vty.c 70 KB


 1. /*
 2. * Virtual terminal [aka TeletYpe] interface routine.
 3. * Copyright (C) 1997, 98 Kunihiro Ishiguro
 4. *
 5. * This file is part of GNU Zebra.
 6. *
 7. * GNU Zebra is free software; you can redistribute it and/or modify it
 8. * under the terms of the GNU General Public License as published by the
 9. * Free Software Foundation; either version 2, or (at your option) any
 10. * later version.
 11. *
 12. * GNU Zebra is distributed in the hope that it will be useful, but
 13. * WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
 14. * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
 15. * General Public License for more details.
 16. *
 17. * You should have received a copy of the GNU General Public License
 18. * along with GNU Zebra; see the file COPYING. If not, write to the Free
 19. * Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA
 20. * 02111-1307, USA.
 21. */
 22. #include <zebra.h>
 23. #include "linklist.h"
 24. #include "thread.h"
 25. #include "buffer.h"
 26. #include <lib/version.h>
 27. #include "command.h"
 28. #include "sockunion.h"
 29. #include "memory.h"
 30. #include "str.h"
 31. #include "log.h"
 32. #include "prefix.h"
 33. #include "filter.h"
 34. #include "vty.h"
 35. #include "privs.h"
 36. #include "network.h"
 37. #include <arpa/telnet.h>
 38. #include <termios.h>
 39. #define VTY_BUFSIZ 4096
 40. /* Vty events */
 41. enum event
 42. {
 43. VTY_SERV,
 44. VTY_READ,
 45. VTY_WRITE,
 46. VTY_TIMEOUT_RESET,
 47. #ifdef VTYSH
 48. VTYSH_SERV,
 49. VTYSH_READ,
 50. VTYSH_WRITE
 51. #endif /* VTYSH */
 52. };
 53. static void vty_event (enum event, int, struct vty *);
 54. /* Extern host structure from command.c */
 55. extern struct host host;
 56. /* Vector which store each vty structure. */
 57. static vector vtyvec;
 58. /* Vty timeout value. */
 59. static unsigned long vty_timeout_val = VTY_TIMEOUT_DEFAULT;
 60. /* Vty access-class command */
 61. static char *vty_accesslist_name = NULL;
 62. /* Vty access-calss for IPv6. */
 63. static char *vty_ipv6_accesslist_name = NULL;
 64. /* VTY server thread. */
 65. static vector Vvty_serv_thread;
 66. /* Current directory. */
 67. char *vty_cwd = NULL;
 68. /* Configure lock. */
 69. static int vty_config;
 70. /* Login password check. */
 71. static int no_password_check = 0;
 72. /* Restrict unauthenticated logins? */
 73. static const u_char restricted_mode_default = 0;
 74. static u_char restricted_mode = 0;
 75. /* Integrated configuration file path */
 76. char integrate_default[] = SYSCONFDIR INTEGRATE_DEFAULT_CONFIG;
 77. static int do_log_commands = 0;
 78. static void
 79. vty_buf_assert (struct vty *vty)
 80. {
 81. assert (vty->cp <= vty->length);
 82. assert (vty->length < vty->max);
 83. assert (vty->buf[vty->length] == '\0');
 84. }
 85. /* Sanity/safety wrappers around access to vty->buf */
 86. static void
 87. vty_buf_put (struct vty *vty, char c)
 88. {
 89. vty_buf_assert (vty);
 90. vty->buf[vty->cp] = c;
 91. vty->buf[vty->max - 1] = '\0';
 92. }
 93. /* VTY standard output function. */
 94. int
 95. vty_out (struct vty *vty, const char *format, ...)
 96. {
 97. va_list args;
 98. int len = 0;
 99. int size = 1024;
 100. char buf[1024];
 101. char *p = NULL;
 102. if (vty_shell (vty))
 103. {
 104. va_start (args, format);
 105. vprintf (format, args);
 106. va_end (args);
 107. }
 108. else
 109. {
 110. /* Try to write to initial buffer. */
 111. va_start (args, format);
 112. len = vsnprintf (buf, sizeof(buf), format, args);
 113. va_end (args);
 114. /* Initial buffer is not enough. */
 115. if (len < 0 || len >= size)
 116. {
 117. while (1)
 118. {
 119. if (len > -1)
 120. size = len + 1;
 121. else
 122. size = size * 2;
 123. p = XREALLOC (MTYPE_VTY_OUT_BUF, p, size);
 124. if (! p)
 125. return -1;
 126. va_start (args, format);
 127. len = vsnprintf (p, size, format, args);
 128. va_end (args);
 129. if (len > -1 && len < size)
 130. break;
 131. }
 132. }
 133. /* When initial buffer is enough to store all output. */
 134. if (! p)
 135. p = buf;
 136. /* Pointer p must point out buffer. */
 137. buffer_put (vty->obuf, (u_char *) p, len);
 138. /* If p is not different with buf, it is allocated buffer. */
 139. if (p != buf)
 140. XFREE (MTYPE_VTY_OUT_BUF, p);
 141. }
 142. return len;
 143. }
 144. static int
 145. vty_log_out (struct vty *vty, const char *level, const char *proto_str,
 146. const char *format, struct timestamp_control *ctl, va_list va)
 147. {
 148. int ret;
 149. int len;
 150. char buf[1024];
 151. if (!ctl->already_rendered)
 152. {
 153. ctl->len = quagga_timestamp(ctl->precision, ctl->buf, sizeof(ctl->buf));
 154. ctl->already_rendered = 1;
 155. }
 156. if (ctl->len+1 >= sizeof(buf))
 157. return -1;
 158. memcpy(buf, ctl->buf, len = ctl->len);
 159. buf[len++] = ' ';
 160. buf[len] = '\0';
 161. if (level)
 162. ret = snprintf(buf+len, sizeof(buf)-len, "%s: %s: ", level, proto_str);
 163. else
 164. ret = snprintf(buf+len, sizeof(buf)-len, "%s: ", proto_str);
 165. if ((ret < 0) || ((size_t)(len += ret) >= sizeof(buf)))
 166. return -1;
 167. if (((ret = vsnprintf(buf+len, sizeof(buf)-len, format, va)) < 0) ||
 168. ((size_t)((len += ret)+2) > sizeof(buf)))
 169. return -1;
 170. buf[len++] = '\r';
 171. buf[len++] = '\n';
 172. if (write(vty->wfd, buf, len) < 0)
 173. {
 174. if (ERRNO_IO_RETRY(errno))
 175. /* Kernel buffer is full, probably too much debugging output, so just
 176. drop the data and ignore. */
 177. return -1;
 178. /* Fatal I/O error. */
 179. vty->monitor = 0; /* disable monitoring to avoid infinite recursion */
 180. zlog_warn("%s: write failed to vty client fd %d, closing: %s",
 181. __func__, vty->fd, safe_strerror(errno));
 182. buffer_reset(vty->obuf);
 183. /* cannot call vty_close, because a parent routine may still try
 184. to access the vty struct */
 185. vty->status = VTY_CLOSE;
 186. shutdown(vty->fd, SHUT_RDWR);
 187. return -1;
 188. }
 189. return 0;
 190. }
 191. /* Output current time to the vty. */
 192. void
 193. vty_time_print (struct vty *vty, int cr)
 194. {
 195. char buf[QUAGGA_TIMESTAMP_LEN];
 196. if (quagga_timestamp(0, buf, sizeof(buf)) == 0)
 197. {
 198. zlog (NULL, LOG_INFO, "quagga_timestamp error");
 199. return;
 200. }
 201. if (cr)
 202. vty_out (vty, "%s\n", buf);
 203. else
 204. vty_out (vty, "%s ", buf);
 205. return;
 206. }
 207. /* Say hello to vty interface. */
 208. void
 209. vty_hello (struct vty *vty)
 210. {
 211. if (host.motdfile)
 212. {
 213. FILE *f;
 214. char buf[4096];
 215. f = fopen (host.motdfile, "r");
 216. if (f)
 217. {
 218. while (fgets (buf, sizeof (buf), f))
 219. {
 220. char *s;
 221. /* work backwards to ignore trailling isspace() */
 222. for (s = buf + strlen (buf); (s > buf) && isspace ((int)*(s - 1));
 223. s--);
 224. *s = '\0';
 225. vty_out (vty, "%s%s", buf, VTY_NEWLINE);
 226. }
 227. fclose (f);
 228. }
 229. else
 230. vty_out (vty, "MOTD file not found%s", VTY_NEWLINE);
 231. }
 232. else if (host.motd)
 233. vty_out (vty, "%s", host.motd);
 234. }
 235. /* Put out prompt and wait input from user. */
 236. static void
 237. vty_prompt (struct vty *vty)
 238. {
 239. struct utsname names;
 240. const char*hostname;
 241. if (vty->type == VTY_TERM)
 242. {
 243. hostname = host.name;
 244. if (!hostname)
 245. {
 246. uname (&names);
 247. hostname = names.nodename;
 248. }
 249. vty_out (vty, cmd_prompt (vty->node), hostname);
 250. }
 251. }
 252. /* Send WILL TELOPT_ECHO to remote server. */
 253. static void
 254. vty_will_echo (struct vty *vty)
 255. {
 256. unsigned char cmd[] = { IAC, WILL, TELOPT_ECHO, '\0' };
 257. vty_out (vty, "%s", cmd);
 258. }
 259. /* Make suppress Go-Ahead telnet option. */
 260. static void
 261. vty_will_suppress_go_ahead (struct vty *vty)
 262. {
 263. unsigned char cmd[] = { IAC, WILL, TELOPT_SGA, '\0' };
 264. vty_out (vty, "%s", cmd);
 265. }
 266. /* Make don't use linemode over telnet. */
 267. static void
 268. vty_dont_linemode (struct vty *vty)
 269. {
 270. unsigned char cmd[] = { IAC, DONT, TELOPT_LINEMODE, '\0' };
 271. vty_out (vty, "%s", cmd);
 272. }
 273. /* Use window size. */
 274. static void
 275. vty_do_window_size (struct vty *vty)
 276. {
 277. unsigned char cmd[] = { IAC, DO, TELOPT_NAWS, '\0' };
 278. vty_out (vty, "%s", cmd);
 279. }
 280. #if 0 /* Currently not used. */
 281. /* Make don't use lflow vty interface. */
 282. static void
 283. vty_dont_lflow_ahead (struct vty *vty)
 284. {
 285. unsigned char cmd[] = { IAC, DONT, TELOPT_LFLOW, '\0' };
 286. vty_out (vty, "%s", cmd);
 287. }
 288. #endif /* 0 */
 289. /* Allocate new vty struct. */
 290. struct vty *
 291. vty_new ()
 292. {
 293. struct vty *new = XCALLOC (MTYPE_VTY, sizeof (struct vty));
 294. new->obuf = buffer_new(0); /* Use default buffer size. */
 295. new->buf = XCALLOC (MTYPE_VTY, VTY_BUFSIZ);
 296. new->max = VTY_BUFSIZ;
 297. return new;
 298. }
 299. /* Authentication of vty */
 300. static void
 301. vty_auth (struct vty *vty, char *buf)
 302. {
 303. char *passwd = NULL;
 304. enum node_type next_node = 0;
 305. int fail;
 306. char *crypt (const char *, const char *);
 307. switch (vty->node)
 308. {
 309. case AUTH_NODE:
 310. if (host.encrypt)
 311. passwd = host.password_encrypt;
 312. else
 313. passwd = host.password;
 314. if (host.advanced)
 315. next_node = host.enable ? VIEW_NODE : ENABLE_NODE;
 316. else
 317. next_node = VIEW_NODE;
 318. break;
 319. case AUTH_ENABLE_NODE:
 320. if (host.encrypt)
 321. passwd = host.enable_encrypt;
 322. else
 323. passwd = host.enable;
 324. next_node = ENABLE_NODE;
 325. break;
 326. }
 327. if (passwd)
 328. {
 329. if (host.encrypt)
 330. fail = strcmp (crypt(buf, passwd), passwd);
 331. else
 332. fail = strcmp (buf, passwd);
 333. }
 334. else
 335. fail = 1;
 336. if (! fail)
 337. {
 338. vty->fail = 0;
 339. vty->node = next_node; /* Success ! */
 340. }
 341. else
 342. {
 343. vty->fail++;
 344. if (vty->fail >= 3)
 345. {
 346. if (vty->node == AUTH_NODE)
 347. {
 348. vty_out (vty, "%% Bad passwords, too many failures!%s", VTY_NEWLINE);
