIME_CHECK */
 376. if (ret != CMD_SUCCESS)
 377. switch (ret)
 378. {
 379. case CMD_WARNING:
 380. if (vty->type == VTY_FILE)
 381. vty_out (vty, "Warning...%s", VTY_NEWLINE);
 382. break;
 383. case CMD_ERR_AMBIGUOUS:
 384. vty_out (vty, "%% Ambiguous command.%s", VTY_NEWLINE);
 385. break;
 386. case CMD_ERR_NO_MATCH:
 387. vty_out (vty, "%% [%s] Unknown command: %s%s", protocolname, buf, VTY_NEWLINE);
 388. break;
 389. case CMD_ERR_INCOMPLETE:
 390. vty_out (vty, "%% Command incomplete.%s", VTY_NEWLINE);
 391. break;
 392. }
 393. cmd_free_strvec (vline);
 394. return ret;
 395. }
 396. static const char telnet_backward_char = 0x08;
 397. static const char telnet_space_char = ' ';
 398. /* Basic function to write buffer to vty. */
 399. static void
 400. vty_write (struct vty *vty, const char *buf, size_t nbytes)
 401. {
 402. if ((vty->node == AUTH_NODE) || (vty->node == AUTH_ENABLE_NODE))
 403. return;
 404. /* Should we do buffering here ? And make vty_flush (vty) ? */
 405. buffer_put (vty->obuf, buf, nbytes);
 406. }
 407. /* Ensure length of input buffer. Is buffer is short, double it. */
 408. static void
 409. vty_ensure (struct vty *vty, int length)
 410. {
 411. if (vty->max <= length)
 412. {
 413. vty->max *= 2;
 414. vty->buf = XREALLOC (MTYPE_VTY, vty->buf, vty->max);
 415. }
 416. }
 417. /* Basic function to insert character into vty. */
 418. static void
 419. vty_self_insert (struct vty *vty, char c)
 420. {
 421. int i;
 422. int length;
 423. vty_ensure (vty, vty->length + 1);
 424. length = vty->length - vty->cp;
 425. memmove (&vty->buf[vty->cp + 1], &vty->buf[vty->cp], length);
 426. vty->buf[vty->cp] = c;
 427. vty_write (vty, &vty->buf[vty->cp], length + 1);
 428. for (i = 0; i < length; i++)
 429. vty_write (vty, &telnet_backward_char, 1);
 430. vty->cp++;
 431. vty->length++;
 432. }
 433. /* Self insert character 'c' in overwrite mode. */
 434. static void
 435. vty_self_insert_overwrite (struct vty *vty, char c)
 436. {
 437. vty_ensure (vty, vty->length + 1);
 438. vty->buf[vty->cp++] = c;
 439. if (vty->cp > vty->length)
 440. vty->length++;
 441. if ((vty->node == AUTH_NODE) || (vty->node == AUTH_ENABLE_NODE))
 442. return;
 443. vty_write (vty, &c, 1);
 444. }
 445. /* Insert a word into vty interface with overwrite mode. */
 446. static void
 447. vty_insert_word_overwrite (struct vty *vty, char *str)
 448. {
 449. int len = strlen (str);
 450. vty_write (vty, str, len);
 451. strcpy (&vty->buf[vty->cp], str);
 452. vty->cp += len;
 453. vty->length = vty->cp;
 454. }
 455. /* Forward character. */
 456. static void
 457. vty_forward_char (struct vty *vty)
 458. {
 459. if (vty->cp < vty->length)
 460. {
 461. vty_write (vty, &vty->buf[vty->cp], 1);
 462. vty->cp++;
 463. }
 464. }
 465. /* Backward character. */
 466. static void
 467. vty_backward_char (struct vty *vty)
 468. {
 469. if (vty->cp > 0)
 470. {
 471. vty->cp--;
 472. vty_write (vty, &telnet_backward_char, 1);
 473. }
 474. }
 475. /* Move to the beginning of the line. */
 476. static void
 477. vty_beginning_of_line (struct vty *vty)
 478. {
 479. while (vty->cp)
 480. vty_backward_char (vty);
 481. }
 482. /* Move to the end of the line. */
 483. static void
 484. vty_end_of_line (struct vty *vty)
 485. {
 486. while (vty->cp < vty->length)
 487. vty_forward_char (vty);
 488. }
 489. static void vty_kill_line_from_beginning (struct vty *);
 490. static void vty_redraw_line (struct vty *);
 491. /* Print command line history. This function is called from
 492. vty_next_line and vty_previous_line. */
 493. static void
 494. vty_history_print (struct vty *vty)
 495. {
 496. int length;
 497. vty_kill_line_from_beginning (vty);
 498. /* Get previous line from history buffer */
 499. length = strlen (vty->hist[vty->hp]);
 500. memcpy (vty->buf, vty->hist[vty->hp], length);
 501. vty->cp = vty->length = length;
 502. /* Redraw current line */
 503. vty_redraw_line (vty);
 504. }
 505. /* Show next command line history. */
 506. static void
 507. vty_next_line (struct vty *vty)
 508. {
 509. int try_index;
 510. if (vty->hp == vty->hindex)
 511. return;
 512. /* Try is there history exist or not. */
 513. try_index = vty->hp;
 514. if (try_index == (VTY_MAXHIST - 1))
 515. try_index = 0;
 516. else
 517. try_index++;
 518. /* If there is not history return. */
 519. if (vty->hist[try_index] == NULL)
 520. return;
 521. else
 522. vty->hp = try_index;
 523. vty_history_print (vty);
 524. }
 525. /* Show previous command line history. */
 526. static void
 527. vty_previous_line (struct vty *vty)
 528. {
 529. int try_index;
 530. try_index = vty->hp;
 531. if (try_index == 0)
 532. try_index = VTY_MAXHIST - 1;
 533. else
 534. try_index--;
 535. if (vty->hist[try_index] == NULL)
 536. return;
 537. else
 538. vty->hp = try_index;
 539. vty_history_print (vty);
 540. }
 541. /* This function redraw all of the command line character. */
 542. static void
 543. vty_redraw_line (struct vty *vty)
 544. {
 545. vty_write (vty, vty->buf, vty->length);
 546. vty->cp = vty->length;
 547. }
 548. /* Forward word. */
 549. static void
 550. vty_forward_word (struct vty *vty)
 551. {
 552. while (vty->cp != vty->length && vty->buf[vty->cp] != ' ')
 553. vty_forward_char (vty);
 554. while (vty->cp != vty->length && vty->buf[vty->cp] == ' ')
 555. vty_forward_char (vty);
 556. }
 557. /* Backward word without skipping training space. */
 558. static void
 559. vty_backward_pure_word (struct vty *vty)
 560. {
 561. while (vty->cp > 0 && vty->buf[vty->cp - 1] != ' ')
 562. vty_backward_char (vty);
 563. }
 564. /* Backward word. */
 565. static void
 566. vty_backward_word (struct vty *vty)
 567. {
 568. while (vty->cp > 0 && vty->buf[vty->cp - 1] == ' ')
 569. vty_backward_char (vty);
 570. while (vty->cp > 0 && vty->buf[vty->cp - 1] != ' ')
 571. vty_backward_char (vty);
 572. }
 573. /* When '^D' is typed at the beginning of the line we move to the down
 574. level. */
 575. static void
 576. vty_down_level (struct vty *vty)
 577. {
 578. vty_out (vty, "%s", VTY_NEWLINE);
 579. (*config_exit_cmd.func)(NULL, vty, 0, NULL);
 580. vty_prompt (vty);
 581. vty->cp = 0;
 582. }
 583. /* When '^Z' is received from vty, move down to the enable mode. */
 584. static void
 585. vty_end_config (struct vty *vty)
 586. {
 587. vty_out (vty, "%s", VTY_NEWLINE);
 588. switch (vty->node)
 589. {
 590. case VIEW_NODE:
 591. case ENABLE_NODE:
 592. case RESTRICTED_NODE:
 593. /* Nothing to do. */
 594. break;
 595. case CONFIG_NODE:
 596. case INTERFACE_NODE:
 597. case ZEBRA_NODE:
 598. case RIP_NODE:
 599. case RIPNG_NODE:
 600. case BGP_NODE:
 601. case BGP_VPNV4_NODE:
 602. case BGP_IPV4_NODE:
 603. case BGP_IPV4M_NODE:
 604. case BGP_IPV6_NODE:
 605. case BGP_IPV6M_NODE:
 606. case RMAP_NODE:
 607. case OSPF_NODE:
 608. case OSPF6_NODE:
 609. case ISIS_NODE:
 610. case KEYCHAIN_NODE:
 611. case KEYCHAIN_KEY_NODE:
 612. case MASC_NODE:
 613. case VTY_NODE:
 614. vty_config_unlock (vty);
 615. vty->node = ENABLE_NODE;
 616. break;
 617. default:
 618. /* Unknown node, we have to ignore it. */
 619. break;
 620. }
 621. vty_prompt (vty);
 622. vty->cp = 0;
 623. }
 624. /* Delete a charcter at the current point. */
