zebra_rib.c 84 KB


 1. /* Routing Information Base.
 2. * Copyright (C) 1997, 98, 99, 2001 Kunihiro Ishiguro
 3. *
 4. * This file is part of GNU Zebra.
 5. *
 6. * GNU Zebra is free software; you can redistribute it and/or modify it
 7. * under the terms of the GNU General Public License as published by the
 8. * Free Software Foundation; either version 2, or (at your option) any
 9. * later version.
 10. *
 11. * GNU Zebra is distributed in the hope that it will be useful, but
 12. * WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
 13. * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
 14. * General Public License for more details.
 15. *
 16. * You should have received a copy of the GNU General Public License
 17. * along with GNU Zebra; see the file COPYING. If not, write to the Free
 18. * Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA
 19. * 02111-1307, USA.
 20. */
 21. #include <zebra.h>
 22. #include "prefix.h"
 23. #include "table.h"
 24. #include "memory.h"
 25. #include "str.h"
 26. #include "command.h"
 27. #include "if.h"
 28. #include "log.h"
 29. #include "sockunion.h"
 30. #include "linklist.h"
 31. #include "thread.h"
 32. #include "workqueue.h"
 33. #include "prefix.h"
 34. #include "routemap.h"
 35. #include "vrf.h"
 36. #include "nexthop.h"
 37. #include "zebra/rib.h"
 38. #include "zebra/rt.h"
 39. #include "zebra/zserv.h"
 40. #include "zebra/redistribute.h"
 41. #include "zebra/debug.h"
 42. #include "zebra/zebra_fpm.h"
 43. #include "zebra/zebra_rnh.h"
 44. /* Default rtm_table for all clients */
 45. extern struct zebra_t zebrad;
 46. /* Hold time for RIB process, should be very minimal.
 47. * it is useful to able to set it otherwise for testing, hence exported
 48. * as global here for test-rig code.
 49. */
 50. int rib_process_hold_time = 10;
 51. /* Each route type's string and default distance value. */
 52. static const struct
 53. {
 54. int key;
 55. int distance;
 56. } route_info[ZEBRA_ROUTE_MAX] =
 57. {
 58. [ZEBRA_ROUTE_SYSTEM] = {ZEBRA_ROUTE_SYSTEM, 0},
 59. [ZEBRA_ROUTE_KERNEL] = {ZEBRA_ROUTE_KERNEL, 0},
 60. [ZEBRA_ROUTE_CONNECT] = {ZEBRA_ROUTE_CONNECT, 0},
 61. [ZEBRA_ROUTE_STATIC] = {ZEBRA_ROUTE_STATIC, 1},
 62. [ZEBRA_ROUTE_RIP] = {ZEBRA_ROUTE_RIP, 120},
 63. [ZEBRA_ROUTE_RIPNG] = {ZEBRA_ROUTE_RIPNG, 120},
 64. [ZEBRA_ROUTE_OSPF] = {ZEBRA_ROUTE_OSPF, 110},
 65. [ZEBRA_ROUTE_OSPF6] = {ZEBRA_ROUTE_OSPF6, 110},
 66. [ZEBRA_ROUTE_ISIS] = {ZEBRA_ROUTE_ISIS, 115},
 67. [ZEBRA_ROUTE_BGP] = {ZEBRA_ROUTE_BGP, 20 /* IBGP is 200. */},
 68. [ZEBRA_ROUTE_BABEL] = {ZEBRA_ROUTE_BABEL, 95},
 69. [ZEBRA_ROUTE_NHRP] = {ZEBRA_ROUTE_NHRP, 10},
 70. /* no entry/default: 150 */
 71. };
 72. /* RPF lookup behaviour */
 73. static enum multicast_mode ipv4_multicast_mode = MCAST_NO_CONFIG;
 74. static void __attribute__((format (printf, 4, 5)))
 75. _rnode_zlog(const char *_func, struct route_node *rn, int priority,
 76. const char *msgfmt, ...)
 77. {
 78. char prefix[PREFIX_STRLEN], buf[256];
 79. char msgbuf[512];
 80. va_list ap;
 81. va_start(ap, msgfmt);
 82. vsnprintf(msgbuf, sizeof(msgbuf), msgfmt, ap);
 83. va_end(ap);
 84. if (rn)
 85. {
 86. rib_table_info_t *info = rn->table->info;
 87. snprintf(buf, sizeof(buf), "%s%s vrf %u",
 88. prefix2str(&rn->p, prefix, sizeof(prefix)),
 89. info->safi == SAFI_MULTICAST ? " (MRIB)" : "",
 90. info->zvrf->vrf_id);
 91. }
 92. else
 93. {
 94. snprintf(buf, sizeof(buf), "{(route_node *) NULL}");
 95. }
 96. zlog (NULL, priority, "%s: %s: %s", _func, buf, msgbuf);
 97. }
 98. #define rnode_debug(node, ...) \
 99. _rnode_zlog(__func__, node, LOG_DEBUG, __VA_ARGS__)
 100. #define rnode_info(node, ...) \
 101. _rnode_zlog(__func__, node, LOG_INFO, __VA_ARGS__)
 102. /* Add nexthop to the end of a rib node's nexthop list */
 103. void
 104. rib_nexthop_add (struct rib *rib, struct nexthop *nexthop)
 105. {
 106. nexthop_add(&rib->nexthop, nexthop);
 107. rib->nexthop_num++;
 108. }
 109. /* Delete specified nexthop from the list. */
 110. static void
 111. rib_nexthop_delete (struct rib *rib, struct nexthop *nexthop)
 112. {
 113. if (nexthop->next)
 114. nexthop->next->prev = nexthop->prev;
 115. if (nexthop->prev)
 116. nexthop->prev->next = nexthop->next;
 117. else
 118. rib->nexthop = nexthop->next;
 119. rib->nexthop_num--;
 120. }
 121. struct nexthop *
 122. rib_nexthop_ifindex_add (struct rib *rib, ifindex_t ifindex)
 123. {
 124. struct nexthop *nexthop;
 125. nexthop = nexthop_new ();
 126. nexthop->type = NEXTHOP_TYPE_IFINDEX;
 127. nexthop->ifindex = ifindex;
 128. rib_nexthop_add (rib, nexthop);
 129. return nexthop;
 130. }
 131. struct nexthop *
 132. rib_nexthop_ifname_add (struct rib *rib, char *ifname)
 133. {
 134. struct nexthop *nexthop;
 135. nexthop = nexthop_new ();
 136. nexthop->type = NEXTHOP_TYPE_IFNAME;
 137. nexthop->ifname = XSTRDUP (MTYPE_TMP, ifname);
 138. rib_nexthop_add (rib, nexthop);
 139. return nexthop;
 140. }
 141. struct nexthop *
 142. rib_nexthop_ipv4_add (struct rib *rib, struct in_addr *ipv4, struct in_addr *src)
 143. {
 144. struct nexthop *nexthop;
 145. nexthop = nexthop_new ();
 146. nexthop->type = NEXTHOP_TYPE_IPV4;
 147. nexthop->gate.ipv4 = *ipv4;
 148. if (src)
 149. nexthop->src.ipv4 = *src;
 150. rib_nexthop_add (rib, nexthop);
 151. return nexthop;
 152. }
 153. struct nexthop *
 154. rib_nexthop_ipv4_ifindex_add (struct rib *rib, struct in_addr *ipv4,
 155. struct in_addr *src, ifindex_t ifindex)
 156. {
 157. struct nexthop *nexthop;
 158. nexthop = nexthop_new ();
 159. nexthop->type = NEXTHOP_TYPE_IPV4_IFINDEX;
 160. nexthop->gate.ipv4 = *ipv4;
 161. if (src)
 162. nexthop->src.ipv4 = *src;
 163. nexthop->ifindex = ifindex;
 164. rib_nexthop_add (rib, nexthop);
 165. return nexthop;
 166. }
 167. struct nexthop *
 168. rib_nexthop_ipv6_add (struct rib *rib, struct in6_addr *ipv6)
 169. {
 170. struct nexthop *nexthop;
 171. nexthop = nexthop_new ();
 172. nexthop->type = NEXTHOP_TYPE_IPV6;
 173. nexthop->gate.ipv6 = *ipv6;
 174. rib_nexthop_add (rib, nexthop);
 175. return nexthop;
 176. }
 177. static struct nexthop *
 178. rib_nexthop_ipv6_ifname_add (struct rib *rib, struct in6_addr *ipv6,
 179. char *ifname)
 180. {
 181. struct nexthop *nexthop;
 182. nexthop = nexthop_new ();
 183. nexthop->type = NEXTHOP_TYPE_IPV6_IFNAME;
 184. nexthop->gate.ipv6 = *ipv6;
 185. nexthop->ifname = XSTRDUP (MTYPE_TMP, ifname);
 186. rib_nexthop_add (rib, nexthop);
 187. return nexthop;
 188. }
 189. struct nexthop *
 190. rib_nexthop_ipv6_ifindex_add (struct rib *rib, struct in6_addr *ipv6,
 191. ifindex_t ifindex)
 192. {
 193. struct nexthop *nexthop;
 194. nexthop = nexthop_new ();
 195. nexthop->type = NEXTHOP_TYPE_IPV6_IFINDEX;
 196. nexthop->gate.ipv6 = *ipv6;
 197. nexthop->ifindex = ifindex;
 198. rib_nexthop_add (rib, nexthop);
 199. return nexthop;
 200. }
 201. struct nexthop *
 202. rib_nexthop_blackhole_add (struct rib *rib)
 203. {
 204. struct nexthop *nexthop;
 205. nexthop = nexthop_new ();
 206. nexthop->type = NEXTHOP_TYPE_BLACKHOLE;
 207. SET_FLAG (rib->flags, ZEBRA_FLAG_BLACKHOLE);
 208. rib_nexthop_add (rib, nexthop);
 209. return nexthop;
 210. }
 211. /* This method checks whether a recursive nexthop has at
 212. * least one resolved nexthop in the fib.
 213. */
 214. int
 215. nexthop_has_fib_child(struct nexthop *nexthop)
 216. {
 217. struct nexthop *nh;
 218. if (! CHECK_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_RECURSIVE))
 219. return 0;
 220. for (nh = nexthop->resolved; nh; nh = nh->next)
 221. if (CHECK_FLAG (nh->flags, NEXTHOP_FLAG_FIB))
 222. return 1;
 223. return 0;
 224. }
 225. /* If force flag is not set, do not modify falgs at all for uninstall
 226. the route from FIB. */
 227. static int
 228. nexthop_active_ipv4 (struct rib *rib, struct nexthop *nexthop, int set,
 229. struct route_node *top)
 230. {
 231. struct prefix_ipv4 p;
 232. struct route_table *table;
 233. struct route_node *rn;
 234. struct rib *match;
 235. int resolved;
 236. struct nexthop *newhop;
 237. struct nexthop *resolved_hop;
 238. if (nexthop->type == NEXTHOP_TYPE_IPV4)
 239. nexthop->ifindex = 0;
 240. if (set)
 241. {
 242. UNSET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_RECURSIVE);
 243. nexthops_free(nexthop->resolved);
 244. nexthop->resolved = NULL;
 245. rib->nexthop_mtu = 0;
 246. }
 247. /* Make lookup prefix. */
 248. memset (&p, 0, sizeof (struct prefix_ipv4));
 249. p.family = AF_INET;
 250. p.prefixlen = IPV4_MAX_PREFIXLEN;
 251. p.prefix = nexthop->gate.ipv4;
 252. /* Lookup table. */
 253. table = zebra_vrf_table (AFI_IP, SAFI_UNICAST, rib->vrf_id);
 254. if (! table)
 255. return 0;
 256. rn = route_node_match (table, (struct prefix *) &p);
 257. while (rn)
 258. {
 259. route_unlock_node (rn);
 260. /* If lookup self prefix return immediately. */
 261. if (rn == top)
 262. return 0;
 263. /* Pick up selected route. */
 264. RNODE_FOREACH_RIB (rn, match)
 265. {
 266. if (CHECK_FLAG (match->status, RIB_ENTRY_REMOVED))
 267. continue;
 268. if (CHECK_FLAG (match->status, RIB_ENTRY_SELECTED_FIB))
 269. break;
 270. }
 271. /* If there is no selected route or matched route is EGP, go up
 272. tree. */
 273. if (! match
 274. || match->type == ZEBRA_ROUTE_BGP)
 275. {
 276. do {
 277. rn = rn->parent;
 278. } while (rn && rn->info == NULL);
 279. if (rn)
 280. route_lock_node (rn);
 281. }
 282. else
 283. {
 284. /* If the longest prefix match for the nexthop yields
 285. * a blackhole, mark it as inactive. */
 286. if (CHECK_FLAG (match->flags, ZEBRA_FLAG_BLACKHOLE)
 287. || CHECK_FLAG (match->flags, ZEBRA_FLAG_REJECT))
 288. return 0;
 289. if (match->type == ZEBRA_ROUTE_CONNECT)
 290. {
 291. /* Directly point connected route. */
 292. newhop = match->nexthop;
 293. if (newhop && nexthop->type == NEXTHOP_TYPE_IPV4)
 294. nexthop->ifindex = newhop->ifindex;
 295. return 1;
 296. }
 297. else if (CHECK_FLAG (rib->flags, ZEBRA_FLAG_INTERNAL))
 298. {
 299. resolved = 0;
 300. for (newhop = match->nexthop; newhop; newhop = newhop->next)
 301. if (CHECK_FLAG (newhop->flags, NEXTHOP_FLAG_FIB)
 302. && ! CHECK_FLAG (newhop->flags, NEXTHOP_FLAG_RECURSIVE))
 303. {
 304. if (set)
 305. {
 306. SET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_RECURSIVE);
 307. resolved_hop = XCALLOC(MTYPE_NEXTHOP, sizeof (struct nexthop));
 308. SET_FLAG (resolved_hop->flags, NEXTHOP_FLAG_ACTIVE);
 309. /* If the resolving route specifies a gateway, use it */
 310. if (newhop->type == NEXTHOP_TYPE_IPV4
 311. || newhop->type == NEXTHOP_TYPE_IPV4_IFINDEX
 312. || newhop->type == NEXTHOP_TYPE_IPV4_IFNAME)
 313. {
 314. resolved_hop->type = newhop->type;
 315. resolved_hop->gate.ipv4 = newhop->gate.ipv4;
 316. resolved_hop->ifindex = newhop->ifindex;
 317. }
 318. /* If the resolving route is an interface route, it
 319. * means the gateway we are looking up is connected
 320. * to that interface. Therefore, the resolved route
 321. * should have the original gateway as nexthop as it
 322. * is directly connected. */
 323. if (newhop->type == NEXTHOP_TYPE_IFINDEX
 324. || newhop->type == NEXTHOP_TYPE_IFNAME)
 325. {
 326. resolved_hop->type = NEXTHOP_TYPE_IPV4_IFINDEX;
 327. resolved_hop->gate.ipv4 = nexthop->gate.ipv4;
 328. resolved_hop->ifindex = newhop->ifindex;
 329. }
 330. nexthop_add(&nexthop->resolved, resolved_hop);
 331. }
 332. resolved = 1;
 333. }
 334. if (resolved && set)
 335. rib->nexthop_mtu = match->mtu;
 336. return resolved;
 337. }
 338. else
 339. {
 340. return 0;
 341. }
 342. }
 343. }
 344. return 0;
 345. }
 346. /* If force flag is not set, do not modify falgs at all for uninstall
 347. the route from FIB. */
 348. static int
 349. nexthop_active_ipv6 (struct rib *rib, struct nexthop *nexthop, int set,
 350. struct route_node *top)
 351. {
 352. struct prefix_ipv6 p;
 353. struct route_table *table;
 354. struct route_node *rn;
 355. struct rib *match;
 356. int resolved;
 357. struct nexthop *newhop;
 358. struct nexthop *resolved_hop;
 359. if (nexthop->type == NEXTHOP_TYPE_IPV6)
 360. nexthop->ifindex = 0;
 361. if (set)
 362. {
 363. UNSET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_RECURSIVE);
 364. nexthops_free(nexthop->resolved);
 365. nexthop->resolved = NULL;
 366. }
 367. /* Make lookup prefix. */
 368. memset (&p, 0, sizeof (struct prefix_ipv6));
 369. p.family = AF_INET6;
