zebra_rib.c 83 KB


 1. /* Routing Information Base.
 2. * Copyright (C) 1997, 98, 99, 2001 Kunihiro Ishiguro
 3. *
 4. * This file is part of GNU Zebra.
 5. *
 6. * GNU Zebra is free software; you can redistribute it and/or modify it
 7. * under the terms of the GNU General Public License as published by the
 8. * Free Software Foundation; either version 2, or (at your option) any
 9. * later version.
 10. *
 11. * GNU Zebra is distributed in the hope that it will be useful, but
 12. * WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
 13. * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
 14. * General Public License for more details.
 15. *
 16. * You should have received a copy of the GNU General Public License
 17. * along with GNU Zebra; see the file COPYING. If not, write to the Free
 18. * Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA
 19. * 02111-1307, USA.
 20. */
 21. #include <zebra.h>
 22. #include "prefix.h"
 23. #include "table.h"
 24. #include "memory.h"
 25. #include "str.h"
 26. #include "command.h"
 27. #include "if.h"
 28. #include "log.h"
 29. #include "sockunion.h"
 30. #include "linklist.h"
 31. #include "thread.h"
 32. #include "workqueue.h"
 33. #include "prefix.h"
 34. #include "routemap.h"
 35. #include "vrf.h"
 36. #include "nexthop.h"
 37. #include "zebra/rib.h"
 38. #include "zebra/rt.h"
 39. #include "zebra/zserv.h"
 40. #include "zebra/redistribute.h"
 41. #include "zebra/debug.h"
 42. #include "zebra/zebra_fpm.h"
 43. #include "zebra/zebra_rnh.h"
 44. /* Default rtm_table for all clients */
 45. extern struct zebra_t zebrad;
 46. /* Hold time for RIB process, should be very minimal.
 47. * it is useful to able to set it otherwise for testing, hence exported
 48. * as global here for test-rig code.
 49. */
 50. int rib_process_hold_time = 10;
 51. /* Each route type's string and default distance value. */
 52. static const struct
 53. {
 54. int key;
 55. int distance;
 56. } route_info[ZEBRA_ROUTE_MAX] =
 57. {
 58. [ZEBRA_ROUTE_SYSTEM] = {ZEBRA_ROUTE_SYSTEM, 0},
 59. [ZEBRA_ROUTE_KERNEL] = {ZEBRA_ROUTE_KERNEL, 0},
 60. [ZEBRA_ROUTE_CONNECT] = {ZEBRA_ROUTE_CONNECT, 0},
 61. [ZEBRA_ROUTE_STATIC] = {ZEBRA_ROUTE_STATIC, 1},
 62. [ZEBRA_ROUTE_RIP] = {ZEBRA_ROUTE_RIP, 120},
 63. [ZEBRA_ROUTE_RIPNG] = {ZEBRA_ROUTE_RIPNG, 120},
 64. [ZEBRA_ROUTE_OSPF] = {ZEBRA_ROUTE_OSPF, 110},
 65. [ZEBRA_ROUTE_OSPF6] = {ZEBRA_ROUTE_OSPF6, 110},
 66. [ZEBRA_ROUTE_ISIS] = {ZEBRA_ROUTE_ISIS, 115},
 67. [ZEBRA_ROUTE_BGP] = {ZEBRA_ROUTE_BGP, 20 /* IBGP is 200. */},
 68. [ZEBRA_ROUTE_BABEL] = {ZEBRA_ROUTE_BABEL, 95},
 69. /* no entry/default: 150 */
 70. };
 71. /* RPF lookup behaviour */
 72. static enum multicast_mode ipv4_multicast_mode = MCAST_NO_CONFIG;
 73. static void __attribute__((format (printf, 4, 5)))
 74. _rnode_zlog(const char *_func, struct route_node *rn, int priority,
 75. const char *msgfmt, ...)
 76. {
 77. char prefix[PREFIX_STRLEN], buf[256];
 78. char msgbuf[512];
 79. va_list ap;
 80. va_start(ap, msgfmt);
 81. vsnprintf(msgbuf, sizeof(msgbuf), msgfmt, ap);
 82. va_end(ap);
 83. if (rn)
 84. {
 85. rib_table_info_t *info = rn->table->info;
 86. snprintf(buf, sizeof(buf), "%s%s vrf %u",
 87. prefix2str(&rn->p, prefix, sizeof(prefix)),
 88. info->safi == SAFI_MULTICAST ? " (MRIB)" : "",
 89. info->zvrf->vrf_id);
 90. }
 91. else
 92. {
 93. snprintf(buf, sizeof(buf), "{(route_node *) NULL}");
 94. }
 95. zlog (NULL, priority, "%s: %s: %s", _func, buf, msgbuf);
 96. }
 97. #define rnode_debug(node, ...) \
 98. _rnode_zlog(__func__, node, LOG_DEBUG, __VA_ARGS__)
 99. #define rnode_info(node, ...) \
 100. _rnode_zlog(__func__, node, LOG_INFO, __VA_ARGS__)
 101. /* Add nexthop to the end of a rib node's nexthop list */
 102. void
 103. rib_nexthop_add (struct rib *rib, struct nexthop *nexthop)
 104. {
 105. nexthop_add(&rib->nexthop, nexthop);
 106. rib->nexthop_num++;
 107. }
 108. /* Delete specified nexthop from the list. */
 109. static void
 110. rib_nexthop_delete (struct rib *rib, struct nexthop *nexthop)
 111. {
 112. if (nexthop->next)
 113. nexthop->next->prev = nexthop->prev;
 114. if (nexthop->prev)
 115. nexthop->prev->next = nexthop->next;
 116. else
 117. rib->nexthop = nexthop->next;
 118. rib->nexthop_num--;
 119. }
 120. struct nexthop *
 121. rib_nexthop_ifindex_add (struct rib *rib, ifindex_t ifindex)
 122. {
 123. struct nexthop *nexthop;
 124. nexthop = nexthop_new ();
 125. nexthop->type = NEXTHOP_TYPE_IFINDEX;
 126. nexthop->ifindex = ifindex;
 127. rib_nexthop_add (rib, nexthop);
 128. return nexthop;
 129. }
 130. struct nexthop *
 131. rib_nexthop_ifname_add (struct rib *rib, char *ifname)
 132. {
 133. struct nexthop *nexthop;
 134. nexthop = nexthop_new ();
 135. nexthop->type = NEXTHOP_TYPE_IFNAME;
 136. nexthop->ifname = XSTRDUP (MTYPE_TMP, ifname);
 137. rib_nexthop_add (rib, nexthop);
 138. return nexthop;
 139. }
 140. struct nexthop *
 141. rib_nexthop_ipv4_add (struct rib *rib, struct in_addr *ipv4, struct in_addr *src)
 142. {
 143. struct nexthop *nexthop;
 144. nexthop = nexthop_new ();
 145. nexthop->type = NEXTHOP_TYPE_IPV4;
 146. nexthop->gate.ipv4 = *ipv4;
 147. if (src)
 148. nexthop->src.ipv4 = *src;
 149. rib_nexthop_add (rib, nexthop);
 150. return nexthop;
 151. }
 152. struct nexthop *
 153. rib_nexthop_ipv4_ifindex_add (struct rib *rib, struct in_addr *ipv4,
 154. struct in_addr *src, ifindex_t ifindex)
 155. {
 156. struct nexthop *nexthop;
 157. nexthop = nexthop_new ();
 158. nexthop->type = NEXTHOP_TYPE_IPV4_IFINDEX;
 159. nexthop->gate.ipv4 = *ipv4;
 160. if (src)
 161. nexthop->src.ipv4 = *src;
 162. nexthop->ifindex = ifindex;
 163. rib_nexthop_add (rib, nexthop);
 164. return nexthop;
 165. }
 166. struct nexthop *
 167. rib_nexthop_ipv6_add (struct rib *rib, struct in6_addr *ipv6)
 168. {
 169. struct nexthop *nexthop;
 170. nexthop = nexthop_new ();
 171. nexthop->type = NEXTHOP_TYPE_IPV6;
 172. nexthop->gate.ipv6 = *ipv6;
 173. rib_nexthop_add (rib, nexthop);
 174. return nexthop;
 175. }
 176. static struct nexthop *
 177. rib_nexthop_ipv6_ifname_add (struct rib *rib, struct in6_addr *ipv6,
 178. char *ifname)
 179. {
 180. struct nexthop *nexthop;
 181. nexthop = nexthop_new ();
 182. nexthop->type = NEXTHOP_TYPE_IPV6_IFNAME;
 183. nexthop->gate.ipv6 = *ipv6;
 184. nexthop->ifname = XSTRDUP (MTYPE_TMP, ifname);
 185. rib_nexthop_add (rib, nexthop);
 186. return nexthop;
 187. }
 188. struct nexthop *
 189. rib_nexthop_ipv6_ifindex_add (struct rib *rib, struct in6_addr *ipv6,
 190. ifindex_t ifindex)
 191. {
 192. struct nexthop *nexthop;
 193. nexthop = nexthop_new ();
 194. nexthop->type = NEXTHOP_TYPE_IPV6_IFINDEX;
 195. nexthop->gate.ipv6 = *ipv6;
 196. nexthop->ifindex = ifindex;
 197. rib_nexthop_add (rib, nexthop);
 198. return nexthop;
 199. }
 200. struct nexthop *
 201. rib_nexthop_blackhole_add (struct rib *rib)
 202. {
 203. struct nexthop *nexthop;
 204. nexthop = nexthop_new ();
 205. nexthop->type = NEXTHOP_TYPE_BLACKHOLE;
 206. SET_FLAG (rib->flags, ZEBRA_FLAG_BLACKHOLE);
 207. rib_nexthop_add (rib, nexthop);
 208. return nexthop;
 209. }
 210. /* This method checks whether a recursive nexthop has at
 211. * least one resolved nexthop in the fib.
 212. */
 213. int
 214. nexthop_has_fib_child(struct nexthop *nexthop)
 215. {
 216. struct nexthop *nh;
 217. if (! CHECK_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_RECURSIVE))
 218. return 0;
 219. for (nh = nexthop->resolved; nh; nh = nh->next)
 220. if (CHECK_FLAG (nh->flags, NEXTHOP_FLAG_FIB))
 221. return 1;
 222. return 0;
 223. }
 224. /* If force flag is not set, do not modify falgs at all for uninstall
 225. the route from FIB. */
 226. static int
 227. nexthop_active_ipv4 (struct rib *rib, struct nexthop *nexthop, int set,
 228. struct route_node *top)
 229. {
 230. struct prefix_ipv4 p;
 231. struct route_table *table;
 232. struct route_node *rn;
 233. struct rib *match;
 234. int resolved;
 235. struct nexthop *newhop;
 236. struct nexthop *resolved_hop;
 237. if (nexthop->type == NEXTHOP_TYPE_IPV4)
 238. nexthop->ifindex = 0;
 239. if (set)
 240. {
 241. UNSET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_RECURSIVE);
 242. nexthops_free(nexthop->resolved);
 243. nexthop->resolved = NULL;
 244. rib->nexthop_mtu = 0;
 245. }
 246. /* Make lookup prefix. */
 247. memset (&p, 0, sizeof (struct prefix_ipv4));
 248. p.family = AF_INET;
 249. p.prefixlen = IPV4_MAX_PREFIXLEN;
 250. p.prefix = nexthop->gate.ipv4;
 251. /* Lookup table. */
 252. table = zebra_vrf_table (AFI_IP, SAFI_UNICAST, rib->vrf_id);
 253. if (! table)
 254. return 0;
 255. rn = route_node_match (table, (struct prefix *) &p);
 256. while (rn)
 257. {
 258. route_unlock_node (rn);
 259. /* If lookup self prefix return immediately. */
 260. if (rn == top)
 261. return 0;
 262. /* Pick up selected route. */
 263. RNODE_FOREACH_RIB (rn, match)
 264. {
 265. if (CHECK_FLAG (match->status, RIB_ENTRY_REMOVED))
 266. continue;
 267. if (CHECK_FLAG (match->status, RIB_ENTRY_SELECTED_FIB))
 268. break;
 269. }
 270. /* If there is no selected route or matched route is EGP, go up
 271. tree. */
 272. if (! match
 273. || match->type == ZEBRA_ROUTE_BGP)
 274. {
 275. do {
 276. rn = rn->parent;
 277. } while (rn && rn->info == NULL);
 278. if (rn)
 279. route_lock_node (rn);
 280. }
 281. else
 282. {
 283. /* If the longest prefix match for the nexthop yields
 284. * a blackhole, mark it as inactive. */
 285. if (CHECK_FLAG (match->flags, ZEBRA_FLAG_BLACKHOLE)
 286. || CHECK_FLAG (match->flags, ZEBRA_FLAG_REJECT))
 287. return 0;
 288. if (match->type == ZEBRA_ROUTE_CONNECT)
 289. {
 290. /* Directly point connected route. */
 291. newhop = match->nexthop;
 292. if (newhop && nexthop->type == NEXTHOP_TYPE_IPV4)
 293. nexthop->ifindex = newhop->ifindex;
 294. return 1;
 295. }
 296. else if (CHECK_FLAG (rib->flags, ZEBRA_FLAG_INTERNAL))
 297. {
 298. resolved = 0;
 299. for (newhop = match->nexthop; newhop; newhop = newhop->next)
 300. if (CHECK_FLAG (newhop->flags, NEXTHOP_FLAG_FIB)
 301. && ! CHECK_FLAG (newhop->flags, NEXTHOP_FLAG_RECURSIVE))
 302. {
 303. if (set)
 304. {
 305. SET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_RECURSIVE);
 306. resolved_hop = XCALLOC(MTYPE_NEXTHOP, sizeof (struct nexthop));
 307. SET_FLAG (resolved_hop->flags, NEXTHOP_FLAG_ACTIVE);
 308. /* If the resolving route specifies a gateway, use it */
 309. if (newhop->type == NEXTHOP_TYPE_IPV4
 310. || newhop->type == NEXTHOP_TYPE_IPV4_IFINDEX
 311. || newhop->type == NEXTHOP_TYPE_IPV4_IFNAME)
 312. {
 313. resolved_hop->type = newhop->type;
 314. resolved_hop->gate.ipv4 = newhop->gate.ipv4;
 315. resolved_hop->ifindex = newhop->ifindex;
 316. }
 317. /* If the resolving route is an interface route, it
 318. * means the gateway we are looking up is connected
 319. * to that interface. Therefore, the resolved route
 320. * should have the original gateway as nexthop as it
 321. * is directly connected. */
 322. if (newhop->type == NEXTHOP_TYPE_IFINDEX
 323. || newhop->type == NEXTHOP_TYPE_IFNAME)
 324. {
 325. resolved_hop->type = NEXTHOP_TYPE_IPV4_IFINDEX;
 326. resolved_hop->gate.ipv4 = nexthop->gate.ipv4;
 327. resolved_hop->ifindex = newhop->ifindex;
 328. }
 329. nexthop_add(&nexthop->resolved, resolved_hop);
 330. }
 331. resolved = 1;
 332. }
 333. if (resolved && set)
 334. rib->nexthop_mtu = match->mtu;
 335. return resolved;
 336. }
 337. else
 338. {
 339. return 0;
 340. }
 341. }
 342. }
 343. return 0;
 344. }
 345. /* If force flag is not set, do not modify falgs at all for uninstall
 346. the route from FIB. */
 347. static int
 348. nexthop_active_ipv6 (struct rib *rib, struct nexthop *nexthop, int set,
 349. struct route_node *top)
 350. {
 351. struct prefix_ipv6 p;
 352. struct route_table *table;
 353. struct route_node *rn;
 354. struct rib *match;
 355. int resolved;
 356. struct nexthop *newhop;
 357. struct nexthop *resolved_hop;
 358. if (nexthop->type == NEXTHOP_TYPE_IPV6)
 359. nexthop->ifindex = 0;
 360. if (set)
 361. {
 362. UNSET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_RECURSIVE);
 363. nexthops_free(nexthop->resolved);
 364. nexthop->resolved = NULL;
 365. }
 366. /* Make lookup prefix. */
 367. memset (&p, 0, sizeof (struct prefix_ipv6));
 368. p.family = AF_INET6;
 369. p.prefixlen = IPV6_MAX_PREFIXLEN;