 625. static void
 626. vty_delete_char (struct vty *vty)
 627. {
 628. int i;
 629. int size;
 630. if (vty->length == 0)
 631. {
 632. vty_down_level (vty);
 633. return;
 634. }
 635. if (vty->cp == vty->length)
 636. return; /* completion need here? */
 637. size = vty->length - vty->cp;
 638. vty->length--;
 639. memmove (&vty->buf[vty->cp], &vty->buf[vty->cp + 1], size - 1);
 640. vty->buf[vty->length] = '\0';
 641. if (vty->node == AUTH_NODE || vty->node == AUTH_ENABLE_NODE)
 642. return;
 643. vty_write (vty, &vty->buf[vty->cp], size - 1);
 644. vty_write (vty, &telnet_space_char, 1);
 645. for (i = 0; i < size; i++)
 646. vty_write (vty, &telnet_backward_char, 1);
 647. }
 648. /* Delete a character before the point. */
 649. static void
 650. vty_delete_backward_char (struct vty *vty)
 651. {
 652. if (vty->cp == 0)
 653. return;
 654. vty_backward_char (vty);
 655. vty_delete_char (vty);
 656. }
 657. /* Kill rest of line from current point. */
 658. static void
 659. vty_kill_line (struct vty *vty)
 660. {
 661. int i;
 662. int size;
 663. size = vty->length - vty->cp;
 664. if (size == 0)
 665. return;
 666. for (i = 0; i < size; i++)
 667. vty_write (vty, &telnet_space_char, 1);
 668. for (i = 0; i < size; i++)
 669. vty_write (vty, &telnet_backward_char, 1);
 670. memset (&vty->buf[vty->cp], 0, size);
 671. vty->length = vty->cp;
 672. }
 673. /* Kill line from the beginning. */
 674. static void
 675. vty_kill_line_from_beginning (struct vty *vty)
 676. {
 677. vty_beginning_of_line (vty);
 678. vty_kill_line (vty);
 679. }
 680. /* Delete a word before the point. */
 681. static void
 682. vty_forward_kill_word (struct vty *vty)
 683. {
 684. while (vty->cp != vty->length && vty->buf[vty->cp] == ' ')
 685. vty_delete_char (vty);
 686. while (vty->cp != vty->length && vty->buf[vty->cp] != ' ')
 687. vty_delete_char (vty);
 688. }
 689. /* Delete a word before the point. */
 690. static void
 691. vty_backward_kill_word (struct vty *vty)
 692. {
 693. while (vty->cp > 0 && vty->buf[vty->cp - 1] == ' ')
 694. vty_delete_backward_char (vty);
 695. while (vty->cp > 0 && vty->buf[vty->cp - 1] != ' ')
 696. vty_delete_backward_char (vty);
 697. }
 698. /* Transpose chars before or at the point. */
 699. static void
 700. vty_transpose_chars (struct vty *vty)
 701. {
 702. char c1, c2;
 703. /* If length is short or point is near by the beginning of line then
 704. return. */
 705. if (vty->length < 2 || vty->cp < 1)
 706. return;
 707. /* In case of point is located at the end of the line. */
 708. if (vty->cp == vty->length)
 709. {
 710. c1 = vty->buf[vty->cp - 1];
 711. c2 = vty->buf[vty->cp - 2];
 712. vty_backward_char (vty);
 713. vty_backward_char (vty);
 714. vty_self_insert_overwrite (vty, c1);
 715. vty_self_insert_overwrite (vty, c2);
 716. }
 717. else
 718. {
 719. c1 = vty->buf[vty->cp];
 720. c2 = vty->buf[vty->cp - 1];
 721. vty_backward_char (vty);
 722. vty_self_insert_overwrite (vty, c1);
 723. vty_self_insert_overwrite (vty, c2);
 724. }
 725. }
 726. /* Do completion at vty interface. */
 727. static void
 728. vty_complete_command (struct vty *vty)
 729. {
 730. int i;
 731. int ret;
 732. char **matched = NULL;
 733. vector vline;
 734. if (vty->node == AUTH_NODE || vty->node == AUTH_ENABLE_NODE)
 735. return;
 736. vline = cmd_make_strvec (vty->buf);
 737. if (vline == NULL)
 738. return;
 739. /* In case of 'help \t'. */
 740. if (isspace ((int) vty->buf[vty->length - 1]))
 741. vector_set (vline, '\0');
 742. matched = cmd_complete_command (vline, vty, &ret);
 743. cmd_free_strvec (vline);
 744. vty_out (vty, "%s", VTY_NEWLINE);
 745. switch (ret)
 746. {
 747. case CMD_ERR_AMBIGUOUS:
 748. vty_out (vty, "%% Ambiguous command.%s", VTY_NEWLINE);
 749. vty_prompt (vty);
 750. vty_redraw_line (vty);
 751. break;
 752. case CMD_ERR_NO_MATCH:
 753. /* vty_out (vty, "%% There is no matched command.%s", VTY_NEWLINE); */
 754. vty_prompt (vty);
 755. vty_redraw_line (vty);
 756. break;
 757. case CMD_COMPLETE_FULL_MATCH:
 758. vty_prompt (vty);
 759. vty_redraw_line (vty);
 760. vty_backward_pure_word (vty);
 761. vty_insert_word_overwrite (vty, matched[0]);
 762. vty_self_insert (vty, ' ');
 763. XFREE (MTYPE_TMP, matched[0]);
 764. break;
 765. case CMD_COMPLETE_MATCH:
 766. vty_prompt (vty);
 767. vty_redraw_line (vty);
 768. vty_backward_pure_word (vty);
 769. vty_insert_word_overwrite (vty, matched[0]);
 770. XFREE (MTYPE_TMP, matched[0]);
 771. vector_only_index_free (matched);
 772. return;
 773. break;
 774. case CMD_COMPLETE_LIST_MATCH:
 775. for (i = 0; matched[i] != NULL; i++)
 776. {
 777. if (i != 0 && ((i % 6) == 0))
 778. vty_out (vty, "%s", VTY_NEWLINE);
 779. vty_out (vty, "%-10s ", matched[i]);
 780. XFREE (MTYPE_TMP, matched[i]);
 781. }
 782. vty_out (vty, "%s", VTY_NEWLINE);
 783. vty_prompt (vty);
 784. vty_redraw_line (vty);
 785. break;
 786. case CMD_ERR_NOTHING_TODO:
 787. vty_prompt (vty);
 788. vty_redraw_line (vty);
 789. break;
 790. default:
 791. break;
 792. }
 793. if (matched)
 794. vector_only_index_free (matched);
 795. }
 796. static void
 797. vty_describe_fold (struct vty *vty, int cmd_width,
 798. unsigned int desc_width, struct desc *desc)
 799. {
 800. char *buf;
 801. const char *cmd, *p;
 802. int pos;
 803. cmd = desc->cmd[0] == '.' ? desc->cmd + 1 : desc->cmd;
 804. if (desc_width <= 0)
 805. {
 806. vty_out (vty, " %-*s %s%s", cmd_width, cmd, desc->str, VTY_NEWLINE);
 807. return;
 808. }
 809. buf = XCALLOC (MTYPE_TMP, strlen (desc->str) + 1);
 810. for (p = desc->str; strlen (p) > desc_width; p += pos + 1)
 811. {
 812. for (pos = desc_width; pos > 0; pos--)
 813. if (*(p + pos) == ' ')
 814. break;
 815. if (pos == 0)
 816. break;
 817. strncpy (buf, p, pos);
 818. buf[pos] = '\0';
 819. vty_out (vty, " %-*s %s%s", cmd_width, cmd, buf, VTY_NEWLINE);
 820. cmd = "";
 821. }
 822. vty_out (vty, " %-*s %s%s", cmd_width, cmd, p, VTY_NEWLINE);
 823. XFREE (MTYPE_TMP, buf);
 824. }
 825. /* Describe matched command function. */
 826. static void
 827. vty_describe_command (struct vty *vty)
 828. {
 829. int ret;
 830. vector vline;
 831. vector describe;
 832. unsigned int i, width, desc_width;
 833. struct desc *desc, *desc_cr = NULL;
 834. vline = cmd_make_strvec (vty->buf);
 835. /* In case of '> ?'. */
 836. if (vline == NULL)
 837. {
 838. vline = vector_init (1);
 839. vector_set (vline, '\0');
 840. }
 841. else
 842. if (isspace ((int) vty->buf[vty->length - 1]))
 843. vector_set (vline, '\0');
 844. describe = cmd_describe_command (vline, vty, &ret);
 845. vty_out (vty, "%s", VTY_NEWLINE);
 846. /* Ambiguous error. */
 847. switch (ret)
 848. {
 849. case CMD_ERR_AMBIGUOUS:
 850. vty_out (vty, "%% Ambiguous command.%s", VTY_NEWLINE);
 851. goto out;
 852. break;
 853. case CMD_ERR_NO_MATCH:
 854. vty_out (vty, "%% There is no matched command.%s", VTY_NEWLINE);
 855. goto out;
 856. break;
 857. }
 858. /* Get width of command string. */
 859. width = 0;
 860. for (i = 0; i < vector_active (describe); i++)
 861. if ((desc = vector_slot (describe, i)) != NULL)
 862. {
 863. unsigned int len;
 864. if (desc->cmd[0] == '\0')
 865. continue;
 866. len = strlen (desc->cmd);
 867. if (desc->cmd[0] == '.')