 370. p.prefixlen = IPV6_MAX_PREFIXLEN;
 371. p.prefix = nexthop->gate.ipv6;
 372. /* Lookup table. */
 373. table = zebra_vrf_table (AFI_IP6, SAFI_UNICAST, rib->vrf_id);
 374. if (! table)
 375. return 0;
 376. rn = route_node_match (table, (struct prefix *) &p);
 377. while (rn)
 378. {
 379. route_unlock_node (rn);
 380. /* If lookup self prefix return immediately. */
 381. if (rn == top)
 382. return 0;
 383. /* Pick up selected route. */
 384. RNODE_FOREACH_RIB (rn, match)
 385. {
 386. if (CHECK_FLAG (match->status, RIB_ENTRY_REMOVED))
 387. continue;
 388. if (CHECK_FLAG (match->status, RIB_ENTRY_SELECTED_FIB))
 389. break;
 390. }
 391. /* If there is no selected route or matched route is EGP, go up
 392. tree. */
 393. if (! match
 394. || match->type == ZEBRA_ROUTE_BGP)
 395. {
 396. do {
 397. rn = rn->parent;
 398. } while (rn && rn->info == NULL);
 399. if (rn)
 400. route_lock_node (rn);
 401. }
 402. else
 403. {
 404. /* If the longest prefix match for the nexthop yields
 405. * a blackhole, mark it as inactive. */
 406. if (CHECK_FLAG (match->flags, ZEBRA_FLAG_BLACKHOLE)
 407. || CHECK_FLAG (match->flags, ZEBRA_FLAG_REJECT))
 408. return 0;
 409. if (match->type == ZEBRA_ROUTE_CONNECT)
 410. {
 411. /* Directly point connected route. */
 412. newhop = match->nexthop;
 413. if (newhop && nexthop->type == NEXTHOP_TYPE_IPV6)
 414. nexthop->ifindex = newhop->ifindex;
 415. return 1;
 416. }
 417. else if (CHECK_FLAG (rib->flags, ZEBRA_FLAG_INTERNAL))
 418. {
 419. resolved = 0;
 420. for (newhop = match->nexthop; newhop; newhop = newhop->next)
 421. if (CHECK_FLAG (newhop->flags, NEXTHOP_FLAG_FIB)
 422. && ! CHECK_FLAG (newhop->flags, NEXTHOP_FLAG_RECURSIVE))
 423. {
 424. if (set)
 425. {
 426. SET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_RECURSIVE);
 427. resolved_hop = XCALLOC(MTYPE_NEXTHOP, sizeof (struct nexthop));
 428. SET_FLAG (resolved_hop->flags, NEXTHOP_FLAG_ACTIVE);
 429. /* See nexthop_active_ipv4 for a description how the
 430. * resolved nexthop is constructed. */
 431. if (newhop->type == NEXTHOP_TYPE_IPV6
 432. || newhop->type == NEXTHOP_TYPE_IPV6_IFINDEX
 433. || newhop->type == NEXTHOP_TYPE_IPV6_IFNAME)
 434. {
 435. resolved_hop->type = newhop->type;
 436. resolved_hop->gate.ipv6 = newhop->gate.ipv6;
 437. if (newhop->ifindex)
 438. {
 439. resolved_hop->type = NEXTHOP_TYPE_IPV6_IFINDEX;
 440. resolved_hop->ifindex = newhop->ifindex;
 441. }
 442. }
 443. if (newhop->type == NEXTHOP_TYPE_IFINDEX
 444. || newhop->type == NEXTHOP_TYPE_IFNAME)
 445. {
 446. resolved_hop->flags |= NEXTHOP_FLAG_ONLINK;
 447. resolved_hop->type = NEXTHOP_TYPE_IPV6_IFINDEX;
 448. resolved_hop->gate.ipv6 = nexthop->gate.ipv6;
 449. resolved_hop->ifindex = newhop->ifindex;
 450. }
 451. nexthop_add(&nexthop->resolved, resolved_hop);
 452. }
 453. resolved = 1;
 454. }
 455. return resolved;
 456. }
 457. else
 458. {
 459. return 0;
 460. }
 461. }
 462. }
 463. return 0;
 464. }
 465. struct rib *
 466. rib_match_ipv4_safi (struct in_addr addr, safi_t safi, int skip_bgp,
 467. struct route_node **rn_out, vrf_id_t vrf_id)
 468. {
 469. struct route_table *table;
 470. struct route_node *rn;
 471. struct rib *match;
 472. struct nexthop *newhop, *tnewhop;
 473. int recursing;
 474. /* Lookup table. */
 475. table = zebra_vrf_table (AFI_IP, safi, vrf_id);
 476. if (! table)
 477. return 0;
 478. rn = route_node_match_ipv4 (table, &addr);
 479. while (rn)
 480. {
 481. route_unlock_node (rn);
 482. /* Pick up selected route. */
 483. RNODE_FOREACH_RIB (rn, match)
 484. {
 485. if (CHECK_FLAG (match->status, RIB_ENTRY_REMOVED))
 486. continue;
 487. if (CHECK_FLAG (match->status, RIB_ENTRY_SELECTED_FIB))
 488. break;
 489. }
 490. /* If there is no selected route or matched route is EGP, go up
 491. tree. */
 492. if (!match || (skip_bgp && (match->type == ZEBRA_ROUTE_BGP)))
 493. {
 494. do {
 495. rn = rn->parent;
 496. } while (rn && rn->info == NULL);
 497. if (rn)
 498. route_lock_node (rn);
 499. }
 500. else
 501. {
 502. if (match->type != ZEBRA_ROUTE_CONNECT)
 503. {
 504. int found = 0;
 505. for (ALL_NEXTHOPS_RO(match->nexthop, newhop, tnewhop, recursing))
 506. if (CHECK_FLAG (newhop->flags, NEXTHOP_FLAG_FIB))
 507. {
 508. found = 1;
 509. break;
 510. }
 511. if (!found)
 512. return NULL;
 513. }
 514. if (rn_out)
 515. *rn_out = rn;
 516. return match;
 517. }
 518. }
 519. return NULL;
 520. }
 521. struct rib *
 522. rib_match_ipv4_multicast (struct in_addr addr, struct route_node **rn_out,
 523. vrf_id_t vrf_id)
 524. {
 525. struct rib *rib = NULL, *mrib = NULL, *urib = NULL;
 526. struct route_node *m_rn = NULL, *u_rn = NULL;
 527. int skip_bgp = 0; /* bool */
 528. switch (ipv4_multicast_mode)
 529. {
 530. case MCAST_MRIB_ONLY:
 531. return rib_match_ipv4_safi (addr, SAFI_MULTICAST, skip_bgp, rn_out,
 532. vrf_id);
 533. case MCAST_URIB_ONLY:
 534. return rib_match_ipv4_safi (addr, SAFI_UNICAST, skip_bgp, rn_out,
 535. vrf_id);
 536. case MCAST_NO_CONFIG:
 537. case MCAST_MIX_MRIB_FIRST:
 538. rib = mrib = rib_match_ipv4_safi (addr, SAFI_MULTICAST, skip_bgp, &m_rn,
 539. vrf_id);
 540. if (!mrib)
 541. rib = urib = rib_match_ipv4_safi (addr, SAFI_UNICAST, skip_bgp, &u_rn,
 542. vrf_id);
 543. break;
 544. case MCAST_MIX_DISTANCE:
 545. mrib = rib_match_ipv4_safi (addr, SAFI_MULTICAST, skip_bgp, &m_rn,
 546. vrf_id);
 547. urib = rib_match_ipv4_safi (addr, SAFI_UNICAST, skip_bgp, &u_rn,
 548. vrf_id);
 549. if (mrib && urib)
 550. rib = urib->distance < mrib->distance ? urib : mrib;
 551. else if (mrib)
 552. rib = mrib;
 553. else if (urib)
 554. rib = urib;
 555. break;
 556. case MCAST_MIX_PFXLEN:
 557. mrib = rib_match_ipv4_safi (addr, SAFI_MULTICAST, skip_bgp, &m_rn,
 558. vrf_id);
 559. urib = rib_match_ipv4_safi (addr, SAFI_UNICAST, skip_bgp, &u_rn,
 560. vrf_id);
 561. if (mrib && urib)
 562. rib = u_rn->p.prefixlen > m_rn->p.prefixlen ? urib : mrib;
 563. else if (mrib)
 564. rib = mrib;
 565. else if (urib)
 566. rib = urib;
 567. break;
 568. }
 569. if (rn_out)
 570. *rn_out = (rib == mrib) ? m_rn : u_rn;
 571. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB)
 572. {
 573. char buf[BUFSIZ];
 574. inet_ntop (AF_INET, &addr, buf, BUFSIZ);
 575. zlog_debug("%s: %s vrf %u: found %s, using %s",
 576. __func__, buf, vrf_id,
 577. mrib ? (urib ? "MRIB+URIB" : "MRIB") :
 578. urib ? "URIB" : "nothing",
 579. rib == urib ? "URIB" : rib == mrib ? "MRIB" : "none");
 580. }
 581. return rib;
 582. }
 583. void
 584. multicast_mode_ipv4_set (enum multicast_mode mode)
 585. {
 586. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB)
 587. zlog_debug("%s: multicast lookup mode set (%d)", __func__, mode);
 588. ipv4_multicast_mode = mode;
 589. }
 590. enum multicast_mode
 591. multicast_mode_ipv4_get (void)
 592. {
 593. return ipv4_multicast_mode;
 594. }
 595. struct rib *
 596. rib_lookup_ipv4 (struct prefix_ipv4 *p, vrf_id_t vrf_id)
 597. {
 598. struct route_table *table;
 599. struct route_node *rn;
 600. struct rib *match;
 601. struct nexthop *nexthop, *tnexthop;
 602. int recursing;
 603. /* Lookup table. */
 604. table = zebra_vrf_table (AFI_IP, SAFI_UNICAST, vrf_id);
 605. if (! table)
 606. return 0;
 607. rn = route_node_lookup (table, (struct prefix *) p);
 608. /* No route for this prefix. */
 609. if (! rn)
 610. return NULL;
 611. /* Unlock node. */
 612. route_unlock_node (rn);
 613. RNODE_FOREACH_RIB (rn, match)
 614. {
 615. if (CHECK_FLAG (match->status, RIB_ENTRY_REMOVED))
 616. continue;
 617. if (CHECK_FLAG (match->status, RIB_ENTRY_SELECTED_FIB))
 618. break;
 619. }
 620. if (! match || match->type == ZEBRA_ROUTE_BGP)
 621. return NULL;
 622. if (match->type == ZEBRA_ROUTE_CONNECT)
 623. return match;
 624. for (ALL_NEXTHOPS_RO(match->nexthop, nexthop, tnexthop, recursing))
 625. if (CHECK_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_FIB))
 626. return match;
 627. return NULL;
 628. }
 629. /*
 630. * This clone function, unlike its original rib_lookup_ipv4(), checks
 631. * if specified IPv4 route record (prefix/mask -> gate) exists in
 632. * the whole RIB and has ZEBRA_FLAG_SELECTED set.
 633. *
 634. * Return values:
 635. * -1: error
 636. * 0: exact match found
 637. * 1: a match was found with a different gate
 638. * 2: connected route found
 639. * 3: no matches found
 640. */
 641. int
 642. rib_lookup_ipv4_route (struct prefix_ipv4 *p, union sockunion * qgate,
 643. vrf_id_t vrf_id)
 644. {
 645. struct route_table *table;
 646. struct route_node *rn;
 647. struct rib *match;
 648. struct nexthop *nexthop, *tnexthop;
 649. int recursing;
 650. int nexthops_active;
 651. /* Lookup table. */
 652. table = zebra_vrf_table (AFI_IP, SAFI_UNICAST, vrf_id);
 653. if (! table)
 654. return ZEBRA_RIB_LOOKUP_ERROR;
 655. /* Scan the RIB table for exactly matching RIB entry. */
 656. rn = route_node_lookup (table, (struct prefix *) p);
 657. /* No route for this prefix. */
 658. if (! rn)
 659. return ZEBRA_RIB_NOTFOUND;
 660. /* Unlock node. */
 661. route_unlock_node (rn);
 662. /* Find out if a "selected" RR for the discovered RIB entry exists ever. */
 663. RNODE_FOREACH_RIB (rn, match)
 664. {
 665. if (CHECK_FLAG (match->status, RIB_ENTRY_REMOVED))
 666. continue;
 667. if (CHECK_FLAG (match->status, RIB_ENTRY_SELECTED_FIB))
 668. break;
 669. }
 670. /* None such found :( */
 671. if (!match)
 672. return ZEBRA_RIB_NOTFOUND;
 673. if (match->type == ZEBRA_ROUTE_CONNECT)
 674. return ZEBRA_RIB_FOUND_CONNECTED;
 675. /* Ok, we have a cood candidate, let's check it's nexthop list... */
 676. nexthops_active = 0;
 677. for (ALL_NEXTHOPS_RO(match->nexthop, nexthop, tnexthop, recursing))
 678. if (CHECK_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_FIB))
 679. {
 680. nexthops_active = 1;
 681. if (nexthop->gate.ipv4.s_addr == sockunion2ip (qgate))
 682. return ZEBRA_RIB_FOUND_EXACT;
 683. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB)
 684. {
 685. char gate_buf[INET_ADDRSTRLEN], qgate_buf[INET_ADDRSTRLEN];
 686. inet_ntop (AF_INET, &nexthop->gate.ipv4.s_addr, gate_buf, INET_ADDRSTRLEN);
 687. inet_ntop (AF_INET, &sockunion2ip(qgate), qgate_buf, INET_ADDRSTRLEN);
 688. zlog_debug ("%s: qgate == %s, %s == %s", __func__,
 689. qgate_buf, recursing ? "rgate" : "gate", gate_buf);
 690. }
 691. }
 692. if (nexthops_active)
 693. return ZEBRA_RIB_FOUND_NOGATE;
 694. return ZEBRA_RIB_NOTFOUND;
 695. }
 696. struct rib *
 697. rib_match_ipv6 (struct in6_addr *addr, vrf_id_t vrf_id)
 698. {
 699. struct prefix_ipv6 p;
 700. struct route_table *table;
 701. struct route_node *rn;
 702. struct rib *match;
 703. struct nexthop *newhop, *tnewhop;
 704. int recursing;
 705. /* Lookup table. */
 706. table = zebra_vrf_table (AFI_IP6, SAFI_UNICAST, vrf_id);
 707. if (! table)
 708. return 0;
 709. memset (&p, 0, sizeof (struct prefix_ipv6));
 710. p.family = AF_INET6;
 711. p.prefixlen = IPV6_MAX_PREFIXLEN;
 712. IPV6_ADDR_COPY (&p.prefix, addr);
 713. rn = route_node_match (table, (struct prefix *) &p);
 714. while (rn)
 715. {
 716. route_unlock_node (rn);
 717. /* Pick up selected route. */
 718. RNODE_FOREACH_RIB (rn, match)
 719. {
 720. if (CHECK_FLAG (match->status, RIB_ENTRY_REMOVED))
 721. continue;
 722. if (CHECK_FLAG (match->status, RIB_ENTRY_SELECTED_FIB))
 723. break;
 724. }
 725. /* If there is no selected route or matched route is EGP, go up
 726. tree. */
 727. if (! match
 728. || match->type == ZEBRA_ROUTE_BGP)
 729. {
 730. do {
 731. rn = rn->parent;
 732. } while (rn && rn->info == NULL);
 733. if (rn)
 734. route_lock_node (rn);
 735. }
 736. else
 737. {
 738. if (match->type == ZEBRA_ROUTE_CONNECT)
 739. /* Directly point connected route. */
 740. return match;
 741. else
 742. {
 743. for (ALL_NEXTHOPS_RO(match->nexthop, newhop, tnewhop, recursing))
 744. if (CHECK_FLAG (newhop->flags, NEXTHOP_FLAG_FIB))
 745. return match;
 746. return NULL;
 747. }
 748. }
 749. }
 750. return NULL;
 751. }
 752. #define RIB_SYSTEM_ROUTE(R) \
 753. ((R)->type == ZEBRA_ROUTE_KERNEL || (R)->type == ZEBRA_ROUTE_CONNECT)
 754. /* This function verifies reachability of one given nexthop, which can be
 755. * numbered or unnumbered, IPv4 or IPv6. The result is unconditionally stored
 756. * in nexthop->flags field. If the 4th parameter, 'set', is non-zero,
 757. * nexthop->ifindex will be updated appropriately as well.