 370. p.prefix = nexthop->gate.ipv6;
 371. /* Lookup table. */
 372. table = zebra_vrf_table (AFI_IP6, SAFI_UNICAST, rib->vrf_id);
 373. if (! table)
 374. return 0;
 375. rn = route_node_match (table, (struct prefix *) &p);
 376. while (rn)
 377. {
 378. route_unlock_node (rn);
 379. /* If lookup self prefix return immediately. */
 380. if (rn == top)
 381. return 0;
 382. /* Pick up selected route. */
 383. RNODE_FOREACH_RIB (rn, match)
 384. {
 385. if (CHECK_FLAG (match->status, RIB_ENTRY_REMOVED))
 386. continue;
 387. if (CHECK_FLAG (match->status, RIB_ENTRY_SELECTED_FIB))
 388. break;
 389. }
 390. /* If there is no selected route or matched route is EGP, go up
 391. tree. */
 392. if (! match
 393. || match->type == ZEBRA_ROUTE_BGP)
 394. {
 395. do {
 396. rn = rn->parent;
 397. } while (rn && rn->info == NULL);
 398. if (rn)
 399. route_lock_node (rn);
 400. }
 401. else
 402. {
 403. /* If the longest prefix match for the nexthop yields
 404. * a blackhole, mark it as inactive. */
 405. if (CHECK_FLAG (match->flags, ZEBRA_FLAG_BLACKHOLE)
 406. || CHECK_FLAG (match->flags, ZEBRA_FLAG_REJECT))
 407. return 0;
 408. if (match->type == ZEBRA_ROUTE_CONNECT)
 409. {
 410. /* Directly point connected route. */
 411. newhop = match->nexthop;
 412. if (newhop && nexthop->type == NEXTHOP_TYPE_IPV6)
 413. nexthop->ifindex = newhop->ifindex;
 414. return 1;
 415. }
 416. else if (CHECK_FLAG (rib->flags, ZEBRA_FLAG_INTERNAL))
 417. {
 418. resolved = 0;
 419. for (newhop = match->nexthop; newhop; newhop = newhop->next)
 420. if (CHECK_FLAG (newhop->flags, NEXTHOP_FLAG_FIB)
 421. && ! CHECK_FLAG (newhop->flags, NEXTHOP_FLAG_RECURSIVE))
 422. {
 423. if (set)
 424. {
 425. SET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_RECURSIVE);
 426. resolved_hop = XCALLOC(MTYPE_NEXTHOP, sizeof (struct nexthop));
 427. SET_FLAG (resolved_hop->flags, NEXTHOP_FLAG_ACTIVE);
 428. /* See nexthop_active_ipv4 for a description how the
 429. * resolved nexthop is constructed. */
 430. if (newhop->type == NEXTHOP_TYPE_IPV6
 431. || newhop->type == NEXTHOP_TYPE_IPV6_IFINDEX
 432. || newhop->type == NEXTHOP_TYPE_IPV6_IFNAME)
 433. {
 434. resolved_hop->type = newhop->type;
 435. resolved_hop->gate.ipv6 = newhop->gate.ipv6;
 436. if (newhop->ifindex)
 437. {
 438. resolved_hop->type = NEXTHOP_TYPE_IPV6_IFINDEX;
 439. resolved_hop->ifindex = newhop->ifindex;
 440. }
 441. }
 442. if (newhop->type == NEXTHOP_TYPE_IFINDEX
 443. || newhop->type == NEXTHOP_TYPE_IFNAME)
 444. {
 445. resolved_hop->flags |= NEXTHOP_FLAG_ONLINK;
 446. resolved_hop->type = NEXTHOP_TYPE_IPV6_IFINDEX;
 447. resolved_hop->gate.ipv6 = nexthop->gate.ipv6;
 448. resolved_hop->ifindex = newhop->ifindex;
 449. }
 450. nexthop_add(&nexthop->resolved, resolved_hop);
 451. }
 452. resolved = 1;
 453. }
 454. return resolved;
 455. }
 456. else
 457. {
 458. return 0;
 459. }
 460. }
 461. }
 462. return 0;
 463. }
 464. struct rib *
 465. rib_match_ipv4_safi (struct in_addr addr, safi_t safi, int skip_bgp,
 466. struct route_node **rn_out, vrf_id_t vrf_id)
 467. {
 468. struct route_table *table;
 469. struct route_node *rn;
 470. struct rib *match;
 471. struct nexthop *newhop, *tnewhop;
 472. int recursing;
 473. /* Lookup table. */
 474. table = zebra_vrf_table (AFI_IP, safi, vrf_id);
 475. if (! table)
 476. return 0;
 477. rn = route_node_match_ipv4 (table, &addr);
 478. while (rn)
 479. {
 480. route_unlock_node (rn);
 481. /* Pick up selected route. */
 482. RNODE_FOREACH_RIB (rn, match)
 483. {
 484. if (CHECK_FLAG (match->status, RIB_ENTRY_REMOVED))
 485. continue;
 486. if (CHECK_FLAG (match->status, RIB_ENTRY_SELECTED_FIB))
 487. break;
 488. }
 489. /* If there is no selected route or matched route is EGP, go up
 490. tree. */
 491. if (!match || (skip_bgp && (match->type == ZEBRA_ROUTE_BGP)))
 492. {
 493. do {
 494. rn = rn->parent;
 495. } while (rn && rn->info == NULL);
 496. if (rn)
 497. route_lock_node (rn);
 498. }
 499. else
 500. {
 501. if (match->type != ZEBRA_ROUTE_CONNECT)
 502. {
 503. int found = 0;
 504. for (ALL_NEXTHOPS_RO(match->nexthop, newhop, tnewhop, recursing))
 505. if (CHECK_FLAG (newhop->flags, NEXTHOP_FLAG_FIB))
 506. {
 507. found = 1;
 508. break;
 509. }
 510. if (!found)
 511. return NULL;
 512. }
 513. if (rn_out)
 514. *rn_out = rn;
 515. return match;
 516. }
 517. }
 518. return NULL;
 519. }
 520. struct rib *
 521. rib_match_ipv4_multicast (struct in_addr addr, struct route_node **rn_out,
 522. vrf_id_t vrf_id)
 523. {
 524. struct rib *rib = NULL, *mrib = NULL, *urib = NULL;
 525. struct route_node *m_rn = NULL, *u_rn = NULL;
 526. int skip_bgp = 0; /* bool */
 527. switch (ipv4_multicast_mode)
 528. {
 529. case MCAST_MRIB_ONLY:
 530. return rib_match_ipv4_safi (addr, SAFI_MULTICAST, skip_bgp, rn_out,
 531. vrf_id);
 532. case MCAST_URIB_ONLY:
 533. return rib_match_ipv4_safi (addr, SAFI_UNICAST, skip_bgp, rn_out,
 534. vrf_id);
 535. case MCAST_NO_CONFIG:
 536. case MCAST_MIX_MRIB_FIRST:
 537. rib = mrib = rib_match_ipv4_safi (addr, SAFI_MULTICAST, skip_bgp, &m_rn,
 538. vrf_id);
 539. if (!mrib)
 540. rib = urib = rib_match_ipv4_safi (addr, SAFI_UNICAST, skip_bgp, &u_rn,
 541. vrf_id);
 542. break;
 543. case MCAST_MIX_DISTANCE:
 544. mrib = rib_match_ipv4_safi (addr, SAFI_MULTICAST, skip_bgp, &m_rn,
 545. vrf_id);
 546. urib = rib_match_ipv4_safi (addr, SAFI_UNICAST, skip_bgp, &u_rn,
 547. vrf_id);
 548. if (mrib && urib)
 549. rib = urib->distance < mrib->distance ? urib : mrib;
 550. else if (mrib)
 551. rib = mrib;
 552. else if (urib)
 553. rib = urib;
 554. break;
 555. case MCAST_MIX_PFXLEN:
 556. mrib = rib_match_ipv4_safi (addr, SAFI_MULTICAST, skip_bgp, &m_rn,
 557. vrf_id);
 558. urib = rib_match_ipv4_safi (addr, SAFI_UNICAST, skip_bgp, &u_rn,
 559. vrf_id);
 560. if (mrib && urib)
 561. rib = u_rn->p.prefixlen > m_rn->p.prefixlen ? urib : mrib;
 562. else if (mrib)
 563. rib = mrib;
 564. else if (urib)
 565. rib = urib;
 566. break;
 567. }
 568. if (rn_out)
 569. *rn_out = (rib == mrib) ? m_rn : u_rn;
 570. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB)
 571. {
 572. char buf[BUFSIZ];
 573. inet_ntop (AF_INET, &addr, buf, BUFSIZ);
 574. zlog_debug("%s: %s vrf %u: found %s, using %s",
 575. __func__, buf, vrf_id,
 576. mrib ? (urib ? "MRIB+URIB" : "MRIB") :
 577. urib ? "URIB" : "nothing",
 578. rib == urib ? "URIB" : rib == mrib ? "MRIB" : "none");
 579. }
 580. return rib;
 581. }
 582. void
 583. multicast_mode_ipv4_set (enum multicast_mode mode)
 584. {
 585. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB)
 586. zlog_debug("%s: multicast lookup mode set (%d)", __func__, mode);
 587. ipv4_multicast_mode = mode;
 588. }
 589. enum multicast_mode
 590. multicast_mode_ipv4_get (void)
 591. {
 592. return ipv4_multicast_mode;
 593. }
 594. struct rib *
 595. rib_lookup_ipv4 (struct prefix_ipv4 *p, vrf_id_t vrf_id)
 596. {
 597. struct route_table *table;
 598. struct route_node *rn;
 599. struct rib *match;
 600. struct nexthop *nexthop, *tnexthop;
 601. int recursing;
 602. /* Lookup table. */
 603. table = zebra_vrf_table (AFI_IP, SAFI_UNICAST, vrf_id);
 604. if (! table)
 605. return 0;
 606. rn = route_node_lookup (table, (struct prefix *) p);
 607. /* No route for this prefix. */
 608. if (! rn)
 609. return NULL;
 610. /* Unlock node. */
 611. route_unlock_node (rn);
 612. RNODE_FOREACH_RIB (rn, match)
 613. {
 614. if (CHECK_FLAG (match->status, RIB_ENTRY_REMOVED))
 615. continue;
 616. if (CHECK_FLAG (match->status, RIB_ENTRY_SELECTED_FIB))
 617. break;
 618. }
 619. if (! match || match->type == ZEBRA_ROUTE_BGP)
 620. return NULL;
 621. if (match->type == ZEBRA_ROUTE_CONNECT)
 622. return match;
 623. for (ALL_NEXTHOPS_RO(match->nexthop, nexthop, tnexthop, recursing))
 624. if (CHECK_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_FIB))
 625. return match;
 626. return NULL;
 627. }
 628. /*
 629. * This clone function, unlike its original rib_lookup_ipv4(), checks
 630. * if specified IPv4 route record (prefix/mask -> gate) exists in
 631. * the whole RIB and has ZEBRA_FLAG_SELECTED set.
 632. *
 633. * Return values:
 634. * -1: error
 635. * 0: exact match found
 636. * 1: a match was found with a different gate
 637. * 2: connected route found
 638. * 3: no matches found
 639. */
 640. int
 641. rib_lookup_ipv4_route (struct prefix_ipv4 *p, union sockunion * qgate,
 642. vrf_id_t vrf_id)
 643. {
 644. struct route_table *table;
 645. struct route_node *rn;
 646. struct rib *match;
 647. struct nexthop *nexthop, *tnexthop;
 648. int recursing;
 649. int nexthops_active;
 650. /* Lookup table. */
 651. table = zebra_vrf_table (AFI_IP, SAFI_UNICAST, vrf_id);
 652. if (! table)
 653. return ZEBRA_RIB_LOOKUP_ERROR;
 654. /* Scan the RIB table for exactly matching RIB entry. */
 655. rn = route_node_lookup (table, (struct prefix *) p);
 656. /* No route for this prefix. */
 657. if (! rn)
 658. return ZEBRA_RIB_NOTFOUND;
 659. /* Unlock node. */
 660. route_unlock_node (rn);
 661. /* Find out if a "selected" RR for the discovered RIB entry exists ever. */
 662. RNODE_FOREACH_RIB (rn, match)
 663. {
 664. if (CHECK_FLAG (match->status, RIB_ENTRY_REMOVED))
 665. continue;
 666. if (CHECK_FLAG (match->status, RIB_ENTRY_SELECTED_FIB))
 667. break;
 668. }
 669. /* None such found :( */
 670. if (!match)
 671. return ZEBRA_RIB_NOTFOUND;
 672. if (match->type == ZEBRA_ROUTE_CONNECT)
 673. return ZEBRA_RIB_FOUND_CONNECTED;
 674. /* Ok, we have a cood candidate, let's check it's nexthop list... */
 675. nexthops_active = 0;
 676. for (ALL_NEXTHOPS_RO(match->nexthop, nexthop, tnexthop, recursing))
 677. if (CHECK_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_FIB))
 678. {
 679. nexthops_active = 1;
 680. if (nexthop->gate.ipv4.s_addr == sockunion2ip (qgate))
 681. return ZEBRA_RIB_FOUND_EXACT;
 682. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB)
 683. {
 684. char gate_buf[INET_ADDRSTRLEN], qgate_buf[INET_ADDRSTRLEN];
 685. inet_ntop (AF_INET, &nexthop->gate.ipv4.s_addr, gate_buf, INET_ADDRSTRLEN);
 686. inet_ntop (AF_INET, &sockunion2ip(qgate), qgate_buf, INET_ADDRSTRLEN);
 687. zlog_debug ("%s: qgate == %s, %s == %s", __func__,
 688. qgate_buf, recursing ? "rgate" : "gate", gate_buf);
 689. }
 690. }
 691. if (nexthops_active)
 692. return ZEBRA_RIB_FOUND_NOGATE;
 693. return ZEBRA_RIB_NOTFOUND;
 694. }
 695. struct rib *
 696. rib_match_ipv6 (struct in6_addr *addr, vrf_id_t vrf_id)
 697. {
 698. struct prefix_ipv6 p;
 699. struct route_table *table;
 700. struct route_node *rn;
 701. struct rib *match;
 702. struct nexthop *newhop, *tnewhop;
 703. int recursing;
 704. /* Lookup table. */
 705. table = zebra_vrf_table (AFI_IP6, SAFI_UNICAST, vrf_id);
 706. if (! table)
 707. return 0;
 708. memset (&p, 0, sizeof (struct prefix_ipv6));
 709. p.family = AF_INET6;
 710. p.prefixlen = IPV6_MAX_PREFIXLEN;
 711. IPV6_ADDR_COPY (&p.prefix, addr);
 712. rn = route_node_match (table, (struct prefix *) &p);
 713. while (rn)
 714. {
 715. route_unlock_node (rn);
 716. /* Pick up selected route. */
 717. RNODE_FOREACH_RIB (rn, match)
 718. {
 719. if (CHECK_FLAG (match->status, RIB_ENTRY_REMOVED))
 720. continue;
 721. if (CHECK_FLAG (match->status, RIB_ENTRY_SELECTED_FIB))
 722. break;
 723. }
 724. /* If there is no selected route or matched route is EGP, go up
 725. tree. */
 726. if (! match
 727. || match->type == ZEBRA_ROUTE_BGP)
 728. {
 729. do {
 730. rn = rn->parent;
 731. } while (rn && rn->info == NULL);
 732. if (rn)
 733. route_lock_node (rn);
 734. }
 735. else
 736. {
 737. if (match->type == ZEBRA_ROUTE_CONNECT)
 738. /* Directly point connected route. */
 739. return match;
 740. else
 741. {
 742. for (ALL_NEXTHOPS_RO(match->nexthop, newhop, tnewhop, recursing))
 743. if (CHECK_FLAG (newhop->flags, NEXTHOP_FLAG_FIB))
 744. return match;
 745. return NULL;
 746. }
 747. }
 748. }
 749. return NULL;
 750. }
 751. #define RIB_SYSTEM_ROUTE(R) \
 752. ((R)->type == ZEBRA_ROUTE_KERNEL || (R)->type == ZEBRA_ROUTE_CONNECT)
 753. /* This function verifies reachability of one given nexthop, which can be
 754. * numbered or unnumbered, IPv4 or IPv6. The result is unconditionally stored
 755. * in nexthop->flags field. If the 4th parameter, 'set', is non-zero,
 756. * nexthop->ifindex will be updated appropriately as well.