 868. len--;
 869. if (width < len)
 870. width = len;
 871. }
 872. /* Get width of description string. */
 873. desc_width = vty->width - (width + 6);
 874. /* Print out description. */
 875. for (i = 0; i < vector_active (describe); i++)
 876. if ((desc = vector_slot (describe, i)) != NULL)
 877. {
 878. if (desc->cmd[0] == '\0')
 879. continue;
 880. if (strcmp (desc->cmd, command_cr) == 0)
 881. {
 882. desc_cr = desc;
 883. continue;
 884. }
 885. if (!desc->str)
 886. vty_out (vty, " %-s%s",
 887. desc->cmd[0] == '.' ? desc->cmd + 1 : desc->cmd,
 888. VTY_NEWLINE);
 889. else if (desc_width >= strlen (desc->str))
 890. vty_out (vty, " %-*s %s%s", width,
 891. desc->cmd[0] == '.' ? desc->cmd + 1 : desc->cmd,
 892. desc->str, VTY_NEWLINE);
 893. else
 894. vty_describe_fold (vty, width, desc_width, desc);
 895. #if 0
 896. vty_out (vty, " %-*s %s%s", width
 897. desc->cmd[0] == '.' ? desc->cmd + 1 : desc->cmd,
 898. desc->str ? desc->str : "", VTY_NEWLINE);
 899. #endif /* 0 */
 900. }
 901. if ((desc = desc_cr))
 902. {
 903. if (!desc->str)
 904. vty_out (vty, " %-s%s",
 905. desc->cmd[0] == '.' ? desc->cmd + 1 : desc->cmd,
 906. VTY_NEWLINE);
 907. else if (desc_width >= strlen (desc->str))
 908. vty_out (vty, " %-*s %s%s", width,
 909. desc->cmd[0] == '.' ? desc->cmd + 1 : desc->cmd,
 910. desc->str, VTY_NEWLINE);
 911. else
 912. vty_describe_fold (vty, width, desc_width, desc);
 913. }
 914. out:
 915. cmd_free_strvec (vline);
 916. if (describe)
 917. vector_free (describe);
 918. vty_prompt (vty);
 919. vty_redraw_line (vty);
 920. }
 921. static void
 922. vty_clear_buf (struct vty *vty)
 923. {
 924. memset (vty->buf, 0, vty->max);
 925. }
 926. /* ^C stop current input and do not add command line to the history. */
 927. static void
 928. vty_stop_input (struct vty *vty)
 929. {
 930. vty->cp = vty->length = 0;
 931. vty_clear_buf (vty);
 932. vty_out (vty, "%s", VTY_NEWLINE);
 933. switch (vty->node)
 934. {
 935. case VIEW_NODE:
 936. case ENABLE_NODE:
 937. case RESTRICTED_NODE:
 938. /* Nothing to do. */
 939. break;
 940. case CONFIG_NODE:
 941. case INTERFACE_NODE:
 942. case ZEBRA_NODE:
 943. case RIP_NODE:
 944. case RIPNG_NODE:
 945. case BGP_NODE:
 946. case RMAP_NODE:
 947. case OSPF_NODE:
 948. case OSPF6_NODE:
 949. case ISIS_NODE:
 950. case KEYCHAIN_NODE:
 951. case KEYCHAIN_KEY_NODE:
 952. case MASC_NODE:
 953. case VTY_NODE:
 954. vty_config_unlock (vty);
 955. vty->node = ENABLE_NODE;
 956. break;
 957. default:
 958. /* Unknown node, we have to ignore it. */
 959. break;
 960. }
 961. vty_prompt (vty);
 962. /* Set history pointer to the latest one. */
 963. vty->hp = vty->hindex;
 964. }
 965. /* Add current command line to the history buffer. */
 966. static void
 967. vty_hist_add (struct vty *vty)
 968. {
 969. int index;
 970. if (vty->length == 0)
 971. return;
 972. index = vty->hindex ? vty->hindex - 1 : VTY_MAXHIST - 1;
 973. /* Ignore the same string as previous one. */
 974. if (vty->hist[index])
 975. if (strcmp (vty->buf, vty->hist[index]) == 0)
 976. {
 977. vty->hp = vty->hindex;
 978. return;
 979. }
 980. /* Insert history entry. */
 981. if (vty->hist[vty->hindex])
 982. XFREE (MTYPE_VTY_HIST, vty->hist[vty->hindex]);
 983. vty->hist[vty->hindex] = XSTRDUP (MTYPE_VTY_HIST, vty->buf);
 984. /* History index rotation. */
 985. vty->hindex++;
 986. if (vty->hindex == VTY_MAXHIST)
 987. vty->hindex = 0;
 988. vty->hp = vty->hindex;
 989. }
 990. /* #define TELNET_OPTION_DEBUG */
 991. /* Get telnet window size. */
 992. static int
 993. vty_telnet_option (struct vty *vty, unsigned char *buf, int nbytes)
 994. {
 995. #ifdef TELNET_OPTION_DEBUG
 996. int i;
 997. for (i = 0; i < nbytes; i++)
 998. {
 999. switch (buf[i])
 1000. {
 1001. case IAC:
 1002. vty_out (vty, "IAC ");
 1003. break;
 1004. case WILL:
 1005. vty_out (vty, "WILL ");
 1006. break;
 1007. case WONT:
 1008. vty_out (vty, "WONT ");
 1009. break;
 1010. case DO:
 1011. vty_out (vty, "DO ");
 1012. break;
 1013. case DONT:
 1014. vty_out (vty, "DONT ");
 1015. break;
 1016. case SB:
 1017. vty_out (vty, "SB ");
 1018. break;
 1019. case SE:
 1020. vty_out (vty, "SE ");
 1021. break;
 1022. case TELOPT_ECHO:
 1023. vty_out (vty, "TELOPT_ECHO %s", VTY_NEWLINE);
 1024. break;
 1025. case TELOPT_SGA:
 1026. vty_out (vty, "TELOPT_SGA %s", VTY_NEWLINE);
 1027. break;
 1028. case TELOPT_NAWS:
 1029. vty_out (vty, "TELOPT_NAWS %s", VTY_NEWLINE);
 1030. break;
 1031. default:
 1032. vty_out (vty, "%x ", buf[i]);
 1033. break;
 1034. }
 1035. }
 1036. vty_out (vty, "%s", VTY_NEWLINE);
 1037. #endif /* TELNET_OPTION_DEBUG */
 1038. switch (buf[0])
 1039. {
 1040. case SB:
 1041. vty->sb_len = 0;
 1042. vty->iac_sb_in_progress = 1;
 1043. return 0;
 1044. break;
 1045. case SE:
 1046. {
 1047. if (!vty->iac_sb_in_progress)
 1048. return 0;
 1049. if ((vty->sb_len == 0) || (vty->sb_buf[0] == '\0'))
 1050. {
 1051. vty->iac_sb_in_progress = 0;
 1052. return 0;
 1053. }
 1054. switch (vty->sb_buf[0])
 1055. {
 1056. case TELOPT_NAWS:
 1057. if (vty->sb_len != TELNET_NAWS_SB_LEN)
 1058. zlog_warn("RFC 1073 violation detected: telnet NAWS option "
 1059. "should send %d characters, but we received %lu",
 1060. TELNET_NAWS_SB_LEN, (u_long)vty->sb_len);
 1061. else if (sizeof(vty->sb_buf) < TELNET_NAWS_SB_LEN)
 1062. zlog_err("Bug detected: sizeof(vty->sb_buf) %lu < %d, "
 1063. "too small to handle the telnet NAWS option",
 1064. (u_long)sizeof(vty->sb_buf), TELNET_NAWS_SB_LEN);
 1065. else
 1066. {
 1067. vty->width = ((vty->sb_buf[1] << 8)|vty->sb_buf[2]);
 1068. vty->height = ((vty->sb_buf[3] << 8)|vty->sb_buf[4]);
 1069. #ifdef TELNET_OPTION_DEBUG
 1070. vty_out(vty, "TELNET NAWS window size negotiation completed: "
 1071. "width %d, height %d%s",
 1072. vty->width, vty->height, VTY_NEWLINE);
 1073. #endif
 1074. }
 1075. break;
 1076. }
 1077. vty->iac_sb_in_progress = 0;
 1078. return 0;
 1079. break;
 1080. }
 1081. default:
 1082. break;
 1083. }
 1084. return 1;
 1085. }
 1086. /* Execute current command line. */
 1087. static int
 1088. vty_execute (struct vty *vty)
 1089. {
 1090. int ret;
 1091. ret = CMD_SUCCESS;
 1092. switch (vty->node)
 1093. {
 1094. case AUTH_NODE:
 1095. case AUTH_ENABLE_NODE:
 1096. vty_auth (vty, vty->buf);
 1097. break;
 1098. default:
 1099. ret = vty_command (vty, vty->buf);
 1100. if (vty->type == VTY_TERM)
 1101. vty_hist_add (vty);
 1102. break;
 1103. }
 1104. /* Clear command line buffer. */
 1105. vty->cp = vty->length = 0;
 1106. vty_clear_buf (vty);
 1107. if (vty->status != VTY_CLOSE )
 1108. vty_prompt (vty);
 1109. return ret;
 1110. }
 1111. #define CONTROL(X) ((X) - '@')
 1112. #define VTY_NORMAL 0
 1113. #define VTY_PRE_ESCAPE 1
 1114. #define VTY_ESCAPE 2
 1115. /* Escape character command map. */
 1116. static void
 1117. vty_escape_map (unsigned char c, struct vty *vty)
 1118. {
 1119. switch (c)
 1120. {
 1121. case ('A'):
 1122. vty_previous_line (vty);
 1123. break;
 1124. case ('B'):
 1125. vty_next_line (vty);
 1126. break;
 1127. case ('C'):
 1128. vty_forward_char (vty);
 1129. break;
 1130. case ('D'):
 1131. vty_backward_char (vty);
 1132. break;
 1133. default:
 1134. break;
 1135. }
 1136. /* Go back to normal mode. */
 1137. vty->escape = VTY_NORMAL;
 1138. }
 1139. /* Quit print out to the buffer. */
 1140. static void
 1141. vty_buffer_reset (struct vty *vty)
 1142. {
 1143. buffer_reset (vty->obuf);
 1144. vty_prompt (vty);
 1145. vty_redraw_line (vty);
 1146. }
 1147. /* Read data via vty socket. */
 1148. static int
 1149. vty_read (struct thread *thread)
 1150. {
 1151. int i;
 1152. int nbytes;
 1153. unsigned char buf[VTY_READ_BUFSIZ];
 1154. int vty_sock = THREAD_FD (thread);
 1155. struct vty *vty = THREAD_ARG (thread);
 1156. vty->t_read = NULL;
 1157. /* Read raw data from socket */
 1158. if ((nbytes = read (vty->fd, buf, VTY_READ_BUFSIZ)) <= 0)
 1159. {
 1160. if (nbytes < 0)
 1161. {
 1162. if (ERRNO_IO_RETRY(errno))
 1163. {
 1164. vty_event (VTY_READ, vty_sock, vty);
 1165. return 0;
 1166. }
 1167. vty->monitor = 0; /* disable monitoring to avoid infinite recursion */
 1168. zlog_warn("%s: read error on vty client fd %d, closing: %s",
 1169. __func__, vty->fd, safe_strerror(errno));
 1170. }
 1171. buffer_reset(vty->obuf);
 1172. vty->status = VTY_CLOSE;
 1173. }