 758. * An existing route map can turn (otherwise active) nexthop into inactive, but
 759. * not vice versa.
 760. *
 761. * The return value is the final value of 'ACTIVE' flag.
 762. */
 763. static unsigned
 764. nexthop_active_check (struct route_node *rn, struct rib *rib,
 765. struct nexthop *nexthop, int set)
 766. {
 767. rib_table_info_t *info = rn->table->info;
 768. struct interface *ifp;
 769. route_map_result_t ret = RMAP_MATCH;
 770. extern char *proto_rm[AFI_MAX][ZEBRA_ROUTE_MAX+1];
 771. struct route_map *rmap;
 772. int family;
 773. family = 0;
 774. switch (nexthop->type)
 775. {
 776. case NEXTHOP_TYPE_IFINDEX:
 777. ifp = if_lookup_by_index_vrf (nexthop->ifindex, rib->vrf_id);
 778. if (ifp && if_is_operative(ifp))
 779. SET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_ACTIVE);
 780. else
 781. UNSET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_ACTIVE);
 782. break;
 783. case NEXTHOP_TYPE_IPV6_IFNAME:
 784. family = AFI_IP6;
 785. case NEXTHOP_TYPE_IFNAME:
 786. ifp = if_lookup_by_name_vrf (nexthop->ifname, rib->vrf_id);
 787. if (ifp && if_is_operative(ifp))
 788. {
 789. if (set)
 790. nexthop->ifindex = ifp->ifindex;
 791. SET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_ACTIVE);
 792. }
 793. else
 794. {
 795. if (set)
 796. nexthop->ifindex = 0;
 797. UNSET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_ACTIVE);
 798. }
 799. break;
 800. case NEXTHOP_TYPE_IPV4:
 801. case NEXTHOP_TYPE_IPV4_IFINDEX:
 802. family = AFI_IP;
 803. if (nexthop_active_ipv4 (rib, nexthop, set, rn))
 804. SET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_ACTIVE);
 805. else
 806. UNSET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_ACTIVE);
 807. break;
 808. case NEXTHOP_TYPE_IPV6:
 809. family = AFI_IP6;
 810. if (nexthop_active_ipv6 (rib, nexthop, set, rn))
 811. SET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_ACTIVE);
 812. else
 813. UNSET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_ACTIVE);
 814. break;
 815. case NEXTHOP_TYPE_IPV6_IFINDEX:
 816. family = AFI_IP6;
 817. if (IN6_IS_ADDR_LINKLOCAL (&nexthop->gate.ipv6))
 818. {
 819. ifp = if_lookup_by_index_vrf (nexthop->ifindex, rib->vrf_id);
 820. if (ifp && if_is_operative(ifp))
 821. SET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_ACTIVE);
 822. else
 823. UNSET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_ACTIVE);
 824. }
 825. else
 826. {
 827. if (nexthop_active_ipv6 (rib, nexthop, set, rn))
 828. SET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_ACTIVE);
 829. else
 830. UNSET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_ACTIVE);
 831. }
 832. break;
 833. case NEXTHOP_TYPE_BLACKHOLE:
 834. SET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_ACTIVE);
 835. break;
 836. default:
 837. break;
 838. }
 839. if (! CHECK_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_ACTIVE))
 840. return 0;
 841. /* XXX: What exactly do those checks do? Do we support
 842. * e.g. IPv4 routes with IPv6 nexthops or vice versa? */
 843. if (RIB_SYSTEM_ROUTE(rib) ||
 844. (family == AFI_IP && rn->p.family != AF_INET) ||
 845. (family == AFI_IP6 && rn->p.family != AF_INET6))
 846. return CHECK_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_ACTIVE);
 847. /* The original code didn't determine the family correctly
 848. * e.g. for NEXTHOP_TYPE_IFINDEX. Retrieve the correct afi
 849. * from the rib_table_info in those cases.
 850. * Possibly it may be better to use only the rib_table_info
 851. * in every case.
 852. */
 853. if (!family)
 854. family = info->afi;
 855. rmap = 0;
 856. if (rib->type >= 0 && rib->type < ZEBRA_ROUTE_MAX &&
 857. proto_rm[family][rib->type])
 858. rmap = route_map_lookup_by_name (proto_rm[family][rib->type]);
 859. if (!rmap && proto_rm[family][ZEBRA_ROUTE_MAX])
 860. rmap = route_map_lookup_by_name (proto_rm[family][ZEBRA_ROUTE_MAX]);
 861. if (rmap) {
 862. struct nexthop_vrfid nh_vrf = {nexthop, rib->vrf_id};
 863. ret = route_map_apply(rmap, &rn->p, RMAP_ZEBRA, &nh_vrf);
 864. }
 865. if (ret == RMAP_DENYMATCH)
 866. UNSET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_ACTIVE);
 867. return CHECK_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_ACTIVE);
 868. }
 869. /* Iterate over all nexthops of the given RIB entry and refresh their
 870. * ACTIVE flag. rib->nexthop_active_num is updated accordingly. If any
 871. * nexthop is found to toggle the ACTIVE flag, the whole rib structure
 872. * is flagged with RIB_ENTRY_CHANGED. The 4th 'set' argument is
 873. * transparently passed to nexthop_active_check().
 874. *
 875. * Return value is the new number of active nexthops.
 876. */
 877. static int
 878. nexthop_active_update (struct route_node *rn, struct rib *rib, int set)
 879. {
 880. struct nexthop *nexthop;
 881. unsigned int prev_active, new_active;
 882. ifindex_t prev_index;
 883. rib->nexthop_active_num = 0;
 884. for (nexthop = rib->nexthop; nexthop; nexthop = nexthop->next)
 885. {
 886. prev_active = CHECK_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_ACTIVE);
 887. prev_index = nexthop->ifindex;
 888. if ((new_active = nexthop_active_check (rn, rib, nexthop, set)))
 889. rib->nexthop_active_num++;
 890. if (prev_active != new_active ||
 891. prev_index != nexthop->ifindex)
 892. SET_FLAG (rib->status, RIB_ENTRY_CHANGED);
 893. }
 894. return rib->nexthop_active_num;
 895. }
 896. static int
 897. rib_update_kernel (struct route_node *rn, struct rib *old, struct rib *new)
 898. {
 899. int ret = 0;
 900. struct nexthop *nexthop, *tnexthop;
 901. rib_table_info_t *info = rn->table->info;
 902. int recursing;
 903. if (info->safi != SAFI_UNICAST)
 904. {
 905. if (new)
 906. for (ALL_NEXTHOPS_RO(new->nexthop, nexthop, tnexthop, recursing))
 907. SET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_FIB);
 908. if (old)
 909. for (ALL_NEXTHOPS_RO(old->nexthop, nexthop, tnexthop, recursing))
 910. UNSET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_FIB);
 911. return 0;
 912. }
 913. /*
 914. * Make sure we update the FPM any time we send new information to
 915. * the kernel.
 916. */
 917. zfpm_trigger_update (rn, "updating in kernel");
 918. ret = kernel_route_rib (&rn->p, old, new);
 919. /* This condition is never met, if we are using rt_socket.c */
 920. if (ret < 0 && new)
 921. {
 922. for (ALL_NEXTHOPS_RO(new->nexthop, nexthop, tnexthop, recursing))
 923. UNSET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_FIB);
 924. }
 925. else if (old && old != new)
 926. {
 927. for (ALL_NEXTHOPS_RO(old->nexthop, nexthop, tnexthop, recursing))
 928. UNSET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_FIB);
 929. }
 930. return ret;
 931. }
 932. /* Uninstall the route from kernel. */
 933. static void
 934. rib_uninstall (struct route_node *rn, struct rib *rib)
 935. {
 936. rib_table_info_t *info = rn->table->info;
 937. if (CHECK_FLAG (rib->status, RIB_ENTRY_SELECTED_FIB))
 938. {
 939. if (info->safi == SAFI_UNICAST)
 940. zfpm_trigger_update (rn, "rib_uninstall");
 941. redistribute_delete (&rn->p, rib);
 942. if (! RIB_SYSTEM_ROUTE (rib))
 943. rib_update_kernel (rn, rib, NULL);
 944. UNSET_FLAG (rib->flags, ZEBRA_FLAG_SELECTED);
 945. }
 946. }
 947. static void rib_unlink (struct route_node *, struct rib *);
 948. /*
 949. * rib_can_delete_dest
 950. *
 951. * Returns TRUE if the given dest can be deleted from the table.
 952. */
 953. static int
 954. rib_can_delete_dest (rib_dest_t *dest)
 955. {
 956. if (dest->routes)
 957. {
 958. return 0;
 959. }
 960. /*
 961. * Don't delete the dest if we have to update the FPM about this
 962. * prefix.
 963. */
 964. if (CHECK_FLAG (dest->flags, RIB_DEST_UPDATE_FPM) ||
 965. CHECK_FLAG (dest->flags, RIB_DEST_SENT_TO_FPM))
 966. return 0;
 967. return 1;
 968. }
 969. /*
 970. * rib_gc_dest
 971. *
 972. * Garbage collect the rib dest corresponding to the given route node
 973. * if appropriate.
 974. *
 975. * Returns TRUE if the dest was deleted, FALSE otherwise.
 976. */
 977. int
 978. rib_gc_dest (struct route_node *rn)
 979. {
 980. rib_dest_t *dest;
 981. dest = rib_dest_from_rnode (rn);
 982. if (!dest)
 983. return 0;
 984. if (!rib_can_delete_dest (dest))
 985. return 0;
 986. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB)
 987. rnode_debug (rn, "removing dest from table");
 988. dest->rnode = NULL;
 989. XFREE (MTYPE_RIB_DEST, dest);
 990. rn->info = NULL;
 991. /*
 992. * Release the one reference that we keep on the route node.
 993. */
 994. route_unlock_node (rn);
 995. return 1;
 996. }
 997. /* Check if 'alternate' RIB entry is better than 'current'. */
 998. static struct rib *
 999. rib_choose_best (struct rib *current, struct rib *alternate)
 1000. {
 1001. if (current == NULL)
 1002. return alternate;
 1003. /* filter route selection in following order:
 1004. * - connected beats other types
 1005. * - lower distance beats higher
 1006. * - lower metric beats higher for equal distance
 1007. * - last, hence oldest, route wins tie break.
 1008. */
 1009. /* Connected routes. Pick the last connected
 1010. * route of the set of lowest metric connected routes.
 1011. */
 1012. if (alternate->type == ZEBRA_ROUTE_CONNECT)
 1013. {
 1014. if (current->type != ZEBRA_ROUTE_CONNECT
 1015. || alternate->metric <= current->metric)
 1016. return alternate;
 1017. return current;
 1018. }
 1019. if (current->type == ZEBRA_ROUTE_CONNECT)
 1020. return current;
 1021. /* higher distance loses */
 1022. if (alternate->distance < current->distance)
 1023. return alternate;
 1024. if (current->distance < alternate->distance)
 1025. return current;
 1026. /* metric tie-breaks equal distance */
 1027. if (alternate->metric <= current->metric)
 1028. return alternate;
 1029. return current;
 1030. }
 1031. /* Core function for processing routing information base. */
 1032. static void
 1033. rib_process (struct route_node *rn)
 1034. {
 1035. struct rib *rib;
 1036. struct rib *next;
 1037. struct rib *old_selected = NULL;
 1038. struct rib *new_selected = NULL;
 1039. struct rib *old_fib = NULL;
 1040. struct rib *new_fib = NULL;
 1041. int installed = 0;
 1042. struct nexthop *nexthop = NULL, *tnexthop;
 1043. int recursing;
 1044. rib_table_info_t *info;
 1045. assert (rn);
 1046. info = rn->table->info;
 1047. RNODE_FOREACH_RIB (rn, rib)
 1048. {
 1049. UNSET_FLAG (rib->status, RIB_ENTRY_CHANGED);
 1050. /* Currently installed rib. */
 1051. if (CHECK_FLAG (rib->flags, ZEBRA_FLAG_SELECTED))
 1052. {
 1053. assert (old_selected == NULL);
 1054. old_selected = rib;
 1055. }
 1056. if (CHECK_FLAG (rib->status, RIB_ENTRY_SELECTED_FIB))
 1057. {
 1058. assert (old_fib == NULL);
 1059. old_fib = rib;
 1060. }
 1061. /* Skip deleted entries from selection */
 1062. if (CHECK_FLAG (rib->status, RIB_ENTRY_REMOVED))
 1063. continue;
 1064. /* Skip unreachable nexthop. */
 1065. if (! nexthop_active_update (rn, rib, 0))
 1066. continue;
 1067. /* Infinit distance. */
 1068. if (rib->distance == DISTANCE_INFINITY)
 1069. continue;
 1070. if (CHECK_FLAG (rib->flags, ZEBRA_FLAG_FIB_OVERRIDE))
 1071. new_fib = rib_choose_best(new_fib, rib);
 1072. else
 1073. new_selected = rib_choose_best(new_selected, rib);
 1074. } /* RNODE_FOREACH_RIB_SAFE */
 1075. /* If no FIB override route, use the selected route also for FIB */
 1076. if (new_fib == NULL)
 1077. new_fib = new_selected;
 1078. /* After the cycle is finished, the following pointers will be set:
 1079. * old_selected --- RIB entry currently having SELECTED
 1080. * new_selected --- RIB entry that is newly SELECTED
 1081. * old_fib --- RIB entry currently in kernel FIB
 1082. * new_fib --- RIB entry that is newly to be in kernel FIB
 1083. *
 1084. * new_selected will get SELECTED flag, and is going to be redistributed
 1085. * the zclients. new_fib (which can be new_selected) will be installed in kernel.