 349. vty->status = VTY_CLOSE;
 350. }
 351. else
 352. {
 353. /* AUTH_ENABLE_NODE */
 354. vty->fail = 0;
 355. vty_out (vty, "%% Bad enable passwords, too many failures!%s", VTY_NEWLINE);
 356. vty->node = restricted_mode ? RESTRICTED_NODE : VIEW_NODE;
 357. }
 358. }
 359. }
 360. }
 361. /* Command execution over the vty interface. */
 362. static int
 363. vty_command (struct vty *vty, char *buf)
 364. {
 365. int ret;
 366. vector vline;
 367. const char *protocolname;
 368. char *cp = NULL;
 369. /*
 370. * Log non empty command lines
 371. */
 372. if (do_log_commands)
 373. cp = buf;
 374. if (cp != NULL)
 375. {
 376. /* Skip white spaces. */
 377. while (isspace ((int) *cp) && *cp != '\0')
 378. cp++;
 379. }
 380. if (cp != NULL && *cp != '\0')
 381. {
 382. unsigned i;
 383. char vty_str[VTY_BUFSIZ];
 384. char prompt_str[VTY_BUFSIZ];
 385. /* format the base vty info */
 386. snprintf(vty_str, sizeof(vty_str), "vty[??]@%s", vty->address);
 387. if (vty)
 388. for (i = 0; i < vector_active (vtyvec); i++)
 389. if (vty == vector_slot (vtyvec, i))
 390. {
 391. snprintf(vty_str, sizeof(vty_str), "vty[%d]@%s",
 392. i, vty->address);
 393. break;
 394. }
 395. /* format the prompt */
 396. snprintf(prompt_str, sizeof(prompt_str), cmd_prompt (vty->node), vty_str);
 397. /* now log the command */
 398. zlog(NULL, LOG_ERR, "%s%s", prompt_str, buf);
 399. }
 400. /* Split readline string up into the vector */
 401. vline = cmd_make_strvec (buf);
 402. if (vline == NULL)
 403. return CMD_SUCCESS;
 404. #ifdef CONSUMED_TIME_CHECK
 405. {
 406. RUSAGE_T before;
 407. RUSAGE_T after;
 408. unsigned long realtime, cputime;
 409. GETRUSAGE(&before);
 410. #endif /* CONSUMED_TIME_CHECK */
 411. ret = cmd_execute_command (vline, vty, NULL, 0);
 412. /* Get the name of the protocol if any */
 413. if (zlog_default)
 414. protocolname = zlog_proto_names[zlog_default->protocol];
 415. else
 416. protocolname = zlog_proto_names[ZLOG_NONE];
 417. #ifdef CONSUMED_TIME_CHECK
 418. GETRUSAGE(&after);
 419. if ((realtime = thread_consumed_time(&after, &before, &cputime)) >
 420. CONSUMED_TIME_CHECK)
 421. /* Warn about CPU hog that must be fixed. */
 422. zlog_warn("SLOW COMMAND: command took %lums (cpu time %lums): %s",
 423. realtime/1000, cputime/1000, buf);
 424. }
 425. #endif /* CONSUMED_TIME_CHECK */
 426. if (ret != CMD_SUCCESS)
 427. switch (ret)
 428. {
 429. case CMD_WARNING:
 430. if (vty->type == VTY_FILE)
 431. vty_out (vty, "Warning...%s", VTY_NEWLINE);
 432. break;
 433. case CMD_ERR_AMBIGUOUS:
 434. vty_out (vty, "%% Ambiguous command.%s", VTY_NEWLINE);
 435. break;
 436. case CMD_ERR_NO_MATCH:
 437. vty_out (vty, "%% [%s] Unknown command: %s%s", protocolname, buf, VTY_NEWLINE);
 438. break;
 439. case CMD_ERR_INCOMPLETE:
 440. vty_out (vty, "%% Command incomplete.%s", VTY_NEWLINE);
 441. break;
 442. }
 443. cmd_free_strvec (vline);
 444. return ret;
 445. }
 446. static const char telnet_backward_char = 0x08;
 447. static const char telnet_space_char = ' ';
 448. /* Basic function to write buffer to vty. */
 449. static void
 450. vty_write (struct vty *vty, const char *buf, size_t nbytes)
 451. {
 452. if ((vty->node == AUTH_NODE) || (vty->node == AUTH_ENABLE_NODE))
 453. return;
 454. /* Should we do buffering here ? And make vty_flush (vty) ? */
 455. buffer_put (vty->obuf, buf, nbytes);
 456. }
 457. /* Basic function to insert character into vty. */
 458. static void
 459. vty_self_insert (struct vty *vty, char c)
 460. {
 461. int i;
 462. int length;
 463. vty_buf_assert (vty);
 464. /* length is sans nul, max is with */
 465. if (vty->length + 1 >= vty->max)
 466. return;
 467. length = vty->length - vty->cp;
 468. memmove (&vty->buf[vty->cp + 1], &vty->buf[vty->cp], length);
 469. vty->length++;
 470. vty->buf[vty->length] = '\0';
 471. vty_buf_put (vty, c);
 472. vty_write (vty, &vty->buf[vty->cp], length + 1);
 473. for (i = 0; i < length; i++)
 474. vty_write (vty, &telnet_backward_char, 1);
 475. vty->cp++;
 476. vty_buf_assert (vty);
 477. }
 478. /* Self insert character 'c' in overwrite mode. */
 479. static void
 480. vty_self_insert_overwrite (struct vty *vty, char c)
 481. {
 482. vty_buf_assert (vty);
 483. if (vty->cp == vty->length)
 484. {
 485. vty_self_insert (vty, c);
 486. return;
 487. }
 488. vty_buf_put (vty, c);
 489. vty->cp++;
 490. vty_buf_assert (vty);
 491. vty_write (vty, &c, 1);
 492. }
 493. /**
 494. * Insert a string into vty->buf at the current cursor position.
 495. *
 496. * If the resultant string would be larger than VTY_BUFSIZ it is
 497. * truncated to fit.
 498. */
 499. static void
 500. vty_insert_word_overwrite (struct vty *vty, char *str)
 501. {
 502. vty_buf_assert (vty);
 503. size_t nwrite = MIN ((int) strlen (str), vty->max - vty->cp - 1);
 504. memcpy (&vty->buf[vty->cp], str, nwrite);
 505. vty->cp += nwrite;
 506. vty->length = vty->cp;
 507. vty->buf[vty->length] = '\0';
 508. vty_buf_assert (vty);
 509. vty_write (vty, str, nwrite);
 510. }
 511. /* Forward character. */
 512. static void
 513. vty_forward_char (struct vty *vty)
 514. {
 515. vty_buf_assert (vty);
 516. if (vty->cp < vty->length)
 517. {
 518. vty_write (vty, &vty->buf[vty->cp], 1);
 519. vty->cp++;
 520. }
 521. vty_buf_assert (vty);
 522. }
 523. /* Backward character. */
 524. static void
 525. vty_backward_char (struct vty *vty)
 526. {
 527. vty_buf_assert (vty);
 528. if (vty->cp > 0)
 529. {
 530. vty->cp--;
 531. vty_write (vty, &telnet_backward_char, 1);
 532. }
 533. vty_buf_assert (vty);
 534. }
 535. /* Move to the beginning of the line. */
 536. static void
 537. vty_beginning_of_line (struct vty *vty)
 538. {
 539. while (vty->cp)
 540. vty_backward_char (vty);
 541. }
 542. /* Move to the end of the line. */
 543. static void
 544. vty_end_of_line (struct vty *vty)
 545. {
 546. while (vty->cp < vty->length)
 547. vty_forward_char (vty);
 548. }
 549. static void vty_kill_line_from_beginning (struct vty *);
 550. static void vty_redraw_line (struct vty *);
 551. /* Print command line history. This function is called from
 552. vty_next_line and vty_previous_line. */
 553. static void
 554. vty_history_print (struct vty *vty)
 555. {
 556. int length;
 557. vty_kill_line_from_beginning (vty);
 558. /* Get previous line from history buffer */
 559. length = strlen (vty->hist[vty->hp]);
 560. memcpy (vty->buf, vty->hist[vty->hp], length);
 561. vty->cp = vty->length = length;
 562. vty->buf[vty->length] = '\0';
 563. vty_buf_assert (vty);
 564. /* Redraw current line */
 565. vty_redraw_line (vty);
 566. }
 567. /* Show next command line history. */
 568. static void
 569. vty_next_line (struct vty *vty)
 570. {
 571. int try_index;
 572. if (vty->hp == vty->hindex)
 573. return;
 574. /* Try is there history exist or not. */
 575. try_index = vty->hp;
 576. if (try_index == (VTY_MAXHIST - 1))
 577. try_index = 0;
 578. else
 579. try_index++;
 580. /* If there is not history return. */
 581. if (vty->hist[try_index] == NULL)
 582. return;
 583. else
 584. vty->hp = try_index;
 585. vty_history_print (vty);
 586. }
 587. /* Show previous command line history. */
 588. static void
 589. vty_previous_line (struct vty *vty)
 590. {
 591. int try_index;
 592. try_index = vty->hp;
 593. if (try_index == 0)
 594. try_index = VTY_MAXHIST - 1;
 595. else
 596. try_index--;
 597. if (vty->hist[try_index] == NULL)
 598. return;
 599. else
 600. vty->hp = try_index;
 601. vty_history_print (vty);
 602. }
 603. /* This function redraw all of the command line character. */
 604. static void
 605. vty_redraw_line (struct vty *vty)
 606. {
 607. vty_write (vty, vty->buf, vty->length);
 608. vty->cp = vty->length;
 609. vty_buf_assert (vty);
 610. }
 611. /* Forward word. */
 612. static void
 613. vty_forward_word (struct vty *vty)
 614. {
 615. while (vty->cp != vty->length && vty->buf[vty->cp] != ' ')
 616. vty_forward_char (vty);
 617. while (vty->cp != vty->length && vty->buf[vty->cp] == ' ')
 618. vty_forward_char (vty);
 619. }
 620. /* Backward word without skipping training space. */
 621. static void
 622. vty_backward_pure_word (struct vty *vty)
 623. {
 624. while (vty->cp > 0 && vty->buf[vty->cp - 1] != ' ')
 625. vty_backward_char (vty);
 626. }
 627. /* Backward word. */
 628. static void
 629. vty_backward_word (struct vty *vty)
 630. {
 631. while (vty->cp > 0 && vty->buf[vty->cp - 1] == ' ')
 632. vty_backward_char (vty);
 633. while (vty->cp > 0 && vty->buf[vty->cp - 1] != ' ')
 634. vty_backward_char (vty);
 635. }
 636. /* When '^D' is typed at the beginning of the line we move to the down
 637. level. */
 638. static void
 639. vty_down_level (struct vty *vty)
 640. {
 641. vty_out (vty, "%s", VTY_NEWLINE);
 642. (*config_exit_cmd.func)(NULL, vty, 0, NULL);
 643. vty_prompt (vty);
 644. vty->cp = 0;
 645. }
 646. /* When '^Z' is received from vty, move down to the enable mode. */
 647. static void
 648. vty_end_config (struct vty *vty)
 649. {
 650. vty_out (vty, "%s", VTY_NEWLINE);
 651. switch (vty->node)
 652. {
 653. case VIEW_NODE:
 654. case ENABLE_NODE:
 655. case RESTRICTED_NODE:
 656. /* Nothing to do. */
 657. break;
 658. case CONFIG_NODE:
 659. case INTERFACE_NODE:
 660. case ZEBRA_NODE:
 661. case RIP_NODE:
 662. case RIPNG_NODE:
 663. case BABEL_NODE:
 664. case BGP_NODE:
 665. case BGP_VPNV4_NODE:
 666. case BGP_VPNV6_NODE:
 667. case BGP_ENCAP_NODE:
 668. case BGP_ENCAPV6_NODE:
 669. case BGP_IPV4_NODE:
 670. case BGP_IPV4M_NODE:
 671. case BGP_IPV6_NODE:
 672. case BGP_IPV6M_NODE:
 673. case RMAP_NODE:
 674. case OSPF_NODE:
 675. case OSPF6_NODE:
 676. case ISIS_NODE:
 677. case KEYCHAIN_NODE:
 678. case KEYCHAIN_KEY_NODE:
 679. case MASC_NODE:
 680. case PIM_NODE:
 681. case VTY_NODE:
 682. vty_config_unlock (vty);
 683. vty->node = ENABLE_NODE;
 684. break;
 685. default:
 686. /* Unknown node, we have to ignore it. */
 687. break;
 688. }
 689. vty_prompt (vty);
 690. vty->cp = 0;
 691. }
 692. /* Delete a charcter at the current point. */
 693. static void
 694. vty_delete_char (struct vty *vty)
