ospf_vty.c 226 KB


 1. /* OSPF VTY interface.
 2. * Copyright (C) 2005 6WIND <alain.ritoux@6wind.com>
 3. * Copyright (C) 2000 Toshiaki Takada
 4. *
 5. * This file is part of GNU Zebra.
 6. *
 7. * GNU Zebra is free software; you can redistribute it and/or modify it
 8. * under the terms of the GNU General Public License as published by the
 9. * Free Software Foundation; either version 2, or (at your option) any
 10. * later version.
 11. *
 12. * GNU Zebra is distributed in the hope that it will be useful, but
 13. * WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
 14. * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
 15. * General Public License for more details.
 16. *
 17. * You should have received a copy of the GNU General Public License
 18. * along with GNU Zebra; see the file COPYING. If not, write to the Free
 19. * Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA
 20. * 02111-1307, USA.
 21. */
 22. #include <zebra.h>
 23. #include "memory.h"
 24. #include "thread.h"
 25. #include "prefix.h"
 26. #include "table.h"
 27. #include "vty.h"
 28. #include "command.h"
 29. #include "plist.h"
 30. #include "log.h"
 31. #include "zclient.h"
 32. #include "ospfd/ospfd.h"
 33. #include "ospfd/ospf_asbr.h"
 34. #include "ospfd/ospf_lsa.h"
 35. #include "ospfd/ospf_lsdb.h"
 36. #include "ospfd/ospf_ism.h"
 37. #include "ospfd/ospf_interface.h"
 38. #include "ospfd/ospf_nsm.h"
 39. #include "ospfd/ospf_neighbor.h"
 40. #include "ospfd/ospf_flood.h"
 41. #include "ospfd/ospf_abr.h"
 42. #include "ospfd/ospf_spf.h"
 43. #include "ospfd/ospf_route.h"
 44. #include "ospfd/ospf_zebra.h"
 45. /*#include "ospfd/ospf_routemap.h" */
 46. #include "ospfd/ospf_vty.h"
 47. #include "ospfd/ospf_dump.h"
 48. const static char *ospf_network_type_str[] =
 49. {
 50. "Null",
 51. "POINTOPOINT",
 52. "BROADCAST",
 53. "NBMA",
 54. "POINTOMULTIPOINT",
 55. "VIRTUALLINK",
 56. "LOOPBACK"
 57. };
 58. /* Utility functions. */
 59. static int
 60. ospf_str2area_id (const char *str, struct in_addr *area_id, int *format)
 61. {
 62. char *endptr = NULL;
 63. unsigned long ret;
 64. /* match "A.B.C.D". */
 65. if (strchr (str, '.') != NULL)
 66. {
 67. ret = inet_aton (str, area_id);
 68. if (!ret)
 69. return -1;
 70. *format = OSPF_AREA_ID_FORMAT_ADDRESS;
 71. }
 72. /* match "<0-4294967295>". */
 73. else
 74. {
 75. ret = strtoul (str, &endptr, 10);
 76. if (*endptr != '\0' || (ret == ULONG_MAX && errno == ERANGE))
 77. return -1;
 78. area_id->s_addr = htonl (ret);
 79. *format = OSPF_AREA_ID_FORMAT_DECIMAL;
 80. }
 81. return 0;
 82. }
 83. static int
 84. str2distribute_source (const char *str, int *source)
 85. {
 86. /* Sanity check. */
 87. if (str == NULL)
 88. return 0;
 89. if (strncmp (str, "k", 1) == 0)
 90. *source = ZEBRA_ROUTE_KERNEL;
 91. else if (strncmp (str, "c", 1) == 0)
 92. *source = ZEBRA_ROUTE_CONNECT;
 93. else if (strncmp (str, "s", 1) == 0)
 94. *source = ZEBRA_ROUTE_STATIC;
 95. else if (strncmp (str, "r", 1) == 0)
 96. *source = ZEBRA_ROUTE_RIP;
 97. else if (strncmp (str, "b", 1) == 0)
 98. *source = ZEBRA_ROUTE_BGP;
 99. else
 100. return 0;
 101. return 1;
 102. }
 103. static int
 104. str2metric (const char *str, int *metric)
 105. {
 106. /* Sanity check. */
 107. if (str == NULL)
 108. return 0;
 109. *metric = strtol (str, NULL, 10);
 110. if (*metric < 0 && *metric > 16777214)
 111. {
 112. /* vty_out (vty, "OSPF metric value is invalid%s", VTY_NEWLINE); */
 113. return 0;
 114. }
 115. return 1;
 116. }
 117. static int
 118. str2metric_type (const char *str, int *metric_type)
 119. {
 120. /* Sanity check. */
 121. if (str == NULL)
 122. return 0;
 123. if (strncmp (str, "1", 1) == 0)
 124. *metric_type = EXTERNAL_METRIC_TYPE_1;
 125. else if (strncmp (str, "2", 1) == 0)
 126. *metric_type = EXTERNAL_METRIC_TYPE_2;
 127. else
 128. return 0;
 129. return 1;
 130. }
 131. int
 132. ospf_oi_count (struct interface *ifp)
 133. {
 134. struct route_node *rn;
 135. int i = 0;
 136. for (rn = route_top (IF_OIFS (ifp)); rn; rn = route_next (rn))
 137. if (rn->info)
 138. i++;
 139. return i;
 140. }
 141. DEFUN (router_ospf,
 142. router_ospf_cmd,
 143. "router ospf",
 144. "Enable a routing process\n"
 145. "Start OSPF configuration\n")
 146. {
 147. vty->node = OSPF_NODE;
 148. vty->index = ospf_get ();
 149. return CMD_SUCCESS;
 150. }
 151. DEFUN (no_router_ospf,
 152. no_router_ospf_cmd,
 153. "no router ospf",
 154. NO_STR
 155. "Enable a routing process\n"
 156. "Start OSPF configuration\n")
 157. {
 158. struct ospf *ospf;
 159. ospf = ospf_lookup ();
 160. if (ospf == NULL)
 161. {
 162. vty_out (vty, "There isn't active ospf instance%s", VTY_NEWLINE);
 163. return CMD_WARNING;
 164. }
 165. ospf_finish (ospf);
 166. return CMD_SUCCESS;
 167. }
 168. DEFUN (ospf_router_id,
 169. ospf_router_id_cmd,
 170. "ospf router-id A.B.C.D",
 171. "OSPF specific commands\n"
 172. "router-id for the OSPF process\n"
 173. "OSPF router-id in IP address format\n")
 174. {
 175. struct ospf *ospf = vty->index;
 176. struct in_addr router_id;
 177. int ret;
 178. ret = inet_aton (argv[0], &router_id);
 179. if (!ret)
 180. {
 181. vty_out (vty, "Please specify Router ID by A.B.C.D%s", VTY_NEWLINE);
 182. return CMD_WARNING;
 183. }
 184. ospf->router_id_static = router_id;
 185. if (ospf->t_router_id_update == NULL)
 186. OSPF_TIMER_ON (ospf->t_router_id_update, ospf_router_id_update_timer,
 187. OSPF_ROUTER_ID_UPDATE_DELAY);
 188. return CMD_SUCCESS;
 189. }
 190. ALIAS (ospf_router_id,
 191. router_ospf_id_cmd,
 192. "router-id A.B.C.D",
 193. "router-id for the OSPF process\n"
 194. "OSPF router-id in IP address format\n")
 195. DEFUN (no_ospf_router_id,
 196. no_ospf_router_id_cmd,
 197. "no ospf router-id",
 198. NO_STR
 199. "OSPF specific commands\n"
 200. "router-id for the OSPF process\n")
 201. {
 202. struct ospf *ospf = vty->index;
 203. ospf->router_id_static.s_addr = 0;
 204. ospf_router_id_update (ospf);
 205. return CMD_SUCCESS;
 206. }
 207. ALIAS (no_ospf_router_id,
 208. no_router_ospf_id_cmd,
 209. "no router-id",
 210. NO_STR
 211. "router-id for the OSPF process\n")
 212. DEFUN (ospf_passive_interface,
 213. ospf_passive_interface_addr_cmd,
 214. "passive-interface IFNAME A.B.C.D",
 215. "Suppress routing updates on an interface\n"
 216. "Interface's name\n")
 217. {
 218. struct interface *ifp;
 219. struct in_addr addr;
 220. int ret;
 221. struct ospf_if_params *params;
 222. struct route_node *rn;
 223. ifp = if_lookup_by_name (argv[0]);
 224. if (ifp == NULL)
 225. {
 226. vty_out (vty, "Please specify an existing interface%s", VTY_NEWLINE);
 227. return CMD_WARNING;
 228. }
 229. params = IF_DEF_PARAMS (ifp);
 230. if (argc == 2)
 231. {
 232. ret = inet_aton(argv[1], &addr);
 233. if (!ret)
 234. {
 235. vty_out (vty, "Please specify interface address by A.B.C.D%s",
 236. VTY_NEWLINE);
 237. return CMD_WARNING;
 238. }
 239. params = ospf_get_if_params (ifp, addr);
 240. ospf_if_update_params (ifp, addr);
 241. }
 242. SET_IF_PARAM (params, passive_interface);
 243. params->passive_interface = OSPF_IF_PASSIVE;
 244. /* XXX We should call ospf_if_set_multicast on exactly those
 245. * interfaces for which the passive property changed. It is too much
 246. * work to determine this set, so we do this for every interface.
 247. * This is safe and reasonable because ospf_if_set_multicast uses a
 248. * record of joined groups to avoid systems calls if the desired
 249. * memberships match the current memership.
 250. */
 251. for (rn = route_top(IF_OIFS(ifp)); rn; rn = route_next (rn))
 252. {
 253. struct ospf_interface *oi = rn->info;
 254. if (oi && (OSPF_IF_PARAM(oi, passive_interface) == OSPF_IF_PASSIVE))
 255. ospf_if_set_multicast(oi);
 256. }
 257. /*
 258. * XXX It is not clear what state transitions the interface needs to
 259. * undergo when going from active to passive. Fixing this will
 260. * require precise identification of interfaces having such a
 261. * transition.
 262. */
 263. return CMD_SUCCESS;
 264. }
 265. ALIAS (ospf_passive_interface,
 266. ospf_passive_interface_cmd,
 267. "passive-interface IFNAME",
 268. "Suppress routing updates on an interface\n"
 269. "Interface's name\n")
 270. DEFUN (no_ospf_passive_interface,
 271. no_ospf_passive_interface_addr_cmd,
 272. "no passive-interface IFNAME A.B.C.D",
 273. NO_STR
 274. "Allow routing updates on an interface\n"
 275. "Interface's name\n")
 276. {
 277. struct interface *ifp;
 278. struct in_addr addr;
 279. struct ospf_if_params *params;
 280. int ret;
 281. struct route_node *rn;
 282. ifp = if_lookup_by_name (argv[0]);
 283. if (ifp == NULL)
 284. {
 285. vty_out (vty, "Please specify an existing interface%s", VTY_NEWLINE);
 286. return CMD_WARNING;
 287. }
 288. params = IF_DEF_PARAMS (ifp);
 289. if (argc == 2)
 290. {
 291. ret = inet_aton(argv[1], &addr);
 292. if (!ret)
 293. {
 294. vty_out (vty, "Please specify interface address by A.B.C.D%s",
 295. VTY_NEWLINE);
 296. return CMD_WARNING;
 297. }
 298. params = ospf_lookup_if_params (ifp, addr);
 299. if (params == NULL)
 300. return CMD_SUCCESS;
 301. }
 302. UNSET_IF_PARAM (params, passive_interface);
 303. params->passive_interface = OSPF_IF_ACTIVE;
 304. if (params != IF_DEF_PARAMS (ifp))
 305. {
 306. ospf_free_if_params (ifp, addr);
 307. ospf_if_update_params (ifp, addr);
 308. }
 309. /* XXX We should call ospf_if_set_multicast on exactly those
 310. * interfaces for which the passive property changed. It is too much
 311. * work to determine this set, so we do this for every interface.
 312. * This is safe and reasonable because ospf_if_set_multicast uses a
 313. * record of joined groups to avoid systems calls if the desired
 314. * memberships match the current memership.
 315. */
 316. for (rn = route_top(IF_OIFS(ifp)); rn; rn = route_next (rn))
 317. {
 318. struct ospf_interface *oi = rn->info;
 319. if (oi && (OSPF_IF_PARAM(oi, passive_interface) == OSPF_IF_ACTIVE))
 320. ospf_if_set_multicast(oi);
 321. }
 322. return CMD_SUCCESS;
 323. }
 324. ALIAS (no_ospf_passive_interface,
 325. no_ospf_passive_interface_cmd,
 326. "no passive-interface IFNAME",
 327. NO_STR
 328. "Allow routing updates on an interface\n"
 329. "Interface's name\n")
 330. DEFUN (ospf_network_area,
 331. ospf_network_area_cmd,
 332. "network A.B.C.D/M area (A.B.C.D|<0-4294967295>)",
 333. "Enable routing on an IP network\n"
 334. "OSPF network prefix\n"
 335. "Set the OSPF area ID\n"
 336. "OSPF area ID in IP address format\n"
 337. "OSPF area ID as a decimal value\n")
 338. {
 339. struct ospf *ospf= vty->index;
 340. struct prefix_ipv4 p;
 341. struct in_addr area_id;
 342. int ret, format;
 343. /* Get network prefix and Area ID. */
 344. VTY_GET_IPV4_PREFIX ("network prefix", p, argv[0]);
 345. VTY_GET_OSPF_AREA_ID (area_id, format, argv[1]);
 346. ret = ospf_network_set (ospf, &p, area_id);
 347. if (ret == 0)
 348. {
 349. vty_out (vty, "There is already same network statement.%s", VTY_NEWLINE);
 350. return CMD_WARNING;
 351. }
 352. return CMD_SUCCESS;
 353. }
 354. DEFUN (no_ospf_network_area,
 355. no_ospf_network_area_cmd,
 356. "no network A.B.C.D/M area (A.B.C.D|<0-4294967295>)",
 357. NO_STR
 358. "Enable routing on an IP network\n"
 359. "OSPF network prefix\n"
 360. "Set the OSPF area ID\n"
 361. "OSPF area ID in IP address format\n"
 362. "OSPF area ID as a decimal value\n")
 363. {
 364. struct ospf *ospf = (struct ospf *) vty->index;
 365. struct prefix_ipv4 p;
 366. struct in_addr area_id;
 367. int ret, format;
 368. /* Get network prefix and Area ID. */
 369. VTY_GET_IPV4_PREFIX ("network prefix", p, argv[0]);
 370. VTY_GET_OSPF_AREA_ID (area_id, format, argv[1]);
 371. ret = ospf_network_unset (ospf, &p, area_id);
 372. if (ret == 0)
 373. {
 374. vty_out (vty, "Can't find specified network area configuration.%s",
 375. VTY_NEWLINE);
 376. return CMD_WARNING;
 377. }
 378. return CMD_SUCCESS;
 379. }
 380. DEFUN (ospf_area_range,
 381. ospf_area_range_cmd,
 382. "area (A.B.C.D|<0-4294967295>) range A.B.C.D/M",
 383. "OSPF area parameters\n"
 384. "OSPF area ID in IP address format\n"
 385. "OSPF area ID as a decimal value\n"
 386. "Summarize routes matching address/mask (border routers only)\n"
 387. "Area range prefix\n")
 388. {
 389. struct ospf *ospf = vty->index;
 390. struct prefix_ipv4 p;
 391. struct in_addr area_id;
 392. int format;
 393. u_int32_t cost;
 394. VTY_GET_OSPF_AREA_ID (area_id, format, argv[0]);
 395. VTY_GET_IPV4_PREFIX ("area range", p, argv[1]);
 396. ospf_area_range_set (ospf, area_id, &p, OSPF_AREA_RANGE_ADVERTISE);
 397. if (argc > 2)
 398. {
 399. VTY_GET_INTEGER ("range cost", cost, argv[2]);
 400. ospf_area_range_cost_set (ospf, area_id, &p, cost);
 401. }
 402. return CMD_SUCCESS;
 403. }
 404. ALIAS (ospf_area_range,
 405. ospf_area_range_advertise_cmd,
 406. "area (A.B.C.D|<0-4294967295>) range A.B.C.D/M advertise",
 407. "OSPF area parameters\n"
 408. "OSPF area ID in IP address format\n"
 409. "OSPF area ID as a decimal value\n"
 410. "OSPF area range for route advertise (default)\n"
 411. "Area range prefix\n"
 412. "Advertise this range (default)\n")
 413. ALIAS (ospf_area_range,
 414. ospf_area_range_cost_cmd,
 415. "area (A.B.C.D|<0-4294967295>) range A.B.C.D/M cost <0-16777215>",
 416. "OSPF area parameters\n"
 417. "OSPF area ID in IP address format\n"
 418. "OSPF area ID as a decimal value\n"
 419. "Summarize routes matching address/mask (border routers only)\n"
 420. "Area range prefix\n"
 421. "User specified metric for this range\n"
 422. "Advertised metric for this range\n")
 423. ALIAS (ospf_area_range,
 424. ospf_area_range_advertise_cost_cmd,
 425. "area (A.B.C.D|<0-4294967295>) range A.B.C.D/M advertise cost <0-16777215>",
 426. "OSPF area parameters\n"
 427. "OSPF area ID in IP address format\n"
 428. "OSPF area ID as a decimal value\n"
 429. "Summarize routes matching address/mask (border routers only)\n"
 430. "Area range prefix\n"
 431. "Advertise this range (default)\n"
 432. "User specified metric for this range\n"
 433. "Advertised metric for this range\n")
 434. DEFUN (ospf_area_range_not_advertise,
 435. ospf_area_range_not_advertise_cmd,
 436. "area (A.B.C.D|<0-4294967295>) range A.B.C.D/M not-advertise",
 437. "OSPF area parameters\n"
 438. "OSPF area ID in IP address format\n"
 439. "OSPF area ID as a decimal value\n"
 440. "Summarize routes matching address/mask (border routers only)\n"
 441. "Area range prefix\n"
 442. "DoNotAdvertise this range\n")
 443. {
 444. struct ospf *ospf = vty->index;
 445. struct prefix_ipv4 p;
 446. struct in_addr area_id;
 447. int format;
 448. VTY_GET_OSPF_AREA_ID (area_id, format, argv[0]);
 449. VTY_GET_IPV4_PREFIX ("area range", p, argv[1]);
 450. ospf_area_range_set (ospf, area_id, &p, 0);
 451. return CMD_SUCCESS;
 452. }
 453. DEFUN (no_ospf_area_range,
 454. no_ospf_area_range_cmd,
 455. "no area (A.B.C.D|<0-4294967295>) range A.B.C.D/M",
 456. NO_STR
 457. "OSPF area parameters\n"
 458. "OSPF area ID in IP address format\n"
 459. "OSPF area ID as a decimal value\n"
 460. "Summarize routes matching address/mask (border routers only)\n"
 461. "Area range prefix\n")
 462. {
 463. struct ospf *ospf = vty->index;
 464. struct prefix_ipv4 p;
 465. struct in_addr area_id;
 466. int format;
 467. VTY_GET_OSPF_AREA_ID (area_id, format, argv[0]);
 468. VTY_GET_IPV4_PREFIX ("area range", p, argv[1]);
 469. ospf_area_range_unset (ospf, area_id, &p);
 470. return CMD_SUCCESS;
 471. }
 472. ALIAS (no_ospf_area_range,
 473. no_ospf_area_range_advertise_cmd,
 474. "no area (A.B.C.D|<0-4294967295>) range A.B.C.D/M (advertise|not-advertise)",
 475. NO_STR
 476. "OSPF area parameters\n"
 477. "OSPF area ID in IP address format\n"
 478. "OSPF area ID as a decimal value\n"
 479. "Summarize routes matching address/mask (border routers only)\n"
 480. "Area range prefix\n"
 481. "Advertise this range (default)\n"
 482. "DoNotAdvertise this range\n")
 483. ALIAS (no_ospf_area_range,
 484. no_ospf_area_range_cost_cmd,
 485. "no area (A.B.C.D|<0-4294967295>) range A.B.C.D/M cost <0-16777215>",
 486. NO_STR
 487. "OSPF area parameters\n"
 488. "OSPF area ID in IP address format\n"
 489. "OSPF area ID as a decimal value\n"
 490. "Summarize routes matching address/mask (border routers only)\n"
 491. "Area range prefix\n"
 492. "User specified metric for this range\n"
 493. "Advertised metric for this range\n")
 494. ALIAS (no_ospf_area_range,
 495. no_ospf_area_range_advertise_cost_cmd,
 496. "no area (A.B.C.D|<0-4294967295>) range A.B.C.D/M advertise cost <0-16777215>",
 497. NO_STR
 498. "OSPF area parameters\n"
 499. "OSPF area ID in IP address format\n"
 500. "OSPF area ID as a decimal value\n"
 501. "Summarize routes matching address/mask (border routers only)\n"
 502. "Area range prefix\n"
 503. "Advertise this range (default)\n"
 504. "User specified metric for this range\n"
 505. "Advertised metric for this range\n")
 506. DEFUN (ospf_area_range_substitute,
 507. ospf_area_range_substitute_cmd,
 508. "area (A.B.C.D|<0-4294967295>) range A.B.C.D/M substitute A.B.C.D/M",
 509. "OSPF area parameters\n"
 510. "OSPF area ID in IP address format\n"
 511. "OSPF area ID as a decimal value\n"
 512. "Summarize routes matching address/mask (border routers only)\n"
 513. "Area range prefix\n"
 514. "Announce area range as another prefix\n"
 515. "Network prefix to be announced instead of range\n")
 516. {
 517. struct ospf *ospf = vty->index;
 518. struct prefix_ipv4 p, s;
 519. struct in_addr area_id;
 520. int format;
 521. VTY_GET_OSPF_AREA_ID (area_id, format, argv[0]);
 522. VTY_GET_IPV4_PREFIX ("area range", p, argv[1]);
 523. VTY_GET_IPV4_PREFIX ("substituted network prefix", s, argv[2]);
 524. ospf_area_range_substitute_set (ospf, area_id, &p, &s);
 525. return CMD_SUCCESS;
 526. }
 527. DEFUN (no_ospf_area_range_substitute,
 528. no_ospf_area_range_substitute_cmd,
 529. "no area (A.B.C.D|<0-4294967295>) range A.B.C.D/M substitute A.B.C.D/M",
 530. NO_STR
 531. "OSPF area parameters\n"
 532. "OSPF area ID in IP address format\n"
 533. "OSPF area ID as a decimal value\n"
 534. "Summarize routes matching address/mask (border routers only)\n"
 535. "Area range prefix\n"
 536. "Announce area range as another prefix\n"
 537. "Network prefix to be announced instead of range\n")
 538. {
 539. struct ospf *ospf = vty->index;
 540. struct prefix_ipv4 p, s;
 541. struct in_addr area_id;
 542. int format;
 543. VTY_GET_OSPF_AREA_ID (area_id, format, argv[0]);
 544. VTY_GET_IPV4_PREFIX ("area range", p, argv[1]);
 545. VTY_GET_IPV4_PREFIX ("substituted network prefix", s, argv[2]);
 546. ospf_area_range_substitute_unset (ospf, area_id, &p);
 547. return CMD_SUCCESS;
 548. }
 549. /* Command Handler Logic in VLink stuff is delicate!!
 550. ALTER AT YOUR OWN RISK!!!!
 551. Various dummy values are used to represent 'NoChange' state for
 552. VLink configuration NOT being changed by a VLink command, and
 553. special syntax is used within the command strings so that the
 554. typed in command verbs can be seen in the configuration command
 555. bacckend handler. This is to drastically reduce the verbeage
 556. required to coe up with a reasonably compatible Cisco VLink command
 557. - Matthew Grant <grantma@anathoth.gen.nz>
 558. Wed, 21 Feb 2001 15:13:52 +1300
 559. */
 560. /* Configuration data for virtual links
 561. */
 562. struct ospf_vl_config_data {
 563. struct vty *vty; /* vty stuff */
 564. struct in_addr area_id; /* area ID from command line */
 565. int format; /* command line area ID format */
 566. struct in_addr vl_peer; /* command line vl_peer */
 567. int auth_type; /* Authehntication type, if given */
 568. char *auth_key; /* simple password if present */
 569. int crypto_key_id; /* Cryptographic key ID */
 570. char *md5_key; /* MD5 authentication key */
 571. int hello_interval; /* Obvious what these are... */
 572. int retransmit_interval;
 573. int transmit_delay;
 574. int dead_interval;
 575. };
 576. static void
 577. ospf_vl_config_data_init (struct ospf_vl_config_data *vl_config,
 578. struct vty *vty)
 579. {
 580. memset (vl_config, 0, sizeof (struct ospf_vl_config_data));
 581. vl_config->auth_type = OSPF_AUTH_CMD_NOTSEEN;
 582. vl_config->vty = vty;
 583. }
 584. static struct ospf_vl_data *
 585. ospf_find_vl_data (struct ospf *ospf, struct ospf_vl_config_data *vl_config)
 586. {
 587. struct ospf_area *area;
 588. struct ospf_vl_data *vl_data;
 589. struct vty *vty;
 590. struct in_addr area_id;
 591. vty = vl_config->vty;
 592. area_id = vl_config->area_id;
 593. if (area_id.s_addr == OSPF_AREA_BACKBONE)
 594. {
 595. vty_out (vty,
 596. "Configuring VLs over the backbone is not allowed%s",
 597. VTY_NEWLINE);
 598. return NULL;
 599. }
 600. area = ospf_area_get (ospf, area_id, vl_config->format);
 601. if (area->external_routing != OSPF_AREA_DEFAULT)
 602. {
 603. if (vl_config->format == OSPF_AREA_ID_FORMAT_ADDRESS)
 604. vty_out (vty, "Area %s is %s%s",
 605. inet_ntoa (area_id),
 606. area->external_routing == OSPF_AREA_NSSA?"nssa":"stub",
 607. VTY_NEWLINE);
 608. else
 609. vty_out (vty, "Area %ld is %s%s",
 610. (u_long)ntohl (area_id.s_addr),
 611. area->external_routing == OSPF_AREA_NSSA?"nssa":"stub",
 612. VTY_NEWLINE);
 613. return NULL;
 614. }
 615. if ((vl_data = ospf_vl_lookup (area, vl_config->vl_peer)) == NULL)
 616. {
 617. vl_data = ospf_vl_data_new (area, vl_config->vl_peer);
 618. if (vl_data->vl_oi == NULL)
 619. {
 620. vl_data->vl_oi = ospf_vl_new (ospf, vl_data);
 621. ospf_vl_add (ospf, vl_data);
 622. ospf_spf_calculate_schedule (ospf);
 623. }
 624. }
 625. return vl_data;
 626. }
 627. static int
 628. ospf_vl_set_security (struct ospf_vl_data *vl_data,
 629. struct ospf_vl_config_data *vl_config)
 630. {
 631. struct crypt_key *ck;
 632. struct vty *vty;
 633. struct interface *ifp = vl_data->vl_oi->ifp;
 634. vty = vl_config->vty;
 635. if (vl_config->auth_type != OSPF_AUTH_CMD_NOTSEEN)
 636. {
 637. SET_IF_PARAM (IF_DEF_PARAMS (ifp), auth_type);
 638. IF_DEF_PARAMS (ifp)->auth_type = vl_config->auth_type;
 639. }
 640. if (vl_config->auth_key)
 641. {
 642. memset(IF_DEF_PARAMS (ifp)->auth_simple, 0, OSPF_AUTH_SIMPLE_SIZE+1);
 643. strncpy ((char *) IF_DEF_PARAMS (ifp)->auth_simple, vl_config->auth_key,
 644. OSPF_AUTH_SIMPLE_SIZE);
 645. }
 646. else if (vl_config->md5_key)
 647. {
 648. if (ospf_crypt_key_lookup (IF_DEF_PARAMS (ifp)->auth_crypt, vl_config->crypto_key_id)
 649. != NULL)
 650. {
 651. vty_out (vty, "OSPF: Key %d already exists%s",
 652. vl_config->crypto_key_id, VTY_NEWLINE);
 653. return CMD_WARNING;
 654. }
 655. ck = ospf_crypt_key_new ();
 656. ck->key_id = vl_config->crypto_key_id;
 657. memset(ck->auth_key, 0, OSPF_AUTH_MD5_SIZE+1);
 658. strncpy ((char *) ck->auth_key, vl_config->md5_key, OSPF_AUTH_MD5_SIZE);
 659. ospf_crypt_key_add (IF_DEF_PARAMS (ifp)->auth_crypt, ck);
 660. }
 661. else if (vl_config->crypto_key_id != 0)
 662. {
 663. /* Delete a key */
 664. if (ospf_crypt_key_lookup (IF_DEF_PARAMS (ifp)->auth_crypt,
 665. vl_config->crypto_key_id) == NULL)
 666. {
 667. vty_out (vty, "OSPF: Key %d does not exist%s",
 668. vl_config->crypto_key_id, VTY_NEWLINE);
 669. return CMD_WARNING;
 670. }
 671. ospf_crypt_key_delete (IF_DEF_PARAMS (ifp)->auth_crypt, vl_config->crypto_key_id);
 672. }
 673. return CMD_SUCCESS;
 674. }
 675. static int
 676. ospf_vl_set_timers (struct ospf_vl_data *vl_data,
 677. struct ospf_vl_config_data *vl_config)
 678. {
 679. struct interface *ifp = ifp = vl_data->vl_oi->ifp;
 680. /* Virtual Link data initialised to defaults, so only set
 681. if a value given */
 682. if (vl_config->hello_interval)
 683. {
 684. SET_IF_PARAM (IF_DEF_PARAMS (ifp), v_hello);
 685. IF_DEF_PARAMS (ifp)->v_hello = vl_config->hello_interval;
 686. }
 687. if (vl_config->dead_interval)
 688. {
 689. SET_IF_PARAM (IF_DEF_PARAMS (ifp), v_wait);
 690. IF_DEF_PARAMS (ifp)->v_wait = vl_config->dead_interval;
 691. }
 692. if (vl_config->retransmit_interval)
 693. {
 694. SET_IF_PARAM (IF_DEF_PARAMS (ifp), retransmit_interval);
 695. IF_DEF_PARAMS (ifp)->retransmit_interval = vl_config->retransmit_interval;
 696. }
 697. if (vl_config->transmit_delay)
 698. {
 699. SET_IF_PARAM (IF_DEF_PARAMS (ifp), transmit_delay);
 700. IF_DEF_PARAMS (ifp)->transmit_delay = vl_config->transmit_delay;
 701. }
 702. return CMD_SUCCESS;
 703. }
 704. /* The business end of all of the above */
 705. static int
 706. ospf_vl_set (struct ospf *ospf, struct ospf_vl_config_data *vl_config)
 707. {
 708. struct ospf_vl_data *vl_data;
 709. int ret;
 710. vl_data = ospf_find_vl_data (ospf, vl_config);
 711. if (!vl_data)
 712. return CMD_WARNING;
 713. /* Process this one first as it can have a fatal result, which can
 714. only logically occur if the virtual link exists already
 715. Thus a command error does not result in a change to the
 716. running configuration such as unexpectedly altered timer
 717. values etc.*/
 718. ret = ospf_vl_set_security (vl_data, vl_config);
 719. if (ret != CMD_SUCCESS)
 720. return ret;
 721. /* Set any time based parameters, these area already range checked */
 722. ret = ospf_vl_set_timers (vl_data, vl_config);
 723. if (ret != CMD_SUCCESS)
 724. return ret;
 725. return CMD_SUCCESS;
 726. }
 727. /* This stuff exists to make specifying all the alias commands A LOT simpler
 728. */
 729. #define VLINK_HELPSTR_IPADDR \
 730. "OSPF area parameters\n" \
 731. "OSPF area ID in IP address format\n" \
 732. "OSPF area ID as a decimal value\n" \
 733. "Configure a virtual link\n" \
 734. "Router ID of the remote ABR\n"
 735. #define VLINK_HELPSTR_AUTHTYPE_SIMPLE \
 736. "Enable authentication on this virtual link\n" \
 737. "dummy string \n"
 738. #define VLINK_HELPSTR_AUTHTYPE_ALL \
 739. VLINK_HELPSTR_AUTHTYPE_SIMPLE \
 740. "Use null authentication\n" \
 741. "Use message-digest authentication\n"
 742. #define VLINK_HELPSTR_TIME_PARAM_NOSECS \
 743. "Time between HELLO packets\n" \
 744. "Time between retransmitting lost link state advertisements\n" \
 745. "Link state transmit delay\n" \
 746. "Interval after which a neighbor is declared dead\n"
 747. #define VLINK_HELPSTR_TIME_PARAM \
 748. VLINK_HELPSTR_TIME_PARAM_NOSECS \
 749. "Seconds\n"
 750. #define VLINK_HELPSTR_AUTH_SIMPLE \
 751. "Authentication password (key)\n" \
 752. "The OSPF password (key)"
 753. #define VLINK_HELPSTR_AUTH_MD5 \
 754. "Message digest authentication password (key)\n" \
 755. "dummy string \n" \
 756. "Key ID\n" \
 757. "Use MD5 algorithm\n" \
 758. "The OSPF password (key)"
 759. DEFUN (ospf_area_vlink,
 760. ospf_area_vlink_cmd,
 761. "area (A.B.C.D|<0-4294967295>) virtual-link A.B.C.D",
 762. VLINK_HELPSTR_IPADDR)
 763. {
 764. struct ospf *ospf = vty->index;
 765. struct ospf_vl_config_data vl_config;
 766. char auth_key[OSPF_AUTH_SIMPLE_SIZE+1];
 767. char md5_key[OSPF_AUTH_MD5_SIZE+1];
 768. int i;
 769. int ret;
 770. ospf_vl_config_data_init(&vl_config, vty);
 771. /* Read off first 2 parameters and check them */
 772. ret = ospf_str2area_id (argv[0], &vl_config.area_id, &vl_config.format);
 773. if (ret < 0)
 774. {
 775. vty_out (vty, "OSPF area ID is invalid%s", VTY_NEWLINE);
 776. return CMD_WARNING;
 777. }
 778. ret = inet_aton (argv[1], &vl_config.vl_peer);
 779. if (! ret)
 780. {
 781. vty_out (vty, "Please specify valid Router ID as a.b.c.d%s",
 782. VTY_NEWLINE);
 783. return CMD_WARNING;
 784. }
 785. if (argc <=2)
 786. {
 787. /* Thats all folks! - BUGS B. strikes again!!!*/
 788. return ospf_vl_set (ospf, &vl_config);
 789. }
 790. /* Deal with other parameters */
 791. for (i=2; i < argc; i++)
 792. {
 793. /* vty_out (vty, "argv[%d] - %s%s", i, argv[i], VTY_NEWLINE); */
 794. switch (argv[i][0])
 795. {
 796. case 'a':
 797. if (i > 2 || strncmp (argv[i], "authentication-", 15) == 0)
 798. {
 799. /* authentication-key - this option can occur anywhere on
 800. command line. At start of command line
 801. must check for authentication option. */
 802. memset (auth_key, 0, OSPF_AUTH_SIMPLE_SIZE + 1);
 803. strncpy (auth_key, argv[i+1], OSPF_AUTH_SIMPLE_SIZE);
 804. vl_config.auth_key = auth_key;
 805. i++;
 806. }
 807. else if (strncmp (argv[i], "authentication", 14) == 0)
 808. {
 809. /* authentication - this option can only occur at start
 810. of command line */
 811. vl_config.auth_type = OSPF_AUTH_SIMPLE;
 812. if ((i+1) < argc)
 813. {
 814. if (strncmp (argv[i+1], "n", 1) == 0)
 815. {
 816. /* "authentication null" */
 817. vl_config.auth_type = OSPF_AUTH_NULL;
 818. i++;
 819. }
 820. else if (strncmp (argv[i+1], "m", 1) == 0
 821. && strcmp (argv[i+1], "message-digest-") != 0)
 822. {
 823. /* "authentication message-digest" */
 824. vl_config.auth_type = OSPF_AUTH_CRYPTOGRAPHIC;
 825. i++;
 826. }
 827. }
 828. }
 829. break;
 830. case 'm':
 831. /* message-digest-key */
 832. i++;
 833. vl_config.crypto_key_id = strtol (argv[i], NULL, 10);
 834. if (vl_config.crypto_key_id < 0)
 835. return CMD_WARNING;
 836. i++;
 837. memset(md5_key, 0, OSPF_AUTH_MD5_SIZE+1);
 838. strncpy (md5_key, argv[i], OSPF_AUTH_MD5_SIZE);
 839. vl_config.md5_key = md5_key;
 840. break;
 841. case 'h':
 842. /* Hello interval */
 843. i++;
 844. vl_config.hello_interval = strtol (argv[i], NULL, 10);
 845. if (vl_config.hello_interval < 0)
 846. return CMD_WARNING;
 847. break;
 848. case 'r':
 849. /* Retransmit Interval */
 850. i++;
 851. vl_config.retransmit_interval = strtol (argv[i], NULL, 10);
 852. if (vl_config.retransmit_interval < 0)
 853. return CMD_WARNING;
 854. break;
 855. case 't':
 856. /* Transmit Delay */
 857. i++;
 858. vl_config.transmit_delay = strtol (argv[i], NULL, 10);
 859. if (vl_config.transmit_delay < 0)
 860. return CMD_WARNING;
 861. break;
 862. case 'd':
 863. /* Dead Interval */
 864. i++;
 865. vl_config.dead_interval = strtol (argv[i], NULL, 10);
 866. if (vl_config.dead_interval < 0)
 867. return CMD_WARNING;
 868. break;
 869. }
 870. }
 871. /* Action configuration */
 872. return ospf_vl_set (ospf, &vl_config);
 873. }
 874. DEFUN (no_ospf_area_vlink,
 875. no_ospf_area_vlink_cmd,
 876. "no area (A.B.C.D|<0-4294967295>) virtual-link A.B.C.D",
 877. NO_STR
 878. VLINK_HELPSTR_IPADDR)
 879. {
 880. struct ospf *ospf = vty->index;
 881. struct ospf_area *area;
 882. struct ospf_vl_config_data vl_config;
 883. struct ospf_vl_data *vl_data = NULL;
 884. char auth_key[OSPF_AUTH_SIMPLE_SIZE+1];
 885. int i;
 886. int ret, format;
 887. ospf_vl_config_data_init(&vl_config, vty);
 888. ret = ospf_str2area_id (argv[0], &vl_config.area_id, &format);
 889. if (ret < 0)
 890. {
 891. vty_out (vty, "OSPF area ID is invalid%s", VTY_NEWLINE);
 892. return CMD_WARNING;
 893. }
 894. area = ospf_area_lookup_by_area_id (ospf, vl_config.area_id);
 895. if (!area)
 896. {
 897. vty_out (vty, "Area does not exist%s", VTY_NEWLINE);
 898. return CMD_WARNING;
 899. }