 1086. */
 1087. /* Set real nexthops. */
 1088. if (new_fib)
 1089. nexthop_active_update (rn, new_fib, 1);
 1090. if (new_selected && new_selected != new_fib)
 1091. nexthop_active_update (rn, new_selected, 1);
 1092. /* Update kernel if FIB entry has changed */
 1093. if (old_fib != new_fib
 1094. || (new_fib && CHECK_FLAG (new_fib->status, RIB_ENTRY_CHANGED)))
 1095. {
 1096. if (old_fib && old_fib != new_fib)
 1097. {
 1098. if (! RIB_SYSTEM_ROUTE (old_fib) && (! new_fib || RIB_SYSTEM_ROUTE (new_fib)))
 1099. rib_update_kernel (rn, old_fib, NULL);
 1100. UNSET_FLAG (old_fib->status, RIB_ENTRY_SELECTED_FIB);
 1101. }
 1102. if (new_fib)
 1103. {
 1104. /* Install new or replace existing FIB entry */
 1105. SET_FLAG (new_fib->status, RIB_ENTRY_SELECTED_FIB);
 1106. if (! RIB_SYSTEM_ROUTE (new_fib))
 1107. rib_update_kernel (rn, old_fib, new_fib);
 1108. }
 1109. if (info->safi == SAFI_UNICAST)
 1110. zfpm_trigger_update (rn, "updating existing route");
 1111. }
 1112. else if (old_fib == new_fib && new_fib && ! RIB_SYSTEM_ROUTE (new_fib))
 1113. {
 1114. /* Housekeeping code to deal with race conditions in kernel with
 1115. * linux netlink reporting interface up before IPv4 or IPv6 protocol
 1116. * is ready to add routes. This makes sure routes are IN the kernel.
 1117. */
 1118. for (ALL_NEXTHOPS_RO(new_fib->nexthop, nexthop, tnexthop, recursing))
 1119. if (CHECK_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_FIB))
 1120. {
 1121. installed = 1;
 1122. break;
 1123. }
 1124. if (! installed)
 1125. rib_update_kernel (rn, NULL, new_fib);
 1126. }
 1127. /* Redistribute SELECTED entry */
 1128. if (old_selected != new_selected
 1129. || (new_selected && CHECK_FLAG (new_selected->status, RIB_ENTRY_CHANGED)))
 1130. {
 1131. if (old_selected)
 1132. {
 1133. if (! new_selected)
 1134. redistribute_delete (&rn->p, old_selected);
 1135. if (old_selected != new_selected)
 1136. UNSET_FLAG (old_selected->flags, ZEBRA_FLAG_SELECTED);
 1137. }
 1138. if (new_selected)
 1139. {
 1140. /* Install new or replace existing redistributed entry */
 1141. SET_FLAG (new_selected->flags, ZEBRA_FLAG_SELECTED);
 1142. redistribute_add (&rn->p, new_selected, old_selected);
 1143. }
 1144. }
 1145. /* Remove all RIB entries queued for removal */
 1146. RNODE_FOREACH_RIB_SAFE (rn, rib, next)
 1147. {
 1148. if (CHECK_FLAG (rib->status, RIB_ENTRY_REMOVED))
 1149. {
 1150. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB)
 1151. rnode_debug (rn, "rn %p, removing rib %p",
 1152. (void *)rn, (void *)rib);
 1153. rib_unlink (rn, rib);
 1154. }
 1155. }
 1156. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB_Q)
 1157. rnode_debug (rn, "rn %p dequeued", (void *)rn);
 1158. /*
 1159. * Check if the dest can be deleted now.
 1160. */
 1161. rib_gc_dest (rn);
 1162. }
 1163. /* Take a list of route_node structs and return 1, if there was a record
 1164. * picked from it and processed by rib_process(). Don't process more,
 1165. * than one RN record; operate only in the specified sub-queue.
 1166. */
 1167. static unsigned int
 1168. process_subq (struct list * subq, u_char qindex)
 1169. {
 1170. struct listnode *lnode = listhead (subq);
 1171. struct route_node *rnode;
 1172. if (!lnode)
 1173. return 0;
 1174. rnode = listgetdata (lnode);
 1175. rib_process (rnode);
 1176. if (rnode->info)
 1177. UNSET_FLAG (rib_dest_from_rnode (rnode)->flags, RIB_ROUTE_QUEUED (qindex));
 1178. #if 0
 1179. else
 1180. {
 1181. zlog_debug ("%s: called for route_node (%p, %d) with no ribs",
 1182. __func__, rnode, rnode->lock);
 1183. zlog_backtrace(LOG_DEBUG);
 1184. }
 1185. #endif
 1186. route_unlock_node (rnode);
 1187. list_delete_node (subq, lnode);
 1188. return 1;
 1189. }
 1190. /*
 1191. * All meta queues have been processed. Trigger next-hop evaluation.
 1192. */
 1193. static void
 1194. meta_queue_process_complete (struct work_queue *dummy)
 1195. {
 1196. zebra_evaluate_rnh_table(0, AF_INET);
 1197. #ifdef HAVE_IPV6
 1198. zebra_evaluate_rnh_table(0, AF_INET6);
 1199. #endif /* HAVE_IPV6 */
 1200. }
 1201. /* Dispatch the meta queue by picking, processing and unlocking the next RN from
 1202. * a non-empty sub-queue with lowest priority. wq is equal to zebra->ribq and data
 1203. * is pointed to the meta queue structure.
 1204. */
 1205. static wq_item_status
 1206. meta_queue_process (struct work_queue *dummy, void *data)
 1207. {
 1208. struct meta_queue * mq = data;
 1209. unsigned i;
 1210. for (i = 0; i < MQ_SIZE; i++)
 1211. if (process_subq (mq->subq[i], i))
 1212. {
 1213. mq->size--;
 1214. break;
 1215. }
 1216. return mq->size ? WQ_REQUEUE : WQ_SUCCESS;
 1217. }
 1218. /*
 1219. * Map from rib types to queue type (priority) in meta queue
 1220. */
 1221. static const u_char meta_queue_map[ZEBRA_ROUTE_MAX] = {
 1222. [ZEBRA_ROUTE_SYSTEM] = 4,
 1223. [ZEBRA_ROUTE_KERNEL] = 0,
 1224. [ZEBRA_ROUTE_CONNECT] = 0,
 1225. [ZEBRA_ROUTE_STATIC] = 1,
 1226. [ZEBRA_ROUTE_RIP] = 2,
 1227. [ZEBRA_ROUTE_RIPNG] = 2,
 1228. [ZEBRA_ROUTE_OSPF] = 2,
 1229. [ZEBRA_ROUTE_OSPF6] = 2,
 1230. [ZEBRA_ROUTE_ISIS] = 2,
 1231. [ZEBRA_ROUTE_BGP] = 3,
 1232. [ZEBRA_ROUTE_HSLS] = 4,
 1233. [ZEBRA_ROUTE_BABEL] = 2,
 1234. [ZEBRA_ROUTE_NHRP] = 2,
 1235. };
 1236. /* Look into the RN and queue it into one or more priority queues,
 1237. * increasing the size for each data push done.
 1238. */
 1239. static void
 1240. rib_meta_queue_add (struct meta_queue *mq, struct route_node *rn)
 1241. {
 1242. struct rib *rib;
 1243. RNODE_FOREACH_RIB (rn, rib)
 1244. {
 1245. u_char qindex = meta_queue_map[rib->type];
 1246. /* Invariant: at this point we always have rn->info set. */
 1247. if (CHECK_FLAG (rib_dest_from_rnode (rn)->flags,
 1248. RIB_ROUTE_QUEUED (qindex)))
 1249. {
 1250. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB_Q)
 1251. rnode_debug (rn, "rn %p is already queued in sub-queue %u",
 1252. (void *)rn, qindex);
 1253. continue;
 1254. }
 1255. SET_FLAG (rib_dest_from_rnode (rn)->flags, RIB_ROUTE_QUEUED (qindex));
 1256. listnode_add (mq->subq[qindex], rn);
 1257. route_lock_node (rn);
 1258. mq->size++;
 1259. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB_Q)
 1260. rnode_debug (rn, "queued rn %p into sub-queue %u",
 1261. (void *)rn, qindex);
 1262. }
 1263. }
 1264. /* Add route_node to work queue and schedule processing */
 1265. static void
 1266. rib_queue_add (struct zebra_t *zebra, struct route_node *rn)
 1267. {
 1268. assert (zebra && rn);
 1269. /* Pointless to queue a route_node with no RIB entries to add or remove */
 1270. if (!rnode_to_ribs (rn))
 1271. {
 1272. zlog_debug ("%s: called for route_node (%p, %d) with no ribs",
 1273. __func__, (void *)rn, rn->lock);
 1274. zlog_backtrace(LOG_DEBUG);
 1275. return;
 1276. }
 1277. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB_Q)
 1278. rnode_info (rn, "work queue added");
 1279. assert (zebra);
 1280. if (zebra->ribq == NULL)
 1281. {
 1282. zlog_err ("%s: work_queue does not exist!", __func__);
 1283. return;
 1284. }
 1285. /*
 1286. * The RIB queue should normally be either empty or holding the only
 1287. * work_queue_item element. In the latter case this element would
 1288. * hold a pointer to the meta queue structure, which must be used to
 1289. * actually queue the route nodes to process. So create the MQ
 1290. * holder, if necessary, then push the work into it in any case.
 1291. * This semantics was introduced after 0.99.9 release.
 1292. */
 1293. if (!zebra->ribq->items->count)
 1294. work_queue_add (zebra->ribq, zebra->mq);
 1295. rib_meta_queue_add (zebra->mq, rn);
 1296. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB_Q)
 1297. rnode_debug (rn, "rn %p queued", (void *)rn);
 1298. return;
 1299. }
 1300. /* Create new meta queue.
 1301. A destructor function doesn't seem to be necessary here.
 1302. */
 1303. static struct meta_queue *
 1304. meta_queue_new (void)
 1305. {
 1306. struct meta_queue *new;
 1307. unsigned i;
 1308. new = XCALLOC (MTYPE_WORK_QUEUE, sizeof (struct meta_queue));
 1309. assert(new);
 1310. for (i = 0; i < MQ_SIZE; i++)
 1311. {
 1312. new->subq[i] = list_new ();
 1313. assert(new->subq[i]);
 1314. }
 1315. return new;
 1316. }
 1317. /* initialise zebra rib work queue */
 1318. static void
 1319. rib_queue_init (struct zebra_t *zebra)
 1320. {
 1321. assert (zebra);
 1322. if (! (zebra->ribq = work_queue_new (zebra->master,
 1323. "route_node processing")))
 1324. {
 1325. zlog_err ("%s: could not initialise work queue!", __func__);
 1326. return;
 1327. }
 1328. /* fill in the work queue spec */
 1329. zebra->ribq->spec.workfunc = &meta_queue_process;
 1330. zebra->ribq->spec.errorfunc = NULL;
 1331. zebra->ribq->spec.completion_func = &meta_queue_process_complete;
 1332. /* XXX: TODO: These should be runtime configurable via vty */
 1333. zebra->ribq->spec.max_retries = 3;
 1334. zebra->ribq->spec.hold = rib_process_hold_time;
 1335. if (!(zebra->mq = meta_queue_new ()))
 1336. {
 1337. zlog_err ("%s: could not initialise meta queue!", __func__);
 1338. return;
 1339. }
 1340. return;
 1341. }
 1342. /* RIB updates are processed via a queue of pointers to route_nodes.
 1343. *
 1344. * The queue length is bounded by the maximal size of the routing table,
 1345. * as a route_node will not be requeued, if already queued.
 1346. *
 1347. * RIBs are submitted via rib_addnode or rib_delnode which set minimal
 1348. * state, or static_install_route (when an existing RIB is updated)
 1349. * and then submit route_node to queue for best-path selection later.
 1350. * Order of add/delete state changes are preserved for any given RIB.
 1351. *
 1352. * Deleted RIBs are reaped during best-path selection.
 1353. *
 1354. * rib_addnode
 1355. * |-> rib_link or unset RIB_ENTRY_REMOVE |->Update kernel with
 1356. * |-------->| | best RIB, if required
 1357. * | |
 1358. * static_install->|->rib_addqueue...... -> rib_process
 1359. * | |
 1360. * |-------->| |-> rib_unlink
 1361. * |-> set RIB_ENTRY_REMOVE |
 1362. * rib_delnode (RIB freed)
 1363. *
 1364. * The 'info' pointer of a route_node points to a rib_dest_t
 1365. * ('dest'). Queueing state for a route_node is kept on the dest. The
 1366. * dest is created on-demand by rib_link() and is kept around at least
 1367. * as long as there are ribs hanging off it (@see rib_gc_dest()).
 1368. *
 1369. * Refcounting (aka "locking" throughout the GNU Zebra and Quagga code):
 1370. *
 1371. * - route_nodes: refcounted by:
 1372. * - dest attached to route_node:
 1373. * - managed by: rib_link/rib_gc_dest
 1374. * - route_node processing queue
 1375. * - managed by: rib_addqueue, rib_process.
 1376. *
 1377. */
 1378. /* Add RIB to head of the route node. */
 1379. static void
 1380. rib_link (struct route_node *rn, struct rib *rib)
 1381. {
 1382. struct rib *head;
 1383. rib_dest_t *dest;
 1384. assert (rib && rn);
 1385. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB)
 1386. rnode_debug (rn, "rn %p, rib %p", (void *)rn, (void *)rib);
 1387. dest = rib_dest_from_rnode (rn);
 1388. if (!dest)
 1389. {
 1390. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB)
 1391. rnode_debug (rn, "adding dest to table");
 1392. dest = XCALLOC (MTYPE_RIB_DEST, sizeof (rib_dest_t));
 1393. route_lock_node (rn); /* rn route table reference */
 1394. rn->info = dest;
 1395. dest->rnode = rn;
 1396. }
 1397. head = dest->routes;
 1398. if (head)
 1399. {
 1400. head->prev = rib;
 1401. }
 1402. rib->next = head;
 1403. dest->routes = rib;
 1404. rib_queue_add (&zebrad, rn);
 1405. }
 1406. static void
 1407. rib_addnode (struct route_node *rn, struct rib *rib)
 1408. {
 1409. /* RIB node has been un-removed before route-node is processed.
 1410. * route_node must hence already be on the queue for processing..
 1411. */
 1412. if (CHECK_FLAG (rib->status, RIB_ENTRY_REMOVED))
 1413. {
 1414. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB)
 1415. rnode_debug (rn, "rn %p, un-removed rib %p", (void *)rn, (void *)rib);
 1416. UNSET_FLAG (rib->status, RIB_ENTRY_REMOVED);
 1417. return;
 1418. }
 1419. rib_link (rn, rib);
 1420. }
 1421. /*
 1422. * rib_unlink
 1423. *
 1424. * Detach a rib structure from a route_node.
 1425. *
 1426. * Note that a call to rib_unlink() should be followed by a call to
 1427. * rib_gc_dest() at some point. This allows a rib_dest_t that is no
 1428. * longer required to be deleted.