 695. {
 696. int i;
 697. int size;
 698. if (vty->length == 0)
 699. {
 700. vty_down_level (vty);
 701. return;
 702. }
 703. if (vty->cp == vty->length)
 704. return; /* completion need here? */
 705. vty_buf_assert (vty);
 706. size = vty->length - vty->cp;
 707. vty->length--;
 708. memmove (&vty->buf[vty->cp], &vty->buf[vty->cp + 1], size - 1);
 709. vty->buf[vty->length] = '\0';
 710. if (vty->node == AUTH_NODE || vty->node == AUTH_ENABLE_NODE)
 711. return;
 712. vty_write (vty, &vty->buf[vty->cp], size - 1);
 713. vty_write (vty, &telnet_space_char, 1);
 714. for (i = 0; i < size; i++)
 715. vty_write (vty, &telnet_backward_char, 1);
 716. }
 717. /* Delete a character before the point. */
 718. static void
 719. vty_delete_backward_char (struct vty *vty)
 720. {
 721. if (vty->cp == 0)
 722. return;
 723. vty_backward_char (vty);
 724. vty_delete_char (vty);
 725. }
 726. /* Kill rest of line from current point. */
 727. static void
 728. vty_kill_line (struct vty *vty)
 729. {
 730. int i;
 731. int size;
 732. size = vty->length - vty->cp;
 733. if (size == 0)
 734. return;
 735. for (i = 0; i < size; i++)
 736. vty_write (vty, &telnet_space_char, 1);
 737. for (i = 0; i < size; i++)
 738. vty_write (vty, &telnet_backward_char, 1);
 739. memset (&vty->buf[vty->cp], 0, size);
 740. vty->length = vty->cp;
 741. vty_buf_assert (vty);
 742. }
 743. /* Kill line from the beginning. */
 744. static void
 745. vty_kill_line_from_beginning (struct vty *vty)
 746. {
 747. vty_beginning_of_line (vty);
 748. vty_kill_line (vty);
 749. }
 750. /* Delete a word before the point. */
 751. static void
 752. vty_forward_kill_word (struct vty *vty)
 753. {
 754. while (vty->cp != vty->length && vty->buf[vty->cp] == ' ')
 755. vty_delete_char (vty);
 756. while (vty->cp != vty->length && vty->buf[vty->cp] != ' ')
 757. vty_delete_char (vty);
 758. }
 759. /* Delete a word before the point. */
 760. static void
 761. vty_backward_kill_word (struct vty *vty)
 762. {
 763. while (vty->cp > 0 && vty->buf[vty->cp - 1] == ' ')
 764. vty_delete_backward_char (vty);
 765. while (vty->cp > 0 && vty->buf[vty->cp - 1] != ' ')
 766. vty_delete_backward_char (vty);
 767. }
 768. /* Transpose chars before or at the point. */
 769. static void
 770. vty_transpose_chars (struct vty *vty)
 771. {
 772. char c1, c2;
 773. /* If length is short or point is near by the beginning of line then
 774. return. */
 775. if (vty->length < 2 || vty->cp < 1)
 776. return;
 777. /* In case of point is located at the end of the line. */
 778. if (vty->cp == vty->length)
 779. {
 780. c1 = vty->buf[vty->cp - 1];
 781. c2 = vty->buf[vty->cp - 2];
 782. vty_backward_char (vty);
 783. vty_backward_char (vty);
 784. vty_self_insert_overwrite (vty, c1);
 785. vty_self_insert_overwrite (vty, c2);
 786. }
 787. else
 788. {
 789. c1 = vty->buf[vty->cp];
 790. c2 = vty->buf[vty->cp - 1];
 791. vty_backward_char (vty);
 792. vty_self_insert_overwrite (vty, c1);
 793. vty_self_insert_overwrite (vty, c2);
 794. }
 795. }
 796. /* Do completion at vty interface. */
 797. static void
 798. vty_complete_command (struct vty *vty)
 799. {
 800. int i;
 801. int ret;
 802. char **matched = NULL;
 803. vector vline;
 804. if (vty->node == AUTH_NODE || vty->node == AUTH_ENABLE_NODE)
 805. return;
 806. vline = cmd_make_strvec (vty->buf);
 807. if (vline == NULL)
 808. return;
 809. /* In case of 'help \t'. */
 810. if (isspace ((int) vty->buf[vty->length - 1]))
 811. vector_set (vline, NULL);
 812. matched = cmd_complete_command_lib (vline, vty, &ret, 1);
 813. cmd_free_strvec (vline);
 814. vty_out (vty, "%s", VTY_NEWLINE);
 815. switch (ret)
 816. {
 817. case CMD_ERR_AMBIGUOUS:
 818. vty_out (vty, "%% Ambiguous command.%s", VTY_NEWLINE);
 819. vty_prompt (vty);
 820. vty_redraw_line (vty);
 821. break;
 822. case CMD_ERR_NO_MATCH:
 823. /* vty_out (vty, "%% There is no matched command.%s", VTY_NEWLINE); */
 824. vty_prompt (vty);
 825. vty_redraw_line (vty);
 826. break;
 827. case CMD_COMPLETE_FULL_MATCH:
 828. vty_prompt (vty);
 829. vty_redraw_line (vty);
 830. vty_backward_pure_word (vty);
 831. vty_insert_word_overwrite (vty, matched[0]);
 832. vty_self_insert (vty, ' ');
 833. XFREE (MTYPE_TMP, matched[0]);
 834. break;
 835. case CMD_COMPLETE_MATCH:
 836. vty_prompt (vty);
 837. vty_redraw_line (vty);
 838. vty_backward_pure_word (vty);
 839. vty_insert_word_overwrite (vty, matched[0]);
 840. XFREE (MTYPE_TMP, matched[0]);
 841. vector_only_index_free (matched);
 842. return;
 843. break;
 844. case CMD_COMPLETE_LIST_MATCH:
 845. for (i = 0; matched[i] != NULL; i++)
 846. {
 847. if (i != 0 && ((i % 6) == 0))
 848. vty_out (vty, "%s", VTY_NEWLINE);
 849. vty_out (vty, "%-10s ", matched[i]);
 850. XFREE (MTYPE_TMP, matched[i]);
 851. }
 852. vty_out (vty, "%s", VTY_NEWLINE);
 853. vty_prompt (vty);
 854. vty_redraw_line (vty);
 855. break;
 856. case CMD_ERR_NOTHING_TODO:
 857. vty_prompt (vty);
 858. vty_redraw_line (vty);
 859. break;
 860. default:
 861. break;
 862. }
 863. if (matched)
 864. vector_only_index_free (matched);
 865. }
 866. static void
 867. vty_describe_fold (struct vty *vty, int cmd_width,
 868. unsigned int desc_width, struct cmd_token *token)
 869. {
 870. char *buf;
 871. const char *cmd, *p;
 872. int pos;
 873. cmd = token->cmd[0] == '.' ? token->cmd + 1 : token->cmd;
 874. if (desc_width <= 0)
 875. {
 876. vty_out (vty, " %-*s %s%s", cmd_width, cmd, token->desc, VTY_NEWLINE);
 877. return;
 878. }
 879. buf = XCALLOC (MTYPE_TMP, strlen (token->desc) + 1);
 880. for (p = token->desc; strlen (p) > desc_width; p += pos + 1)
 881. {
 882. for (pos = desc_width; pos > 0; pos--)
 883. if (*(p + pos) == ' ')
 884. break;
 885. if (pos == 0)
 886. break;
 887. strncpy (buf, p, pos);
 888. buf[pos] = '\0';
 889. vty_out (vty, " %-*s %s%s", cmd_width, cmd, buf, VTY_NEWLINE);
 890. cmd = "";
 891. }
 892. vty_out (vty, " %-*s %s%s", cmd_width, cmd, p, VTY_NEWLINE);
 893. XFREE (MTYPE_TMP, buf);
 894. }
 895. /* Describe matched command function. */
 896. static void
 897. vty_describe_command (struct vty *vty)
 898. {
 899. int ret;
 900. vector vline;
 901. vector describe;
 902. unsigned int i, width, desc_width;
 903. struct cmd_token *token, *token_cr = NULL;
 904. vline = cmd_make_strvec (vty->buf);
 905. /* In case of '> ?'. */
 906. if (vline == NULL)
 907. {
 908. vline = vector_init (1);
 909. vector_set (vline, NULL);
 910. }
 911. else
 912. if (isspace ((int) vty->buf[vty->length - 1]))
 913. vector_set (vline, NULL);
 914. describe = cmd_describe_command (vline, vty, &ret);
 915. vty_out (vty, "%s", VTY_NEWLINE);
 916. /* Ambiguous error. */
 917. switch (ret)
 918. {
 919. case CMD_ERR_AMBIGUOUS:
 920. vty_out (vty, "%% Ambiguous command.%s", VTY_NEWLINE);
 921. goto out;
 922. break;
 923. case CMD_ERR_NO_MATCH:
 924. vty_out (vty, "%% There is no matched command.%s", VTY_NEWLINE);
 925. goto out;
 926. break;
 927. }
 928. /* Get width of command string. */
 929. width = 0;
 930. for (i = 0; i < vector_active (describe); i++)
 931. if ((token = vector_slot (describe, i)) != NULL)
 932. {
 933. unsigned int len;
 934. if (token->cmd[0] == '\0')
 935. continue;
 936. len = strlen (token->cmd);
 937. if (token->cmd[0] == '.')
 938. len--;
 939. if (width < len)
 940. width = len;
 941. }
 942. /* Get width of description string. */
 943. desc_width = vty->width - (width + 6);
 944. /* Print out description. */
 945. for (i = 0; i < vector_active (describe); i++)
 946. if ((token = vector_slot (describe, i)) != NULL)
 947. {
 948. if (token->cmd[0] == '\0')
 949. continue;
 950. if (strcmp (token->cmd, command_cr) == 0)
 951. {
 952. token_cr = token;
 953. continue;
 954. }
 955. if (!token->desc)
 956. vty_out (vty, " %-s%s",
 957. token->cmd[0] == '.' ? token->cmd + 1 : token->cmd,
 958. VTY_NEWLINE);
 959. else if (desc_width >= strlen (token->desc))
 960. vty_out (vty, " %-*s %s%s", width,
 961. token->cmd[0] == '.' ? token->cmd + 1 : token->cmd,
 962. token->desc, VTY_NEWLINE);
 963. else
 964. vty_describe_fold (vty, width, desc_width, token);
 965. #if 0
 966. vty_out (vty, " %-*s %s%s", width
 967. desc->cmd[0] == '.' ? desc->cmd + 1 : desc->cmd,
 968. desc->str ? desc->str : "", VTY_NEWLINE);
 969. #endif /* 0 */
 970. }
 971. if ((token = token_cr))
 972. {
 973. if (!token->desc)
 974. vty_out (vty, " %-s%s",
 975. token->cmd[0] == '.' ? token->cmd + 1 : token->cmd,
 976. VTY_NEWLINE);
 977. else if (desc_width >= strlen (token->desc))
 978. vty_out (vty, " %-*s %s%s", width,
 979. token->cmd[0] == '.' ? token->cmd + 1 : token->cmd,
 980. token->desc, VTY_NEWLINE);
 981. else
 982. vty_describe_fold (vty, width, desc_width, token);
 983. }
 984. out:
 985. cmd_free_strvec (vline);
 986. if (describe)
 987. vector_free (describe);
 988. vty_prompt (vty);
 989. vty_redraw_line (vty);
 990. }
 991. static void
 992. vty_clear_buf (struct vty *vty)
 993. {
 994. memset (vty->buf, 0, vty->max);
 995. }
 996. /* ^C stop current input and do not add command line to the history. */
 997. static void
 998. vty_stop_input (struct vty *vty)
 999. {
 1000. vty->cp = vty->length = 0;
 1001. vty_clear_buf (vty);
 1002. vty_out (vty, "%s", VTY_NEWLINE);
 1003. switch (vty->node)
 1004. {
 1005. case VIEW_NODE:
 1006. case ENABLE_NODE:
 1007. case RESTRICTED_NODE:
 1008. /* Nothing to do. */
 1009. break;
 1010. case CONFIG_NODE:
 1011. case INTERFACE_NODE:
 1012. case ZEBRA_NODE:
 1013. case RIP_NODE:
 1014. case RIPNG_NODE:
 1015. case BABEL_NODE:
 1016. case BGP_NODE:
 1017. case RMAP_NODE:
 1018. case OSPF_NODE:
 1019. case OSPF6_NODE:
 1020. case ISIS_NODE:
 1021. case KEYCHAIN_NODE:
 1022. case KEYCHAIN_KEY_NODE:
 1023. case MASC_NODE:
 1024. case PIM_NODE:
 1025. case VTY_NODE:
 1026. vty_config_unlock (vty);
 1027. vty->node = ENABLE_NODE;
 1028. break;
 1029. default:
 1030. /* Unknown node, we have to ignore it. */
 1031. break;
 1032. }
 1033. vty_prompt (vty);
 1034. /* Set history pointer to the latest one. */
 1035. vty->hp = vty->hindex;
 1036. }
 1037. /* Add current command line to the history buffer. */