 1174. for (i = 0; i < nbytes; i++)
 1175. {
 1176. if (buf[i] == IAC)
 1177. {
 1178. if (!vty->iac)
 1179. {
 1180. vty->iac = 1;
 1181. continue;
 1182. }
 1183. else
 1184. {
 1185. vty->iac = 0;
 1186. }
 1187. }
 1188. if (vty->iac_sb_in_progress && !vty->iac)
 1189. {
 1190. if (vty->sb_len < sizeof(vty->sb_buf))
 1191. vty->sb_buf[vty->sb_len] = buf[i];
 1192. vty->sb_len++;
 1193. continue;
 1194. }
 1195. if (vty->iac)
 1196. {
 1197. /* In case of telnet command */
 1198. int ret = 0;
 1199. ret = vty_telnet_option (vty, buf + i, nbytes - i);
 1200. vty->iac = 0;
 1201. i += ret;
 1202. continue;
 1203. }
 1204. if (vty->status == VTY_MORE)
 1205. {
 1206. switch (buf[i])
 1207. {
 1208. case CONTROL('C'):
 1209. case 'q':
 1210. case 'Q':
 1211. vty_buffer_reset (vty);
 1212. break;
 1213. #if 0 /* More line does not work for "show ip bgp". */
 1214. case '\n':
 1215. case '\r':
 1216. vty->status = VTY_MORELINE;
 1217. break;
 1218. #endif
 1219. default:
 1220. break;
 1221. }
 1222. continue;
 1223. }
 1224. /* Escape character. */
 1225. if (vty->escape == VTY_ESCAPE)
 1226. {
 1227. vty_escape_map (buf[i], vty);
 1228. continue;
 1229. }
 1230. /* Pre-escape status. */
 1231. if (vty->escape == VTY_PRE_ESCAPE)
 1232. {
 1233. switch (buf[i])
 1234. {
 1235. case '[':
 1236. vty->escape = VTY_ESCAPE;
 1237. break;
 1238. case 'b':
 1239. vty_backward_word (vty);
 1240. vty->escape = VTY_NORMAL;
 1241. break;
 1242. case 'f':
 1243. vty_forward_word (vty);
 1244. vty->escape = VTY_NORMAL;
 1245. break;
 1246. case 'd':
 1247. vty_forward_kill_word (vty);
 1248. vty->escape = VTY_NORMAL;
 1249. break;
 1250. case CONTROL('H'):
 1251. case 0x7f:
 1252. vty_backward_kill_word (vty);
 1253. vty->escape = VTY_NORMAL;
 1254. break;
 1255. default:
 1256. vty->escape = VTY_NORMAL;
 1257. break;
 1258. }
 1259. continue;
 1260. }
 1261. switch (buf[i])
 1262. {
 1263. case CONTROL('A'):
 1264. vty_beginning_of_line (vty);
 1265. break;
 1266. case CONTROL('B'):
 1267. vty_backward_char (vty);
 1268. break;
 1269. case CONTROL('C'):
 1270. vty_stop_input (vty);
 1271. break;
 1272. case CONTROL('D'):
 1273. vty_delete_char (vty);
 1274. break;
 1275. case CONTROL('E'):
 1276. vty_end_of_line (vty);
 1277. break;
 1278. case CONTROL('F'):
 1279. vty_forward_char (vty);
 1280. break;
 1281. case CONTROL('H'):
 1282. case 0x7f:
 1283. vty_delete_backward_char (vty);
 1284. break;
 1285. case CONTROL('K'):
 1286. vty_kill_line (vty);
 1287. break;
 1288. case CONTROL('N'):
 1289. vty_next_line (vty);
 1290. break;
 1291. case CONTROL('P'):
 1292. vty_previous_line (vty);
 1293. break;
 1294. case CONTROL('T'):
 1295. vty_transpose_chars (vty);
 1296. break;
 1297. case CONTROL('U'):
 1298. vty_kill_line_from_beginning (vty);
 1299. break;
 1300. case CONTROL('W'):
 1301. vty_backward_kill_word (vty);
 1302. break;
 1303. case CONTROL('Z'):
 1304. vty_end_config (vty);
 1305. break;
 1306. case '\n':
 1307. case '\r':
 1308. vty_out (vty, "%s", VTY_NEWLINE);
 1309. vty_execute (vty);
 1310. break;
 1311. case '\t':
 1312. vty_complete_command (vty);
 1313. break;
 1314. case '?':
 1315. if (vty->node == AUTH_NODE || vty->node == AUTH_ENABLE_NODE)
 1316. vty_self_insert (vty, buf[i]);
 1317. else
 1318. vty_describe_command (vty);
 1319. break;
 1320. case '\033':
 1321. if (i + 1 < nbytes && buf[i + 1] == '[')
 1322. {
 1323. vty->escape = VTY_ESCAPE;
 1324. i++;
 1325. }
 1326. else
 1327. vty->escape = VTY_PRE_ESCAPE;
 1328. break;
 1329. default:
 1330. if (buf[i] > 31 && buf[i] < 127)
 1331. vty_self_insert (vty, buf[i]);
 1332. break;
 1333. }
 1334. }
 1335. /* Check status. */
 1336. if (vty->status == VTY_CLOSE)
 1337. vty_close (vty);
 1338. else
 1339. {
 1340. vty_event (VTY_WRITE, vty_sock, vty);
 1341. vty_event (VTY_READ, vty_sock, vty);
 1342. }
 1343. return 0;
 1344. }
 1345. /* Flush buffer to the vty. */
 1346. static int
 1347. vty_flush (struct thread *thread)
 1348. {
 1349. int erase;
 1350. buffer_status_t flushrc;
 1351. int vty_sock = THREAD_FD (thread);
 1352. struct vty *vty = THREAD_ARG (thread);
 1353. vty->t_write = NULL;
 1354. /* Tempolary disable read thread. */
 1355. if ((vty->lines == 0) && vty->t_read)
 1356. {
 1357. thread_cancel (vty->t_read);
 1358. vty->t_read = NULL;
 1359. }
 1360. /* Function execution continue. */
 1361. erase = ((vty->status == VTY_MORE || vty->status == VTY_MORELINE));
 1362. /* N.B. if width is 0, that means we don't know the window size. */
 1363. if ((vty->lines == 0) || (vty->width == 0))
 1364. flushrc = buffer_flush_available(vty->obuf, vty->fd);
 1365. else if (vty->status == VTY_MORELINE)
 1366. flushrc = buffer_flush_window(vty->obuf, vty->fd, vty->width,
 1367. 1, erase, 0);
 1368. else
 1369. flushrc = buffer_flush_window(vty->obuf, vty->fd, vty->width,
 1370. vty->lines >= 0 ? vty->lines :
 1371. vty->height,
 1372. erase, 0);
 1373. switch (flushrc)
 1374. {
 1375. case BUFFER_ERROR:
 1376. vty->monitor = 0; /* disable monitoring to avoid infinite recursion */
 1377. zlog_warn("buffer_flush failed on vty client fd %d, closing",
 1378. vty->fd);
 1379. buffer_reset(vty->obuf);
 1380. vty_close(vty);
 1381. return 0;
 1382. case BUFFER_EMPTY:
 1383. if (vty->status == VTY_CLOSE)
 1384. vty_close (vty);
 1385. else
 1386. {
 1387. vty->status = VTY_NORMAL;
 1388. if (vty->lines == 0)
 1389. vty_event (VTY_READ, vty_sock, vty);
 1390. }
 1391. break;
 1392. case BUFFER_PENDING:
 1393. /* There is more data waiting to be written. */
 1394. vty->status = VTY_MORE;
 1395. if (vty->lines == 0)
 1396. vty_event (VTY_WRITE, vty_sock, vty);
 1397. break;
 1398. }
 1399. return 0;
 1400. }
 1401. /* Create new vty structure. */
 1402. static struct vty *
 1403. vty_create (int vty_sock, union sockunion *su)
 1404. {
 1405. struct vty *vty;
 1406. /* Allocate new vty structure and set up default values. */
 1407. vty = vty_new ();
 1408. vty->fd = vty_sock;
 1409. vty->type = VTY_TERM;
 1410. vty->address = sockunion_su2str (su);
 1411. if (no_password_check)
 1412. {
 1413. if (restricted_mode)
 1414. vty->node = RESTRICTED_NODE;
 1415. else if (host.advanced)
 1416. vty->node = ENABLE_NODE;
 1417. else
 1418. vty->node = VIEW_NODE;
 1419. }
 1420. else
 1421. vty->node = AUTH_NODE;
 1422. vty->fail = 0;
 1423. vty->cp = 0;
 1424. vty_clear_buf (vty);
 1425. vty->length = 0;
 1426. memset (vty->hist, 0, sizeof (vty->hist));
 1427. vty->hp = 0;
 1428. vty->hindex = 0;
 1429. vector_set_index (vtyvec, vty_sock, vty);
 1430. vty->status = VTY_NORMAL;
 1431. vty->v_timeout = vty_timeout_val;
 1432. if (host.lines >= 0)
 1433. vty->lines = host.lines;
 1434. else
 1435. vty->lines = -1;
 1436. vty->iac = 0;
 1437. vty->iac_sb_in_progress = 0;
 1438. vty->sb_len = 0;
 1439. if (! no_password_check)
 1440. {
 1441. /* Vty is not available if password isn't set. */
 1442. if (host.password == NULL && host.password_encrypt == NULL)
 1443. {
 1444. vty_out (vty, "Vty password is not set.%s", VTY_NEWLINE);
 1445. vty->status = VTY_CLOSE;
 1446. vty_close (vty);
 1447. return NULL;
 1448. }
 1449. }
 1450. /* Say hello to the world. */
 1451. vty_hello (vty);
 1452. if (! no_password_check)
 1453. vty_out (vty, "%sUser Access Verification%s%s", VTY_NEWLINE, VTY_NEWLINE, VTY_NEWLINE);
 1454. /* Setting up terminal. */
 1455. vty_will_echo (vty);
 1456. vty_will_suppress_go_ahead (vty);
 1457. vty_dont_linemode (vty);
 1458. vty_do_window_size (vty);
 1459. /* vty_dont_lflow_ahead (vty); */
 1460. vty_prompt (vty);
 1461. /* Add read/write thread. */
 1462. vty_event (VTY_WRITE, vty_sock, vty);
 1463. vty_event (VTY_READ, vty_sock, vty);
 1464. return vty;
 1465. }
 1466. /* Accept connection from the network. */
 1467. static int
 1468. vty_accept (struct thread *thread)
 1469. {
 1470. int vty_sock;
 1471. struct vty *vty;
 1472. union sockunion su;
 1473. int ret;
 1474. unsigned int on;
 1475. int accept_sock;
 1476. struct prefix *p = NULL;
 1477. struct access_list *acl = NULL;
 1478. char *bufp;
 1479. accept_sock = THREAD_FD (thread);
 1480. /* We continue hearing vty socket. */
 1481. vty_event (VTY_SERV, accept_sock, NULL);
 1482. memset (&su, 0, sizeof (union sockunion));
 1483. /* We can handle IPv4 or IPv6 socket. */
 1484. vty_sock = sockunion_accept (accept_sock, &su);
 1485. if (vty_sock < 0)