 900. ret = inet_aton (argv[1], &vl_config.vl_peer);
 901. if (! ret)
 902. {
 903. vty_out (vty, "Please specify valid Router ID as a.b.c.d%s",
 904. VTY_NEWLINE);
 905. return CMD_WARNING;
 906. }
 907. if (argc <=2)
 908. {
 909. /* Basic VLink no command */
 910. /* Thats all folks! - BUGS B. strikes again!!!*/
 911. if ((vl_data = ospf_vl_lookup (area, vl_config.vl_peer)))
 912. ospf_vl_delete (ospf, vl_data);
 913. ospf_area_check_free (ospf, vl_config.area_id);
 914. return CMD_SUCCESS;
 915. }
 916. /* If we are down here, we are reseting parameters */
 917. /* Deal with other parameters */
 918. for (i=2; i < argc; i++)
 919. {
 920. /* vty_out (vty, "argv[%d] - %s%s", i, argv[i], VTY_NEWLINE); */
 921. switch (argv[i][0])
 922. {
 923. case 'a':
 924. if (i > 2 || strncmp (argv[i], "authentication-", 15) == 0)
 925. {
 926. /* authentication-key - this option can occur anywhere on
 927. command line. At start of command line
 928. must check for authentication option. */
 929. memset (auth_key, 0, OSPF_AUTH_SIMPLE_SIZE + 1);
 930. vl_config.auth_key = auth_key;
 931. }
 932. else if (strncmp (argv[i], "authentication", 14) == 0)
 933. {
 934. /* authentication - this option can only occur at start
 935. of command line */
 936. vl_config.auth_type = OSPF_AUTH_NOTSET;
 937. }
 938. break;
 939. case 'm':
 940. /* message-digest-key */
 941. /* Delete one key */
 942. i++;
 943. vl_config.crypto_key_id = strtol (argv[i], NULL, 10);
 944. if (vl_config.crypto_key_id < 0)
 945. return CMD_WARNING;
 946. vl_config.md5_key = NULL;
 947. break;
 948. case 'h':
 949. /* Hello interval */
 950. vl_config.hello_interval = OSPF_HELLO_INTERVAL_DEFAULT;
 951. break;
 952. case 'r':
 953. /* Retransmit Interval */
 954. vl_config.retransmit_interval = OSPF_RETRANSMIT_INTERVAL_DEFAULT;
 955. break;
 956. case 't':
 957. /* Transmit Delay */
 958. vl_config.transmit_delay = OSPF_TRANSMIT_DELAY_DEFAULT;
 959. break;
 960. case 'd':
 961. /* Dead Interval */
 962. i++;
 963. vl_config.dead_interval = OSPF_ROUTER_DEAD_INTERVAL_DEFAULT;
 964. break;
 965. }
 966. }
 967. /* Action configuration */
 968. return ospf_vl_set (ospf, &vl_config);
 969. }
 970. ALIAS (ospf_area_vlink,
 971. ospf_area_vlink_param1_cmd,
 972. "area (A.B.C.D|<0-4294967295>) virtual-link A.B.C.D "
 973. "(hello-interval|retransmit-interval|transmit-delay|dead-interval) <1-65535>",
 974. VLINK_HELPSTR_IPADDR
 975. VLINK_HELPSTR_TIME_PARAM)
 976. ALIAS (no_ospf_area_vlink,
 977. no_ospf_area_vlink_param1_cmd,
 978. "no area (A.B.C.D|<0-4294967295>) virtual-link A.B.C.D "
 979. "(hello-interval|retransmit-interval|transmit-delay|dead-interval)",
 980. NO_STR
 981. VLINK_HELPSTR_IPADDR
 982. VLINK_HELPSTR_TIME_PARAM)
 983. ALIAS (ospf_area_vlink,
 984. ospf_area_vlink_param2_cmd,
 985. "area (A.B.C.D|<0-4294967295>) virtual-link A.B.C.D "
 986. "(hello-interval|retransmit-interval|transmit-delay|dead-interval) <1-65535> "
 987. "(hello-interval|retransmit-interval|transmit-delay|dead-interval) <1-65535>",
 988. VLINK_HELPSTR_IPADDR
 989. VLINK_HELPSTR_TIME_PARAM
 990. VLINK_HELPSTR_TIME_PARAM)
 991. ALIAS (no_ospf_area_vlink,
 992. no_ospf_area_vlink_param2_cmd,
 993. "no area (A.B.C.D|<0-4294967295>) virtual-link A.B.C.D "
 994. "(hello-interval|retransmit-interval|transmit-delay|dead-interval) "
 995. "(hello-interval|retransmit-interval|transmit-delay|dead-interval)",
 996. NO_STR
 997. VLINK_HELPSTR_IPADDR
 998. VLINK_HELPSTR_TIME_PARAM
 999. VLINK_HELPSTR_TIME_PARAM)
 1000. ALIAS (ospf_area_vlink,
 1001. ospf_area_vlink_param3_cmd,
 1002. "area (A.B.C.D|<0-4294967295>) virtual-link A.B.C.D "
 1003. "(hello-interval|retransmit-interval|transmit-delay|dead-interval) <1-65535> "
 1004. "(hello-interval|retransmit-interval|transmit-delay|dead-interval) <1-65535> "
 1005. "(hello-interval|retransmit-interval|transmit-delay|dead-interval) <1-65535>",
 1006. VLINK_HELPSTR_IPADDR
 1007. VLINK_HELPSTR_TIME_PARAM
 1008. VLINK_HELPSTR_TIME_PARAM
 1009. VLINK_HELPSTR_TIME_PARAM)
 1010. ALIAS (no_ospf_area_vlink,
 1011. no_ospf_area_vlink_param3_cmd,
 1012. "no area (A.B.C.D|<0-4294967295>) virtual-link A.B.C.D "
 1013. "(hello-interval|retransmit-interval|transmit-delay|dead-interval) "
 1014. "(hello-interval|retransmit-interval|transmit-delay|dead-interval) "
 1015. "(hello-interval|retransmit-interval|transmit-delay|dead-interval)",
 1016. NO_STR
 1017. VLINK_HELPSTR_IPADDR
 1018. VLINK_HELPSTR_TIME_PARAM
 1019. VLINK_HELPSTR_TIME_PARAM
 1020. VLINK_HELPSTR_TIME_PARAM)
 1021. ALIAS (ospf_area_vlink,
 1022. ospf_area_vlink_param4_cmd,
 1023. "area (A.B.C.D|<0-4294967295>) virtual-link A.B.C.D "
 1024. "(hello-interval|retransmit-interval|transmit-delay|dead-interval) <1-65535> "
 1025. "(hello-interval|retransmit-interval|transmit-delay|dead-interval) <1-65535> "
 1026. "(hello-interval|retransmit-interval|transmit-delay|dead-interval) <1-65535> "
 1027. "(hello-interval|retransmit-interval|transmit-delay|dead-interval) <1-65535>",
 1028. VLINK_HELPSTR_IPADDR
 1029. VLINK_HELPSTR_TIME_PARAM
 1030. VLINK_HELPSTR_TIME_PARAM
 1031. VLINK_HELPSTR_TIME_PARAM
 1032. VLINK_HELPSTR_TIME_PARAM)
 1033. ALIAS (no_ospf_area_vlink,
 1034. no_ospf_area_vlink_param4_cmd,
 1035. "no area (A.B.C.D|<0-4294967295>) virtual-link A.B.C.D "
 1036. "(hello-interval|retransmit-interval|transmit-delay|dead-interval) "
 1037. "(hello-interval|retransmit-interval|transmit-delay|dead-interval) "
 1038. "(hello-interval|retransmit-interval|transmit-delay|dead-interval) "
 1039. "(hello-interval|retransmit-interval|transmit-delay|dead-interval)",
 1040. NO_STR
 1041. VLINK_HELPSTR_IPADDR
 1042. VLINK_HELPSTR_TIME_PARAM
 1043. VLINK_HELPSTR_TIME_PARAM
 1044. VLINK_HELPSTR_TIME_PARAM
 1045. VLINK_HELPSTR_TIME_PARAM)
 1046. ALIAS (ospf_area_vlink,
 1047. ospf_area_vlink_authtype_args_cmd,
 1048. "area (A.B.C.D|<0-4294967295>) virtual-link A.B.C.D "
 1049. "(authentication|) (message-digest|null)",
 1050. VLINK_HELPSTR_IPADDR
 1051. VLINK_HELPSTR_AUTHTYPE_ALL)
 1052. ALIAS (ospf_area_vlink,
 1053. ospf_area_vlink_authtype_cmd,
 1054. "area (A.B.C.D|<0-4294967295>) virtual-link A.B.C.D "
 1055. "(authentication|)",
 1056. VLINK_HELPSTR_IPADDR
 1057. VLINK_HELPSTR_AUTHTYPE_SIMPLE)
 1058. ALIAS (no_ospf_area_vlink,
 1059. no_ospf_area_vlink_authtype_cmd,
 1060. "no area (A.B.C.D|<0-4294967295>) virtual-link A.B.C.D "
 1061. "(authentication|)",
 1062. NO_STR
 1063. VLINK_HELPSTR_IPADDR
 1064. VLINK_HELPSTR_AUTHTYPE_SIMPLE)
 1065. ALIAS (ospf_area_vlink,
 1066. ospf_area_vlink_md5_cmd,
 1067. "area (A.B.C.D|<0-4294967295>) virtual-link A.B.C.D "
 1068. "(message-digest-key|) <1-255> md5 KEY",
 1069. VLINK_HELPSTR_IPADDR
 1070. VLINK_HELPSTR_AUTH_MD5)
 1071. ALIAS (no_ospf_area_vlink,
 1072. no_ospf_area_vlink_md5_cmd,
 1073. "no area (A.B.C.D|<0-4294967295>) virtual-link A.B.C.D "
 1074. "(message-digest-key|) <1-255>",
 1075. NO_STR
 1076. VLINK_HELPSTR_IPADDR
 1077. VLINK_HELPSTR_AUTH_MD5)
 1078. ALIAS (ospf_area_vlink,
 1079. ospf_area_vlink_authkey_cmd,
 1080. "area (A.B.C.D|<0-4294967295>) virtual-link A.B.C.D "
 1081. "(authentication-key|) AUTH_KEY",
 1082. VLINK_HELPSTR_IPADDR
 1083. VLINK_HELPSTR_AUTH_SIMPLE)
 1084. ALIAS (no_ospf_area_vlink,
 1085. no_ospf_area_vlink_authkey_cmd,
 1086. "no area (A.B.C.D|<0-4294967295>) virtual-link A.B.C.D "
 1087. "(authentication-key|)",
 1088. NO_STR
 1089. VLINK_HELPSTR_IPADDR
 1090. VLINK_HELPSTR_AUTH_SIMPLE)
 1091. ALIAS (ospf_area_vlink,
 1092. ospf_area_vlink_authtype_args_authkey_cmd,
 1093. "area (A.B.C.D|<0-4294967295>) virtual-link A.B.C.D "
 1094. "(authentication|) (message-digest|null) "
 1095. "(authentication-key|) AUTH_KEY",
 1096. VLINK_HELPSTR_IPADDR
 1097. VLINK_HELPSTR_AUTHTYPE_ALL
 1098. VLINK_HELPSTR_AUTH_SIMPLE)
 1099. ALIAS (ospf_area_vlink,
 1100. ospf_area_vlink_authtype_authkey_cmd,
 1101. "area (A.B.C.D|<0-4294967295>) virtual-link A.B.C.D "
 1102. "(authentication|) "
 1103. "(authentication-key|) AUTH_KEY",
 1104. VLINK_HELPSTR_IPADDR
 1105. VLINK_HELPSTR_AUTHTYPE_SIMPLE
 1106. VLINK_HELPSTR_AUTH_SIMPLE)
 1107. ALIAS (no_ospf_area_vlink,
 1108. no_ospf_area_vlink_authtype_authkey_cmd,
 1109. "no area (A.B.C.D|<0-4294967295>) virtual-link A.B.C.D "
 1110. "(authentication|) "
 1111. "(authentication-key|)",
 1112. NO_STR
 1113. VLINK_HELPSTR_IPADDR
 1114. VLINK_HELPSTR_AUTHTYPE_SIMPLE
 1115. VLINK_HELPSTR_AUTH_SIMPLE)
 1116. ALIAS (ospf_area_vlink,
 1117. ospf_area_vlink_authtype_args_md5_cmd,
 1118. "area (A.B.C.D|<0-4294967295>) virtual-link A.B.C.D "
 1119. "(authentication|) (message-digest|null) "
 1120. "(message-digest-key|) <1-255> md5 KEY",
 1121. VLINK_HELPSTR_IPADDR
 1122. VLINK_HELPSTR_AUTHTYPE_ALL
 1123. VLINK_HELPSTR_AUTH_MD5)
 1124. ALIAS (ospf_area_vlink,
 1125. ospf_area_vlink_authtype_md5_cmd,
 1126. "area (A.B.C.D|<0-4294967295>) virtual-link A.B.C.D "
 1127. "(authentication|) "
 1128. "(message-digest-key|) <1-255> md5 KEY",
 1129. VLINK_HELPSTR_IPADDR
 1130. VLINK_HELPSTR_AUTHTYPE_SIMPLE
 1131. VLINK_HELPSTR_AUTH_MD5)
 1132. ALIAS (no_ospf_area_vlink,
 1133. no_ospf_area_vlink_authtype_md5_cmd,
 1134. "no area (A.B.C.D|<0-4294967295>) virtual-link A.B.C.D "
 1135. "(authentication|) "
 1136. "(message-digest-key|)",
 1137. NO_STR
 1138. VLINK_HELPSTR_IPADDR
 1139. VLINK_HELPSTR_AUTHTYPE_SIMPLE
 1140. VLINK_HELPSTR_AUTH_MD5)
 1141. DEFUN (ospf_area_shortcut,
 1142. ospf_area_shortcut_cmd,
 1143. "area (A.B.C.D|<0-4294967295>) shortcut (default|enable|disable)",
 1144. "OSPF area parameters\n"
 1145. "OSPF area ID in IP address format\n"
 1146. "OSPF area ID as a decimal value\n"
 1147. "Configure the area's shortcutting mode\n"
 1148. "Set default shortcutting behavior\n"
 1149. "Enable shortcutting through the area\n"
 1150. "Disable shortcutting through the area\n")
 1151. {
 1152. struct ospf *ospf = vty->index;
 1153. struct ospf_area *area;
 1154. struct in_addr area_id;
 1155. int mode;
 1156. int format;
 1157. VTY_GET_OSPF_AREA_ID_NO_BB ("shortcut", area_id, format, argv[0]);
 1158. area = ospf_area_get (ospf, area_id, format);
 1159. if (strncmp (argv[1], "de", 2) == 0)
 1160. mode = OSPF_SHORTCUT_DEFAULT;
 1161. else if (strncmp (argv[1], "di", 2) == 0)
 1162. mode = OSPF_SHORTCUT_DISABLE;
 1163. else if (strncmp (argv[1], "e", 1) == 0)
 1164. mode = OSPF_SHORTCUT_ENABLE;
 1165. else
 1166. return CMD_WARNING;
 1167. ospf_area_shortcut_set (ospf, area, mode);
 1168. if (ospf->abr_type != OSPF_ABR_SHORTCUT)
 1169. vty_out (vty, "Shortcut area setting will take effect "
 1170. "only when the router is configured as Shortcut ABR%s",
 1171. VTY_NEWLINE);
 1172. return CMD_SUCCESS;
 1173. }
 1174. DEFUN (no_ospf_area_shortcut,
 1175. no_ospf_area_shortcut_cmd,
 1176. "no area (A.B.C.D|<0-4294967295>) shortcut (enable|disable)",
 1177. NO_STR
 1178. "OSPF area parameters\n"
 1179. "OSPF area ID in IP address format\n"
 1180. "OSPF area ID as a decimal value\n"
 1181. "Deconfigure the area's shortcutting mode\n"
 1182. "Deconfigure enabled shortcutting through the area\n"
 1183. "Deconfigure disabled shortcutting through the area\n")
 1184. {
 1185. struct ospf *ospf = vty->index;
 1186. struct ospf_area *area;
 1187. struct in_addr area_id;
 1188. int format;
 1189. VTY_GET_OSPF_AREA_ID_NO_BB ("shortcut", area_id, format, argv[0]);
 1190. area = ospf_area_lookup_by_area_id (ospf, area_id);
 1191. if (!area)
 1192. return CMD_SUCCESS;
 1193. ospf_area_shortcut_unset (ospf, area);
 1194. return CMD_SUCCESS;
 1195. }
 1196. DEFUN (ospf_area_stub,
 1197. ospf_area_stub_cmd,
 1198. "area (A.B.C.D|<0-4294967295>) stub",
 1199. "OSPF area parameters\n"
 1200. "OSPF area ID in IP address format\n"
 1201. "OSPF area ID as a decimal value\n"
 1202. "Configure OSPF area as stub\n")
 1203. {
 1204. struct ospf *ospf = vty->index;
 1205. struct in_addr area_id;
 1206. int ret, format;
 1207. VTY_GET_OSPF_AREA_ID_NO_BB ("stub", area_id, format, argv[0]);
 1208. ret = ospf_area_stub_set (ospf, area_id);
 1209. if (ret == 0)
 1210. {
 1211. vty_out (vty, "First deconfigure all virtual link through this area%s",
 1212. VTY_NEWLINE);
 1213. return CMD_WARNING;
 1214. }
 1215. ospf_area_no_summary_unset (ospf, area_id);
 1216. return CMD_SUCCESS;
 1217. }
 1218. DEFUN (ospf_area_stub_no_summary,
 1219. ospf_area_stub_no_summary_cmd,
 1220. "area (A.B.C.D|<0-4294967295>) stub no-summary",
 1221. "OSPF stub parameters\n"
 1222. "OSPF area ID in IP address format\n"
 1223. "OSPF area ID as a decimal value\n"
 1224. "Configure OSPF area as stub\n"
 1225. "Do not inject inter-area routes into stub\n")
 1226. {
 1227. struct ospf *ospf = vty->index;
 1228. struct in_addr area_id;
 1229. int ret, format;
 1230. VTY_GET_OSPF_AREA_ID_NO_BB ("stub", area_id, format, argv[0]);
 1231. ret = ospf_area_stub_set (ospf, area_id);
 1232. if (ret == 0)
 1233. {
 1234. vty_out (vty, "%% Area cannot be stub as it contains a virtual link%s",
 1235. VTY_NEWLINE);
 1236. return CMD_WARNING;
 1237. }
 1238. ospf_area_no_summary_set (ospf, area_id);
 1239. return CMD_SUCCESS;
 1240. }
 1241. DEFUN (no_ospf_area_stub,
 1242. no_ospf_area_stub_cmd,
 1243. "no area (A.B.C.D|<0-4294967295>) stub",
 1244. NO_STR
 1245. "OSPF area parameters\n"
 1246. "OSPF area ID in IP address format\n"
 1247. "OSPF area ID as a decimal value\n"
 1248. "Configure OSPF area as stub\n")
 1249. {
 1250. struct ospf *ospf = vty->index;
 1251. struct in_addr area_id;
 1252. int format;
 1253. VTY_GET_OSPF_AREA_ID_NO_BB ("stub", area_id, format, argv[0]);
 1254. ospf_area_stub_unset (ospf, area_id);
 1255. ospf_area_no_summary_unset (ospf, area_id);
 1256. return CMD_SUCCESS;
 1257. }
 1258. DEFUN (no_ospf_area_stub_no_summary,
 1259. no_ospf_area_stub_no_summary_cmd,
 1260. "no area (A.B.C.D|<0-4294967295>) stub no-summary",
 1261. NO_STR
 1262. "OSPF area parameters\n"
 1263. "OSPF area ID in IP address format\n"
 1264. "OSPF area ID as a decimal value\n"
 1265. "Configure OSPF area as stub\n"
 1266. "Do not inject inter-area routes into area\n")
 1267. {
 1268. struct ospf *ospf = vty->index;
 1269. struct in_addr area_id;
 1270. int format;
 1271. VTY_GET_OSPF_AREA_ID_NO_BB ("stub", area_id, format, argv[0]);
 1272. ospf_area_no_summary_unset (ospf, area_id);
 1273. return CMD_SUCCESS;
 1274. }
 1275. static int
 1276. ospf_area_nssa_cmd_handler (struct vty *vty, int argc, const char *argv[],
 1277. int nosum)
 1278. {
 1279. struct ospf *ospf = vty->index;
 1280. struct in_addr area_id;
 1281. int ret, format;
 1282. VTY_GET_OSPF_AREA_ID_NO_BB ("NSSA", area_id, format, argv[0]);
 1283. ret = ospf_area_nssa_set (ospf, area_id);
 1284. if (ret == 0)
 1285. {
 1286. vty_out (vty, "%% Area cannot be nssa as it contains a virtual link%s",
 1287. VTY_NEWLINE);
 1288. return CMD_WARNING;
 1289. }
 1290. if (argc > 1)
 1291. {
 1292. if (strncmp (argv[1], "translate-c", 11) == 0)
 1293. ospf_area_nssa_translator_role_set (ospf, area_id,
 1294. OSPF_NSSA_ROLE_CANDIDATE);
 1295. else if (strncmp (argv[1], "translate-n", 11) == 0)
 1296. ospf_area_nssa_translator_role_set (ospf, area_id,
 1297. OSPF_NSSA_ROLE_NEVER);
 1298. else if (strncmp (argv[1], "translate-a", 11) == 0)
 1299. ospf_area_nssa_translator_role_set (ospf, area_id,
 1300. OSPF_NSSA_ROLE_ALWAYS);
 1301. }
 1302. else
 1303. {
 1304. ospf_area_nssa_translator_role_set (ospf, area_id,
 1305. OSPF_NSSA_ROLE_CANDIDATE);
 1306. }
 1307. if (nosum)
 1308. ospf_area_no_summary_set (ospf, area_id);
 1309. else
 1310. ospf_area_no_summary_unset (ospf, area_id);
 1311. ospf_schedule_abr_task (ospf);
 1312. return CMD_SUCCESS;
 1313. }
 1314. DEFUN (ospf_area_nssa_translate_no_summary,
 1315. ospf_area_nssa_translate_no_summary_cmd,
 1316. "area (A.B.C.D|<0-4294967295>) nssa (translate-candidate|translate-never|translate-always) no-summary",
 1317. "OSPF area parameters\n"
 1318. "OSPF area ID in IP address format\n"
 1319. "OSPF area ID as a decimal value\n"
 1320. "Configure OSPF area as nssa\n"
 1321. "Configure NSSA-ABR for translate election (default)\n"
 1322. "Configure NSSA-ABR to never translate\n"
 1323. "Configure NSSA-ABR to always translate\n"
 1324. "Do not inject inter-area routes into nssa\n")
 1325. {
 1326. return ospf_area_nssa_cmd_handler (vty, argc, argv, 1);
 1327. }
 1328. DEFUN (ospf_area_nssa_translate,
 1329. ospf_area_nssa_translate_cmd,
 1330. "area (A.B.C.D|<0-4294967295>) nssa (translate-candidate|translate-never|translate-always)",
 1331. "OSPF area parameters\n"
 1332. "OSPF area ID in IP address format\n"
 1333. "OSPF area ID as a decimal value\n"
 1334. "Configure OSPF area as nssa\n"
 1335. "Configure NSSA-ABR for translate election (default)\n"
 1336. "Configure NSSA-ABR to never translate\n"
 1337. "Configure NSSA-ABR to always translate\n")
 1338. {
 1339. return ospf_area_nssa_cmd_handler (vty, argc, argv, 0);
 1340. }
 1341. DEFUN (ospf_area_nssa,
 1342. ospf_area_nssa_cmd,
 1343. "area (A.B.C.D|<0-4294967295>) nssa",
 1344. "OSPF area parameters\n"
 1345. "OSPF area ID in IP address format\n"
 1346. "OSPF area ID as a decimal value\n"
 1347. "Configure OSPF area as nssa\n")
 1348. {
 1349. return ospf_area_nssa_cmd_handler (vty, argc, argv, 0);
 1350. }
 1351. DEFUN (ospf_area_nssa_no_summary,
 1352. ospf_area_nssa_no_summary_cmd,
 1353. "area (A.B.C.D|<0-4294967295>) nssa no-summary",
 1354. "OSPF area parameters\n"
 1355. "OSPF area ID in IP address format\n"
 1356. "OSPF area ID as a decimal value\n"
 1357. "Configure OSPF area as nssa\n"
 1358. "Do not inject inter-area routes into nssa\n")
 1359. {
 1360. return ospf_area_nssa_cmd_handler (vty, argc, argv, 1);
 1361. }
 1362. DEFUN (no_ospf_area_nssa,
 1363. no_ospf_area_nssa_cmd,
 1364. "no area (A.B.C.D|<0-4294967295>) nssa",
 1365. NO_STR
 1366. "OSPF area parameters\n"
 1367. "OSPF area ID in IP address format\n"
 1368. "OSPF area ID as a decimal value\n"
 1369. "Configure OSPF area as nssa\n")
 1370. {
 1371. struct ospf *ospf = vty->index;
 1372. struct in_addr area_id;
 1373. int format;
 1374. VTY_GET_OSPF_AREA_ID_NO_BB ("NSSA", area_id, format, argv[0]);
 1375. ospf_area_nssa_unset (ospf, area_id);
 1376. ospf_area_no_summary_unset (ospf, area_id);
 1377. ospf_schedule_abr_task (ospf);
 1378. return CMD_SUCCESS;
 1379. }
 1380. DEFUN (no_ospf_area_nssa_no_summary,
 1381. no_ospf_area_nssa_no_summary_cmd,
 1382. "no area (A.B.C.D|<0-4294967295>) nssa no-summary",
 1383. NO_STR
 1384. "OSPF area parameters\n"
 1385. "OSPF area ID in IP address format\n"
 1386. "OSPF area ID as a decimal value\n"
 1387. "Configure OSPF area as nssa\n"
 1388. "Do not inject inter-area routes into nssa\n")
 1389. {
 1390. struct ospf *ospf = vty->index;
 1391. struct in_addr area_id;
 1392. int format;
 1393. VTY_GET_OSPF_AREA_ID_NO_BB ("NSSA", area_id, format, argv[0]);
 1394. ospf_area_no_summary_unset (ospf, area_id);
 1395. return CMD_SUCCESS;
 1396. }
 1397. DEFUN (ospf_area_default_cost,
 1398. ospf_area_default_cost_cmd,
 1399. "area (A.B.C.D|<0-4294967295>) default-cost <0-16777215>",
 1400. "OSPF area parameters\n"
 1401. "OSPF area ID in IP address format\n"
 1402. "OSPF area ID as a decimal value\n"
 1403. "Set the summary-default cost of a NSSA or stub area\n"
 1404. "Stub's advertised default summary cost\n")
 1405. {
 1406. struct ospf *ospf = vty->index;
 1407. struct ospf_area *area;
 1408. struct in_addr area_id;
 1409. u_int32_t cost;
 1410. int format;
 1411. struct prefix_ipv4 p;
 1412. VTY_GET_OSPF_AREA_ID_NO_BB ("default-cost", area_id, format, argv[0]);
 1413. VTY_GET_INTEGER_RANGE ("stub default cost", cost, argv[1], 0, 16777215);
 1414. area = ospf_area_get (ospf, area_id, format);
 1415. if (area->external_routing == OSPF_AREA_DEFAULT)
 1416. {
 1417. vty_out (vty, "The area is neither stub, nor NSSA%s", VTY_NEWLINE);
 1418. return CMD_WARNING;
 1419. }
 1420. area->default_cost = cost;
 1421. p.family = AF_INET;
 1422. p.prefix.s_addr = OSPF_DEFAULT_DESTINATION;
 1423. p.prefixlen = 0;
 1424. if (IS_DEBUG_OSPF_EVENT)
 1425. zlog_debug ("ospf_abr_announce_stub_defaults(): "
 1426. "announcing 0.0.0.0/0 to area %s",
 1427. inet_ntoa (area->area_id));
 1428. ospf_abr_announce_network_to_area (&p, area->default_cost, area);
 1429. return CMD_SUCCESS;
 1430. }
 1431. DEFUN (no_ospf_area_default_cost,
 1432. no_ospf_area_default_cost_cmd,
 1433. "no area (A.B.C.D|<0-4294967295>) default-cost <0-16777215>",
 1434. NO_STR
 1435. "OSPF area parameters\n"
 1436. "OSPF area ID in IP address format\n"
 1437. "OSPF area ID as a decimal value\n"
 1438. "Set the summary-default cost of a NSSA or stub area\n"
 1439. "Stub's advertised default summary cost\n")
 1440. {
 1441. struct ospf *ospf = vty->index;
 1442. struct ospf_area *area;
 1443. struct in_addr area_id;
 1444. u_int32_t cost;
 1445. int format;
 1446. struct prefix_ipv4 p;
 1447. VTY_GET_OSPF_AREA_ID_NO_BB ("default-cost", area_id, format, argv[0]);
 1448. VTY_GET_INTEGER_RANGE ("stub default cost", cost, argv[1], 0, 16777215);
 1449. area = ospf_area_lookup_by_area_id (ospf, area_id);
 1450. if (area == NULL)
 1451. return CMD_SUCCESS;
 1452. if (area->external_routing == OSPF_AREA_DEFAULT)
 1453. {
 1454. vty_out (vty, "The area is neither stub, nor NSSA%s", VTY_NEWLINE);
 1455. return CMD_WARNING;
 1456. }
 1457. area->default_cost = 1;
 1458. p.family = AF_INET;
 1459. p.prefix.s_addr = OSPF_DEFAULT_DESTINATION;
 1460. p.prefixlen = 0;
 1461. if (IS_DEBUG_OSPF_EVENT)
 1462. zlog_debug ("ospf_abr_announce_stub_defaults(): "
 1463. "announcing 0.0.0.0/0 to area %s",
 1464. inet_ntoa (area->area_id));
 1465. ospf_abr_announce_network_to_area (&p, area->default_cost, area);
 1466. ospf_area_check_free (ospf, area_id);
 1467. return CMD_SUCCESS;
 1468. }
 1469. DEFUN (ospf_area_export_list,
 1470. ospf_area_export_list_cmd,
 1471. "area (A.B.C.D|<0-4294967295>) export-list NAME",
 1472. "OSPF area parameters\n"
 1473. "OSPF area ID in IP address format\n"
 1474. "OSPF area ID as a decimal value\n"
 1475. "Set the filter for networks announced to other areas\n"
 1476. "Name of the access-list\n")
 1477. {
 1478. struct ospf *ospf = vty->index;
 1479. struct ospf_area *area;
 1480. struct in_addr area_id;
 1481. int format;
 1482. VTY_GET_OSPF_AREA_ID (area_id, format, argv[0]);
 1483. area = ospf_area_get (ospf, area_id, format);
 1484. ospf_area_export_list_set (ospf, area, argv[1]);
 1485. return CMD_SUCCESS;
 1486. }
 1487. DEFUN (no_ospf_area_export_list,
 1488. no_ospf_area_export_list_cmd,
 1489. "no area (A.B.C.D|<0-4294967295>) export-list NAME",
 1490. NO_STR
 1491. "OSPF area parameters\n"
 1492. "OSPF area ID in IP address format\n"
 1493. "OSPF area ID as a decimal value\n"
 1494. "Unset the filter for networks announced to other areas\n"
 1495. "Name of the access-list\n")
 1496. {
 1497. struct ospf *ospf = vty->index;
 1498. struct ospf_area *area;
 1499. struct in_addr area_id;
 1500. int format;
 1501. VTY_GET_OSPF_AREA_ID (area_id, format, argv[0]);
 1502. area = ospf_area_lookup_by_area_id (ospf, area_id);
 1503. if (area == NULL)
 1504. return CMD_SUCCESS;
 1505. ospf_area_export_list_unset (ospf, area);
 1506. return CMD_SUCCESS;
 1507. }
 1508. DEFUN (ospf_area_import_list,
 1509. ospf_area_import_list_cmd,
 1510. "area (A.B.C.D|<0-4294967295>) import-list NAME",
 1511. "OSPF area parameters\n"
 1512. "OSPF area ID in IP address format\n"
 1513. "OSPF area ID as a decimal value\n"
 1514. "Set the filter for networks from other areas announced to the specified one\n"
 1515. "Name of the access-list\n")
 1516. {
 1517. struct ospf *ospf = vty->index;
 1518. struct ospf_area *area;
 1519. struct in_addr area_id;
 1520. int format;
 1521. VTY_GET_OSPF_AREA_ID (area_id, format, argv[0]);
 1522. area = ospf_area_get (ospf, area_id, format);
 1523. ospf_area_import_list_set (ospf, area, argv[1]);
 1524. return CMD_SUCCESS;
 1525. }
 1526. DEFUN (no_ospf_area_import_list,
 1527. no_ospf_area_import_list_cmd,
 1528. "no area (A.B.C.D|<0-4294967295>) import-list NAME",
 1529. NO_STR
 1530. "OSPF area parameters\n"
 1531. "OSPF area ID in IP address format\n"
 1532. "OSPF area ID as a decimal value\n"
 1533. "Unset the filter for networks announced to other areas\n"
 1534. "Name of the access-list\n")
 1535. {
 1536. struct ospf *ospf = vty->index;
 1537. struct ospf_area *area;
 1538. struct in_addr area_id;
 1539. int format;
 1540. VTY_GET_OSPF_AREA_ID (area_id, format, argv[0]);
 1541. area = ospf_area_lookup_by_area_id (ospf, area_id);
 1542. if (area == NULL)
 1543. return CMD_SUCCESS;
 1544. ospf_area_import_list_unset (ospf, area);
 1545. return CMD_SUCCESS;
 1546. }
 1547. DEFUN (ospf_area_filter_list,
 1548. ospf_area_filter_list_cmd,
 1549. "area (A.B.C.D|<0-4294967295>) filter-list prefix WORD (in|out)",
 1550. "OSPF area parameters\n"
 1551. "OSPF area ID in IP address format\n"
 1552. "OSPF area ID as a decimal value\n"
 1553. "Filter networks between OSPF areas\n"
 1554. "Filter prefixes between OSPF areas\n"
 1555. "Name of an IP prefix-list\n"
 1556. "Filter networks sent to this area\n"
 1557. "Filter networks sent from this area\n")
 1558. {
 1559. struct ospf *ospf = vty->index;
 1560. struct ospf_area *area;
 1561. struct in_addr area_id;
 1562. struct prefix_list *plist;
 1563. int format;
 1564. VTY_GET_OSPF_AREA_ID (area_id, format, argv[0]);
 1565. area = ospf_area_get (ospf, area_id, format);
 1566. plist = prefix_list_lookup (AFI_IP, argv[1]);
 1567. if (strncmp (argv[2], "in", 2) == 0)
 1568. {
 1569. PREFIX_LIST_IN (area) = plist;
 1570. if (PREFIX_NAME_IN (area))
 1571. free (PREFIX_NAME_IN (area));
 1572. PREFIX_NAME_IN (area) = strdup (argv[1]);
 1573. ospf_schedule_abr_task (ospf);
 1574. }
 1575. else
 1576. {
 1577. PREFIX_LIST_OUT (area) = plist;
 1578. if (PREFIX_NAME_OUT (area))
 1579. free (PREFIX_NAME_OUT (area));
 1580. PREFIX_NAME_OUT (area) = strdup (argv[1]);
 1581. ospf_schedule_abr_task (ospf);
 1582. }
 1583. return CMD_SUCCESS;
 1584. }
 1585. DEFUN (no_ospf_area_filter_list,
 1586. no_ospf_area_filter_list_cmd,
 1587. "no area (A.B.C.D|<0-4294967295>) filter-list prefix WORD (in|out)",
 1588. NO_STR
 1589. "OSPF area parameters\n"
 1590. "OSPF area ID in IP address format\n"
 1591. "OSPF area ID as a decimal value\n"
 1592. "Filter networks between OSPF areas\n"
 1593. "Filter prefixes between OSPF areas\n"
 1594. "Name of an IP prefix-list\n"
 1595. "Filter networks sent to this area\n"
 1596. "Filter networks sent from this area\n")
 1597. {
 1598. struct ospf *ospf = vty->index;
 1599. struct ospf_area *area;
 1600. struct in_addr area_id;
 1601. struct prefix_list *plist;
 1602. int format;
 1603. VTY_GET_OSPF_AREA_ID (area_id, format, argv[0]);
 1604. area = ospf_area_lookup_by_area_id (ospf, area_id);
 1605. plist = prefix_list_lookup (AFI_IP, argv[1]);
 1606. if (strncmp (argv[2], "in", 2) == 0)
 1607. {
 1608. if (PREFIX_NAME_IN (area))
 1609. if (strcmp (PREFIX_NAME_IN (area), argv[1]) != 0)
 1610. return CMD_SUCCESS;
 1611. PREFIX_LIST_IN (area) = NULL;
 1612. if (PREFIX_NAME_IN (area))
 1613. free (PREFIX_NAME_IN (area));
 1614. PREFIX_NAME_IN (area) = NULL;
 1615. ospf_schedule_abr_task (ospf);
 1616. }
 1617. else
 1618. {
 1619. if (PREFIX_NAME_OUT (area))
 1620. if (strcmp (PREFIX_NAME_OUT (area), argv[1]) != 0)
 1621. return CMD_SUCCESS;
 1622. PREFIX_LIST_OUT (area) = NULL;
 1623. if (PREFIX_NAME_OUT (area))
 1624. free (PREFIX_NAME_OUT (area));
 1625. PREFIX_NAME_OUT (area) = NULL;
 1626. ospf_schedule_abr_task (ospf);
 1627. }
 1628. return CMD_SUCCESS;
 1629. }
 1630. DEFUN (ospf_area_authentication_message_digest,
 1631. ospf_area_authentication_message_digest_cmd,
 1632. "area (A.B.C.D|<0-4294967295>) authentication message-digest",
 1633. "OSPF area parameters\n"
 1634. "Enable authentication\n"
 1635. "Use message-digest authentication\n")
 1636. {
 1637. struct ospf *ospf = vty->index;
 1638. struct ospf_area *area;
 1639. struct in_addr area_id;
 1640. int format;
 1641. VTY_GET_OSPF_AREA_ID (area_id, format, argv[0]);
 1642. area = ospf_area_get (ospf, area_id, format);
 1643. area->auth_type = OSPF_AUTH_CRYPTOGRAPHIC;
 1644. return CMD_SUCCESS;
 1645. }
 1646. DEFUN (ospf_area_authentication,
 1647. ospf_area_authentication_cmd,
 1648. "area (A.B.C.D|<0-4294967295>) authentication",
 1649. "OSPF area parameters\n"
 1650. "OSPF area ID in IP address format\n"
 1651. "OSPF area ID as a decimal value\n"
 1652. "Enable authentication\n")
 1653. {
 1654. struct ospf *ospf = vty->index;
 1655. struct ospf_area *area;
 1656. struct in_addr area_id;
 1657. int format;
 1658. VTY_GET_OSPF_AREA_ID (area_id, format, argv[0]);
 1659. area = ospf_area_get (ospf, area_id, format);
 1660. area->auth_type = OSPF_AUTH_SIMPLE;
 1661. return CMD_SUCCESS;
 1662. }
 1663. DEFUN (no_ospf_area_authentication,
 1664. no_ospf_area_authentication_cmd,
 1665. "no area (A.B.C.D|<0-4294967295>) authentication",
 1666. NO_STR
 1667. "OSPF area parameters\n"
 1668. "OSPF area ID in IP address format\n"
 1669. "OSPF area ID as a decimal value\n"
 1670. "Enable authentication\n")
 1671. {
 1672. struct ospf *ospf = vty->index;
 1673. struct ospf_area *area;
 1674. struct in_addr area_id;
 1675. int format;
 1676. VTY_GET_OSPF_AREA_ID (area_id, format, argv[0]);
 1677. area = ospf_area_lookup_by_area_id (ospf, area_id);
 1678. if (area == NULL)
 1679. return CMD_SUCCESS;
 1680. area->auth_type = OSPF_AUTH_NULL;
 1681. ospf_area_check_free (ospf, area_id);
 1682. return CMD_SUCCESS;
 1683. }
 1684. DEFUN (ospf_abr_type,
 1685. ospf_abr_type_cmd,
 1686. "ospf abr-type (cisco|ibm|shortcut|standard)",
 1687. "OSPF specific commands\n"
 1688. "Set OSPF ABR type\n"
 1689. "Alternative ABR, cisco implementation\n"
 1690. "Alternative ABR, IBM implementation\n"
 1691. "Shortcut ABR\n"
 1692. "Standard behavior (RFC2328)\n")
 1693. {
 1694. struct ospf *ospf = vty->index;
 1695. u_char abr_type = OSPF_ABR_UNKNOWN;
 1696. if (strncmp (argv[0], "c", 1) == 0)
 1697. abr_type = OSPF_ABR_CISCO;
 1698. else if (strncmp (argv[0], "i", 1) == 0)
 1699. abr_type = OSPF_ABR_IBM;
 1700. else if (strncmp (argv[0], "sh", 2) == 0)
 1701. abr_type = OSPF_ABR_SHORTCUT;
 1702. else if (strncmp (argv[0], "st", 2) == 0)
 1703. abr_type = OSPF_ABR_STAND;
 1704. else
 1705. return CMD_WARNING;
 1706. /* If ABR type value is changed, schedule ABR task. */
 1707. if (ospf->abr_type != abr_type)
 1708. {
 1709. ospf->abr_type = abr_type;
 1710. ospf_schedule_abr_task (ospf);
 1711. }
 1712. return CMD_SUCCESS;
 1713. }
 1714. DEFUN (no_ospf_abr_type,
 1715. no_ospf_abr_type_cmd,
 1716. "no ospf abr-type (cisco|ibm|shortcut|standard)",
 1717. NO_STR
 1718. "OSPF specific commands\n"
 1719. "Set OSPF ABR type\n"
 1720. "Alternative ABR, cisco implementation\n"
 1721. "Alternative ABR, IBM implementation\n"
 1722. "Shortcut ABR\n")
 1723. {
 1724. struct ospf *ospf = vty->index;
 1725. u_char abr_type = OSPF_ABR_UNKNOWN;
 1726. if (strncmp (argv[0], "c", 1) == 0)