 1038. static void
 1039. vty_hist_add (struct vty *vty)
 1040. {
 1041. int index;
 1042. if (vty->length == 0)
 1043. return;
 1044. index = vty->hindex ? vty->hindex - 1 : VTY_MAXHIST - 1;
 1045. /* Ignore the same string as previous one. */
 1046. if (vty->hist[index])
 1047. if (strcmp (vty->buf, vty->hist[index]) == 0)
 1048. {
 1049. vty->hp = vty->hindex;
 1050. return;
 1051. }
 1052. /* Insert history entry. */
 1053. if (vty->hist[vty->hindex])
 1054. XFREE (MTYPE_VTY_HIST, vty->hist[vty->hindex]);
 1055. vty->hist[vty->hindex] = XSTRDUP (MTYPE_VTY_HIST, vty->buf);
 1056. /* History index rotation. */
 1057. vty->hindex++;
 1058. if (vty->hindex == VTY_MAXHIST)
 1059. vty->hindex = 0;
 1060. vty->hp = vty->hindex;
 1061. }
 1062. /* #define TELNET_OPTION_DEBUG */
 1063. /* Get telnet window size. */
 1064. static int
 1065. vty_telnet_option (struct vty *vty, unsigned char *buf, int nbytes)
 1066. {
 1067. #ifdef TELNET_OPTION_DEBUG
 1068. int i;
 1069. for (i = 0; i < nbytes; i++)
 1070. {
 1071. switch (buf[i])
 1072. {
 1073. case IAC:
 1074. vty_out (vty, "IAC ");
 1075. break;
 1076. case WILL:
 1077. vty_out (vty, "WILL ");
 1078. break;
 1079. case WONT:
 1080. vty_out (vty, "WONT ");
 1081. break;
 1082. case DO:
 1083. vty_out (vty, "DO ");
 1084. break;
 1085. case DONT:
 1086. vty_out (vty, "DONT ");
 1087. break;
 1088. case SB:
 1089. vty_out (vty, "SB ");
 1090. break;
 1091. case SE:
 1092. vty_out (vty, "SE ");
 1093. break;
 1094. case TELOPT_ECHO:
 1095. vty_out (vty, "TELOPT_ECHO %s", VTY_NEWLINE);
 1096. break;
 1097. case TELOPT_SGA:
 1098. vty_out (vty, "TELOPT_SGA %s", VTY_NEWLINE);
 1099. break;
 1100. case TELOPT_NAWS:
 1101. vty_out (vty, "TELOPT_NAWS %s", VTY_NEWLINE);
 1102. break;
 1103. default:
 1104. vty_out (vty, "%x ", buf[i]);
 1105. break;
 1106. }
 1107. }
 1108. vty_out (vty, "%s", VTY_NEWLINE);
 1109. #endif /* TELNET_OPTION_DEBUG */
 1110. switch (buf[0])
 1111. {
 1112. case SB:
 1113. vty->sb_len = 0;
 1114. vty->iac_sb_in_progress = 1;
 1115. return 0;
 1116. break;
 1117. case SE:
 1118. {
 1119. if (!vty->iac_sb_in_progress)
 1120. return 0;
 1121. if ((vty->sb_len == 0) || (vty->sb_buf[0] == '\0'))
 1122. {
 1123. vty->iac_sb_in_progress = 0;
 1124. return 0;
 1125. }
 1126. switch (vty->sb_buf[0])
 1127. {
 1128. case TELOPT_NAWS:
 1129. if (vty->sb_len != TELNET_NAWS_SB_LEN)
 1130. zlog_warn("RFC 1073 violation detected: telnet NAWS option "
 1131. "should send %d characters, but we received %lu",
 1132. TELNET_NAWS_SB_LEN, (u_long)vty->sb_len);
 1133. else if (sizeof(vty->sb_buf) < TELNET_NAWS_SB_LEN)
 1134. zlog_err("Bug detected: sizeof(vty->sb_buf) %lu < %d, "
 1135. "too small to handle the telnet NAWS option",
 1136. (u_long)sizeof(vty->sb_buf), TELNET_NAWS_SB_LEN);
 1137. else
 1138. {
 1139. vty->width = ((vty->sb_buf[1] << 8)|vty->sb_buf[2]);
 1140. vty->height = ((vty->sb_buf[3] << 8)|vty->sb_buf[4]);
 1141. #ifdef TELNET_OPTION_DEBUG
 1142. vty_out(vty, "TELNET NAWS window size negotiation completed: "
 1143. "width %d, height %d%s",
 1144. vty->width, vty->height, VTY_NEWLINE);
 1145. #endif
 1146. }
 1147. break;
 1148. }
 1149. vty->iac_sb_in_progress = 0;
 1150. return 0;
 1151. break;
 1152. }
 1153. default:
 1154. break;
 1155. }
 1156. return 1;
 1157. }
 1158. /* Execute current command line. */
 1159. static int
 1160. vty_execute (struct vty *vty)
 1161. {
 1162. int ret;
 1163. ret = CMD_SUCCESS;
 1164. switch (vty->node)
 1165. {
 1166. case AUTH_NODE:
 1167. case AUTH_ENABLE_NODE:
 1168. vty_auth (vty, vty->buf);
 1169. break;
 1170. default:
 1171. ret = vty_command (vty, vty->buf);
 1172. if (vty->type == VTY_TERM)
 1173. vty_hist_add (vty);
 1174. break;
 1175. }
 1176. /* Clear command line buffer. */
 1177. vty->cp = vty->length = 0;
 1178. vty_clear_buf (vty);
 1179. if (vty->status != VTY_CLOSE )
 1180. vty_prompt (vty);
 1181. return ret;
 1182. }
 1183. #define CONTROL(X) ((X) - '@')
 1184. #define VTY_NORMAL 0
 1185. #define VTY_PRE_ESCAPE 1 /* Esc seen */
 1186. #define VTY_ESCAPE 2 /* ANSI terminal escape (Esc-[) seen */
 1187. #define VTY_LITERAL 3 /* Next char taken as literal */
 1188. /* Escape character command map. */
 1189. static void
 1190. vty_escape_map (unsigned char c, struct vty *vty)
 1191. {
 1192. switch (c)
 1193. {
 1194. case ('A'):
 1195. vty_previous_line (vty);
 1196. break;
 1197. case ('B'):
 1198. vty_next_line (vty);
 1199. break;
 1200. case ('C'):
 1201. vty_forward_char (vty);
 1202. break;
 1203. case ('D'):
 1204. vty_backward_char (vty);
 1205. break;
 1206. default:
 1207. break;
 1208. }
 1209. /* Go back to normal mode. */
 1210. vty->escape = VTY_NORMAL;
 1211. }
 1212. /* Quit print out to the buffer. */
 1213. static void
 1214. vty_buffer_reset (struct vty *vty)
 1215. {
 1216. buffer_reset (vty->obuf);
 1217. vty_prompt (vty);
 1218. vty_redraw_line (vty);
 1219. }
 1220. /* Read data via vty socket. */
 1221. static int
 1222. vty_read (struct thread *thread)
 1223. {
 1224. int i;
 1225. int nbytes;
 1226. unsigned char buf[VTY_READ_BUFSIZ];
 1227. int vty_sock = THREAD_FD (thread);
 1228. struct vty *vty = THREAD_ARG (thread);
 1229. vty->t_read = NULL;
 1230. /* Read raw data from socket */
 1231. if ((nbytes = read (vty->fd, buf, VTY_READ_BUFSIZ)) <= 0)
 1232. {
 1233. if (nbytes < 0)
 1234. {
 1235. if (ERRNO_IO_RETRY(errno))
 1236. {
 1237. vty_event (VTY_READ, vty_sock, vty);
 1238. return 0;
 1239. }
 1240. vty->monitor = 0; /* disable monitoring to avoid infinite recursion */
 1241. zlog_warn("%s: read error on vty client fd %d, closing: %s",
 1242. __func__, vty->fd, safe_strerror(errno));
 1243. buffer_reset(vty->obuf);
 1244. }
 1245. vty->status = VTY_CLOSE;
 1246. }
 1247. for (i = 0; i < nbytes; i++)
 1248. {
 1249. if (buf[i] == IAC)
 1250. {
 1251. if (!vty->iac)
 1252. {
 1253. vty->iac = 1;
 1254. continue;
 1255. }
 1256. else
 1257. {
 1258. vty->iac = 0;
 1259. }
 1260. }
 1261. if (vty->iac_sb_in_progress && !vty->iac)
 1262. {
 1263. if (vty->sb_len < sizeof(vty->sb_buf))
 1264. vty->sb_buf[vty->sb_len] = buf[i];
 1265. vty->sb_len++;
 1266. continue;
 1267. }
 1268. if (vty->iac)
 1269. {
 1270. /* In case of telnet command */
 1271. int ret = 0;
 1272. ret = vty_telnet_option (vty, buf + i, nbytes - i);
 1273. vty->iac = 0;
 1274. i += ret;
 1275. continue;
 1276. }
 1277. if (vty->status == VTY_MORE)
 1278. {
 1279. switch (buf[i])
 1280. {
 1281. case CONTROL('C'):
 1282. case 'q':
 1283. case 'Q':
 1284. vty_buffer_reset (vty);
 1285. break;
 1286. #if 0 /* More line does not work for "show ip bgp". */
 1287. case '\n':
 1288. case '\r':
 1289. vty->status = VTY_MORELINE;
 1290. break;
 1291. #endif
 1292. default:
 1293. break;
 1294. }
 1295. continue;
 1296. }
 1297. /* Escape character. */
 1298. if (vty->escape == VTY_ESCAPE)
 1299. {
 1300. vty_escape_map (buf[i], vty);
 1301. continue;
 1302. }
 1303. if (vty->escape == VTY_LITERAL)
 1304. {
 1305. vty_self_insert (vty, buf[i]);
 1306. vty->escape = VTY_NORMAL;
 1307. continue;
 1308. }
 1309. /* Pre-escape status. */
 1310. if (vty->escape == VTY_PRE_ESCAPE)
 1311. {
 1312. switch (buf[i])
 1313. {
 1314. case '[':
 1315. vty->escape = VTY_ESCAPE;
 1316. break;
 1317. case 'b':
 1318. vty_backward_word (vty);
 1319. vty->escape = VTY_NORMAL;
 1320. break;
 1321. case 'f':
 1322. vty_forward_word (vty);
 1323. vty->escape = VTY_NORMAL;
 1324. break;
 1325. case 'd':
 1326. vty_forward_kill_word (vty);
 1327. vty->escape = VTY_NORMAL;
 1328. break;
 1329. case CONTROL('H'):
 1330. case 0x7f:
 1331. vty_backward_kill_word (vty);
 1332. vty->escape = VTY_NORMAL;
 1333. break;
 1334. default:
 1335. vty->escape = VTY_NORMAL;
 1336. break;
 1337. }
 1338. continue;
 1339. }
 1340. switch (buf[i])
 1341. {
 1342. case CONTROL('A'):
 1343. vty_beginning_of_line (vty);
 1344. break;
 1345. case CONTROL('B'):
 1346. vty_backward_char (vty);
 1347. break;
 1348. case CONTROL('C'):
 1349. vty_stop_input (vty);
 1350. break;
 1351. case CONTROL('D'):
 1352. vty_delete_char (vty);
 1353. break;
 1354. case CONTROL('E'):
 1355. vty_end_of_line (vty);
 1356. break;
 1357. case CONTROL('F'):
 1358. vty_forward_char (vty);
 1359. break;
 1360. case CONTROL('H'):
 1361. case 0x7f:
 1362. vty_delete_backward_char (vty);
 1363. break;
 1364. case CONTROL('K'):
 1365. vty_kill_line (vty);
 1366. break;
 1367. case CONTROL('N'):
 1368. vty_next_line (vty);
 1369. break;
 1370. case CONTROL('P'):
 1371. vty_previous_line (vty);
 1372. break;
 1373. case CONTROL('T'):
 1374. vty_transpose_chars (vty);
 1375. break;
 1376. case CONTROL('U'):
 1377. vty_kill_line_from_beginning (vty);
 1378. break;
 1379. case CONTROL('V'):
 1380. vty->escape = VTY_LITERAL;
 1381. break;
 1382. case CONTROL('W'):
 1383. vty_backward_kill_word (vty);
 1384. break;
 1385. case CONTROL('Z'):
 1386. vty_end_config (vty);
 1387. break;
 1388. case '\n':
 1389. case '\r':
 1390. vty_out (vty, "%s", VTY_NEWLINE);
 1391. vty_execute (vty);
 1392. break;
 1393. case '\t':
 1394. vty_complete_command (vty);
 1395. break;
 1396. case '?':
 1397. if (vty->node == AUTH_NODE || vty->node == AUTH_ENABLE_NODE)
 1398. vty_self_insert (vty, buf[i]);
 1399. else
 1400. vty_describe_command (vty);
 1401. break;
 1402. case '\033':
 1403. if (i + 1 < nbytes && buf[i + 1] == '[')
 1404. {
 1405. vty->escape = VTY_ESCAPE;
 1406. i++;
 1407. }
 1408. else
 1409. vty->escape = VTY_PRE_ESCAPE;
 1410. break;
 1411. default:
 1412. if (buf[i] > 31 && buf[i] < 127)
 1413. vty_self_insert (vty, buf[i]);
 1414. break;
 1415. }
 1416. }
 1417. /* Check status. */
 1418. if (vty->status == VTY_CLOSE)
 1419. vty_close (vty);
 1420. else
 1421. {
 1422. vty_event (VTY_WRITE, vty->wfd, vty);
 1423. vty_event (VTY_READ, vty_sock, vty);
 1424. }
 1425. return 0;
 1426. }
 1427. /* Flush buffer to the vty. */
 1428. static int
 1429. vty_flush (struct thread *thread)
 1430. {
 1431. int erase;
 1432. buffer_status_t flushrc;
 1433. int vty_sock = THREAD_FD (thread);
 1434. struct vty *vty = THREAD_ARG (thread);
 1435. vty->t_write = NULL;