 1429. */
 1430. static void
 1431. rib_unlink (struct route_node *rn, struct rib *rib)
 1432. {
 1433. rib_dest_t *dest;
 1434. assert (rn && rib);
 1435. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB)
 1436. rnode_debug (rn, "rn %p, rib %p", (void *)rn, (void *)rib);
 1437. dest = rib_dest_from_rnode (rn);
 1438. if (rib->next)
 1439. rib->next->prev = rib->prev;
 1440. if (rib->prev)
 1441. rib->prev->next = rib->next;
 1442. else
 1443. {
 1444. dest->routes = rib->next;
 1445. }
 1446. /* free RIB and nexthops */
 1447. nexthops_free(rib->nexthop);
 1448. XFREE (MTYPE_RIB, rib);
 1449. }
 1450. static void
 1451. rib_delnode (struct route_node *rn, struct rib *rib)
 1452. {
 1453. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB)
 1454. rnode_debug (rn, "rn %p, rib %p, removing", (void *)rn, (void *)rib);
 1455. SET_FLAG (rib->status, RIB_ENTRY_REMOVED);
 1456. rib_queue_add (&zebrad, rn);
 1457. }
 1458. int
 1459. rib_add_ipv4 (int type, int flags, struct prefix_ipv4 *p,
 1460. struct in_addr *gate, struct in_addr *src,
 1461. ifindex_t ifindex, vrf_id_t vrf_id, int table_id,
 1462. u_int32_t metric, u_int32_t mtu, u_char distance, safi_t safi)
 1463. {
 1464. struct rib *rib;
 1465. struct rib *same = NULL;
 1466. struct route_table *table;
 1467. struct route_node *rn;
 1468. struct nexthop *nexthop;
 1469. /* Lookup table. */
 1470. table = zebra_vrf_table (AFI_IP, safi, vrf_id);
 1471. if (! table)
 1472. return 0;
 1473. /* Make it sure prefixlen is applied to the prefix. */
 1474. apply_mask_ipv4 (p);
 1475. /* Set default distance by route type. */
 1476. if (distance == 0)
 1477. {
 1478. if ((unsigned)type >= array_size(route_info))
 1479. distance = 150;
 1480. else
 1481. distance = route_info[type].distance;
 1482. /* iBGP distance is 200. */
 1483. if (type == ZEBRA_ROUTE_BGP && CHECK_FLAG (flags, ZEBRA_FLAG_IBGP))
 1484. distance = 200;
 1485. }
 1486. /* Lookup route node.*/
 1487. rn = route_node_get (table, (struct prefix *) p);
 1488. /* If same type of route are installed, treat it as a implicit
 1489. withdraw. */
 1490. RNODE_FOREACH_RIB (rn, rib)
 1491. {
 1492. if (CHECK_FLAG (rib->status, RIB_ENTRY_REMOVED))
 1493. continue;
 1494. if (rib->type != type)
 1495. continue;
 1496. if (rib->type != ZEBRA_ROUTE_CONNECT)
 1497. {
 1498. same = rib;
 1499. break;
 1500. }
 1501. /* Duplicate connected route comes in. */
 1502. else if ((nexthop = rib->nexthop) &&
 1503. nexthop->type == NEXTHOP_TYPE_IFINDEX &&
 1504. nexthop->ifindex == ifindex &&
 1505. !CHECK_FLAG (rib->status, RIB_ENTRY_REMOVED))
 1506. {
 1507. rib->refcnt++;
 1508. return 0 ;
 1509. }
 1510. }
 1511. /* Allocate new rib structure. */
 1512. rib = XCALLOC (MTYPE_RIB, sizeof (struct rib));
 1513. rib->type = type;
 1514. rib->distance = distance;
 1515. rib->flags = flags;
 1516. rib->metric = metric;
 1517. rib->mtu = mtu;
 1518. rib->vrf_id = vrf_id;
 1519. rib->table = table_id;
 1520. rib->nexthop_num = 0;
 1521. rib->uptime = time (NULL);
 1522. /* Nexthop settings. */
 1523. if (gate)
 1524. {
 1525. if (ifindex)
 1526. rib_nexthop_ipv4_ifindex_add (rib, gate, src, ifindex);
 1527. else
 1528. rib_nexthop_ipv4_add (rib, gate, src);
 1529. }
 1530. else
 1531. rib_nexthop_ifindex_add (rib, ifindex);
 1532. /* If this route is kernel route, set FIB flag to the route. */
 1533. if (type == ZEBRA_ROUTE_KERNEL || type == ZEBRA_ROUTE_CONNECT)
 1534. for (nexthop = rib->nexthop; nexthop; nexthop = nexthop->next)
 1535. SET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_FIB);
 1536. /* Link new rib to node.*/
 1537. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB)
 1538. zlog_debug ("%s: calling rib_addnode (%p, %p)",
 1539. __func__, (void *)rn, (void *)rib);
 1540. rib_addnode (rn, rib);
 1541. /* Free implicit route.*/
 1542. if (same)
 1543. {
 1544. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB)
 1545. zlog_debug ("%s: calling rib_delnode (%p, %p)",
 1546. __func__, (void *)rn, (void *)rib);
 1547. rib_delnode (rn, same);
 1548. }
 1549. route_unlock_node (rn);
 1550. return 0;
 1551. }
 1552. /* This function dumps the contents of a given RIB entry into
 1553. * standard debug log. Calling function name and IP prefix in
 1554. * question are passed as 1st and 2nd arguments.
 1555. */
 1556. void _rib_dump (const char * func,
 1557. union prefix46constptr pp, const struct rib * rib)
 1558. {
 1559. const struct prefix *p = pp.p;
 1560. char straddr[PREFIX_STRLEN];
 1561. struct nexthop *nexthop, *tnexthop;
 1562. int recursing;
 1563. zlog_debug ("%s: dumping RIB entry %p for %s vrf %u", func, (void *)rib,
 1564. prefix2str(p, straddr, sizeof(straddr)), rib->vrf_id);
 1565. zlog_debug
 1566. (
 1567. "%s: refcnt == %lu, uptime == %lu, type == %u, table == %d",
 1568. func,
 1569. rib->refcnt,
 1570. (unsigned long) rib->uptime,
 1571. rib->type,
 1572. rib->table
 1573. );
 1574. zlog_debug
 1575. (
 1576. "%s: metric == %u, distance == %u, flags == %u, status == %u",
 1577. func,
 1578. rib->metric,
 1579. rib->distance,
 1580. rib->flags,
 1581. rib->status
 1582. );
 1583. zlog_debug
 1584. (
 1585. "%s: nexthop_num == %u, nexthop_active_num == %u, nexthop_fib_num == %u",
 1586. func,
 1587. rib->nexthop_num,
 1588. rib->nexthop_active_num,
 1589. rib->nexthop_fib_num
 1590. );
 1591. for (ALL_NEXTHOPS_RO(rib->nexthop, nexthop, tnexthop, recursing))
 1592. {
 1593. inet_ntop (p->family, &nexthop->gate, straddr, INET6_ADDRSTRLEN);
 1594. zlog_debug
 1595. (
 1596. "%s: %s %s with flags %s%s%s",
 1597. func,
 1598. (recursing ? " NH" : "NH"),
 1599. straddr,
 1600. (CHECK_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_ACTIVE) ? "ACTIVE " : ""),
 1601. (CHECK_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_FIB) ? "FIB " : ""),
 1602. (CHECK_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_RECURSIVE) ? "RECURSIVE" : "")
 1603. );
 1604. }
 1605. zlog_debug ("%s: dump complete", func);
 1606. }
 1607. /* This is an exported helper to rtm_read() to dump the strange
 1608. * RIB entry found by rib_lookup_ipv4_route()
 1609. */
 1610. void rib_lookup_and_dump (struct prefix_ipv4 * p)
 1611. {
 1612. struct route_table *table;
 1613. struct route_node *rn;
 1614. struct rib *rib;
 1615. char prefix_buf[INET_ADDRSTRLEN];
 1616. /* Lookup table. */
 1617. table = zebra_vrf_table (AFI_IP, SAFI_UNICAST, VRF_DEFAULT);
 1618. if (! table)
 1619. {
 1620. zlog_err ("%s: zebra_vrf_table() returned NULL", __func__);
 1621. return;
 1622. }
 1623. /* Scan the RIB table for exactly matching RIB entry. */
 1624. rn = route_node_lookup (table, (struct prefix *) p);
 1625. /* No route for this prefix. */
 1626. if (! rn)
 1627. {
 1628. zlog_debug ("%s: lookup failed for %s", __func__,
 1629. prefix2str((struct prefix*) p, prefix_buf, sizeof(prefix_buf)));
 1630. return;
 1631. }
 1632. /* Unlock node. */
 1633. route_unlock_node (rn);
 1634. /* let's go */
 1635. RNODE_FOREACH_RIB (rn, rib)
 1636. {
 1637. zlog_debug
 1638. (
 1639. "%s: rn %p, rib %p: %s, %s",
 1640. __func__,
 1641. (void *)rn,
 1642. (void *)rib,
 1643. (CHECK_FLAG (rib->status, RIB_ENTRY_REMOVED) ? "removed" : "NOT removed"),
 1644. (CHECK_FLAG (rib->flags, ZEBRA_FLAG_SELECTED) ? "selected" : "NOT selected")
 1645. );
 1646. rib_dump (p, rib);
 1647. }
 1648. }
 1649. int
 1650. rib_add_ipv4_multipath (struct prefix_ipv4 *p, struct rib *rib, safi_t safi)
 1651. {
 1652. struct route_table *table;
 1653. struct route_node *rn;
 1654. struct rib *same;
 1655. struct nexthop *nexthop;
 1656. int ret = 0;
 1657. /* Lookup table. */
 1658. table = zebra_vrf_table (AFI_IP, safi, rib->vrf_id);
 1659. if (! table)
 1660. return 0;
 1661. /* Make it sure prefixlen is applied to the prefix. */
 1662. apply_mask_ipv4 (p);
 1663. /* Set default distance by route type. */
 1664. if (rib->distance == 0)
 1665. {
 1666. rib->distance = route_info[rib->type].distance;
 1667. /* iBGP distance is 200. */
 1668. if (rib->type == ZEBRA_ROUTE_BGP
 1669. && CHECK_FLAG (rib->flags, ZEBRA_FLAG_IBGP))
 1670. rib->distance = 200;
 1671. }
 1672. /* Lookup route node.*/
 1673. rn = route_node_get (table, (struct prefix *) p);
 1674. /* If same type of route are installed, treat it as a implicit
 1675. withdraw. */
 1676. RNODE_FOREACH_RIB (rn, same)
 1677. {
 1678. if (CHECK_FLAG (same->status, RIB_ENTRY_REMOVED))
 1679. continue;
 1680. if (same->type == rib->type && same->table == rib->table
 1681. && same->type != ZEBRA_ROUTE_CONNECT)
 1682. break;
 1683. }
 1684. /* If this route is kernel route, set FIB flag to the route. */
 1685. if (rib->type == ZEBRA_ROUTE_KERNEL || rib->type == ZEBRA_ROUTE_CONNECT)
 1686. for (nexthop = rib->nexthop; nexthop; nexthop = nexthop->next)
 1687. SET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_FIB);
 1688. /* Link new rib to node.*/
 1689. rib_addnode (rn, rib);
 1690. ret = 1;
 1691. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB)
 1692. {
 1693. zlog_debug ("%s: called rib_addnode (%p, %p) on new RIB entry",
 1694. __func__, (void *)rn, (void *)rib);
 1695. rib_dump (p, rib);
 1696. }
 1697. /* Free implicit route.*/
 1698. if (same)
 1699. {
 1700. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB)
 1701. {
 1702. zlog_debug ("%s: calling rib_delnode (%p, %p) on existing RIB entry",
 1703. __func__, (void *)rn, (void *)same);
 1704. rib_dump (p, same);
 1705. }
 1706. rib_delnode (rn, same);
 1707. ret = -1;
 1708. }
 1709. route_unlock_node (rn);
 1710. return ret;
 1711. }
 1712. /* XXX factor with rib_delete_ipv6 */
 1713. int
 1714. rib_delete_ipv4 (int type, int flags, struct prefix_ipv4 *p,
 1715. struct in_addr *gate, ifindex_t ifindex,
 1716. vrf_id_t vrf_id, safi_t safi)
 1717. {
 1718. struct route_table *table;
 1719. struct route_node *rn;
 1720. struct rib *rib;
 1721. struct rib *fib = NULL;
 1722. struct rib *same = NULL;
 1723. struct nexthop *nexthop, *tnexthop;
 1724. int recursing;
 1725. char buf1[PREFIX_STRLEN];
 1726. char buf2[INET_ADDRSTRLEN];
 1727. /* Lookup table. */
 1728. table = zebra_vrf_table (AFI_IP, safi, vrf_id);
 1729. if (! table)
 1730. return 0;
 1731. /* Apply mask. */
 1732. apply_mask_ipv4 (p);
 1733. if (IS_ZEBRA_DEBUG_KERNEL)
 1734. {
 1735. if (gate)
 1736. zlog_debug ("rib_delete_ipv4(): route delete %s vrf %u via %s ifindex %d",
 1737. prefix2str (p, buf1, sizeof(buf1)), vrf_id,
 1738. inet_ntoa (*gate),
 1739. ifindex);
 1740. else
 1741. zlog_debug ("rib_delete_ipv4(): route delete %s vrf %u ifindex %d",
 1742. prefix2str (p, buf1, sizeof(buf1)), vrf_id,
 1743. ifindex);
 1744. }
 1745. /* Lookup route node. */
 1746. rn = route_node_lookup (table, (struct prefix *) p);
 1747. if (! rn)
 1748. {
 1749. if (IS_ZEBRA_DEBUG_KERNEL)
 1750. {
 1751. if (gate)
 1752. zlog_debug ("route %s vrf %u via %s ifindex %d doesn't exist in rib",
 1753. prefix2str (p, buf1, sizeof(buf1)), vrf_id,
 1754. inet_ntop (AF_INET, gate, buf2, INET_ADDRSTRLEN),
 1755. ifindex);
 1756. else
 1757. zlog_debug ("route %s vrf %u ifindex %d doesn't exist in rib",
 1758. prefix2str (p, buf1, sizeof(buf1)), vrf_id,
 1759. ifindex);
 1760. }
 1761. return ZEBRA_ERR_RTNOEXIST;
 1762. }
 1763. /* Lookup same type route. */
 1764. RNODE_FOREACH_RIB (rn, rib)
 1765. {
 1766. if (CHECK_FLAG (rib->status, RIB_ENTRY_REMOVED))
 1767. continue;
 1768. if (CHECK_FLAG (rib->status, RIB_ENTRY_SELECTED_FIB))
 1769. fib = rib;
 1770. if (rib->type != type)
 1771. continue;
 1772. if (rib->type == ZEBRA_ROUTE_CONNECT && (nexthop = rib->nexthop) &&
 1773. nexthop->type == NEXTHOP_TYPE_IFINDEX)
 1774. {
 1775. if (nexthop->ifindex != ifindex)
 1776. continue;