 757. * An existing route map can turn (otherwise active) nexthop into inactive, but
 758. * not vice versa.
 759. *
 760. * The return value is the final value of 'ACTIVE' flag.
 761. */
 762. static unsigned
 763. nexthop_active_check (struct route_node *rn, struct rib *rib,
 764. struct nexthop *nexthop, int set)
 765. {
 766. rib_table_info_t *info = rn->table->info;
 767. struct interface *ifp;
 768. route_map_result_t ret = RMAP_MATCH;
 769. extern char *proto_rm[AFI_MAX][ZEBRA_ROUTE_MAX+1];
 770. struct route_map *rmap;
 771. int family;
 772. family = 0;
 773. switch (nexthop->type)
 774. {
 775. case NEXTHOP_TYPE_IFINDEX:
 776. ifp = if_lookup_by_index_vrf (nexthop->ifindex, rib->vrf_id);
 777. if (ifp && if_is_operative(ifp))
 778. SET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_ACTIVE);
 779. else
 780. UNSET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_ACTIVE);
 781. break;
 782. case NEXTHOP_TYPE_IPV6_IFNAME:
 783. family = AFI_IP6;
 784. case NEXTHOP_TYPE_IFNAME:
 785. ifp = if_lookup_by_name_vrf (nexthop->ifname, rib->vrf_id);
 786. if (ifp && if_is_operative(ifp))
 787. {
 788. if (set)
 789. nexthop->ifindex = ifp->ifindex;
 790. SET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_ACTIVE);
 791. }
 792. else
 793. {
 794. if (set)
 795. nexthop->ifindex = 0;
 796. UNSET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_ACTIVE);
 797. }
 798. break;
 799. case NEXTHOP_TYPE_IPV4:
 800. case NEXTHOP_TYPE_IPV4_IFINDEX:
 801. family = AFI_IP;
 802. if (nexthop_active_ipv4 (rib, nexthop, set, rn))
 803. SET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_ACTIVE);
 804. else
 805. UNSET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_ACTIVE);
 806. break;
 807. case NEXTHOP_TYPE_IPV6:
 808. family = AFI_IP6;
 809. if (nexthop_active_ipv6 (rib, nexthop, set, rn))
 810. SET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_ACTIVE);
 811. else
 812. UNSET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_ACTIVE);
 813. break;
 814. case NEXTHOP_TYPE_IPV6_IFINDEX:
 815. family = AFI_IP6;
 816. if (IN6_IS_ADDR_LINKLOCAL (&nexthop->gate.ipv6))
 817. {
 818. ifp = if_lookup_by_index_vrf (nexthop->ifindex, rib->vrf_id);
 819. if (ifp && if_is_operative(ifp))
 820. SET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_ACTIVE);
 821. else
 822. UNSET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_ACTIVE);
 823. }
 824. else
 825. {
 826. if (nexthop_active_ipv6 (rib, nexthop, set, rn))
 827. SET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_ACTIVE);
 828. else
 829. UNSET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_ACTIVE);
 830. }
 831. break;
 832. case NEXTHOP_TYPE_BLACKHOLE:
 833. SET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_ACTIVE);
 834. break;
 835. default:
 836. break;
 837. }
 838. if (! CHECK_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_ACTIVE))
 839. return 0;
 840. /* XXX: What exactly do those checks do? Do we support
 841. * e.g. IPv4 routes with IPv6 nexthops or vice versa? */
 842. if (RIB_SYSTEM_ROUTE(rib) ||
 843. (family == AFI_IP && rn->p.family != AF_INET) ||
 844. (family == AFI_IP6 && rn->p.family != AF_INET6))
 845. return CHECK_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_ACTIVE);
 846. /* The original code didn't determine the family correctly
 847. * e.g. for NEXTHOP_TYPE_IFINDEX. Retrieve the correct afi
 848. * from the rib_table_info in those cases.
 849. * Possibly it may be better to use only the rib_table_info
 850. * in every case.
 851. */
 852. if (!family)
 853. family = info->afi;
 854. rmap = 0;
 855. if (rib->type >= 0 && rib->type < ZEBRA_ROUTE_MAX &&
 856. proto_rm[family][rib->type])
 857. rmap = route_map_lookup_by_name (proto_rm[family][rib->type]);
 858. if (!rmap && proto_rm[family][ZEBRA_ROUTE_MAX])
 859. rmap = route_map_lookup_by_name (proto_rm[family][ZEBRA_ROUTE_MAX]);
 860. if (rmap) {
 861. struct nexthop_vrfid nh_vrf = {nexthop, rib->vrf_id};
 862. ret = route_map_apply(rmap, &rn->p, RMAP_ZEBRA, &nh_vrf);
 863. }
 864. if (ret == RMAP_DENYMATCH)
 865. UNSET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_ACTIVE);
 866. return CHECK_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_ACTIVE);
 867. }
 868. /* Iterate over all nexthops of the given RIB entry and refresh their
 869. * ACTIVE flag. rib->nexthop_active_num is updated accordingly. If any
 870. * nexthop is found to toggle the ACTIVE flag, the whole rib structure
 871. * is flagged with RIB_ENTRY_CHANGED. The 4th 'set' argument is
 872. * transparently passed to nexthop_active_check().
 873. *
 874. * Return value is the new number of active nexthops.
 875. */
 876. static int
 877. nexthop_active_update (struct route_node *rn, struct rib *rib, int set)
 878. {
 879. struct nexthop *nexthop;
 880. unsigned int prev_active, new_active;
 881. ifindex_t prev_index;
 882. rib->nexthop_active_num = 0;
 883. for (nexthop = rib->nexthop; nexthop; nexthop = nexthop->next)
 884. {
 885. prev_active = CHECK_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_ACTIVE);
 886. prev_index = nexthop->ifindex;
 887. if ((new_active = nexthop_active_check (rn, rib, nexthop, set)))
 888. rib->nexthop_active_num++;
 889. if (prev_active != new_active ||
 890. prev_index != nexthop->ifindex)
 891. SET_FLAG (rib->status, RIB_ENTRY_CHANGED);
 892. }
 893. return rib->nexthop_active_num;
 894. }
 895. static int
 896. rib_update_kernel (struct route_node *rn, struct rib *old, struct rib *new)
 897. {
 898. int ret = 0;
 899. struct nexthop *nexthop, *tnexthop;
 900. rib_table_info_t *info = rn->table->info;
 901. int recursing;
 902. if (info->safi != SAFI_UNICAST)
 903. {
 904. if (new)
 905. for (ALL_NEXTHOPS_RO(new->nexthop, nexthop, tnexthop, recursing))
 906. SET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_FIB);
 907. if (old)
 908. for (ALL_NEXTHOPS_RO(old->nexthop, nexthop, tnexthop, recursing))
 909. UNSET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_FIB);
 910. return 0;
 911. }
 912. /*
 913. * Make sure we update the FPM any time we send new information to
 914. * the kernel.
 915. */
 916. zfpm_trigger_update (rn, "updating in kernel");
 917. ret = kernel_route_rib (&rn->p, old, new);
 918. /* This condition is never met, if we are using rt_socket.c */
 919. if (ret < 0 && new)
 920. {
 921. for (ALL_NEXTHOPS_RO(new->nexthop, nexthop, tnexthop, recursing))
 922. UNSET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_FIB);
 923. }
 924. else if (old && old != new)
 925. {
 926. for (ALL_NEXTHOPS_RO(old->nexthop, nexthop, tnexthop, recursing))
 927. UNSET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_FIB);
 928. }
 929. return ret;
 930. }
 931. /* Uninstall the route from kernel. */
 932. static void
 933. rib_uninstall (struct route_node *rn, struct rib *rib)
 934. {
 935. rib_table_info_t *info = rn->table->info;
 936. if (CHECK_FLAG (rib->status, RIB_ENTRY_SELECTED_FIB))
 937. {
 938. if (info->safi == SAFI_UNICAST)
 939. zfpm_trigger_update (rn, "rib_uninstall");
 940. redistribute_delete (&rn->p, rib);
 941. if (! RIB_SYSTEM_ROUTE (rib))
 942. rib_update_kernel (rn, rib, NULL);
 943. UNSET_FLAG (rib->flags, ZEBRA_FLAG_SELECTED);
 944. }
 945. }
 946. static void rib_unlink (struct route_node *, struct rib *);
 947. /*
 948. * rib_can_delete_dest
 949. *
 950. * Returns TRUE if the given dest can be deleted from the table.
 951. */
 952. static int
 953. rib_can_delete_dest (rib_dest_t *dest)
 954. {
 955. if (dest->routes)
 956. {
 957. return 0;
 958. }
 959. /*
 960. * Don't delete the dest if we have to update the FPM about this
 961. * prefix.
 962. */
 963. if (CHECK_FLAG (dest->flags, RIB_DEST_UPDATE_FPM) ||
 964. CHECK_FLAG (dest->flags, RIB_DEST_SENT_TO_FPM))
 965. return 0;
 966. return 1;
 967. }
 968. /*
 969. * rib_gc_dest
 970. *
 971. * Garbage collect the rib dest corresponding to the given route node
 972. * if appropriate.
 973. *
 974. * Returns TRUE if the dest was deleted, FALSE otherwise.
 975. */
 976. int
 977. rib_gc_dest (struct route_node *rn)
 978. {
 979. rib_dest_t *dest;
 980. dest = rib_dest_from_rnode (rn);
 981. if (!dest)
 982. return 0;
 983. if (!rib_can_delete_dest (dest))
 984. return 0;
 985. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB)
 986. rnode_debug (rn, "removing dest from table");
 987. dest->rnode = NULL;
 988. XFREE (MTYPE_RIB_DEST, dest);
 989. rn->info = NULL;
 990. /*
 991. * Release the one reference that we keep on the route node.
 992. */
 993. route_unlock_node (rn);
 994. return 1;
 995. }
 996. /* Check if 'alternate' RIB entry is better than 'current'. */
 997. static struct rib *
 998. rib_choose_best (struct rib *current, struct rib *alternate)
 999. {
 1000. if (current == NULL)
 1001. return alternate;
 1002. /* filter route selection in following order:
 1003. * - connected beats other types
 1004. * - lower distance beats higher
 1005. * - lower metric beats higher for equal distance
 1006. * - last, hence oldest, route wins tie break.
 1007. */
 1008. /* Connected routes. Pick the last connected
 1009. * route of the set of lowest metric connected routes.
 1010. */
 1011. if (alternate->type == ZEBRA_ROUTE_CONNECT)
 1012. {
 1013. if (current->type != ZEBRA_ROUTE_CONNECT
 1014. || alternate->metric <= current->metric)
 1015. return alternate;
 1016. return current;
 1017. }
 1018. if (current->type == ZEBRA_ROUTE_CONNECT)
 1019. return current;
 1020. /* higher distance loses */
 1021. if (alternate->distance < current->distance)
 1022. return alternate;
 1023. if (current->distance < alternate->distance)
 1024. return current;
 1025. /* metric tie-breaks equal distance */
 1026. if (alternate->metric <= current->metric)
 1027. return alternate;
 1028. return current;
 1029. }
 1030. /* Core function for processing routing information base. */
 1031. static void
 1032. rib_process (struct route_node *rn)
 1033. {
 1034. struct rib *rib;
 1035. struct rib *next;
 1036. struct rib *old_selected = NULL;
 1037. struct rib *new_selected = NULL;
 1038. struct rib *old_fib = NULL;
 1039. struct rib *new_fib = NULL;
 1040. int installed = 0;
 1041. struct nexthop *nexthop = NULL, *tnexthop;
 1042. int recursing;
 1043. rib_table_info_t *info;
 1044. assert (rn);
 1045. info = rn->table->info;
 1046. RNODE_FOREACH_RIB (rn, rib)
 1047. {
 1048. UNSET_FLAG (rib->status, RIB_ENTRY_CHANGED);
 1049. /* Currently installed rib. */
 1050. if (CHECK_FLAG (rib->flags, ZEBRA_FLAG_SELECTED))
 1051. {
 1052. assert (old_selected == NULL);
 1053. old_selected = rib;
 1054. }
 1055. if (CHECK_FLAG (rib->status, RIB_ENTRY_SELECTED_FIB))
 1056. {
 1057. assert (old_fib == NULL);
 1058. old_fib = rib;
 1059. }
 1060. /* Skip deleted entries from selection */
 1061. if (CHECK_FLAG (rib->status, RIB_ENTRY_REMOVED))
 1062. continue;
 1063. /* Skip unreachable nexthop. */
 1064. if (! nexthop_active_update (rn, rib, 0))
 1065. continue;
 1066. /* Infinit distance. */
 1067. if (rib->distance == DISTANCE_INFINITY)
 1068. continue;
 1069. if (CHECK_FLAG (rib->flags, ZEBRA_FLAG_FIB_OVERRIDE))
 1070. new_fib = rib_choose_best(new_fib, rib);
 1071. else
 1072. new_selected = rib_choose_best(new_selected, rib);
 1073. } /* RNODE_FOREACH_RIB_SAFE */
 1074. /* If no FIB override route, use the selected route also for FIB */
 1075. if (new_fib == NULL)
 1076. new_fib = new_selected;
 1077. /* After the cycle is finished, the following pointers will be set:
 1078. * old_selected --- RIB entry currently having SELECTED
 1079. * new_selected --- RIB entry that is newly SELECTED
 1080. * old_fib --- RIB entry currently in kernel FIB
 1081. * new_fib --- RIB entry that is newly to be in kernel FIB
 1082. *
 1083. * new_selected will get SELECTED flag, and is going to be redistributed
 1084. * the zclients. new_fib (which can be new_selected) will be installed in kernel.