 1727. abr_type = OSPF_ABR_CISCO;
 1728. else if (strncmp (argv[0], "i", 1) == 0)
 1729. abr_type = OSPF_ABR_IBM;
 1730. else if (strncmp (argv[0], "s", 1) == 0)
 1731. abr_type = OSPF_ABR_SHORTCUT;
 1732. else
 1733. return CMD_WARNING;
 1734. /* If ABR type value is changed, schedule ABR task. */
 1735. if (ospf->abr_type == abr_type)
 1736. {
 1737. ospf->abr_type = OSPF_ABR_DEFAULT;
 1738. ospf_schedule_abr_task (ospf);
 1739. }
 1740. return CMD_SUCCESS;
 1741. }
 1742. DEFUN (ospf_compatible_rfc1583,
 1743. ospf_compatible_rfc1583_cmd,
 1744. "compatible rfc1583",
 1745. "OSPF compatibility list\n"
 1746. "compatible with RFC 1583\n")
 1747. {
 1748. struct ospf *ospf = vty->index;
 1749. if (!CHECK_FLAG (ospf->config, OSPF_RFC1583_COMPATIBLE))
 1750. {
 1751. SET_FLAG (ospf->config, OSPF_RFC1583_COMPATIBLE);
 1752. ospf_spf_calculate_schedule (ospf);
 1753. }
 1754. return CMD_SUCCESS;
 1755. }
 1756. DEFUN (no_ospf_compatible_rfc1583,
 1757. no_ospf_compatible_rfc1583_cmd,
 1758. "no compatible rfc1583",
 1759. NO_STR
 1760. "OSPF compatibility list\n"
 1761. "compatible with RFC 1583\n")
 1762. {
 1763. struct ospf *ospf = vty->index;
 1764. if (CHECK_FLAG (ospf->config, OSPF_RFC1583_COMPATIBLE))
 1765. {
 1766. UNSET_FLAG (ospf->config, OSPF_RFC1583_COMPATIBLE);
 1767. ospf_spf_calculate_schedule (ospf);
 1768. }
 1769. return CMD_SUCCESS;
 1770. }
 1771. ALIAS (ospf_compatible_rfc1583,
 1772. ospf_rfc1583_flag_cmd,
 1773. "ospf rfc1583compatibility",
 1774. "OSPF specific commands\n"
 1775. "Enable the RFC1583Compatibility flag\n")
 1776. ALIAS (no_ospf_compatible_rfc1583,
 1777. no_ospf_rfc1583_flag_cmd,
 1778. "no ospf rfc1583compatibility",
 1779. NO_STR
 1780. "OSPF specific commands\n"
 1781. "Disable the RFC1583Compatibility flag\n")
 1782. DEFUN (ospf_timers_spf,
 1783. ospf_timers_spf_cmd,
 1784. "timers spf <0-4294967295> <0-4294967295>",
 1785. "Adjust routing timers\n"
 1786. "OSPF SPF timers\n"
 1787. "Delay between receiving a change to SPF calculation\n"
 1788. "Hold time between consecutive SPF calculations\n")
 1789. {
 1790. struct ospf *ospf = vty->index;
 1791. u_int32_t delay, hold;
 1792. VTY_GET_INTEGER ("SPF delay timer", delay, argv[0]);
 1793. VTY_GET_INTEGER ("SPF hold timer", hold, argv[1]);
 1794. ospf_timers_spf_set (ospf, delay, hold);
 1795. return CMD_SUCCESS;
 1796. }
 1797. DEFUN (no_ospf_timers_spf,
 1798. no_ospf_timers_spf_cmd,
 1799. "no timers spf",
 1800. NO_STR
 1801. "Adjust routing timers\n"
 1802. "OSPF SPF timers\n")
 1803. {
 1804. struct ospf *ospf = vty->index;
 1805. ospf->spf_delay = OSPF_SPF_DELAY_DEFAULT;
 1806. ospf->spf_holdtime = OSPF_SPF_HOLDTIME_DEFAULT;
 1807. return CMD_SUCCESS;
 1808. }
 1809. DEFUN (ospf_neighbor,
 1810. ospf_neighbor_cmd,
 1811. "neighbor A.B.C.D",
 1812. NEIGHBOR_STR
 1813. "Neighbor IP address\n")
 1814. {
 1815. struct ospf *ospf = vty->index;
 1816. struct in_addr nbr_addr;
 1817. unsigned int priority = OSPF_NEIGHBOR_PRIORITY_DEFAULT;
 1818. unsigned int interval = OSPF_POLL_INTERVAL_DEFAULT;
 1819. VTY_GET_IPV4_ADDRESS ("neighbor address", nbr_addr, argv[0]);
 1820. if (argc > 1)
 1821. VTY_GET_INTEGER_RANGE ("neighbor priority", priority, argv[1], 0, 255);
 1822. if (argc > 2)
 1823. VTY_GET_INTEGER_RANGE ("poll interval", interval, argv[2], 1, 65535);
 1824. ospf_nbr_nbma_set (ospf, nbr_addr);
 1825. if (argc > 1)
 1826. ospf_nbr_nbma_priority_set (ospf, nbr_addr, priority);
 1827. if (argc > 2)
 1828. ospf_nbr_nbma_poll_interval_set (ospf, nbr_addr, priority);
 1829. return CMD_SUCCESS;
 1830. }
 1831. ALIAS (ospf_neighbor,
 1832. ospf_neighbor_priority_poll_interval_cmd,
 1833. "neighbor A.B.C.D priority <0-255> poll-interval <1-65535>",
 1834. NEIGHBOR_STR
 1835. "Neighbor IP address\n"
 1836. "Neighbor Priority\n"
 1837. "Priority\n"
 1838. "Dead Neighbor Polling interval\n"
 1839. "Seconds\n")
 1840. ALIAS (ospf_neighbor,
 1841. ospf_neighbor_priority_cmd,
 1842. "neighbor A.B.C.D priority <0-255>",
 1843. NEIGHBOR_STR
 1844. "Neighbor IP address\n"
 1845. "Neighbor Priority\n"
 1846. "Seconds\n")
 1847. DEFUN (ospf_neighbor_poll_interval,
 1848. ospf_neighbor_poll_interval_cmd,
 1849. "neighbor A.B.C.D poll-interval <1-65535>",
 1850. NEIGHBOR_STR
 1851. "Neighbor IP address\n"
 1852. "Dead Neighbor Polling interval\n"
 1853. "Seconds\n")
 1854. {
 1855. struct ospf *ospf = vty->index;
 1856. struct in_addr nbr_addr;
 1857. unsigned int priority = OSPF_NEIGHBOR_PRIORITY_DEFAULT;
 1858. unsigned int interval = OSPF_POLL_INTERVAL_DEFAULT;
 1859. VTY_GET_IPV4_ADDRESS ("neighbor address", nbr_addr, argv[0]);
 1860. if (argc > 1)
 1861. VTY_GET_INTEGER_RANGE ("poll interval", interval, argv[1], 1, 65535);
 1862. if (argc > 2)
 1863. VTY_GET_INTEGER_RANGE ("neighbor priority", priority, argv[2], 0, 255);
 1864. ospf_nbr_nbma_set (ospf, nbr_addr);
 1865. if (argc > 1)
 1866. ospf_nbr_nbma_poll_interval_set (ospf, nbr_addr, interval);
 1867. if (argc > 2)
 1868. ospf_nbr_nbma_priority_set (ospf, nbr_addr, priority);
 1869. return CMD_SUCCESS;
 1870. }
 1871. ALIAS (ospf_neighbor_poll_interval,
 1872. ospf_neighbor_poll_interval_priority_cmd,
 1873. "neighbor A.B.C.D poll-interval <1-65535> priority <0-255>",
 1874. NEIGHBOR_STR
 1875. "Neighbor address\n"
 1876. "OSPF dead-router polling interval\n"
 1877. "Seconds\n"
 1878. "OSPF priority of non-broadcast neighbor\n"
 1879. "Priority\n")
 1880. DEFUN (no_ospf_neighbor,
 1881. no_ospf_neighbor_cmd,
 1882. "no neighbor A.B.C.D",
 1883. NO_STR
 1884. NEIGHBOR_STR
 1885. "Neighbor IP address\n")
 1886. {
 1887. struct ospf *ospf = vty->index;
 1888. struct in_addr nbr_addr;
 1889. int ret;
 1890. VTY_GET_IPV4_ADDRESS ("neighbor address", nbr_addr, argv[0]);
 1891. ret = ospf_nbr_nbma_unset (ospf, nbr_addr);
 1892. return CMD_SUCCESS;
 1893. }
 1894. ALIAS (no_ospf_neighbor,
 1895. no_ospf_neighbor_priority_cmd,
 1896. "no neighbor A.B.C.D priority <0-255>",
 1897. NO_STR
 1898. NEIGHBOR_STR
 1899. "Neighbor IP address\n"
 1900. "Neighbor Priority\n"
 1901. "Priority\n")
 1902. ALIAS (no_ospf_neighbor,
 1903. no_ospf_neighbor_poll_interval_cmd,
 1904. "no neighbor A.B.C.D poll-interval <1-65535>",
 1905. NO_STR
 1906. NEIGHBOR_STR
 1907. "Neighbor IP address\n"
 1908. "Dead Neighbor Polling interval\n"
 1909. "Seconds\n")
 1910. ALIAS (no_ospf_neighbor,
 1911. no_ospf_neighbor_priority_pollinterval_cmd,
 1912. "no neighbor A.B.C.D priority <0-255> poll-interval <1-65535>",
 1913. NO_STR
 1914. NEIGHBOR_STR
 1915. "Neighbor IP address\n"
 1916. "Neighbor Priority\n"
 1917. "Priority\n"
 1918. "Dead Neighbor Polling interval\n"
 1919. "Seconds\n")
 1920. DEFUN (ospf_refresh_timer, ospf_refresh_timer_cmd,
 1921. "refresh timer <10-1800>",
 1922. "Adjust refresh parameters\n"
 1923. "Set refresh timer\n"
 1924. "Timer value in seconds\n")
 1925. {
 1926. struct ospf *ospf = vty->index;
 1927. unsigned int interval;
 1928. VTY_GET_INTEGER_RANGE ("refresh timer", interval, argv[0], 10, 1800);
 1929. interval = (interval / 10) * 10;
 1930. ospf_timers_refresh_set (ospf, interval);
 1931. return CMD_SUCCESS;
 1932. }
 1933. DEFUN (no_ospf_refresh_timer, no_ospf_refresh_timer_val_cmd,
 1934. "no refresh timer <10-1800>",
 1935. "Adjust refresh parameters\n"
 1936. "Unset refresh timer\n"
 1937. "Timer value in seconds\n")
 1938. {
 1939. struct ospf *ospf = vty->index;
 1940. unsigned int interval;
 1941. if (argc == 1)
 1942. {
 1943. VTY_GET_INTEGER_RANGE ("refresh timer", interval, argv[0], 10, 1800);
 1944. if (ospf->lsa_refresh_interval != interval ||
 1945. interval == OSPF_LSA_REFRESH_INTERVAL_DEFAULT)
 1946. return CMD_SUCCESS;
 1947. }
 1948. ospf_timers_refresh_unset (ospf);
 1949. return CMD_SUCCESS;
 1950. }
 1951. ALIAS (no_ospf_refresh_timer,
 1952. no_ospf_refresh_timer_cmd,
 1953. "no refresh timer",
 1954. "Adjust refresh parameters\n"
 1955. "Unset refresh timer\n")
 1956. DEFUN (ospf_auto_cost_reference_bandwidth,
 1957. ospf_auto_cost_reference_bandwidth_cmd,
 1958. "auto-cost reference-bandwidth <1-4294967>",
 1959. "Calculate OSPF interface cost according to bandwidth\n"
 1960. "Use reference bandwidth method to assign OSPF cost\n"
 1961. "The reference bandwidth in terms of Mbits per second\n")
 1962. {
 1963. struct ospf *ospf = vty->index;
 1964. u_int32_t refbw;
 1965. struct listnode *node;
 1966. struct interface *ifp;
 1967. refbw = strtol (argv[0], NULL, 10);
 1968. if (refbw < 1 || refbw > 4294967)
 1969. {
 1970. vty_out (vty, "reference-bandwidth value is invalid%s", VTY_NEWLINE);
 1971. return CMD_WARNING;
 1972. }
 1973. /* If reference bandwidth is changed. */
 1974. if ((refbw * 1000) == ospf->ref_bandwidth)
 1975. return CMD_SUCCESS;
 1976. ospf->ref_bandwidth = refbw * 1000;
 1977. vty_out (vty, "%% OSPF: Reference bandwidth is changed.%s", VTY_NEWLINE);
 1978. vty_out (vty, " Please ensure reference bandwidth is consistent across all routers%s", VTY_NEWLINE);
 1979. for (ALL_LIST_ELEMENTS_RO (om->iflist, node, ifp))
 1980. ospf_if_recalculate_output_cost (ifp);
 1981. return CMD_SUCCESS;
 1982. }
 1983. DEFUN (no_ospf_auto_cost_reference_bandwidth,
 1984. no_ospf_auto_cost_reference_bandwidth_cmd,
 1985. "no auto-cost reference-bandwidth",
 1986. NO_STR
 1987. "Calculate OSPF interface cost according to bandwidth\n"
 1988. "Use reference bandwidth method to assign OSPF cost\n")
 1989. {
 1990. struct ospf *ospf = vty->index;
 1991. struct listnode *node, *nnode;
 1992. struct interface *ifp;
 1993. if (ospf->ref_bandwidth == OSPF_DEFAULT_REF_BANDWIDTH)
 1994. return CMD_SUCCESS;
 1995. ospf->ref_bandwidth = OSPF_DEFAULT_REF_BANDWIDTH;
 1996. vty_out (vty, "%% OSPF: Reference bandwidth is changed.%s", VTY_NEWLINE);
 1997. vty_out (vty, " Please ensure reference bandwidth is consistent across all routers%s", VTY_NEWLINE);
 1998. for (ALL_LIST_ELEMENTS (om->iflist, node, nnode, ifp))
 1999. ospf_if_recalculate_output_cost (ifp);
 2000. return CMD_SUCCESS;
 2001. }
 2002. const char *ospf_abr_type_descr_str[] =
 2003. {
 2004. "Unknown",
 2005. "Standard (RFC2328)",
 2006. "Alternative IBM",
 2007. "Alternative Cisco",
 2008. "Alternative Shortcut"
 2009. };
 2010. const char *ospf_shortcut_mode_descr_str[] =
 2011. {
 2012. "Default",
 2013. "Enabled",
 2014. "Disabled"
 2015. };
 2016. static void
 2017. show_ip_ospf_area (struct vty *vty, struct ospf_area *area)
 2018. {
 2019. /* Show Area ID. */
 2020. vty_out (vty, " Area ID: %s", inet_ntoa (area->area_id));
 2021. /* Show Area type/mode. */
 2022. if (OSPF_IS_AREA_BACKBONE (area))
 2023. vty_out (vty, " (Backbone)%s", VTY_NEWLINE);
 2024. else
 2025. {
 2026. if (area->external_routing == OSPF_AREA_STUB)
 2027. vty_out (vty, " (Stub%s%s)",
 2028. area->no_summary ? ", no summary" : "",
 2029. area->shortcut_configured ? "; " : "");
 2030. else if (area->external_routing == OSPF_AREA_NSSA)
 2031. vty_out (vty, " (NSSA%s%s)",
 2032. area->no_summary ? ", no summary" : "",
 2033. area->shortcut_configured ? "; " : "");
 2034. vty_out (vty, "%s", VTY_NEWLINE);
 2035. vty_out (vty, " Shortcutting mode: %s",
 2036. ospf_shortcut_mode_descr_str[area->shortcut_configured]);
 2037. vty_out (vty, ", S-bit consensus: %s%s",
 2038. area->shortcut_capability ? "ok" : "no", VTY_NEWLINE);
 2039. }
 2040. /* Show number of interfaces. */
 2041. vty_out (vty, " Number of interfaces in this area: Total: %d, "
 2042. "Active: %d%s", listcount (area->oiflist),
 2043. area->act_ints, VTY_NEWLINE);
 2044. if (area->external_routing == OSPF_AREA_NSSA)
 2045. {
 2046. vty_out (vty, " It is an NSSA configuration. %s Elected NSSA/ABR performs type-7/type-5 LSA translation. %s", VTY_NEWLINE, VTY_NEWLINE);
 2047. if (! IS_OSPF_ABR (area->ospf))
 2048. vty_out (vty, " It is not ABR, therefore not Translator. %s",
 2049. VTY_NEWLINE);
 2050. else if (area->NSSATranslatorState)
 2051. {
 2052. vty_out (vty, " We are an ABR and ");
 2053. if (area->NSSATranslatorRole == OSPF_NSSA_ROLE_CANDIDATE)
 2054. vty_out (vty, "the NSSA Elected Translator. %s",
 2055. VTY_NEWLINE);
 2056. else if (area->NSSATranslatorRole == OSPF_NSSA_ROLE_ALWAYS)
 2057. vty_out (vty, "always an NSSA Translator. %s",
 2058. VTY_NEWLINE);
 2059. }
 2060. else
 2061. {
 2062. vty_out (vty, " We are an ABR, but ");
 2063. if (area->NSSATranslatorRole == OSPF_NSSA_ROLE_CANDIDATE)
 2064. vty_out (vty, "not the NSSA Elected Translator. %s",
 2065. VTY_NEWLINE);
 2066. else
 2067. vty_out (vty, "never an NSSA Translator. %s",
 2068. VTY_NEWLINE);
 2069. }
 2070. }
 2071. /* Show number of fully adjacent neighbors. */
 2072. vty_out (vty, " Number of fully adjacent neighbors in this area:"
 2073. " %d%s", area->full_nbrs, VTY_NEWLINE);
 2074. /* Show authentication type. */
 2075. vty_out (vty, " Area has ");
 2076. if (area->auth_type == OSPF_AUTH_NULL)
 2077. vty_out (vty, "no authentication%s", VTY_NEWLINE);
 2078. else if (area->auth_type == OSPF_AUTH_SIMPLE)
 2079. vty_out (vty, "simple password authentication%s", VTY_NEWLINE);
 2080. else if (area->auth_type == OSPF_AUTH_CRYPTOGRAPHIC)
 2081. vty_out (vty, "message digest authentication%s", VTY_NEWLINE);
 2082. if (!OSPF_IS_AREA_BACKBONE (area))
 2083. vty_out (vty, " Number of full virtual adjacencies going through"
 2084. " this area: %d%s", area->full_vls, VTY_NEWLINE);
 2085. /* Show SPF calculation times. */
 2086. vty_out (vty, " SPF algorithm executed %d times%s",
 2087. area->spf_calculation, VTY_NEWLINE);
 2088. /* Show number of LSA. */
 2089. vty_out (vty, " Number of LSA %ld%s", area->lsdb->total, VTY_NEWLINE);
 2090. vty_out (vty, " Number of router LSA %ld. Checksum Sum 0x%08x%s",
 2091. ospf_lsdb_count (area->lsdb, OSPF_ROUTER_LSA),
 2092. ospf_lsdb_checksum (area->lsdb, OSPF_ROUTER_LSA), VTY_NEWLINE);
 2093. vty_out (vty, " Number of network LSA %ld. Checksum Sum 0x%08x%s",
 2094. ospf_lsdb_count (area->lsdb, OSPF_NETWORK_LSA),
 2095. ospf_lsdb_checksum (area->lsdb, OSPF_NETWORK_LSA), VTY_NEWLINE);
 2096. vty_out (vty, " Number of summary LSA %ld. Checksum Sum 0x%08x%s",
 2097. ospf_lsdb_count (area->lsdb, OSPF_SUMMARY_LSA),
 2098. ospf_lsdb_checksum (area->lsdb, OSPF_SUMMARY_LSA), VTY_NEWLINE);
 2099. vty_out (vty, " Number of ASBR summary LSA %ld. Checksum Sum 0x%08x%s",
 2100. ospf_lsdb_count (area->lsdb, OSPF_ASBR_SUMMARY_LSA),
 2101. ospf_lsdb_checksum (area->lsdb, OSPF_ASBR_SUMMARY_LSA), VTY_NEWLINE);
 2102. vty_out (vty, " Number of NSSA LSA %ld. Checksum Sum 0x%08x%s",
 2103. ospf_lsdb_count (area->lsdb, OSPF_AS_NSSA_LSA),
 2104. ospf_lsdb_checksum (area->lsdb, OSPF_AS_NSSA_LSA), VTY_NEWLINE);
 2105. #ifdef HAVE_OPAQUE_LSA
 2106. vty_out (vty, " Number of opaque link LSA %ld. Checksum Sum 0x%08x%s",
 2107. ospf_lsdb_count (area->lsdb, OSPF_OPAQUE_LINK_LSA),
 2108. ospf_lsdb_checksum (area->lsdb, OSPF_OPAQUE_LINK_LSA), VTY_NEWLINE);
 2109. vty_out (vty, " Number of opaque area LSA %ld. Checksum Sum 0x%08x%s",
 2110. ospf_lsdb_count (area->lsdb, OSPF_OPAQUE_AREA_LSA),
 2111. ospf_lsdb_checksum (area->lsdb, OSPF_OPAQUE_AREA_LSA), VTY_NEWLINE);
 2112. #endif /* HAVE_OPAQUE_LSA */
 2113. vty_out (vty, "%s", VTY_NEWLINE);
 2114. }
 2115. DEFUN (show_ip_ospf,
 2116. show_ip_ospf_cmd,
 2117. "show ip ospf",
 2118. SHOW_STR
 2119. IP_STR
 2120. "OSPF information\n")
 2121. {
 2122. struct listnode *node, *nnode;
 2123. struct ospf_area * area;
 2124. struct ospf *ospf;
 2125. /* Check OSPF is enable. */
 2126. ospf = ospf_lookup ();
 2127. if (ospf == NULL)
 2128. {
 2129. vty_out (vty, " OSPF Routing Process not enabled%s", VTY_NEWLINE);
 2130. return CMD_SUCCESS;
 2131. }
 2132. /* Show Router ID. */
 2133. vty_out (vty, " OSPF Routing Process, Router ID: %s%s",
 2134. inet_ntoa (ospf->router_id),
 2135. VTY_NEWLINE);
 2136. /* Show capability. */
 2137. vty_out (vty, " Supports only single TOS (TOS0) routes%s", VTY_NEWLINE);
 2138. vty_out (vty, " This implementation conforms to RFC2328%s", VTY_NEWLINE);
 2139. vty_out (vty, " RFC1583Compatibility flag is %s%s",
 2140. CHECK_FLAG (ospf->config, OSPF_RFC1583_COMPATIBLE) ?
 2141. "enabled" : "disabled", VTY_NEWLINE);
 2142. #ifdef HAVE_OPAQUE_LSA
 2143. vty_out (vty, " OpaqueCapability flag is %s%s%s",
 2144. CHECK_FLAG (ospf->config, OSPF_OPAQUE_CAPABLE) ?
 2145. "enabled" : "disabled",
 2146. IS_OPAQUE_LSA_ORIGINATION_BLOCKED (ospf->opaque) ?
 2147. " (origination blocked)" : "",
 2148. VTY_NEWLINE);
 2149. #endif /* HAVE_OPAQUE_LSA */
 2150. /* Show SPF timers. */
 2151. vty_out (vty, " SPF schedule delay %d secs, Hold time between two SPFs %d secs%s",
 2152. ospf->spf_delay, ospf->spf_holdtime, VTY_NEWLINE);
 2153. /* Show refresh parameters. */
 2154. vty_out (vty, " Refresh timer %d secs%s",
 2155. ospf->lsa_refresh_interval, VTY_NEWLINE);
 2156. /* Show ABR/ASBR flags. */
 2157. if (CHECK_FLAG (ospf->flags, OSPF_FLAG_ABR))
 2158. vty_out (vty, " This router is an ABR, ABR type is: %s%s",
 2159. ospf_abr_type_descr_str[ospf->abr_type], VTY_NEWLINE);
 2160. if (CHECK_FLAG (ospf->flags, OSPF_FLAG_ASBR))
 2161. vty_out (vty, " This router is an ASBR "
 2162. "(injecting external routing information)%s", VTY_NEWLINE);
 2163. /* Show Number of AS-external-LSAs. */
 2164. vty_out (vty, " Number of external LSA %ld. Checksum Sum 0x%08x%s",
 2165. ospf_lsdb_count (ospf->lsdb, OSPF_AS_EXTERNAL_LSA),
 2166. ospf_lsdb_checksum (ospf->lsdb, OSPF_AS_EXTERNAL_LSA), VTY_NEWLINE);
 2167. #ifdef HAVE_OPAQUE_LSA
 2168. vty_out (vty, " Number of opaque AS LSA %ld. Checksum Sum 0x%08x%s",
 2169. ospf_lsdb_count (ospf->lsdb, OSPF_OPAQUE_AS_LSA),
 2170. ospf_lsdb_checksum (ospf->lsdb, OSPF_OPAQUE_AS_LSA), VTY_NEWLINE);
 2171. #endif /* HAVE_OPAQUE_LSA */
 2172. /* Show number of areas attached. */
 2173. vty_out (vty, " Number of areas attached to this router: %d%s%s",
 2174. listcount (ospf->areas), VTY_NEWLINE, VTY_NEWLINE);
 2175. /* Show each area status. */
 2176. for (ALL_LIST_ELEMENTS (ospf->areas, node, nnode, area))
 2177. show_ip_ospf_area (vty, area);
 2178. return CMD_SUCCESS;
 2179. }
 2180. static void
 2181. show_ip_ospf_interface_sub (struct vty *vty, struct ospf *ospf,
 2182. struct interface *ifp)
 2183. {
 2184. int is_up;
 2185. struct ospf_neighbor *nbr;
 2186. struct route_node *rn;
 2187. char buf[9];
 2188. /* Is interface up? */
 2189. vty_out (vty, "%s is %s%s", ifp->name,
 2190. ((is_up = if_is_operative(ifp)) ? "up" : "down"), VTY_NEWLINE);
 2191. vty_out (vty, " ifindex %u, MTU %u bytes, BW %u Kbit %s%s",
 2192. ifp->ifindex, ifp->mtu, ifp->bandwidth, if_flag_dump(ifp->flags),
 2193. VTY_NEWLINE);
 2194. /* Is interface OSPF enabled? */
 2195. if (ospf_oi_count(ifp) == 0)
 2196. {
 2197. vty_out (vty, " OSPF not enabled on this interface%s", VTY_NEWLINE);
 2198. return;
 2199. }
 2200. else if (!is_up)
 2201. {
 2202. vty_out (vty, " OSPF is enabled, but not running on this interface%s",
 2203. VTY_NEWLINE);
 2204. return;
 2205. }
 2206. for (rn = route_top (IF_OIFS (ifp)); rn; rn = route_next (rn))
 2207. {
 2208. struct ospf_interface *oi = rn->info;
 2209. if (oi == NULL)
 2210. continue;
 2211. /* Show OSPF interface information. */
 2212. vty_out (vty, " Internet Address %s/%d,",
 2213. inet_ntoa (oi->address->u.prefix4), oi->address->prefixlen);
 2214. if (oi->connected->destination)
 2215. vty_out (vty, " %s %s,",
 2216. ((ifp->flags & IFF_POINTOPOINT) ? "Peer" : "Broadcast"),
 2217. inet_ntoa (oi->connected->destination->u.prefix4));
 2218. vty_out (vty, " Area %s%s", ospf_area_desc_string (oi->area),
 2219. VTY_NEWLINE);
 2220. vty_out (vty, " MTU mismatch detection:%s%s",
 2221. OSPF_IF_PARAM(oi, mtu_ignore) ? "disabled" : "enabled", VTY_NEWLINE);
 2222. vty_out (vty, " Router ID %s, Network Type %s, Cost: %d%s",
 2223. inet_ntoa (ospf->router_id), ospf_network_type_str[oi->type],
 2224. oi->output_cost, VTY_NEWLINE);
 2225. vty_out (vty, " Transmit Delay is %d sec, State %s, Priority %d%s",
 2226. OSPF_IF_PARAM (oi,transmit_delay), LOOKUP (ospf_ism_state_msg, oi->state),
 2227. PRIORITY (oi), VTY_NEWLINE);
 2228. /* Show DR information. */
 2229. if (DR (oi).s_addr == 0)
 2230. vty_out (vty, " No designated router on this network%s", VTY_NEWLINE);
 2231. else
 2232. {
 2233. nbr = ospf_nbr_lookup_by_addr (oi->nbrs, &DR (oi));
 2234. if (nbr == NULL)
 2235. vty_out (vty, " No designated router on this network%s", VTY_NEWLINE);
 2236. else
 2237. {
 2238. vty_out (vty, " Designated Router (ID) %s,",
 2239. inet_ntoa (nbr->router_id));
 2240. vty_out (vty, " Interface Address %s%s",
 2241. inet_ntoa (nbr->address.u.prefix4), VTY_NEWLINE);
 2242. }
 2243. }
 2244. /* Show BDR information. */
 2245. if (BDR (oi).s_addr == 0)
 2246. vty_out (vty, " No backup designated router on this network%s",
 2247. VTY_NEWLINE);
 2248. else
 2249. {
 2250. nbr = ospf_nbr_lookup_by_addr (oi->nbrs, &BDR (oi));
 2251. if (nbr == NULL)
 2252. vty_out (vty, " No backup designated router on this network%s",
 2253. VTY_NEWLINE);
 2254. else
 2255. {
 2256. vty_out (vty, " Backup Designated Router (ID) %s,",
 2257. inet_ntoa (nbr->router_id));
 2258. vty_out (vty, " Interface Address %s%s",
 2259. inet_ntoa (nbr->address.u.prefix4), VTY_NEWLINE);
 2260. }
 2261. }
 2262. vty_out (vty, " Multicast group memberships:");
 2263. if (CHECK_FLAG(oi->multicast_memberships, MEMBER_ALLROUTERS))
 2264. vty_out (vty, " OSPFAllRouters");
 2265. if (CHECK_FLAG(oi->multicast_memberships, MEMBER_DROUTERS))
 2266. vty_out (vty, " OSPFDesignatedRouters");
 2267. if (!CHECK_FLAG(oi->multicast_memberships,
 2268. MEMBER_ALLROUTERS|MEMBER_DROUTERS))
 2269. vty_out (vty, " <None>");
 2270. vty_out (vty, "%s", VTY_NEWLINE);
 2271. vty_out (vty, " Timer intervals configured,");
 2272. vty_out (vty, " Hello %d, Dead %d, Wait %d, Retransmit %d%s",
 2273. OSPF_IF_PARAM (oi, v_hello), OSPF_IF_PARAM (oi, v_wait),
 2274. OSPF_IF_PARAM (oi, v_wait),
 2275. OSPF_IF_PARAM (oi, retransmit_interval),
 2276. VTY_NEWLINE);
 2277. if (OSPF_IF_PARAM (oi, passive_interface) == OSPF_IF_ACTIVE)
 2278. vty_out (vty, " Hello due in %s%s",
 2279. ospf_timer_dump (oi->t_hello, buf, 9), VTY_NEWLINE);
 2280. else /* OSPF_IF_PASSIVE is set */
 2281. vty_out (vty, " No Hellos (Passive interface)%s", VTY_NEWLINE);
 2282. vty_out (vty, " Neighbor Count is %d, Adjacent neighbor count is %d%s",
 2283. ospf_nbr_count (oi, 0), ospf_nbr_count (oi, NSM_Full),
 2284. VTY_NEWLINE);
 2285. }
 2286. }
 2287. DEFUN (show_ip_ospf_interface,
 2288. show_ip_ospf_interface_cmd,
 2289. "show ip ospf interface [INTERFACE]",
 2290. SHOW_STR
 2291. IP_STR
 2292. "OSPF information\n"
 2293. "Interface information\n"
 2294. "Interface name\n")
 2295. {
 2296. struct interface *ifp;
 2297. struct ospf *ospf;
 2298. struct listnode *node;
 2299. ospf = ospf_lookup ();
 2300. /* Show All Interfaces. */
 2301. if (argc == 0)
 2302. for (ALL_LIST_ELEMENTS_RO (iflist, node, ifp))
 2303. show_ip_ospf_interface_sub (vty, ospf, ifp);
 2304. /* Interface name is specified. */
 2305. else
 2306. {
 2307. if ((ifp = if_lookup_by_name (argv[0])) == NULL)
 2308. vty_out (vty, "No such interface name%s", VTY_NEWLINE);
 2309. else
 2310. show_ip_ospf_interface_sub (vty, ospf, ifp);
 2311. }
 2312. return CMD_SUCCESS;
 2313. }
 2314. static void
 2315. show_ip_ospf_neighbor_sub (struct vty *vty, struct ospf_interface *oi)
 2316. {
 2317. struct route_node *rn;
 2318. struct ospf_neighbor *nbr;
 2319. char msgbuf[16];
 2320. char timebuf[9];
 2321. for (rn = route_top (oi->nbrs); rn; rn = route_next (rn))
 2322. if ((nbr = rn->info))
 2323. /* Do not show myself. */
 2324. if (nbr != oi->nbr_self)
 2325. /* Down state is not shown. */
 2326. if (nbr->state != NSM_Down)
 2327. {
 2328. ospf_nbr_state_message (nbr, msgbuf, 16);
 2329. if (nbr->state == NSM_Attempt && nbr->router_id.s_addr == 0)
 2330. vty_out (vty, "%-15s %3d %-15s %8s ",
 2331. "-", nbr->priority,
 2332. msgbuf, ospf_timer_dump (nbr->t_inactivity, timebuf, 9));
 2333. else
 2334. vty_out (vty, "%-15s %3d %-15s %8s ",
 2335. inet_ntoa (nbr->router_id), nbr->priority,
 2336. msgbuf, ospf_timer_dump (nbr->t_inactivity, timebuf, 9));
 2337. vty_out (vty, "%-15s ", inet_ntoa (nbr->src));
 2338. vty_out (vty, "%-15s %5ld %5ld %5d%s",
 2339. IF_NAME (oi), ospf_ls_retransmit_count (nbr),
 2340. ospf_ls_request_count (nbr), ospf_db_summary_count (nbr),
 2341. VTY_NEWLINE);
 2342. }
 2343. }
 2344. DEFUN (show_ip_ospf_neighbor,
 2345. show_ip_ospf_neighbor_cmd,
 2346. "show ip ospf neighbor",
 2347. SHOW_STR
 2348. IP_STR
 2349. "OSPF information\n"
 2350. "Neighbor list\n")
 2351. {
 2352. struct ospf *ospf;
 2353. struct ospf_interface *oi;
 2354. struct listnode *node;
 2355. ospf = ospf_lookup ();
 2356. if (ospf == NULL)
 2357. {
 2358. vty_out (vty, " OSPF Routing Process not enabled%s", VTY_NEWLINE);
 2359. return CMD_SUCCESS;
 2360. }
 2361. /* Show All neighbors. */
 2362. vty_out (vty, "%sNeighbor ID Pri State Dead "
 2363. "Time Address Interface RXmtL "
 2364. "RqstL DBsmL%s", VTY_NEWLINE, VTY_NEWLINE);
 2365. for (ALL_LIST_ELEMENTS_RO (ospf->oiflist, node, oi))
 2366. show_ip_ospf_neighbor_sub (vty, oi);
 2367. return CMD_SUCCESS;
 2368. }
 2369. DEFUN (show_ip_ospf_neighbor_all,
 2370. show_ip_ospf_neighbor_all_cmd,
 2371. "show ip ospf neighbor all",
 2372. SHOW_STR
 2373. IP_STR
 2374. "OSPF information\n"
 2375. "Neighbor list\n"
 2376. "include down status neighbor\n")
 2377. {
 2378. struct ospf *ospf = vty->index;
 2379. struct listnode *node;
 2380. struct ospf_interface *oi;
 2381. if (ospf == NULL)
 2382. {
 2383. vty_out (vty, " OSPF Routing Process not enabled%s", VTY_NEWLINE);
 2384. return CMD_SUCCESS;
 2385. }
 2386. /* Show All neighbors. */
 2387. vty_out (vty, "%sNeighbor ID Pri State Dead "
 2388. "Time Address Interface RXmtL "
 2389. "RqstL DBsmL%s", VTY_NEWLINE, VTY_NEWLINE);
 2390. for (ALL_LIST_ELEMENTS_RO (ospf->oiflist, node, oi))
 2391. {
 2392. struct listnode *nbr_node;
 2393. struct ospf_nbr_nbma *nbr_nbma;
 2394. show_ip_ospf_neighbor_sub (vty, oi);
 2395. /* print Down neighbor status */
 2396. for (ALL_LIST_ELEMENTS_RO (oi->nbr_nbma, nbr_node, nbr_nbma))
 2397. {
 2398. if (nbr_nbma->nbr == NULL
 2399. || nbr_nbma->nbr->state == NSM_Down)
 2400. {
 2401. vty_out (vty, "%-15s %3d %-15s %8s ",
 2402. "-", nbr_nbma->priority, "Down", "-");
 2403. vty_out (vty, "%-15s %-15s %5d %5d %5d%s",
 2404. inet_ntoa (nbr_nbma->addr), IF_NAME (oi),
 2405. 0, 0, 0, VTY_NEWLINE);
 2406. }
 2407. }
 2408. }
 2409. return CMD_SUCCESS;
 2410. }
 2411. DEFUN (show_ip_ospf_neighbor_int,
 2412. show_ip_ospf_neighbor_int_cmd,
 2413. "show ip ospf neighbor IFNAME",
 2414. SHOW_STR
 2415. IP_STR
 2416. "OSPF information\n"
 2417. "Neighbor list\n"
 2418. "Interface name\n")
 2419. {
 2420. struct ospf *ospf;
 2421. struct interface *ifp;
 2422. struct route_node *rn;
 2423. ifp = if_lookup_by_name (argv[0]);
 2424. if (!ifp)
 2425. {
 2426. vty_out (vty, "No such interface.%s", VTY_NEWLINE);
 2427. return CMD_WARNING;
 2428. }
 2429. ospf = ospf_lookup ();
 2430. if (ospf == NULL)
 2431. {
 2432. vty_out (vty, " OSPF Routing Process not enabled%s", VTY_NEWLINE);
 2433. return CMD_SUCCESS;
 2434. }
 2435. vty_out (vty, "%sNeighbor ID Pri State Dead "
 2436. "Time Address Interface RXmtL "
 2437. "RqstL DBsmL%s", VTY_NEWLINE, VTY_NEWLINE);
 2438. for (rn = route_top (IF_OIFS (ifp)); rn; rn = route_next (rn))
 2439. {
 2440. struct ospf_interface *oi = rn->info;
 2441. if (oi == NULL)
 2442. continue;
 2443. show_ip_ospf_neighbor_sub (vty, oi);
 2444. }
 2445. return CMD_SUCCESS;
 2446. }
 2447. static void
 2448. show_ip_ospf_nbr_nbma_detail_sub (struct vty *vty, struct ospf_interface *oi,
 2449. struct ospf_nbr_nbma *nbr_nbma)
 2450. {
 2451. char timebuf[9];
 2452. /* Show neighbor ID. */
 2453. vty_out (vty, " Neighbor %s,", "-");
 2454. /* Show interface address. */
 2455. vty_out (vty, " interface address %s%s",
 2456. inet_ntoa (nbr_nbma->addr), VTY_NEWLINE);
 2457. /* Show Area ID. */
 2458. vty_out (vty, " In the area %s via interface %s%s",
 2459. ospf_area_desc_string (oi->area), IF_NAME (oi), VTY_NEWLINE);
 2460. /* Show neighbor priority and state. */
 2461. vty_out (vty, " Neighbor priority is %d, State is %s,",
 2462. nbr_nbma->priority, "Down");
 2463. /* Show state changes. */
 2464. vty_out (vty, " %d state changes%s", nbr_nbma->state_change, VTY_NEWLINE);
 2465. /* Show PollInterval */
 2466. vty_out (vty, " Poll interval %d%s", nbr_nbma->v_poll, VTY_NEWLINE);
 2467. /* Show poll-interval timer. */
 2468. vty_out (vty, " Poll timer due in %s%s",
 2469. ospf_timer_dump (nbr_nbma->t_poll, timebuf, 9), VTY_NEWLINE);
 2470. /* Show poll-interval timer thread. */
 2471. vty_out (vty, " Thread Poll Timer %s%s",
 2472. nbr_nbma->t_poll != NULL ? "on" : "off", VTY_NEWLINE);
 2473. }
 2474. static void
 2475. show_ip_ospf_neighbor_detail_sub (struct vty *vty, struct ospf_interface *oi,
 2476. struct ospf_neighbor *nbr)
 2477. {
 2478. char timebuf[9];
 2479. /* Show neighbor ID. */
 2480. if (nbr->state == NSM_Attempt && nbr->router_id.s_addr == 0)
 2481. vty_out (vty, " Neighbor %s,", "-");
 2482. else
 2483. vty_out (vty, " Neighbor %s,", inet_ntoa (nbr->router_id));
 2484. /* Show interface address. */
 2485. vty_out (vty, " interface address %s%s",
 2486. inet_ntoa (nbr->address.u.prefix4), VTY_NEWLINE);
 2487. /* Show Area ID. */
 2488. vty_out (vty, " In the area %s via interface %s%s",
 2489. ospf_area_desc_string (oi->area), oi->ifp->name, VTY_NEWLINE);
 2490. /* Show neighbor priority and state. */
 2491. vty_out (vty, " Neighbor priority is %d, State is %s,",
 2492. nbr->priority, LOOKUP (ospf_nsm_state_msg, nbr->state));
 2493. /* Show state changes. */
 2494. vty_out (vty, " %d state changes%s", nbr->state_change, VTY_NEWLINE);
 2495. /* Show Designated Rotuer ID. */
 2496. vty_out (vty, " DR is %s,", inet_ntoa (nbr->d_router));
 2497. /* Show Backup Designated Rotuer ID. */
 2498. vty_out (vty, " BDR is %s%s", inet_ntoa (nbr->bd_router), VTY_NEWLINE);
 2499. /* Show options. */
 2500. vty_out (vty, " Options %d %s%s", nbr->options,
 2501. ospf_options_dump (nbr->options), VTY_NEWLINE);
 2502. /* Show Router Dead interval timer. */
 2503. vty_out (vty, " Dead timer due in %s%s",
 2504. ospf_timer_dump (nbr->t_inactivity, timebuf, 9), VTY_NEWLINE);
 2505. /* Show Database Summary list. */
 2506. vty_out (vty, " Database Summary List %d%s",
 2507. ospf_db_summary_count (nbr), VTY_NEWLINE);
 2508. /* Show Link State Request list. */
 2509. vty_out (vty, " Link State Request List %ld%s",
 2510. ospf_ls_request_count (nbr), VTY_NEWLINE);
 2511. /* Show Link State Retransmission list. */
 2512. vty_out (vty, " Link State Retransmission List %ld%s",
 2513. ospf_ls_retransmit_count (nbr), VTY_NEWLINE);
 2514. /* Show inactivity timer thread. */
 2515. vty_out (vty, " Thread Inactivity Timer %s%s",
 2516. nbr->t_inactivity != NULL ? "on" : "off", VTY_NEWLINE);
 2517. /* Show Database Description retransmission thread. */
 2518. vty_out (vty, " Thread Database Description Retransmision %s%s",