 1777. if (rib->refcnt)
 1778. {
 1779. rib->refcnt--;
 1780. route_unlock_node (rn);
 1781. route_unlock_node (rn);
 1782. return 0;
 1783. }
 1784. same = rib;
 1785. break;
 1786. }
 1787. /* Make sure that the route found has the same gateway. */
 1788. else
 1789. {
 1790. if (gate == NULL)
 1791. {
 1792. same = rib;
 1793. break;
 1794. }
 1795. for (ALL_NEXTHOPS_RO(rib->nexthop, nexthop, tnexthop, recursing))
 1796. if (IPV4_ADDR_SAME (&nexthop->gate.ipv4, gate))
 1797. {
 1798. same = rib;
 1799. break;
 1800. }
 1801. if (same)
 1802. break;
 1803. }
 1804. }
 1805. /* If same type of route can't be found and this message is from
 1806. kernel. */
 1807. if (! same)
 1808. {
 1809. if (fib && type == ZEBRA_ROUTE_KERNEL &&
 1810. CHECK_FLAG(flags, ZEBRA_FLAG_SELFROUTE))
 1811. {
 1812. if (IS_ZEBRA_DEBUG_KERNEL)
 1813. {
 1814. zlog_debug ("Zebra route %s/%d was deleted by others from kernel",
 1815. inet_ntop (AF_INET, &p->prefix, buf1, INET_ADDRSTRLEN),
 1816. p->prefixlen);
 1817. }
 1818. /* This means someone else, other than Zebra, has deleted
 1819. * a Zebra router from the kernel. We will add it back */
 1820. rib_update_kernel(rn, NULL, fib);
 1821. }
 1822. else
 1823. {
 1824. if (IS_ZEBRA_DEBUG_KERNEL)
 1825. {
 1826. if (gate)
 1827. zlog_debug ("route %s vrf %u via %s ifindex %d type %d "
 1828. "doesn't exist in rib",
 1829. prefix2str (p, buf1, sizeof(buf1)), vrf_id,
 1830. inet_ntop (AF_INET, gate, buf2, INET_ADDRSTRLEN),
 1831. ifindex,
 1832. type);
 1833. else
 1834. zlog_debug ("route %s vrf %u ifindex %d type %d doesn't exist in rib",
 1835. prefix2str (p, buf1, sizeof(buf1)), vrf_id,
 1836. ifindex,
 1837. type);
 1838. }
 1839. route_unlock_node (rn);
 1840. return ZEBRA_ERR_RTNOEXIST;
 1841. }
 1842. }
 1843. if (same)
 1844. rib_delnode (rn, same);
 1845. route_unlock_node (rn);
 1846. return 0;
 1847. }
 1848. /* Install static route into rib. */
 1849. static void
 1850. static_install_route (afi_t afi, safi_t safi, struct prefix *p, struct static_route *si)
 1851. {
 1852. struct rib *rib;
 1853. struct route_node *rn;
 1854. struct route_table *table;
 1855. /* Lookup table. */
 1856. table = zebra_vrf_table (afi, safi, si->vrf_id);
 1857. if (! table)
 1858. return;
 1859. /* Lookup existing route */
 1860. rn = route_node_get (table, p);
 1861. RNODE_FOREACH_RIB (rn, rib)
 1862. {
 1863. if (CHECK_FLAG (rib->status, RIB_ENTRY_REMOVED))
 1864. continue;
 1865. if (rib->type == ZEBRA_ROUTE_STATIC && rib->distance == si->distance)
 1866. break;
 1867. }
 1868. if (rib)
 1869. {
 1870. /* if tag value changed , update old value in RIB */
 1871. if (rib->tag != si->tag)
 1872. rib->tag = si->tag;
 1873. /* Same distance static route is there. Update it with new
 1874. nexthop. */
 1875. route_unlock_node (rn);
 1876. switch (si->type)
 1877. {
 1878. case STATIC_IPV4_GATEWAY:
 1879. rib_nexthop_ipv4_add (rib, &si->addr.ipv4, NULL);
 1880. break;
 1881. case STATIC_IPV4_IFNAME:
 1882. rib_nexthop_ifname_add (rib, si->ifname);
 1883. break;
 1884. case STATIC_IPV4_BLACKHOLE:
 1885. rib_nexthop_blackhole_add (rib);
 1886. break;
 1887. case STATIC_IPV6_GATEWAY:
 1888. rib_nexthop_ipv6_add (rib, &si->addr.ipv6);
 1889. break;
 1890. case STATIC_IPV6_IFNAME:
 1891. rib_nexthop_ifname_add (rib, si->ifname);
 1892. break;
 1893. case STATIC_IPV6_GATEWAY_IFNAME:
 1894. rib_nexthop_ipv6_ifname_add (rib, &si->addr.ipv6, si->ifname);
 1895. break;
 1896. }
 1897. rib_queue_add (&zebrad, rn);
 1898. }
 1899. else
 1900. {
 1901. /* This is new static route. */
 1902. rib = XCALLOC (MTYPE_RIB, sizeof (struct rib));
 1903. rib->type = ZEBRA_ROUTE_STATIC;
 1904. rib->distance = si->distance;
 1905. rib->metric = 0;
 1906. rib->vrf_id = si->vrf_id;
 1907. rib->table = zebrad.rtm_table_default;
 1908. rib->nexthop_num = 0;
 1909. rib->tag = si->tag;
 1910. switch (si->type)
 1911. {
 1912. case STATIC_IPV4_GATEWAY:
 1913. rib_nexthop_ipv4_add (rib, &si->addr.ipv4, NULL);
 1914. break;
 1915. case STATIC_IPV4_IFNAME:
 1916. rib_nexthop_ifname_add (rib, si->ifname);
 1917. break;
 1918. case STATIC_IPV4_BLACKHOLE:
 1919. rib_nexthop_blackhole_add (rib);
 1920. break;
 1921. case STATIC_IPV6_GATEWAY:
 1922. rib_nexthop_ipv6_add (rib, &si->addr.ipv6);
 1923. break;
 1924. case STATIC_IPV6_IFNAME:
 1925. rib_nexthop_ifname_add (rib, si->ifname);
 1926. break;
 1927. case STATIC_IPV6_GATEWAY_IFNAME:
 1928. rib_nexthop_ipv6_ifname_add (rib, &si->addr.ipv6, si->ifname);
 1929. break;
 1930. }
 1931. /* Save the flags of this static routes (reject, blackhole) */
 1932. rib->flags = si->flags;
 1933. /* Link this rib to the tree. */
 1934. rib_addnode (rn, rib);
 1935. }
 1936. }
 1937. static int
 1938. static_nexthop_same (struct nexthop *nexthop, struct static_route *si)
 1939. {
 1940. if (nexthop->type == NEXTHOP_TYPE_IPV4
 1941. && si->type == STATIC_IPV4_GATEWAY
 1942. && IPV4_ADDR_SAME (&nexthop->gate.ipv4, &si->addr.ipv4))
 1943. return 1;
 1944. if (nexthop->type == NEXTHOP_TYPE_IFNAME
 1945. && si->type == STATIC_IPV4_IFNAME
 1946. && strcmp (nexthop->ifname, si->ifname) == 0)
 1947. return 1;
 1948. if (nexthop->type == NEXTHOP_TYPE_BLACKHOLE
 1949. && si->type == STATIC_IPV4_BLACKHOLE)
 1950. return 1;
 1951. if (nexthop->type == NEXTHOP_TYPE_IPV6
 1952. && si->type == STATIC_IPV6_GATEWAY
 1953. && IPV6_ADDR_SAME (&nexthop->gate.ipv6, &si->addr.ipv6))
 1954. return 1;
 1955. if (nexthop->type == NEXTHOP_TYPE_IFNAME
 1956. && si->type == STATIC_IPV6_IFNAME
 1957. && strcmp (nexthop->ifname, si->ifname) == 0)
 1958. return 1;
 1959. if (nexthop->type == NEXTHOP_TYPE_IPV6_IFNAME
 1960. && si->type == STATIC_IPV6_GATEWAY_IFNAME
 1961. && IPV6_ADDR_SAME (&nexthop->gate.ipv6, &si->addr.ipv6)
 1962. && strcmp (nexthop->ifname, si->ifname) == 0)
 1963. return 1;
 1964. return 0;
 1965. }
 1966. /* Uninstall static route from RIB. */
 1967. static void
 1968. static_uninstall_route (afi_t afi, safi_t safi, struct prefix *p, struct static_route *si)
 1969. {
 1970. struct route_node *rn;
 1971. struct rib *rib;
 1972. struct nexthop *nexthop;
 1973. struct route_table *table;
 1974. /* Lookup table. */
 1975. table = zebra_vrf_table (afi, safi, si->vrf_id);
 1976. if (! table)
 1977. return;
 1978. /* Lookup existing route with type and distance. */
 1979. rn = route_node_lookup (table, p);
 1980. if (! rn)
 1981. return;
 1982. RNODE_FOREACH_RIB (rn, rib)
 1983. {
 1984. if (CHECK_FLAG (rib->status, RIB_ENTRY_REMOVED))
 1985. continue;
 1986. if (rib->type == ZEBRA_ROUTE_STATIC && rib->distance == si->distance &&
 1987. rib->tag == si->tag)
 1988. break;
 1989. }
 1990. if (! rib)
 1991. {
 1992. route_unlock_node (rn);
 1993. return;
 1994. }
 1995. /* Lookup nexthop. */
 1996. for (nexthop = rib->nexthop; nexthop; nexthop = nexthop->next)
 1997. if (static_nexthop_same (nexthop, si))
 1998. break;
 1999. /* Can't find nexthop. */
 2000. if (! nexthop)
 2001. {
 2002. route_unlock_node (rn);
 2003. return;
 2004. }
 2005. /* Check nexthop. */
 2006. if (rib->nexthop_num == 1)
 2007. rib_delnode (rn, rib);
 2008. else
 2009. {
 2010. if (CHECK_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_FIB))
 2011. rib_uninstall (rn, rib);
 2012. rib_nexthop_delete (rib, nexthop);
 2013. nexthop_free (nexthop);
 2014. rib_queue_add (&zebrad, rn);
 2015. }
 2016. /* Unlock node. */
 2017. route_unlock_node (rn);
 2018. }
 2019. int
 2020. static_add_ipv4_safi (safi_t safi, struct prefix *p, struct in_addr *gate,
 2021. const char *ifname, u_char flags, route_tag_t tag,
 2022. u_char distance, vrf_id_t vrf_id)
 2023. {
 2024. u_char type = 0;
 2025. struct route_node *rn;
 2026. struct static_route *si;
 2027. struct static_route *pp;
 2028. struct static_route *cp;
 2029. struct static_route *update = NULL;
 2030. struct zebra_vrf *zvrf = vrf_info_get (vrf_id);
 2031. struct route_table *stable = zvrf->stable[AFI_IP][safi];
 2032. if (! stable)
 2033. return -1;
 2034. /* Lookup static route prefix. */
 2035. rn = route_node_get (stable, p);
 2036. /* Make flags. */
 2037. if (gate)
 2038. type = STATIC_IPV4_GATEWAY;
 2039. else if (ifname)
 2040. type = STATIC_IPV4_IFNAME;
 2041. else
 2042. type = STATIC_IPV4_BLACKHOLE;
 2043. /* Do nothing if there is a same static route. */
 2044. for (si = rn->info; si; si = si->next)
 2045. {
 2046. if (type == si->type
 2047. && (! gate || IPV4_ADDR_SAME (gate, &si->addr.ipv4))
 2048. && (! ifname || strcmp (ifname, si->ifname) == 0))
 2049. {
 2050. if (distance == si->distance &&
 2051. tag == si->tag)
 2052. {
 2053. route_unlock_node (rn);
 2054. return 0;
 2055. }
 2056. else
 2057. update = si;
 2058. }
 2059. }
 2060. /* Distance or tag changed. */
 2061. if (update)
 2062. static_delete_ipv4_safi (safi, p, gate, ifname, update->tag, update->distance, vrf_id);
 2063. /* Make new static route structure. */
 2064. si = XCALLOC (MTYPE_STATIC_ROUTE, sizeof (struct static_route));
 2065. si->type = type;
 2066. si->distance = distance;
 2067. si->tag = tag;
 2068. si->flags = flags;
 2069. si->vrf_id = vrf_id;
 2070. if (gate)
 2071. si->addr.ipv4 = *gate;
 2072. if (ifname)
 2073. si->ifname = XSTRDUP (MTYPE_TMP, ifname);
 2074. /* Add new static route information to the tree with sort by
 2075. distance value and gateway address. */
 2076. for (pp = NULL, cp = rn->info; cp; pp = cp, cp = cp->next)
 2077. {
 2078. if (si->distance < cp->distance)
 2079. break;
 2080. if (si->distance > cp->distance)
 2081. continue;
 2082. if (si->type == STATIC_IPV4_GATEWAY && cp->type == STATIC_IPV4_GATEWAY)
 2083. {
 2084. if (ntohl (si->addr.ipv4.s_addr) < ntohl (cp->addr.ipv4.s_addr))
 2085. break;
 2086. if (ntohl (si->addr.ipv4.s_addr) > ntohl (cp->addr.ipv4.s_addr))
 2087. continue;
 2088. }
 2089. }
 2090. /* Make linked list. */
 2091. if (pp)
 2092. pp->next = si;
 2093. else
 2094. rn->info = si;
 2095. if (cp)
 2096. cp->prev = si;
 2097. si->prev = pp;
 2098. si->next = cp;
 2099. /* Install into rib. */
 2100. static_install_route (AFI_IP, safi, p, si);
 2101. return 1;
 2102. }
 2103. int
 2104. static_delete_ipv4_safi (safi_t safi, struct prefix *p, struct in_addr *gate,
 2105. const char *ifname, route_tag_t tag, u_char distance,
 2106. vrf_id_t vrf_id)
 2107. {
 2108. u_char type = 0;
 2109. struct route_node *rn;
 2110. struct static_route *si;
 2111. struct route_table *stable;
 2112. /* Lookup table. */
 2113. stable = zebra_vrf_static_table (AFI_IP, safi, vrf_id);
 2114. if (! stable)
 2115. return -1;
 2116. /* Lookup static route prefix. */
 2117. rn = route_node_lookup (stable, p);
 2118. if (! rn)
 2119. return 0;
 2120. /* Make flags. */
 2121. if (gate)
 2122. type = STATIC_IPV4_GATEWAY;
 2123. else if (ifname)
 2124. type = STATIC_IPV4_IFNAME;
 2125. else
 2126. type = STATIC_IPV4_BLACKHOLE;
 2127. /* Find same static route is the tree */
 2128. for (si = rn->info; si; si = si->next)
 2129. if (type == si->type
 2130. && (! gate || IPV4_ADDR_SAME (gate, &si->addr.ipv4))
 2131. && (! ifname || strcmp (ifname, si->ifname) == 0)
 2132. && (! tag || (tag == si->tag)))
 2133. break;
 2134. /* Can't find static route. */
 2135. if (! si)
 2136. {
 2137. route_unlock_node (rn);
 2138. return 0;
 2139. }
 2140. /* Install into rib. */
 2141. static_uninstall_route (AFI_IP, safi, p, si);
 2142. /* Unlink static route from linked list. */
 2143. if (si->prev)
 2144. si->prev->next = si->next;
 2145. else
 2146. rn->info = si->next;
 2147. if (si->next)
 2148. si->next->prev = si->prev;
 2149. route_unlock_node (rn);
 2150. /* Free static route configuration. */
 2151. if (ifname)
 2152. XFREE (0, si->ifname);