 1486. {
 1487. zlog_warn ("can't accept vty socket : %s", safe_strerror (errno));
 1488. return -1;
 1489. }
 1490. set_nonblocking(vty_sock);
 1491. p = sockunion2hostprefix (&su);
 1492. /* VTY's accesslist apply. */
 1493. if (p->family == AF_INET && vty_accesslist_name)
 1494. {
 1495. if ((acl = access_list_lookup (AFI_IP, vty_accesslist_name)) &&
 1496. (access_list_apply (acl, p) == FILTER_DENY))
 1497. {
 1498. char *buf;
 1499. zlog (NULL, LOG_INFO, "Vty connection refused from %s",
 1500. (buf = sockunion_su2str (&su)));
 1501. free (buf);
 1502. close (vty_sock);
 1503. /* continue accepting connections */
 1504. vty_event (VTY_SERV, accept_sock, NULL);
 1505. prefix_free (p);
 1506. return 0;
 1507. }
 1508. }
 1509. #ifdef HAVE_IPV6
 1510. /* VTY's ipv6 accesslist apply. */
 1511. if (p->family == AF_INET6 && vty_ipv6_accesslist_name)
 1512. {
 1513. if ((acl = access_list_lookup (AFI_IP6, vty_ipv6_accesslist_name)) &&
 1514. (access_list_apply (acl, p) == FILTER_DENY))
 1515. {
 1516. char *buf;
 1517. zlog (NULL, LOG_INFO, "Vty connection refused from %s",
 1518. (buf = sockunion_su2str (&su)));
 1519. free (buf);
 1520. close (vty_sock);
 1521. /* continue accepting connections */
 1522. vty_event (VTY_SERV, accept_sock, NULL);
 1523. prefix_free (p);
 1524. return 0;
 1525. }
 1526. }
 1527. #endif /* HAVE_IPV6 */
 1528. prefix_free (p);
 1529. on = 1;
 1530. ret = setsockopt (vty_sock, IPPROTO_TCP, TCP_NODELAY,
 1531. (char *) &on, sizeof (on));
 1532. if (ret < 0)
 1533. zlog (NULL, LOG_INFO, "can't set sockopt to vty_sock : %s",
 1534. safe_strerror (errno));
 1535. zlog (NULL, LOG_INFO, "Vty connection from %s",
 1536. (bufp = sockunion_su2str (&su)));
 1537. if (bufp)
 1538. XFREE (MTYPE_TMP, bufp);
 1539. vty = vty_create (vty_sock, &su);
 1540. return 0;
 1541. }
 1542. #if defined(HAVE_IPV6) && !defined(NRL)
 1543. static void
 1544. vty_serv_sock_addrinfo (const char *hostname, unsigned short port)
 1545. {
 1546. int ret;
 1547. struct addrinfo req;
 1548. struct addrinfo *ainfo;
 1549. struct addrinfo *ainfo_save;
 1550. int sock;
 1551. char port_str[BUFSIZ];
 1552. memset (&req, 0, sizeof (struct addrinfo));
 1553. req.ai_flags = AI_PASSIVE;
 1554. req.ai_family = AF_UNSPEC;
 1555. req.ai_socktype = SOCK_STREAM;
 1556. sprintf (port_str, "%d", port);
 1557. port_str[sizeof (port_str) - 1] = '\0';
 1558. ret = getaddrinfo (hostname, port_str, &req, &ainfo);
 1559. if (ret != 0)
 1560. {
 1561. fprintf (stderr, "getaddrinfo failed: %s\n", gai_strerror (ret));
 1562. exit (1);
 1563. }
 1564. ainfo_save = ainfo;
 1565. do
 1566. {
 1567. if (ainfo->ai_family != AF_INET
 1568. #ifdef HAVE_IPV6
 1569. && ainfo->ai_family != AF_INET6
 1570. #endif /* HAVE_IPV6 */
 1571. )
 1572. continue;
 1573. sock = socket (ainfo->ai_family, ainfo->ai_socktype, ainfo->ai_protocol);
 1574. if (sock < 0)
 1575. continue;
 1576. sockopt_reuseaddr (sock);
 1577. sockopt_reuseport (sock);
 1578. ret = bind (sock, ainfo->ai_addr, ainfo->ai_addrlen);
 1579. if (ret < 0)
 1580. {
 1581. close (sock); /* Avoid sd leak. */
 1582. continue;
 1583. }
 1584. ret = listen (sock, 3);
 1585. if (ret < 0)
 1586. {
 1587. close (sock); /* Avoid sd leak. */
 1588. continue;
 1589. }
 1590. vty_event (VTY_SERV, sock, NULL);
 1591. }
 1592. while ((ainfo = ainfo->ai_next) != NULL);
 1593. freeaddrinfo (ainfo_save);
 1594. }
 1595. #endif /* HAVE_IPV6 && ! NRL */
 1596. /* Make vty server socket. */
 1597. static void
 1598. vty_serv_sock_family (const char* addr, unsigned short port, int family)
 1599. {
 1600. int ret;
 1601. union sockunion su;
 1602. int accept_sock;
 1603. void* naddr=NULL;
 1604. memset (&su, 0, sizeof (union sockunion));
 1605. su.sa.sa_family = family;
 1606. if(addr)
 1607. switch(family)
 1608. {
 1609. case AF_INET:
 1610. naddr=&su.sin.sin_addr;
 1611. #ifdef HAVE_IPV6
 1612. case AF_INET6:
 1613. naddr=&su.sin6.sin6_addr;
 1614. #endif
 1615. }
 1616. if(naddr)
 1617. switch(inet_pton(family,addr,naddr))
 1618. {
 1619. case -1:
 1620. zlog_err("bad address %s",addr);
 1621. naddr=NULL;
 1622. break;
 1623. case 0:
 1624. zlog_err("error translating address %s: %s",addr,safe_strerror(errno));
 1625. naddr=NULL;
 1626. }
 1627. /* Make new socket. */
 1628. accept_sock = sockunion_stream_socket (&su);
 1629. if (accept_sock < 0)
 1630. return;
 1631. /* This is server, so reuse address. */
 1632. sockopt_reuseaddr (accept_sock);
 1633. sockopt_reuseport (accept_sock);
 1634. /* Bind socket to universal address and given port. */
 1635. ret = sockunion_bind (accept_sock, &su, port, naddr);
 1636. if (ret < 0)
 1637. {
 1638. zlog_warn("can't bind socket");
 1639. close (accept_sock); /* Avoid sd leak. */
 1640. return;
 1641. }
 1642. /* Listen socket under queue 3. */
 1643. ret = listen (accept_sock, 3);
 1644. if (ret < 0)
 1645. {
 1646. zlog (NULL, LOG_WARNING, "can't listen socket");
 1647. close (accept_sock); /* Avoid sd leak. */
 1648. return;
 1649. }
 1650. /* Add vty server event. */
 1651. vty_event (VTY_SERV, accept_sock, NULL);
 1652. }
 1653. #ifdef VTYSH
 1654. /* For sockaddr_un. */
 1655. #include <sys/un.h>
 1656. /* VTY shell UNIX domain socket. */
 1657. static void
 1658. vty_serv_un (const char *path)
 1659. {
 1660. int ret;
 1661. int sock, len;
 1662. struct sockaddr_un serv;
 1663. mode_t old_mask;
 1664. struct zprivs_ids_t ids;
 1665. /* First of all, unlink existing socket */
 1666. unlink (path);
 1667. /* Set umask */
 1668. old_mask = umask (0007);
 1669. /* Make UNIX domain socket. */
 1670. sock = socket (AF_UNIX, SOCK_STREAM, 0);
 1671. if (sock < 0)
 1672. {
 1673. zlog_err("Cannot create unix stream socket: %s", safe_strerror(errno));
 1674. return;
 1675. }
 1676. /* Make server socket. */
 1677. memset (&serv, 0, sizeof (struct sockaddr_un));
 1678. serv.sun_family = AF_UNIX;
 1679. strncpy (serv.sun_path, path, strlen (path));
 1680. #ifdef HAVE_STRUCT_SOCKADDR_UN_SUN_LEN
 1681. len = serv.sun_len = SUN_LEN(&serv);
 1682. #else
 1683. len = sizeof (serv.sun_family) + strlen (serv.sun_path);
 1684. #endif /* HAVE_STRUCT_SOCKADDR_UN_SUN_LEN */
 1685. ret = bind (sock, (struct sockaddr *) &serv, len);
 1686. if (ret < 0)
 1687. {
 1688. zlog_err("Cannot bind path %s: %s", path, safe_strerror(errno));
 1689. close (sock); /* Avoid sd leak. */
 1690. return;
 1691. }
 1692. ret = listen (sock, 5);
 1693. if (ret < 0)
 1694. {
 1695. zlog_err("listen(fd %d) failed: %s", sock, safe_strerror(errno));
 1696. close (sock); /* Avoid sd leak. */
 1697. return;
 1698. }
 1699. umask (old_mask);
 1700. zprivs_get_ids(&ids);
 1701. if (ids.gid_vty > 0)
 1702. {
 1703. /* set group of socket */
 1704. if ( chown (path, -1, ids.gid_vty) )
 1705. {
 1706. zlog_err ("vty_serv_un: could chown socket, %s",
 1707. safe_strerror (errno) );
 1708. }
 1709. }
 1710. vty_event (VTYSH_SERV, sock, NULL);
 1711. }
 1712. /* #define VTYSH_DEBUG 1 */
 1713. static int
 1714. vtysh_accept (struct thread *thread)
 1715. {
 1716. int accept_sock;
 1717. int sock;
 1718. int client_len;
 1719. struct sockaddr_un client;
 1720. struct vty *vty;
 1721. accept_sock = THREAD_FD (thread);
 1722. vty_event (VTYSH_SERV, accept_sock, NULL);
 1723. memset (&client, 0, sizeof (struct sockaddr_un));
 1724. client_len = sizeof (struct sockaddr_un);
 1725. sock = accept (accept_sock, (struct sockaddr *) &client,
 1726. (socklen_t *) &client_len);
 1727. if (sock < 0)
 1728. {
 1729. zlog_warn ("can't accept vty socket : %s", safe_strerror (errno));
 1730. return -1;
 1731. }
 1732. if (set_nonblocking(sock) < 0)
 1733. {
 1734. zlog_warn ("vtysh_accept: could not set vty socket %d to non-blocking,"
 1735. " %s, closing", sock, safe_strerror (errno));
 1736. close (sock);
 1737. return -1;
 1738. }
 1739. #ifdef VTYSH_DEBUG
 1740. printf ("VTY shell accept\n");
 1741. #endif /* VTYSH_DEBUG */
 1742. vty = vty_new ();
 1743. vty->fd = sock;
 1744. vty->type = VTY_SHELL_SERV;
 1745. vty->node = VIEW_NODE;
 1746. vty_event (VTYSH_READ, sock, vty);
 1747. return 0;
 1748. }
 1749. static int
 1750. vtysh_flush(struct vty *vty)
 1751. {
 1752. switch (buffer_flush_available(vty->obuf, vty->fd))
 1753. {
 1754. case BUFFER_PENDING:
 1755. vty_event(VTYSH_WRITE, vty->fd, vty);
 1756. break;
 1757. case BUFFER_ERROR:
 1758. vty->monitor = 0; /* disable monitoring to avoid infinite recursion */
 1759. zlog_warn("%s: write error to fd %d, closing", __func__, vty->fd);
 1760. buffer_reset(vty->obuf);
 1761. vty_close(vty);
 1762. return -1;
 1763. break;
 1764. case BUFFER_EMPTY:
 1765. break;
 1766. }
 1767. return 0;
 1768. }
 1769. static int
 1770. vtysh_read (struct thread *thread)
 1771. {
 1772. int ret;
 1773. int sock;
 1774. int nbytes;
 1775. struct vty *vty;
 1776. unsigned char buf[VTY_READ_BUFSIZ];
 1777. unsigned char *p;
 1778. u_char header[4] = {0, 0, 0, 0};
 1779. sock = THREAD_FD (thread);
 1780. vty = THREAD_ARG (thread);
 1781. vty->t_read = NULL;
 1782. if ((nbytes = read (sock, buf, VTY_READ_BUFSIZ)) <= 0)
 1783. {
 1784. if (nbytes < 0)
 1785. {
 1786. if (ERRNO_IO_RETRY(errno))
 1787. {
 1788. vty_event (VTYSH_READ, sock, vty);
 1789. return 0;
 1790. }
 1791. vty->monitor = 0; /* disable monitoring to avoid infinite recursion */
 1792. zlog_warn("%s: read failed on vtysh client fd %d, closing: %s",
 1793. __func__, sock, safe_strerror(errno));
 1794. }
 1795. buffer_reset(vty->obuf);
 1796. vty_close (vty);
 1797. #ifdef VTYSH_DEBUG
 1798. printf ("close vtysh\n");
 1799. #endif /* VTYSH_DEBUG */
 1800. return 0;
 1801. }
 1802. #ifdef VTYSH_DEBUG
 1803. printf ("line: %.*s\n", nbytes, buf);
 1804. #endif /* VTYSH_DEBUG */
 1805. for (p = buf; p < buf+nbytes; p++)
 1806. {
 1807. vty_ensure(vty, vty->length+1);
 1808. vty->buf[vty->length++] = *p;
 1809. if (*p == '\0')
 1810. {
 1811. /* Pass this line to parser. */
 1812. ret = vty_execute (vty);
 1813. /* Note that vty_execute clears the command buffer and resets
 1814. vty->length to 0. */
 1815. /* Return result. */
 1816. #ifdef VTYSH_DEBUG
 1817. printf ("result: %d\n", ret);
 1818. printf ("vtysh node: %d\n", vty->node);
 1819. #endif /* VTYSH_DEBUG */
 1820. header[3] = ret;
 1821. buffer_put(vty->obuf, header, 4);
 1822. if (!vty->t_write && (vtysh_flush(vty) < 0))
 1823. /* Try to flush results; exit if a write error occurs. */
 1824. return 0;
 1825. }
 1826. }
 1827. vty_event (VTYSH_READ, sock, vty);
 1828. return 0;
 1829. }
 1830. static int
 1831. vtysh_write (struct thread *thread)
 1832. {
 1833. struct vty *vty = THREAD_ARG (thread);
 1834. vty->t_write = NULL;
 1835. vtysh_flush(vty);
 1836. return 0;
 1837. }
 1838. #endif /* VTYSH */
 1839. /* Determine address family to bind. */
 1840. void
 1841. vty_serv_sock (const char *addr, unsigned short port, const char *path)
 1842. {
 1843. /* If port is set to 0, do not listen on TCP/IP at all! */
 1844. if (port)
 1845. {
 1846. #ifdef HAVE_IPV6
 1847. #ifdef NRL
 1848. vty_serv_sock_family (addr, port, AF_INET);
 1849. vty_serv_sock_family (addr, port, AF_INET6);
 1850. #else /* ! NRL */
 1851. vty_serv_sock_addrinfo (addr, port);
 1852. #endif /* NRL*/
 1853. #else /* ! HAVE_IPV6 */
 1854. vty_serv_sock_family (addr,port, AF_INET);
 1855. #endif /* HAVE_IPV6 */
 1856. }
 1857. #ifdef VTYSH
 1858. vty_serv_un (path);
 1859. #endif /* VTYSH */
 1860. }
 1861. /* Close vty interface. Warning: call this only from functions that
 1862. will be careful not to access the vty afterwards (since it has
 1863. now been freed). This is safest from top-level functions (called
 1864. directly by the thread dispatcher). */
 1865. void
 1866. vty_close (struct vty *vty)
 1867. {
 1868. int i;
 1869. /* Cancel threads.*/
 1870. if (vty->t_read)
 1871. thread_cancel (vty->t_read);
 1872. if (vty->t_write)
 1873. thread_cancel (vty->t_write);
 1874. if (vty->t_timeout)
 1875. thread_cancel (vty->t_timeout);
 1876. /* Flush buffer. */
 1877. buffer_flush_all (vty->obuf, vty->fd);
 1878. /* Free input buffer. */
 1879. buffer_free (vty->obuf);
 1880. /* Free command history. */
 1881. for (i = 0; i < VTY_MAXHIST; i++)
 1882. if (vty->hist[i])
 1883. XFREE (MTYPE_VTY_HIST, vty->hist[i]);
 1884. /* Unset vector. */
 1885. vector_unset (vtyvec, vty->fd);
 1886. /* Close socket. */
 1887. if (vty->fd > 0)
 1888. close (vty->fd);
 1889. if (vty->address)
 1890. XFREE (MTYPE_TMP, vty->address);
 1891. if (vty->buf)
 1892. XFREE (MTYPE_VTY, vty->buf);
 1893. /* Check configure. */
 1894. vty_config_unlock (vty);
 1895. /* OK free vty. */
 1896. XFREE (MTYPE_VTY, vty);
 1897. }
 1898. /* When time out occur output message then close connection. */
 1899. static int
 1900. vty_timeout (struct thread *thread)
 1901. {
 1902. struct vty *vty;
 1903. vty = THREAD_ARG (thread);
 1904. vty->t_timeout = NULL;
 1905. vty->v_timeout = 0;
 1906. /* Clear buffer*/
 1907. buffer_reset (vty->obuf);
 1908. vty_out (vty, "%sVty connection is timed out.%s", VTY_NEWLINE, VTY_NEWLINE);
 1909. /* Close connection. */
 1910. vty->status = VTY_CLOSE;
 1911. vty_close (vty);
 1912. return 0;
 1913. }
 1914. /* Read up configuration file from file_name. */
 1915. static void
 1916. vty_read_file (FILE *confp)
 1917. {
 1918. int ret;
 1919. struct vty *vty;
 1920. vty = vty_new ();
 1921. vty->fd = 0; /* stdout */
 1922. vty->type = VTY_TERM;
 1923. vty->node = CONFIG_NODE;
 1924. /* Execute configuration file */
 1925. ret = config_from_file (vty, confp);
 1926. if ( !((ret == CMD_SUCCESS) || (ret == CMD_ERR_NOTHING_TODO)) )
 1927. {
 1928. switch (ret)
 1929. {
 1930. case CMD_ERR_AMBIGUOUS:
 1931. fprintf (stderr, "Ambiguous command.\n");
 1932. break;
 1933. case CMD_ERR_NO_MATCH:
 1934. fprintf (stderr, "There is no such command.\n");
 1935. break;
 1936. }
 1937. fprintf (stderr, "Error occured during reading below line.\n%s\n",
 1938. vty->buf);
 1939. vty_close (vty);
 1940. exit (1);
 1941. }
 1942. vty_close (vty);
 1943. }
 1944. static FILE *
 1945. vty_use_backup_config (char *fullpath)
 1946. {
 1947. char *fullpath_sav, *fullpath_tmp;
 1948. FILE *ret = NULL;
 1949. struct stat buf;
 1950. int tmp, sav;
 1951. int c;
 1952. char buffer[512];
 1953. fullpath_sav = malloc (strlen (fullpath) + strlen (CONF_BACKUP_EXT) + 1);
 1954. strcpy (fullpath_sav, fullpath);
 1955. strcat (fullpath_sav, CONF_BACKUP_EXT);
 1956. if (stat (fullpath_sav, &buf) == -1)
 1957. {
 1958. free (fullpath_sav);
 1959. return NULL;
 1960. }
 1961. fullpath_tmp = malloc (strlen (fullpath) + 8);
 1962. sprintf (fullpath_tmp, "%s.XXXXXX", fullpath);
 1963. /* Open file to configuration write. */
 1964. tmp = mkstemp (fullpath_tmp);
 1965. if (tmp < 0)
 1966. {
 1967. free (fullpath_sav);
 1968. free (fullpath_tmp);
 1969. return NULL;
 1970. }
 1971. sav = open (fullpath_sav, O_RDONLY);
 1972. if (sav < 0)
 1973. {
 1974. unlink (fullpath_tmp);
 1975. free (fullpath_sav);
 1976. free (fullpath_tmp);
 1977. return NULL;
 1978. }
 1979. while((c = read (sav, buffer, 512)) > 0)
 1980. write (tmp, buffer, c);
 1981. close (sav);
 1982. close (tmp);
 1983. if (chmod(fullpath_tmp, CONFIGFILE_MASK) != 0)
 1984. {
 1985. unlink (fullpath_tmp);
 1986. free (fullpath_sav);
 1987. free (fullpath_tmp);
 1988. return NULL;
 1989. }
 1990. if (link (fullpath_tmp, fullpath) == 0)
 1991. ret = fopen (fullpath, "r");
 1992. unlink (fullpath_tmp);
 1993. free (fullpath_sav);
 1994. free (fullpath_tmp);
 1995. return ret;
 1996. }
 1997. /* Read up configuration file from file_name. */
 1998. void
 1999. vty_read_config (char *config_file,
 2000. char *config_default_dir)
 2001. {
 2002. char cwd[MAXPATHLEN];
 2003. FILE *confp = NULL;
 2004. char *fullpath;
 2005. char *tmp = NULL;
 2006. /* If -f flag specified. */
 2007. if (config_file != NULL)
 2008. {
 2009. if (! IS_DIRECTORY_SEP (config_file[0]))
 2010. {
 2011. getcwd (cwd, MAXPATHLEN);
 2012. tmp = XMALLOC (MTYPE_TMP,
 2013. strlen (cwd) + strlen (config_file) + 2);
 2014. sprintf (tmp, "%s/%s", cwd, config_file);
 2015. fullpath = tmp;
 2016. }
 2017. else
 2018. fullpath = config_file;
 2019. confp = fopen (fullpath, "r");
 2020. if (confp == NULL)
 2021. {
 2022. fprintf (stderr, "%s: failed to open configuration file %s: %s\n",
 2023. __func__, fullpath, safe_strerror (errno));
 2024. confp = vty_use_backup_config (fullpath);
 2025. if (confp)
 2026. fprintf (stderr, "WARNING: using backup configuration file!\n");
 2027. else
 2028. {
 2029. fprintf (stderr, "can't open configuration file [%s]\n",
 2030. config_file);
 2031. exit(1);
 2032. }
 2033. }
 2034. }
 2035. else
 2036. {
 2037. #ifdef VTYSH
 2038. int ret;
 2039. struct stat conf_stat;
 2040. /* !!!!PLEASE LEAVE!!!!