 2519. nbr->t_db_desc != NULL ? "on" : "off", VTY_NEWLINE);
 2520. /* Show Link State Request Retransmission thread. */
 2521. vty_out (vty, " Thread Link State Request Retransmission %s%s",
 2522. nbr->t_ls_req != NULL ? "on" : "off", VTY_NEWLINE);
 2523. /* Show Link State Update Retransmission thread. */
 2524. vty_out (vty, " Thread Link State Update Retransmission %s%s%s",
 2525. nbr->t_ls_upd != NULL ? "on" : "off", VTY_NEWLINE, VTY_NEWLINE);
 2526. }
 2527. DEFUN (show_ip_ospf_neighbor_id,
 2528. show_ip_ospf_neighbor_id_cmd,
 2529. "show ip ospf neighbor A.B.C.D",
 2530. SHOW_STR
 2531. IP_STR
 2532. "OSPF information\n"
 2533. "Neighbor list\n"
 2534. "Neighbor ID\n")
 2535. {
 2536. struct ospf *ospf;
 2537. struct listnode *node;
 2538. struct ospf_neighbor *nbr;
 2539. struct ospf_interface *oi;
 2540. struct in_addr router_id;
 2541. int ret;
 2542. ret = inet_aton (argv[0], &router_id);
 2543. if (!ret)
 2544. {
 2545. vty_out (vty, "Please specify Neighbor ID by A.B.C.D%s", VTY_NEWLINE);
 2546. return CMD_WARNING;
 2547. }
 2548. ospf = ospf_lookup ();
 2549. if (ospf == NULL)
 2550. {
 2551. vty_out (vty, " OSPF Routing Process not enabled%s", VTY_NEWLINE);
 2552. return CMD_SUCCESS;
 2553. }
 2554. for (ALL_LIST_ELEMENTS_RO (ospf->oiflist, node, oi))
 2555. if ((nbr = ospf_nbr_lookup_by_routerid (oi->nbrs, &router_id)))
 2556. {
 2557. show_ip_ospf_neighbor_detail_sub (vty, oi, nbr);
 2558. return CMD_SUCCESS;
 2559. }
 2560. /* Nothing to show. */
 2561. return CMD_SUCCESS;
 2562. }
 2563. DEFUN (show_ip_ospf_neighbor_detail,
 2564. show_ip_ospf_neighbor_detail_cmd,
 2565. "show ip ospf neighbor detail",
 2566. SHOW_STR
 2567. IP_STR
 2568. "OSPF information\n"
 2569. "Neighbor list\n"
 2570. "detail of all neighbors\n")
 2571. {
 2572. struct ospf *ospf;
 2573. struct ospf_interface *oi;
 2574. struct listnode *node;
 2575. ospf = ospf_lookup ();
 2576. if (ospf == NULL)
 2577. {
 2578. vty_out (vty, " OSPF Routing Process not enabled%s", VTY_NEWLINE);
 2579. return CMD_SUCCESS;
 2580. }
 2581. for (ALL_LIST_ELEMENTS_RO (ospf->oiflist, node, oi))
 2582. {
 2583. struct route_node *rn;
 2584. struct ospf_neighbor *nbr;
 2585. for (rn = route_top (oi->nbrs); rn; rn = route_next (rn))
 2586. if ((nbr = rn->info))
 2587. if (nbr != oi->nbr_self)
 2588. if (nbr->state != NSM_Down)
 2589. show_ip_ospf_neighbor_detail_sub (vty, oi, nbr);
 2590. }
 2591. return CMD_SUCCESS;
 2592. }
 2593. DEFUN (show_ip_ospf_neighbor_detail_all,
 2594. show_ip_ospf_neighbor_detail_all_cmd,
 2595. "show ip ospf neighbor detail all",
 2596. SHOW_STR
 2597. IP_STR
 2598. "OSPF information\n"
 2599. "Neighbor list\n"
 2600. "detail of all neighbors\n"
 2601. "include down status neighbor\n")
 2602. {
 2603. struct ospf *ospf;
 2604. struct listnode *node;
 2605. struct ospf_interface *oi;
 2606. ospf = ospf_lookup ();
 2607. if (ospf == NULL)
 2608. {
 2609. vty_out (vty, " OSPF Routing Process not enabled%s", VTY_NEWLINE);
 2610. return CMD_SUCCESS;
 2611. }
 2612. for (ALL_LIST_ELEMENTS_RO (ospf->oiflist, node, oi))
 2613. {
 2614. struct route_node *rn;
 2615. struct ospf_neighbor *nbr;
 2616. struct ospf_nbr_nbma *nbr_nbma;
 2617. for (rn = route_top (oi->nbrs); rn; rn = route_next (rn))
 2618. if ((nbr = rn->info))
 2619. if (nbr != oi->nbr_self)
 2620. if (oi->type == OSPF_IFTYPE_NBMA && nbr->state != NSM_Down)
 2621. show_ip_ospf_neighbor_detail_sub (vty, oi, rn->info);
 2622. if (oi->type == OSPF_IFTYPE_NBMA)
 2623. {
 2624. struct listnode *nd;
 2625. for (ALL_LIST_ELEMENTS_RO (oi->nbr_nbma, nd, nbr_nbma))
 2626. if (nbr_nbma->nbr == NULL
 2627. || nbr_nbma->nbr->state == NSM_Down)
 2628. show_ip_ospf_nbr_nbma_detail_sub (vty, oi, nbr_nbma);
 2629. }
 2630. }
 2631. return CMD_SUCCESS;
 2632. }
 2633. DEFUN (show_ip_ospf_neighbor_int_detail,
 2634. show_ip_ospf_neighbor_int_detail_cmd,
 2635. "show ip ospf neighbor IFNAME detail",
 2636. SHOW_STR
 2637. IP_STR
 2638. "OSPF information\n"
 2639. "Neighbor list\n"
 2640. "Interface name\n"
 2641. "detail of all neighbors")
 2642. {
 2643. struct ospf *ospf;
 2644. struct ospf_interface *oi;
 2645. struct interface *ifp;
 2646. struct route_node *rn, *nrn;
 2647. struct ospf_neighbor *nbr;
 2648. ifp = if_lookup_by_name (argv[0]);
 2649. if (!ifp)
 2650. {
 2651. vty_out (vty, "No such interface.%s", VTY_NEWLINE);
 2652. return CMD_WARNING;
 2653. }
 2654. ospf = ospf_lookup ();
 2655. if (ospf == NULL)
 2656. {
 2657. vty_out (vty, " OSPF Routing Process not enabled%s", VTY_NEWLINE);
 2658. return CMD_SUCCESS;
 2659. }
 2660. for (rn = route_top (IF_OIFS (ifp)); rn; rn = route_next (rn))
 2661. if ((oi = rn->info))
 2662. for (nrn = route_top (oi->nbrs); nrn; nrn = route_next (nrn))
 2663. if ((nbr = nrn->info))
 2664. if (nbr != oi->nbr_self)
 2665. if (nbr->state != NSM_Down)
 2666. show_ip_ospf_neighbor_detail_sub (vty, oi, nbr);
 2667. return CMD_SUCCESS;
 2668. }
 2669. /* Show functions */
 2670. static int
 2671. show_lsa_summary (struct vty *vty, struct ospf_lsa *lsa, int self)
 2672. {
 2673. struct router_lsa *rl;
 2674. struct summary_lsa *sl;
 2675. struct as_external_lsa *asel;
 2676. struct prefix_ipv4 p;
 2677. if (lsa != NULL)
 2678. /* If self option is set, check LSA self flag. */
 2679. if (self == 0 || IS_LSA_SELF (lsa))
 2680. {
 2681. /* LSA common part show. */
 2682. vty_out (vty, "%-15s ", inet_ntoa (lsa->data->id));
 2683. vty_out (vty, "%-15s %4d 0x%08lx 0x%04x",
 2684. inet_ntoa (lsa->data->adv_router), LS_AGE (lsa),
 2685. (u_long)ntohl (lsa->data->ls_seqnum), ntohs (lsa->data->checksum));
 2686. /* LSA specific part show. */
 2687. switch (lsa->data->type)
 2688. {
 2689. case OSPF_ROUTER_LSA:
 2690. rl = (struct router_lsa *) lsa->data;
 2691. vty_out (vty, " %-d", ntohs (rl->links));
 2692. break;
 2693. case OSPF_SUMMARY_LSA:
 2694. sl = (struct summary_lsa *) lsa->data;
 2695. p.family = AF_INET;
 2696. p.prefix = sl->header.id;
 2697. p.prefixlen = ip_masklen (sl->mask);
 2698. apply_mask_ipv4 (&p);
 2699. vty_out (vty, " %s/%d", inet_ntoa (p.prefix), p.prefixlen);
 2700. break;
 2701. case OSPF_AS_EXTERNAL_LSA:
 2702. case OSPF_AS_NSSA_LSA:
 2703. asel = (struct as_external_lsa *) lsa->data;
 2704. p.family = AF_INET;
 2705. p.prefix = asel->header.id;
 2706. p.prefixlen = ip_masklen (asel->mask);
 2707. apply_mask_ipv4 (&p);
 2708. vty_out (vty, " %s %s/%d [0x%lx]",
 2709. IS_EXTERNAL_METRIC (asel->e[0].tos) ? "E2" : "E1",
 2710. inet_ntoa (p.prefix), p.prefixlen,
 2711. (u_long)ntohl (asel->e[0].route_tag));
 2712. break;
 2713. case OSPF_NETWORK_LSA:
 2714. case OSPF_ASBR_SUMMARY_LSA:
 2715. #ifdef HAVE_OPAQUE_LSA
 2716. case OSPF_OPAQUE_LINK_LSA:
 2717. case OSPF_OPAQUE_AREA_LSA:
 2718. case OSPF_OPAQUE_AS_LSA:
 2719. #endif /* HAVE_OPAQUE_LSA */
 2720. default:
 2721. break;
 2722. }
 2723. vty_out (vty, VTY_NEWLINE);
 2724. }
 2725. return 0;
 2726. }
 2727. const char *show_database_desc[] =
 2728. {
 2729. "unknown",
 2730. "Router Link States",
 2731. "Net Link States",
 2732. "Summary Link States",
 2733. "ASBR-Summary Link States",
 2734. "AS External Link States",
 2735. "Group Membership LSA",
 2736. "NSSA-external Link States",
 2737. #ifdef HAVE_OPAQUE_LSA
 2738. "Type-8 LSA",
 2739. "Link-Local Opaque-LSA",
 2740. "Area-Local Opaque-LSA",
 2741. "AS-external Opaque-LSA",
 2742. #endif /* HAVE_OPAQUE_LSA */
 2743. };
 2744. #define SHOW_OSPF_COMMON_HEADER \
 2745. "Link ID ADV Router Age Seq# CkSum"
 2746. const char *show_database_header[] =
 2747. {
 2748. "",
 2749. "Link ID ADV Router Age Seq# CkSum Link count",
 2750. "Link ID ADV Router Age Seq# CkSum",
 2751. "Link ID ADV Router Age Seq# CkSum Route",
 2752. "Link ID ADV Router Age Seq# CkSum",
 2753. "Link ID ADV Router Age Seq# CkSum Route",
 2754. " --- header for Group Member ----",
 2755. "Link ID ADV Router Age Seq# CkSum Route",
 2756. #ifdef HAVE_OPAQUE_LSA
 2757. " --- type-8 ---",
 2758. "Opaque-Type/Id ADV Router Age Seq# CkSum",
 2759. "Opaque-Type/Id ADV Router Age Seq# CkSum",
 2760. "Opaque-Type/Id ADV Router Age Seq# CkSum",
 2761. #endif /* HAVE_OPAQUE_LSA */
 2762. };
 2763. const char *show_lsa_flags[] =
 2764. {
 2765. "Self-originated",
 2766. "Checked",
 2767. "Received",
 2768. "Approved",
 2769. "Discard",
 2770. "Translated",
 2771. };
 2772. static void
 2773. show_ip_ospf_database_header (struct vty *vty, struct ospf_lsa *lsa)
 2774. {
 2775. struct router_lsa *rlsa = (struct router_lsa*) lsa->data;
 2776. vty_out (vty, " LS age: %d%s", LS_AGE (lsa), VTY_NEWLINE);
 2777. vty_out (vty, " Options: 0x%-2x : %s%s",
 2778. lsa->data->options,
 2779. ospf_options_dump(lsa->data->options),
 2780. VTY_NEWLINE);
 2781. vty_out (vty, " LS Flags: 0x%-2x %s%s",
 2782. lsa->flags,
 2783. ((lsa->flags & OSPF_LSA_LOCAL_XLT) ? "(Translated from Type-7)" : ""),
 2784. VTY_NEWLINE);
 2785. if (lsa->data->type == OSPF_ROUTER_LSA)
 2786. {
 2787. vty_out (vty, " Flags: 0x%x" , rlsa->flags);
 2788. if (rlsa->flags)
 2789. vty_out (vty, " :%s%s%s%s",
 2790. IS_ROUTER_LSA_BORDER (rlsa) ? " ABR" : "",
 2791. IS_ROUTER_LSA_EXTERNAL (rlsa) ? " ASBR" : "",
 2792. IS_ROUTER_LSA_VIRTUAL (rlsa) ? " VL-endpoint" : "",
 2793. IS_ROUTER_LSA_SHORTCUT (rlsa) ? " Shortcut" : "");
 2794. vty_out (vty, "%s", VTY_NEWLINE);
 2795. }
 2796. vty_out (vty, " LS Type: %s%s",
 2797. LOOKUP (ospf_lsa_type_msg, lsa->data->type), VTY_NEWLINE);
 2798. vty_out (vty, " Link State ID: %s %s%s", inet_ntoa (lsa->data->id),
 2799. LOOKUP (ospf_link_state_id_type_msg, lsa->data->type), VTY_NEWLINE);
 2800. vty_out (vty, " Advertising Router: %s%s",
 2801. inet_ntoa (lsa->data->adv_router), VTY_NEWLINE);
 2802. vty_out (vty, " LS Seq Number: %08lx%s", (u_long)ntohl (lsa->data->ls_seqnum),
 2803. VTY_NEWLINE);
 2804. vty_out (vty, " Checksum: 0x%04x%s", ntohs (lsa->data->checksum),
 2805. VTY_NEWLINE);
 2806. vty_out (vty, " Length: %d%s", ntohs (lsa->data->length), VTY_NEWLINE);
 2807. }
 2808. const char *link_type_desc[] =
 2809. {
 2810. "(null)",
 2811. "another Router (point-to-point)",
 2812. "a Transit Network",
 2813. "Stub Network",
 2814. "a Virtual Link",
 2815. };
 2816. const char *link_id_desc[] =
 2817. {
 2818. "(null)",
 2819. "Neighboring Router ID",
 2820. "Designated Router address",
 2821. "Net",
 2822. "Neighboring Router ID",
 2823. };
 2824. const char *link_data_desc[] =
 2825. {
 2826. "(null)",
 2827. "Router Interface address",
 2828. "Router Interface address",
 2829. "Network Mask",
 2830. "Router Interface address",
 2831. };
 2832. /* Show router-LSA each Link information. */
 2833. static void
 2834. show_ip_ospf_database_router_links (struct vty *vty,
 2835. struct router_lsa *rl)
 2836. {
 2837. int len, i, type;
 2838. len = ntohs (rl->header.length) - 4;
 2839. for (i = 0; i < ntohs (rl->links) && len > 0; len -= 12, i++)
 2840. {
 2841. type = rl->link[i].type;
 2842. vty_out (vty, " Link connected to: %s%s",
 2843. link_type_desc[type], VTY_NEWLINE);
 2844. vty_out (vty, " (Link ID) %s: %s%s", link_id_desc[type],
 2845. inet_ntoa (rl->link[i].link_id), VTY_NEWLINE);
 2846. vty_out (vty, " (Link Data) %s: %s%s", link_data_desc[type],
 2847. inet_ntoa (rl->link[i].link_data), VTY_NEWLINE);
 2848. vty_out (vty, " Number of TOS metrics: 0%s", VTY_NEWLINE);
 2849. vty_out (vty, " TOS 0 Metric: %d%s",
 2850. ntohs (rl->link[i].metric), VTY_NEWLINE);
 2851. vty_out (vty, "%s", VTY_NEWLINE);
 2852. }
 2853. }
 2854. /* Show router-LSA detail information. */
 2855. static int
 2856. show_router_lsa_detail (struct vty *vty, struct ospf_lsa *lsa)
 2857. {
 2858. if (lsa != NULL)
 2859. {
 2860. struct router_lsa *rl = (struct router_lsa *) lsa->data;
 2861. show_ip_ospf_database_header (vty, lsa);
 2862. vty_out (vty, " Number of Links: %d%s%s", ntohs (rl->links),
 2863. VTY_NEWLINE, VTY_NEWLINE);
 2864. show_ip_ospf_database_router_links (vty, rl);
 2865. vty_out (vty, "%s", VTY_NEWLINE);
 2866. }
 2867. return 0;
 2868. }
 2869. /* Show network-LSA detail information. */
 2870. static int
 2871. show_network_lsa_detail (struct vty *vty, struct ospf_lsa *lsa)
 2872. {
 2873. int length, i;
 2874. if (lsa != NULL)
 2875. {
 2876. struct network_lsa *nl = (struct network_lsa *) lsa->data;
 2877. show_ip_ospf_database_header (vty, lsa);
 2878. vty_out (vty, " Network Mask: /%d%s",
 2879. ip_masklen (nl->mask), VTY_NEWLINE);
 2880. length = ntohs (lsa->data->length) - OSPF_LSA_HEADER_SIZE - 4;
 2881. for (i = 0; length > 0; i++, length -= 4)
 2882. vty_out (vty, " Attached Router: %s%s",
 2883. inet_ntoa (nl->routers[i]), VTY_NEWLINE);
 2884. vty_out (vty, "%s", VTY_NEWLINE);
 2885. }
 2886. return 0;
 2887. }
 2888. /* Show summary-LSA detail information. */
 2889. static int
 2890. show_summary_lsa_detail (struct vty *vty, struct ospf_lsa *lsa)
 2891. {
 2892. if (lsa != NULL)
 2893. {
 2894. struct summary_lsa *sl = (struct summary_lsa *) lsa->data;
 2895. show_ip_ospf_database_header (vty, lsa);
 2896. vty_out (vty, " Network Mask: /%d%s", ip_masklen (sl->mask),
 2897. VTY_NEWLINE);
 2898. vty_out (vty, " TOS: 0 Metric: %d%s", GET_METRIC (sl->metric),
 2899. VTY_NEWLINE);
 2900. vty_out (vty, "%s", VTY_NEWLINE);
 2901. }
 2902. return 0;
 2903. }
 2904. /* Show summary-ASBR-LSA detail information. */
 2905. static int
 2906. show_summary_asbr_lsa_detail (struct vty *vty, struct ospf_lsa *lsa)
 2907. {
 2908. if (lsa != NULL)
 2909. {
 2910. struct summary_lsa *sl = (struct summary_lsa *) lsa->data;
 2911. show_ip_ospf_database_header (vty, lsa);
 2912. vty_out (vty, " Network Mask: /%d%s",
 2913. ip_masklen (sl->mask), VTY_NEWLINE);
 2914. vty_out (vty, " TOS: 0 Metric: %d%s", GET_METRIC (sl->metric),
 2915. VTY_NEWLINE);
 2916. vty_out (vty, "%s", VTY_NEWLINE);
 2917. }
 2918. return 0;
 2919. }
 2920. /* Show AS-external-LSA detail information. */
 2921. static int
 2922. show_as_external_lsa_detail (struct vty *vty, struct ospf_lsa *lsa)
 2923. {
 2924. if (lsa != NULL)
 2925. {
 2926. struct as_external_lsa *al = (struct as_external_lsa *) lsa->data;
 2927. show_ip_ospf_database_header (vty, lsa);
 2928. vty_out (vty, " Network Mask: /%d%s",
 2929. ip_masklen (al->mask), VTY_NEWLINE);
 2930. vty_out (vty, " Metric Type: %s%s",
 2931. IS_EXTERNAL_METRIC (al->e[0].tos) ?
 2932. "2 (Larger than any link state path)" : "1", VTY_NEWLINE);
 2933. vty_out (vty, " TOS: 0%s", VTY_NEWLINE);
 2934. vty_out (vty, " Metric: %d%s",
 2935. GET_METRIC (al->e[0].metric), VTY_NEWLINE);
 2936. vty_out (vty, " Forward Address: %s%s",
 2937. inet_ntoa (al->e[0].fwd_addr), VTY_NEWLINE);
 2938. vty_out (vty, " External Route Tag: %lu%s%s",
 2939. (u_long)ntohl (al->e[0].route_tag), VTY_NEWLINE, VTY_NEWLINE);
 2940. }
 2941. return 0;
 2942. }
 2943. /* N.B. This function currently seems to be unused. */
 2944. static int
 2945. show_as_external_lsa_stdvty (struct ospf_lsa *lsa)
 2946. {
 2947. struct as_external_lsa *al = (struct as_external_lsa *) lsa->data;
 2948. /* show_ip_ospf_database_header (vty, lsa); */
 2949. zlog_debug( " Network Mask: /%d%s",
 2950. ip_masklen (al->mask), "\n");
 2951. zlog_debug( " Metric Type: %s%s",
 2952. IS_EXTERNAL_METRIC (al->e[0].tos) ?
 2953. "2 (Larger than any link state path)" : "1", "\n");
 2954. zlog_debug( " TOS: 0%s", "\n");
 2955. zlog_debug( " Metric: %d%s",
 2956. GET_METRIC (al->e[0].metric), "\n");
 2957. zlog_debug( " Forward Address: %s%s",
 2958. inet_ntoa (al->e[0].fwd_addr), "\n");
 2959. zlog_debug( " External Route Tag: %u%s%s",
 2960. ntohl (al->e[0].route_tag), "\n", "\n");
 2961. return 0;
 2962. }
 2963. /* Show AS-NSSA-LSA detail information. */
 2964. static int
 2965. show_as_nssa_lsa_detail (struct vty *vty, struct ospf_lsa *lsa)
 2966. {
 2967. if (lsa != NULL)
 2968. {
 2969. struct as_external_lsa *al = (struct as_external_lsa *) lsa->data;
 2970. show_ip_ospf_database_header (vty, lsa);
 2971. vty_out (vty, " Network Mask: /%d%s",
 2972. ip_masklen (al->mask), VTY_NEWLINE);
 2973. vty_out (vty, " Metric Type: %s%s",
 2974. IS_EXTERNAL_METRIC (al->e[0].tos) ?
 2975. "2 (Larger than any link state path)" : "1", VTY_NEWLINE);
 2976. vty_out (vty, " TOS: 0%s", VTY_NEWLINE);
 2977. vty_out (vty, " Metric: %d%s",
 2978. GET_METRIC (al->e[0].metric), VTY_NEWLINE);
 2979. vty_out (vty, " NSSA: Forward Address: %s%s",
 2980. inet_ntoa (al->e[0].fwd_addr), VTY_NEWLINE);
 2981. vty_out (vty, " External Route Tag: %u%s%s",
 2982. ntohl (al->e[0].route_tag), VTY_NEWLINE, VTY_NEWLINE);
 2983. }
 2984. return 0;
 2985. }
 2986. static int
 2987. show_func_dummy (struct vty *vty, struct ospf_lsa *lsa)
 2988. {
 2989. return 0;
 2990. }
 2991. #ifdef HAVE_OPAQUE_LSA
 2992. static int
 2993. show_opaque_lsa_detail (struct vty *vty, struct ospf_lsa *lsa)
 2994. {
 2995. if (lsa != NULL)
 2996. {
 2997. show_ip_ospf_database_header (vty, lsa);
 2998. show_opaque_info_detail (vty, lsa);
 2999. vty_out (vty, "%s", VTY_NEWLINE);
 3000. }
 3001. return 0;
 3002. }
 3003. #endif /* HAVE_OPAQUE_LSA */
 3004. int (*show_function[])(struct vty *, struct ospf_lsa *) =
 3005. {
 3006. NULL,
 3007. show_router_lsa_detail,
 3008. show_network_lsa_detail,
 3009. show_summary_lsa_detail,
 3010. show_summary_asbr_lsa_detail,
 3011. show_as_external_lsa_detail,
 3012. show_func_dummy,
 3013. show_as_nssa_lsa_detail, /* almost same as external */
 3014. #ifdef HAVE_OPAQUE_LSA
 3015. NULL, /* type-8 */
 3016. show_opaque_lsa_detail,
 3017. show_opaque_lsa_detail,
 3018. show_opaque_lsa_detail,
 3019. #endif /* HAVE_OPAQUE_LSA */
 3020. };
 3021. static void
 3022. show_lsa_prefix_set (struct vty *vty, struct prefix_ls *lp, struct in_addr *id,
 3023. struct in_addr *adv_router)
 3024. {
 3025. memset (lp, 0, sizeof (struct prefix_ls));
 3026. lp->family = 0;
 3027. if (id == NULL)
 3028. lp->prefixlen = 0;
 3029. else if (adv_router == NULL)
 3030. {
 3031. lp->prefixlen = 32;
 3032. lp->id = *id;
 3033. }
 3034. else
 3035. {
 3036. lp->prefixlen = 64;
 3037. lp->id = *id;
 3038. lp->adv_router = *adv_router;
 3039. }
 3040. }
 3041. static void
 3042. show_lsa_detail_proc (struct vty *vty, struct route_table *rt,
 3043. struct in_addr *id, struct in_addr *adv_router)
 3044. {
 3045. struct prefix_ls lp;
 3046. struct route_node *rn, *start;
 3047. struct ospf_lsa *lsa;
 3048. show_lsa_prefix_set (vty, &lp, id, adv_router);
 3049. start = route_node_get (rt, (struct prefix *) &lp);
 3050. if (start)
 3051. {
 3052. route_lock_node (start);
 3053. for (rn = start; rn; rn = route_next_until (rn, start))
 3054. if ((lsa = rn->info))
 3055. {
 3056. if (show_function[lsa->data->type] != NULL)
 3057. show_function[lsa->data->type] (vty, lsa);
 3058. }
 3059. route_unlock_node (start);
 3060. }
 3061. }
 3062. /* Show detail LSA information
 3063. -- if id is NULL then show all LSAs. */
 3064. static void
 3065. show_lsa_detail (struct vty *vty, struct ospf *ospf, int type,
 3066. struct in_addr *id, struct in_addr *adv_router)
 3067. {
 3068. struct listnode *node;
 3069. struct ospf_area *area;
 3070. switch (type)
 3071. {
 3072. case OSPF_AS_EXTERNAL_LSA:
 3073. #ifdef HAVE_OPAQUE_LSA
 3074. case OSPF_OPAQUE_AS_LSA:
 3075. #endif /* HAVE_OPAQUE_LSA */
 3076. vty_out (vty, " %s %s%s",
 3077. show_database_desc[type],
 3078. VTY_NEWLINE, VTY_NEWLINE);
 3079. show_lsa_detail_proc (vty, AS_LSDB (ospf, type), id, adv_router);
 3080. break;
 3081. default:
 3082. for (ALL_LIST_ELEMENTS_RO (ospf->areas, node, area))
 3083. {
 3084. vty_out (vty, "%s %s (Area %s)%s%s",
 3085. VTY_NEWLINE, show_database_desc[type],
 3086. ospf_area_desc_string (area), VTY_NEWLINE, VTY_NEWLINE);
 3087. show_lsa_detail_proc (vty, AREA_LSDB (area, type), id, adv_router);
 3088. }
 3089. break;
 3090. }
 3091. }
 3092. static void
 3093. show_lsa_detail_adv_router_proc (struct vty *vty, struct route_table *rt,
 3094. struct in_addr *adv_router)
 3095. {
 3096. struct route_node *rn;
 3097. struct ospf_lsa *lsa;
 3098. for (rn = route_top (rt); rn; rn = route_next (rn))
 3099. if ((lsa = rn->info))
 3100. if (IPV4_ADDR_SAME (adv_router, &lsa->data->adv_router))
 3101. {
 3102. if (CHECK_FLAG (lsa->flags, OSPF_LSA_LOCAL_XLT))
 3103. continue;
 3104. if (show_function[lsa->data->type] != NULL)
 3105. show_function[lsa->data->type] (vty, lsa);
 3106. }
 3107. }
 3108. /* Show detail LSA information. */
 3109. static void
 3110. show_lsa_detail_adv_router (struct vty *vty, struct ospf *ospf, int type,
 3111. struct in_addr *adv_router)
 3112. {
 3113. struct listnode *node;
 3114. struct ospf_area *area;
 3115. switch (type)
 3116. {
 3117. case OSPF_AS_EXTERNAL_LSA:
 3118. #ifdef HAVE_OPAQUE_LSA
 3119. case OSPF_OPAQUE_AS_LSA:
 3120. #endif /* HAVE_OPAQUE_LSA */
 3121. vty_out (vty, " %s %s%s",
 3122. show_database_desc[type],
 3123. VTY_NEWLINE, VTY_NEWLINE);
 3124. show_lsa_detail_adv_router_proc (vty, AS_LSDB (ospf, type),
 3125. adv_router);
 3126. break;
 3127. default:
 3128. for (ALL_LIST_ELEMENTS_RO (ospf->areas, node, area))
 3129. {
 3130. vty_out (vty, "%s %s (Area %s)%s%s",
 3131. VTY_NEWLINE, show_database_desc[type],
 3132. ospf_area_desc_string (area), VTY_NEWLINE, VTY_NEWLINE);
 3133. show_lsa_detail_adv_router_proc (vty, AREA_LSDB (area, type),
 3134. adv_router);
 3135. }
 3136. break;
 3137. }
 3138. }
 3139. static void
 3140. show_ip_ospf_database_summary (struct vty *vty, struct ospf *ospf, int self)
 3141. {
 3142. struct ospf_lsa *lsa;
 3143. struct route_node *rn;
 3144. struct ospf_area *area;
 3145. struct listnode *node;
 3146. int type;
 3147. for (ALL_LIST_ELEMENTS_RO (ospf->areas, node, area))
 3148. {
 3149. for (type = OSPF_MIN_LSA; type < OSPF_MAX_LSA; type++)
 3150. {
 3151. switch (type)
 3152. {
 3153. case OSPF_AS_EXTERNAL_LSA:
 3154. #ifdef HAVE_OPAQUE_LSA
 3155. case OSPF_OPAQUE_AS_LSA:
 3156. #endif /* HAVE_OPAQUE_LSA */
 3157. continue;
 3158. default:
 3159. break;
 3160. }
 3161. if (ospf_lsdb_count_self (area->lsdb, type) > 0 ||
 3162. (!self && ospf_lsdb_count (area->lsdb, type) > 0))
 3163. {
 3164. vty_out (vty, " %s (Area %s)%s%s",
 3165. show_database_desc[type],
 3166. ospf_area_desc_string (area),
 3167. VTY_NEWLINE, VTY_NEWLINE);
 3168. vty_out (vty, "%s%s", show_database_header[type], VTY_NEWLINE);
 3169. LSDB_LOOP (AREA_LSDB (area, type), rn, lsa)
 3170. show_lsa_summary (vty, lsa, self);
 3171. vty_out (vty, "%s", VTY_NEWLINE);
 3172. }
 3173. }
 3174. }
 3175. for (type = OSPF_MIN_LSA; type < OSPF_MAX_LSA; type++)
 3176. {
 3177. switch (type)
 3178. {
 3179. case OSPF_AS_EXTERNAL_LSA:
 3180. #ifdef HAVE_OPAQUE_LSA
 3181. case OSPF_OPAQUE_AS_LSA:
 3182. #endif /* HAVE_OPAQUE_LSA */
 3183. break;;
 3184. default:
 3185. continue;
 3186. }
 3187. if (ospf_lsdb_count_self (ospf->lsdb, type) ||
 3188. (!self && ospf_lsdb_count (ospf->lsdb, type)))
 3189. {
 3190. vty_out (vty, " %s%s%s",
 3191. show_database_desc[type],
 3192. VTY_NEWLINE, VTY_NEWLINE);
 3193. vty_out (vty, "%s%s", show_database_header[type],
 3194. VTY_NEWLINE);
 3195. LSDB_LOOP (AS_LSDB (ospf, type), rn, lsa)
 3196. show_lsa_summary (vty, lsa, self);
 3197. vty_out (vty, "%s", VTY_NEWLINE);
 3198. }
 3199. }
 3200. vty_out (vty, "%s", VTY_NEWLINE);
 3201. }
 3202. static void
 3203. show_ip_ospf_database_maxage (struct vty *vty, struct ospf *ospf)
 3204. {
 3205. struct listnode *node;
 3206. struct ospf_lsa *lsa;
 3207. vty_out (vty, "%s MaxAge Link States:%s%s",
 3208. VTY_NEWLINE, VTY_NEWLINE, VTY_NEWLINE);
 3209. for (ALL_LIST_ELEMENTS_RO (ospf->maxage_lsa, node, lsa))
 3210. {
 3211. vty_out (vty, "Link type: %d%s", lsa->data->type, VTY_NEWLINE);
 3212. vty_out (vty, "Link State ID: %s%s",
 3213. inet_ntoa (lsa->data->id), VTY_NEWLINE);
 3214. vty_out (vty, "Advertising Router: %s%s",
 3215. inet_ntoa (lsa->data->adv_router), VTY_NEWLINE);
 3216. vty_out (vty, "LSA lock count: %d%s", lsa->lock, VTY_NEWLINE);
 3217. vty_out (vty, "%s", VTY_NEWLINE);
 3218. }
 3219. }
 3220. #define OSPF_LSA_TYPE_NSSA_DESC "NSSA external link state\n"
 3221. #define OSPF_LSA_TYPE_NSSA_CMD_STR "|nssa-external"
 3222. #ifdef HAVE_OPAQUE_LSA
 3223. #define OSPF_LSA_TYPE_OPAQUE_LINK_DESC "Link local Opaque-LSA\n"
 3224. #define OSPF_LSA_TYPE_OPAQUE_AREA_DESC "Link area Opaque-LSA\n"
 3225. #define OSPF_LSA_TYPE_OPAQUE_AS_DESC "Link AS Opaque-LSA\n"
 3226. #define OSPF_LSA_TYPE_OPAQUE_CMD_STR "|opaque-link|opaque-area|opaque-as"
 3227. #else /* HAVE_OPAQUE_LSA */
 3228. #define OSPF_LSA_TYPE_OPAQUE_LINK_DESC ""
 3229. #define OSPF_LSA_TYPE_OPAQUE_AREA_DESC ""
 3230. #define OSPF_LSA_TYPE_OPAQUE_AS_DESC ""
 3231. #define OSPF_LSA_TYPE_OPAQUE_CMD_STR ""
 3232. #endif /* HAVE_OPAQUE_LSA */
 3233. #define OSPF_LSA_TYPES_CMD_STR \
 3234. "asbr-summary|external|network|router|summary" \
 3235. OSPF_LSA_TYPE_NSSA_CMD_STR \
 3236. OSPF_LSA_TYPE_OPAQUE_CMD_STR
 3237. #define OSPF_LSA_TYPES_DESC \
 3238. "ASBR summary link states\n" \
 3239. "External link states\n" \
 3240. "Network link states\n" \
 3241. "Router link states\n" \
 3242. "Network summary link states\n" \
 3243. OSPF_LSA_TYPE_NSSA_DESC \
 3244. OSPF_LSA_TYPE_OPAQUE_LINK_DESC \
 3245. OSPF_LSA_TYPE_OPAQUE_AREA_DESC \
 3246. OSPF_LSA_TYPE_OPAQUE_AS_DESC
 3247. DEFUN (show_ip_ospf_database,
 3248. show_ip_ospf_database_cmd,
 3249. "show ip ospf database",
 3250. SHOW_STR
 3251. IP_STR
 3252. "OSPF information\n"
 3253. "Database summary\n")
 3254. {
 3255. struct ospf *ospf;
 3256. int type, ret;
 3257. struct in_addr id, adv_router;
 3258. ospf = ospf_lookup ();
 3259. if (ospf == NULL)
 3260. return CMD_SUCCESS;
 3261. vty_out (vty, "%s OSPF Router with ID (%s)%s%s", VTY_NEWLINE,
 3262. inet_ntoa (ospf->router_id), VTY_NEWLINE, VTY_NEWLINE);
 3263. /* Show all LSA. */
 3264. if (argc == 0)
 3265. {
 3266. show_ip_ospf_database_summary (vty, ospf, 0);
 3267. return CMD_SUCCESS;
 3268. }
 3269. /* Set database type to show. */
 3270. if (strncmp (argv[0], "r", 1) == 0)
 3271. type = OSPF_ROUTER_LSA;
 3272. else if (strncmp (argv[0], "ne", 2) == 0)
 3273. type = OSPF_NETWORK_LSA;
 3274. else if (strncmp (argv[0], "ns", 2) == 0)
 3275. type = OSPF_AS_NSSA_LSA;
 3276. else if (strncmp (argv[0], "su", 2) == 0)
 3277. type = OSPF_SUMMARY_LSA;
 3278. else if (strncmp (argv[0], "a", 1) == 0)
 3279. type = OSPF_ASBR_SUMMARY_LSA;
 3280. else if (strncmp (argv[0], "e", 1) == 0)
 3281. type = OSPF_AS_EXTERNAL_LSA;
 3282. else if (strncmp (argv[0], "se", 2) == 0)
 3283. {
 3284. show_ip_ospf_database_summary (vty, ospf, 1);
 3285. return CMD_SUCCESS;
 3286. }
 3287. else if (strncmp (argv[0], "m", 1) == 0)
 3288. {
 3289. show_ip_ospf_database_maxage (vty, ospf);
 3290. return CMD_SUCCESS;
 3291. }
 3292. #ifdef HAVE_OPAQUE_LSA
 3293. else if (strncmp (argv[0], "opaque-l", 8) == 0)
 3294. type = OSPF_OPAQUE_LINK_LSA;
 3295. else if (strncmp (argv[0], "opaque-ar", 9) == 0)
 3296. type = OSPF_OPAQUE_AREA_LSA;
 3297. else if (strncmp (argv[0], "opaque-as", 9) == 0)
 3298. type = OSPF_OPAQUE_AS_LSA;
 3299. #endif /* HAVE_OPAQUE_LSA */
 3300. else
 3301. return CMD_WARNING;
 3302. /* `show ip ospf database LSA'. */
 3303. if (argc == 1)
 3304. show_lsa_detail (vty, ospf, type, NULL, NULL);
 3305. else if (argc >= 2)
 3306. {
 3307. ret = inet_aton (argv[1], &id);
 3308. if (!ret)
 3309. return CMD_WARNING;
 3310. /* `show ip ospf database LSA ID'. */
 3311. if (argc == 2)
 3312. show_lsa_detail (vty, ospf, type, &id, NULL);
 3313. /* `show ip ospf database LSA ID adv-router ADV_ROUTER'. */
 3314. else if (argc == 3)
 3315. {
 3316. if (strncmp (argv[2], "s", 1) == 0)
 3317. adv_router = ospf->router_id;
 3318. else
 3319. {
 3320. ret = inet_aton (argv[2], &adv_router);
 3321. if (!ret)
 3322. return CMD_WARNING;
 3323. }
 3324. show_lsa_detail (vty, ospf, type, &id, &adv_router);
 3325. }
 3326. }
 3327. return CMD_SUCCESS;
 3328. }
 3329. ALIAS (show_ip_ospf_database,
 3330. show_ip_ospf_database_type_cmd,
 3331. "show ip ospf database (" OSPF_LSA_TYPES_CMD_STR "|max-age|self-originate)",
 3332. SHOW_STR
 3333. IP_STR
 3334. "OSPF information\n"
 3335. "Database summary\n"
 3336. OSPF_LSA_TYPES_DESC
 3337. "LSAs in MaxAge list\n"
 3338. "Self-originated link states\n")
 3339. ALIAS (show_ip_ospf_database,
 3340. show_ip_ospf_database_type_id_cmd,
 3341. "show ip ospf database (" OSPF_LSA_TYPES_CMD_STR ") A.B.C.D",
 3342. SHOW_STR
 3343. IP_STR
 3344. "OSPF information\n"
 3345. "Database summary\n"
 3346. OSPF_LSA_TYPES_DESC
 3347. "Link State ID (as an IP address)\n")
 3348. ALIAS (show_ip_ospf_database,
 3349. show_ip_ospf_database_type_id_adv_router_cmd,
 3350. "show ip ospf database (" OSPF_LSA_TYPES_CMD_STR ") A.B.C.D adv-router A.B.C.D",
 3351. SHOW_STR
 3352. IP_STR
 3353. "OSPF information\n"
 3354. "Database summary\n"
 3355. OSPF_LSA_TYPES_DESC
 3356. "Link State ID (as an IP address)\n"
 3357. "Advertising Router link states\n"
 3358. "Advertising Router (as an IP address)\n")
 3359. ALIAS (show_ip_ospf_database,
 3360. show_ip_ospf_database_type_id_self_cmd,
 3361. "show ip ospf database (" OSPF_LSA_TYPES_CMD_STR ") A.B.C.D (self-originate|)",
 3362. SHOW_STR
 3363. IP_STR
 3364. "OSPF information\n"
 3365. "Database summary\n"
 3366. OSPF_LSA_TYPES_DESC
 3367. "Link State ID (as an IP address)\n"
 3368. "Self-originated link states\n"
 3369. "\n")
 3370. DEFUN (show_ip_ospf_database_type_adv_router,
 3371. show_ip_ospf_database_type_adv_router_cmd,
 3372. "show ip ospf database (" OSPF_LSA_TYPES_CMD_STR ") adv-router A.B.C.D",
 3373. SHOW_STR
 3374. IP_STR
 3375. "OSPF information\n"
 3376. "Database summary\n"
 3377. OSPF_LSA_TYPES_DESC
 3378. "Advertising Router link states\n"
 3379. "Advertising Router (as an IP address)\n")
 3380. {
 3381. struct ospf *ospf;
 3382. int type, ret;
 3383. struct in_addr adv_router;
 3384. ospf = ospf_lookup ();
 3385. if (ospf == NULL)
 3386. return CMD_SUCCESS;
 3387. vty_out (vty, "%s OSPF Router with ID (%s)%s%s", VTY_NEWLINE,
 3388. inet_ntoa (ospf->router_id), VTY_NEWLINE, VTY_NEWLINE);
 3389. if (argc != 2)
 3390. return CMD_WARNING;
 3391. /* Set database type to show. */
 3392. if (strncmp (argv[0], "r", 1) == 0)
 3393. type = OSPF_ROUTER_LSA;
 3394. else if (strncmp (argv[0], "ne", 2) == 0)
 3395. type = OSPF_NETWORK_LSA;
 3396. else if (strncmp (argv[0], "ns", 2) == 0)
 3397. type = OSPF_AS_NSSA_LSA;
 3398. else if (strncmp (argv[0], "s", 1) == 0)
 3399. type = OSPF_SUMMARY_LSA;
 3400. else if (strncmp (argv[0], "a", 1) == 0)
 3401. type = OSPF_ASBR_SUMMARY_LSA;
 3402. else if (strncmp (argv[0], "e", 1) == 0)
 3403. type = OSPF_AS_EXTERNAL_LSA;
 3404. #ifdef HAVE_OPAQUE_LSA
 3405. else if (strncmp (argv[0], "opaque-l", 8) == 0)
 3406. type = OSPF_OPAQUE_LINK_LSA;
 3407. else if (strncmp (argv[0], "opaque-ar", 9) == 0)
 3408. type = OSPF_OPAQUE_AREA_LSA;
 3409. else if (strncmp (argv[0], "opaque-as", 9) == 0)
 3410. type = OSPF_OPAQUE_AS_LSA;
 3411. #endif /* HAVE_OPAQUE_LSA */
 3412. else
 3413. return CMD_WARNING;
 3414. /* `show ip ospf database LSA adv-router ADV_ROUTER'. */