 2153. XFREE (MTYPE_STATIC_ROUTE, si);
 2154. route_unlock_node (rn);
 2155. return 1;
 2156. }
 2157. int
 2158. rib_add_ipv6 (int type, int flags, struct prefix_ipv6 *p,
 2159. struct in6_addr *gate, ifindex_t ifindex,
 2160. vrf_id_t vrf_id, int table_id,
 2161. u_int32_t metric, u_int32_t mtu, u_char distance, safi_t safi)
 2162. {
 2163. struct rib *rib;
 2164. struct rib *same = NULL;
 2165. struct route_table *table;
 2166. struct route_node *rn;
 2167. struct nexthop *nexthop;
 2168. /* Lookup table. */
 2169. table = zebra_vrf_table (AFI_IP6, safi, vrf_id);
 2170. if (! table)
 2171. return 0;
 2172. /* Make sure mask is applied. */
 2173. apply_mask_ipv6 (p);
 2174. /* Set default distance by route type. */
 2175. if (!distance)
 2176. distance = route_info[type].distance;
 2177. if (type == ZEBRA_ROUTE_BGP && CHECK_FLAG (flags, ZEBRA_FLAG_IBGP))
 2178. distance = 200;
 2179. /* Lookup route node.*/
 2180. rn = route_node_get (table, (struct prefix *) p);
 2181. /* If same type of route are installed, treat it as a implicit
 2182. withdraw. */
 2183. RNODE_FOREACH_RIB (rn, rib)
 2184. {
 2185. if (CHECK_FLAG (rib->status, RIB_ENTRY_REMOVED))
 2186. continue;
 2187. if (rib->type != type)
 2188. continue;
 2189. if (rib->type != ZEBRA_ROUTE_CONNECT)
 2190. {
 2191. same = rib;
 2192. break;
 2193. }
 2194. else if ((nexthop = rib->nexthop) &&
 2195. nexthop->type == NEXTHOP_TYPE_IFINDEX &&
 2196. nexthop->ifindex == ifindex)
 2197. {
 2198. rib->refcnt++;
 2199. return 0;
 2200. }
 2201. }
 2202. /* Allocate new rib structure. */
 2203. rib = XCALLOC (MTYPE_RIB, sizeof (struct rib));
 2204. rib->type = type;
 2205. rib->distance = distance;
 2206. rib->flags = flags;
 2207. rib->metric = metric;
 2208. rib->mtu = mtu;
 2209. rib->vrf_id = vrf_id;
 2210. rib->table = table_id;
 2211. rib->nexthop_num = 0;
 2212. rib->uptime = time (NULL);
 2213. /* Nexthop settings. */
 2214. if (gate)
 2215. {
 2216. if (ifindex)
 2217. rib_nexthop_ipv6_ifindex_add (rib, gate, ifindex);
 2218. else
 2219. rib_nexthop_ipv6_add (rib, gate);
 2220. }
 2221. else
 2222. rib_nexthop_ifindex_add (rib, ifindex);
 2223. /* If this route is kernel route, set FIB flag to the route. */
 2224. if (type == ZEBRA_ROUTE_KERNEL || type == ZEBRA_ROUTE_CONNECT)
 2225. for (nexthop = rib->nexthop; nexthop; nexthop = nexthop->next)
 2226. SET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_FIB);
 2227. /* Link new rib to node.*/
 2228. rib_addnode (rn, rib);
 2229. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB)
 2230. {
 2231. zlog_debug ("%s: called rib_addnode (%p, %p) on new RIB entry",
 2232. __func__, (void *)rn, (void *)rib);
 2233. rib_dump (p, rib);
 2234. }
 2235. /* Free implicit route.*/
 2236. if (same)
 2237. {
 2238. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB)
 2239. {
 2240. zlog_debug ("%s: calling rib_delnode (%p, %p) on existing RIB entry",
 2241. __func__, (void *)rn, (void *)same);
 2242. rib_dump (p, same);
 2243. }
 2244. rib_delnode (rn, same);
 2245. }
 2246. route_unlock_node (rn);
 2247. return 0;
 2248. }
 2249. int
 2250. rib_add_ipv6_multipath (struct prefix_ipv6 *p, struct rib *rib, safi_t safi)
 2251. {
 2252. struct route_table *table;
 2253. struct route_node *rn;
 2254. struct rib *same = NULL;
 2255. struct nexthop *nexthop;
 2256. int ret = 0;
 2257. if (!rib)
 2258. return 0; /* why are we getting called with NULL rib */
 2259. /* Lookup table. */
 2260. table = zebra_vrf_table (AFI_IP6, safi, rib->vrf_id);
 2261. if (! table)
 2262. return 0;
 2263. /* Make sure mask is applied. */
 2264. apply_mask_ipv6 (p);
 2265. /* Set default distance by route type. */
 2266. if (rib->distance == 0)
 2267. {
 2268. rib->distance = route_info[rib->type].distance;
 2269. /* iBGP distance is 200. */
 2270. if (rib->type == ZEBRA_ROUTE_BGP
 2271. && CHECK_FLAG (rib->flags, ZEBRA_FLAG_IBGP))
 2272. rib->distance = 200;
 2273. }
 2274. /* Lookup route node.*/
 2275. rn = route_node_get (table, (struct prefix *) p);
 2276. /* If same type of route are installed, treat it as a implicit
 2277. withdraw. */
 2278. RNODE_FOREACH_RIB (rn, same) {
 2279. if (CHECK_FLAG (same->status, RIB_ENTRY_REMOVED)) {
 2280. continue;
 2281. }
 2282. if (same->type != rib->type) {
 2283. continue;
 2284. }
 2285. if (same->table != rib->table) {
 2286. continue;
 2287. }
 2288. if (same->type != ZEBRA_ROUTE_CONNECT) {
 2289. break;
 2290. }
 2291. }
 2292. /* If this route is kernel route, set FIB flag to the route. */
 2293. if (rib->type == ZEBRA_ROUTE_KERNEL || rib->type == ZEBRA_ROUTE_CONNECT) {
 2294. for (nexthop = rib->nexthop; nexthop; nexthop = nexthop->next) {
 2295. SET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_FIB);
 2296. }
 2297. }
 2298. /* Link new rib to node.*/
 2299. rib_addnode (rn, rib);
 2300. ret = 1;
 2301. /* Free implicit route.*/
 2302. if (same)
 2303. {
 2304. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB)
 2305. {
 2306. zlog_debug ("%s: calling rib_delnode (%p, %p) on existing RIB entry",
 2307. __func__, rn, same);
 2308. rib_dump ((struct prefix *)p, same);
 2309. }
 2310. rib_delnode (rn, same);
 2311. ret = -1;
 2312. }
 2313. route_unlock_node (rn);
 2314. return ret;
 2315. }
 2316. /* XXX factor with rib_delete_ipv6 */
 2317. int
 2318. rib_delete_ipv6 (int type, int flags, struct prefix_ipv6 *p,
 2319. struct in6_addr *gate, ifindex_t ifindex,
 2320. vrf_id_t vrf_id, safi_t safi)
 2321. {
 2322. struct route_table *table;
 2323. struct route_node *rn;
 2324. struct rib *rib;
 2325. struct rib *fib = NULL;
 2326. struct rib *same = NULL;
 2327. struct nexthop *nexthop, *tnexthop;
 2328. int recursing;
 2329. char buf1[PREFIX_STRLEN];
 2330. char buf2[INET6_ADDRSTRLEN];
 2331. /* Apply mask. */
 2332. apply_mask_ipv6 (p);
 2333. /* Lookup table. */
 2334. table = zebra_vrf_table (AFI_IP6, safi, vrf_id);
 2335. if (! table)
 2336. return 0;
 2337. /* Lookup route node. */
 2338. rn = route_node_lookup (table, (struct prefix *) p);
 2339. if (! rn)
 2340. {
 2341. if (IS_ZEBRA_DEBUG_KERNEL)
 2342. {
 2343. if (gate)
 2344. zlog_debug ("route %s vrf %u via %s ifindex %d doesn't exist in rib",
 2345. prefix2str (p, buf1, sizeof(buf1)), vrf_id,
 2346. inet_ntop (AF_INET6, gate, buf2, INET6_ADDRSTRLEN),
 2347. ifindex);
 2348. else
 2349. zlog_debug ("route %s vrf %u ifindex %d doesn't exist in rib",
 2350. prefix2str (p, buf1, sizeof(buf1)), vrf_id,
 2351. ifindex);
 2352. }
 2353. return ZEBRA_ERR_RTNOEXIST;
 2354. }
 2355. /* Lookup same type route. */
 2356. RNODE_FOREACH_RIB (rn, rib)
 2357. {
 2358. if (CHECK_FLAG(rib->status, RIB_ENTRY_REMOVED))
 2359. continue;
 2360. if (CHECK_FLAG (rib->status, RIB_ENTRY_SELECTED_FIB))
 2361. fib = rib;
 2362. if (rib->type != type)
 2363. continue;
 2364. if (rib->type == ZEBRA_ROUTE_CONNECT && (nexthop = rib->nexthop) &&
 2365. nexthop->type == NEXTHOP_TYPE_IFINDEX)
 2366. {
 2367. if (nexthop->ifindex != ifindex)
 2368. continue;
 2369. if (rib->refcnt)
 2370. {
 2371. rib->refcnt--;
 2372. route_unlock_node (rn);
 2373. route_unlock_node (rn);
 2374. return 0;
 2375. }
 2376. same = rib;
 2377. break;
 2378. }
 2379. /* Make sure that the route found has the same gateway. */
 2380. else
 2381. {
 2382. if (gate == NULL)
 2383. {
 2384. same = rib;
 2385. break;
 2386. }
 2387. for (ALL_NEXTHOPS_RO(rib->nexthop, nexthop, tnexthop, recursing))
 2388. if (IPV6_ADDR_SAME (&nexthop->gate.ipv6, gate))
 2389. {
 2390. same = rib;
 2391. break;
 2392. }
 2393. if (same)
 2394. break;
 2395. }
 2396. }
 2397. /* If same type of route can't be found and this message is from
 2398. kernel. */
 2399. if (! same)
 2400. {
 2401. if (fib && type == ZEBRA_ROUTE_KERNEL &&
 2402. CHECK_FLAG(flags, ZEBRA_FLAG_SELFROUTE))
 2403. {
 2404. if (IS_ZEBRA_DEBUG_KERNEL)
 2405. {
 2406. zlog_debug ("Zebra route %s/%d was deleted by others from kernel",
 2407. inet_ntop (AF_INET, &p->prefix, buf1, INET_ADDRSTRLEN),
 2408. p->prefixlen);
 2409. }
 2410. /* This means someone else, other than Zebra, has deleted a Zebra
 2411. * route from the kernel. We will add it back */
 2412. rib_update_kernel(rn, NULL, fib);
 2413. }
 2414. else
 2415. {
 2416. if (IS_ZEBRA_DEBUG_KERNEL)
 2417. {
 2418. if (gate)
 2419. zlog_debug ("route %s vrf %u via %s ifindex %d type %d "
 2420. "doesn't exist in rib",
 2421. prefix2str (p, buf1, sizeof(buf1)), vrf_id,
 2422. inet_ntop (AF_INET6, gate, buf2, INET6_ADDRSTRLEN),
 2423. ifindex,
 2424. type);
 2425. else
 2426. zlog_debug ("route %s vrf %u ifindex %d type %d doesn't exist in rib",
 2427. prefix2str (p, buf1, sizeof(buf1)), vrf_id,
 2428. ifindex,
 2429. type);
 2430. }
 2431. route_unlock_node (rn);
 2432. return ZEBRA_ERR_RTNOEXIST;
 2433. }
 2434. }
 2435. if (same)
 2436. rib_delnode (rn, same);
 2437. route_unlock_node (rn);
 2438. return 0;
 2439. }
 2440. /* Add static route into static route configuration. */
 2441. int
 2442. static_add_ipv6 (struct prefix *p, u_char type, struct in6_addr *gate,
 2443. const char *ifname, u_char flags, route_tag_t tag,
 2444. u_char distance, vrf_id_t vrf_id)
 2445. {
 2446. struct route_node *rn;
 2447. struct static_route *si;
 2448. struct static_route *pp;
 2449. struct static_route *cp;
 2450. struct static_route *update = NULL;
 2451. struct zebra_vrf *zvrf = vrf_info_get (vrf_id);
 2452. struct route_table *stable = zvrf->stable[AFI_IP6][SAFI_UNICAST];
 2453. if (! stable)
 2454. return -1;
 2455. if (!gate &&
 2456. (type == STATIC_IPV6_GATEWAY || type == STATIC_IPV6_GATEWAY_IFNAME))
 2457. return -1;
 2458. if (!ifname &&
 2459. (type == STATIC_IPV6_GATEWAY_IFNAME || type == STATIC_IPV6_IFNAME))
 2460. return -1;
 2461. /* Lookup static route prefix. */
 2462. rn = route_node_get (stable, p);
 2463. /* Do nothing if there is a same static route. */
 2464. for (si = rn->info; si; si = si->next)
 2465. {
 2466. if (type == si->type
 2467. && tag == si->tag
 2468. && (! gate || IPV6_ADDR_SAME (gate, &si->addr.ipv6))
 2469. && (! ifname || strcmp (ifname, si->ifname) == 0))
 2470. {
 2471. if (distance == si->distance)
 2472. {
 2473. route_unlock_node (rn);
 2474. return 0;
 2475. }
 2476. else
 2477. update = si;
 2478. }
 2479. }
 2480. if (update)
 2481. static_delete_ipv6(p, type, gate, ifname, tag, update->distance, vrf_id);
 2482. /* Make new static route structure. */
 2483. si = XCALLOC (MTYPE_STATIC_ROUTE, sizeof (struct static_route));
 2484. si->type = type;
 2485. si->distance = distance;
 2486. si->tag = tag;
 2487. si->flags = flags;
 2488. si->vrf_id = vrf_id;
 2489. switch (type)
 2490. {
 2491. case STATIC_IPV6_GATEWAY:
 2492. si->addr.ipv6 = *gate;
 2493. break;
 2494. case STATIC_IPV6_IFNAME:
 2495. si->ifname = XSTRDUP (MTYPE_TMP, ifname);
 2496. break;
 2497. case STATIC_IPV6_GATEWAY_IFNAME:
 2498. si->addr.ipv6 = *gate;
 2499. si->ifname = XSTRDUP (MTYPE_TMP, ifname);
 2500. break;
 2501. }
 2502. /* Add new static route information to the tree with sort by
 2503. distance value and gateway address. */
 2504. for (pp = NULL, cp = rn->info; cp; pp = cp, cp = cp->next)
 2505. {
 2506. if (si->distance < cp->distance)
 2507. break;
 2508. if (si->distance > cp->distance)
 2509. continue;
 2510. }
 2511. /* Make linked list. */
 2512. if (pp)
 2513. pp->next = si;
 2514. else
 2515. rn->info = si;
 2516. if (cp)
 2517. cp->prev = si;
 2518. si->prev = pp;
 2519. si->next = cp;
 2520. /* Install into rib. */
 2521. static_install_route (AFI_IP6, SAFI_UNICAST, p, si);
 2522. return 1;
 2523. }
 2524. /* Delete static route from static route configuration. */
 2525. int
 2526. static_delete_ipv6 (struct prefix *p, u_char type, struct in6_addr *gate,