 1085. */
 1086. /* Set real nexthops. */
 1087. if (new_fib)
 1088. nexthop_active_update (rn, new_fib, 1);
 1089. if (new_selected && new_selected != new_fib)
 1090. nexthop_active_update (rn, new_selected, 1);
 1091. /* Update kernel if FIB entry has changed */
 1092. if (old_fib != new_fib
 1093. || (new_fib && CHECK_FLAG (new_fib->status, RIB_ENTRY_CHANGED)))
 1094. {
 1095. if (old_fib && old_fib != new_fib)
 1096. {
 1097. if (! RIB_SYSTEM_ROUTE (old_fib) && (! new_fib || RIB_SYSTEM_ROUTE (new_fib)))
 1098. rib_update_kernel (rn, old_fib, NULL);
 1099. UNSET_FLAG (old_fib->status, RIB_ENTRY_SELECTED_FIB);
 1100. }
 1101. if (new_fib)
 1102. {
 1103. /* Install new or replace existing FIB entry */
 1104. SET_FLAG (new_fib->status, RIB_ENTRY_SELECTED_FIB);
 1105. if (! RIB_SYSTEM_ROUTE (new_fib))
 1106. rib_update_kernel (rn, old_fib, new_fib);
 1107. }
 1108. if (info->safi == SAFI_UNICAST)
 1109. zfpm_trigger_update (rn, "updating existing route");
 1110. }
 1111. else if (old_fib == new_fib && new_fib && ! RIB_SYSTEM_ROUTE (new_fib))
 1112. {
 1113. /* Housekeeping code to deal with race conditions in kernel with
 1114. * linux netlink reporting interface up before IPv4 or IPv6 protocol
 1115. * is ready to add routes. This makes sure routes are IN the kernel.
 1116. */
 1117. for (ALL_NEXTHOPS_RO(new_fib->nexthop, nexthop, tnexthop, recursing))
 1118. if (CHECK_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_FIB))
 1119. {
 1120. installed = 1;
 1121. break;
 1122. }
 1123. if (! installed)
 1124. rib_update_kernel (rn, NULL, new_fib);
 1125. }
 1126. /* Redistribute SELECTED entry */
 1127. if (old_selected != new_selected
 1128. || (new_selected && CHECK_FLAG (new_selected->status, RIB_ENTRY_CHANGED)))
 1129. {
 1130. if (old_selected)
 1131. {
 1132. if (! new_selected)
 1133. redistribute_delete (&rn->p, old_selected);
 1134. if (old_selected != new_selected)
 1135. UNSET_FLAG (old_selected->flags, ZEBRA_FLAG_SELECTED);
 1136. }
 1137. if (new_selected)
 1138. {
 1139. /* Install new or replace existing redistributed entry */
 1140. SET_FLAG (new_selected->flags, ZEBRA_FLAG_SELECTED);
 1141. redistribute_add (&rn->p, new_selected);
 1142. }
 1143. }
 1144. /* Remove all RIB entries queued for removal */
 1145. RNODE_FOREACH_RIB_SAFE (rn, rib, next)
 1146. {
 1147. if (CHECK_FLAG (rib->status, RIB_ENTRY_REMOVED))
 1148. {
 1149. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB)
 1150. rnode_debug (rn, "rn %p, removing rib %p",
 1151. (void *)rn, (void *)rib);
 1152. rib_unlink (rn, rib);
 1153. }
 1154. }
 1155. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB_Q)
 1156. rnode_debug (rn, "rn %p dequeued", (void *)rn);
 1157. /*
 1158. * Check if the dest can be deleted now.
 1159. */
 1160. rib_gc_dest (rn);
 1161. }
 1162. /* Take a list of route_node structs and return 1, if there was a record
 1163. * picked from it and processed by rib_process(). Don't process more,
 1164. * than one RN record; operate only in the specified sub-queue.
 1165. */
 1166. static unsigned int
 1167. process_subq (struct list * subq, u_char qindex)
 1168. {
 1169. struct listnode *lnode = listhead (subq);
 1170. struct route_node *rnode;
 1171. if (!lnode)
 1172. return 0;
 1173. rnode = listgetdata (lnode);
 1174. rib_process (rnode);
 1175. if (rnode->info)
 1176. UNSET_FLAG (rib_dest_from_rnode (rnode)->flags, RIB_ROUTE_QUEUED (qindex));
 1177. #if 0
 1178. else
 1179. {
 1180. zlog_debug ("%s: called for route_node (%p, %d) with no ribs",
 1181. __func__, rnode, rnode->lock);
 1182. zlog_backtrace(LOG_DEBUG);
 1183. }
 1184. #endif
 1185. route_unlock_node (rnode);
 1186. list_delete_node (subq, lnode);
 1187. return 1;
 1188. }
 1189. /*
 1190. * All meta queues have been processed. Trigger next-hop evaluation.
 1191. */
 1192. static void
 1193. meta_queue_process_complete (struct work_queue *dummy)
 1194. {
 1195. zebra_evaluate_rnh_table(0, AF_INET);
 1196. #ifdef HAVE_IPV6
 1197. zebra_evaluate_rnh_table(0, AF_INET6);
 1198. #endif /* HAVE_IPV6 */
 1199. }
 1200. /* Dispatch the meta queue by picking, processing and unlocking the next RN from
 1201. * a non-empty sub-queue with lowest priority. wq is equal to zebra->ribq and data
 1202. * is pointed to the meta queue structure.
 1203. */
 1204. static wq_item_status
 1205. meta_queue_process (struct work_queue *dummy, void *data)
 1206. {
 1207. struct meta_queue * mq = data;
 1208. unsigned i;
 1209. for (i = 0; i < MQ_SIZE; i++)
 1210. if (process_subq (mq->subq[i], i))
 1211. {
 1212. mq->size--;
 1213. break;
 1214. }
 1215. return mq->size ? WQ_REQUEUE : WQ_SUCCESS;
 1216. }
 1217. /*
 1218. * Map from rib types to queue type (priority) in meta queue
 1219. */
 1220. static const u_char meta_queue_map[ZEBRA_ROUTE_MAX] = {
 1221. [ZEBRA_ROUTE_SYSTEM] = 4,
 1222. [ZEBRA_ROUTE_KERNEL] = 0,
 1223. [ZEBRA_ROUTE_CONNECT] = 0,
 1224. [ZEBRA_ROUTE_STATIC] = 1,
 1225. [ZEBRA_ROUTE_RIP] = 2,
 1226. [ZEBRA_ROUTE_RIPNG] = 2,
 1227. [ZEBRA_ROUTE_OSPF] = 2,
 1228. [ZEBRA_ROUTE_OSPF6] = 2,
 1229. [ZEBRA_ROUTE_ISIS] = 2,
 1230. [ZEBRA_ROUTE_BGP] = 3,
 1231. [ZEBRA_ROUTE_HSLS] = 4,
 1232. [ZEBRA_ROUTE_BABEL] = 2,
 1233. };
 1234. /* Look into the RN and queue it into one or more priority queues,
 1235. * increasing the size for each data push done.
 1236. */
 1237. static void
 1238. rib_meta_queue_add (struct meta_queue *mq, struct route_node *rn)
 1239. {
 1240. struct rib *rib;
 1241. RNODE_FOREACH_RIB (rn, rib)
 1242. {
 1243. u_char qindex = meta_queue_map[rib->type];
 1244. /* Invariant: at this point we always have rn->info set. */
 1245. if (CHECK_FLAG (rib_dest_from_rnode (rn)->flags,
 1246. RIB_ROUTE_QUEUED (qindex)))
 1247. {
 1248. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB_Q)
 1249. rnode_debug (rn, "rn %p is already queued in sub-queue %u",
 1250. (void *)rn, qindex);
 1251. continue;
 1252. }
 1253. SET_FLAG (rib_dest_from_rnode (rn)->flags, RIB_ROUTE_QUEUED (qindex));
 1254. listnode_add (mq->subq[qindex], rn);
 1255. route_lock_node (rn);
 1256. mq->size++;
 1257. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB_Q)
 1258. rnode_debug (rn, "queued rn %p into sub-queue %u",
 1259. (void *)rn, qindex);
 1260. }
 1261. }
 1262. /* Add route_node to work queue and schedule processing */
 1263. static void
 1264. rib_queue_add (struct zebra_t *zebra, struct route_node *rn)
 1265. {
 1266. assert (zebra && rn);
 1267. /* Pointless to queue a route_node with no RIB entries to add or remove */
 1268. if (!rnode_to_ribs (rn))
 1269. {
 1270. zlog_debug ("%s: called for route_node (%p, %d) with no ribs",
 1271. __func__, (void *)rn, rn->lock);
 1272. zlog_backtrace(LOG_DEBUG);
 1273. return;
 1274. }
 1275. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB_Q)
 1276. rnode_info (rn, "work queue added");
 1277. assert (zebra);
 1278. if (zebra->ribq == NULL)
 1279. {
 1280. zlog_err ("%s: work_queue does not exist!", __func__);
 1281. return;
 1282. }
 1283. /*
 1284. * The RIB queue should normally be either empty or holding the only
 1285. * work_queue_item element. In the latter case this element would
 1286. * hold a pointer to the meta queue structure, which must be used to
 1287. * actually queue the route nodes to process. So create the MQ
 1288. * holder, if necessary, then push the work into it in any case.
 1289. * This semantics was introduced after 0.99.9 release.
 1290. */
 1291. if (!zebra->ribq->items->count)
 1292. work_queue_add (zebra->ribq, zebra->mq);
 1293. rib_meta_queue_add (zebra->mq, rn);
 1294. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB_Q)
 1295. rnode_debug (rn, "rn %p queued", (void *)rn);
 1296. return;
 1297. }
 1298. /* Create new meta queue.
 1299. A destructor function doesn't seem to be necessary here.
 1300. */
 1301. static struct meta_queue *
 1302. meta_queue_new (void)
 1303. {
 1304. struct meta_queue *new;
 1305. unsigned i;
 1306. new = XCALLOC (MTYPE_WORK_QUEUE, sizeof (struct meta_queue));
 1307. assert(new);
 1308. for (i = 0; i < MQ_SIZE; i++)
 1309. {
 1310. new->subq[i] = list_new ();
 1311. assert(new->subq[i]);
 1312. }
 1313. return new;
 1314. }
 1315. /* initialise zebra rib work queue */
 1316. static void
 1317. rib_queue_init (struct zebra_t *zebra)
 1318. {
 1319. assert (zebra);
 1320. if (! (zebra->ribq = work_queue_new (zebra->master,
 1321. "route_node processing")))
 1322. {
 1323. zlog_err ("%s: could not initialise work queue!", __func__);
 1324. return;
 1325. }
 1326. /* fill in the work queue spec */
 1327. zebra->ribq->spec.workfunc = &meta_queue_process;
 1328. zebra->ribq->spec.errorfunc = NULL;
 1329. zebra->ribq->spec.completion_func = &meta_queue_process_complete;
 1330. /* XXX: TODO: These should be runtime configurable via vty */
 1331. zebra->ribq->spec.max_retries = 3;
 1332. zebra->ribq->spec.hold = rib_process_hold_time;
 1333. if (!(zebra->mq = meta_queue_new ()))
 1334. {
 1335. zlog_err ("%s: could not initialise meta queue!", __func__);
 1336. return;
 1337. }
 1338. return;
 1339. }
 1340. /* RIB updates are processed via a queue of pointers to route_nodes.
 1341. *
 1342. * The queue length is bounded by the maximal size of the routing table,
 1343. * as a route_node will not be requeued, if already queued.
 1344. *
 1345. * RIBs are submitted via rib_addnode or rib_delnode which set minimal
 1346. * state, or static_install_route (when an existing RIB is updated)
 1347. * and then submit route_node to queue for best-path selection later.
 1348. * Order of add/delete state changes are preserved for any given RIB.
 1349. *
 1350. * Deleted RIBs are reaped during best-path selection.
 1351. *
 1352. * rib_addnode
 1353. * |-> rib_link or unset RIB_ENTRY_REMOVE |->Update kernel with
 1354. * |-------->| | best RIB, if required
 1355. * | |
 1356. * static_install->|->rib_addqueue...... -> rib_process
 1357. * | |
 1358. * |-------->| |-> rib_unlink
 1359. * |-> set RIB_ENTRY_REMOVE |
 1360. * rib_delnode (RIB freed)
 1361. *
 1362. * The 'info' pointer of a route_node points to a rib_dest_t
 1363. * ('dest'). Queueing state for a route_node is kept on the dest. The
 1364. * dest is created on-demand by rib_link() and is kept around at least
 1365. * as long as there are ribs hanging off it (@see rib_gc_dest()).
 1366. *
 1367. * Refcounting (aka "locking" throughout the GNU Zebra and Quagga code):
 1368. *
 1369. * - route_nodes: refcounted by:
 1370. * - dest attached to route_node:
 1371. * - managed by: rib_link/rib_gc_dest
 1372. * - route_node processing queue
 1373. * - managed by: rib_addqueue, rib_process.
 1374. *
 1375. */
 1376. /* Add RIB to head of the route node. */
 1377. static void
 1378. rib_link (struct route_node *rn, struct rib *rib)
 1379. {
 1380. struct rib *head;
 1381. rib_dest_t *dest;
 1382. assert (rib && rn);
 1383. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB)
 1384. rnode_debug (rn, "rn %p, rib %p", (void *)rn, (void *)rib);
 1385. dest = rib_dest_from_rnode (rn);
 1386. if (!dest)
 1387. {
 1388. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB)
 1389. rnode_debug (rn, "adding dest to table");
 1390. dest = XCALLOC (MTYPE_RIB_DEST, sizeof (rib_dest_t));
 1391. route_lock_node (rn); /* rn route table reference */
 1392. rn->info = dest;
 1393. dest->rnode = rn;
 1394. }
 1395. head = dest->routes;
 1396. if (head)
 1397. {
 1398. head->prev = rib;
 1399. }
 1400. rib->next = head;
 1401. dest->routes = rib;
 1402. rib_queue_add (&zebrad, rn);
 1403. }
 1404. static void
 1405. rib_addnode (struct route_node *rn, struct rib *rib)
 1406. {
 1407. /* RIB node has been un-removed before route-node is processed.
 1408. * route_node must hence already be on the queue for processing..
 1409. */
 1410. if (CHECK_FLAG (rib->status, RIB_ENTRY_REMOVED))
 1411. {
 1412. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB)
 1413. rnode_debug (rn, "rn %p, un-removed rib %p", (void *)rn, (void *)rib);
 1414. UNSET_FLAG (rib->status, RIB_ENTRY_REMOVED);
 1415. return;
 1416. }
 1417. rib_link (rn, rib);
 1418. }
 1419. /*
 1420. * rib_unlink
 1421. *
 1422. * Detach a rib structure from a route_node.