 3415. if (strncmp (argv[1], "s", 1) == 0)
 3416. adv_router = ospf->router_id;
 3417. else
 3418. {
 3419. ret = inet_aton (argv[1], &adv_router);
 3420. if (!ret)
 3421. return CMD_WARNING;
 3422. }
 3423. show_lsa_detail_adv_router (vty, ospf, type, &adv_router);
 3424. return CMD_SUCCESS;
 3425. }
 3426. ALIAS (show_ip_ospf_database_type_adv_router,
 3427. show_ip_ospf_database_type_self_cmd,
 3428. "show ip ospf database (" OSPF_LSA_TYPES_CMD_STR ") (self-originate|)",
 3429. SHOW_STR
 3430. IP_STR
 3431. "OSPF information\n"
 3432. "Database summary\n"
 3433. OSPF_LSA_TYPES_DESC
 3434. "Self-originated link states\n")
 3435. DEFUN (ip_ospf_authentication_args,
 3436. ip_ospf_authentication_args_addr_cmd,
 3437. "ip ospf authentication (null|message-digest) A.B.C.D",
 3438. "IP Information\n"
 3439. "OSPF interface commands\n"
 3440. "Enable authentication on this interface\n"
 3441. "Use null authentication\n"
 3442. "Use message-digest authentication\n"
 3443. "Address of interface")
 3444. {
 3445. struct interface *ifp;
 3446. struct in_addr addr;
 3447. int ret;
 3448. struct ospf_if_params *params;
 3449. ifp = vty->index;
 3450. params = IF_DEF_PARAMS (ifp);
 3451. if (argc == 2)
 3452. {
 3453. ret = inet_aton(argv[1], &addr);
 3454. if (!ret)
 3455. {
 3456. vty_out (vty, "Please specify interface address by A.B.C.D%s",
 3457. VTY_NEWLINE);
 3458. return CMD_WARNING;
 3459. }
 3460. params = ospf_get_if_params (ifp, addr);
 3461. ospf_if_update_params (ifp, addr);
 3462. }
 3463. /* Handle null authentication */
 3464. if ( argv[0][0] == 'n' )
 3465. {
 3466. SET_IF_PARAM (params, auth_type);
 3467. params->auth_type = OSPF_AUTH_NULL;
 3468. return CMD_SUCCESS;
 3469. }
 3470. /* Handle message-digest authentication */
 3471. if ( argv[0][0] == 'm' )
 3472. {
 3473. SET_IF_PARAM (params, auth_type);
 3474. params->auth_type = OSPF_AUTH_CRYPTOGRAPHIC;
 3475. return CMD_SUCCESS;
 3476. }
 3477. vty_out (vty, "You shouldn't get here!%s", VTY_NEWLINE);
 3478. return CMD_WARNING;
 3479. }
 3480. ALIAS (ip_ospf_authentication_args,
 3481. ip_ospf_authentication_args_cmd,
 3482. "ip ospf authentication (null|message-digest)",
 3483. "IP Information\n"
 3484. "OSPF interface commands\n"
 3485. "Enable authentication on this interface\n"
 3486. "Use null authentication\n"
 3487. "Use message-digest authentication\n")
 3488. DEFUN (ip_ospf_authentication,
 3489. ip_ospf_authentication_addr_cmd,
 3490. "ip ospf authentication A.B.C.D",
 3491. "IP Information\n"
 3492. "OSPF interface commands\n"
 3493. "Enable authentication on this interface\n"
 3494. "Address of interface")
 3495. {
 3496. struct interface *ifp;
 3497. struct in_addr addr;
 3498. int ret;
 3499. struct ospf_if_params *params;
 3500. ifp = vty->index;
 3501. params = IF_DEF_PARAMS (ifp);
 3502. if (argc == 1)
 3503. {
 3504. ret = inet_aton(argv[1], &addr);
 3505. if (!ret)
 3506. {
 3507. vty_out (vty, "Please specify interface address by A.B.C.D%s",
 3508. VTY_NEWLINE);
 3509. return CMD_WARNING;
 3510. }
 3511. params = ospf_get_if_params (ifp, addr);
 3512. ospf_if_update_params (ifp, addr);
 3513. }
 3514. SET_IF_PARAM (params, auth_type);
 3515. params->auth_type = OSPF_AUTH_SIMPLE;
 3516. return CMD_SUCCESS;
 3517. }
 3518. ALIAS (ip_ospf_authentication,
 3519. ip_ospf_authentication_cmd,
 3520. "ip ospf authentication",
 3521. "IP Information\n"
 3522. "OSPF interface commands\n"
 3523. "Enable authentication on this interface\n")
 3524. DEFUN (no_ip_ospf_authentication,
 3525. no_ip_ospf_authentication_addr_cmd,
 3526. "no ip ospf authentication A.B.C.D",
 3527. NO_STR
 3528. "IP Information\n"
 3529. "OSPF interface commands\n"
 3530. "Enable authentication on this interface\n"
 3531. "Address of interface")
 3532. {
 3533. struct interface *ifp;
 3534. struct in_addr addr;
 3535. int ret;
 3536. struct ospf_if_params *params;
 3537. ifp = vty->index;
 3538. params = IF_DEF_PARAMS (ifp);
 3539. if (argc == 1)
 3540. {
 3541. ret = inet_aton(argv[1], &addr);
 3542. if (!ret)
 3543. {
 3544. vty_out (vty, "Please specify interface address by A.B.C.D%s",
 3545. VTY_NEWLINE);
 3546. return CMD_WARNING;
 3547. }
 3548. params = ospf_lookup_if_params (ifp, addr);
 3549. if (params == NULL)
 3550. return CMD_SUCCESS;
 3551. }
 3552. params->auth_type = OSPF_AUTH_NOTSET;
 3553. UNSET_IF_PARAM (params, auth_type);
 3554. if (params != IF_DEF_PARAMS (ifp))
 3555. {
 3556. ospf_free_if_params (ifp, addr);
 3557. ospf_if_update_params (ifp, addr);
 3558. }
 3559. return CMD_SUCCESS;
 3560. }
 3561. ALIAS (no_ip_ospf_authentication,
 3562. no_ip_ospf_authentication_cmd,
 3563. "no ip ospf authentication",
 3564. NO_STR
 3565. "IP Information\n"
 3566. "OSPF interface commands\n"
 3567. "Enable authentication on this interface\n")
 3568. DEFUN (ip_ospf_authentication_key,
 3569. ip_ospf_authentication_key_addr_cmd,
 3570. "ip ospf authentication-key AUTH_KEY A.B.C.D",
 3571. "IP Information\n"
 3572. "OSPF interface commands\n"
 3573. "Authentication password (key)\n"
 3574. "The OSPF password (key)\n"
 3575. "Address of interface")
 3576. {
 3577. struct interface *ifp;
 3578. struct in_addr addr;
 3579. int ret;
 3580. struct ospf_if_params *params;
 3581. ifp = vty->index;
 3582. params = IF_DEF_PARAMS (ifp);
 3583. if (argc == 2)
 3584. {
 3585. ret = inet_aton(argv[1], &addr);
 3586. if (!ret)
 3587. {
 3588. vty_out (vty, "Please specify interface address by A.B.C.D%s",
 3589. VTY_NEWLINE);
 3590. return CMD_WARNING;
 3591. }
 3592. params = ospf_get_if_params (ifp, addr);
 3593. ospf_if_update_params (ifp, addr);
 3594. }
 3595. memset (params->auth_simple, 0, OSPF_AUTH_SIMPLE_SIZE + 1);
 3596. strncpy ((char *) params->auth_simple, argv[0], OSPF_AUTH_SIMPLE_SIZE);
 3597. SET_IF_PARAM (params, auth_simple);
 3598. return CMD_SUCCESS;
 3599. }
 3600. ALIAS (ip_ospf_authentication_key,
 3601. ip_ospf_authentication_key_cmd,
 3602. "ip ospf authentication-key AUTH_KEY",
 3603. "IP Information\n"
 3604. "OSPF interface commands\n"
 3605. "Authentication password (key)\n"
 3606. "The OSPF password (key)")
 3607. ALIAS (ip_ospf_authentication_key,
 3608. ospf_authentication_key_cmd,
 3609. "ospf authentication-key AUTH_KEY",
 3610. "OSPF interface commands\n"
 3611. "Authentication password (key)\n"
 3612. "The OSPF password (key)")
 3613. DEFUN (no_ip_ospf_authentication_key,
 3614. no_ip_ospf_authentication_key_addr_cmd,
 3615. "no ip ospf authentication-key A.B.C.D",
 3616. NO_STR
 3617. "IP Information\n"
 3618. "OSPF interface commands\n"
 3619. "Authentication password (key)\n"
 3620. "Address of interface")
 3621. {
 3622. struct interface *ifp;
 3623. struct in_addr addr;
 3624. int ret;
 3625. struct ospf_if_params *params;
 3626. ifp = vty->index;
 3627. params = IF_DEF_PARAMS (ifp);
 3628. if (argc == 2)
 3629. {
 3630. ret = inet_aton(argv[1], &addr);
 3631. if (!ret)
 3632. {
 3633. vty_out (vty, "Please specify interface address by A.B.C.D%s",
 3634. VTY_NEWLINE);
 3635. return CMD_WARNING;
 3636. }
 3637. params = ospf_lookup_if_params (ifp, addr);
 3638. if (params == NULL)
 3639. return CMD_SUCCESS;
 3640. }
 3641. memset (params->auth_simple, 0, OSPF_AUTH_SIMPLE_SIZE);
 3642. UNSET_IF_PARAM (params, auth_simple);
 3643. if (params != IF_DEF_PARAMS (ifp))
 3644. {
 3645. ospf_free_if_params (ifp, addr);
 3646. ospf_if_update_params (ifp, addr);
 3647. }
 3648. return CMD_SUCCESS;
 3649. }
 3650. ALIAS (no_ip_ospf_authentication_key,
 3651. no_ip_ospf_authentication_key_cmd,
 3652. "no ip ospf authentication-key",
 3653. NO_STR
 3654. "IP Information\n"
 3655. "OSPF interface commands\n"
 3656. "Authentication password (key)\n")
 3657. ALIAS (no_ip_ospf_authentication_key,
 3658. no_ospf_authentication_key_cmd,
 3659. "no ospf authentication-key",
 3660. NO_STR
 3661. "OSPF interface commands\n"
 3662. "Authentication password (key)\n")
 3663. DEFUN (ip_ospf_message_digest_key,
 3664. ip_ospf_message_digest_key_addr_cmd,
 3665. "ip ospf message-digest-key <1-255> md5 KEY A.B.C.D",
 3666. "IP Information\n"
 3667. "OSPF interface commands\n"
 3668. "Message digest authentication password (key)\n"
 3669. "Key ID\n"
 3670. "Use MD5 algorithm\n"
 3671. "The OSPF password (key)"
 3672. "Address of interface")
 3673. {
 3674. struct interface *ifp;
 3675. struct crypt_key *ck;
 3676. u_char key_id;
 3677. struct in_addr addr;
 3678. int ret;
 3679. struct ospf_if_params *params;
 3680. ifp = vty->index;
 3681. params = IF_DEF_PARAMS (ifp);
 3682. if (argc == 3)
 3683. {
 3684. ret = inet_aton(argv[2], &addr);
 3685. if (!ret)
 3686. {
 3687. vty_out (vty, "Please specify interface address by A.B.C.D%s",
 3688. VTY_NEWLINE);
 3689. return CMD_WARNING;
 3690. }
 3691. params = ospf_get_if_params (ifp, addr);
 3692. ospf_if_update_params (ifp, addr);
 3693. }
 3694. key_id = strtol (argv[0], NULL, 10);
 3695. if (ospf_crypt_key_lookup (params->auth_crypt, key_id) != NULL)
 3696. {
 3697. vty_out (vty, "OSPF: Key %d already exists%s", key_id, VTY_NEWLINE);
 3698. return CMD_WARNING;
 3699. }
 3700. ck = ospf_crypt_key_new ();
 3701. ck->key_id = (u_char) key_id;
 3702. memset (ck->auth_key, 0, OSPF_AUTH_MD5_SIZE+1);
 3703. strncpy ((char *) ck->auth_key, argv[1], OSPF_AUTH_MD5_SIZE);
 3704. ospf_crypt_key_add (params->auth_crypt, ck);
 3705. SET_IF_PARAM (params, auth_crypt);
 3706. return CMD_SUCCESS;
 3707. }
 3708. ALIAS (ip_ospf_message_digest_key,
 3709. ip_ospf_message_digest_key_cmd,
 3710. "ip ospf message-digest-key <1-255> md5 KEY",
 3711. "IP Information\n"
 3712. "OSPF interface commands\n"
 3713. "Message digest authentication password (key)\n"
 3714. "Key ID\n"
 3715. "Use MD5 algorithm\n"
 3716. "The OSPF password (key)")
 3717. ALIAS (ip_ospf_message_digest_key,
 3718. ospf_message_digest_key_cmd,
 3719. "ospf message-digest-key <1-255> md5 KEY",
 3720. "OSPF interface commands\n"
 3721. "Message digest authentication password (key)\n"
 3722. "Key ID\n"
 3723. "Use MD5 algorithm\n"
 3724. "The OSPF password (key)")
 3725. DEFUN (no_ip_ospf_message_digest_key,
 3726. no_ip_ospf_message_digest_key_addr_cmd,
 3727. "no ip ospf message-digest-key <1-255> A.B.C.D",
 3728. NO_STR
 3729. "IP Information\n"
 3730. "OSPF interface commands\n"
 3731. "Message digest authentication password (key)\n"
 3732. "Key ID\n"
 3733. "Address of interface")
 3734. {
 3735. struct interface *ifp;
 3736. struct crypt_key *ck;
 3737. int key_id;
 3738. struct in_addr addr;
 3739. int ret;
 3740. struct ospf_if_params *params;
 3741. ifp = vty->index;
 3742. params = IF_DEF_PARAMS (ifp);
 3743. if (argc == 2)
 3744. {
 3745. ret = inet_aton(argv[1], &addr);
 3746. if (!ret)
 3747. {
 3748. vty_out (vty, "Please specify interface address by A.B.C.D%s",
 3749. VTY_NEWLINE);
 3750. return CMD_WARNING;
 3751. }
 3752. params = ospf_lookup_if_params (ifp, addr);
 3753. if (params == NULL)
 3754. return CMD_SUCCESS;
 3755. }
 3756. key_id = strtol (argv[0], NULL, 10);
 3757. ck = ospf_crypt_key_lookup (params->auth_crypt, key_id);
 3758. if (ck == NULL)
 3759. {
 3760. vty_out (vty, "OSPF: Key %d does not exist%s", key_id, VTY_NEWLINE);
 3761. return CMD_WARNING;
 3762. }
 3763. ospf_crypt_key_delete (params->auth_crypt, key_id);
 3764. if (params != IF_DEF_PARAMS (ifp))
 3765. {
 3766. ospf_free_if_params (ifp, addr);
 3767. ospf_if_update_params (ifp, addr);
 3768. }
 3769. return CMD_SUCCESS;
 3770. }
 3771. ALIAS (no_ip_ospf_message_digest_key,
 3772. no_ip_ospf_message_digest_key_cmd,
 3773. "no ip ospf message-digest-key <1-255>",
 3774. NO_STR
 3775. "IP Information\n"
 3776. "OSPF interface commands\n"
 3777. "Message digest authentication password (key)\n"
 3778. "Key ID\n")
 3779. ALIAS (no_ip_ospf_message_digest_key,
 3780. no_ospf_message_digest_key_cmd,
 3781. "no ospf message-digest-key <1-255>",
 3782. NO_STR
 3783. "OSPF interface commands\n"
 3784. "Message digest authentication password (key)\n"
 3785. "Key ID\n")
 3786. DEFUN (ip_ospf_cost,
 3787. ip_ospf_cost_addr_cmd,
 3788. "ip ospf cost <1-65535> A.B.C.D",
 3789. "IP Information\n"
 3790. "OSPF interface commands\n"
 3791. "Interface cost\n"
 3792. "Cost\n"
 3793. "Address of interface")
 3794. {
 3795. struct interface *ifp = vty->index;
 3796. u_int32_t cost;
 3797. struct in_addr addr;
 3798. int ret;
 3799. struct ospf_if_params *params;
 3800. params = IF_DEF_PARAMS (ifp);
 3801. cost = strtol (argv[0], NULL, 10);
 3802. /* cost range is <1-65535>. */
 3803. if (cost < 1 || cost > 65535)
 3804. {
 3805. vty_out (vty, "Interface output cost is invalid%s", VTY_NEWLINE);
 3806. return CMD_WARNING;
 3807. }
 3808. if (argc == 2)
 3809. {
 3810. ret = inet_aton(argv[1], &addr);
 3811. if (!ret)
 3812. {
 3813. vty_out (vty, "Please specify interface address by A.B.C.D%s",
 3814. VTY_NEWLINE);
 3815. return CMD_WARNING;
 3816. }
 3817. params = ospf_get_if_params (ifp, addr);
 3818. ospf_if_update_params (ifp, addr);
 3819. }
 3820. SET_IF_PARAM (params, output_cost_cmd);
 3821. params->output_cost_cmd = cost;
 3822. ospf_if_recalculate_output_cost (ifp);
 3823. return CMD_SUCCESS;
 3824. }
 3825. ALIAS (ip_ospf_cost,
 3826. ip_ospf_cost_cmd,
 3827. "ip ospf cost <1-65535>",
 3828. "IP Information\n"
 3829. "OSPF interface commands\n"
 3830. "Interface cost\n"
 3831. "Cost")
 3832. ALIAS (ip_ospf_cost,
 3833. ospf_cost_cmd,
 3834. "ospf cost <1-65535>",
 3835. "OSPF interface commands\n"
 3836. "Interface cost\n"
 3837. "Cost")
 3838. DEFUN (no_ip_ospf_cost,
 3839. no_ip_ospf_cost_addr_cmd,
 3840. "no ip ospf cost A.B.C.D",
 3841. NO_STR
 3842. "IP Information\n"
 3843. "OSPF interface commands\n"
 3844. "Interface cost\n"
 3845. "Address of interface")
 3846. {
 3847. struct interface *ifp = vty->index;
 3848. struct in_addr addr;
 3849. int ret;
 3850. struct ospf_if_params *params;
 3851. ifp = vty->index;
 3852. params = IF_DEF_PARAMS (ifp);
 3853. if (argc == 1)
 3854. {
 3855. ret = inet_aton(argv[0], &addr);
 3856. if (!ret)
 3857. {
 3858. vty_out (vty, "Please specify interface address by A.B.C.D%s",
 3859. VTY_NEWLINE);
 3860. return CMD_WARNING;
 3861. }
 3862. params = ospf_lookup_if_params (ifp, addr);
 3863. if (params == NULL)
 3864. return CMD_SUCCESS;
 3865. }
 3866. UNSET_IF_PARAM (params, output_cost_cmd);
 3867. if (params != IF_DEF_PARAMS (ifp))
 3868. {
 3869. ospf_free_if_params (ifp, addr);
 3870. ospf_if_update_params (ifp, addr);
 3871. }
 3872. ospf_if_recalculate_output_cost (ifp);
 3873. return CMD_SUCCESS;
 3874. }
 3875. ALIAS (no_ip_ospf_cost,
 3876. no_ip_ospf_cost_cmd,
 3877. "no ip ospf cost",
 3878. NO_STR
 3879. "IP Information\n"
 3880. "OSPF interface commands\n"
 3881. "Interface cost\n")
 3882. ALIAS (no_ip_ospf_cost,
 3883. no_ospf_cost_cmd,
 3884. "no ospf cost",
 3885. NO_STR
 3886. "OSPF interface commands\n"
 3887. "Interface cost\n")
 3888. static void
 3889. ospf_nbr_timer_update (struct ospf_interface *oi)
 3890. {
 3891. struct route_node *rn;
 3892. struct ospf_neighbor *nbr;
 3893. for (rn = route_top (oi->nbrs); rn; rn = route_next (rn))
 3894. if ((nbr = rn->info))
 3895. {
 3896. nbr->v_inactivity = OSPF_IF_PARAM (oi, v_wait);
 3897. nbr->v_db_desc = OSPF_IF_PARAM (oi, retransmit_interval);
 3898. nbr->v_ls_req = OSPF_IF_PARAM (oi, retransmit_interval);
 3899. nbr->v_ls_upd = OSPF_IF_PARAM (oi, retransmit_interval);
 3900. }
 3901. }
 3902. DEFUN (ip_ospf_dead_interval,
 3903. ip_ospf_dead_interval_addr_cmd,
 3904. "ip ospf dead-interval <1-65535> A.B.C.D",
 3905. "IP Information\n"
 3906. "OSPF interface commands\n"
 3907. "Interval after which a neighbor is declared dead\n"
 3908. "Seconds\n"
 3909. "Address of interface")
 3910. {
 3911. struct interface *ifp = vty->index;
 3912. u_int32_t seconds;
 3913. struct in_addr addr;
 3914. int ret;
 3915. struct ospf_if_params *params;
 3916. struct ospf_interface *oi;
 3917. struct route_node *rn;
 3918. struct ospf *ospf;
 3919. ospf = ospf_lookup ();
 3920. params = IF_DEF_PARAMS (ifp);
 3921. seconds = strtol (argv[0], NULL, 10);
 3922. /* dead_interval range is <1-65535>. */
 3923. if (seconds < 1 || seconds > 65535)
 3924. {
 3925. vty_out (vty, "Router Dead Interval is invalid%s", VTY_NEWLINE);
 3926. return CMD_WARNING;
 3927. }
 3928. if (argc == 2)
 3929. {
 3930. ret = inet_aton(argv[1], &addr);
 3931. if (!ret)
 3932. {
 3933. vty_out (vty, "Please specify interface address by A.B.C.D%s",
 3934. VTY_NEWLINE);
 3935. return CMD_WARNING;
 3936. }
 3937. params = ospf_get_if_params (ifp, addr);
 3938. ospf_if_update_params (ifp, addr);
 3939. }
 3940. SET_IF_PARAM (params, v_wait);
 3941. params->v_wait = seconds;
 3942. /* Update timer values in neighbor structure. */
 3943. if (argc == 2)
 3944. {
 3945. if (ospf)
 3946. {
 3947. oi = ospf_if_lookup_by_local_addr (ospf, ifp, addr);
 3948. if (oi)
 3949. ospf_nbr_timer_update (oi);
 3950. }
 3951. }
 3952. else
 3953. {
 3954. for (rn = route_top (IF_OIFS (ifp)); rn; rn = route_next (rn))
 3955. if ((oi = rn->info))
 3956. ospf_nbr_timer_update (oi);
 3957. }
 3958. return CMD_SUCCESS;
 3959. }
 3960. ALIAS (ip_ospf_dead_interval,
 3961. ip_ospf_dead_interval_cmd,
 3962. "ip ospf dead-interval <1-65535>",
 3963. "IP Information\n"
 3964. "OSPF interface commands\n"
 3965. "Interval after which a neighbor is declared dead\n"
 3966. "Seconds\n")
 3967. ALIAS (ip_ospf_dead_interval,
 3968. ospf_dead_interval_cmd,
 3969. "ospf dead-interval <1-65535>",
 3970. "OSPF interface commands\n"
 3971. "Interval after which a neighbor is declared dead\n"
 3972. "Seconds\n")
 3973. DEFUN (no_ip_ospf_dead_interval,
 3974. no_ip_ospf_dead_interval_addr_cmd,
 3975. "no ip ospf dead-interval A.B.C.D",
 3976. NO_STR
 3977. "IP Information\n"
 3978. "OSPF interface commands\n"
 3979. "Interval after which a neighbor is declared dead\n"
 3980. "Address of interface")
 3981. {
 3982. struct interface *ifp = vty->index;
 3983. struct in_addr addr;
 3984. int ret;
 3985. struct ospf_if_params *params;
 3986. struct ospf_interface *oi;
 3987. struct route_node *rn;
 3988. struct ospf *ospf;
 3989. ospf = ospf_lookup ();
 3990. ifp = vty->index;
 3991. params = IF_DEF_PARAMS (ifp);
 3992. if (argc == 1)
 3993. {
 3994. ret = inet_aton(argv[0], &addr);
 3995. if (!ret)
 3996. {
 3997. vty_out (vty, "Please specify interface address by A.B.C.D%s",
 3998. VTY_NEWLINE);
 3999. return CMD_WARNING;
 4000. }
 4001. params = ospf_lookup_if_params (ifp, addr);
 4002. if (params == NULL)
 4003. return CMD_SUCCESS;
 4004. }
 4005. UNSET_IF_PARAM (params, v_wait);
 4006. params->v_wait = OSPF_ROUTER_DEAD_INTERVAL_DEFAULT;
 4007. if (params != IF_DEF_PARAMS (ifp))
 4008. {
 4009. ospf_free_if_params (ifp, addr);
 4010. ospf_if_update_params (ifp, addr);
 4011. }
 4012. /* Update timer values in neighbor structure. */
 4013. if (argc == 1)
 4014. {
 4015. if (ospf)
 4016. {
 4017. oi = ospf_if_lookup_by_local_addr (ospf, ifp, addr);
 4018. if (oi)
 4019. ospf_nbr_timer_update (oi);
 4020. }
 4021. }
 4022. else
 4023. {
 4024. for (rn = route_top (IF_OIFS (ifp)); rn; rn = route_next (rn))
 4025. if ((oi = rn->info))
 4026. ospf_nbr_timer_update (oi);
 4027. }
 4028. return CMD_SUCCESS;
 4029. }
 4030. ALIAS (no_ip_ospf_dead_interval,
 4031. no_ip_ospf_dead_interval_cmd,
 4032. "no ip ospf dead-interval",
 4033. NO_STR
 4034. "IP Information\n"
 4035. "OSPF interface commands\n"
 4036. "Interval after which a neighbor is declared dead\n")
 4037. ALIAS (no_ip_ospf_dead_interval,
 4038. no_ospf_dead_interval_cmd,
 4039. "no ospf dead-interval",
 4040. NO_STR
 4041. "OSPF interface commands\n"
 4042. "Interval after which a neighbor is declared dead\n")
 4043. DEFUN (ip_ospf_hello_interval,
 4044. ip_ospf_hello_interval_addr_cmd,
 4045. "ip ospf hello-interval <1-65535> A.B.C.D",
 4046. "IP Information\n"
 4047. "OSPF interface commands\n"
 4048. "Time between HELLO packets\n"
 4049. "Seconds\n"
 4050. "Address of interface")
 4051. {
 4052. struct interface *ifp = vty->index;
 4053. u_int32_t seconds;
 4054. struct in_addr addr;
 4055. int ret;
 4056. struct ospf_if_params *params;
 4057. params = IF_DEF_PARAMS (ifp);
 4058. seconds = strtol (argv[0], NULL, 10);
 4059. /* HelloInterval range is <1-65535>. */
 4060. if (seconds < 1 || seconds > 65535)
 4061. {
 4062. vty_out (vty, "Hello Interval is invalid%s", VTY_NEWLINE);
 4063. return CMD_WARNING;
 4064. }
 4065. if (argc == 2)
 4066. {
 4067. ret = inet_aton(argv[1], &addr);
 4068. if (!ret)
 4069. {
 4070. vty_out (vty, "Please specify interface address by A.B.C.D%s",
 4071. VTY_NEWLINE);
 4072. return CMD_WARNING;
 4073. }
 4074. params = ospf_get_if_params (ifp, addr);
 4075. ospf_if_update_params (ifp, addr);
 4076. }
 4077. SET_IF_PARAM (params, v_hello);
 4078. params->v_hello = seconds;
 4079. return CMD_SUCCESS;
 4080. }
 4081. ALIAS (ip_ospf_hello_interval,
 4082. ip_ospf_hello_interval_cmd,
 4083. "ip ospf hello-interval <1-65535>",
 4084. "IP Information\n"
 4085. "OSPF interface commands\n"
 4086. "Time between HELLO packets\n"
 4087. "Seconds\n")
 4088. ALIAS (ip_ospf_hello_interval,
 4089. ospf_hello_interval_cmd,
 4090. "ospf hello-interval <1-65535>",
 4091. "OSPF interface commands\n"
 4092. "Time between HELLO packets\n"
 4093. "Seconds\n")
 4094. DEFUN (no_ip_ospf_hello_interval,
 4095. no_ip_ospf_hello_interval_addr_cmd,
 4096. "no ip ospf hello-interval A.B.C.D",
 4097. NO_STR
 4098. "IP Information\n"
 4099. "OSPF interface commands\n"
 4100. "Time between HELLO packets\n"
 4101. "Address of interface")
 4102. {
 4103. struct interface *ifp = vty->index;
 4104. struct in_addr addr;
 4105. int ret;
 4106. struct ospf_if_params *params;
 4107. ifp = vty->index;
 4108. params = IF_DEF_PARAMS (ifp);
 4109. if (argc == 1)
 4110. {
 4111. ret = inet_aton(argv[0], &addr);
 4112. if (!ret)
 4113. {
 4114. vty_out (vty, "Please specify interface address by A.B.C.D%s",
 4115. VTY_NEWLINE);
 4116. return CMD_WARNING;
 4117. }
 4118. params = ospf_lookup_if_params (ifp, addr);
 4119. if (params == NULL)
 4120. return CMD_SUCCESS;
 4121. }
 4122. UNSET_IF_PARAM (params, v_hello);
 4123. params->v_hello = OSPF_ROUTER_DEAD_INTERVAL_DEFAULT;
 4124. if (params != IF_DEF_PARAMS (ifp))
 4125. {
 4126. ospf_free_if_params (ifp, addr);
 4127. ospf_if_update_params (ifp, addr);
 4128. }
 4129. return CMD_SUCCESS;
 4130. }
 4131. ALIAS (no_ip_ospf_hello_interval,
 4132. no_ip_ospf_hello_interval_cmd,
 4133. "no ip ospf hello-interval",
 4134. NO_STR
 4135. "IP Information\n"
 4136. "OSPF interface commands\n"
 4137. "Time between HELLO packets\n")
 4138. ALIAS (no_ip_ospf_hello_interval,
 4139. no_ospf_hello_interval_cmd,
 4140. "no ospf hello-interval",
 4141. NO_STR
 4142. "OSPF interface commands\n"
 4143. "Time between HELLO packets\n")
 4144. DEFUN (ip_ospf_network,
 4145. ip_ospf_network_cmd,
 4146. "ip ospf network (broadcast|non-broadcast|point-to-multipoint|point-to-point)",
 4147. "IP Information\n"
 4148. "OSPF interface commands\n"
 4149. "Network type\n"
 4150. "Specify OSPF broadcast multi-access network\n"
 4151. "Specify OSPF NBMA network\n"
 4152. "Specify OSPF point-to-multipoint network\n"
 4153. "Specify OSPF point-to-point network\n")
 4154. {
 4155. struct interface *ifp = vty->index;
 4156. int old_type = IF_DEF_PARAMS (ifp)->type;
 4157. struct route_node *rn;
 4158. if (strncmp (argv[0], "b", 1) == 0)
 4159. IF_DEF_PARAMS (ifp)->type = OSPF_IFTYPE_BROADCAST;
 4160. else if (strncmp (argv[0], "n", 1) == 0)
 4161. IF_DEF_PARAMS (ifp)->type = OSPF_IFTYPE_NBMA;
 4162. else if (strncmp (argv[0], "point-to-m", 10) == 0)
 4163. IF_DEF_PARAMS (ifp)->type = OSPF_IFTYPE_POINTOMULTIPOINT;
 4164. else if (strncmp (argv[0], "point-to-p", 10) == 0)
 4165. IF_DEF_PARAMS (ifp)->type = OSPF_IFTYPE_POINTOPOINT;
 4166. if (IF_DEF_PARAMS (ifp)->type == old_type)
 4167. return CMD_SUCCESS;
 4168. SET_IF_PARAM (IF_DEF_PARAMS (ifp), type);
 4169. for (rn = route_top (IF_OIFS (ifp)); rn; rn = route_next (rn))
 4170. {
 4171. struct ospf_interface *oi = rn->info;
 4172. if (!oi)
 4173. continue;
 4174. oi->type = IF_DEF_PARAMS (ifp)->type;
 4175. if (oi->state > ISM_Down)
 4176. {
 4177. OSPF_ISM_EVENT_EXECUTE (oi, ISM_InterfaceDown);
 4178. OSPF_ISM_EVENT_EXECUTE (oi, ISM_InterfaceUp);
 4179. }
 4180. }
 4181. return CMD_SUCCESS;
 4182. }
 4183. ALIAS (ip_ospf_network,
 4184. ospf_network_cmd,
 4185. "ospf network (broadcast|non-broadcast|point-to-multipoint|point-to-point)",
 4186. "OSPF interface commands\n"
 4187. "Network type\n"
 4188. "Specify OSPF broadcast multi-access network\n"
 4189. "Specify OSPF NBMA network\n"
 4190. "Specify OSPF point-to-multipoint network\n"
 4191. "Specify OSPF point-to-point network\n")
 4192. DEFUN (no_ip_ospf_network,
 4193. no_ip_ospf_network_cmd,
 4194. "no ip ospf network",
 4195. NO_STR
 4196. "IP Information\n"
 4197. "OSPF interface commands\n"
 4198. "Network type\n")
 4199. {
 4200. struct interface *ifp = vty->index;
 4201. int old_type = IF_DEF_PARAMS (ifp)->type;
 4202. struct route_node *rn;
 4203. IF_DEF_PARAMS (ifp)->type = ospf_default_iftype(ifp);
 4204. if (IF_DEF_PARAMS (ifp)->type == old_type)
 4205. return CMD_SUCCESS;
 4206. for (rn = route_top (IF_OIFS (ifp)); rn; rn = route_next (rn))
 4207. {
 4208. struct ospf_interface *oi = rn->info;
 4209. if (!oi)
 4210. continue;
 4211. oi->type = IF_DEF_PARAMS (ifp)->type;
 4212. if (oi->state > ISM_Down)
 4213. {
 4214. OSPF_ISM_EVENT_EXECUTE (oi, ISM_InterfaceDown);
 4215. OSPF_ISM_EVENT_EXECUTE (oi, ISM_InterfaceUp);
 4216. }
 4217. }
 4218. return CMD_SUCCESS;
 4219. }
 4220. ALIAS (no_ip_ospf_network,
 4221. no_ospf_network_cmd,
 4222. "no ospf network",
 4223. NO_STR
 4224. "OSPF interface commands\n"
 4225. "Network type\n")
 4226. DEFUN (ip_ospf_priority,
 4227. ip_ospf_priority_addr_cmd,
 4228. "ip ospf priority <0-255> A.B.C.D",
 4229. "IP Information\n"
 4230. "OSPF interface commands\n"
 4231. "Router priority\n"
 4232. "Priority\n"
 4233. "Address of interface")
 4234. {
 4235. struct interface *ifp = vty->index;
 4236. u_int32_t priority;
 4237. struct route_node *rn;
 4238. struct in_addr addr;
 4239. int ret;
 4240. struct ospf_if_params *params;
 4241. params = IF_DEF_PARAMS (ifp);
 4242. priority = strtol (argv[0], NULL, 10);
 4243. /* Router Priority range is <0-255>. */
 4244. if (priority < 0 || priority > 255)
 4245. {
 4246. vty_out (vty, "Router Priority is invalid%s", VTY_NEWLINE);
 4247. return CMD_WARNING;
 4248. }
 4249. if (argc == 2)
 4250. {
 4251. ret = inet_aton(argv[1], &addr);
 4252. if (!ret)
 4253. {
 4254. vty_out (vty, "Please specify interface address by A.B.C.D%s",
 4255. VTY_NEWLINE);
 4256. return CMD_WARNING;
 4257. }
 4258. params = ospf_get_if_params (ifp, addr);
 4259. ospf_if_update_params (ifp, addr);
 4260. }
 4261. SET_IF_PARAM (params, priority);
 4262. params->priority = priority;
 4263. for (rn = route_top (IF_OIFS (ifp)); rn; rn = route_next (rn))
 4264. {
 4265. struct ospf_interface *oi = rn->info;
 4266. if (!oi)
 4267. continue;
 4268. if (PRIORITY (oi) != OSPF_IF_PARAM (oi, priority))
 4269. {
 4270. PRIORITY (oi) = OSPF_IF_PARAM (oi, priority);
 4271. OSPF_ISM_EVENT_SCHEDULE (oi, ISM_NeighborChange);
 4272. }
 4273. }
 4274. return CMD_SUCCESS;
 4275. }
 4276. ALIAS (ip_ospf_priority,
 4277. ip_ospf_priority_cmd,
 4278. "ip ospf priority <0-255>",
 4279. "IP Information\n"
 4280. "OSPF interface commands\n"
 4281. "Router priority\n"
 4282. "Priority\n")
 4283. ALIAS (ip_ospf_priority,
 4284. ospf_priority_cmd,
 4285. "ospf priority <0-255>",
 4286. "OSPF interface commands\n"
 4287. "Router priority\n"
 4288. "Priority\n")
 4289. DEFUN (no_ip_ospf_priority,
 4290. no_ip_ospf_priority_addr_cmd,
 4291. "no ip ospf priority A.B.C.D",
 4292. NO_STR
 4293. "IP Information\n"
 4294. "OSPF interface commands\n"
 4295. "Router priority\n"
 4296. "Address of interface")
 4297. {
 4298. struct interface *ifp = vty->index;
 4299. struct route_node *rn;
 4300. struct in_addr addr;
 4301. int ret;
 4302. struct ospf_if_params *params;
 4303. ifp = vty->index;
 4304. params = IF_DEF_PARAMS (ifp);
 4305. if (argc == 1)
 4306. {
 4307. ret = inet_aton(argv[0], &addr);
 4308. if (!ret)
 4309. {
 4310. vty_out (vty, "Please specify interface address by A.B.C.D%s",
 4311. VTY_NEWLINE);
 4312. return CMD_WARNING;
 4313. }
 4314. params = ospf_lookup_if_params (ifp, addr);
 4315. if (params == NULL)
 4316. return CMD_SUCCESS;
 4317. }
 4318. UNSET_IF_PARAM (params, priority);
 4319. params->priority = OSPF_ROUTER_PRIORITY_DEFAULT;
 4320. if (params != IF_DEF_PARAMS (ifp))
 4321. {
 4322. ospf_free_if_params (ifp, addr);
 4323. ospf_if_update_params (ifp, addr);
 4324. }
 4325. for (rn = route_top (IF_OIFS (ifp)); rn; rn = route_next (rn))
 4326. {
 4327. struct ospf_interface *oi = rn->info;
 4328. if (!oi)
 4329. continue;
 4330. if (PRIORITY (oi) != OSPF_IF_PARAM (oi, priority))
 4331. {
 4332. PRIORITY (oi) = OSPF_IF_PARAM (oi, priority);
 4333. OSPF_ISM_EVENT_SCHEDULE (oi, ISM_NeighborChange);
 4334. }
 4335. }
 4336. return CMD_SUCCESS;
 4337. }
 4338. ALIAS (no_ip_ospf_priority,
 4339. no_ip_ospf_priority_cmd,
 4340. "no ip ospf priority",
 4341. NO_STR
 4342. "IP Information\n"
 4343. "OSPF interface commands\n"
 4344. "Router priority\n")
 4345. ALIAS (no_ip_ospf_priority,
 4346. no_ospf_priority_cmd,
 4347. "no ospf priority",
 4348. NO_STR
 4349. "OSPF interface commands\n"
 4350. "Router priority\n")
 4351. DEFUN (ip_ospf_retransmit_interval,
 4352. ip_ospf_retransmit_interval_addr_cmd,
 4353. "ip ospf retransmit-interval <3-65535> A.B.C.D",
 4354. "IP Information\n"
 4355. "OSPF interface commands\n"
 4356. "Time between retransmitting lost link state advertisements\n"
 4357. "Seconds\n"
 4358. "Address of interface")
 4359. {
 4360. struct interface *ifp = vty->index;
 4361. u_int32_t seconds;
 4362. struct in_addr addr;
 4363. int ret;
 4364. struct ospf_if_params *params;
 4365. params = IF_DEF_PARAMS (ifp);
 4366. seconds = strtol (argv[0], NULL, 10);
 4367. /* Retransmit Interval range is <3-65535>. */
 4368. if (seconds < 3 || seconds > 65535)
 4369. {
 4370. vty_out (vty, "Retransmit Interval is invalid%s", VTY_NEWLINE);
 4371. return CMD_WARNING;
 4372. }
 4373. if (argc == 2)
 4374. {
 4375. ret = inet_aton(argv[1], &addr);
 4376. if (!ret)
 4377. {
 4378. vty_out (vty, "Please specify interface address by A.B.C.D%s",
 4379. VTY_NEWLINE);
 4380. return CMD_WARNING;
 4381. }
 4382. params = ospf_get_if_params (ifp, addr);
 4383. ospf_if_update_params (ifp, addr);
 4384. }
 4385. SET_IF_PARAM (params, retransmit_interval);
 4386. params->retransmit_interval = seconds;
 4387. return CMD_SUCCESS;
 4388. }
 4389. ALIAS (ip_ospf_retransmit_interval,
 4390. ip_ospf_retransmit_interval_cmd,
 4391. "ip ospf retransmit-interval <3-65535>",
 4392. "IP Information\n"
 4393. "OSPF interface commands\n"
 4394. "Time between retransmitting lost link state advertisements\n"