 2527. const char *ifname, route_tag_t tag, u_char distance,
 2528. vrf_id_t vrf_id)
 2529. {
 2530. struct route_node *rn;
 2531. struct static_route *si;
 2532. struct route_table *stable;
 2533. /* Lookup table. */
 2534. stable = zebra_vrf_static_table (AFI_IP6, SAFI_UNICAST, vrf_id);
 2535. if (! stable)
 2536. return -1;
 2537. /* Lookup static route prefix. */
 2538. rn = route_node_lookup (stable, p);
 2539. if (! rn)
 2540. return 0;
 2541. /* Find same static route is the tree */
 2542. for (si = rn->info; si; si = si->next)
 2543. if (distance == si->distance
 2544. && type == si->type
 2545. && (! gate || IPV6_ADDR_SAME (gate, &si->addr.ipv6))
 2546. && (! ifname || strcmp (ifname, si->ifname) == 0)
 2547. && (! tag || (tag == si->tag)))
 2548. break;
 2549. /* Can't find static route. */
 2550. if (! si)
 2551. {
 2552. route_unlock_node (rn);
 2553. return 0;
 2554. }
 2555. /* Install into rib. */
 2556. static_uninstall_route (AFI_IP6, SAFI_UNICAST, p, si);
 2557. /* Unlink static route from linked list. */
 2558. if (si->prev)
 2559. si->prev->next = si->next;
 2560. else
 2561. rn->info = si->next;
 2562. if (si->next)
 2563. si->next->prev = si->prev;
 2564. /* Free static route configuration. */
 2565. if (ifname)
 2566. XFREE (0, si->ifname);
 2567. XFREE (MTYPE_STATIC_ROUTE, si);
 2568. return 1;
 2569. }
 2570. /* RIB update function. */
 2571. void
 2572. rib_update (vrf_id_t vrf_id)
 2573. {
 2574. struct route_node *rn;
 2575. struct route_table *table;
 2576. table = zebra_vrf_table (AFI_IP, SAFI_UNICAST, vrf_id);
 2577. if (table)
 2578. for (rn = route_top (table); rn; rn = route_next (rn))
 2579. if (rnode_to_ribs (rn))
 2580. rib_queue_add (&zebrad, rn);
 2581. table = zebra_vrf_table (AFI_IP6, SAFI_UNICAST, vrf_id);
 2582. if (table)
 2583. for (rn = route_top (table); rn; rn = route_next (rn))
 2584. if (rnode_to_ribs (rn))
 2585. rib_queue_add (&zebrad, rn);
 2586. }
 2587. /* Remove all routes which comes from non main table. */
 2588. static void
 2589. rib_weed_table (struct route_table *table)
 2590. {
 2591. struct route_node *rn;
 2592. struct rib *rib;
 2593. struct rib *next;
 2594. if (table)
 2595. for (rn = route_top (table); rn; rn = route_next (rn))
 2596. RNODE_FOREACH_RIB_SAFE (rn, rib, next)
 2597. {
 2598. if (CHECK_FLAG (rib->status, RIB_ENTRY_REMOVED))
 2599. continue;
 2600. if (rib->table != zebrad.rtm_table_default &&
 2601. rib->table != RT_TABLE_MAIN)
 2602. rib_delnode (rn, rib);
 2603. }
 2604. }
 2605. /* Delete all routes from non main table. */
 2606. void
 2607. rib_weed_tables (void)
 2608. {
 2609. vrf_iter_t iter;
 2610. struct zebra_vrf *zvrf;
 2611. for (iter = vrf_first (); iter != VRF_ITER_INVALID; iter = vrf_next (iter))
 2612. if ((zvrf = vrf_iter2info (iter)) != NULL)
 2613. {
 2614. rib_weed_table (zvrf->table[AFI_IP][SAFI_UNICAST]);
 2615. rib_weed_table (zvrf->table[AFI_IP6][SAFI_UNICAST]);
 2616. }
 2617. }
 2618. #if 0
 2619. /* Delete self installed routes after zebra is relaunched. */
 2620. static void
 2621. rib_sweep_table (struct route_table *table)
 2622. {
 2623. struct route_node *rn;
 2624. struct rib *rib;
 2625. struct rib *next;
 2626. int ret = 0;
 2627. if (table)
 2628. for (rn = route_top (table); rn; rn = route_next (rn))
 2629. RNODE_FOREACH_RIB_SAFE (rn, rib, next)
 2630. {
 2631. if (CHECK_FLAG (rib->status, RIB_ENTRY_REMOVED))
 2632. continue;
 2633. if (rib->type == ZEBRA_ROUTE_KERNEL &&
 2634. CHECK_FLAG (rib->flags, ZEBRA_FLAG_SELFROUTE))
 2635. {
 2636. ret = rib_update_kernel (rn, rib, NULL);
 2637. if (! ret)
 2638. rib_delnode (rn, rib);
 2639. }
 2640. }
 2641. }
 2642. #endif
 2643. /* Sweep all RIB tables. */
 2644. void
 2645. rib_sweep_route (void)
 2646. {
 2647. vrf_iter_t iter;
 2648. struct zebra_vrf *zvrf;
 2649. for (iter = vrf_first (); iter != VRF_ITER_INVALID; iter = vrf_next (iter))
 2650. if ((zvrf = vrf_iter2info (iter)) != NULL)
 2651. {
 2652. rib_weed_table (zvrf->table[AFI_IP][SAFI_UNICAST]);
 2653. rib_weed_table (zvrf->table[AFI_IP6][SAFI_UNICAST]);
 2654. }
 2655. }
 2656. /* Remove specific by protocol routes from 'table'. */
 2657. static unsigned long
 2658. rib_score_proto_table (u_char proto, struct route_table *table)
 2659. {
 2660. struct route_node *rn;
 2661. struct rib *rib;
 2662. struct rib *next;
 2663. unsigned long n = 0;
 2664. if (table)
 2665. for (rn = route_top (table); rn; rn = route_next (rn))
 2666. RNODE_FOREACH_RIB_SAFE (rn, rib, next)
 2667. {
 2668. if (CHECK_FLAG (rib->status, RIB_ENTRY_REMOVED))
 2669. continue;
 2670. if (rib->type == proto)
 2671. {
 2672. rib_delnode (rn, rib);
 2673. n++;
 2674. }
 2675. }
 2676. return n;
 2677. }
 2678. /* Remove specific by protocol routes. */
 2679. unsigned long
 2680. rib_score_proto (u_char proto)
 2681. {
 2682. vrf_iter_t iter;
 2683. struct zebra_vrf *zvrf;
 2684. unsigned long cnt = 0;
 2685. for (iter = vrf_first (); iter != VRF_ITER_INVALID; iter = vrf_next (iter))
 2686. if ((zvrf = vrf_iter2info (iter)) != NULL)
 2687. cnt += rib_score_proto_table (proto, zvrf->table[AFI_IP][SAFI_UNICAST])
 2688. +rib_score_proto_table (proto, zvrf->table[AFI_IP6][SAFI_UNICAST]);
 2689. return cnt;
 2690. }
 2691. /* Close RIB and clean up kernel routes. */
 2692. void
 2693. rib_close_table (struct route_table *table)
 2694. {
 2695. struct route_node *rn;
 2696. rib_table_info_t *info = table->info;
 2697. struct rib *rib;
 2698. if (table)
 2699. for (rn = route_top (table); rn; rn = route_next (rn))
 2700. RNODE_FOREACH_RIB (rn, rib)
 2701. {
 2702. if (!CHECK_FLAG (rib->status, RIB_ENTRY_SELECTED_FIB))
 2703. continue;
 2704. if (info->safi == SAFI_UNICAST)
 2705. zfpm_trigger_update (rn, NULL);
 2706. if (! RIB_SYSTEM_ROUTE (rib))
 2707. rib_update_kernel (rn, rib, NULL);
 2708. }
 2709. }
 2710. /* Close all RIB tables. */
 2711. void
 2712. rib_close (void)
 2713. {
 2714. vrf_iter_t iter;
 2715. struct zebra_vrf *zvrf;
 2716. for (iter = vrf_first (); iter != VRF_ITER_INVALID; iter = vrf_next (iter))
 2717. if ((zvrf = vrf_iter2info (iter)) != NULL)
 2718. {
 2719. rib_close_table (zvrf->table[AFI_IP][SAFI_UNICAST]);
 2720. rib_close_table (zvrf->table[AFI_IP6][SAFI_UNICAST]);
 2721. }
 2722. }
 2723. /* Routing information base initialize. */
 2724. void
 2725. rib_init (void)
 2726. {
 2727. rib_queue_init (&zebrad);
 2728. }
 2729. /*
 2730. * vrf_id_get_next
 2731. *
 2732. * Get the first vrf id that is greater than the given vrf id if any.
 2733. *
 2734. * Returns TRUE if a vrf id was found, FALSE otherwise.
 2735. */
 2736. static inline int
 2737. vrf_id_get_next (vrf_id_t vrf_id, vrf_id_t *next_id_p)
 2738. {
 2739. vrf_iter_t iter = vrf_iterator (vrf_id);
 2740. struct zebra_vrf *zvrf = vrf_iter2info (iter);
 2741. /* The same one ? Then find out the next. */
 2742. if (zvrf && (zvrf->vrf_id == vrf_id))
 2743. zvrf = vrf_iter2info (vrf_next (iter));
 2744. if (zvrf)
 2745. {
 2746. *next_id_p = zvrf->vrf_id;
 2747. return 1;
 2748. }
 2749. return 0;
 2750. }
 2751. /*
 2752. * rib_tables_iter_next
 2753. *
 2754. * Returns the next table in the iteration.
 2755. */
 2756. struct route_table *
 2757. rib_tables_iter_next (rib_tables_iter_t *iter)
 2758. {
 2759. struct route_table *table;
 2760. /*
 2761. * Array that helps us go over all AFI/SAFI combinations via one
 2762. * index.
 2763. */
 2764. static struct {
 2765. afi_t afi;
 2766. safi_t safi;
 2767. } afi_safis[] = {
 2768. { AFI_IP, SAFI_UNICAST },
 2769. { AFI_IP, SAFI_MULTICAST },
 2770. { AFI_IP6, SAFI_UNICAST },
 2771. { AFI_IP6, SAFI_MULTICAST },
 2772. };
 2773. table = NULL;
 2774. switch (iter->state)
 2775. {
 2776. case RIB_TABLES_ITER_S_INIT:
 2777. iter->vrf_id = VRF_DEFAULT;
 2778. iter->afi_safi_ix = -1;
 2779. /* Fall through */
 2780. case RIB_TABLES_ITER_S_ITERATING:
 2781. iter->afi_safi_ix++;
 2782. while (1)
 2783. {
 2784. while (iter->afi_safi_ix < (int) ZEBRA_NUM_OF (afi_safis))
 2785. {
 2786. table = zebra_vrf_table (afi_safis[iter->afi_safi_ix].afi,
 2787. afi_safis[iter->afi_safi_ix].safi,
 2788. iter->vrf_id);
 2789. if (table)
 2790. break;
 2791. iter->afi_safi_ix++;
 2792. }
 2793. /*
 2794. * Found another table in this vrf.
 2795. */
 2796. if (table)
 2797. break;
 2798. /*
 2799. * Done with all tables in the current vrf, go to the next
 2800. * one.
 2801. */
 2802. if (!vrf_id_get_next (iter->vrf_id, &iter->vrf_id))
 2803. break;
 2804. iter->afi_safi_ix = 0;
 2805. }
 2806. break;
 2807. case RIB_TABLES_ITER_S_DONE:
 2808. return NULL;
 2809. }
 2810. if (table)
 2811. iter->state = RIB_TABLES_ITER_S_ITERATING;
 2812. else
 2813. iter->state = RIB_TABLES_ITER_S_DONE;
 2814. return table;
 2815. }
 2816. /* Lookup VRF by identifier. */
 2817. struct zebra_vrf *
 2818. zebra_vrf_lookup (vrf_id_t vrf_id)
 2819. {
 2820. return vrf_info_lookup (vrf_id);
 2821. }
 2822. /*
 2823. * Create a routing table for the specific AFI/SAFI in the given VRF.
 2824. */
 2825. static void
 2826. zebra_vrf_table_create (struct zebra_vrf *zvrf, afi_t afi, safi_t safi)
 2827. {
 2828. rib_table_info_t *info;
 2829. struct route_table *table;
 2830. assert (!zvrf->table[afi][safi]);
 2831. table = route_table_init ();
 2832. zvrf->table[afi][safi] = table;
 2833. info = XCALLOC (MTYPE_RIB_TABLE_INFO, sizeof (*info));
 2834. info->zvrf = zvrf;
 2835. info->afi = afi;
 2836. info->safi = safi;
 2837. table->info = info;
 2838. }
 2839. /* Allocate new zebra VRF. */
 2840. struct zebra_vrf *
 2841. zebra_vrf_alloc (vrf_id_t vrf_id)
 2842. {
 2843. struct zebra_vrf *zvrf;
 2844. #ifdef HAVE_NETLINK
 2845. char nl_name[64];
 2846. #endif
 2847. zvrf = XCALLOC (MTYPE_ZEBRA_VRF, sizeof (struct zebra_vrf));
 2848. /* Allocate routing table and static table. */
 2849. zebra_vrf_table_create (zvrf, AFI_IP, SAFI_UNICAST);
 2850. zebra_vrf_table_create (zvrf, AFI_IP6, SAFI_UNICAST);
 2851. zvrf->stable[AFI_IP][SAFI_UNICAST] = route_table_init ();
 2852. zvrf->stable[AFI_IP6][SAFI_UNICAST] = route_table_init ();
 2853. zebra_vrf_table_create (zvrf, AFI_IP, SAFI_MULTICAST);
 2854. zebra_vrf_table_create (zvrf, AFI_IP6, SAFI_MULTICAST);
 2855. zvrf->stable[AFI_IP][SAFI_MULTICAST] = route_table_init ();
 2856. zvrf->stable[AFI_IP6][SAFI_MULTICAST] = route_table_init ();
 2857. zvrf->rnh_table[AFI_IP] = route_table_init();
 2858. zvrf->rnh_table[AFI_IP6] = route_table_init();
 2859. /* Set VRF ID */
 2860. zvrf->vrf_id = vrf_id;
 2861. #ifdef HAVE_NETLINK
 2862. /* Initialize netlink sockets */
 2863. snprintf (nl_name, 64, "netlink-listen (vrf %u)", vrf_id);
 2864. zvrf->netlink.sock = -1;
 2865. zvrf->netlink.name = XSTRDUP (MTYPE_NETLINK_NAME, nl_name);
 2866. snprintf (nl_name, 64, "netlink-cmd (vrf %u)", vrf_id);
 2867. zvrf->netlink_cmd.sock = -1;
 2868. zvrf->netlink_cmd.name = XSTRDUP (MTYPE_NETLINK_NAME, nl_name);
 2869. #endif
 2870. return zvrf;
 2871. }
 2872. /* Lookup the routing table in an enabled VRF. */
 2873. struct route_table *
 2874. zebra_vrf_table (afi_t afi, safi_t safi, vrf_id_t vrf_id)
 2875. {
 2876. struct zebra_vrf *zvrf = vrf_info_lookup (vrf_id);
 2877. if (!zvrf)
 2878. return NULL;
 2879. if (afi >= AFI_MAX || safi >= SAFI_MAX)
 2880. return NULL;
 2881. return zvrf->table[afi][safi];
 2882. }
 2883. /* Lookup the static routing table in a VRF. */
 2884. struct route_table *
 2885. zebra_vrf_static_table (afi_t afi, safi_t safi, vrf_id_t vrf_id)
 2886. {
 2887. struct zebra_vrf *zvrf = vrf_info_lookup (vrf_id);
 2888. if (!zvrf)
 2889. return NULL;
 2890. if (afi >= AFI_MAX || safi >= SAFI_MAX)
 2891. return NULL;
 2892. return zvrf->stable[afi][safi];
 2893. }