 1423. *
 1424. * Note that a call to rib_unlink() should be followed by a call to
 1425. * rib_gc_dest() at some point. This allows a rib_dest_t that is no
 1426. * longer required to be deleted.
 1427. */
 1428. static void
 1429. rib_unlink (struct route_node *rn, struct rib *rib)
 1430. {
 1431. rib_dest_t *dest;
 1432. assert (rn && rib);
 1433. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB)
 1434. rnode_debug (rn, "rn %p, rib %p", (void *)rn, (void *)rib);
 1435. dest = rib_dest_from_rnode (rn);
 1436. if (rib->next)
 1437. rib->next->prev = rib->prev;
 1438. if (rib->prev)
 1439. rib->prev->next = rib->next;
 1440. else
 1441. {
 1442. dest->routes = rib->next;
 1443. }
 1444. /* free RIB and nexthops */
 1445. nexthops_free(rib->nexthop);
 1446. XFREE (MTYPE_RIB, rib);
 1447. }
 1448. static void
 1449. rib_delnode (struct route_node *rn, struct rib *rib)
 1450. {
 1451. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB)
 1452. rnode_debug (rn, "rn %p, rib %p, removing", (void *)rn, (void *)rib);
 1453. SET_FLAG (rib->status, RIB_ENTRY_REMOVED);
 1454. rib_queue_add (&zebrad, rn);
 1455. }
 1456. int
 1457. rib_add_ipv4 (int type, int flags, struct prefix_ipv4 *p,
 1458. struct in_addr *gate, struct in_addr *src,
 1459. ifindex_t ifindex, vrf_id_t vrf_id, int table_id,
 1460. u_int32_t metric, u_int32_t mtu, u_char distance, safi_t safi)
 1461. {
 1462. struct rib *rib;
 1463. struct rib *same = NULL;
 1464. struct route_table *table;
 1465. struct route_node *rn;
 1466. struct nexthop *nexthop;
 1467. /* Lookup table. */
 1468. table = zebra_vrf_table (AFI_IP, safi, vrf_id);
 1469. if (! table)
 1470. return 0;
 1471. /* Make it sure prefixlen is applied to the prefix. */
 1472. apply_mask_ipv4 (p);
 1473. /* Set default distance by route type. */
 1474. if (distance == 0)
 1475. {
 1476. if ((unsigned)type >= array_size(route_info))
 1477. distance = 150;
 1478. else
 1479. distance = route_info[type].distance;
 1480. /* iBGP distance is 200. */
 1481. if (type == ZEBRA_ROUTE_BGP && CHECK_FLAG (flags, ZEBRA_FLAG_IBGP))
 1482. distance = 200;
 1483. }
 1484. /* Lookup route node.*/
 1485. rn = route_node_get (table, (struct prefix *) p);
 1486. /* If same type of route are installed, treat it as a implicit
 1487. withdraw. */
 1488. RNODE_FOREACH_RIB (rn, rib)
 1489. {
 1490. if (CHECK_FLAG (rib->status, RIB_ENTRY_REMOVED))
 1491. continue;
 1492. if (rib->type != type)
 1493. continue;
 1494. if (rib->type != ZEBRA_ROUTE_CONNECT)
 1495. {
 1496. same = rib;
 1497. break;
 1498. }
 1499. /* Duplicate connected route comes in. */
 1500. else if ((nexthop = rib->nexthop) &&
 1501. nexthop->type == NEXTHOP_TYPE_IFINDEX &&
 1502. nexthop->ifindex == ifindex &&
 1503. !CHECK_FLAG (rib->status, RIB_ENTRY_REMOVED))
 1504. {
 1505. rib->refcnt++;
 1506. return 0 ;
 1507. }
 1508. }
 1509. /* Allocate new rib structure. */
 1510. rib = XCALLOC (MTYPE_RIB, sizeof (struct rib));
 1511. rib->type = type;
 1512. rib->distance = distance;
 1513. rib->flags = flags;
 1514. rib->metric = metric;
 1515. rib->mtu = mtu;
 1516. rib->vrf_id = vrf_id;
 1517. rib->table = table_id;
 1518. rib->nexthop_num = 0;
 1519. rib->uptime = time (NULL);
 1520. /* Nexthop settings. */
 1521. if (gate)
 1522. {
 1523. if (ifindex)
 1524. rib_nexthop_ipv4_ifindex_add (rib, gate, src, ifindex);
 1525. else
 1526. rib_nexthop_ipv4_add (rib, gate, src);
 1527. }
 1528. else
 1529. rib_nexthop_ifindex_add (rib, ifindex);
 1530. /* If this route is kernel route, set FIB flag to the route. */
 1531. if (type == ZEBRA_ROUTE_KERNEL || type == ZEBRA_ROUTE_CONNECT)
 1532. for (nexthop = rib->nexthop; nexthop; nexthop = nexthop->next)
 1533. SET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_FIB);
 1534. /* Link new rib to node.*/
 1535. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB)
 1536. zlog_debug ("%s: calling rib_addnode (%p, %p)",
 1537. __func__, (void *)rn, (void *)rib);
 1538. rib_addnode (rn, rib);
 1539. /* Free implicit route.*/
 1540. if (same)
 1541. {
 1542. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB)
 1543. zlog_debug ("%s: calling rib_delnode (%p, %p)",
 1544. __func__, (void *)rn, (void *)rib);
 1545. rib_delnode (rn, same);
 1546. }
 1547. route_unlock_node (rn);
 1548. return 0;
 1549. }
 1550. /* This function dumps the contents of a given RIB entry into
 1551. * standard debug log. Calling function name and IP prefix in
 1552. * question are passed as 1st and 2nd arguments.
 1553. */
 1554. void _rib_dump (const char * func,
 1555. union prefix46constptr pp, const struct rib * rib)
 1556. {
 1557. const struct prefix *p = pp.p;
 1558. char straddr[PREFIX_STRLEN];
 1559. struct nexthop *nexthop, *tnexthop;
 1560. int recursing;
 1561. zlog_debug ("%s: dumping RIB entry %p for %s vrf %u", func, (void *)rib,
 1562. prefix2str(p, straddr, sizeof(straddr)), rib->vrf_id);
 1563. zlog_debug
 1564. (
 1565. "%s: refcnt == %lu, uptime == %lu, type == %u, table == %d",
 1566. func,
 1567. rib->refcnt,
 1568. (unsigned long) rib->uptime,
 1569. rib->type,
 1570. rib->table
 1571. );
 1572. zlog_debug
 1573. (
 1574. "%s: metric == %u, distance == %u, flags == %u, status == %u",
 1575. func,
 1576. rib->metric,
 1577. rib->distance,
 1578. rib->flags,
 1579. rib->status
 1580. );
 1581. zlog_debug
 1582. (
 1583. "%s: nexthop_num == %u, nexthop_active_num == %u, nexthop_fib_num == %u",
 1584. func,
 1585. rib->nexthop_num,
 1586. rib->nexthop_active_num,
 1587. rib->nexthop_fib_num
 1588. );
 1589. for (ALL_NEXTHOPS_RO(rib->nexthop, nexthop, tnexthop, recursing))
 1590. {
 1591. inet_ntop (p->family, &nexthop->gate, straddr, INET6_ADDRSTRLEN);
 1592. zlog_debug
 1593. (
 1594. "%s: %s %s with flags %s%s%s",
 1595. func,
 1596. (recursing ? " NH" : "NH"),
 1597. straddr,
 1598. (CHECK_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_ACTIVE) ? "ACTIVE " : ""),
 1599. (CHECK_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_FIB) ? "FIB " : ""),
 1600. (CHECK_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_RECURSIVE) ? "RECURSIVE" : "")
 1601. );
 1602. }
 1603. zlog_debug ("%s: dump complete", func);
 1604. }
 1605. /* This is an exported helper to rtm_read() to dump the strange
 1606. * RIB entry found by rib_lookup_ipv4_route()
 1607. */
 1608. void rib_lookup_and_dump (struct prefix_ipv4 * p)
 1609. {
 1610. struct route_table *table;
 1611. struct route_node *rn;
 1612. struct rib *rib;
 1613. char prefix_buf[INET_ADDRSTRLEN];
 1614. /* Lookup table. */
 1615. table = zebra_vrf_table (AFI_IP, SAFI_UNICAST, VRF_DEFAULT);
 1616. if (! table)
 1617. {
 1618. zlog_err ("%s: zebra_vrf_table() returned NULL", __func__);
 1619. return;
 1620. }
 1621. /* Scan the RIB table for exactly matching RIB entry. */
 1622. rn = route_node_lookup (table, (struct prefix *) p);
 1623. /* No route for this prefix. */
 1624. if (! rn)
 1625. {
 1626. zlog_debug ("%s: lookup failed for %s", __func__,
 1627. prefix2str((struct prefix*) p, prefix_buf, sizeof(prefix_buf)));
 1628. return;
 1629. }
 1630. /* Unlock node. */
 1631. route_unlock_node (rn);
 1632. /* let's go */
 1633. RNODE_FOREACH_RIB (rn, rib)
 1634. {
 1635. zlog_debug
 1636. (
 1637. "%s: rn %p, rib %p: %s, %s",
 1638. __func__,
 1639. (void *)rn,
 1640. (void *)rib,
 1641. (CHECK_FLAG (rib->status, RIB_ENTRY_REMOVED) ? "removed" : "NOT removed"),
 1642. (CHECK_FLAG (rib->flags, ZEBRA_FLAG_SELECTED) ? "selected" : "NOT selected")
 1643. );
 1644. rib_dump (p, rib);
 1645. }
 1646. }
 1647. int
 1648. rib_add_ipv4_multipath (struct prefix_ipv4 *p, struct rib *rib, safi_t safi)
 1649. {
 1650. struct route_table *table;
 1651. struct route_node *rn;
 1652. struct rib *same;
 1653. struct nexthop *nexthop;
 1654. /* Lookup table. */
 1655. table = zebra_vrf_table (AFI_IP, safi, rib->vrf_id);
 1656. if (! table)
 1657. return 0;
 1658. /* Make it sure prefixlen is applied to the prefix. */
 1659. apply_mask_ipv4 (p);
 1660. /* Set default distance by route type. */
 1661. if (rib->distance == 0)
 1662. {
 1663. rib->distance = route_info[rib->type].distance;
 1664. /* iBGP distance is 200. */
 1665. if (rib->type == ZEBRA_ROUTE_BGP
 1666. && CHECK_FLAG (rib->flags, ZEBRA_FLAG_IBGP))
 1667. rib->distance = 200;
 1668. }
 1669. /* Lookup route node.*/
 1670. rn = route_node_get (table, (struct prefix *) p);
 1671. /* If same type of route are installed, treat it as a implicit
 1672. withdraw. */
 1673. RNODE_FOREACH_RIB (rn, same)
 1674. {
 1675. if (CHECK_FLAG (same->status, RIB_ENTRY_REMOVED))
 1676. continue;
 1677. if (same->type == rib->type && same->table == rib->table
 1678. && same->type != ZEBRA_ROUTE_CONNECT)
 1679. break;
 1680. }
 1681. /* If this route is kernel route, set FIB flag to the route. */
 1682. if (rib->type == ZEBRA_ROUTE_KERNEL || rib->type == ZEBRA_ROUTE_CONNECT)
 1683. for (nexthop = rib->nexthop; nexthop; nexthop = nexthop->next)
 1684. SET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_FIB);
 1685. /* Link new rib to node.*/
 1686. rib_addnode (rn, rib);
 1687. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB)
 1688. {
 1689. zlog_debug ("%s: called rib_addnode (%p, %p) on new RIB entry",
 1690. __func__, (void *)rn, (void *)rib);
 1691. rib_dump (p, rib);
 1692. }
 1693. /* Free implicit route.*/
 1694. if (same)
 1695. {
 1696. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB)
 1697. {
 1698. zlog_debug ("%s: calling rib_delnode (%p, %p) on existing RIB entry",
 1699. __func__, (void *)rn, (void *)same);
 1700. rib_dump (p, same);
 1701. }
 1702. rib_delnode (rn, same);
 1703. }
 1704. route_unlock_node (rn);
 1705. return 0;
 1706. }
 1707. /* XXX factor with rib_delete_ipv6 */
 1708. int
 1709. rib_delete_ipv4 (int type, int flags, struct prefix_ipv4 *p,
 1710. struct in_addr *gate, ifindex_t ifindex,
 1711. vrf_id_t vrf_id, safi_t safi)
 1712. {
 1713. struct route_table *table;
 1714. struct route_node *rn;
 1715. struct rib *rib;
 1716. struct rib *fib = NULL;
 1717. struct rib *same = NULL;
 1718. struct nexthop *nexthop, *tnexthop;
 1719. int recursing;
 1720. char buf1[PREFIX_STRLEN];
 1721. char buf2[INET_ADDRSTRLEN];
 1722. /* Lookup table. */
 1723. table = zebra_vrf_table (AFI_IP, safi, vrf_id);
 1724. if (! table)
 1725. return 0;
 1726. /* Apply mask. */
 1727. apply_mask_ipv4 (p);
 1728. if (IS_ZEBRA_DEBUG_KERNEL)
 1729. {
 1730. if (gate)
 1731. zlog_debug ("rib_delete_ipv4(): route delete %s vrf %u via %s ifindex %d",
 1732. prefix2str (p, buf1, sizeof(buf1)), vrf_id,
 1733. inet_ntoa (*gate),
 1734. ifindex);
 1735. else
 1736. zlog_debug ("rib_delete_ipv4(): route delete %s vrf %u ifindex %d",
 1737. prefix2str (p, buf1, sizeof(buf1)), vrf_id,
 1738. ifindex);
 1739. }
 1740. /* Lookup route node. */
 1741. rn = route_node_lookup (table, (struct prefix *) p);
 1742. if (! rn)
 1743. {
 1744. if (IS_ZEBRA_DEBUG_KERNEL)
 1745. {
 1746. if (gate)
 1747. zlog_debug ("route %s vrf %u via %s ifindex %d doesn't exist in rib",
 1748. prefix2str (p, buf1, sizeof(buf1)), vrf_id,
 1749. inet_ntop (AF_INET, gate, buf2, INET_ADDRSTRLEN),
 1750. ifindex);
 1751. else
 1752. zlog_debug ("route %s vrf %u ifindex %d doesn't exist in rib",
 1753. prefix2str (p, buf1, sizeof(buf1)), vrf_id,
 1754. ifindex);
 1755. }
 1756. return ZEBRA_ERR_RTNOEXIST;
 1757. }
 1758. /* Lookup same type route. */
 1759. RNODE_FOREACH_RIB (rn, rib)
 1760. {
 1761. if (CHECK_FLAG (rib->status, RIB_ENTRY_REMOVED))