 1436. /* Tempolary disable read thread. */
 1437. if ((vty->lines == 0) && vty->t_read)
 1438. {
 1439. thread_cancel (vty->t_read);
 1440. vty->t_read = NULL;
 1441. }
 1442. /* Function execution continue. */
 1443. erase = ((vty->status == VTY_MORE || vty->status == VTY_MORELINE));
 1444. /* N.B. if width is 0, that means we don't know the window size. */
 1445. if ((vty->lines == 0) || (vty->width == 0) || (vty->height == 0))
 1446. flushrc = buffer_flush_available(vty->obuf, vty_sock);
 1447. else if (vty->status == VTY_MORELINE)
 1448. flushrc = buffer_flush_window(vty->obuf, vty_sock, vty->width,
 1449. 1, erase, 0);
 1450. else
 1451. flushrc = buffer_flush_window(vty->obuf, vty_sock, vty->width,
 1452. vty->lines >= 0 ? vty->lines :
 1453. vty->height,
 1454. erase, 0);
 1455. switch (flushrc)
 1456. {
 1457. case BUFFER_ERROR:
 1458. vty->monitor = 0; /* disable monitoring to avoid infinite recursion */
 1459. zlog_warn("buffer_flush failed on vty client fd %d, closing",
 1460. vty->fd);
 1461. buffer_reset(vty->obuf);
 1462. vty_close(vty);
 1463. return 0;
 1464. case BUFFER_EMPTY:
 1465. if (vty->status == VTY_CLOSE)
 1466. vty_close (vty);
 1467. else
 1468. {
 1469. vty->status = VTY_NORMAL;
 1470. if (vty->lines == 0)
 1471. vty_event (VTY_READ, vty_sock, vty);
 1472. }
 1473. break;
 1474. case BUFFER_PENDING:
 1475. /* There is more data waiting to be written. */
 1476. vty->status = VTY_MORE;
 1477. if (vty->lines == 0)
 1478. vty_event (VTY_WRITE, vty_sock, vty);
 1479. break;
 1480. }
 1481. return 0;
 1482. }
 1483. /* allocate and initialise vty */
 1484. static struct vty *
 1485. vty_new_init (int vty_sock)
 1486. {
 1487. struct vty *vty;
 1488. vty = vty_new ();
 1489. vty->fd = vty_sock;
 1490. vty->wfd = vty_sock;
 1491. vty->type = VTY_TERM;
 1492. vty->node = AUTH_NODE;
 1493. vty->fail = 0;
 1494. vty->cp = 0;
 1495. vty_clear_buf (vty);
 1496. vty->length = 0;
 1497. memset (vty->hist, 0, sizeof (vty->hist));
 1498. vty->hp = 0;
 1499. vty->hindex = 0;
 1500. vector_set_index (vtyvec, vty_sock, vty);
 1501. vty->status = VTY_NORMAL;
 1502. vty->lines = -1;
 1503. vty->iac = 0;
 1504. vty->iac_sb_in_progress = 0;
 1505. vty->sb_len = 0;
 1506. return vty;
 1507. }
 1508. /* Create new vty structure. */
 1509. static struct vty *
 1510. vty_create (int vty_sock, union sockunion *su)
 1511. {
 1512. char buf[SU_ADDRSTRLEN];
 1513. struct vty *vty;
 1514. sockunion2str(su, buf, SU_ADDRSTRLEN);
 1515. /* Allocate new vty structure and set up default values. */
 1516. vty = vty_new_init (vty_sock);
 1517. /* configurable parameters not part of basic init */
 1518. vty->v_timeout = vty_timeout_val;
 1519. strcpy (vty->address, buf);
 1520. if (no_password_check)
 1521. {
 1522. if (restricted_mode)
 1523. vty->node = RESTRICTED_NODE;
 1524. else if (host.advanced)
 1525. vty->node = ENABLE_NODE;
 1526. else
 1527. vty->node = VIEW_NODE;
 1528. }
 1529. if (host.lines >= 0)
 1530. vty->lines = host.lines;
 1531. if (! no_password_check)
 1532. {
 1533. /* Vty is not available if password isn't set. */
 1534. if (host.password == NULL && host.password_encrypt == NULL)
 1535. {
 1536. vty_out (vty, "Vty password is not set.%s", VTY_NEWLINE);
 1537. vty->status = VTY_CLOSE;
 1538. vty_close (vty);
 1539. return NULL;
 1540. }
 1541. }
 1542. /* Say hello to the world. */
 1543. vty_hello (vty);
 1544. if (! no_password_check)
 1545. vty_out (vty, "%sUser Access Verification%s%s", VTY_NEWLINE, VTY_NEWLINE, VTY_NEWLINE);
 1546. /* Setting up terminal. */
 1547. vty_will_echo (vty);
 1548. vty_will_suppress_go_ahead (vty);
 1549. vty_dont_linemode (vty);
 1550. vty_do_window_size (vty);
 1551. /* vty_dont_lflow_ahead (vty); */
 1552. vty_prompt (vty);
 1553. /* Add read/write thread. */
 1554. vty_event (VTY_WRITE, vty_sock, vty);
 1555. vty_event (VTY_READ, vty_sock, vty);
 1556. return vty;
 1557. }
 1558. /* create vty for stdio */
 1559. static struct termios stdio_orig_termios;
 1560. static struct vty *stdio_vty = NULL;
 1561. static void (*stdio_vty_atclose)(void);
 1562. static void
 1563. vty_stdio_reset (void)
 1564. {
 1565. if (stdio_vty)
 1566. {
 1567. tcsetattr (0, TCSANOW, &stdio_orig_termios);
 1568. stdio_vty = NULL;
 1569. if (stdio_vty_atclose)
 1570. stdio_vty_atclose ();
 1571. stdio_vty_atclose = NULL;
 1572. }
 1573. }
 1574. struct vty *
 1575. vty_stdio (void (*atclose)())
 1576. {
 1577. struct vty *vty;
 1578. struct termios termios;
 1579. /* refuse creating two vtys on stdio */
 1580. if (stdio_vty)
 1581. return NULL;
 1582. vty = stdio_vty = vty_new_init (0);
 1583. stdio_vty_atclose = atclose;
 1584. vty->wfd = 1;
 1585. /* always have stdio vty in a known _unchangeable_ state, don't want config
 1586. * to have any effect here to make sure scripting this works as intended */
 1587. vty->node = ENABLE_NODE;
 1588. vty->v_timeout = 0;
 1589. strcpy (vty->address, "console");
 1590. if (!tcgetattr (0, &stdio_orig_termios))
 1591. {
 1592. termios = stdio_orig_termios;
 1593. termios.c_iflag &= ~(IGNBRK | BRKINT | PARMRK | ISTRIP
 1594. | INLCR | IGNCR | ICRNL | IXON);
 1595. termios.c_oflag &= ~OPOST;
 1596. termios.c_lflag &= ~(ECHO | ECHONL | ICANON | ISIG | IEXTEN);
 1597. termios.c_cflag &= ~(CSIZE | PARENB);
 1598. termios.c_cflag |= CS8;
 1599. tcsetattr (0, TCSANOW, &termios);
 1600. }
 1601. vty_prompt (vty);
 1602. /* Add read/write thread. */
 1603. vty_event (VTY_WRITE, 1, vty);
 1604. vty_event (VTY_READ, 0, vty);
 1605. return vty;
 1606. }
 1607. /* Accept connection from the network. */
 1608. static int
 1609. vty_accept (struct thread *thread)
 1610. {
 1611. int vty_sock;
 1612. union sockunion su;
 1613. int ret;
 1614. unsigned int on;
 1615. int accept_sock;
 1616. struct prefix p;
 1617. struct access_list *acl = NULL;
 1618. char buf[SU_ADDRSTRLEN];
 1619. accept_sock = THREAD_FD (thread);
 1620. /* We continue hearing vty socket. */
 1621. vty_event (VTY_SERV, accept_sock, NULL);
 1622. memset (&su, 0, sizeof (union sockunion));
 1623. /* We can handle IPv4 or IPv6 socket. */
 1624. vty_sock = sockunion_accept (accept_sock, &su);
 1625. if (vty_sock < 0)
 1626. {
 1627. zlog_warn ("can't accept vty socket : %s", safe_strerror (errno));
 1628. return -1;
 1629. }
 1630. set_nonblocking(vty_sock);
 1631. sockunion2hostprefix (&su, &p);
 1632. /* VTY's accesslist apply. */
 1633. if (p.family == AF_INET && vty_accesslist_name)
 1634. {
 1635. if ((acl = access_list_lookup (AFI_IP, vty_accesslist_name)) &&
 1636. (access_list_apply (acl, &p) == FILTER_DENY))
 1637. {
 1638. zlog (NULL, LOG_INFO, "Vty connection refused from %s",
 1639. sockunion2str (&su, buf, SU_ADDRSTRLEN));
 1640. close (vty_sock);
 1641. /* continue accepting connections */
 1642. vty_event (VTY_SERV, accept_sock, NULL);
 1643. return 0;
 1644. }
 1645. }
 1646. #ifdef HAVE_IPV6
 1647. /* VTY's ipv6 accesslist apply. */
 1648. if (p.family == AF_INET6 && vty_ipv6_accesslist_name)
 1649. {
 1650. if ((acl = access_list_lookup (AFI_IP6, vty_ipv6_accesslist_name)) &&
 1651. (access_list_apply (acl, &p) == FILTER_DENY))
 1652. {
 1653. zlog (NULL, LOG_INFO, "Vty connection refused from %s",
 1654. sockunion2str (&su, buf, SU_ADDRSTRLEN));
 1655. close (vty_sock);
 1656. /* continue accepting connections */
 1657. vty_event (VTY_SERV, accept_sock, NULL);
 1658. return 0;
 1659. }
 1660. }
 1661. #endif /* HAVE_IPV6 */
 1662. on = 1;
 1663. ret = setsockopt (vty_sock, IPPROTO_TCP, TCP_NODELAY,
 1664. (char *) &on, sizeof (on));
 1665. if (ret < 0)
 1666. zlog (NULL, LOG_INFO, "can't set sockopt to vty_sock : %s",
 1667. safe_strerror (errno));
 1668. zlog (NULL, LOG_INFO, "Vty connection from %s",
 1669. sockunion2str (&su, buf, SU_ADDRSTRLEN));
 1670. vty_create (vty_sock, &su);
 1671. return 0;
 1672. }
 1673. #ifdef HAVE_IPV6
 1674. static void
 1675. vty_serv_sock_addrinfo (const char *hostname, unsigned short port)
 1676. {
 1677. int ret;
 1678. struct addrinfo req;
 1679. struct addrinfo *ainfo;
 1680. struct addrinfo *ainfo_save;
 1681. int sock;
 1682. char port_str[BUFSIZ];
 1683. memset (&req, 0, sizeof (struct addrinfo));
 1684. req.ai_flags = AI_PASSIVE;
 1685. req.ai_family = AF_UNSPEC;
 1686. req.ai_socktype = SOCK_STREAM;
 1687. sprintf (port_str, "%d", port);
 1688. port_str[sizeof (port_str) - 1] = '\0';
 1689. ret = getaddrinfo (hostname, port_str, &req, &ainfo);
 1690. if (ret != 0)
 1691. {
 1692. fprintf (stderr, "getaddrinfo failed: %s\n", gai_strerror (ret));
 1693. exit (1);
 1694. }
 1695. ainfo_save = ainfo;
 1696. do
 1697. {
 1698. if (ainfo->ai_family != AF_INET
 1699. #ifdef HAVE_IPV6
 1700. && ainfo->ai_family != AF_INET6
 1701. #endif /* HAVE_IPV6 */
 1702. )
 1703. continue;
 1704. sock = socket (ainfo->ai_family, ainfo->ai_socktype, ainfo->ai_protocol);
 1705. if (sock < 0)
 1706. continue;
 1707. sockopt_v6only (ainfo->ai_family, sock);
 1708. sockopt_reuseaddr (sock);
 1709. sockopt_reuseport (sock);
 1710. ret = bind (sock, ainfo->ai_addr, ainfo->ai_addrlen);
 1711. if (ret < 0)
 1712. {
 1713. close (sock); /* Avoid sd leak. */
 1714. continue;
 1715. }
 1716. ret = listen (sock, 3);
 1717. if (ret < 0)
 1718. {
 1719. close (sock); /* Avoid sd leak. */
 1720. continue;
 1721. }
 1722. vty_event (VTY_SERV, sock, NULL);
 1723. }
 1724. while ((ainfo = ainfo->ai_next) != NULL);
 1725. freeaddrinfo (ainfo_save);
 1726. }
 1727. #else /* HAVE_IPV6 */
 1728. /* Make vty server socket. */
 1729. static void
 1730. vty_serv_sock_family (const char* addr, unsigned short port, int family)
 1731. {
 1732. int ret;
 1733. union sockunion su;
 1734. int accept_sock;
 1735. void* naddr=NULL;
 1736. memset (&su, 0, sizeof (union sockunion));
 1737. su.sa.sa_family = family;
 1738. if(addr)
 1739. switch(family)
 1740. {
 1741. case AF_INET:
 1742. naddr=&su.sin.sin_addr;
 1743. break;
 1744. #ifdef HAVE_IPV6
 1745. case AF_INET6:
 1746. naddr=&su.sin6.sin6_addr;
 1747. break;
 1748. #endif
 1749. }
 1750. if(naddr)
 1751. switch(inet_pton(family,addr,naddr))
 1752. {
 1753. case -1:
 1754. zlog_err("bad address %s",addr);