 2041. * This is NEEDED for use with vtysh -b, or else you can get
 2042. * a real configuration food fight with a lot garbage in the
 2043. * merged configuration file it creates coming from the per
 2044. * daemon configuration files. This also allows the daemons
 2045. * to start if there default configuration file is not
 2046. * present or ignore them, as needed when using vtysh -b to
 2047. * configure the daemons at boot - MAG
 2048. */
 2049. /* Stat for vtysh Zebra.conf, if found startup and wait for
 2050. * boot configuration
 2051. */
 2052. if ( strstr(config_default_dir, "vtysh") == NULL)
 2053. {
 2054. ret = stat (integrate_default, &conf_stat);
 2055. if (ret >= 0)
 2056. return;
 2057. }
 2058. #endif /* VTYSH */
 2059. confp = fopen (config_default_dir, "r");
 2060. if (confp == NULL)
 2061. {
 2062. fprintf (stderr, "%s: failed to open configuration file %s: %s\n",
 2063. __func__, config_default_dir, safe_strerror (errno));
 2064. confp = vty_use_backup_config (config_default_dir);
 2065. if (confp)
 2066. {
 2067. fprintf (stderr, "WARNING: using backup configuration file!\n");
 2068. fullpath = config_default_dir;
 2069. }
 2070. else
 2071. {
 2072. fprintf (stderr, "can't open configuration file [%s]\n",
 2073. config_default_dir);
 2074. exit (1);
 2075. }
 2076. }
 2077. else
 2078. fullpath = config_default_dir;
 2079. }
 2080. vty_read_file (confp);
 2081. fclose (confp);
 2082. host_config_set (fullpath);
 2083. if (tmp)
 2084. XFREE (MTYPE_TMP, fullpath);
 2085. }
 2086. /* Small utility function which output log to the VTY. */
 2087. void
 2088. vty_log (const char *level, const char *proto_str,
 2089. const char *format, struct timestamp_control *ctl, va_list va)
 2090. {
 2091. unsigned int i;
 2092. struct vty *vty;
 2093. if (!vtyvec)
 2094. return;
 2095. for (i = 0; i < vector_active (vtyvec); i++)
 2096. if ((vty = vector_slot (vtyvec, i)) != NULL)
 2097. if (vty->monitor)
 2098. {
 2099. va_list ac;
 2100. va_copy(ac, va);
 2101. vty_log_out (vty, level, proto_str, format, ctl, ac);
 2102. va_end(ac);
 2103. }
 2104. }
 2105. /* Async-signal-safe version of vty_log for fixed strings. */
 2106. void
 2107. vty_log_fixed (const char *buf, size_t len)
 2108. {
 2109. unsigned int i;
 2110. struct iovec iov[2];
 2111. /* vty may not have been initialised */
 2112. if (!vtyvec)
 2113. return;
 2114. iov[0].iov_base = (void *)buf;
 2115. iov[0].iov_len = len;
 2116. iov[1].iov_base = (void *)"\r\n";
 2117. iov[1].iov_len = 2;
 2118. for (i = 0; i < vector_active (vtyvec); i++)
 2119. {
 2120. struct vty *vty;
 2121. if (((vty = vector_slot (vtyvec, i)) != NULL) && vty->monitor)
 2122. /* N.B. We don't care about the return code, since process is
 2123. most likely just about to die anyway. */
 2124. writev(vty->fd, iov, 2);
 2125. }
 2126. }
 2127. int
 2128. vty_config_lock (struct vty *vty)
 2129. {
 2130. if (vty_config == 0)
 2131. {
 2132. vty->config = 1;
 2133. vty_config = 1;
 2134. }
 2135. return vty->config;
 2136. }
 2137. int
 2138. vty_config_unlock (struct vty *vty)
 2139. {
 2140. if (vty_config == 1 && vty->config == 1)
 2141. {
 2142. vty->config = 0;
 2143. vty_config = 0;
 2144. }
 2145. return vty->config;
 2146. }
 2147. /* Master of the threads. */
 2148. static struct thread_master *master;
 2149. static void
 2150. vty_event (enum event event, int sock, struct vty *vty)
 2151. {
 2152. struct thread *vty_serv_thread;
 2153. switch (event)
 2154. {
 2155. case VTY_SERV:
 2156. vty_serv_thread = thread_add_read (master, vty_accept, vty, sock);
 2157. vector_set_index (Vvty_serv_thread, sock, vty_serv_thread);
 2158. break;
 2159. #ifdef VTYSH
 2160. case VTYSH_SERV:
 2161. thread_add_read (master, vtysh_accept, vty, sock);
 2162. break;
 2163. case VTYSH_READ:
 2164. vty->t_read = thread_add_read (master, vtysh_read, vty, sock);
 2165. break;
 2166. case VTYSH_WRITE:
 2167. vty->t_write = thread_add_write (master, vtysh_write, vty, sock);
 2168. break;
 2169. #endif /* VTYSH */
 2170. case VTY_READ:
 2171. vty->t_read = thread_add_read (master, vty_read, vty, sock);
 2172. /* Time out treatment. */
 2173. if (vty->v_timeout)
 2174. {
 2175. if (vty->t_timeout)
 2176. thread_cancel (vty->t_timeout);
 2177. vty->t_timeout =
 2178. thread_add_timer (master, vty_timeout, vty, vty->v_timeout);
 2179. }
 2180. break;
 2181. case VTY_WRITE:
 2182. if (! vty->t_write)
 2183. vty->t_write = thread_add_write (master, vty_flush, vty, sock);
 2184. break;
 2185. case VTY_TIMEOUT_RESET:
 2186. if (vty->t_timeout)
 2187. {
 2188. thread_cancel (vty->t_timeout);
 2189. vty->t_timeout = NULL;
 2190. }
 2191. if (vty->v_timeout)
 2192. {
 2193. vty->t_timeout =
 2194. thread_add_timer (master, vty_timeout, vty, vty->v_timeout);
 2195. }
 2196. break;
 2197. }
 2198. }
 2199. DEFUN (config_who,
 2200. config_who_cmd,
 2201. "who",
 2202. "Display who is on vty\n")
 2203. {
 2204. unsigned int i;
 2205. struct vty *v;
 2206. for (i = 0; i < vector_active (vtyvec); i++)
 2207. if ((v = vector_slot (vtyvec, i)) != NULL)
 2208. vty_out (vty, "%svty[%d] connected from %s.%s",
 2209. v->config ? "*" : " ",
 2210. i, v->address, VTY_NEWLINE);
 2211. return CMD_SUCCESS;
 2212. }
 2213. /* Move to vty configuration mode. */
 2214. DEFUN (line_vty,
 2215. line_vty_cmd,
 2216. "line vty",
 2217. "Configure a terminal line\n"
 2218. "Virtual terminal\n")
 2219. {
 2220. vty->node = VTY_NODE;
 2221. return CMD_SUCCESS;
 2222. }
 2223. /* Set time out value. */
 2224. static int
 2225. exec_timeout (struct vty *vty, const char *min_str, const char *sec_str)
 2226. {
 2227. unsigned long timeout = 0;
 2228. /* min_str and sec_str are already checked by parser. So it must be
 2229. all digit string. */
 2230. if (min_str)
 2231. {
 2232. timeout = strtol (min_str, NULL, 10);
 2233. timeout *= 60;
 2234. }
 2235. if (sec_str)
 2236. timeout += strtol (sec_str, NULL, 10);
 2237. vty_timeout_val = timeout;
 2238. vty->v_timeout = timeout;
 2239. vty_event (VTY_TIMEOUT_RESET, 0, vty);
 2240. return CMD_SUCCESS;
 2241. }
 2242. DEFUN (exec_timeout_min,
 2243. exec_timeout_min_cmd,
 2244. "exec-timeout <0-35791>",
 2245. "Set timeout value\n"
 2246. "Timeout value in minutes\n")
 2247. {
 2248. return exec_timeout (vty, argv[0], NULL);
 2249. }
 2250. DEFUN (exec_timeout_sec,
 2251. exec_timeout_sec_cmd,
 2252. "exec-timeout <0-35791> <0-2147483>",
 2253. "Set the EXEC timeout\n"
 2254. "Timeout in minutes\n"
 2255. "Timeout in seconds\n")
 2256. {
 2257. return exec_timeout (vty, argv[0], argv[1]);
 2258. }
 2259. DEFUN (no_exec_timeout,
 2260. no_exec_timeout_cmd,
 2261. "no exec-timeout",
 2262. NO_STR
 2263. "Set the EXEC timeout\n")
 2264. {
 2265. return exec_timeout (vty, NULL, NULL);
 2266. }
 2267. /* Set vty access class. */
 2268. DEFUN (vty_access_class,
 2269. vty_access_class_cmd,
 2270. "access-class WORD",
 2271. "Filter connections based on an IP access list\n"
 2272. "IP access list\n")
 2273. {
 2274. if (vty_accesslist_name)
 2275. XFREE(MTYPE_VTY, vty_accesslist_name);
 2276. vty_accesslist_name = XSTRDUP(MTYPE_VTY, argv[0]);
 2277. return CMD_SUCCESS;
 2278. }
 2279. /* Clear vty access class. */
 2280. DEFUN (no_vty_access_class,
 2281. no_vty_access_class_cmd,
 2282. "no access-class [WORD]",
 2283. NO_STR
 2284. "Filter connections based on an IP access list\n"
 2285. "IP access list\n")
 2286. {
 2287. if (! vty_accesslist_name || (argc && strcmp(vty_accesslist_name, argv[0])))
 2288. {
 2289. vty_out (vty, "Access-class is not currently applied to vty%s",
 2290. VTY_NEWLINE);
 2291. return CMD_WARNING;
 2292. }
 2293. XFREE(MTYPE_VTY, vty_accesslist_name);
 2294. vty_accesslist_name = NULL;
 2295. return CMD_SUCCESS;
 2296. }
 2297. #ifdef HAVE_IPV6
 2298. /* Set vty access class. */
 2299. DEFUN (vty_ipv6_access_class,
 2300. vty_ipv6_access_class_cmd,
 2301. "ipv6 access-class WORD",
 2302. IPV6_STR
 2303. "Filter connections based on an IP access list\n"
 2304. "IPv6 access list\n")
 2305. {
 2306. if (vty_ipv6_accesslist_name)
 2307. XFREE(MTYPE_VTY, vty_ipv6_accesslist_name);
 2308. vty_ipv6_accesslist_name = XSTRDUP(MTYPE_VTY, argv[0]);
 2309. return CMD_SUCCESS;
 2310. }
 2311. /* Clear vty access class. */
 2312. DEFUN (no_vty_ipv6_access_class,
 2313. no_vty_ipv6_access_class_cmd,
 2314. "no ipv6 access-class [WORD]",