 1762. continue;
 1763. if (CHECK_FLAG (rib->status, RIB_ENTRY_SELECTED_FIB))
 1764. fib = rib;
 1765. if (rib->type != type)
 1766. continue;
 1767. if (rib->type == ZEBRA_ROUTE_CONNECT && (nexthop = rib->nexthop) &&
 1768. nexthop->type == NEXTHOP_TYPE_IFINDEX)
 1769. {
 1770. if (nexthop->ifindex != ifindex)
 1771. continue;
 1772. if (rib->refcnt)
 1773. {
 1774. rib->refcnt--;
 1775. route_unlock_node (rn);
 1776. route_unlock_node (rn);
 1777. return 0;
 1778. }
 1779. same = rib;
 1780. break;
 1781. }
 1782. /* Make sure that the route found has the same gateway. */
 1783. else
 1784. {
 1785. if (gate == NULL)
 1786. {
 1787. same = rib;
 1788. break;
 1789. }
 1790. for (ALL_NEXTHOPS_RO(rib->nexthop, nexthop, tnexthop, recursing))
 1791. if (IPV4_ADDR_SAME (&nexthop->gate.ipv4, gate))
 1792. {
 1793. same = rib;
 1794. break;
 1795. }
 1796. if (same)
 1797. break;
 1798. }
 1799. }
 1800. /* If same type of route can't be found and this message is from
 1801. kernel. */
 1802. if (! same)
 1803. {
 1804. if (fib && type == ZEBRA_ROUTE_KERNEL)
 1805. {
 1806. /* Unset flags. */
 1807. for (nexthop = fib->nexthop; nexthop; nexthop = nexthop->next)
 1808. UNSET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_FIB);
 1809. UNSET_FLAG (fib->status, RIB_ENTRY_SELECTED_FIB);
 1810. }
 1811. else
 1812. {
 1813. if (IS_ZEBRA_DEBUG_KERNEL)
 1814. {
 1815. if (gate)
 1816. zlog_debug ("route %s vrf %u via %s ifindex %d type %d "
 1817. "doesn't exist in rib",
 1818. prefix2str (p, buf1, sizeof(buf1)), vrf_id,
 1819. inet_ntop (AF_INET, gate, buf2, INET_ADDRSTRLEN),
 1820. ifindex,
 1821. type);
 1822. else
 1823. zlog_debug ("route %s vrf %u ifindex %d type %d doesn't exist in rib",
 1824. prefix2str (p, buf1, sizeof(buf1)), vrf_id,
 1825. ifindex,
 1826. type);
 1827. }
 1828. route_unlock_node (rn);
 1829. return ZEBRA_ERR_RTNOEXIST;
 1830. }
 1831. }
 1832. if (same)
 1833. rib_delnode (rn, same);
 1834. route_unlock_node (rn);
 1835. return 0;
 1836. }
 1837. /* Install static route into rib. */
 1838. static void
 1839. static_install_route (afi_t afi, safi_t safi, struct prefix *p, struct static_route *si)
 1840. {
 1841. struct rib *rib;
 1842. struct route_node *rn;
 1843. struct route_table *table;
 1844. /* Lookup table. */
 1845. table = zebra_vrf_table (afi, safi, si->vrf_id);
 1846. if (! table)
 1847. return;
 1848. /* Lookup existing route */
 1849. rn = route_node_get (table, p);
 1850. RNODE_FOREACH_RIB (rn, rib)
 1851. {
 1852. if (CHECK_FLAG (rib->status, RIB_ENTRY_REMOVED))
 1853. continue;
 1854. if (rib->type == ZEBRA_ROUTE_STATIC && rib->distance == si->distance)
 1855. break;
 1856. }
 1857. if (rib)
 1858. {
 1859. /* Same distance static route is there. Update it with new
 1860. nexthop. */
 1861. route_unlock_node (rn);
 1862. switch (si->type)
 1863. {
 1864. case STATIC_IPV4_GATEWAY:
 1865. rib_nexthop_ipv4_add (rib, &si->addr.ipv4, NULL);
 1866. break;
 1867. case STATIC_IPV4_IFNAME:
 1868. rib_nexthop_ifname_add (rib, si->ifname);
 1869. break;
 1870. case STATIC_IPV4_BLACKHOLE:
 1871. rib_nexthop_blackhole_add (rib);
 1872. break;
 1873. case STATIC_IPV6_GATEWAY:
 1874. rib_nexthop_ipv6_add (rib, &si->addr.ipv6);
 1875. break;
 1876. case STATIC_IPV6_IFNAME:
 1877. rib_nexthop_ifname_add (rib, si->ifname);
 1878. break;
 1879. case STATIC_IPV6_GATEWAY_IFNAME:
 1880. rib_nexthop_ipv6_ifname_add (rib, &si->addr.ipv6, si->ifname);
 1881. break;
 1882. }
 1883. rib_queue_add (&zebrad, rn);
 1884. }
 1885. else
 1886. {
 1887. /* This is new static route. */
 1888. rib = XCALLOC (MTYPE_RIB, sizeof (struct rib));
 1889. rib->type = ZEBRA_ROUTE_STATIC;
 1890. rib->distance = si->distance;
 1891. rib->metric = 0;
 1892. rib->vrf_id = si->vrf_id;
 1893. rib->table = zebrad.rtm_table_default;
 1894. rib->nexthop_num = 0;
 1895. switch (si->type)
 1896. {
 1897. case STATIC_IPV4_GATEWAY:
 1898. rib_nexthop_ipv4_add (rib, &si->addr.ipv4, NULL);
 1899. break;
 1900. case STATIC_IPV4_IFNAME:
 1901. rib_nexthop_ifname_add (rib, si->ifname);
 1902. break;
 1903. case STATIC_IPV4_BLACKHOLE:
 1904. rib_nexthop_blackhole_add (rib);
 1905. break;
 1906. case STATIC_IPV6_GATEWAY:
 1907. rib_nexthop_ipv6_add (rib, &si->addr.ipv6);
 1908. break;
 1909. case STATIC_IPV6_IFNAME:
 1910. rib_nexthop_ifname_add (rib, si->ifname);
 1911. break;
 1912. case STATIC_IPV6_GATEWAY_IFNAME:
 1913. rib_nexthop_ipv6_ifname_add (rib, &si->addr.ipv6, si->ifname);
 1914. break;
 1915. }
 1916. /* Save the flags of this static routes (reject, blackhole) */
 1917. rib->flags = si->flags;
 1918. /* Link this rib to the tree. */
 1919. rib_addnode (rn, rib);
 1920. }
 1921. }
 1922. static int
 1923. static_nexthop_same (struct nexthop *nexthop, struct static_route *si)
 1924. {
 1925. if (nexthop->type == NEXTHOP_TYPE_IPV4
 1926. && si->type == STATIC_IPV4_GATEWAY
 1927. && IPV4_ADDR_SAME (&nexthop->gate.ipv4, &si->addr.ipv4))
 1928. return 1;
 1929. if (nexthop->type == NEXTHOP_TYPE_IFNAME
 1930. && si->type == STATIC_IPV4_IFNAME
 1931. && strcmp (nexthop->ifname, si->ifname) == 0)
 1932. return 1;
 1933. if (nexthop->type == NEXTHOP_TYPE_BLACKHOLE
 1934. && si->type == STATIC_IPV4_BLACKHOLE)
 1935. return 1;
 1936. if (nexthop->type == NEXTHOP_TYPE_IPV6
 1937. && si->type == STATIC_IPV6_GATEWAY
 1938. && IPV6_ADDR_SAME (&nexthop->gate.ipv6, &si->addr.ipv6))
 1939. return 1;
 1940. if (nexthop->type == NEXTHOP_TYPE_IFNAME
 1941. && si->type == STATIC_IPV6_IFNAME
 1942. && strcmp (nexthop->ifname, si->ifname) == 0)
 1943. return 1;
 1944. if (nexthop->type == NEXTHOP_TYPE_IPV6_IFNAME
 1945. && si->type == STATIC_IPV6_GATEWAY_IFNAME
 1946. && IPV6_ADDR_SAME (&nexthop->gate.ipv6, &si->addr.ipv6)
 1947. && strcmp (nexthop->ifname, si->ifname) == 0)
 1948. return 1;
 1949. return 0;
 1950. }
 1951. /* Uninstall static route from RIB. */
 1952. static void
 1953. static_uninstall_route (afi_t afi, safi_t safi, struct prefix *p, struct static_route *si)
 1954. {
 1955. struct route_node *rn;
 1956. struct rib *rib;
 1957. struct nexthop *nexthop;
 1958. struct route_table *table;
 1959. /* Lookup table. */
 1960. table = zebra_vrf_table (afi, safi, si->vrf_id);
 1961. if (! table)
 1962. return;
 1963. /* Lookup existing route with type and distance. */
 1964. rn = route_node_lookup (table, p);
 1965. if (! rn)
 1966. return;
 1967. RNODE_FOREACH_RIB (rn, rib)
 1968. {
 1969. if (CHECK_FLAG (rib->status, RIB_ENTRY_REMOVED))
 1970. continue;
 1971. if (rib->type == ZEBRA_ROUTE_STATIC && rib->distance == si->distance)
 1972. break;
 1973. }
 1974. if (! rib)
 1975. {
 1976. route_unlock_node (rn);
 1977. return;
 1978. }
 1979. /* Lookup nexthop. */
 1980. for (nexthop = rib->nexthop; nexthop; nexthop = nexthop->next)
 1981. if (static_nexthop_same (nexthop, si))
 1982. break;
 1983. /* Can't find nexthop. */
 1984. if (! nexthop)
 1985. {
 1986. route_unlock_node (rn);
 1987. return;
 1988. }
 1989. /* Check nexthop. */
 1990. if (rib->nexthop_num == 1)
 1991. rib_delnode (rn, rib);
 1992. else
 1993. {
 1994. if (CHECK_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_FIB))
 1995. rib_uninstall (rn, rib);
 1996. rib_nexthop_delete (rib, nexthop);
 1997. nexthop_free (nexthop);
 1998. rib_queue_add (&zebrad, rn);
 1999. }
 2000. /* Unlock node. */
 2001. route_unlock_node (rn);
 2002. }
 2003. int
 2004. static_add_ipv4_safi (safi_t safi, struct prefix *p, struct in_addr *gate,
 2005. const char *ifname, u_char flags, u_char distance,
 2006. vrf_id_t vrf_id)
 2007. {
 2008. u_char type = 0;
 2009. struct route_node *rn;
 2010. struct static_route *si;
 2011. struct static_route *pp;
 2012. struct static_route *cp;
 2013. struct static_route *update = NULL;
 2014. struct zebra_vrf *zvrf = vrf_info_get (vrf_id);
 2015. struct route_table *stable = zvrf->stable[AFI_IP][safi];
 2016. if (! stable)
 2017. return -1;
 2018. /* Lookup static route prefix. */
 2019. rn = route_node_get (stable, p);
 2020. /* Make flags. */
 2021. if (gate)
 2022. type = STATIC_IPV4_GATEWAY;
 2023. else if (ifname)
 2024. type = STATIC_IPV4_IFNAME;
 2025. else
 2026. type = STATIC_IPV4_BLACKHOLE;
 2027. /* Do nothing if there is a same static route. */
 2028. for (si = rn->info; si; si = si->next)
 2029. {
 2030. if (type == si->type
 2031. && (! gate || IPV4_ADDR_SAME (gate, &si->addr.ipv4))
 2032. && (! ifname || strcmp (ifname, si->ifname) == 0))
 2033. {
 2034. if (distance == si->distance)
 2035. {
 2036. route_unlock_node (rn);
 2037. return 0;
 2038. }
 2039. else
 2040. update = si;
 2041. }
 2042. }
 2043. /* Distance changed. */
 2044. if (update)
 2045. static_delete_ipv4_safi (safi, p, gate, ifname, update->distance, vrf_id);
 2046. /* Make new static route structure. */
 2047. si = XCALLOC (MTYPE_STATIC_ROUTE, sizeof (struct static_route));
 2048. si->type = type;
 2049. si->distance = distance;
 2050. si->flags = flags;
 2051. si->vrf_id = vrf_id;
 2052. if (gate)
 2053. si->addr.ipv4 = *gate;
 2054. if (ifname)
 2055. si->ifname = XSTRDUP (MTYPE_TMP, ifname);
 2056. /* Add new static route information to the tree with sort by
 2057. distance value and gateway address. */
 2058. for (pp = NULL, cp = rn->info; cp; pp = cp, cp = cp->next)
 2059. {
 2060. if (si->distance < cp->distance)
 2061. break;
 2062. if (si->distance > cp->distance)
 2063. continue;
 2064. if (si->type == STATIC_IPV4_GATEWAY && cp->type == STATIC_IPV4_GATEWAY)
 2065. {
 2066. if (ntohl (si->addr.ipv4.s_addr) < ntohl (cp->addr.ipv4.s_addr))
 2067. break;
 2068. if (ntohl (si->addr.ipv4.s_addr) > ntohl (cp->addr.ipv4.s_addr))
 2069. continue;
 2070. }
 2071. }
 2072. /* Make linked list. */
 2073. if (pp)
 2074. pp->next = si;
 2075. else
 2076. rn->info = si;
 2077. if (cp)
 2078. cp->prev = si;
 2079. si->prev = pp;
 2080. si->next = cp;
 2081. /* Install into rib. */
 2082. static_install_route (AFI_IP, safi, p, si);
 2083. return 1;
 2084. }
 2085. int
 2086. static_delete_ipv4_safi (safi_t safi, struct prefix *p, struct in_addr *gate,
 2087. const char *ifname, u_char distance, vrf_id_t vrf_id)
 2088. {
 2089. u_char type = 0;
 2090. struct route_node *rn;
 2091. struct static_route *si;
 2092. struct route_table *stable;
 2093. /* Lookup table. */
 2094. stable = zebra_vrf_static_table (AFI_IP, safi, vrf_id);
 2095. if (! stable)
 2096. return -1;
 2097. /* Lookup static route prefix. */
 2098. rn = route_node_lookup (stable, p);
 2099. if (! rn)
 2100. return 0;
 2101. /* Make flags. */
 2102. if (gate)
 2103. type = STATIC_IPV4_GATEWAY;
 2104. else if (ifname)
 2105. type = STATIC_IPV4_IFNAME;
 2106. else
 2107. type = STATIC_IPV4_BLACKHOLE;
 2108. /* Find same static route is the tree */
 2109. for (si = rn->info; si; si = si->next)
 2110. if (type == si->type
 2111. && (! gate || IPV4_ADDR_SAME (gate, &si->addr.ipv4))
 2112. && (! ifname || strcmp (ifname, si->ifname) == 0))
 2113. break;
 2114. /* Can't find static route. */
 2115. if (! si)
 2116. {
 2117. route_unlock_node (rn);
 2118. return 0;
 2119. }
 2120. /* Install into rib. */
 2121. static_uninstall_route (AFI_IP, safi, p, si);
 2122. /* Unlink static route from linked list. */
 2123. if (si->prev)
 2124. si->prev->next = si->next;
 2125. else
 2126. rn->info = si->next;
 2127. if (si->next)
 2128. si->next->prev = si->prev;
 2129. route_unlock_node (rn);
 2130. /* Free static route configuration. */
 2131. if (ifname)
 2132. XFREE (0, si->ifname);
 2133. XFREE (MTYPE_STATIC_ROUTE, si);