 4395. "Seconds\n")
 4396. ALIAS (ip_ospf_retransmit_interval,
 4397. ospf_retransmit_interval_cmd,
 4398. "ospf retransmit-interval <3-65535>",
 4399. "OSPF interface commands\n"
 4400. "Time between retransmitting lost link state advertisements\n"
 4401. "Seconds\n")
 4402. DEFUN (no_ip_ospf_retransmit_interval,
 4403. no_ip_ospf_retransmit_interval_addr_cmd,
 4404. "no ip ospf retransmit-interval A.B.C.D",
 4405. NO_STR
 4406. "IP Information\n"
 4407. "OSPF interface commands\n"
 4408. "Time between retransmitting lost link state advertisements\n"
 4409. "Address of interface")
 4410. {
 4411. struct interface *ifp = vty->index;
 4412. struct in_addr addr;
 4413. int ret;
 4414. struct ospf_if_params *params;
 4415. ifp = vty->index;
 4416. params = IF_DEF_PARAMS (ifp);
 4417. if (argc == 1)
 4418. {
 4419. ret = inet_aton(argv[0], &addr);
 4420. if (!ret)
 4421. {
 4422. vty_out (vty, "Please specify interface address by A.B.C.D%s",
 4423. VTY_NEWLINE);
 4424. return CMD_WARNING;
 4425. }
 4426. params = ospf_lookup_if_params (ifp, addr);
 4427. if (params == NULL)
 4428. return CMD_SUCCESS;
 4429. }
 4430. UNSET_IF_PARAM (params, retransmit_interval);
 4431. params->retransmit_interval = OSPF_RETRANSMIT_INTERVAL_DEFAULT;
 4432. if (params != IF_DEF_PARAMS (ifp))
 4433. {
 4434. ospf_free_if_params (ifp, addr);
 4435. ospf_if_update_params (ifp, addr);
 4436. }
 4437. return CMD_SUCCESS;
 4438. }
 4439. ALIAS (no_ip_ospf_retransmit_interval,
 4440. no_ip_ospf_retransmit_interval_cmd,
 4441. "no ip ospf retransmit-interval",
 4442. NO_STR
 4443. "IP Information\n"
 4444. "OSPF interface commands\n"
 4445. "Time between retransmitting lost link state advertisements\n")
 4446. ALIAS (no_ip_ospf_retransmit_interval,
 4447. no_ospf_retransmit_interval_cmd,
 4448. "no ospf retransmit-interval",
 4449. NO_STR
 4450. "OSPF interface commands\n"
 4451. "Time between retransmitting lost link state advertisements\n")
 4452. DEFUN (ip_ospf_transmit_delay,
 4453. ip_ospf_transmit_delay_addr_cmd,
 4454. "ip ospf transmit-delay <1-65535> A.B.C.D",
 4455. "IP Information\n"
 4456. "OSPF interface commands\n"
 4457. "Link state transmit delay\n"
 4458. "Seconds\n"
 4459. "Address of interface")
 4460. {
 4461. struct interface *ifp = vty->index;
 4462. u_int32_t seconds;
 4463. struct in_addr addr;
 4464. int ret;
 4465. struct ospf_if_params *params;
 4466. params = IF_DEF_PARAMS (ifp);
 4467. seconds = strtol (argv[0], NULL, 10);
 4468. /* Transmit Delay range is <1-65535>. */
 4469. if (seconds < 1 || seconds > 65535)
 4470. {
 4471. vty_out (vty, "Transmit Delay is invalid%s", VTY_NEWLINE);
 4472. return CMD_WARNING;
 4473. }
 4474. if (argc == 2)
 4475. {
 4476. ret = inet_aton(argv[1], &addr);
 4477. if (!ret)
 4478. {
 4479. vty_out (vty, "Please specify interface address by A.B.C.D%s",
 4480. VTY_NEWLINE);
 4481. return CMD_WARNING;
 4482. }
 4483. params = ospf_get_if_params (ifp, addr);
 4484. ospf_if_update_params (ifp, addr);
 4485. }
 4486. SET_IF_PARAM (params, transmit_delay);
 4487. params->transmit_delay = seconds;
 4488. return CMD_SUCCESS;
 4489. }
 4490. ALIAS (ip_ospf_transmit_delay,
 4491. ip_ospf_transmit_delay_cmd,
 4492. "ip ospf transmit-delay <1-65535>",
 4493. "IP Information\n"
 4494. "OSPF interface commands\n"
 4495. "Link state transmit delay\n"
 4496. "Seconds\n")
 4497. ALIAS (ip_ospf_transmit_delay,
 4498. ospf_transmit_delay_cmd,
 4499. "ospf transmit-delay <1-65535>",
 4500. "OSPF interface commands\n"
 4501. "Link state transmit delay\n"
 4502. "Seconds\n")
 4503. DEFUN (no_ip_ospf_transmit_delay,
 4504. no_ip_ospf_transmit_delay_addr_cmd,
 4505. "no ip ospf transmit-delay A.B.C.D",
 4506. NO_STR
 4507. "IP Information\n"
 4508. "OSPF interface commands\n"
 4509. "Link state transmit delay\n"
 4510. "Address of interface")
 4511. {
 4512. struct interface *ifp = vty->index;
 4513. struct in_addr addr;
 4514. int ret;
 4515. struct ospf_if_params *params;
 4516. ifp = vty->index;
 4517. params = IF_DEF_PARAMS (ifp);
 4518. if (argc == 1)
 4519. {
 4520. ret = inet_aton(argv[0], &addr);
 4521. if (!ret)
 4522. {
 4523. vty_out (vty, "Please specify interface address by A.B.C.D%s",
 4524. VTY_NEWLINE);
 4525. return CMD_WARNING;
 4526. }
 4527. params = ospf_lookup_if_params (ifp, addr);
 4528. if (params == NULL)
 4529. return CMD_SUCCESS;
 4530. }
 4531. UNSET_IF_PARAM (params, transmit_delay);
 4532. params->transmit_delay = OSPF_TRANSMIT_DELAY_DEFAULT;
 4533. if (params != IF_DEF_PARAMS (ifp))
 4534. {
 4535. ospf_free_if_params (ifp, addr);
 4536. ospf_if_update_params (ifp, addr);
 4537. }
 4538. return CMD_SUCCESS;
 4539. }
 4540. ALIAS (no_ip_ospf_transmit_delay,
 4541. no_ip_ospf_transmit_delay_cmd,
 4542. "no ip ospf transmit-delay",
 4543. NO_STR
 4544. "IP Information\n"
 4545. "OSPF interface commands\n"
 4546. "Link state transmit delay\n")
 4547. ALIAS (no_ip_ospf_transmit_delay,
 4548. no_ospf_transmit_delay_cmd,
 4549. "no ospf transmit-delay",
 4550. NO_STR
 4551. "OSPF interface commands\n"
 4552. "Link state transmit delay\n")
 4553. DEFUN (ospf_redistribute_source_metric_type,
 4554. ospf_redistribute_source_metric_type_routemap_cmd,
 4555. "redistribute (kernel|connected|static|rip|bgp) metric <0-16777214> metric-type (1|2) route-map WORD",
 4556. "Redistribute information from another routing protocol\n"
 4557. "Kernel routes\n"
 4558. "Connected\n"
 4559. "Static routes\n"
 4560. "Routing Information Protocol (RIP)\n"
 4561. "Border Gateway Protocol (BGP)\n"
 4562. "Metric for redistributed routes\n"
 4563. "OSPF default metric\n"
 4564. "OSPF exterior metric type for redistributed routes\n"
 4565. "Set OSPF External Type 1 metrics\n"
 4566. "Set OSPF External Type 2 metrics\n"
 4567. "Route map reference\n"
 4568. "Pointer to route-map entries\n")
 4569. {
 4570. struct ospf *ospf = vty->index;
 4571. int source;
 4572. int type = -1;
 4573. int metric = -1;
 4574. /* Get distribute source. */
 4575. if (!str2distribute_source (argv[0], &source))
 4576. return CMD_WARNING;
 4577. /* Get metric value. */
 4578. if (argc >= 2)
 4579. if (!str2metric (argv[1], &metric))
 4580. return CMD_WARNING;
 4581. /* Get metric type. */
 4582. if (argc >= 3)
 4583. if (!str2metric_type (argv[2], &type))
 4584. return CMD_WARNING;
 4585. if (argc == 4)
 4586. ospf_routemap_set (ospf, source, argv[3]);
 4587. else
 4588. ospf_routemap_unset (ospf, source);
 4589. return ospf_redistribute_set (ospf, source, type, metric);
 4590. }
 4591. ALIAS (ospf_redistribute_source_metric_type,
 4592. ospf_redistribute_source_metric_type_cmd,
 4593. "redistribute (kernel|connected|static|rip|bgp) metric <0-16777214> metric-type (1|2)",
 4594. "Redistribute information from another routing protocol\n"
 4595. "Kernel routes\n"
 4596. "Connected\n"
 4597. "Static routes\n"
 4598. "Routing Information Protocol (RIP)\n"
 4599. "Border Gateway Protocol (BGP)\n"
 4600. "Metric for redistributed routes\n"
 4601. "OSPF default metric\n"
 4602. "OSPF exterior metric type for redistributed routes\n"
 4603. "Set OSPF External Type 1 metrics\n"
 4604. "Set OSPF External Type 2 metrics\n")
 4605. ALIAS (ospf_redistribute_source_metric_type,
 4606. ospf_redistribute_source_metric_cmd,
 4607. "redistribute (kernel|connected|static|rip|bgp) metric <0-16777214>",
 4608. "Redistribute information from another routing protocol\n"
 4609. "Kernel routes\n"
 4610. "Connected\n"
 4611. "Static routes\n"
 4612. "Routing Information Protocol (RIP)\n"
 4613. "Border Gateway Protocol (BGP)\n"
 4614. "Metric for redistributed routes\n"
 4615. "OSPF default metric\n")
 4616. DEFUN (ospf_redistribute_source_type_metric,
 4617. ospf_redistribute_source_type_metric_routemap_cmd,
 4618. "redistribute (kernel|connected|static|rip|bgp) metric-type (1|2) metric <0-16777214> route-map WORD",
 4619. "Redistribute information from another routing protocol\n"
 4620. "Kernel routes\n"
 4621. "Connected\n"
 4622. "Static routes\n"
 4623. "Routing Information Protocol (RIP)\n"
 4624. "Border Gateway Protocol (BGP)\n"
 4625. "OSPF exterior metric type for redistributed routes\n"
 4626. "Set OSPF External Type 1 metrics\n"
 4627. "Set OSPF External Type 2 metrics\n"
 4628. "Metric for redistributed routes\n"
 4629. "OSPF default metric\n"
 4630. "Route map reference\n"
 4631. "Pointer to route-map entries\n")
 4632. {
 4633. struct ospf *ospf = vty->index;
 4634. int source;
 4635. int type = -1;
 4636. int metric = -1;
 4637. /* Get distribute source. */
 4638. if (!str2distribute_source (argv[0], &source))
 4639. return CMD_WARNING;
 4640. /* Get metric value. */
 4641. if (argc >= 2)
 4642. if (!str2metric_type (argv[1], &type))
 4643. return CMD_WARNING;
 4644. /* Get metric type. */
 4645. if (argc >= 3)
 4646. if (!str2metric (argv[2], &metric))
 4647. return CMD_WARNING;
 4648. if (argc == 4)
 4649. ospf_routemap_set (ospf, source, argv[3]);
 4650. else
 4651. ospf_routemap_unset (ospf, source);
 4652. return ospf_redistribute_set (ospf, source, type, metric);
 4653. }
 4654. ALIAS (ospf_redistribute_source_type_metric,
 4655. ospf_redistribute_source_type_metric_cmd,
 4656. "redistribute (kernel|connected|static|rip|bgp) metric-type (1|2) metric <0-16777214>",
 4657. "Redistribute information from another routing protocol\n"
 4658. "Kernel routes\n"
 4659. "Connected\n"
 4660. "Static routes\n"
 4661. "Routing Information Protocol (RIP)\n"
 4662. "Border Gateway Protocol (BGP)\n"
 4663. "OSPF exterior metric type for redistributed routes\n"
 4664. "Set OSPF External Type 1 metrics\n"
 4665. "Set OSPF External Type 2 metrics\n"
 4666. "Metric for redistributed routes\n"
 4667. "OSPF default metric\n")
 4668. ALIAS (ospf_redistribute_source_type_metric,
 4669. ospf_redistribute_source_type_cmd,
 4670. "redistribute (kernel|connected|static|rip|bgp) metric-type (1|2)",
 4671. "Redistribute information from another routing protocol\n"
 4672. "Kernel routes\n"
 4673. "Connected\n"
 4674. "Static routes\n"
 4675. "Routing Information Protocol (RIP)\n"
 4676. "Border Gateway Protocol (BGP)\n"
 4677. "OSPF exterior metric type for redistributed routes\n"
 4678. "Set OSPF External Type 1 metrics\n"
 4679. "Set OSPF External Type 2 metrics\n")
 4680. ALIAS (ospf_redistribute_source_type_metric,
 4681. ospf_redistribute_source_cmd,
 4682. "redistribute (kernel|connected|static|rip|bgp)",
 4683. "Redistribute information from another routing protocol\n"
 4684. "Kernel routes\n"
 4685. "Connected\n"
 4686. "Static routes\n"
 4687. "Routing Information Protocol (RIP)\n"
 4688. "Border Gateway Protocol (BGP)\n")
 4689. DEFUN (ospf_redistribute_source_metric_routemap,
 4690. ospf_redistribute_source_metric_routemap_cmd,
 4691. "redistribute (kernel|connected|static|rip|bgp) metric <0-16777214> route-map WORD",
 4692. "Redistribute information from another routing protocol\n"
 4693. "Kernel routes\n"
 4694. "Connected\n"
 4695. "Static routes\n"
 4696. "Routing Information Protocol (RIP)\n"
 4697. "Border Gateway Protocol (BGP)\n"
 4698. "Metric for redistributed routes\n"
 4699. "OSPF default metric\n"
 4700. "Route map reference\n"
 4701. "Pointer to route-map entries\n")
 4702. {
 4703. struct ospf *ospf = vty->index;
 4704. int source;
 4705. int metric = -1;
 4706. /* Get distribute source. */
 4707. if (!str2distribute_source (argv[0], &source))
 4708. return CMD_WARNING;
 4709. /* Get metric value. */
 4710. if (argc >= 2)
 4711. if (!str2metric (argv[1], &metric))
 4712. return CMD_WARNING;
 4713. if (argc == 3)
 4714. ospf_routemap_set (ospf, source, argv[2]);
 4715. else
 4716. ospf_routemap_unset (ospf, source);
 4717. return ospf_redistribute_set (ospf, source, -1, metric);
 4718. }
 4719. DEFUN (ospf_redistribute_source_type_routemap,
 4720. ospf_redistribute_source_type_routemap_cmd,
 4721. "redistribute (kernel|connected|static|rip|bgp) metric-type (1|2) route-map WORD",
 4722. "Redistribute information from another routing protocol\n"
 4723. "Kernel routes\n"
 4724. "Connected\n"
 4725. "Static routes\n"
 4726. "Routing Information Protocol (RIP)\n"
 4727. "Border Gateway Protocol (BGP)\n"
 4728. "OSPF exterior metric type for redistributed routes\n"
 4729. "Set OSPF External Type 1 metrics\n"
 4730. "Set OSPF External Type 2 metrics\n"
 4731. "Route map reference\n"
 4732. "Pointer to route-map entries\n")
 4733. {
 4734. struct ospf *ospf = vty->index;
 4735. int source;
 4736. int type = -1;
 4737. /* Get distribute source. */
 4738. if (!str2distribute_source (argv[0], &source))
 4739. return CMD_WARNING;
 4740. /* Get metric value. */
 4741. if (argc >= 2)
 4742. if (!str2metric_type (argv[1], &type))
 4743. return CMD_WARNING;
 4744. if (argc == 3)
 4745. ospf_routemap_set (ospf, source, argv[2]);
 4746. else
 4747. ospf_routemap_unset (ospf, source);
 4748. return ospf_redistribute_set (ospf, source, type, -1);
 4749. }
 4750. DEFUN (ospf_redistribute_source_routemap,
 4751. ospf_redistribute_source_routemap_cmd,
 4752. "redistribute (kernel|connected|static|rip|bgp) route-map WORD",
 4753. "Redistribute information from another routing protocol\n"
 4754. "Kernel routes\n"
 4755. "Connected\n"
 4756. "Static routes\n"
 4757. "Routing Information Protocol (RIP)\n"
 4758. "Border Gateway Protocol (BGP)\n"
 4759. "Route map reference\n"
 4760. "Pointer to route-map entries\n")
 4761. {
 4762. struct ospf *ospf = vty->index;
 4763. int source;
 4764. /* Get distribute source. */
 4765. if (!str2distribute_source (argv[0], &source))
 4766. return CMD_WARNING;
 4767. if (argc == 2)
 4768. ospf_routemap_set (ospf, source, argv[1]);
 4769. else
 4770. ospf_routemap_unset (ospf, source);
 4771. return ospf_redistribute_set (ospf, source, -1, -1);
 4772. }
 4773. DEFUN (no_ospf_redistribute_source,
 4774. no_ospf_redistribute_source_cmd,
 4775. "no redistribute (kernel|connected|static|rip|bgp)",
 4776. NO_STR
 4777. "Redistribute information from another routing protocol\n"
 4778. "Kernel routes\n"
 4779. "Connected\n"
 4780. "Static routes\n"
 4781. "Routing Information Protocol (RIP)\n"
 4782. "Border Gateway Protocol (BGP)\n")
 4783. {
 4784. struct ospf *ospf = vty->index;
 4785. int source;
 4786. if (!str2distribute_source (argv[0], &source))
 4787. return CMD_WARNING;
 4788. ospf_routemap_unset (ospf, source);
 4789. return ospf_redistribute_unset (ospf, source);
 4790. }
 4791. DEFUN (ospf_distribute_list_out,
 4792. ospf_distribute_list_out_cmd,
 4793. "distribute-list WORD out (kernel|connected|static|rip|bgp)",
 4794. "Filter networks in routing updates\n"
 4795. "Access-list name\n"
 4796. OUT_STR
 4797. "Kernel routes\n"
 4798. "Connected\n"
 4799. "Static routes\n"
 4800. "Routing Information Protocol (RIP)\n"
 4801. "Border Gateway Protocol (BGP)\n")
 4802. {
 4803. struct ospf *ospf = vty->index;
 4804. int source;
 4805. /* Get distribute source. */
 4806. if (!str2distribute_source (argv[1], &source))
 4807. return CMD_WARNING;
 4808. return ospf_distribute_list_out_set (ospf, source, argv[0]);
 4809. }
 4810. DEFUN (no_ospf_distribute_list_out,
 4811. no_ospf_distribute_list_out_cmd,
 4812. "no distribute-list WORD out (kernel|connected|static|rip|bgp)",
 4813. NO_STR
 4814. "Filter networks in routing updates\n"
 4815. "Access-list name\n"
 4816. OUT_STR
 4817. "Kernel routes\n"
 4818. "Connected\n"
 4819. "Static routes\n"
 4820. "Routing Information Protocol (RIP)\n"
 4821. "Border Gateway Protocol (BGP)\n")
 4822. {
 4823. struct ospf *ospf = vty->index;
 4824. int source;
 4825. if (!str2distribute_source (argv[1], &source))
 4826. return CMD_WARNING;
 4827. return ospf_distribute_list_out_unset (ospf, source, argv[0]);
 4828. }
 4829. /* Default information originate. */
 4830. DEFUN (ospf_default_information_originate_metric_type_routemap,
 4831. ospf_default_information_originate_metric_type_routemap_cmd,
 4832. "default-information originate metric <0-16777214> metric-type (1|2) route-map WORD",
 4833. "Control distribution of default information\n"
 4834. "Distribute a default route\n"
 4835. "OSPF default metric\n"
 4836. "OSPF metric\n"
 4837. "OSPF metric type for default routes\n"
 4838. "Set OSPF External Type 1 metrics\n"
 4839. "Set OSPF External Type 2 metrics\n"
 4840. "Route map reference\n"
 4841. "Pointer to route-map entries\n")
 4842. {
 4843. struct ospf *ospf = vty->index;
 4844. int type = -1;
 4845. int metric = -1;
 4846. /* Get metric value. */
 4847. if (argc >= 1)
 4848. if (!str2metric (argv[0], &metric))
 4849. return CMD_WARNING;
 4850. /* Get metric type. */
 4851. if (argc >= 2)
 4852. if (!str2metric_type (argv[1], &type))
 4853. return CMD_WARNING;
 4854. if (argc == 3)
 4855. ospf_routemap_set (ospf, DEFAULT_ROUTE, argv[2]);
 4856. else
 4857. ospf_routemap_unset (ospf, DEFAULT_ROUTE);
 4858. return ospf_redistribute_default_set (ospf, DEFAULT_ORIGINATE_ZEBRA,
 4859. type, metric);
 4860. }
 4861. ALIAS (ospf_default_information_originate_metric_type_routemap,
 4862. ospf_default_information_originate_metric_type_cmd,
 4863. "default-information originate metric <0-16777214> metric-type (1|2)",
 4864. "Control distribution of default information\n"
 4865. "Distribute a default route\n"
 4866. "OSPF default metric\n"
 4867. "OSPF metric\n"
 4868. "OSPF metric type for default routes\n"
 4869. "Set OSPF External Type 1 metrics\n"
 4870. "Set OSPF External Type 2 metrics\n")
 4871. ALIAS (ospf_default_information_originate_metric_type_routemap,
 4872. ospf_default_information_originate_metric_cmd,
 4873. "default-information originate metric <0-16777214>",
 4874. "Control distribution of default information\n"
 4875. "Distribute a default route\n"
 4876. "OSPF default metric\n"
 4877. "OSPF metric\n")
 4878. ALIAS (ospf_default_information_originate_metric_type_routemap,
 4879. ospf_default_information_originate_cmd,
 4880. "default-information originate",
 4881. "Control distribution of default information\n"
 4882. "Distribute a default route\n")
 4883. /* Default information originate. */
 4884. DEFUN (ospf_default_information_originate_metric_routemap,
 4885. ospf_default_information_originate_metric_routemap_cmd,
 4886. "default-information originate metric <0-16777214> route-map WORD",
 4887. "Control distribution of default information\n"
 4888. "Distribute a default route\n"
 4889. "OSPF default metric\n"
 4890. "OSPF metric\n"
 4891. "Route map reference\n"
 4892. "Pointer to route-map entries\n")
 4893. {
 4894. struct ospf *ospf = vty->index;
 4895. int metric = -1;
 4896. /* Get metric value. */
 4897. if (argc >= 1)
 4898. if (!str2metric (argv[0], &metric))
 4899. return CMD_WARNING;
 4900. if (argc == 2)
 4901. ospf_routemap_set (ospf, DEFAULT_ROUTE, argv[1]);
 4902. else
 4903. ospf_routemap_unset (ospf, DEFAULT_ROUTE);
 4904. return ospf_redistribute_default_set (ospf, DEFAULT_ORIGINATE_ZEBRA,
 4905. -1, metric);
 4906. }
 4907. /* Default information originate. */
 4908. DEFUN (ospf_default_information_originate_routemap,
 4909. ospf_default_information_originate_routemap_cmd,
 4910. "default-information originate route-map WORD",
 4911. "Control distribution of default information\n"
 4912. "Distribute a default route\n"
 4913. "Route map reference\n"
 4914. "Pointer to route-map entries\n")
 4915. {
 4916. struct ospf *ospf = vty->index;
 4917. if (argc == 1)
 4918. ospf_routemap_set (ospf, DEFAULT_ROUTE, argv[0]);
 4919. else
 4920. ospf_routemap_unset (ospf, DEFAULT_ROUTE);
 4921. return ospf_redistribute_default_set (ospf, DEFAULT_ORIGINATE_ZEBRA, -1, -1);
 4922. }
 4923. DEFUN (ospf_default_information_originate_type_metric_routemap,
 4924. ospf_default_information_originate_type_metric_routemap_cmd,
 4925. "default-information originate metric-type (1|2) metric <0-16777214> route-map WORD",
 4926. "Control distribution of default information\n"
 4927. "Distribute a default route\n"
 4928. "OSPF metric type for default routes\n"
 4929. "Set OSPF External Type 1 metrics\n"
 4930. "Set OSPF External Type 2 metrics\n"
 4931. "OSPF default metric\n"
 4932. "OSPF metric\n"
 4933. "Route map reference\n"
 4934. "Pointer to route-map entries\n")
 4935. {
 4936. struct ospf *ospf = vty->index;
 4937. int type = -1;
 4938. int metric = -1;
 4939. /* Get metric type. */
 4940. if (argc >= 1)
 4941. if (!str2metric_type (argv[0], &type))
 4942. return CMD_WARNING;
 4943. /* Get metric value. */
 4944. if (argc >= 2)
 4945. if (!str2metric (argv[1], &metric))
 4946. return CMD_WARNING;
 4947. if (argc == 3)
 4948. ospf_routemap_set (ospf, DEFAULT_ROUTE, argv[2]);
 4949. else
 4950. ospf_routemap_unset (ospf, DEFAULT_ROUTE);
 4951. return ospf_redistribute_default_set (ospf, DEFAULT_ORIGINATE_ZEBRA,
 4952. type, metric);
 4953. }
 4954. ALIAS (ospf_default_information_originate_type_metric_routemap,
 4955. ospf_default_information_originate_type_metric_cmd,
 4956. "default-information originate metric-type (1|2) metric <0-16777214>",
 4957. "Control distribution of default information\n"
 4958. "Distribute a default route\n"
 4959. "OSPF metric type for default routes\n"
 4960. "Set OSPF External Type 1 metrics\n"
 4961. "Set OSPF External Type 2 metrics\n"
 4962. "OSPF default metric\n"
 4963. "OSPF metric\n")
 4964. ALIAS (ospf_default_information_originate_type_metric_routemap,
 4965. ospf_default_information_originate_type_cmd,
 4966. "default-information originate metric-type (1|2)",
 4967. "Control distribution of default information\n"
 4968. "Distribute a default route\n"
 4969. "OSPF metric type for default routes\n"
 4970. "Set OSPF External Type 1 metrics\n"
 4971. "Set OSPF External Type 2 metrics\n")
 4972. DEFUN (ospf_default_information_originate_type_routemap,
 4973. ospf_default_information_originate_type_routemap_cmd,
 4974. "default-information originate metric-type (1|2) route-map WORD",
 4975. "Control distribution of default information\n"
 4976. "Distribute a default route\n"
 4977. "OSPF metric type for default routes\n"
 4978. "Set OSPF External Type 1 metrics\n"
 4979. "Set OSPF External Type 2 metrics\n"
 4980. "Route map reference\n"
 4981. "Pointer to route-map entries\n")
 4982. {
 4983. struct ospf *ospf = vty->index;
 4984. int type = -1;
 4985. /* Get metric type. */
 4986. if (argc >= 1)
 4987. if (!str2metric_type (argv[0], &type))
 4988. return CMD_WARNING;
 4989. if (argc == 2)
 4990. ospf_routemap_set (ospf, DEFAULT_ROUTE, argv[1]);
 4991. else
 4992. ospf_routemap_unset (ospf, DEFAULT_ROUTE);
 4993. return ospf_redistribute_default_set (ospf, DEFAULT_ORIGINATE_ZEBRA,
 4994. type, -1);
 4995. }
 4996. DEFUN (ospf_default_information_originate_always_metric_type_routemap,
 4997. ospf_default_information_originate_always_metric_type_routemap_cmd,
 4998. "default-information originate always metric <0-16777214> metric-type (1|2) route-map WORD",
 4999. "Control distribution of default information\n"
 5000. "Distribute a default route\n"
 5001. "Always advertise default route\n"
 5002. "OSPF default metric\n"
 5003. "OSPF metric\n"
 5004. "OSPF metric type for default routes\n"
 5005. "Set OSPF External Type 1 metrics\n"
 5006. "Set OSPF External Type 2 metrics\n"
 5007. "Route map reference\n"
 5008. "Pointer to route-map entries\n")
 5009. {
 5010. struct ospf *ospf = vty->index;
 5011. int type = -1;
 5012. int metric = -1;
 5013. /* Get metric value. */
 5014. if (argc >= 1)
 5015. if (!str2metric (argv[0], &metric))
 5016. return CMD_WARNING;
 5017. /* Get metric type. */
 5018. if (argc >= 2)
 5019. if (!str2metric_type (argv[1], &type))
 5020. return CMD_WARNING;
 5021. if (argc == 3)
 5022. ospf_routemap_set (ospf, DEFAULT_ROUTE, argv[2]);
 5023. else
 5024. ospf_routemap_unset (ospf, DEFAULT_ROUTE);
 5025. return ospf_redistribute_default_set (ospf, DEFAULT_ORIGINATE_ALWAYS,
 5026. type, metric);
 5027. }
 5028. ALIAS (ospf_default_information_originate_always_metric_type_routemap,
 5029. ospf_default_information_originate_always_metric_type_cmd,
 5030. "default-information originate always metric <0-16777214> metric-type (1|2)",
 5031. "Control distribution of default information\n"
 5032. "Distribute a default route\n"
 5033. "Always advertise default route\n"
 5034. "OSPF default metric\n"
 5035. "OSPF metric\n"
 5036. "OSPF metric type for default routes\n"
 5037. "Set OSPF External Type 1 metrics\n"
 5038. "Set OSPF External Type 2 metrics\n")
 5039. ALIAS (ospf_default_information_originate_always_metric_type_routemap,
 5040. ospf_default_information_originate_always_metric_cmd,
 5041. "default-information originate always metric <0-16777214>",
 5042. "Control distribution of default information\n"
 5043. "Distribute a default route\n"
 5044. "Always advertise default route\n"
 5045. "OSPF default metric\n"
 5046. "OSPF metric\n"
 5047. "OSPF metric type for default routes\n")
 5048. ALIAS (ospf_default_information_originate_always_metric_type_routemap,
 5049. ospf_default_information_originate_always_cmd,
 5050. "default-information originate always",
 5051. "Control distribution of default information\n"
 5052. "Distribute a default route\n"
 5053. "Always advertise default route\n")
 5054. DEFUN (ospf_default_information_originate_always_metric_routemap,
 5055. ospf_default_information_originate_always_metric_routemap_cmd,
 5056. "default-information originate always metric <0-16777214> route-map WORD",
 5057. "Control distribution of default information\n"
 5058. "Distribute a default route\n"
 5059. "Always advertise default route\n"
 5060. "OSPF default metric\n"
 5061. "OSPF metric\n"
 5062. "Route map reference\n"
 5063. "Pointer to route-map entries\n")
 5064. {
 5065. struct ospf *ospf = vty->index;
 5066. int metric = -1;
 5067. /* Get metric value. */
 5068. if (argc >= 1)
 5069. if (!str2metric (argv[0], &metric))
 5070. return CMD_WARNING;
 5071. if (argc == 2)
 5072. ospf_routemap_set (ospf, DEFAULT_ROUTE, argv[1]);
 5073. else
 5074. ospf_routemap_unset (ospf, DEFAULT_ROUTE);
 5075. return ospf_redistribute_default_set (ospf, DEFAULT_ORIGINATE_ALWAYS,
 5076. -1, metric);
 5077. }
 5078. DEFUN (ospf_default_information_originate_always_routemap,
 5079. ospf_default_information_originate_always_routemap_cmd,
 5080. "default-information originate always route-map WORD",
 5081. "Control distribution of default information\n"
 5082. "Distribute a default route\n"
 5083. "Always advertise default route\n"
 5084. "Route map reference\n"
 5085. "Pointer to route-map entries\n")
 5086. {
 5087. struct ospf *ospf = vty->index;
 5088. if (argc == 1)
 5089. ospf_routemap_set (ospf, DEFAULT_ROUTE, argv[0]);
 5090. else
 5091. ospf_routemap_unset (ospf, DEFAULT_ROUTE);
 5092. return ospf_redistribute_default_set (ospf, DEFAULT_ORIGINATE_ALWAYS, -1, -1);
 5093. }
 5094. DEFUN (ospf_default_information_originate_always_type_metric_routemap,
 5095. ospf_default_information_originate_always_type_metric_routemap_cmd,
 5096. "default-information originate always metric-type (1|2) metric <0-16777214> route-map WORD",
 5097. "Control distribution of default information\n"
 5098. "Distribute a default route\n"
 5099. "Always advertise default route\n"
 5100. "OSPF metric type for default routes\n"
 5101. "Set OSPF External Type 1 metrics\n"
 5102. "Set OSPF External Type 2 metrics\n"
 5103. "OSPF default metric\n"
 5104. "OSPF metric\n"
 5105. "Route map reference\n"
 5106. "Pointer to route-map entries\n")
 5107. {
 5108. struct ospf *ospf = vty->index;
 5109. int type = -1;
 5110. int metric = -1;
 5111. /* Get metric type. */
 5112. if (argc >= 1)
 5113. if (!str2metric_type (argv[0], &type))
 5114. return CMD_WARNING;
 5115. /* Get metric value. */
 5116. if (argc >= 2)
 5117. if (!str2metric (argv[1], &metric))
 5118. return CMD_WARNING;
 5119. if (argc == 3)
 5120. ospf_routemap_set (ospf, DEFAULT_ROUTE, argv[2]);
 5121. else
 5122. ospf_routemap_unset (ospf, DEFAULT_ROUTE);
 5123. return ospf_redistribute_default_set (ospf, DEFAULT_ORIGINATE_ALWAYS,
 5124. type, metric);
 5125. }
 5126. ALIAS (ospf_default_information_originate_always_type_metric_routemap,
 5127. ospf_default_information_originate_always_type_metric_cmd,
 5128. "default-information originate always metric-type (1|2) metric <0-16777214>",
 5129. "Control distribution of default information\n"
 5130. "Distribute a default route\n"
 5131. "Always advertise default route\n"
 5132. "OSPF metric type for default routes\n"
 5133. "Set OSPF External Type 1 metrics\n"
 5134. "Set OSPF External Type 2 metrics\n"
 5135. "OSPF default metric\n"
 5136. "OSPF metric\n")
 5137. ALIAS (ospf_default_information_originate_always_type_metric_routemap,
 5138. ospf_default_information_originate_always_type_cmd,
 5139. "default-information originate always metric-type (1|2)",
 5140. "Control distribution of default information\n"
 5141. "Distribute a default route\n"
 5142. "Always advertise default route\n"
 5143. "OSPF metric type for default routes\n"
 5144. "Set OSPF External Type 1 metrics\n"
 5145. "Set OSPF External Type 2 metrics\n")
 5146. DEFUN (ospf_default_information_originate_always_type_routemap,
 5147. ospf_default_information_originate_always_type_routemap_cmd,
 5148. "default-information originate always metric-type (1|2) route-map WORD",
 5149. "Control distribution of default information\n"
 5150. "Distribute a default route\n"
 5151. "Always advertise default route\n"
 5152. "OSPF metric type for default routes\n"
 5153. "Set OSPF External Type 1 metrics\n"
 5154. "Set OSPF External Type 2 metrics\n"
 5155. "Route map reference\n"
 5156. "Pointer to route-map entries\n")
 5157. {
 5158. struct ospf *ospf = vty->index;
 5159. int type = -1;
 5160. /* Get metric type. */
 5161. if (argc >= 1)
 5162. if (!str2metric_type (argv[0], &type))
 5163. return CMD_WARNING;
 5164. if (argc == 2)
 5165. ospf_routemap_set (ospf, DEFAULT_ROUTE, argv[1]);
 5166. else
 5167. ospf_routemap_unset (ospf, DEFAULT_ROUTE);
 5168. return ospf_redistribute_default_set (ospf, DEFAULT_ORIGINATE_ALWAYS,
 5169. type, -1);
 5170. }
 5171. DEFUN (no_ospf_default_information_originate,
 5172. no_ospf_default_information_originate_cmd,
 5173. "no default-information originate",
 5174. NO_STR
 5175. "Control distribution of default information\n"
 5176. "Distribute a default route\n")
 5177. {
 5178. struct ospf *ospf = vty->index;
 5179. struct prefix_ipv4 p;
 5180. p.family = AF_INET;
 5181. p.prefix.s_addr = 0;
 5182. p.prefixlen = 0;
 5183. ospf_external_lsa_flush (ospf, DEFAULT_ROUTE, &p, 0);
 5184. if (EXTERNAL_INFO (DEFAULT_ROUTE)) {
 5185. ospf_external_info_delete (DEFAULT_ROUTE, p);
 5186. route_table_finish (EXTERNAL_INFO (DEFAULT_ROUTE));
 5187. EXTERNAL_INFO (DEFAULT_ROUTE) = NULL;
 5188. }
 5189. ospf_routemap_unset (ospf, DEFAULT_ROUTE);
 5190. return ospf_redistribute_default_unset (ospf);
 5191. }
 5192. DEFUN (ospf_default_metric,
 5193. ospf_default_metric_cmd,
 5194. "default-metric <0-16777214>",