 1755. naddr=NULL;
 1756. break;
 1757. case 0:
 1758. zlog_err("error translating address %s: %s",addr,safe_strerror(errno));
 1759. naddr=NULL;
 1760. }
 1761. /* Make new socket. */
 1762. accept_sock = sockunion_stream_socket (&su);
 1763. if (accept_sock < 0)
 1764. return;
 1765. /* This is server, so reuse address. */
 1766. sockopt_reuseaddr (accept_sock);
 1767. sockopt_reuseport (accept_sock);
 1768. /* Bind socket to universal address and given port. */
 1769. ret = sockunion_bind (accept_sock, &su, port, naddr);
 1770. if (ret < 0)
 1771. {
 1772. zlog_warn("can't bind socket");
 1773. close (accept_sock); /* Avoid sd leak. */
 1774. return;
 1775. }
 1776. /* Listen socket under queue 3. */
 1777. ret = listen (accept_sock, 3);
 1778. if (ret < 0)
 1779. {
 1780. zlog (NULL, LOG_WARNING, "can't listen socket");
 1781. close (accept_sock); /* Avoid sd leak. */
 1782. return;
 1783. }
 1784. /* Add vty server event. */
 1785. vty_event (VTY_SERV, accept_sock, NULL);
 1786. }
 1787. #endif /* HAVE_IPV6 */
 1788. #ifdef VTYSH
 1789. /* For sockaddr_un. */
 1790. #include <sys/un.h>
 1791. /* VTY shell UNIX domain socket. */
 1792. static void
 1793. vty_serv_un (const char *path)
 1794. {
 1795. int ret;
 1796. int sock, len;
 1797. struct sockaddr_un serv;
 1798. mode_t old_mask;
 1799. struct zprivs_ids_t ids;
 1800. /* First of all, unlink existing socket */
 1801. unlink (path);
 1802. /* Set umask */
 1803. old_mask = umask (0007);
 1804. /* Make UNIX domain socket. */
 1805. sock = socket (AF_UNIX, SOCK_STREAM, 0);
 1806. if (sock < 0)
 1807. {
 1808. zlog_err("Cannot create unix stream socket: %s", safe_strerror(errno));
 1809. return;
 1810. }
 1811. /* Make server socket. */
 1812. memset (&serv, 0, sizeof (struct sockaddr_un));
 1813. serv.sun_family = AF_UNIX;
 1814. strncpy (serv.sun_path, path, strlen (path));
 1815. #ifdef HAVE_STRUCT_SOCKADDR_UN_SUN_LEN
 1816. len = serv.sun_len = SUN_LEN(&serv);
 1817. #else
 1818. len = sizeof (serv.sun_family) + strlen (serv.sun_path);
 1819. #endif /* HAVE_STRUCT_SOCKADDR_UN_SUN_LEN */
 1820. ret = bind (sock, (struct sockaddr *) &serv, len);
 1821. if (ret < 0)
 1822. {
 1823. zlog_err("Cannot bind path %s: %s", path, safe_strerror(errno));
 1824. close (sock); /* Avoid sd leak. */
 1825. return;
 1826. }
 1827. ret = listen (sock, 5);
 1828. if (ret < 0)
 1829. {
 1830. zlog_err("listen(fd %d) failed: %s", sock, safe_strerror(errno));
 1831. close (sock); /* Avoid sd leak. */
 1832. return;
 1833. }
 1834. umask (old_mask);
 1835. zprivs_get_ids(&ids);
 1836. if (ids.gid_vty > 0)
 1837. {
 1838. /* set group of socket */
 1839. if ( chown (path, -1, ids.gid_vty) )
 1840. {
 1841. zlog_err ("vty_serv_un: could chown socket, %s",
 1842. safe_strerror (errno) );
 1843. }
 1844. }
 1845. vty_event (VTYSH_SERV, sock, NULL);
 1846. }
 1847. /* #define VTYSH_DEBUG 1 */
 1848. static int
 1849. vtysh_accept (struct thread *thread)
 1850. {
 1851. int accept_sock;
 1852. int sock;
 1853. int client_len;
 1854. struct sockaddr_un client;
 1855. struct vty *vty;
 1856. accept_sock = THREAD_FD (thread);
 1857. vty_event (VTYSH_SERV, accept_sock, NULL);
 1858. memset (&client, 0, sizeof (struct sockaddr_un));
 1859. client_len = sizeof (struct sockaddr_un);
 1860. sock = accept (accept_sock, (struct sockaddr *) &client,
 1861. (socklen_t *) &client_len);
 1862. if (sock < 0)
 1863. {
 1864. zlog_warn ("can't accept vty socket : %s", safe_strerror (errno));
 1865. return -1;
 1866. }
 1867. if (set_nonblocking(sock) < 0)
 1868. {
 1869. zlog_warn ("vtysh_accept: could not set vty socket %d to non-blocking,"
 1870. " %s, closing", sock, safe_strerror (errno));
 1871. close (sock);
 1872. return -1;
 1873. }
 1874. #ifdef VTYSH_DEBUG
 1875. printf ("VTY shell accept\n");
 1876. #endif /* VTYSH_DEBUG */
 1877. vty = vty_new ();
 1878. vty->fd = sock;
 1879. vty->wfd = sock;
 1880. vty->type = VTY_SHELL_SERV;
 1881. vty->node = VIEW_NODE;
 1882. vty_event (VTYSH_READ, sock, vty);
 1883. return 0;
 1884. }
 1885. static int
 1886. vtysh_flush(struct vty *vty)
 1887. {
 1888. switch (buffer_flush_available(vty->obuf, vty->wfd))
 1889. {
 1890. case BUFFER_PENDING:
 1891. vty_event(VTYSH_WRITE, vty->wfd, vty);
 1892. break;
 1893. case BUFFER_ERROR:
 1894. vty->monitor = 0; /* disable monitoring to avoid infinite recursion */
 1895. zlog_warn("%s: write error to fd %d, closing", __func__, vty->fd);
 1896. buffer_reset(vty->obuf);
 1897. vty_close(vty);
 1898. return -1;
 1899. break;
 1900. case BUFFER_EMPTY:
 1901. break;
 1902. }
 1903. return 0;
 1904. }
 1905. static int
 1906. vtysh_read (struct thread *thread)
 1907. {
 1908. int ret;
 1909. int sock;
 1910. int nbytes;
 1911. struct vty *vty;
 1912. unsigned char buf[VTY_READ_BUFSIZ];
 1913. unsigned char *p;
 1914. u_char header[4] = {0, 0, 0, 0};
 1915. sock = THREAD_FD (thread);
 1916. vty = THREAD_ARG (thread);
 1917. vty->t_read = NULL;
 1918. if ((nbytes = read (sock, buf, VTY_READ_BUFSIZ)) <= 0)
 1919. {
 1920. if (nbytes < 0)
 1921. {
 1922. if (ERRNO_IO_RETRY(errno))
 1923. {
 1924. vty_event (VTYSH_READ, sock, vty);
 1925. return 0;
 1926. }
 1927. vty->monitor = 0; /* disable monitoring to avoid infinite recursion */
 1928. zlog_warn("%s: read failed on vtysh client fd %d, closing: %s",
 1929. __func__, sock, safe_strerror(errno));
 1930. }
 1931. buffer_reset(vty->obuf);
 1932. vty_close (vty);
 1933. #ifdef VTYSH_DEBUG
 1934. printf ("close vtysh\n");
 1935. #endif /* VTYSH_DEBUG */
 1936. return 0;
 1937. }
 1938. #ifdef VTYSH_DEBUG
 1939. printf ("line: %.*s\n", nbytes, buf);
 1940. #endif /* VTYSH_DEBUG */
 1941. if (vty->length + nbytes >= vty->max)
 1942. {
 1943. /* Clear command line buffer. */
 1944. vty->cp = vty->length = 0;
 1945. vty_clear_buf (vty);
 1946. vty_out (vty, "%% Command is too long.%s", VTY_NEWLINE);
 1947. goto out;
 1948. }
 1949. for (p = buf; p < buf+nbytes; p++)
 1950. {
 1951. vty->buf[vty->length++] = *p;
 1952. if (*p == '\0')
 1953. {
 1954. /* Pass this line to parser. */
 1955. ret = vty_execute (vty);
 1956. /* Note that vty_execute clears the command buffer and resets
 1957. vty->length to 0. */
 1958. /* Return result. */
 1959. #ifdef VTYSH_DEBUG
 1960. printf ("result: %d\n", ret);
 1961. printf ("vtysh node: %d\n", vty->node);
 1962. #endif /* VTYSH_DEBUG */
 1963. header[3] = ret;
 1964. buffer_put(vty->obuf, header, 4);
 1965. if (!vty->t_write && (vtysh_flush(vty) < 0))
 1966. /* Try to flush results; exit if a write error occurs. */
 1967. return 0;
 1968. }
 1969. }
 1970. out:
 1971. vty_event (VTYSH_READ, sock, vty);
 1972. return 0;
 1973. }
 1974. static int
 1975. vtysh_write (struct thread *thread)
 1976. {
 1977. struct vty *vty = THREAD_ARG (thread);
 1978. vty->t_write = NULL;
 1979. vtysh_flush(vty);
 1980. return 0;
 1981. }
 1982. #endif /* VTYSH */
 1983. /* Determine address family to bind. */
 1984. void
 1985. vty_serv_sock (const char *addr, unsigned short port, const char *path)
 1986. {
 1987. /* If port is set to 0, do not listen on TCP/IP at all! */
 1988. if (port)
 1989. {
 1990. #ifdef HAVE_IPV6
 1991. vty_serv_sock_addrinfo (addr, port);
 1992. #else /* ! HAVE_IPV6 */
 1993. vty_serv_sock_family (addr,port, AF_INET);
 1994. #endif /* HAVE_IPV6 */
 1995. }
 1996. #ifdef VTYSH
 1997. vty_serv_un (path);
 1998. #endif /* VTYSH */
 1999. }
 2000. /* Close vty interface. Warning: call this only from functions that
 2001. will be careful not to access the vty afterwards (since it has
 2002. now been freed). This is safest from top-level functions (called
 2003. directly by the thread dispatcher). */
 2004. void
 2005. vty_close (struct vty *vty)
 2006. {
 2007. int i;
 2008. /* Cancel threads.*/
 2009. if (vty->t_read)
 2010. thread_cancel (vty->t_read);
 2011. if (vty->t_write)
 2012. thread_cancel (vty->t_write);
 2013. if (vty->t_timeout)
 2014. thread_cancel (vty->t_timeout);
 2015. /* Flush buffer. */
 2016. buffer_flush_all (vty->obuf, vty->wfd);
 2017. /* Free input buffer. */
 2018. buffer_free (vty->obuf);
 2019. /* Free command history. */
 2020. for (i = 0; i < VTY_MAXHIST; i++)
 2021. if (vty->hist[i])
 2022. XFREE (MTYPE_VTY_HIST, vty->hist[i]);
 2023. /* Unset vector. */
 2024. vector_unset (vtyvec, vty->fd);
 2025. /* Close socket. */
 2026. if (vty->fd > 0)
 2027. close (vty->fd);
 2028. else
 2029. vty_stdio_reset ();
 2030. /* Close output fd (except stdout/stderr) */
 2031. if (vty->wfd > 2)
 2032. close (vty->wfd);
 2033. if (vty->buf)
 2034. XFREE (MTYPE_VTY, vty->buf);
 2035. /* Check configure. */
 2036. vty_config_unlock (vty);
 2037. /* OK free vty. */
 2038. XFREE (MTYPE_VTY, vty);
 2039. }
 2040. /* When time out occur output message then close connection. */
 2041. static int
 2042. vty_timeout (struct thread *thread)
 2043. {
 2044. struct vty *vty;
 2045. vty = THREAD_ARG (thread);
 2046. vty->t_timeout = NULL;
 2047. vty->v_timeout = 0;
 2048. /* Clear buffer*/
 2049. buffer_reset (vty->obuf);
 2050. vty_out (vty, "%sVty connection is timed out.%s", VTY_NEWLINE, VTY_NEWLINE);
 2051. /* Close connection. */
 2052. vty->status = VTY_CLOSE;
 2053. vty_close (vty);
 2054. return 0;
 2055. }
 2056. /* Read up configuration file from file_name. */
 2057. static void
 2058. vty_read_file (FILE *confp)
 2059. {
 2060. int ret;
 2061. struct vty *vty;
 2062. unsigned int line_num = 0;
 2063. vty = vty_new ();
 2064. vty->wfd = dup(STDERR_FILENO); /* vty_close() will close this */
 2065. if (vty->wfd < 0)
 2066. {
 2067. /* Fine, we couldn't make a new fd. vty_close doesn't close stdout. */
 2068. vty->wfd = STDOUT_FILENO;
 2069. }
 2070. vty->fd = STDIN_FILENO;
 2071. vty->type = VTY_FILE;
 2072. vty->node = CONFIG_NODE;
 2073. /* Execute configuration file */
 2074. ret = config_from_file (vty, confp, &line_num);
 2075. /* Flush any previous errors before printing messages below */
 2076. buffer_flush_all (vty->obuf, vty->fd);
 2077. if ( !((ret == CMD_SUCCESS) || (ret == CMD_ERR_NOTHING_TODO)) )
 2078. {
 2079. switch (ret)
 2080. {
 2081. case CMD_ERR_AMBIGUOUS:
 2082. fprintf (stderr, "*** Error reading config: Ambiguous command.\n");
 2083. break;
 2084. case CMD_ERR_NO_MATCH:
 2085. fprintf (stderr, "*** Error reading config: There is no such command.\n");
 2086. break;
 2087. }
 2088. fprintf (stderr, "*** Error occured processing line %u, below:\n%s\n",
 2089. line_num, vty->buf);
 2090. vty_close (vty);
 2091. exit (1);
 2092. }
 2093. vty_close (vty);
 2094. }
 2095. static FILE *
 2096. vty_use_backup_config (char *fullpath)
 2097. {
 2098. char *fullpath_sav, *fullpath_tmp;
 2099. FILE *ret = NULL;
 2100. struct stat buf;
 2101. int tmp, sav;
 2102. int c;
 2103. char buffer[512];
 2104. fullpath_sav = malloc (strlen (fullpath) + strlen (CONF_BACKUP_EXT) + 1);
 2105. strcpy (fullpath_sav, fullpath);
 2106. strcat (fullpath_sav, CONF_BACKUP_EXT);
 2107. if (stat (fullpath_sav, &buf) == -1)
 2108. {
 2109. free (fullpath_sav);
 2110. return NULL;
 2111. }
 2112. fullpath_tmp = malloc (strlen (fullpath) + 8);
 2113. sprintf (fullpath_tmp, "%s.XXXXXX", fullpath);
 2114. /* Open file to configuration write. */
 2115. tmp = mkstemp (fullpath_tmp);
 2116. if (tmp < 0)
 2117. {
 2118. free (fullpath_sav);
 2119. free (fullpath_tmp);
 2120. return NULL;
 2121. }
 2122. sav = open (fullpath_sav, O_RDONLY);
 2123. if (sav < 0)
 2124. {
 2125. unlink (fullpath_tmp);
 2126. free (fullpath_sav);
 2127. free (fullpath_tmp);
 2128. return NULL;
 2129. }
 2130. while((c = read (sav, buffer, 512)) > 0)
 2131. write (tmp, buffer, c);
 2132. close (sav);
 2133. close (tmp);
 2134. if (chmod(fullpath_tmp, CONFIGFILE_MASK) != 0)
 2135. {
 2136. unlink (fullpath_tmp);
 2137. free (fullpath_sav);
 2138. free (fullpath_tmp);
 2139. return NULL;
 2140. }
 2141. if (link (fullpath_tmp, fullpath) == 0)
 2142. ret = fopen (fullpath, "r");
 2143. unlink (fullpath_tmp);
 2144. free (fullpath_sav);
 2145. free (fullpath_tmp);
 2146. return ret;
 2147. }
 2148. /* Read up configuration file from file_name. */
 2149. void
 2150. vty_read_config (char *config_file,
 2151. char *config_default_dir)
 2152. {
 2153. char cwd[MAXPATHLEN];
 2154. FILE *confp = NULL;
 2155. char *fullpath;
 2156. char *tmp = NULL;
 2157. /* If -f flag specified. */
 2158. if (config_file != NULL)
 2159. {
 2160. if (! IS_DIRECTORY_SEP (config_file[0]))
 2161. {
 2162. getcwd (cwd, MAXPATHLEN);
 2163. tmp = XMALLOC (MTYPE_TMP,
 2164. strlen (cwd) + strlen (config_file) + 2);
 2165. sprintf (tmp, "%s/%s", cwd, config_file);
 2166. fullpath = tmp;
 2167. }
 2168. else
 2169. fullpath = config_file;
 2170. confp = fopen (fullpath, "r");
 2171. if (confp == NULL)
 2172. {
 2173. fprintf (stderr, "%s: failed to open configuration file %s: %s\n",
 2174. __func__, fullpath, safe_strerror (errno));
 2175. confp = vty_use_backup_config (fullpath);
 2176. if (confp)
 2177. fprintf (stderr, "WARNING: using backup configuration file!\n");
 2178. else
 2179. {
 2180. fprintf (stderr, "can't open configuration file [%s]\n",
 2181. config_file);
 2182. exit(1);
 2183. }
 2184. }
 2185. }
 2186. else
 2187. {
 2188. #ifdef VTYSH
 2189. int ret;
 2190. struct stat conf_stat;
 2191. /* !!!!PLEASE LEAVE!!!!
 2192. * This is NEEDED for use with vtysh -b, or else you can get
 2193. * a real configuration food fight with a lot garbage in the
 2194. * merged configuration file it creates coming from the per
 2195. * daemon configuration files. This also allows the daemons
 2196. * to start if there default configuration file is not
 2197. * present or ignore them, as needed when using vtysh -b to
 2198. * configure the daemons at boot - MAG
 2199. */
 2200. /* Stat for vtysh Zebra.conf, if found startup and wait for
 2201. * boot configuration
 2202. */
 2203. if ( strstr(config_default_dir, "vtysh") == NULL)
 2204. {
 2205. ret = stat (integrate_default, &conf_stat);
 2206. if (ret >= 0)
 2207. return;
 2208. }
 2209. #endif /* VTYSH */
 2210. confp = fopen (config_default_dir, "r");
 2211. if (confp == NULL)
 2212. {
 2213. fprintf (stderr, "%s: failed to open configuration file %s: %s\n",
 2214. __func__, config_default_dir, safe_strerror (errno));
 2215. confp = vty_use_backup_config (config_default_dir);
 2216. if (confp)
 2217. {
 2218. fprintf (stderr, "WARNING: using backup configuration file!\n");
 2219. fullpath = config_default_dir;
 2220. }
 2221. else
 2222. {
 2223. fprintf (stderr, "can't open configuration file [%s]\n",
 2224. config_default_dir);
 2225. exit (1);
 2226. }
 2227. }
 2228. else
 2229. fullpath = config_default_dir;
 2230. }
 2231. vty_read_file (confp);
 2232. fclose (confp);
 2233. host_config_set (fullpath);
 2234. if (tmp)
 2235. XFREE (MTYPE_TMP, fullpath);
 2236. }
 2237. /* Small utility function which output log to the VTY. */
 2238. void
 2239. vty_log (const char *level, const char *proto_str,
 2240. const char *format, struct timestamp_control *ctl, va_list va)
 2241. {
 2242. unsigned int i;
 2243. struct vty *vty;
 2244. if (!vtyvec)
 2245. return;
 2246. for (i = 0; i < vector_active (vtyvec); i++)
 2247. if ((vty = vector_slot (vtyvec, i)) != NULL)
 2248. if (vty->monitor)
 2249. {
 2250. va_list ac;
 2251. va_copy(ac, va);
 2252. vty_log_out (vty, level, proto_str, format, ctl, ac);
 2253. va_end(ac);
 2254. }
 2255. }
 2256. /* Async-signal-safe version of vty_log for fixed strings. */
 2257. void
 2258. vty_log_fixed (char *buf, size_t len)
 2259. {
 2260. unsigned int i;
 2261. struct iovec iov[2];
 2262. /* vty may not have been initialised */
 2263. if (!vtyvec)
 2264. return;
 2265. iov[0].iov_base = buf;
 2266. iov[0].iov_len = len;
 2267. iov[1].iov_base = (void *)"\r\n";
 2268. iov[1].iov_len = 2;
 2269. for (i = 0; i < vector_active (vtyvec); i++)
 2270. {
 2271. struct vty *vty;
 2272. if (((vty = vector_slot (vtyvec, i)) != NULL) && vty->monitor)
 2273. /* N.B. We don't care about the return code, since process is
 2274. most likely just about to die anyway. */
 2275. writev(vty->wfd, iov, 2);
 2276. }
 2277. }
 2278. int
 2279. vty_config_lock (struct vty *vty)
 2280. {
 2281. if (vty_config == 0)
 2282. {
 2283. vty->config = 1;
 2284. vty_config = 1;
 2285. }
 2286. return vty->config;
 2287. }
 2288. int
 2289. vty_config_unlock (struct vty *vty)
 2290. {
 2291. if (vty_config == 1 && vty->config == 1)
 2292. {
 2293. vty->config = 0;
 2294. vty_config = 0;
 2295. }
 2296. return vty->config;
 2297. }
 2298. /* Master of the threads. */
 2299. static struct thread_master *vty_master;
 2300. static void
 2301. vty_event (enum event event, int sock, struct vty *vty)
 2302. {
 2303. struct thread *vty_serv_thread;
 2304. switch (event)
 2305. {
 2306. case VTY_SERV:
 2307. vty_serv_thread = thread_add_read (vty_master, vty_accept, vty, sock);
 2308. vector_set_index (Vvty_serv_thread, sock, vty_serv_thread);
 2309. break;
 2310. #ifdef VTYSH
 2311. case VTYSH_SERV:
 2312. vty_serv_thread = thread_add_read (vty_master, vtysh_accept, vty, sock);
 2313. vector_set_index (Vvty_serv_thread, sock, vty_serv_thread);
 2314. break;
 2315. case VTYSH_READ:
 2316. vty->t_read = thread_add_read (vty_master, vtysh_read, vty, sock);
 2317. break;
 2318. case VTYSH_WRITE:
 2319. vty->t_write = thread_add_write (vty_master, vtysh_write, vty, sock);
 2320. break;
 2321. #endif /* VTYSH */
 2322. case VTY_READ:
 2323. vty->t_read = thread_add_read (vty_master, vty_read, vty, sock);
 2324. /* Time out treatment. */
 2325. if (vty->v_timeout)
 2326. {
 2327. if (vty->t_timeout)
 2328. thread_cancel (vty->t_timeout);
 2329. vty->t_timeout =
 2330. thread_add_timer (vty_master, vty_timeout, vty, vty->v_timeout);
 2331. }
 2332. break;
 2333. case VTY_WRITE:
 2334. if (! vty->t_write)
 2335. vty->t_write = thread_add_write (vty_master, vty_flush, vty, sock);
 2336. break;
 2337. case VTY_TIMEOUT_RESET:
 2338. if (vty->t_timeout)
 2339. {
 2340. thread_cancel (vty->t_timeout);
 2341. vty->t_timeout = NULL;
 2342. }
 2343. if (vty->v_timeout)
 2344. {
 2345. vty->t_timeout =
 2346. thread_add_timer (vty_master, vty_timeout, vty, vty->v_timeout);
 2347. }
 2348. break;
 2349. }
 2350. }
 2351. DEFUN (who,
 2352. who_cmd,
 2353. "who",
 2354. "Display who is on vty\n")
 2355. {
 2356. unsigned int i;
 2357. struct vty *v;
 2358. for (i = 0; i < vector_active (vtyvec); i++)
 2359. if ((v = vector_slot (vtyvec, i)) != NULL)
 2360. vty_out (vty, "%svty[%d] connected from %s.%s",
 2361. v->config ? "*" : " ",
 2362. i, v->address, VTY_NEWLINE);
 2363. return CMD_SUCCESS;
 2364. }
 2365. /* Move to vty configuration mode. */
 2366. DEFUN (line_vty,
 2367. line_vty_cmd,
 2368. "line vty",
 2369. "Configure a terminal line\n"
 2370. "Virtual terminal\n")
 2371. {
 2372. vty->node = VTY_NODE;
 2373. return CMD_SUCCESS;
 2374. }
 2375. /* Set time out value. */
 2376. static int
 2377. exec_timeout (struct vty *vty, const char *min_str, const char *sec_str)
 2378. {
 2379. unsigned long timeout = 0;
 2380. /* min_str and sec_str are already checked by parser. So it must be
 2381. all digit string. */
 2382. if (min_str)
 2383. {
 2384. timeout = strtol (min_str, NULL, 10);
 2385. timeout *= 60;
 2386. }
 2387. if (sec_str)
 2388. timeout += strtol (sec_str, NULL, 10);
 2389. vty_timeout_val = timeout;
 2390. vty->v_timeout = timeout;
 2391. vty_event (VTY_TIMEOUT_RESET, 0, vty);
 2392. return CMD_SUCCESS;
 2393. }
 2394. DEFUN (exec_timeout_min,
 2395. exec_timeout_min_cmd,
 2396. "exec-timeout <0-35791>",
 2397. "Set timeout value\n"
 2398. "Timeout value in minutes\n")
 2399. {
 2400. return exec_timeout (vty, argv[0], NULL);
 2401. }
 2402. DEFUN (exec_timeout_sec,
 2403. exec_timeout_sec_cmd,
 2404. "exec-timeout <0-35791> <0-2147483>",
 2405. "Set the EXEC timeout\n"
 2406. "Timeout in minutes\n"
 2407. "Timeout in seconds\n")
 2408. {
 2409. return exec_timeout (vty, argv[0], argv[1]);
 2410. }
 2411. DEFUN (no_exec_timeout,
 2412. no_exec_timeout_cmd,
 2413. "no exec-timeout",
 2414. NO_STR
 2415. "Set the EXEC timeout\n")
 2416. {
 2417. return exec_timeout (vty, NULL, NULL);
 2418. }
 2419. /* Set vty access class. */
 2420. DEFUN (vty_access_class,
 2421. vty_access_class_cmd,
 2422. "access-class WORD",