 2134. route_unlock_node (rn);
 2135. return 1;
 2136. }
 2137. int
 2138. rib_add_ipv6 (int type, int flags, struct prefix_ipv6 *p,
 2139. struct in6_addr *gate, ifindex_t ifindex,
 2140. vrf_id_t vrf_id, int table_id,
 2141. u_int32_t metric, u_int32_t mtu, u_char distance, safi_t safi)
 2142. {
 2143. struct rib *rib;
 2144. struct rib *same = NULL;
 2145. struct route_table *table;
 2146. struct route_node *rn;
 2147. struct nexthop *nexthop;
 2148. /* Lookup table. */
 2149. table = zebra_vrf_table (AFI_IP6, safi, vrf_id);
 2150. if (! table)
 2151. return 0;
 2152. /* Make sure mask is applied. */
 2153. apply_mask_ipv6 (p);
 2154. /* Set default distance by route type. */
 2155. if (!distance)
 2156. distance = route_info[type].distance;
 2157. if (type == ZEBRA_ROUTE_BGP && CHECK_FLAG (flags, ZEBRA_FLAG_IBGP))
 2158. distance = 200;
 2159. /* Lookup route node.*/
 2160. rn = route_node_get (table, (struct prefix *) p);
 2161. /* If same type of route are installed, treat it as a implicit
 2162. withdraw. */
 2163. RNODE_FOREACH_RIB (rn, rib)
 2164. {
 2165. if (CHECK_FLAG (rib->status, RIB_ENTRY_REMOVED))
 2166. continue;
 2167. if (rib->type != type)
 2168. continue;
 2169. if (rib->type != ZEBRA_ROUTE_CONNECT)
 2170. {
 2171. same = rib;
 2172. break;
 2173. }
 2174. else if ((nexthop = rib->nexthop) &&
 2175. nexthop->type == NEXTHOP_TYPE_IFINDEX &&
 2176. nexthop->ifindex == ifindex)
 2177. {
 2178. rib->refcnt++;
 2179. return 0;
 2180. }
 2181. }
 2182. /* Allocate new rib structure. */
 2183. rib = XCALLOC (MTYPE_RIB, sizeof (struct rib));
 2184. rib->type = type;
 2185. rib->distance = distance;
 2186. rib->flags = flags;
 2187. rib->metric = metric;
 2188. rib->mtu = mtu;
 2189. rib->vrf_id = vrf_id;
 2190. rib->table = table_id;
 2191. rib->nexthop_num = 0;
 2192. rib->uptime = time (NULL);
 2193. /* Nexthop settings. */
 2194. if (gate)
 2195. {
 2196. if (ifindex)
 2197. rib_nexthop_ipv6_ifindex_add (rib, gate, ifindex);
 2198. else
 2199. rib_nexthop_ipv6_add (rib, gate);
 2200. }
 2201. else
 2202. rib_nexthop_ifindex_add (rib, ifindex);
 2203. /* If this route is kernel route, set FIB flag to the route. */
 2204. if (type == ZEBRA_ROUTE_KERNEL || type == ZEBRA_ROUTE_CONNECT)
 2205. for (nexthop = rib->nexthop; nexthop; nexthop = nexthop->next)
 2206. SET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_FIB);
 2207. /* Link new rib to node.*/
 2208. rib_addnode (rn, rib);
 2209. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB)
 2210. {
 2211. zlog_debug ("%s: called rib_addnode (%p, %p) on new RIB entry",
 2212. __func__, (void *)rn, (void *)rib);
 2213. rib_dump (p, rib);
 2214. }
 2215. /* Free implicit route.*/
 2216. if (same)
 2217. {
 2218. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB)
 2219. {
 2220. zlog_debug ("%s: calling rib_delnode (%p, %p) on existing RIB entry",
 2221. __func__, (void *)rn, (void *)same);
 2222. rib_dump (p, same);
 2223. }
 2224. rib_delnode (rn, same);
 2225. }
 2226. route_unlock_node (rn);
 2227. return 0;
 2228. }
 2229. int
 2230. rib_add_ipv6_multipath (struct prefix_ipv6 *p, struct rib *rib, safi_t safi)
 2231. {
 2232. struct route_table *table;
 2233. struct route_node *rn;
 2234. struct rib *same = NULL;
 2235. struct nexthop *nexthop;
 2236. int ret = 0;
 2237. if (!rib)
 2238. return 0; /* why are we getting called with NULL rib */
 2239. /* Lookup table. */
 2240. table = zebra_vrf_table (AFI_IP6, safi, rib->vrf_id);
 2241. if (! table)
 2242. return 0;
 2243. /* Make sure mask is applied. */
 2244. apply_mask_ipv6 (p);
 2245. /* Set default distance by route type. */
 2246. if (rib->distance == 0)
 2247. {
 2248. rib->distance = route_info[rib->type].distance;
 2249. /* iBGP distance is 200. */
 2250. if (rib->type == ZEBRA_ROUTE_BGP
 2251. && CHECK_FLAG (rib->flags, ZEBRA_FLAG_IBGP))
 2252. rib->distance = 200;
 2253. }
 2254. /* Lookup route node.*/
 2255. rn = route_node_get (table, (struct prefix *) p);
 2256. /* If same type of route are installed, treat it as a implicit
 2257. withdraw. */
 2258. RNODE_FOREACH_RIB (rn, same) {
 2259. if (CHECK_FLAG (same->status, RIB_ENTRY_REMOVED)) {
 2260. continue;
 2261. }
 2262. if (same->type != rib->type) {
 2263. continue;
 2264. }
 2265. if (same->table != rib->table) {
 2266. continue;
 2267. }
 2268. if (same->type != ZEBRA_ROUTE_CONNECT) {
 2269. break;
 2270. }
 2271. }
 2272. /* If this route is kernel route, set FIB flag to the route. */
 2273. if (rib->type == ZEBRA_ROUTE_KERNEL || rib->type == ZEBRA_ROUTE_CONNECT) {
 2274. for (nexthop = rib->nexthop; nexthop; nexthop = nexthop->next) {
 2275. SET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_FIB);
 2276. }
 2277. }
 2278. /* Link new rib to node.*/
 2279. rib_addnode (rn, rib);
 2280. ret = 1;
 2281. /* Free implicit route.*/
 2282. if (same)
 2283. {
 2284. if (IS_ZEBRA_DEBUG_RIB)
 2285. {
 2286. zlog_debug ("%s: calling rib_delnode (%p, %p) on existing RIB entry",
 2287. __func__, rn, same);
 2288. rib_dump ((struct prefix *)p, same);
 2289. }
 2290. rib_delnode (rn, same);
 2291. ret = -1;
 2292. }
 2293. route_unlock_node (rn);
 2294. return ret;
 2295. }
 2296. /* XXX factor with rib_delete_ipv6 */
 2297. int
 2298. rib_delete_ipv6 (int type, int flags, struct prefix_ipv6 *p,
 2299. struct in6_addr *gate, ifindex_t ifindex,
 2300. vrf_id_t vrf_id, safi_t safi)
 2301. {
 2302. struct route_table *table;
 2303. struct route_node *rn;
 2304. struct rib *rib;
 2305. struct rib *fib = NULL;
 2306. struct rib *same = NULL;
 2307. struct nexthop *nexthop, *tnexthop;
 2308. int recursing;
 2309. char buf1[PREFIX_STRLEN];
 2310. char buf2[INET6_ADDRSTRLEN];
 2311. /* Apply mask. */
 2312. apply_mask_ipv6 (p);
 2313. /* Lookup table. */
 2314. table = zebra_vrf_table (AFI_IP6, safi, vrf_id);
 2315. if (! table)
 2316. return 0;
 2317. /* Lookup route node. */
 2318. rn = route_node_lookup (table, (struct prefix *) p);
 2319. if (! rn)
 2320. {
 2321. if (IS_ZEBRA_DEBUG_KERNEL)
 2322. {
 2323. if (gate)
 2324. zlog_debug ("route %s vrf %u via %s ifindex %d doesn't exist in rib",
 2325. prefix2str (p, buf1, sizeof(buf1)), vrf_id,
 2326. inet_ntop (AF_INET6, gate, buf2, INET6_ADDRSTRLEN),
 2327. ifindex);
 2328. else
 2329. zlog_debug ("route %s vrf %u ifindex %d doesn't exist in rib",
 2330. prefix2str (p, buf1, sizeof(buf1)), vrf_id,
 2331. ifindex);
 2332. }
 2333. return ZEBRA_ERR_RTNOEXIST;
 2334. }
 2335. /* Lookup same type route. */
 2336. RNODE_FOREACH_RIB (rn, rib)
 2337. {
 2338. if (CHECK_FLAG(rib->status, RIB_ENTRY_REMOVED))
 2339. continue;
 2340. if (CHECK_FLAG (rib->status, RIB_ENTRY_SELECTED_FIB))
 2341. fib = rib;
 2342. if (rib->type != type)
 2343. continue;
 2344. if (rib->type == ZEBRA_ROUTE_CONNECT && (nexthop = rib->nexthop) &&
 2345. nexthop->type == NEXTHOP_TYPE_IFINDEX)
 2346. {
 2347. if (nexthop->ifindex != ifindex)
 2348. continue;
 2349. if (rib->refcnt)
 2350. {
 2351. rib->refcnt--;
 2352. route_unlock_node (rn);
 2353. route_unlock_node (rn);
 2354. return 0;
 2355. }
 2356. same = rib;
 2357. break;
 2358. }
 2359. /* Make sure that the route found has the same gateway. */
 2360. else
 2361. {
 2362. if (gate == NULL)
 2363. {
 2364. same = rib;
 2365. break;
 2366. }
 2367. for (ALL_NEXTHOPS_RO(rib->nexthop, nexthop, tnexthop, recursing))
 2368. if (IPV6_ADDR_SAME (&nexthop->gate.ipv6, gate))
 2369. {
 2370. same = rib;
 2371. break;
 2372. }
 2373. if (same)
 2374. break;
 2375. }
 2376. }
 2377. /* If same type of route can't be found and this message is from
 2378. kernel. */
 2379. if (! same)
 2380. {
 2381. if (fib && type == ZEBRA_ROUTE_KERNEL)
 2382. {
 2383. /* Unset flags. */
 2384. for (nexthop = fib->nexthop; nexthop; nexthop = nexthop->next)
 2385. UNSET_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_FIB);
 2386. UNSET_FLAG (fib->status, RIB_ENTRY_SELECTED_FIB);
 2387. }
 2388. else
 2389. {
 2390. if (IS_ZEBRA_DEBUG_KERNEL)
 2391. {
 2392. if (gate)
 2393. zlog_debug ("route %s vrf %u via %s ifindex %d type %d "
 2394. "doesn't exist in rib",
 2395. prefix2str (p, buf1, sizeof(buf1)), vrf_id,
 2396. inet_ntop (AF_INET6, gate, buf2, INET6_ADDRSTRLEN),
 2397. ifindex,
 2398. type);
 2399. else
 2400. zlog_debug ("route %s vrf %u ifindex %d type %d doesn't exist in rib",
 2401. prefix2str (p, buf1, sizeof(buf1)), vrf_id,
 2402. ifindex,
 2403. type);
 2404. }
 2405. route_unlock_node (rn);
 2406. return ZEBRA_ERR_RTNOEXIST;
 2407. }
 2408. }
 2409. if (same)
 2410. rib_delnode (rn, same);
 2411. route_unlock_node (rn);
 2412. return 0;
 2413. }
 2414. /* Add static route into static route configuration. */
 2415. int
 2416. static_add_ipv6 (struct prefix *p, u_char type, struct in6_addr *gate,
 2417. const char *ifname, u_char flags, u_char distance,
 2418. vrf_id_t vrf_id)
 2419. {
 2420. struct route_node *rn;
 2421. struct static_route *si;
 2422. struct static_route *pp;
 2423. struct static_route *cp;
 2424. struct static_route *update = NULL;
 2425. struct zebra_vrf *zvrf = vrf_info_get (vrf_id);
 2426. struct route_table *stable = zvrf->stable[AFI_IP6][SAFI_UNICAST];
 2427. if (! stable)
 2428. return -1;
 2429. if (!gate &&
 2430. (type == STATIC_IPV6_GATEWAY || type == STATIC_IPV6_GATEWAY_IFNAME))
 2431. return -1;
 2432. if (!ifname &&
 2433. (type == STATIC_IPV6_GATEWAY_IFNAME || type == STATIC_IPV6_IFNAME))
 2434. return -1;
 2435. /* Lookup static route prefix. */
 2436. rn = route_node_get (stable, p);
 2437. /* Do nothing if there is a same static route. */
 2438. for (si = rn->info; si; si = si->next)
 2439. {
 2440. if (type == si->type
 2441. && (! gate || IPV6_ADDR_SAME (gate, &si->addr.ipv6))
 2442. && (! ifname || strcmp (ifname, si->ifname) == 0))
 2443. {
 2444. if (distance == si->distance)
 2445. {
 2446. route_unlock_node (rn);
 2447. return 0;
 2448. }
 2449. else
 2450. update = si;
 2451. }
 2452. }
 2453. if (update)
 2454. static_delete_ipv6(p, type, gate, ifname, si->distance, vrf_id);
 2455. /* Make new static route structure. */
 2456. si = XCALLOC (MTYPE_STATIC_ROUTE, sizeof (struct static_route));
 2457. si->type = type;
 2458. si->distance = distance;
 2459. si->flags = flags;
 2460. si->vrf_id = vrf_id;
 2461. switch (type)
 2462. {
 2463. case STATIC_IPV6_GATEWAY:
 2464. si->addr.ipv6 = *gate;
 2465. break;
 2466. case STATIC_IPV6_IFNAME:
 2467. si->ifname = XSTRDUP (MTYPE_TMP, ifname);
 2468. break;
 2469. case STATIC_IPV6_GATEWAY_IFNAME:
 2470. si->addr.ipv6 = *gate;
 2471. si->ifname = XSTRDUP (MTYPE_TMP, ifname);
 2472. break;
 2473. }
 2474. /* Add new static route information to the tree with sort by
 2475. distance value and gateway address. */
 2476. for (pp = NULL, cp = rn->info; cp; pp = cp, cp = cp->next)
 2477. {
 2478. if (si->distance < cp->distance)
 2479. break;
 2480. if (si->distance > cp->distance)
 2481. continue;
 2482. }
 2483. /* Make linked list. */
 2484. if (pp)
 2485. pp->next = si;
 2486. else
 2487. rn->info = si;
 2488. if (cp)
 2489. cp->prev = si;
 2490. si->prev = pp;
 2491. si->next = cp;
 2492. /* Install into rib. */
 2493. static_install_route (AFI_IP6, SAFI_UNICAST, p, si);
 2494. return 1;
 2495. }
 2496. /* Delete static route from static route configuration. */
 2497. int
 2498. static_delete_ipv6 (struct prefix *p, u_char type, struct in6_addr *gate,
 2499. const char *ifname, u_char distance, vrf_id_t vrf_id)
 2500. {
 2501. struct route_node *rn;