 5195. "Set metric of redistributed routes\n"
 5196. "Default metric\n")
 5197. {
 5198. struct ospf *ospf = vty->index;
 5199. int metric = -1;
 5200. if (!str2metric (argv[0], &metric))
 5201. return CMD_WARNING;
 5202. ospf->default_metric = metric;
 5203. return CMD_SUCCESS;
 5204. }
 5205. DEFUN (no_ospf_default_metric,
 5206. no_ospf_default_metric_cmd,
 5207. "no default-metric",
 5208. NO_STR
 5209. "Set metric of redistributed routes\n")
 5210. {
 5211. struct ospf *ospf = vty->index;
 5212. ospf->default_metric = -1;
 5213. return CMD_SUCCESS;
 5214. }
 5215. ALIAS (no_ospf_default_metric,
 5216. no_ospf_default_metric_val_cmd,
 5217. "no default-metric <0-16777214>",
 5218. NO_STR
 5219. "Set metric of redistributed routes\n"
 5220. "Default metric\n")
 5221. DEFUN (ospf_distance,
 5222. ospf_distance_cmd,
 5223. "distance <1-255>",
 5224. "Define an administrative distance\n"
 5225. "OSPF Administrative distance\n")
 5226. {
 5227. struct ospf *ospf = vty->index;
 5228. ospf->distance_all = atoi (argv[0]);
 5229. return CMD_SUCCESS;
 5230. }
 5231. DEFUN (no_ospf_distance,
 5232. no_ospf_distance_cmd,
 5233. "no distance <1-255>",
 5234. NO_STR
 5235. "Define an administrative distance\n"
 5236. "OSPF Administrative distance\n")
 5237. {
 5238. struct ospf *ospf = vty->index;
 5239. ospf->distance_all = 0;
 5240. return CMD_SUCCESS;
 5241. }
 5242. DEFUN (no_ospf_distance_ospf,
 5243. no_ospf_distance_ospf_cmd,
 5244. "no distance ospf",
 5245. NO_STR
 5246. "Define an administrative distance\n"
 5247. "OSPF Administrative distance\n"
 5248. "OSPF Distance\n")
 5249. {
 5250. struct ospf *ospf = vty->index;
 5251. ospf->distance_intra = 0;
 5252. ospf->distance_inter = 0;
 5253. ospf->distance_external = 0;
 5254. return CMD_SUCCESS;
 5255. }
 5256. DEFUN (ospf_distance_ospf_intra,
 5257. ospf_distance_ospf_intra_cmd,
 5258. "distance ospf intra-area <1-255>",
 5259. "Define an administrative distance\n"
 5260. "OSPF Administrative distance\n"
 5261. "Intra-area routes\n"
 5262. "Distance for intra-area routes\n")
 5263. {
 5264. struct ospf *ospf = vty->index;
 5265. ospf->distance_intra = atoi (argv[0]);
 5266. return CMD_SUCCESS;
 5267. }
 5268. DEFUN (ospf_distance_ospf_intra_inter,
 5269. ospf_distance_ospf_intra_inter_cmd,
 5270. "distance ospf intra-area <1-255> inter-area <1-255>",
 5271. "Define an administrative distance\n"
 5272. "OSPF Administrative distance\n"
 5273. "Intra-area routes\n"
 5274. "Distance for intra-area routes\n"
 5275. "Inter-area routes\n"
 5276. "Distance for inter-area routes\n")
 5277. {
 5278. struct ospf *ospf = vty->index;
 5279. ospf->distance_intra = atoi (argv[0]);
 5280. ospf->distance_inter = atoi (argv[1]);
 5281. return CMD_SUCCESS;
 5282. }
 5283. DEFUN (ospf_distance_ospf_intra_external,
 5284. ospf_distance_ospf_intra_external_cmd,
 5285. "distance ospf intra-area <1-255> external <1-255>",
 5286. "Define an administrative distance\n"
 5287. "OSPF Administrative distance\n"
 5288. "Intra-area routes\n"
 5289. "Distance for intra-area routes\n"
 5290. "External routes\n"
 5291. "Distance for external routes\n")
 5292. {
 5293. struct ospf *ospf = vty->index;
 5294. ospf->distance_intra = atoi (argv[0]);
 5295. ospf->distance_external = atoi (argv[1]);
 5296. return CMD_SUCCESS;
 5297. }
 5298. DEFUN (ospf_distance_ospf_intra_inter_external,
 5299. ospf_distance_ospf_intra_inter_external_cmd,
 5300. "distance ospf intra-area <1-255> inter-area <1-255> external <1-255>",
 5301. "Define an administrative distance\n"
 5302. "OSPF Administrative distance\n"
 5303. "Intra-area routes\n"
 5304. "Distance for intra-area routes\n"
 5305. "Inter-area routes\n"
 5306. "Distance for inter-area routes\n"
 5307. "External routes\n"
 5308. "Distance for external routes\n")
 5309. {
 5310. struct ospf *ospf = vty->index;
 5311. ospf->distance_intra = atoi (argv[0]);
 5312. ospf->distance_inter = atoi (argv[1]);
 5313. ospf->distance_external = atoi (argv[2]);
 5314. return CMD_SUCCESS;
 5315. }
 5316. DEFUN (ospf_distance_ospf_intra_external_inter,
 5317. ospf_distance_ospf_intra_external_inter_cmd,
 5318. "distance ospf intra-area <1-255> external <1-255> inter-area <1-255>",
 5319. "Define an administrative distance\n"
 5320. "OSPF Administrative distance\n"
 5321. "Intra-area routes\n"
 5322. "Distance for intra-area routes\n"
 5323. "External routes\n"
 5324. "Distance for external routes\n"
 5325. "Inter-area routes\n"
 5326. "Distance for inter-area routes\n")
 5327. {
 5328. struct ospf *ospf = vty->index;
 5329. ospf->distance_intra = atoi (argv[0]);
 5330. ospf->distance_external = atoi (argv[1]);
 5331. ospf->distance_inter = atoi (argv[2]);
 5332. return CMD_SUCCESS;
 5333. }
 5334. DEFUN (ospf_distance_ospf_inter,
 5335. ospf_distance_ospf_inter_cmd,
 5336. "distance ospf inter-area <1-255>",
 5337. "Define an administrative distance\n"
 5338. "OSPF Administrative distance\n"
 5339. "Inter-area routes\n"
 5340. "Distance for inter-area routes\n")
 5341. {
 5342. struct ospf *ospf = vty->index;
 5343. ospf->distance_inter = atoi (argv[0]);
 5344. return CMD_SUCCESS;
 5345. }
 5346. DEFUN (ospf_distance_ospf_inter_intra,
 5347. ospf_distance_ospf_inter_intra_cmd,
 5348. "distance ospf inter-area <1-255> intra-area <1-255>",
 5349. "Define an administrative distance\n"
 5350. "OSPF Administrative distance\n"
 5351. "Inter-area routes\n"
 5352. "Distance for inter-area routes\n"
 5353. "Intra-area routes\n"
 5354. "Distance for intra-area routes\n")
 5355. {
 5356. struct ospf *ospf = vty->index;
 5357. ospf->distance_inter = atoi (argv[0]);
 5358. ospf->distance_intra = atoi (argv[1]);
 5359. return CMD_SUCCESS;
 5360. }
 5361. DEFUN (ospf_distance_ospf_inter_external,
 5362. ospf_distance_ospf_inter_external_cmd,
 5363. "distance ospf inter-area <1-255> external <1-255>",
 5364. "Define an administrative distance\n"
 5365. "OSPF Administrative distance\n"
 5366. "Inter-area routes\n"
 5367. "Distance for inter-area routes\n"
 5368. "External routes\n"
 5369. "Distance for external routes\n")
 5370. {
 5371. struct ospf *ospf = vty->index;
 5372. ospf->distance_inter = atoi (argv[0]);
 5373. ospf->distance_external = atoi (argv[1]);
 5374. return CMD_SUCCESS;
 5375. }
 5376. DEFUN (ospf_distance_ospf_inter_intra_external,
 5377. ospf_distance_ospf_inter_intra_external_cmd,
 5378. "distance ospf inter-area <1-255> intra-area <1-255> external <1-255>",
 5379. "Define an administrative distance\n"
 5380. "OSPF Administrative distance\n"
 5381. "Inter-area routes\n"
 5382. "Distance for inter-area routes\n"
 5383. "Intra-area routes\n"
 5384. "Distance for intra-area routes\n"
 5385. "External routes\n"
 5386. "Distance for external routes\n")
 5387. {
 5388. struct ospf *ospf = vty->index;
 5389. ospf->distance_inter = atoi (argv[0]);
 5390. ospf->distance_intra = atoi (argv[1]);
 5391. ospf->distance_external = atoi (argv[2]);
 5392. return CMD_SUCCESS;
 5393. }
 5394. DEFUN (ospf_distance_ospf_inter_external_intra,
 5395. ospf_distance_ospf_inter_external_intra_cmd,
 5396. "distance ospf inter-area <1-255> external <1-255> intra-area <1-255>",
 5397. "Define an administrative distance\n"
 5398. "OSPF Administrative distance\n"
 5399. "Inter-area routes\n"
 5400. "Distance for inter-area routes\n"
 5401. "External routes\n"
 5402. "Distance for external routes\n"
 5403. "Intra-area routes\n"
 5404. "Distance for intra-area routes\n")
 5405. {
 5406. struct ospf *ospf = vty->index;
 5407. ospf->distance_inter = atoi (argv[0]);
 5408. ospf->distance_external = atoi (argv[1]);
 5409. ospf->distance_intra = atoi (argv[2]);
 5410. return CMD_SUCCESS;
 5411. }
 5412. DEFUN (ospf_distance_ospf_external,
 5413. ospf_distance_ospf_external_cmd,
 5414. "distance ospf external <1-255>",
 5415. "Define an administrative distance\n"
 5416. "OSPF Administrative distance\n"
 5417. "External routes\n"
 5418. "Distance for external routes\n")
 5419. {
 5420. struct ospf *ospf = vty->index;
 5421. ospf->distance_external = atoi (argv[0]);
 5422. return CMD_SUCCESS;
 5423. }
 5424. DEFUN (ospf_distance_ospf_external_intra,
 5425. ospf_distance_ospf_external_intra_cmd,
 5426. "distance ospf external <1-255> intra-area <1-255>",
 5427. "Define an administrative distance\n"
 5428. "OSPF Administrative distance\n"
 5429. "External routes\n"
 5430. "Distance for external routes\n"
 5431. "Intra-area routes\n"
 5432. "Distance for intra-area routes\n")
 5433. {
 5434. struct ospf *ospf = vty->index;
 5435. ospf->distance_external = atoi (argv[0]);
 5436. ospf->distance_intra = atoi (argv[1]);
 5437. return CMD_SUCCESS;
 5438. }
 5439. DEFUN (ospf_distance_ospf_external_inter,
 5440. ospf_distance_ospf_external_inter_cmd,
 5441. "distance ospf external <1-255> inter-area <1-255>",
 5442. "Define an administrative distance\n"
 5443. "OSPF Administrative distance\n"
 5444. "External routes\n"
 5445. "Distance for external routes\n"
 5446. "Inter-area routes\n"
 5447. "Distance for inter-area routes\n")
 5448. {
 5449. struct ospf *ospf = vty->index;
 5450. ospf->distance_external = atoi (argv[0]);
 5451. ospf->distance_inter = atoi (argv[1]);
 5452. return CMD_SUCCESS;
 5453. }
 5454. DEFUN (ospf_distance_ospf_external_intra_inter,
 5455. ospf_distance_ospf_external_intra_inter_cmd,
 5456. "distance ospf external <1-255> intra-area <1-255> inter-area <1-255>",
 5457. "Define an administrative distance\n"
 5458. "OSPF Administrative distance\n"
 5459. "External routes\n"
 5460. "Distance for external routes\n"
 5461. "Intra-area routes\n"
 5462. "Distance for intra-area routes\n"
 5463. "Inter-area routes\n"
 5464. "Distance for inter-area routes\n")
 5465. {
 5466. struct ospf *ospf = vty->index;
 5467. ospf->distance_external = atoi (argv[0]);
 5468. ospf->distance_intra = atoi (argv[1]);
 5469. ospf->distance_inter = atoi (argv[2]);
 5470. return CMD_SUCCESS;
 5471. }
 5472. DEFUN (ospf_distance_ospf_external_inter_intra,
 5473. ospf_distance_ospf_external_inter_intra_cmd,
 5474. "distance ospf external <1-255> inter-area <1-255> intra-area <1-255>",
 5475. "Define an administrative distance\n"
 5476. "OSPF Administrative distance\n"
 5477. "External routes\n"
 5478. "Distance for external routes\n"
 5479. "Inter-area routes\n"
 5480. "Distance for inter-area routes\n"
 5481. "Intra-area routes\n"
 5482. "Distance for intra-area routes\n")
 5483. {
 5484. struct ospf *ospf = vty->index;
 5485. ospf->distance_external = atoi (argv[0]);
 5486. ospf->distance_inter = atoi (argv[1]);
 5487. ospf->distance_intra = atoi (argv[2]);
 5488. return CMD_SUCCESS;
 5489. }
 5490. DEFUN (ospf_distance_source,
 5491. ospf_distance_source_cmd,
 5492. "distance <1-255> A.B.C.D/M",
 5493. "Administrative distance\n"
 5494. "Distance value\n"
 5495. "IP source prefix\n")
 5496. {
 5497. struct ospf *ospf = vty->index;
 5498. ospf_distance_set (vty, ospf, argv[0], argv[1], NULL);
 5499. return CMD_SUCCESS;
 5500. }
 5501. DEFUN (no_ospf_distance_source,
 5502. no_ospf_distance_source_cmd,
 5503. "no distance <1-255> A.B.C.D/M",
 5504. NO_STR
 5505. "Administrative distance\n"
 5506. "Distance value\n"
 5507. "IP source prefix\n")
 5508. {
 5509. struct ospf *ospf = vty->index;
 5510. ospf_distance_unset (vty, ospf, argv[0], argv[1], NULL);
 5511. return CMD_SUCCESS;
 5512. }
 5513. DEFUN (ospf_distance_source_access_list,
 5514. ospf_distance_source_access_list_cmd,
 5515. "distance <1-255> A.B.C.D/M WORD",
 5516. "Administrative distance\n"
 5517. "Distance value\n"
 5518. "IP source prefix\n"
 5519. "Access list name\n")
 5520. {
 5521. struct ospf *ospf = vty->index;
 5522. ospf_distance_set (vty, ospf, argv[0], argv[1], argv[2]);
 5523. return CMD_SUCCESS;
 5524. }
 5525. DEFUN (no_ospf_distance_source_access_list,
 5526. no_ospf_distance_source_access_list_cmd,
 5527. "no distance <1-255> A.B.C.D/M WORD",
 5528. NO_STR
 5529. "Administrative distance\n"
 5530. "Distance value\n"
 5531. "IP source prefix\n"
 5532. "Access list name\n")
 5533. {
 5534. struct ospf *ospf = vty->index;
 5535. ospf_distance_unset (vty, ospf, argv[0], argv[1], argv[2]);
 5536. return CMD_SUCCESS;
 5537. }
 5538. DEFUN (ip_ospf_mtu_ignore,
 5539. ip_ospf_mtu_ignore_addr_cmd,
 5540. "ip ospf mtu-ignore A.B.C.D",
 5541. "IP Information\n"
 5542. "OSPF interface commands\n"
 5543. "Disable mtu mismatch detection\n"
 5544. "Address of interface")
 5545. {
 5546. struct interface *ifp = vty->index;
 5547. struct in_addr addr;
 5548. int ret;
 5549. struct ospf_if_params *params;
 5550. params = IF_DEF_PARAMS (ifp);
 5551. if (argc == 1)
 5552. {
 5553. ret = inet_aton(argv[0], &addr);
 5554. if (!ret)
 5555. {
 5556. vty_out (vty, "Please specify interface address by A.B.C.D%s",
 5557. VTY_NEWLINE);
 5558. return CMD_WARNING;
 5559. }
 5560. params = ospf_get_if_params (ifp, addr);
 5561. ospf_if_update_params (ifp, addr);
 5562. }
 5563. params->mtu_ignore = 1;
 5564. if (params->mtu_ignore != OSPF_MTU_IGNORE_DEFAULT)
 5565. SET_IF_PARAM (params, mtu_ignore);
 5566. else
 5567. {
 5568. UNSET_IF_PARAM (params, mtu_ignore);
 5569. if (params != IF_DEF_PARAMS (ifp))
 5570. {
 5571. ospf_free_if_params (ifp, addr);
 5572. ospf_if_update_params (ifp, addr);
 5573. }
 5574. }
 5575. return CMD_SUCCESS;
 5576. }
 5577. ALIAS (ip_ospf_mtu_ignore,
 5578. ip_ospf_mtu_ignore_cmd,
 5579. "ip ospf mtu-ignore",
 5580. "IP Information\n"
 5581. "OSPF interface commands\n"
 5582. "Disable mtu mismatch detection\n")
 5583. DEFUN (no_ip_ospf_mtu_ignore,
 5584. no_ip_ospf_mtu_ignore_addr_cmd,
 5585. "no ip ospf mtu-ignore A.B.C.D",
 5586. "IP Information\n"
 5587. "OSPF interface commands\n"
 5588. "Disable mtu mismatch detection\n"
 5589. "Address of interface")
 5590. {
 5591. struct interface *ifp = vty->index;
 5592. struct in_addr addr;
 5593. int ret;
 5594. struct ospf_if_params *params;
 5595. params = IF_DEF_PARAMS (ifp);
 5596. if (argc == 1)
 5597. {
 5598. ret = inet_aton(argv[0], &addr);
 5599. if (!ret)
 5600. {
 5601. vty_out (vty, "Please specify interface address by A.B.C.D%s",
 5602. VTY_NEWLINE);
 5603. return CMD_WARNING;
 5604. }
 5605. params = ospf_get_if_params (ifp, addr);
 5606. ospf_if_update_params (ifp, addr);
 5607. }
 5608. params->mtu_ignore = 0;
 5609. if (params->mtu_ignore != OSPF_MTU_IGNORE_DEFAULT)
 5610. SET_IF_PARAM (params, mtu_ignore);
 5611. else
 5612. {
 5613. UNSET_IF_PARAM (params, mtu_ignore);
 5614. if (params != IF_DEF_PARAMS (ifp))
 5615. {
 5616. ospf_free_if_params (ifp, addr);
 5617. ospf_if_update_params (ifp, addr);
 5618. }
 5619. }
 5620. return CMD_SUCCESS;
 5621. }
 5622. ALIAS (no_ip_ospf_mtu_ignore,
 5623. no_ip_ospf_mtu_ignore_cmd,
 5624. "no ip ospf mtu-ignore",
 5625. "IP Information\n"
 5626. "OSPF interface commands\n"
 5627. "Disable mtu mismatch detection\n")
 5628. static void
 5629. show_ip_ospf_route_network (struct vty *vty, struct route_table *rt)
 5630. {
 5631. struct route_node *rn;
 5632. struct ospf_route *or;
 5633. struct listnode *pnode, *pnnode;
 5634. struct ospf_path *path;
 5635. vty_out (vty, "============ OSPF network routing table ============%s",
 5636. VTY_NEWLINE);
 5637. for (rn = route_top (rt); rn; rn = route_next (rn))
 5638. if ((or = rn->info) != NULL)
 5639. {
 5640. char buf1[19];
 5641. snprintf (buf1, 19, "%s/%d",
 5642. inet_ntoa (rn->p.u.prefix4), rn->p.prefixlen);
 5643. switch (or->path_type)
 5644. {
 5645. case OSPF_PATH_INTER_AREA:
 5646. if (or->type == OSPF_DESTINATION_NETWORK)
 5647. vty_out (vty, "N IA %-18s [%d] area: %s%s", buf1, or->cost,
 5648. inet_ntoa (or->u.std.area_id), VTY_NEWLINE);
 5649. else if (or->type == OSPF_DESTINATION_DISCARD)
 5650. vty_out (vty, "D IA %-18s Discard entry%s", buf1, VTY_NEWLINE);
 5651. break;
 5652. case OSPF_PATH_INTRA_AREA:
 5653. vty_out (vty, "N %-18s [%d] area: %s%s", buf1, or->cost,
 5654. inet_ntoa (or->u.std.area_id), VTY_NEWLINE);
 5655. break;
 5656. default:
 5657. break;
 5658. }
 5659. if (or->type == OSPF_DESTINATION_NETWORK)
 5660. for (ALL_LIST_ELEMENTS (or->paths, pnode, pnnode, path))
 5661. {
 5662. if (path->oi != NULL && ospf_if_exists(path->oi))
 5663. {
 5664. if (path->nexthop.s_addr == 0)
 5665. vty_out (vty, "%24s directly attached to %s%s",
 5666. "", path->oi->ifp->name, VTY_NEWLINE);
 5667. else
 5668. vty_out (vty, "%24s via %s, %s%s", "",
 5669. inet_ntoa (path->nexthop), path->oi->ifp->name,
 5670. VTY_NEWLINE);
 5671. }
 5672. }
 5673. }
 5674. vty_out (vty, "%s", VTY_NEWLINE);
 5675. }
 5676. static void
 5677. show_ip_ospf_route_router (struct vty *vty, struct route_table *rtrs)
 5678. {
 5679. struct route_node *rn;
 5680. struct ospf_route *or;
 5681. struct listnode *pnode;
 5682. struct listnode *node;
 5683. struct ospf_path *path;
 5684. vty_out (vty, "============ OSPF router routing table =============%s",
 5685. VTY_NEWLINE);
 5686. for (rn = route_top (rtrs); rn; rn = route_next (rn))
 5687. if (rn->info)
 5688. {
 5689. int flag = 0;
 5690. vty_out (vty, "R %-15s ", inet_ntoa (rn->p.u.prefix4));
 5691. for (ALL_LIST_ELEMENTS_RO ((struct list *)rn->info, node, or))
 5692. {
 5693. if (flag++)
 5694. vty_out (vty, "%24s", "");
 5695. /* Show path. */
 5696. vty_out (vty, "%s [%d] area: %s",
 5697. (or->path_type == OSPF_PATH_INTER_AREA ? "IA" : " "),
 5698. or->cost, inet_ntoa (or->u.std.area_id));
 5699. /* Show flags. */
 5700. vty_out (vty, "%s%s%s",
 5701. (or->u.std.flags & ROUTER_LSA_BORDER ? ", ABR" : ""),
 5702. (or->u.std.flags & ROUTER_LSA_EXTERNAL ? ", ASBR" : ""),
 5703. VTY_NEWLINE);
 5704. for (ALL_LIST_ELEMENTS_RO (or->paths, pnode, path))
 5705. {
 5706. if (path->oi != NULL && ospf_if_exists(path->oi))
 5707. {
 5708. if (path->nexthop.s_addr == 0)
 5709. vty_out (vty, "%24s directly attached to %s%s",
 5710. "", path->oi->ifp->name, VTY_NEWLINE);
 5711. else
 5712. vty_out (vty, "%24s via %s, %s%s", "",
 5713. inet_ntoa (path->nexthop),
 5714. path->oi->ifp->name, VTY_NEWLINE);
 5715. }
 5716. }
 5717. }
 5718. }
 5719. vty_out (vty, "%s", VTY_NEWLINE);
 5720. }
 5721. static void
 5722. show_ip_ospf_route_external (struct vty *vty, struct route_table *rt)
 5723. {
 5724. struct route_node *rn;
 5725. struct ospf_route *er;
 5726. struct listnode *pnode, *pnnode;
 5727. struct ospf_path *path;
 5728. vty_out (vty, "============ OSPF external routing table ===========%s",
 5729. VTY_NEWLINE);
 5730. for (rn = route_top (rt); rn; rn = route_next (rn))
 5731. if ((er = rn->info) != NULL)
 5732. {
 5733. char buf1[19];
 5734. snprintf (buf1, 19, "%s/%d",
 5735. inet_ntoa (rn->p.u.prefix4), rn->p.prefixlen);
 5736. switch (er->path_type)
 5737. {
 5738. case OSPF_PATH_TYPE1_EXTERNAL:
 5739. vty_out (vty, "N E1 %-18s [%d] tag: %u%s", buf1,
 5740. er->cost, er->u.ext.tag, VTY_NEWLINE);
 5741. break;
 5742. case OSPF_PATH_TYPE2_EXTERNAL:
 5743. vty_out (vty, "N E2 %-18s [%d/%d] tag: %u%s", buf1, er->cost,
 5744. er->u.ext.type2_cost, er->u.ext.tag, VTY_NEWLINE);
 5745. break;
 5746. }
 5747. for (ALL_LIST_ELEMENTS (er->paths, pnode, pnnode, path))
 5748. {
 5749. if (path->oi != NULL && ospf_if_exists(path->oi))
 5750. {
 5751. if (path->nexthop.s_addr == 0)
 5752. vty_out (vty, "%24s directly attached to %s%s",
 5753. "", path->oi->ifp->name, VTY_NEWLINE);
 5754. else
 5755. vty_out (vty, "%24s via %s, %s%s", "",
 5756. inet_ntoa (path->nexthop), path->oi->ifp->name,
 5757. VTY_NEWLINE);
 5758. }
 5759. }
 5760. }
 5761. vty_out (vty, "%s", VTY_NEWLINE);
 5762. }
 5763. DEFUN (show_ip_ospf_border_routers,
 5764. show_ip_ospf_border_routers_cmd,
 5765. "show ip ospf border-routers",
 5766. SHOW_STR
 5767. IP_STR
 5768. "show all the ABR's and ASBR's\n"
 5769. "for this area\n")
 5770. {
 5771. struct ospf *ospf;
 5772. ospf = ospf_lookup ();
 5773. if (ospf == NULL)
 5774. {
 5775. vty_out (vty, "OSPF is not enabled%s", VTY_NEWLINE);
 5776. return CMD_SUCCESS;
 5777. }
 5778. if (ospf->new_table == NULL)
 5779. {
 5780. vty_out (vty, "No OSPF routing information exist%s", VTY_NEWLINE);
 5781. return CMD_SUCCESS;
 5782. }
 5783. /* Show Network routes.
 5784. show_ip_ospf_route_network (vty, ospf->new_table); */
 5785. /* Show Router routes. */
 5786. show_ip_ospf_route_router (vty, ospf->new_rtrs);
 5787. return CMD_SUCCESS;
 5788. }
 5789. DEFUN (show_ip_ospf_route,
 5790. show_ip_ospf_route_cmd,
 5791. "show ip ospf route",
 5792. SHOW_STR
 5793. IP_STR
 5794. "OSPF information\n"
 5795. "OSPF routing table\n")
 5796. {
 5797. struct ospf *ospf;
 5798. ospf = ospf_lookup ();
 5799. if (ospf == NULL)
 5800. {
 5801. vty_out (vty, "OSPF is not enabled%s", VTY_NEWLINE);
 5802. return CMD_SUCCESS;
 5803. }
 5804. if (ospf->new_table == NULL)
 5805. {
 5806. vty_out (vty, "No OSPF routing information exist%s", VTY_NEWLINE);
 5807. return CMD_SUCCESS;
 5808. }
 5809. /* Show Network routes. */
 5810. show_ip_ospf_route_network (vty, ospf->new_table);
 5811. /* Show Router routes. */
 5812. show_ip_ospf_route_router (vty, ospf->new_rtrs);
 5813. /* Show AS External routes. */
 5814. show_ip_ospf_route_external (vty, ospf->old_external_route);
 5815. return CMD_SUCCESS;
 5816. }
 5817. const char *ospf_abr_type_str[] =
 5818. {
 5819. "unknown",
 5820. "standard",
 5821. "ibm",
 5822. "cisco",
 5823. "shortcut"
 5824. };
 5825. const char *ospf_shortcut_mode_str[] =
 5826. {
 5827. "default",
 5828. "enable",
 5829. "disable"
 5830. };
 5831. static void
 5832. area_id2str (char *buf, int length, struct ospf_area *area)
 5833. {
 5834. memset (buf, 0, length);
 5835. if (area->format == OSPF_AREA_ID_FORMAT_ADDRESS)
 5836. strncpy (buf, inet_ntoa (area->area_id), length);
 5837. else
 5838. sprintf (buf, "%lu", (unsigned long) ntohl (area->area_id.s_addr));
 5839. }
 5840. const char *ospf_int_type_str[] =
 5841. {
 5842. "unknown", /* should never be used. */
 5843. "point-to-point",
 5844. "broadcast",
 5845. "non-broadcast",
 5846. "point-to-multipoint",
 5847. "virtual-link", /* should never be used. */
 5848. "loopback"
 5849. };
 5850. /* Configuration write function for ospfd. */
 5851. static int
 5852. config_write_interface (struct vty *vty)
 5853. {
 5854. struct listnode *n1, *n2;
 5855. struct interface *ifp;
 5856. struct crypt_key *ck;
 5857. int write = 0;
 5858. struct route_node *rn = NULL;
 5859. struct ospf_if_params *params;
 5860. for (ALL_LIST_ELEMENTS_RO (iflist, n1, ifp))
 5861. {
 5862. if (memcmp (ifp->name, "VLINK", 5) == 0)
 5863. continue;
 5864. vty_out (vty, "!%s", VTY_NEWLINE);
 5865. vty_out (vty, "interface %s%s", ifp->name,
 5866. VTY_NEWLINE);
 5867. if (ifp->desc)
 5868. vty_out (vty, " description %s%s", ifp->desc,
 5869. VTY_NEWLINE);
 5870. write++;
 5871. params = IF_DEF_PARAMS (ifp);
 5872. do {
 5873. /* Interface Network print. */
 5874. if (OSPF_IF_PARAM_CONFIGURED (params, type) &&
 5875. params->type != OSPF_IFTYPE_LOOPBACK)
 5876. {
 5877. if (params->type != ospf_default_iftype(ifp))
 5878. {
 5879. vty_out (vty, " ip ospf network %s",
 5880. ospf_int_type_str[params->type]);
 5881. if (params != IF_DEF_PARAMS (ifp))
 5882. vty_out (vty, " %s", inet_ntoa (rn->p.u.prefix4));
 5883. vty_out (vty, "%s", VTY_NEWLINE);
 5884. }
 5885. }
 5886. /* OSPF interface authentication print */
 5887. if (OSPF_IF_PARAM_CONFIGURED (params, auth_type) &&
 5888. params->auth_type != OSPF_AUTH_NOTSET)
 5889. {
 5890. const char *auth_str;
 5891. /* Translation tables are not that much help here due to syntax
 5892. of the simple option */
 5893. switch (params->auth_type)
 5894. {
 5895. case OSPF_AUTH_NULL:
 5896. auth_str = " null";
 5897. break;
 5898. case OSPF_AUTH_SIMPLE:
 5899. auth_str = "";
 5900. break;
 5901. case OSPF_AUTH_CRYPTOGRAPHIC:
 5902. auth_str = " message-digest";
 5903. break;
 5904. default:
 5905. auth_str = "";
 5906. break;
 5907. }
 5908. vty_out (vty, " ip ospf authentication%s", auth_str);
 5909. if (params != IF_DEF_PARAMS (ifp))
 5910. vty_out (vty, " %s", inet_ntoa (rn->p.u.prefix4));
 5911. vty_out (vty, "%s", VTY_NEWLINE);
 5912. }
 5913. /* Simple Authentication Password print. */
 5914. if (OSPF_IF_PARAM_CONFIGURED (params, auth_simple) &&
 5915. params->auth_simple[0] != '\0')
 5916. {
 5917. vty_out (vty, " ip ospf authentication-key %s",
 5918. params->auth_simple);
 5919. if (params != IF_DEF_PARAMS (ifp))
 5920. vty_out (vty, " %s", inet_ntoa (rn->p.u.prefix4));
 5921. vty_out (vty, "%s", VTY_NEWLINE);
 5922. }
 5923. /* Cryptographic Authentication Key print. */
 5924. for (ALL_LIST_ELEMENTS_RO (params->auth_crypt, n2, ck))
 5925. {
 5926. vty_out (vty, " ip ospf message-digest-key %d md5 %s",
 5927. ck->key_id, ck->auth_key);
 5928. if (params != IF_DEF_PARAMS (ifp))
 5929. vty_out (vty, " %s", inet_ntoa (rn->p.u.prefix4));
 5930. vty_out (vty, "%s", VTY_NEWLINE);
 5931. }
 5932. /* Interface Output Cost print. */
 5933. if (OSPF_IF_PARAM_CONFIGURED (params, output_cost_cmd))
 5934. {
 5935. vty_out (vty, " ip ospf cost %u", params->output_cost_cmd);
 5936. if (params != IF_DEF_PARAMS (ifp))
 5937. vty_out (vty, " %s", inet_ntoa (rn->p.u.prefix4));
 5938. vty_out (vty, "%s", VTY_NEWLINE);
 5939. }
 5940. /* Hello Interval print. */
 5941. if (OSPF_IF_PARAM_CONFIGURED (params, v_hello) &&
 5942. params->v_hello != OSPF_HELLO_INTERVAL_DEFAULT)
 5943. {
 5944. vty_out (vty, " ip ospf hello-interval %u", params->v_hello);
 5945. if (params != IF_DEF_PARAMS (ifp))
 5946. vty_out (vty, " %s", inet_ntoa (rn->p.u.prefix4));
 5947. vty_out (vty, "%s", VTY_NEWLINE);
 5948. }
 5949. /* Router Dead Interval print. */
 5950. if (OSPF_IF_PARAM_CONFIGURED (params, v_wait) &&
 5951. params->v_wait != OSPF_ROUTER_DEAD_INTERVAL_DEFAULT)
 5952. {
 5953. vty_out (vty, " ip ospf dead-interval %u", params->v_wait);
 5954. if (params != IF_DEF_PARAMS (ifp))
 5955. vty_out (vty, " %s", inet_ntoa (rn->p.u.prefix4));
 5956. vty_out (vty, "%s", VTY_NEWLINE);
 5957. }
 5958. /* Router Priority print. */
 5959. if (OSPF_IF_PARAM_CONFIGURED (params, priority) &&
 5960. params->priority != OSPF_ROUTER_PRIORITY_DEFAULT)
 5961. {
 5962. vty_out (vty, " ip ospf priority %u", params->priority);
 5963. if (params != IF_DEF_PARAMS (ifp))
 5964. vty_out (vty, " %s", inet_ntoa (rn->p.u.prefix4));
 5965. vty_out (vty, "%s", VTY_NEWLINE);
 5966. }
 5967. /* Retransmit Interval print. */
 5968. if (OSPF_IF_PARAM_CONFIGURED (params, retransmit_interval) &&
 5969. params->retransmit_interval != OSPF_RETRANSMIT_INTERVAL_DEFAULT)
 5970. {
 5971. vty_out (vty, " ip ospf retransmit-interval %u",
 5972. params->retransmit_interval);
 5973. if (params != IF_DEF_PARAMS (ifp))
 5974. vty_out (vty, " %s", inet_ntoa (rn->p.u.prefix4));
 5975. vty_out (vty, "%s", VTY_NEWLINE);
 5976. }
 5977. /* Transmit Delay print. */
 5978. if (OSPF_IF_PARAM_CONFIGURED (params, transmit_delay) &&
 5979. params->transmit_delay != OSPF_TRANSMIT_DELAY_DEFAULT)
 5980. {
 5981. vty_out (vty, " ip ospf transmit-delay %u", params->transmit_delay);
 5982. if (params != IF_DEF_PARAMS (ifp))
 5983. vty_out (vty, " %s", inet_ntoa (rn->p.u.prefix4));
 5984. vty_out (vty, "%s", VTY_NEWLINE);
 5985. }
 5986. /* MTU ignore print. */
 5987. if (OSPF_IF_PARAM_CONFIGURED (params, mtu_ignore) &&
 5988. params->mtu_ignore != OSPF_MTU_IGNORE_DEFAULT)
 5989. {
 5990. if (params->mtu_ignore == 0)
 5991. vty_out (vty, " no ip ospf mtu-ignore");
 5992. else
 5993. vty_out (vty, " ip ospf mtu-ignore");
 5994. if (params != IF_DEF_PARAMS (ifp))
 5995. vty_out (vty, " %s", inet_ntoa (rn->p.u.prefix4));
 5996. vty_out (vty, "%s", VTY_NEWLINE);
 5997. }
 5998. while (1)
 5999. {
 6000. if (rn == NULL)
 6001. rn = route_top (IF_OIFS_PARAMS (ifp));
 6002. else
 6003. rn = route_next (rn);
 6004. if (rn == NULL)
 6005. break;
 6006. params = rn->info;
 6007. if (params != NULL)
 6008. break;
 6009. }
 6010. } while (rn);
 6011. #ifdef HAVE_OPAQUE_LSA
 6012. ospf_opaque_config_write_if (vty, ifp);
 6013. #endif /* HAVE_OPAQUE_LSA */
 6014. }
 6015. return write;
 6016. }
 6017. static int
 6018. config_write_network_area (struct vty *vty, struct ospf *ospf)
 6019. {
 6020. struct route_node *rn;
 6021. u_char buf[INET_ADDRSTRLEN];
 6022. /* `network area' print. */
 6023. for (rn = route_top (ospf->networks); rn; rn = route_next (rn))
 6024. if (rn->info)
 6025. {
 6026. struct ospf_network *n = rn->info;
 6027. memset (buf, 0, INET_ADDRSTRLEN);
 6028. /* Create Area ID string by specified Area ID format. */
 6029. if (n->format == OSPF_AREA_ID_FORMAT_ADDRESS)
 6030. strncpy ((char *) buf, inet_ntoa (n->area_id), INET_ADDRSTRLEN);
 6031. else
 6032. sprintf ((char *) buf, "%lu",
 6033. (unsigned long int) ntohl (n->area_id.s_addr));
 6034. /* Network print. */
 6035. vty_out (vty, " network %s/%d area %s%s",
 6036. inet_ntoa (rn->p.u.prefix4), rn->p.prefixlen,
 6037. buf, VTY_NEWLINE);
 6038. }
 6039. return 0;
 6040. }
 6041. static int
 6042. config_write_ospf_area (struct vty *vty, struct ospf *ospf)
 6043. {
 6044. struct listnode *node;
 6045. struct ospf_area *area;
 6046. u_char buf[INET_ADDRSTRLEN];
 6047. /* Area configuration print. */
 6048. for (ALL_LIST_ELEMENTS_RO (ospf->areas, node, area))
 6049. {
 6050. struct route_node *rn1;
 6051. area_id2str ((char *) buf, INET_ADDRSTRLEN, area);
 6052. if (area->auth_type != OSPF_AUTH_NULL)
 6053. {
 6054. if (area->auth_type == OSPF_AUTH_SIMPLE)
 6055. vty_out (vty, " area %s authentication%s", buf, VTY_NEWLINE);
 6056. else
 6057. vty_out (vty, " area %s authentication message-digest%s",
 6058. buf, VTY_NEWLINE);
 6059. }
 6060. if (area->shortcut_configured != OSPF_SHORTCUT_DEFAULT)
 6061. vty_out (vty, " area %s shortcut %s%s", buf,
 6062. ospf_shortcut_mode_str[area->shortcut_configured],
 6063. VTY_NEWLINE);
 6064. if ((area->external_routing == OSPF_AREA_STUB)
 6065. || (area->external_routing == OSPF_AREA_NSSA)
 6066. )
 6067. {
 6068. if (area->external_routing == OSPF_AREA_STUB)
 6069. vty_out (vty, " area %s stub", buf);
 6070. else if (area->external_routing == OSPF_AREA_NSSA)
 6071. {
 6072. vty_out (vty, " area %s nssa", buf);
 6073. switch (area->NSSATranslatorRole)
 6074. {
 6075. case OSPF_NSSA_ROLE_NEVER:
 6076. vty_out (vty, " translate-never");
 6077. break;
 6078. case OSPF_NSSA_ROLE_ALWAYS:
 6079. vty_out (vty, " translate-always");
 6080. break;
 6081. case OSPF_NSSA_ROLE_CANDIDATE:
 6082. default:
 6083. vty_out (vty, " translate-candidate");
 6084. }
 6085. }
 6086. if (area->no_summary)
 6087. vty_out (vty, " no-summary");
 6088. vty_out (vty, "%s", VTY_NEWLINE);
 6089. if (area->default_cost != 1)
 6090. vty_out (vty, " area %s default-cost %d%s", buf,
 6091. area->default_cost, VTY_NEWLINE);
 6092. }
 6093. for (rn1 = route_top (area->ranges); rn1; rn1 = route_next (rn1))
 6094. if (rn1->info)
 6095. {
 6096. struct ospf_area_range *range = rn1->info;
 6097. vty_out (vty, " area %s range %s/%d", buf,
 6098. inet_ntoa (rn1->p.u.prefix4), rn1->p.prefixlen);
 6099. if (range->cost_config != OSPF_AREA_RANGE_COST_UNSPEC)