 2423. "Filter connections based on an IP access list\n"
 2424. "IP access list\n")
 2425. {
 2426. if (vty_accesslist_name)
 2427. XFREE(MTYPE_VTY, vty_accesslist_name);
 2428. vty_accesslist_name = XSTRDUP(MTYPE_VTY, argv[0]);
 2429. return CMD_SUCCESS;
 2430. }
 2431. /* Clear vty access class. */
 2432. DEFUN (no_vty_access_class,
 2433. no_vty_access_class_cmd,
 2434. "no access-class [WORD]",
 2435. NO_STR
 2436. "Filter connections based on an IP access list\n"
 2437. "IP access list\n")
 2438. {
 2439. if (! vty_accesslist_name || (argc && strcmp(vty_accesslist_name, argv[0])))
 2440. {
 2441. vty_out (vty, "Access-class is not currently applied to vty%s",
 2442. VTY_NEWLINE);
 2443. return CMD_WARNING;
 2444. }
 2445. XFREE(MTYPE_VTY, vty_accesslist_name);
 2446. vty_accesslist_name = NULL;
 2447. return CMD_SUCCESS;
 2448. }
 2449. #ifdef HAVE_IPV6
 2450. /* Set vty access class. */
 2451. DEFUN (vty_ipv6_access_class,
 2452. vty_ipv6_access_class_cmd,
 2453. "ipv6 access-class WORD",
 2454. IPV6_STR
 2455. "Filter connections based on an IP access list\n"
 2456. "IPv6 access list\n")
 2457. {
 2458. if (vty_ipv6_accesslist_name)
 2459. XFREE(MTYPE_VTY, vty_ipv6_accesslist_name);
 2460. vty_ipv6_accesslist_name = XSTRDUP(MTYPE_VTY, argv[0]);
 2461. return CMD_SUCCESS;
 2462. }
 2463. /* Clear vty access class. */
 2464. DEFUN (no_vty_ipv6_access_class,
 2465. no_vty_ipv6_access_class_cmd,
 2466. "no ipv6 access-class [WORD]",
 2467. NO_STR
 2468. IPV6_STR
 2469. "Filter connections based on an IP access list\n"
 2470. "IPv6 access list\n")
 2471. {
 2472. if (! vty_ipv6_accesslist_name ||
 2473. (argc && strcmp(vty_ipv6_accesslist_name, argv[0])))
 2474. {
 2475. vty_out (vty, "IPv6 access-class is not currently applied to vty%s",
 2476. VTY_NEWLINE);
 2477. return CMD_WARNING;
 2478. }
 2479. XFREE(MTYPE_VTY, vty_ipv6_accesslist_name);
 2480. vty_ipv6_accesslist_name = NULL;
 2481. return CMD_SUCCESS;
 2482. }
 2483. #endif /* HAVE_IPV6 */
 2484. /* vty login. */
 2485. DEFUN (vty_login,
 2486. vty_login_cmd,
 2487. "login",
 2488. "Enable password checking\n")
 2489. {
 2490. no_password_check = 0;
 2491. return CMD_SUCCESS;
 2492. }
 2493. DEFUN (no_vty_login,
 2494. no_vty_login_cmd,
 2495. "no login",
 2496. NO_STR
 2497. "Enable password checking\n")
 2498. {
 2499. no_password_check = 1;
 2500. return CMD_SUCCESS;
 2501. }
 2502. /* initial mode. */
 2503. DEFUN (vty_restricted_mode,
 2504. vty_restricted_mode_cmd,
 2505. "anonymous restricted",
 2506. "Restrict view commands available in anonymous, unauthenticated vty\n")
 2507. {
 2508. restricted_mode = 1;
 2509. return CMD_SUCCESS;
 2510. }
 2511. DEFUN (vty_no_restricted_mode,
 2512. vty_no_restricted_mode_cmd,
 2513. "no anonymous restricted",
 2514. NO_STR
 2515. "Enable password checking\n")
 2516. {
 2517. restricted_mode = 0;
 2518. return CMD_SUCCESS;
 2519. }
 2520. DEFUN (service_advanced_vty,
 2521. service_advanced_vty_cmd,
 2522. "service advanced-vty",
 2523. "Set up miscellaneous service\n"
 2524. "Enable advanced mode vty interface\n")
 2525. {
 2526. host.advanced = 1;
 2527. return CMD_SUCCESS;
 2528. }
 2529. DEFUN (no_service_advanced_vty,
 2530. no_service_advanced_vty_cmd,
 2531. "no service advanced-vty",
 2532. NO_STR
 2533. "Set up miscellaneous service\n"
 2534. "Enable advanced mode vty interface\n")
 2535. {
 2536. host.advanced = 0;
 2537. return CMD_SUCCESS;
 2538. }
 2539. DEFUN (terminal_monitor,
 2540. terminal_monitor_cmd,
 2541. "terminal monitor",
 2542. "Set terminal line parameters\n"
 2543. "Copy debug output to the current terminal line\n")
 2544. {
 2545. vty->monitor = 1;
 2546. return CMD_SUCCESS;
 2547. }
 2548. DEFUN (terminal_no_monitor,
 2549. terminal_no_monitor_cmd,
 2550. "terminal no monitor",
 2551. "Set terminal line parameters\n"
 2552. NO_STR
 2553. "Copy debug output to the current terminal line\n")
 2554. {
 2555. vty->monitor = 0;
 2556. return CMD_SUCCESS;
 2557. }
 2558. ALIAS (terminal_no_monitor,
 2559. no_terminal_monitor_cmd,
 2560. "no terminal monitor",
 2561. NO_STR
 2562. "Set terminal line parameters\n"
 2563. "Copy debug output to the current terminal line\n")
 2564. DEFUN (show_history,
 2565. show_history_cmd,
 2566. "show history",
 2567. SHOW_STR
 2568. "Display the session command history\n")
 2569. {
 2570. int index;
 2571. for (index = vty->hindex + 1; index != vty->hindex;)
 2572. {
 2573. if (index == VTY_MAXHIST)
 2574. {
 2575. index = 0;
 2576. continue;
 2577. }
 2578. if (vty->hist[index] != NULL)
 2579. vty_out (vty, " %s%s", vty->hist[index], VTY_NEWLINE);
 2580. index++;
 2581. }
 2582. return CMD_SUCCESS;
 2583. }
 2584. /* vty login. */
 2585. DEFUN (log_commands,
 2586. log_commands_cmd,
 2587. "log commands",
 2588. "Logging control\n"
 2589. "Log all commands (can't be unset without restart)\n")
 2590. {
 2591. do_log_commands = 1;
 2592. return CMD_SUCCESS;
 2593. }
 2594. /* Display current configuration. */
 2595. static int
 2596. vty_config_write (struct vty *vty)
 2597. {
 2598. vty_out (vty, "line vty%s", VTY_NEWLINE);
 2599. if (vty_accesslist_name)
 2600. vty_out (vty, " access-class %s%s",
 2601. vty_accesslist_name, VTY_NEWLINE);
 2602. if (vty_ipv6_accesslist_name)
 2603. vty_out (vty, " ipv6 access-class %s%s",
 2604. vty_ipv6_accesslist_name, VTY_NEWLINE);
 2605. /* exec-timeout */
 2606. if (vty_timeout_val != VTY_TIMEOUT_DEFAULT)
 2607. vty_out (vty, " exec-timeout %ld %ld%s",
 2608. vty_timeout_val / 60,
 2609. vty_timeout_val % 60, VTY_NEWLINE);
 2610. /* login */
 2611. if (no_password_check)
 2612. vty_out (vty, " no login%s", VTY_NEWLINE);
 2613. if (restricted_mode != restricted_mode_default)
 2614. {
 2615. if (restricted_mode_default)
 2616. vty_out (vty, " no anonymous restricted%s", VTY_NEWLINE);
 2617. else
 2618. vty_out (vty, " anonymous restricted%s", VTY_NEWLINE);
 2619. }
 2620. if (do_log_commands)
 2621. vty_out (vty, "log commands%s", VTY_NEWLINE);
 2622. vty_out (vty, "!%s", VTY_NEWLINE);
 2623. return CMD_SUCCESS;
 2624. }
 2625. struct cmd_node vty_node =
 2626. {
 2627. VTY_NODE,
 2628. "%s(config-line)# ",
 2629. 1,
 2630. };
 2631. /* Reset all VTY status. */
 2632. void
 2633. vty_reset ()
 2634. {
 2635. unsigned int i;
 2636. struct vty *vty;
 2637. struct thread *vty_serv_thread;
 2638. for (i = 0; i < vector_active (vtyvec); i++)
 2639. if ((vty = vector_slot (vtyvec, i)) != NULL)
 2640. {
 2641. buffer_reset (vty->obuf);
 2642. vty->status = VTY_CLOSE;
 2643. vty_close (vty);
 2644. }
 2645. for (i = 0; i < vector_active (Vvty_serv_thread); i++)
 2646. if ((vty_serv_thread = vector_slot (Vvty_serv_thread, i)) != NULL)
 2647. {
 2648. thread_cancel (vty_serv_thread);
 2649. vector_slot (Vvty_serv_thread, i) = NULL;
 2650. close (i);
 2651. }
 2652. vty_timeout_val = VTY_TIMEOUT_DEFAULT;
 2653. if (vty_accesslist_name)
 2654. {
 2655. XFREE(MTYPE_VTY, vty_accesslist_name);
 2656. vty_accesslist_name = NULL;
 2657. }
 2658. if (vty_ipv6_accesslist_name)
 2659. {
 2660. XFREE(MTYPE_VTY, vty_ipv6_accesslist_name);
 2661. vty_ipv6_accesslist_name = NULL;
 2662. }
 2663. }
 2664. static void
 2665. vty_save_cwd (void)
 2666. {
 2667. char cwd[MAXPATHLEN];
 2668. char *c;
 2669. c = getcwd (cwd, MAXPATHLEN);
 2670. if (!c)
 2671. {
 2672. chdir (SYSCONFDIR);
 2673. getcwd (cwd, MAXPATHLEN);
 2674. }
 2675. vty_cwd = XMALLOC (MTYPE_TMP, strlen (cwd) + 1);
 2676. strcpy (vty_cwd, cwd);
 2677. }
 2678. char *
 2679. vty_get_cwd ()
 2680. {
 2681. return vty_cwd;
 2682. }
 2683. int
 2684. vty_shell (struct vty *vty)
 2685. {
 2686. return vty->type == VTY_SHELL ? 1 : 0;
 2687. }
 2688. int
 2689. vty_shell_serv (struct vty *vty)
 2690. {
 2691. return vty->type == VTY_SHELL_SERV ? 1 : 0;
 2692. }
 2693. void
 2694. vty_init_vtysh ()
 2695. {
 2696. vtyvec = vector_init (VECTOR_MIN_SIZE);
 2697. }
 2698. /* Install vty's own commands like `who' command. */
 2699. void
 2700. vty_init (struct thread_master *master_thread)
 2701. {
 2702. /* For further configuration read, preserve current directory. */
 2703. vty_save_cwd ();
 2704. vtyvec = vector_init (VECTOR_MIN_SIZE);
 2705. vty_master = master_thread;
 2706. atexit (vty_stdio_reset);
 2707. /* Initilize server thread vector. */
 2708. Vvty_serv_thread = vector_init (VECTOR_MIN_SIZE);
 2709. /* Install bgp top node. */
 2710. install_node (&vty_node, vty_config_write);
 2711. install_element (RESTRICTED_NODE, &who_cmd);
 2712. install_element (RESTRICTED_NODE, &show_history_cmd);
 2713. install_element (VIEW_NODE, &who_cmd);
 2714. install_element (VIEW_NODE, &show_history_cmd);
 2715. install_element (CONFIG_NODE, &line_vty_cmd);
 2716. install_element (CONFIG_NODE, &service_advanced_vty_cmd);
 2717. install_element (CONFIG_NODE, &no_service_advanced_vty_cmd);
 2718. install_element (CONFIG_NODE, &show_history_cmd);
 2719. install_element (CONFIG_NODE, &log_commands_cmd);
 2720. install_element (ENABLE_NODE, &terminal_monitor_cmd);
 2721. install_element (ENABLE_NODE, &terminal_no_monitor_cmd);
 2722. install_element (ENABLE_NODE, &no_terminal_monitor_cmd);
 2723. install_default (VTY_NODE);
 2724. install_element (VTY_NODE, &exec_timeout_min_cmd);
 2725. install_element (VTY_NODE, &exec_timeout_sec_cmd);
 2726. install_element (VTY_NODE, &no_exec_timeout_cmd);
 2727. install_element (VTY_NODE, &vty_access_class_cmd);
 2728. install_element (VTY_NODE, &no_vty_access_class_cmd);
 2729. install_element (VTY_NODE, &vty_login_cmd);
 2730. install_element (VTY_NODE, &no_vty_login_cmd);
 2731. install_element (VTY_NODE, &vty_restricted_mode_cmd);
 2732. install_element (VTY_NODE, &vty_no_restricted_mode_cmd);
 2733. #ifdef HAVE_IPV6
 2734. install_element (VTY_NODE, &vty_ipv6_access_class_cmd);
 2735. install_element (VTY_NODE, &no_vty_ipv6_access_class_cmd);
 2736. #endif /* HAVE_IPV6 */
 2737. }
 2738. void
 2739. vty_terminate (void)
 2740. {
 2741. if (vty_cwd)
 2742. XFREE (MTYPE_TMP, vty_cwd);
 2743. if (vtyvec && Vvty_serv_thread)
 2744. {
 2745. vty_reset ();
 2746. vector_free (vtyvec);
 2747. vector_free (Vvty_serv_thread);
 2748. }
 2749. }