 2315. NO_STR
 2316. IPV6_STR
 2317. "Filter connections based on an IP access list\n"
 2318. "IPv6 access list\n")
 2319. {
 2320. if (! vty_ipv6_accesslist_name ||
 2321. (argc && strcmp(vty_ipv6_accesslist_name, argv[0])))
 2322. {
 2323. vty_out (vty, "IPv6 access-class is not currently applied to vty%s",
 2324. VTY_NEWLINE);
 2325. return CMD_WARNING;
 2326. }
 2327. XFREE(MTYPE_VTY, vty_ipv6_accesslist_name);
 2328. vty_ipv6_accesslist_name = NULL;
 2329. return CMD_SUCCESS;
 2330. }
 2331. #endif /* HAVE_IPV6 */
 2332. /* vty login. */
 2333. DEFUN (vty_login,
 2334. vty_login_cmd,
 2335. "login",
 2336. "Enable password checking\n")
 2337. {
 2338. no_password_check = 0;
 2339. return CMD_SUCCESS;
 2340. }
 2341. DEFUN (no_vty_login,
 2342. no_vty_login_cmd,
 2343. "no login",
 2344. NO_STR
 2345. "Enable password checking\n")
 2346. {
 2347. no_password_check = 1;
 2348. return CMD_SUCCESS;
 2349. }
 2350. /* initial mode. */
 2351. DEFUN (vty_restricted_mode,
 2352. vty_restricted_mode_cmd,
 2353. "anonymous restricted",
 2354. "Restrict view commands available in anonymous, unauthenticated vty\n")
 2355. {
 2356. restricted_mode = 1;
 2357. return CMD_SUCCESS;
 2358. }
 2359. DEFUN (vty_no_restricted_mode,
 2360. vty_no_restricted_mode_cmd,
 2361. "no anonymous restricted",
 2362. NO_STR
 2363. "Enable password checking\n")
 2364. {
 2365. restricted_mode = 0;
 2366. return CMD_SUCCESS;
 2367. }
 2368. DEFUN (service_advanced_vty,
 2369. service_advanced_vty_cmd,
 2370. "service advanced-vty",
 2371. "Set up miscellaneous service\n"
 2372. "Enable advanced mode vty interface\n")
 2373. {
 2374. host.advanced = 1;
 2375. return CMD_SUCCESS;
 2376. }
 2377. DEFUN (no_service_advanced_vty,
 2378. no_service_advanced_vty_cmd,
 2379. "no service advanced-vty",
 2380. NO_STR
 2381. "Set up miscellaneous service\n"
 2382. "Enable advanced mode vty interface\n")
 2383. {
 2384. host.advanced = 0;
 2385. return CMD_SUCCESS;
 2386. }
 2387. DEFUN (terminal_monitor,
 2388. terminal_monitor_cmd,
 2389. "terminal monitor",
 2390. "Set terminal line parameters\n"
 2391. "Copy debug output to the current terminal line\n")
 2392. {
 2393. vty->monitor = 1;
 2394. return CMD_SUCCESS;
 2395. }
 2396. DEFUN (terminal_no_monitor,
 2397. terminal_no_monitor_cmd,
 2398. "terminal no monitor",
 2399. "Set terminal line parameters\n"
 2400. NO_STR
 2401. "Copy debug output to the current terminal line\n")
 2402. {
 2403. vty->monitor = 0;
 2404. return CMD_SUCCESS;
 2405. }
 2406. ALIAS (terminal_no_monitor,
 2407. no_terminal_monitor_cmd,
 2408. "no terminal monitor",
 2409. NO_STR
 2410. "Set terminal line parameters\n"
 2411. "Copy debug output to the current terminal line\n")
 2412. DEFUN (show_history,
 2413. show_history_cmd,
 2414. "show history",
 2415. SHOW_STR
 2416. "Display the session command history\n")
 2417. {
 2418. int index;
 2419. for (index = vty->hindex + 1; index != vty->hindex;)
 2420. {
 2421. if (index == VTY_MAXHIST)
 2422. {
 2423. index = 0;
 2424. continue;
 2425. }
 2426. if (vty->hist[index] != NULL)
 2427. vty_out (vty, " %s%s", vty->hist[index], VTY_NEWLINE);
 2428. index++;
 2429. }
 2430. return CMD_SUCCESS;
 2431. }
 2432. /* Display current configuration. */
 2433. static int
 2434. vty_config_write (struct vty *vty)
 2435. {
 2436. vty_out (vty, "line vty%s", VTY_NEWLINE);
 2437. if (vty_accesslist_name)
 2438. vty_out (vty, " access-class %s%s",
 2439. vty_accesslist_name, VTY_NEWLINE);
 2440. if (vty_ipv6_accesslist_name)
 2441. vty_out (vty, " ipv6 access-class %s%s",
 2442. vty_ipv6_accesslist_name, VTY_NEWLINE);
 2443. /* exec-timeout */
 2444. if (vty_timeout_val != VTY_TIMEOUT_DEFAULT)
 2445. vty_out (vty, " exec-timeout %ld %ld%s",
 2446. vty_timeout_val / 60,
 2447. vty_timeout_val % 60, VTY_NEWLINE);
 2448. /* login */
 2449. if (no_password_check)
 2450. vty_out (vty, " no login%s", VTY_NEWLINE);
 2451. if (restricted_mode != restricted_mode_default)
 2452. {
 2453. if (restricted_mode_default)
 2454. vty_out (vty, " no anonymous restricted%s", VTY_NEWLINE);
 2455. else
 2456. vty_out (vty, " anonymous restricted%s", VTY_NEWLINE);
 2457. }
 2458. vty_out (vty, "!%s", VTY_NEWLINE);
 2459. return CMD_SUCCESS;
 2460. }
 2461. struct cmd_node vty_node =
 2462. {
 2463. VTY_NODE,
 2464. "%s(config-line)# ",
 2465. 1,
 2466. };
 2467. /* Reset all VTY status. */
 2468. void
 2469. vty_reset ()
 2470. {
 2471. unsigned int i;
 2472. struct vty *vty;
 2473. struct thread *vty_serv_thread;
 2474. for (i = 0; i < vector_active (vtyvec); i++)
 2475. if ((vty = vector_slot (vtyvec, i)) != NULL)
 2476. {
 2477. buffer_reset (vty->obuf);
 2478. vty->status = VTY_CLOSE;
 2479. vty_close (vty);
 2480. }
 2481. for (i = 0; i < vector_active (Vvty_serv_thread); i++)
 2482. if ((vty_serv_thread = vector_slot (Vvty_serv_thread, i)) != NULL)
 2483. {
 2484. thread_cancel (vty_serv_thread);
 2485. vector_slot (Vvty_serv_thread, i) = NULL;
 2486. close (i);
 2487. }
 2488. vty_timeout_val = VTY_TIMEOUT_DEFAULT;
 2489. if (vty_accesslist_name)
 2490. {
 2491. XFREE(MTYPE_VTY, vty_accesslist_name);
 2492. vty_accesslist_name = NULL;
 2493. }
 2494. if (vty_ipv6_accesslist_name)
 2495. {
 2496. XFREE(MTYPE_VTY, vty_ipv6_accesslist_name);
 2497. vty_ipv6_accesslist_name = NULL;
 2498. }
 2499. }
 2500. static void
 2501. vty_save_cwd (void)
 2502. {
 2503. char cwd[MAXPATHLEN];
 2504. char *c;
 2505. c = getcwd (cwd, MAXPATHLEN);
 2506. if (!c)
 2507. {
 2508. chdir (SYSCONFDIR);
 2509. getcwd (cwd, MAXPATHLEN);
 2510. }
 2511. vty_cwd = XMALLOC (MTYPE_TMP, strlen (cwd) + 1);
 2512. strcpy (vty_cwd, cwd);
 2513. }
 2514. char *
 2515. vty_get_cwd ()
 2516. {
 2517. return vty_cwd;
 2518. }
 2519. int
 2520. vty_shell (struct vty *vty)
 2521. {
 2522. return vty->type == VTY_SHELL ? 1 : 0;
 2523. }
 2524. int
 2525. vty_shell_serv (struct vty *vty)
 2526. {
 2527. return vty->type == VTY_SHELL_SERV ? 1 : 0;
 2528. }
 2529. void
 2530. vty_init_vtysh ()
 2531. {
 2532. vtyvec = vector_init (VECTOR_MIN_SIZE);
 2533. }
 2534. /* Install vty's own commands like `who' command. */
 2535. void
 2536. vty_init (struct thread_master *master_thread)
 2537. {
 2538. /* For further configuration read, preserve current directory. */
 2539. vty_save_cwd ();
 2540. vtyvec = vector_init (VECTOR_MIN_SIZE);
 2541. master = master_thread;
 2542. /* Initilize server thread vector. */
 2543. Vvty_serv_thread = vector_init (VECTOR_MIN_SIZE);
 2544. /* Install bgp top node. */
 2545. install_node (&vty_node, vty_config_write);
 2546. install_element (RESTRICTED_NODE, &config_who_cmd);
 2547. install_element (RESTRICTED_NODE, &show_history_cmd);
 2548. install_element (VIEW_NODE, &config_who_cmd);
 2549. install_element (VIEW_NODE, &show_history_cmd);
 2550. install_element (ENABLE_NODE, &config_who_cmd);
 2551. install_element (CONFIG_NODE, &line_vty_cmd);
 2552. install_element (CONFIG_NODE, &service_advanced_vty_cmd);
 2553. install_element (CONFIG_NODE, &no_service_advanced_vty_cmd);
 2554. install_element (CONFIG_NODE, &show_history_cmd);
 2555. install_element (ENABLE_NODE, &terminal_monitor_cmd);
 2556. install_element (ENABLE_NODE, &terminal_no_monitor_cmd);
 2557. install_element (ENABLE_NODE, &no_terminal_monitor_cmd);
 2558. install_element (ENABLE_NODE, &show_history_cmd);
 2559. install_default (VTY_NODE);
 2560. install_element (VTY_NODE, &exec_timeout_min_cmd);
 2561. install_element (VTY_NODE, &exec_timeout_sec_cmd);
 2562. install_element (VTY_NODE, &no_exec_timeout_cmd);
 2563. install_element (VTY_NODE, &vty_access_class_cmd);
 2564. install_element (VTY_NODE, &no_vty_access_class_cmd);
 2565. install_element (VTY_NODE, &vty_login_cmd);
 2566. install_element (VTY_NODE, &no_vty_login_cmd);
 2567. install_element (VTY_NODE, &vty_restricted_mode_cmd);
 2568. install_element (VTY_NODE, &vty_no_restricted_mode_cmd);
 2569. #ifdef HAVE_IPV6
 2570. install_element (VTY_NODE, &vty_ipv6_access_class_cmd);
 2571. install_element (VTY_NODE, &no_vty_ipv6_access_class_cmd);
 2572. #endif /* HAVE_IPV6 */
 2573. }
 2574. void
 2575. vty_terminate (void)
 2576. {
 2577. if (vty_cwd)
 2578. XFREE (MTYPE_TMP, vty_cwd);
 2579. if (vtyvec && Vvty_serv_thread)
 2580. {
 2581. vty_reset ();
 2582. vector_free (vtyvec);
 2583. vector_free (Vvty_serv_thread);
 2584. }
 2585. }