 6100. vty_out (vty, " cost %d", range->cost_config);
 6101. if (!CHECK_FLAG (range->flags, OSPF_AREA_RANGE_ADVERTISE))
 6102. vty_out (vty, " not-advertise");
 6103. if (CHECK_FLAG (range->flags, OSPF_AREA_RANGE_SUBSTITUTE))
 6104. vty_out (vty, " substitute %s/%d",
 6105. inet_ntoa (range->subst_addr), range->subst_masklen);
 6106. vty_out (vty, "%s", VTY_NEWLINE);
 6107. }
 6108. if (EXPORT_NAME (area))
 6109. vty_out (vty, " area %s export-list %s%s", buf,
 6110. EXPORT_NAME (area), VTY_NEWLINE);
 6111. if (IMPORT_NAME (area))
 6112. vty_out (vty, " area %s import-list %s%s", buf,
 6113. IMPORT_NAME (area), VTY_NEWLINE);
 6114. if (PREFIX_NAME_IN (area))
 6115. vty_out (vty, " area %s filter-list prefix %s in%s", buf,
 6116. PREFIX_NAME_IN (area), VTY_NEWLINE);
 6117. if (PREFIX_NAME_OUT (area))
 6118. vty_out (vty, " area %s filter-list prefix %s out%s", buf,
 6119. PREFIX_NAME_OUT (area), VTY_NEWLINE);
 6120. }
 6121. return 0;
 6122. }
 6123. static int
 6124. config_write_ospf_nbr_nbma (struct vty *vty, struct ospf *ospf)
 6125. {
 6126. struct ospf_nbr_nbma *nbr_nbma;
 6127. struct route_node *rn;
 6128. /* Static Neighbor configuration print. */
 6129. for (rn = route_top (ospf->nbr_nbma); rn; rn = route_next (rn))
 6130. if ((nbr_nbma = rn->info))
 6131. {
 6132. vty_out (vty, " neighbor %s", inet_ntoa (nbr_nbma->addr));
 6133. if (nbr_nbma->priority != OSPF_NEIGHBOR_PRIORITY_DEFAULT)
 6134. vty_out (vty, " priority %d", nbr_nbma->priority);
 6135. if (nbr_nbma->v_poll != OSPF_POLL_INTERVAL_DEFAULT)
 6136. vty_out (vty, " poll-interval %d", nbr_nbma->v_poll);
 6137. vty_out (vty, "%s", VTY_NEWLINE);
 6138. }
 6139. return 0;
 6140. }
 6141. static int
 6142. config_write_virtual_link (struct vty *vty, struct ospf *ospf)
 6143. {
 6144. struct listnode *node;
 6145. struct ospf_vl_data *vl_data;
 6146. u_char buf[INET_ADDRSTRLEN];
 6147. /* Virtual-Link print */
 6148. for (ALL_LIST_ELEMENTS_RO (ospf->vlinks, node, vl_data))
 6149. {
 6150. struct listnode *n2;
 6151. struct crypt_key *ck;
 6152. struct ospf_interface *oi;
 6153. if (vl_data != NULL)
 6154. {
 6155. memset (buf, 0, INET_ADDRSTRLEN);
 6156. if (vl_data->format == OSPF_AREA_ID_FORMAT_ADDRESS)
 6157. strncpy ((char *) buf, inet_ntoa (vl_data->vl_area_id), INET_ADDRSTRLEN);
 6158. else
 6159. sprintf ((char *) buf, "%lu",
 6160. (unsigned long int) ntohl (vl_data->vl_area_id.s_addr));
 6161. oi = vl_data->vl_oi;
 6162. /* timers */
 6163. if (OSPF_IF_PARAM (oi, v_hello) != OSPF_HELLO_INTERVAL_DEFAULT ||
 6164. OSPF_IF_PARAM (oi, v_wait) != OSPF_ROUTER_DEAD_INTERVAL_DEFAULT ||
 6165. OSPF_IF_PARAM (oi, retransmit_interval) != OSPF_RETRANSMIT_INTERVAL_DEFAULT ||
 6166. OSPF_IF_PARAM (oi, transmit_delay) != OSPF_TRANSMIT_DELAY_DEFAULT)
 6167. vty_out (vty, " area %s virtual-link %s hello-interval %d retransmit-interval %d transmit-delay %d dead-interval %d%s",
 6168. buf,
 6169. inet_ntoa (vl_data->vl_peer),
 6170. OSPF_IF_PARAM (oi, v_hello),
 6171. OSPF_IF_PARAM (oi, retransmit_interval),
 6172. OSPF_IF_PARAM (oi, transmit_delay),
 6173. OSPF_IF_PARAM (oi, v_wait),
 6174. VTY_NEWLINE);
 6175. else
 6176. vty_out (vty, " area %s virtual-link %s%s", buf,
 6177. inet_ntoa (vl_data->vl_peer), VTY_NEWLINE);
 6178. /* Auth key */
 6179. if (IF_DEF_PARAMS (vl_data->vl_oi->ifp)->auth_simple[0] != '\0')
 6180. vty_out (vty, " area %s virtual-link %s authentication-key %s%s",
 6181. buf,
 6182. inet_ntoa (vl_data->vl_peer),
 6183. IF_DEF_PARAMS (vl_data->vl_oi->ifp)->auth_simple,
 6184. VTY_NEWLINE);
 6185. /* md5 keys */
 6186. for (ALL_LIST_ELEMENTS_RO (IF_DEF_PARAMS (vl_data->vl_oi->ifp)->auth_crypt,
 6187. n2, ck))
 6188. vty_out (vty, " area %s virtual-link %s"
 6189. " message-digest-key %d md5 %s%s",
 6190. buf,
 6191. inet_ntoa (vl_data->vl_peer),
 6192. ck->key_id, ck->auth_key, VTY_NEWLINE);
 6193. }
 6194. }
 6195. return 0;
 6196. }
 6197. static int
 6198. config_write_ospf_redistribute (struct vty *vty, struct ospf *ospf)
 6199. {
 6200. int type;
 6201. /* redistribute print. */
 6202. for (type = 0; type < ZEBRA_ROUTE_MAX; type++)
 6203. if (type != zclient->redist_default && zclient->redist[type])
 6204. {
 6205. vty_out (vty, " redistribute %s", zebra_route_string(type));
 6206. if (ospf->dmetric[type].value >= 0)
 6207. vty_out (vty, " metric %d", ospf->dmetric[type].value);
 6208. if (ospf->dmetric[type].type == EXTERNAL_METRIC_TYPE_1)
 6209. vty_out (vty, " metric-type 1");
 6210. if (ROUTEMAP_NAME (ospf, type))
 6211. vty_out (vty, " route-map %s", ROUTEMAP_NAME (ospf, type));
 6212. vty_out (vty, "%s", VTY_NEWLINE);
 6213. }
 6214. return 0;
 6215. }
 6216. static int
 6217. config_write_ospf_default_metric (struct vty *vty, struct ospf *ospf)
 6218. {
 6219. if (ospf->default_metric != -1)
 6220. vty_out (vty, " default-metric %d%s", ospf->default_metric,
 6221. VTY_NEWLINE);
 6222. return 0;
 6223. }
 6224. static int
 6225. config_write_ospf_distribute (struct vty *vty, struct ospf *ospf)
 6226. {
 6227. int type;
 6228. if (ospf)
 6229. {
 6230. /* distribute-list print. */
 6231. for (type = 0; type < ZEBRA_ROUTE_MAX; type++)
 6232. if (ospf->dlist[type].name)
 6233. vty_out (vty, " distribute-list %s out %s%s",
 6234. ospf->dlist[type].name,
 6235. zebra_route_string(type), VTY_NEWLINE);
 6236. /* default-information print. */
 6237. if (ospf->default_originate != DEFAULT_ORIGINATE_NONE)
 6238. {
 6239. if (ospf->default_originate == DEFAULT_ORIGINATE_ZEBRA)
 6240. vty_out (vty, " default-information originate");
 6241. else
 6242. vty_out (vty, " default-information originate always");
 6243. if (ospf->dmetric[DEFAULT_ROUTE].value >= 0)
 6244. vty_out (vty, " metric %d",
 6245. ospf->dmetric[DEFAULT_ROUTE].value);
 6246. if (ospf->dmetric[DEFAULT_ROUTE].type == EXTERNAL_METRIC_TYPE_1)
 6247. vty_out (vty, " metric-type 1");
 6248. if (ROUTEMAP_NAME (ospf, DEFAULT_ROUTE))
 6249. vty_out (vty, " route-map %s",
 6250. ROUTEMAP_NAME (ospf, DEFAULT_ROUTE));
 6251. vty_out (vty, "%s", VTY_NEWLINE);
 6252. }
 6253. }
 6254. return 0;
 6255. }
 6256. static int
 6257. config_write_ospf_distance (struct vty *vty, struct ospf *ospf)
 6258. {
 6259. struct route_node *rn;
 6260. struct ospf_distance *odistance;
 6261. if (ospf->distance_all)
 6262. vty_out (vty, " distance %d%s", ospf->distance_all, VTY_NEWLINE);
 6263. if (ospf->distance_intra
 6264. || ospf->distance_inter
 6265. || ospf->distance_external)
 6266. {
 6267. vty_out (vty, " distance ospf");
 6268. if (ospf->distance_intra)
 6269. vty_out (vty, " intra-area %d", ospf->distance_intra);
 6270. if (ospf->distance_inter)
 6271. vty_out (vty, " inter-area %d", ospf->distance_inter);
 6272. if (ospf->distance_external)
 6273. vty_out (vty, " external %d", ospf->distance_external);
 6274. vty_out (vty, "%s", VTY_NEWLINE);
 6275. }
 6276. for (rn = route_top (ospf->distance_table); rn; rn = route_next (rn))
 6277. if ((odistance = rn->info) != NULL)
 6278. {
 6279. vty_out (vty, " distance %d %s/%d %s%s", odistance->distance,
 6280. inet_ntoa (rn->p.u.prefix4), rn->p.prefixlen,
 6281. odistance->access_list ? odistance->access_list : "",
 6282. VTY_NEWLINE);
 6283. }
 6284. return 0;
 6285. }
 6286. /* OSPF configuration write function. */
 6287. static int
 6288. ospf_config_write (struct vty *vty)
 6289. {
 6290. struct ospf *ospf;
 6291. struct interface *ifp;
 6292. struct ospf_interface *oi;
 6293. struct listnode *node;
 6294. int write = 0;
 6295. ospf = ospf_lookup ();
 6296. if (ospf != NULL)
 6297. {
 6298. /* `router ospf' print. */
 6299. vty_out (vty, "router ospf%s", VTY_NEWLINE);
 6300. write++;
 6301. if (!ospf->networks)
 6302. return write;
 6303. /* Router ID print. */
 6304. if (ospf->router_id_static.s_addr != 0)
 6305. vty_out (vty, " ospf router-id %s%s",
 6306. inet_ntoa (ospf->router_id_static), VTY_NEWLINE);
 6307. /* ABR type print. */
 6308. if (ospf->abr_type != OSPF_ABR_DEFAULT)
 6309. vty_out (vty, " ospf abr-type %s%s",
 6310. ospf_abr_type_str[ospf->abr_type], VTY_NEWLINE);
 6311. /* RFC1583 compatibility flag print -- Compatible with CISCO 12.1. */
 6312. if (CHECK_FLAG (ospf->config, OSPF_RFC1583_COMPATIBLE))
 6313. vty_out (vty, " compatible rfc1583%s", VTY_NEWLINE);
 6314. /* auto-cost reference-bandwidth configuration. */
 6315. if (ospf->ref_bandwidth != OSPF_DEFAULT_REF_BANDWIDTH)
 6316. vty_out (vty, " auto-cost reference-bandwidth %d%s",
 6317. ospf->ref_bandwidth / 1000, VTY_NEWLINE);
 6318. /* SPF timers print. */
 6319. if (ospf->spf_delay != OSPF_SPF_DELAY_DEFAULT ||
 6320. ospf->spf_holdtime != OSPF_SPF_HOLDTIME_DEFAULT)
 6321. vty_out (vty, " timers spf %d %d%s",
 6322. ospf->spf_delay, ospf->spf_holdtime, VTY_NEWLINE);
 6323. /* SPF refresh parameters print. */
 6324. if (ospf->lsa_refresh_interval != OSPF_LSA_REFRESH_INTERVAL_DEFAULT)
 6325. vty_out (vty, " refresh timer %d%s",
 6326. ospf->lsa_refresh_interval, VTY_NEWLINE);
 6327. /* Redistribute information print. */
 6328. config_write_ospf_redistribute (vty, ospf);
 6329. /* passive-interface print. */
 6330. for (ALL_LIST_ELEMENTS_RO (om->iflist, node, ifp))
 6331. if (IF_DEF_PARAMS (ifp)->passive_interface == OSPF_IF_PASSIVE)
 6332. vty_out (vty, " passive-interface %s%s",
 6333. ifp->name, VTY_NEWLINE);
 6334. for (ALL_LIST_ELEMENTS_RO (ospf->oiflist, node, oi))
 6335. if (OSPF_IF_PARAM_CONFIGURED (oi->params, passive_interface) &&
 6336. oi->params->passive_interface == OSPF_IF_PASSIVE)
 6337. vty_out (vty, " passive-interface %s %s%s",
 6338. oi->ifp->name,
 6339. inet_ntoa (oi->address->u.prefix4), VTY_NEWLINE);
 6340. /* Network area print. */
 6341. config_write_network_area (vty, ospf);
 6342. /* Area config print. */
 6343. config_write_ospf_area (vty, ospf);
 6344. /* static neighbor print. */
 6345. config_write_ospf_nbr_nbma (vty, ospf);
 6346. /* Virtual-Link print. */
 6347. config_write_virtual_link (vty, ospf);
 6348. /* Default metric configuration. */
 6349. config_write_ospf_default_metric (vty, ospf);
 6350. /* Distribute-list and default-information print. */
 6351. config_write_ospf_distribute (vty, ospf);
 6352. /* Distance configuration. */
 6353. config_write_ospf_distance (vty, ospf);
 6354. #ifdef HAVE_OPAQUE_LSA
 6355. ospf_opaque_config_write_router (vty, ospf);
 6356. #endif /* HAVE_OPAQUE_LSA */
 6357. }
 6358. return write;
 6359. }
 6360. void
 6361. ospf_vty_show_init (void)
 6362. {
 6363. /* "show ip ospf" commands. */
 6364. install_element (VIEW_NODE, &show_ip_ospf_cmd);
 6365. install_element (ENABLE_NODE, &show_ip_ospf_cmd);
 6366. /* "show ip ospf database" commands. */
 6367. install_element (VIEW_NODE, &show_ip_ospf_database_type_cmd);
 6368. install_element (VIEW_NODE, &show_ip_ospf_database_type_id_cmd);
 6369. install_element (VIEW_NODE, &show_ip_ospf_database_type_id_adv_router_cmd);
 6370. install_element (VIEW_NODE, &show_ip_ospf_database_type_adv_router_cmd);
 6371. install_element (VIEW_NODE, &show_ip_ospf_database_type_id_self_cmd);
 6372. install_element (VIEW_NODE, &show_ip_ospf_database_type_self_cmd);
 6373. install_element (VIEW_NODE, &show_ip_ospf_database_cmd);
 6374. install_element (ENABLE_NODE, &show_ip_ospf_database_type_cmd);
 6375. install_element (ENABLE_NODE, &show_ip_ospf_database_type_id_cmd);
 6376. install_element (ENABLE_NODE, &show_ip_ospf_database_type_id_adv_router_cmd);
 6377. install_element (ENABLE_NODE, &show_ip_ospf_database_type_adv_router_cmd);
 6378. install_element (ENABLE_NODE, &show_ip_ospf_database_type_id_self_cmd);
 6379. install_element (ENABLE_NODE, &show_ip_ospf_database_type_self_cmd);
 6380. install_element (ENABLE_NODE, &show_ip_ospf_database_cmd);
 6381. /* "show ip ospf interface" commands. */
 6382. install_element (VIEW_NODE, &show_ip_ospf_interface_cmd);
 6383. install_element (ENABLE_NODE, &show_ip_ospf_interface_cmd);
 6384. /* "show ip ospf neighbor" commands. */
 6385. install_element (VIEW_NODE, &show_ip_ospf_neighbor_int_detail_cmd);
 6386. install_element (VIEW_NODE, &show_ip_ospf_neighbor_int_cmd);
 6387. install_element (VIEW_NODE, &show_ip_ospf_neighbor_id_cmd);
 6388. install_element (VIEW_NODE, &show_ip_ospf_neighbor_detail_all_cmd);
 6389. install_element (VIEW_NODE, &show_ip_ospf_neighbor_detail_cmd);
 6390. install_element (VIEW_NODE, &show_ip_ospf_neighbor_cmd);
 6391. install_element (VIEW_NODE, &show_ip_ospf_neighbor_all_cmd);
 6392. install_element (ENABLE_NODE, &show_ip_ospf_neighbor_int_detail_cmd);
 6393. install_element (ENABLE_NODE, &show_ip_ospf_neighbor_int_cmd);
 6394. install_element (ENABLE_NODE, &show_ip_ospf_neighbor_id_cmd);
 6395. install_element (ENABLE_NODE, &show_ip_ospf_neighbor_detail_all_cmd);
 6396. install_element (ENABLE_NODE, &show_ip_ospf_neighbor_detail_cmd);
 6397. install_element (ENABLE_NODE, &show_ip_ospf_neighbor_cmd);
 6398. install_element (ENABLE_NODE, &show_ip_ospf_neighbor_all_cmd);
 6399. /* "show ip ospf route" commands. */
 6400. install_element (VIEW_NODE, &show_ip_ospf_route_cmd);
 6401. install_element (ENABLE_NODE, &show_ip_ospf_route_cmd);
 6402. install_element (VIEW_NODE, &show_ip_ospf_border_routers_cmd);
 6403. install_element (ENABLE_NODE, &show_ip_ospf_border_routers_cmd);
 6404. }
 6405. /* ospfd's interface node. */
 6406. struct cmd_node interface_node =
 6407. {
 6408. INTERFACE_NODE,
 6409. "%s(config-if)# ",
 6410. 1
 6411. };
 6412. /* Initialization of OSPF interface. */
 6413. static void
 6414. ospf_vty_if_init (void)
 6415. {
 6416. /* Install interface node. */
 6417. install_node (&interface_node, config_write_interface);
 6418. install_element (CONFIG_NODE, &interface_cmd);
 6419. install_element (CONFIG_NODE, &no_interface_cmd);
 6420. install_default (INTERFACE_NODE);
 6421. /* "description" commands. */
 6422. install_element (INTERFACE_NODE, &interface_desc_cmd);
 6423. install_element (INTERFACE_NODE, &no_interface_desc_cmd);
 6424. /* "ip ospf authentication" commands. */
 6425. install_element (INTERFACE_NODE, &ip_ospf_authentication_args_addr_cmd);
 6426. install_element (INTERFACE_NODE, &ip_ospf_authentication_args_cmd);
 6427. install_element (INTERFACE_NODE, &ip_ospf_authentication_addr_cmd);
 6428. install_element (INTERFACE_NODE, &ip_ospf_authentication_cmd);
 6429. install_element (INTERFACE_NODE, &no_ip_ospf_authentication_addr_cmd);
 6430. install_element (INTERFACE_NODE, &no_ip_ospf_authentication_cmd);
 6431. install_element (INTERFACE_NODE, &ip_ospf_authentication_key_addr_cmd);
 6432. install_element (INTERFACE_NODE, &ip_ospf_authentication_key_cmd);
 6433. install_element (INTERFACE_NODE, &no_ip_ospf_authentication_key_addr_cmd);
 6434. install_element (INTERFACE_NODE, &no_ip_ospf_authentication_key_cmd);
 6435. /* "ip ospf message-digest-key" commands. */
 6436. install_element (INTERFACE_NODE, &ip_ospf_message_digest_key_addr_cmd);
 6437. install_element (INTERFACE_NODE, &ip_ospf_message_digest_key_cmd);
 6438. install_element (INTERFACE_NODE, &no_ip_ospf_message_digest_key_addr_cmd);
 6439. install_element (INTERFACE_NODE, &no_ip_ospf_message_digest_key_cmd);
 6440. /* "ip ospf cost" commands. */
 6441. install_element (INTERFACE_NODE, &ip_ospf_cost_addr_cmd);
 6442. install_element (INTERFACE_NODE, &ip_ospf_cost_cmd);
 6443. install_element (INTERFACE_NODE, &no_ip_ospf_cost_addr_cmd);
 6444. install_element (INTERFACE_NODE, &no_ip_ospf_cost_cmd);
 6445. /* "ip ospf mtu-ignore" commands. */
 6446. install_element (INTERFACE_NODE, &ip_ospf_mtu_ignore_addr_cmd);
 6447. install_element (INTERFACE_NODE, &ip_ospf_mtu_ignore_cmd);
 6448. install_element (INTERFACE_NODE, &no_ip_ospf_mtu_ignore_addr_cmd);
 6449. install_element (INTERFACE_NODE, &no_ip_ospf_mtu_ignore_cmd);
 6450. /* "ip ospf dead-interval" commands. */
 6451. install_element (INTERFACE_NODE, &ip_ospf_dead_interval_addr_cmd);
 6452. install_element (INTERFACE_NODE, &ip_ospf_dead_interval_cmd);
 6453. install_element (INTERFACE_NODE, &no_ip_ospf_dead_interval_addr_cmd);
 6454. install_element (INTERFACE_NODE, &no_ip_ospf_dead_interval_cmd);
 6455. /* "ip ospf hello-interval" commands. */
 6456. install_element (INTERFACE_NODE, &ip_ospf_hello_interval_addr_cmd);
 6457. install_element (INTERFACE_NODE, &ip_ospf_hello_interval_cmd);
 6458. install_element (INTERFACE_NODE, &no_ip_ospf_hello_interval_addr_cmd);
 6459. install_element (INTERFACE_NODE, &no_ip_ospf_hello_interval_cmd);
 6460. /* "ip ospf network" commands. */
 6461. install_element (INTERFACE_NODE, &ip_ospf_network_cmd);
 6462. install_element (INTERFACE_NODE, &no_ip_ospf_network_cmd);
 6463. /* "ip ospf priority" commands. */
 6464. install_element (INTERFACE_NODE, &ip_ospf_priority_addr_cmd);
 6465. install_element (INTERFACE_NODE, &ip_ospf_priority_cmd);
 6466. install_element (INTERFACE_NODE, &no_ip_ospf_priority_addr_cmd);
 6467. install_element (INTERFACE_NODE, &no_ip_ospf_priority_cmd);
 6468. /* "ip ospf retransmit-interval" commands. */
 6469. install_element (INTERFACE_NODE, &ip_ospf_retransmit_interval_addr_cmd);
 6470. install_element (INTERFACE_NODE, &ip_ospf_retransmit_interval_cmd);
 6471. install_element (INTERFACE_NODE, &no_ip_ospf_retransmit_interval_addr_cmd);
 6472. install_element (INTERFACE_NODE, &no_ip_ospf_retransmit_interval_cmd);
 6473. /* "ip ospf transmit-delay" commands. */
 6474. install_element (INTERFACE_NODE, &ip_ospf_transmit_delay_addr_cmd);
 6475. install_element (INTERFACE_NODE, &ip_ospf_transmit_delay_cmd);
 6476. install_element (INTERFACE_NODE, &no_ip_ospf_transmit_delay_addr_cmd);
 6477. install_element (INTERFACE_NODE, &no_ip_ospf_transmit_delay_cmd);
 6478. /* These commands are compatibitliy for previous version. */
 6479. install_element (INTERFACE_NODE, &ospf_authentication_key_cmd);
 6480. install_element (INTERFACE_NODE, &no_ospf_authentication_key_cmd);
 6481. install_element (INTERFACE_NODE, &ospf_message_digest_key_cmd);
 6482. install_element (INTERFACE_NODE, &no_ospf_message_digest_key_cmd);
 6483. install_element (INTERFACE_NODE, &ospf_cost_cmd);
 6484. install_element (INTERFACE_NODE, &no_ospf_cost_cmd);
 6485. install_element (INTERFACE_NODE, &ospf_dead_interval_cmd);
 6486. install_element (INTERFACE_NODE, &no_ospf_dead_interval_cmd);
 6487. install_element (INTERFACE_NODE, &ospf_hello_interval_cmd);
 6488. install_element (INTERFACE_NODE, &no_ospf_hello_interval_cmd);
 6489. install_element (INTERFACE_NODE, &ospf_network_cmd);
 6490. install_element (INTERFACE_NODE, &no_ospf_network_cmd);
 6491. install_element (INTERFACE_NODE, &ospf_priority_cmd);
 6492. install_element (INTERFACE_NODE, &no_ospf_priority_cmd);
 6493. install_element (INTERFACE_NODE, &ospf_retransmit_interval_cmd);
 6494. install_element (INTERFACE_NODE, &no_ospf_retransmit_interval_cmd);
 6495. install_element (INTERFACE_NODE, &ospf_transmit_delay_cmd);
 6496. install_element (INTERFACE_NODE, &no_ospf_transmit_delay_cmd);
 6497. }
 6498. /* Zebra node structure. */
 6499. struct cmd_node zebra_node =
 6500. {
 6501. ZEBRA_NODE,
 6502. "%s(config-router)#",
 6503. };
 6504. static void
 6505. ospf_vty_zebra_init (void)
 6506. {
 6507. install_element (OSPF_NODE, &ospf_redistribute_source_type_metric_cmd);
 6508. install_element (OSPF_NODE, &ospf_redistribute_source_metric_type_cmd);
 6509. install_element (OSPF_NODE, &ospf_redistribute_source_type_cmd);
 6510. install_element (OSPF_NODE, &ospf_redistribute_source_metric_cmd);
 6511. install_element (OSPF_NODE, &ospf_redistribute_source_cmd);
 6512. install_element (OSPF_NODE,
 6513. &ospf_redistribute_source_metric_type_routemap_cmd);
 6514. install_element (OSPF_NODE,
 6515. &ospf_redistribute_source_type_metric_routemap_cmd);
 6516. install_element (OSPF_NODE, &ospf_redistribute_source_metric_routemap_cmd);
 6517. install_element (OSPF_NODE, &ospf_redistribute_source_type_routemap_cmd);
 6518. install_element (OSPF_NODE, &ospf_redistribute_source_routemap_cmd);
 6519. install_element (OSPF_NODE, &no_ospf_redistribute_source_cmd);
 6520. install_element (OSPF_NODE, &ospf_distribute_list_out_cmd);
 6521. install_element (OSPF_NODE, &no_ospf_distribute_list_out_cmd);
 6522. install_element (OSPF_NODE,
 6523. &ospf_default_information_originate_metric_type_cmd);
 6524. install_element (OSPF_NODE, &ospf_default_information_originate_metric_cmd);
 6525. install_element (OSPF_NODE,
 6526. &ospf_default_information_originate_type_metric_cmd);
 6527. install_element (OSPF_NODE, &ospf_default_information_originate_type_cmd);
 6528. install_element (OSPF_NODE, &ospf_default_information_originate_cmd);
 6529. install_element (OSPF_NODE,
 6530. &ospf_default_information_originate_always_metric_type_cmd);
 6531. install_element (OSPF_NODE,
 6532. &ospf_default_information_originate_always_metric_cmd);
 6533. install_element (OSPF_NODE,
 6534. &ospf_default_information_originate_always_cmd);
 6535. install_element (OSPF_NODE,
 6536. &ospf_default_information_originate_always_type_metric_cmd);
 6537. install_element (OSPF_NODE,
 6538. &ospf_default_information_originate_always_type_cmd);
 6539. install_element (OSPF_NODE,
 6540. &ospf_default_information_originate_metric_type_routemap_cmd);
 6541. install_element (OSPF_NODE,
 6542. &ospf_default_information_originate_metric_routemap_cmd);
 6543. install_element (OSPF_NODE,
 6544. &ospf_default_information_originate_routemap_cmd);
 6545. install_element (OSPF_NODE,
 6546. &ospf_default_information_originate_type_metric_routemap_cmd);
 6547. install_element (OSPF_NODE,
 6548. &ospf_default_information_originate_type_routemap_cmd);
 6549. install_element (OSPF_NODE,
 6550. &ospf_default_information_originate_always_metric_type_routemap_cmd);
 6551. install_element (OSPF_NODE,
 6552. &ospf_default_information_originate_always_metric_routemap_cmd);
 6553. install_element (OSPF_NODE,
 6554. &ospf_default_information_originate_always_routemap_cmd);
 6555. install_element (OSPF_NODE,
 6556. &ospf_default_information_originate_always_type_metric_routemap_cmd);
 6557. install_element (OSPF_NODE,
 6558. &ospf_default_information_originate_always_type_routemap_cmd);
 6559. install_element (OSPF_NODE, &no_ospf_default_information_originate_cmd);
 6560. install_element (OSPF_NODE, &ospf_default_metric_cmd);
 6561. install_element (OSPF_NODE, &no_ospf_default_metric_cmd);
 6562. install_element (OSPF_NODE, &no_ospf_default_metric_val_cmd);
 6563. install_element (OSPF_NODE, &ospf_distance_cmd);
 6564. install_element (OSPF_NODE, &no_ospf_distance_cmd);
 6565. install_element (OSPF_NODE, &no_ospf_distance_ospf_cmd);
 6566. install_element (OSPF_NODE, &ospf_distance_ospf_intra_cmd);
 6567. install_element (OSPF_NODE, &ospf_distance_ospf_intra_inter_cmd);
 6568. install_element (OSPF_NODE, &ospf_distance_ospf_intra_external_cmd);
 6569. install_element (OSPF_NODE, &ospf_distance_ospf_intra_inter_external_cmd);
 6570. install_element (OSPF_NODE, &ospf_distance_ospf_intra_external_inter_cmd);
 6571. install_element (OSPF_NODE, &ospf_distance_ospf_inter_cmd);
 6572. install_element (OSPF_NODE, &ospf_distance_ospf_inter_intra_cmd);
 6573. install_element (OSPF_NODE, &ospf_distance_ospf_inter_external_cmd);
 6574. install_element (OSPF_NODE, &ospf_distance_ospf_inter_intra_external_cmd);
 6575. install_element (OSPF_NODE, &ospf_distance_ospf_inter_external_intra_cmd);
 6576. install_element (OSPF_NODE, &ospf_distance_ospf_external_cmd);
 6577. install_element (OSPF_NODE, &ospf_distance_ospf_external_intra_cmd);
 6578. install_element (OSPF_NODE, &ospf_distance_ospf_external_inter_cmd);
 6579. install_element (OSPF_NODE, &ospf_distance_ospf_external_intra_inter_cmd);
 6580. install_element (OSPF_NODE, &ospf_distance_ospf_external_inter_intra_cmd);
 6581. #if 0
 6582. install_element (OSPF_NODE, &ospf_distance_source_cmd);
 6583. install_element (OSPF_NODE, &no_ospf_distance_source_cmd);
 6584. install_element (OSPF_NODE, &ospf_distance_source_access_list_cmd);
 6585. install_element (OSPF_NODE, &no_ospf_distance_source_access_list_cmd);
 6586. #endif /* 0 */
 6587. }
 6588. struct cmd_node ospf_node =
 6589. {
 6590. OSPF_NODE,
 6591. "%s(config-router)# ",
 6592. 1
 6593. };
 6594. /* Install OSPF related vty commands. */
 6595. void
 6596. ospf_vty_init (void)
 6597. {
 6598. /* Install ospf top node. */
 6599. install_node (&ospf_node, ospf_config_write);
 6600. /* "router ospf" commands. */
 6601. install_element (CONFIG_NODE, &router_ospf_cmd);
 6602. install_element (CONFIG_NODE, &no_router_ospf_cmd);
 6603. install_default (OSPF_NODE);
 6604. /* "ospf router-id" commands. */
 6605. install_element (OSPF_NODE, &ospf_router_id_cmd);
 6606. install_element (OSPF_NODE, &no_ospf_router_id_cmd);
 6607. install_element (OSPF_NODE, &router_ospf_id_cmd);
 6608. install_element (OSPF_NODE, &no_router_ospf_id_cmd);
 6609. /* "passive-interface" commands. */
 6610. install_element (OSPF_NODE, &ospf_passive_interface_addr_cmd);
 6611. install_element (OSPF_NODE, &ospf_passive_interface_cmd);
 6612. install_element (OSPF_NODE, &no_ospf_passive_interface_addr_cmd);
 6613. install_element (OSPF_NODE, &no_ospf_passive_interface_cmd);
 6614. /* "ospf abr-type" commands. */
 6615. install_element (OSPF_NODE, &ospf_abr_type_cmd);
 6616. install_element (OSPF_NODE, &no_ospf_abr_type_cmd);
 6617. /* "ospf rfc1583-compatible" commands. */
 6618. install_element (OSPF_NODE, &ospf_rfc1583_flag_cmd);
 6619. install_element (OSPF_NODE, &no_ospf_rfc1583_flag_cmd);
 6620. install_element (OSPF_NODE, &ospf_compatible_rfc1583_cmd);
 6621. install_element (OSPF_NODE, &no_ospf_compatible_rfc1583_cmd);
 6622. /* "network area" commands. */
 6623. install_element (OSPF_NODE, &ospf_network_area_cmd);
 6624. install_element (OSPF_NODE, &no_ospf_network_area_cmd);
 6625. /* "area authentication" commands. */
 6626. install_element (OSPF_NODE, &ospf_area_authentication_message_digest_cmd);
 6627. install_element (OSPF_NODE, &ospf_area_authentication_cmd);
 6628. install_element (OSPF_NODE, &no_ospf_area_authentication_cmd);
 6629. /* "area range" commands. */
 6630. install_element (OSPF_NODE, &ospf_area_range_cmd);
 6631. install_element (OSPF_NODE, &ospf_area_range_advertise_cmd);
 6632. install_element (OSPF_NODE, &ospf_area_range_cost_cmd);
 6633. install_element (OSPF_NODE, &ospf_area_range_advertise_cost_cmd);
 6634. install_element (OSPF_NODE, &ospf_area_range_not_advertise_cmd);
 6635. install_element (OSPF_NODE, &no_ospf_area_range_cmd);
 6636. install_element (OSPF_NODE, &no_ospf_area_range_advertise_cmd);
 6637. install_element (OSPF_NODE, &no_ospf_area_range_cost_cmd);
 6638. install_element (OSPF_NODE, &no_ospf_area_range_advertise_cost_cmd);
 6639. install_element (OSPF_NODE, &ospf_area_range_substitute_cmd);
 6640. install_element (OSPF_NODE, &no_ospf_area_range_substitute_cmd);
 6641. /* "area virtual-link" commands. */
 6642. install_element (OSPF_NODE, &ospf_area_vlink_cmd);
 6643. install_element (OSPF_NODE, &no_ospf_area_vlink_cmd);
 6644. install_element (OSPF_NODE, &ospf_area_vlink_param1_cmd);
 6645. install_element (OSPF_NODE, &no_ospf_area_vlink_param1_cmd);
 6646. install_element (OSPF_NODE, &ospf_area_vlink_param2_cmd);
 6647. install_element (OSPF_NODE, &no_ospf_area_vlink_param2_cmd);
 6648. install_element (OSPF_NODE, &ospf_area_vlink_param3_cmd);
 6649. install_element (OSPF_NODE, &no_ospf_area_vlink_param3_cmd);
 6650. install_element (OSPF_NODE, &ospf_area_vlink_param4_cmd);
 6651. install_element (OSPF_NODE, &no_ospf_area_vlink_param4_cmd);
 6652. install_element (OSPF_NODE, &ospf_area_vlink_authtype_args_cmd);
 6653. install_element (OSPF_NODE, &ospf_area_vlink_authtype_cmd);
 6654. install_element (OSPF_NODE, &no_ospf_area_vlink_authtype_cmd);
 6655. install_element (OSPF_NODE, &ospf_area_vlink_md5_cmd);
 6656. install_element (OSPF_NODE, &no_ospf_area_vlink_md5_cmd);
 6657. install_element (OSPF_NODE, &ospf_area_vlink_authkey_cmd);
 6658. install_element (OSPF_NODE, &no_ospf_area_vlink_authkey_cmd);
 6659. install_element (OSPF_NODE, &ospf_area_vlink_authtype_args_authkey_cmd);
 6660. install_element (OSPF_NODE, &ospf_area_vlink_authtype_authkey_cmd);
 6661. install_element (OSPF_NODE, &no_ospf_area_vlink_authtype_authkey_cmd);
 6662. install_element (OSPF_NODE, &ospf_area_vlink_authtype_args_md5_cmd);
 6663. install_element (OSPF_NODE, &ospf_area_vlink_authtype_md5_cmd);
 6664. install_element (OSPF_NODE, &no_ospf_area_vlink_authtype_md5_cmd);
 6665. /* "area stub" commands. */
 6666. install_element (OSPF_NODE, &ospf_area_stub_no_summary_cmd);
 6667. install_element (OSPF_NODE, &ospf_area_stub_cmd);
 6668. install_element (OSPF_NODE, &no_ospf_area_stub_no_summary_cmd);
 6669. install_element (OSPF_NODE, &no_ospf_area_stub_cmd);
 6670. /* "area nssa" commands. */
 6671. install_element (OSPF_NODE, &ospf_area_nssa_cmd);
 6672. install_element (OSPF_NODE, &ospf_area_nssa_translate_no_summary_cmd);
 6673. install_element (OSPF_NODE, &ospf_area_nssa_translate_cmd);
 6674. install_element (OSPF_NODE, &ospf_area_nssa_no_summary_cmd);
 6675. install_element (OSPF_NODE, &no_ospf_area_nssa_cmd);
 6676. install_element (OSPF_NODE, &no_ospf_area_nssa_no_summary_cmd);
 6677. install_element (OSPF_NODE, &ospf_area_default_cost_cmd);
 6678. install_element (OSPF_NODE, &no_ospf_area_default_cost_cmd);
 6679. install_element (OSPF_NODE, &ospf_area_shortcut_cmd);
 6680. install_element (OSPF_NODE, &no_ospf_area_shortcut_cmd);
 6681. install_element (OSPF_NODE, &ospf_area_export_list_cmd);
 6682. install_element (OSPF_NODE, &no_ospf_area_export_list_cmd);
 6683. install_element (OSPF_NODE, &ospf_area_filter_list_cmd);
 6684. install_element (OSPF_NODE, &no_ospf_area_filter_list_cmd);
 6685. install_element (OSPF_NODE, &ospf_area_import_list_cmd);
 6686. install_element (OSPF_NODE, &no_ospf_area_import_list_cmd);
 6687. install_element (OSPF_NODE, &ospf_timers_spf_cmd);
 6688. install_element (OSPF_NODE, &no_ospf_timers_spf_cmd);
 6689. install_element (OSPF_NODE, &ospf_refresh_timer_cmd);
 6690. install_element (OSPF_NODE, &no_ospf_refresh_timer_val_cmd);
 6691. install_element (OSPF_NODE, &no_ospf_refresh_timer_cmd);
 6692. install_element (OSPF_NODE, &ospf_auto_cost_reference_bandwidth_cmd);
 6693. install_element (OSPF_NODE, &no_ospf_auto_cost_reference_bandwidth_cmd);
 6694. /* "neighbor" commands. */
 6695. install_element (OSPF_NODE, &ospf_neighbor_cmd);
 6696. install_element (OSPF_NODE, &ospf_neighbor_priority_poll_interval_cmd);
 6697. install_element (OSPF_NODE, &ospf_neighbor_priority_cmd);
 6698. install_element (OSPF_NODE, &ospf_neighbor_poll_interval_cmd);
 6699. install_element (OSPF_NODE, &ospf_neighbor_poll_interval_priority_cmd);
 6700. install_element (OSPF_NODE, &no_ospf_neighbor_cmd);
 6701. install_element (OSPF_NODE, &no_ospf_neighbor_priority_cmd);
 6702. install_element (OSPF_NODE, &no_ospf_neighbor_poll_interval_cmd);
 6703. /* Init interface related vty commands. */
 6704. ospf_vty_if_init ();
 6705. /* Init zebra related vty commands. */
 6706. ospf_vty_zebra_init ();
 6707. }