 2502. struct static_route *si;
 2503. struct route_table *stable;
 2504. /* Lookup table. */
 2505. stable = zebra_vrf_static_table (AFI_IP6, SAFI_UNICAST, vrf_id);
 2506. if (! stable)
 2507. return -1;
 2508. /* Lookup static route prefix. */
 2509. rn = route_node_lookup (stable, p);
 2510. if (! rn)
 2511. return 0;
 2512. /* Find same static route is the tree */
 2513. for (si = rn->info; si; si = si->next)
 2514. if (distance == si->distance
 2515. && type == si->type
 2516. && (! gate || IPV6_ADDR_SAME (gate, &si->addr.ipv6))
 2517. && (! ifname || strcmp (ifname, si->ifname) == 0))
 2518. break;
 2519. /* Can't find static route. */
 2520. if (! si)
 2521. {
 2522. route_unlock_node (rn);
 2523. return 0;
 2524. }
 2525. /* Install into rib. */
 2526. static_uninstall_route (AFI_IP6, SAFI_UNICAST, p, si);
 2527. /* Unlink static route from linked list. */
 2528. if (si->prev)
 2529. si->prev->next = si->next;
 2530. else
 2531. rn->info = si->next;
 2532. if (si->next)
 2533. si->next->prev = si->prev;
 2534. /* Free static route configuration. */
 2535. if (ifname)
 2536. XFREE (0, si->ifname);
 2537. XFREE (MTYPE_STATIC_ROUTE, si);
 2538. return 1;
 2539. }
 2540. /* RIB update function. */
 2541. void
 2542. rib_update (vrf_id_t vrf_id)
 2543. {
 2544. struct route_node *rn;
 2545. struct route_table *table;
 2546. table = zebra_vrf_table (AFI_IP, SAFI_UNICAST, vrf_id);
 2547. if (table)
 2548. for (rn = route_top (table); rn; rn = route_next (rn))
 2549. if (rnode_to_ribs (rn))
 2550. rib_queue_add (&zebrad, rn);
 2551. table = zebra_vrf_table (AFI_IP6, SAFI_UNICAST, vrf_id);
 2552. if (table)
 2553. for (rn = route_top (table); rn; rn = route_next (rn))
 2554. if (rnode_to_ribs (rn))
 2555. rib_queue_add (&zebrad, rn);
 2556. }
 2557. /* Remove all routes which comes from non main table. */
 2558. static void
 2559. rib_weed_table (struct route_table *table)
 2560. {
 2561. struct route_node *rn;
 2562. struct rib *rib;
 2563. struct rib *next;
 2564. if (table)
 2565. for (rn = route_top (table); rn; rn = route_next (rn))
 2566. RNODE_FOREACH_RIB_SAFE (rn, rib, next)
 2567. {
 2568. if (CHECK_FLAG (rib->status, RIB_ENTRY_REMOVED))
 2569. continue;
 2570. if (rib->table != zebrad.rtm_table_default &&
 2571. rib->table != RT_TABLE_MAIN)
 2572. rib_delnode (rn, rib);
 2573. }
 2574. }
 2575. /* Delete all routes from non main table. */
 2576. void
 2577. rib_weed_tables (void)
 2578. {
 2579. vrf_iter_t iter;
 2580. struct zebra_vrf *zvrf;
 2581. for (iter = vrf_first (); iter != VRF_ITER_INVALID; iter = vrf_next (iter))
 2582. if ((zvrf = vrf_iter2info (iter)) != NULL)
 2583. {
 2584. rib_weed_table (zvrf->table[AFI_IP][SAFI_UNICAST]);
 2585. rib_weed_table (zvrf->table[AFI_IP6][SAFI_UNICAST]);
 2586. }
 2587. }
 2588. #if 0
 2589. /* Delete self installed routes after zebra is relaunched. */
 2590. static void
 2591. rib_sweep_table (struct route_table *table)
 2592. {
 2593. struct route_node *rn;
 2594. struct rib *rib;
 2595. struct rib *next;
 2596. int ret = 0;
 2597. if (table)
 2598. for (rn = route_top (table); rn; rn = route_next (rn))
 2599. RNODE_FOREACH_RIB_SAFE (rn, rib, next)
 2600. {
 2601. if (CHECK_FLAG (rib->status, RIB_ENTRY_REMOVED))
 2602. continue;
 2603. if (rib->type == ZEBRA_ROUTE_KERNEL &&
 2604. CHECK_FLAG (rib->flags, ZEBRA_FLAG_SELFROUTE))
 2605. {
 2606. ret = rib_update_kernel (rn, rib, NULL);
 2607. if (! ret)
 2608. rib_delnode (rn, rib);
 2609. }
 2610. }
 2611. }
 2612. #endif
 2613. /* Sweep all RIB tables. */
 2614. void
 2615. rib_sweep_route (void)
 2616. {
 2617. vrf_iter_t iter;
 2618. struct zebra_vrf *zvrf;
 2619. for (iter = vrf_first (); iter != VRF_ITER_INVALID; iter = vrf_next (iter))
 2620. if ((zvrf = vrf_iter2info (iter)) != NULL)
 2621. {
 2622. rib_weed_table (zvrf->table[AFI_IP][SAFI_UNICAST]);
 2623. rib_weed_table (zvrf->table[AFI_IP6][SAFI_UNICAST]);
 2624. }
 2625. }
 2626. /* Remove specific by protocol routes from 'table'. */
 2627. static unsigned long
 2628. rib_score_proto_table (u_char proto, struct route_table *table)
 2629. {
 2630. struct route_node *rn;
 2631. struct rib *rib;
 2632. struct rib *next;
 2633. unsigned long n = 0;
 2634. if (table)
 2635. for (rn = route_top (table); rn; rn = route_next (rn))
 2636. RNODE_FOREACH_RIB_SAFE (rn, rib, next)
 2637. {
 2638. if (CHECK_FLAG (rib->status, RIB_ENTRY_REMOVED))
 2639. continue;
 2640. if (rib->type == proto)
 2641. {
 2642. rib_delnode (rn, rib);
 2643. n++;
 2644. }
 2645. }
 2646. return n;
 2647. }
 2648. /* Remove specific by protocol routes. */
 2649. unsigned long
 2650. rib_score_proto (u_char proto)
 2651. {
 2652. vrf_iter_t iter;
 2653. struct zebra_vrf *zvrf;
 2654. unsigned long cnt = 0;
 2655. for (iter = vrf_first (); iter != VRF_ITER_INVALID; iter = vrf_next (iter))
 2656. if ((zvrf = vrf_iter2info (iter)) != NULL)
 2657. cnt += rib_score_proto_table (proto, zvrf->table[AFI_IP][SAFI_UNICAST])
 2658. +rib_score_proto_table (proto, zvrf->table[AFI_IP6][SAFI_UNICAST]);
 2659. return cnt;
 2660. }
 2661. /* Close RIB and clean up kernel routes. */
 2662. void
 2663. rib_close_table (struct route_table *table)
 2664. {
 2665. struct route_node *rn;
 2666. rib_table_info_t *info = table->info;
 2667. struct rib *rib;
 2668. if (table)
 2669. for (rn = route_top (table); rn; rn = route_next (rn))
 2670. RNODE_FOREACH_RIB (rn, rib)
 2671. {
 2672. if (!CHECK_FLAG (rib->status, RIB_ENTRY_SELECTED_FIB))
 2673. continue;
 2674. if (info->safi == SAFI_UNICAST)
 2675. zfpm_trigger_update (rn, NULL);
 2676. if (! RIB_SYSTEM_ROUTE (rib))
 2677. rib_update_kernel (rn, rib, NULL);
 2678. }
 2679. }
 2680. /* Close all RIB tables. */
 2681. void
 2682. rib_close (void)
 2683. {
 2684. vrf_iter_t iter;
 2685. struct zebra_vrf *zvrf;
 2686. for (iter = vrf_first (); iter != VRF_ITER_INVALID; iter = vrf_next (iter))
 2687. if ((zvrf = vrf_iter2info (iter)) != NULL)
 2688. {
 2689. rib_close_table (zvrf->table[AFI_IP][SAFI_UNICAST]);
 2690. rib_close_table (zvrf->table[AFI_IP6][SAFI_UNICAST]);
 2691. }
 2692. }
 2693. /* Routing information base initialize. */
 2694. void
 2695. rib_init (void)
 2696. {
 2697. rib_queue_init (&zebrad);
 2698. }
 2699. /*
 2700. * vrf_id_get_next
 2701. *
 2702. * Get the first vrf id that is greater than the given vrf id if any.
 2703. *
 2704. * Returns TRUE if a vrf id was found, FALSE otherwise.
 2705. */
 2706. static inline int
 2707. vrf_id_get_next (vrf_id_t vrf_id, vrf_id_t *next_id_p)
 2708. {
 2709. vrf_iter_t iter = vrf_iterator (vrf_id);
 2710. struct zebra_vrf *zvrf = vrf_iter2info (iter);
 2711. /* The same one ? Then find out the next. */
 2712. if (zvrf && (zvrf->vrf_id == vrf_id))
 2713. zvrf = vrf_iter2info (vrf_next (iter));
 2714. if (zvrf)
 2715. {
 2716. *next_id_p = zvrf->vrf_id;
 2717. return 1;
 2718. }
 2719. return 0;
 2720. }
 2721. /*
 2722. * rib_tables_iter_next
 2723. *
 2724. * Returns the next table in the iteration.
 2725. */
 2726. struct route_table *
 2727. rib_tables_iter_next (rib_tables_iter_t *iter)
 2728. {
 2729. struct route_table *table;
 2730. /*
 2731. * Array that helps us go over all AFI/SAFI combinations via one
 2732. * index.
 2733. */
 2734. static struct {
 2735. afi_t afi;
 2736. safi_t safi;
 2737. } afi_safis[] = {
 2738. { AFI_IP, SAFI_UNICAST },
 2739. { AFI_IP, SAFI_MULTICAST },
 2740. { AFI_IP6, SAFI_UNICAST },
 2741. { AFI_IP6, SAFI_MULTICAST },
 2742. };
 2743. table = NULL;
 2744. switch (iter->state)
 2745. {
 2746. case RIB_TABLES_ITER_S_INIT:
 2747. iter->vrf_id = VRF_DEFAULT;
 2748. iter->afi_safi_ix = -1;
 2749. /* Fall through */
 2750. case RIB_TABLES_ITER_S_ITERATING:
 2751. iter->afi_safi_ix++;
 2752. while (1)
 2753. {
 2754. while (iter->afi_safi_ix < (int) ZEBRA_NUM_OF (afi_safis))
 2755. {
 2756. table = zebra_vrf_table (afi_safis[iter->afi_safi_ix].afi,
 2757. afi_safis[iter->afi_safi_ix].safi,
 2758. iter->vrf_id);
 2759. if (table)
 2760. break;
 2761. iter->afi_safi_ix++;
 2762. }
 2763. /*
 2764. * Found another table in this vrf.
 2765. */
 2766. if (table)
 2767. break;
 2768. /*
 2769. * Done with all tables in the current vrf, go to the next
 2770. * one.
 2771. */
 2772. if (!vrf_id_get_next (iter->vrf_id, &iter->vrf_id))
 2773. break;
 2774. iter->afi_safi_ix = 0;
 2775. }
 2776. break;
 2777. case RIB_TABLES_ITER_S_DONE:
 2778. return NULL;
 2779. }
 2780. if (table)
 2781. iter->state = RIB_TABLES_ITER_S_ITERATING;
 2782. else
 2783. iter->state = RIB_TABLES_ITER_S_DONE;
 2784. return table;
 2785. }
 2786. /* Lookup VRF by identifier. */
 2787. struct zebra_vrf *
 2788. zebra_vrf_lookup (vrf_id_t vrf_id)
 2789. {
 2790. return vrf_info_lookup (vrf_id);
 2791. }
 2792. /*
 2793. * Create a routing table for the specific AFI/SAFI in the given VRF.
 2794. */
 2795. static void
 2796. zebra_vrf_table_create (struct zebra_vrf *zvrf, afi_t afi, safi_t safi)
 2797. {
 2798. rib_table_info_t *info;
 2799. struct route_table *table;
 2800. assert (!zvrf->table[afi][safi]);
 2801. table = route_table_init ();
 2802. zvrf->table[afi][safi] = table;
 2803. info = XCALLOC (MTYPE_RIB_TABLE_INFO, sizeof (*info));
 2804. info->zvrf = zvrf;
 2805. info->afi = afi;
 2806. info->safi = safi;
 2807. table->info = info;
 2808. }
 2809. /* Allocate new zebra VRF. */
 2810. struct zebra_vrf *
 2811. zebra_vrf_alloc (vrf_id_t vrf_id)
 2812. {
 2813. struct zebra_vrf *zvrf;
 2814. #ifdef HAVE_NETLINK
 2815. char nl_name[64];
 2816. #endif
 2817. zvrf = XCALLOC (MTYPE_ZEBRA_VRF, sizeof (struct zebra_vrf));
 2818. /* Allocate routing table and static table. */
 2819. zebra_vrf_table_create (zvrf, AFI_IP, SAFI_UNICAST);
 2820. zebra_vrf_table_create (zvrf, AFI_IP6, SAFI_UNICAST);
 2821. zvrf->stable[AFI_IP][SAFI_UNICAST] = route_table_init ();
 2822. zvrf->stable[AFI_IP6][SAFI_UNICAST] = route_table_init ();
 2823. zebra_vrf_table_create (zvrf, AFI_IP, SAFI_MULTICAST);
 2824. zebra_vrf_table_create (zvrf, AFI_IP6, SAFI_MULTICAST);
 2825. zvrf->stable[AFI_IP][SAFI_MULTICAST] = route_table_init ();
 2826. zvrf->stable[AFI_IP6][SAFI_MULTICAST] = route_table_init ();
 2827. zvrf->rnh_table[AFI_IP] = route_table_init();
 2828. zvrf->rnh_table[AFI_IP6] = route_table_init();
 2829. /* Set VRF ID */
 2830. zvrf->vrf_id = vrf_id;
 2831. #ifdef HAVE_NETLINK
 2832. /* Initialize netlink sockets */
 2833. snprintf (nl_name, 64, "netlink-listen (vrf %u)", vrf_id);
 2834. zvrf->netlink.sock = -1;
 2835. zvrf->netlink.name = XSTRDUP (MTYPE_NETLINK_NAME, nl_name);
 2836. snprintf (nl_name, 64, "netlink-cmd (vrf %u)", vrf_id);
 2837. zvrf->netlink_cmd.sock = -1;
 2838. zvrf->netlink_cmd.name = XSTRDUP (MTYPE_NETLINK_NAME, nl_name);
 2839. #endif
 2840. return zvrf;
 2841. }
 2842. /* Lookup the routing table in an enabled VRF. */
 2843. struct route_table *
 2844. zebra_vrf_table (afi_t afi, safi_t safi, vrf_id_t vrf_id)
 2845. {
 2846. struct zebra_vrf *zvrf = vrf_info_lookup (vrf_id);
 2847. if (!zvrf)
 2848. return NULL;
 2849. if (afi >= AFI_MAX || safi >= SAFI_MAX)
 2850. return NULL;
 2851. return zvrf->table[afi][safi];
 2852. }
 2853. /* Lookup the static routing table in a VRF. */
 2854. struct route_table *
 2855. zebra_vrf_static_table (afi_t afi, safi_t safi, vrf_id_t vrf_id)
 2856. {
 2857. struct zebra_vrf *zvrf = vrf_info_lookup (vrf_id);
 2858. if (!zvrf)
 2859. return NULL;
 2860. if (afi >= AFI_MAX || safi >= SAFI_MAX)
 2861. return NULL;
 2862. return zvrf->stable[afi][safi];
 2863. }