vty.c 66 KB


 1. /*
 2. * Virtual terminal [aka TeletYpe] interface routine.
 3. * Copyright (C) 1997, 98 Kunihiro Ishiguro
 4. *
 5. * This file is part of GNU Zebra.
 6. *
 7. * GNU Zebra is free software; you can redistribute it and/or modify it
 8. * under the terms of the GNU General Public License as published by the
 9. * Free Software Foundation; either version 2, or (at your option) any
 10. * later version.
 11. *
 12. * GNU Zebra is distributed in the hope that it will be useful, but
 13. * WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
 14. * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
 15. * General Public License for more details.
 16. *
 17. * You should have received a copy of the GNU General Public License
 18. * along with GNU Zebra; see the file COPYING. If not, write to the Free
 19. * Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA
 20. * 02111-1307, USA.
 21. */
 22. #include <zebra.h>
 23. #include "linklist.h"
 24. #include "thread.h"
 25. #include "buffer.h"
 26. #include <lib/version.h>
 27. #include "command.h"
 28. #include "sockunion.h"
 29. #include "memory.h"
 30. #include "str.h"
 31. #include "log.h"
 32. #include "prefix.h"
 33. #include "filter.h"
 34. #include "vty.h"
 35. #include "privs.h"
 36. #include "network.h"
 37. #include <arpa/telnet.h>
 38. /* Vty events */
 39. enum event
 40. {
 41. VTY_SERV,
 42. VTY_READ,
 43. VTY_WRITE,
 44. VTY_TIMEOUT_RESET,
 45. #ifdef VTYSH
 46. VTYSH_SERV,
 47. VTYSH_READ,
 48. VTYSH_WRITE
 49. #endif /* VTYSH */
 50. };
 51. static void vty_event (enum event, int, struct vty *);
 52. /* Extern host structure from command.c */
 53. extern struct host host;
 54. /* Vector which store each vty structure. */
 55. static vector vtyvec;
 56. /* Vty timeout value. */
 57. static unsigned long vty_timeout_val = VTY_TIMEOUT_DEFAULT;
 58. /* Vty access-class command */
 59. static char *vty_accesslist_name = NULL;
 60. /* Vty access-calss for IPv6. */
 61. static char *vty_ipv6_accesslist_name = NULL;
 62. /* VTY server thread. */
 63. static vector Vvty_serv_thread;
 64. /* Current directory. */
 65. char *vty_cwd = NULL;
 66. /* Configure lock. */
 67. static int vty_config;
 68. /* Login password check. */
 69. static int no_password_check = 0;
 70. /* Restrict unauthenticated logins? */
 71. static const u_char restricted_mode_default = 0;
 72. static u_char restricted_mode = 0;
 73. /* Integrated configuration file path */
 74. char integrate_default[] = SYSCONFDIR INTEGRATE_DEFAULT_CONFIG;
 75. /* VTY standard output function. */
 76. int
 77. vty_out (struct vty *vty, const char *format, ...)
 78. {
 79. va_list args;
 80. int len = 0;
 81. int size = 1024;
 82. char buf[1024];
 83. char *p = NULL;
 84. if (vty_shell (vty))
 85. {
 86. va_start (args, format);
 87. vprintf (format, args);
 88. va_end (args);
 89. }
 90. else
 91. {
 92. /* Try to write to initial buffer. */
 93. va_start (args, format);
 94. len = vsnprintf (buf, sizeof buf, format, args);
 95. va_end (args);
 96. /* Initial buffer is not enough. */
 97. if (len < 0 || len >= size)
 98. {
 99. while (1)
 100. {
 101. if (len > -1)
 102. size = len + 1;
 103. else
 104. size = size * 2;
 105. p = XREALLOC (MTYPE_VTY_OUT_BUF, p, size);
 106. if (! p)
 107. return -1;
 108. va_start (args, format);
 109. len = vsnprintf (p, size, format, args);
 110. va_end (args);
 111. if (len > -1 && len < size)
 112. break;
 113. }
 114. }
 115. /* When initial buffer is enough to store all output. */
 116. if (! p)
 117. p = buf;
 118. /* Pointer p must point out buffer. */
 119. buffer_put (vty->obuf, (u_char *) p, len);
 120. /* If p is not different with buf, it is allocated buffer. */
 121. if (p != buf)
 122. XFREE (MTYPE_VTY_OUT_BUF, p);
 123. }
 124. return len;
 125. }
 126. static int
 127. vty_log_out (struct vty *vty, const char *level, const char *proto_str,
 128. const char *format, struct timestamp_control *ctl, va_list va)
 129. {
 130. int ret;
 131. int len;
 132. char buf[1024];
 133. if (!ctl->already_rendered)
 134. {
 135. ctl->len = quagga_timestamp(ctl->precision, ctl->buf, sizeof(ctl->buf));
 136. ctl->already_rendered = 1;
 137. }
 138. if (ctl->len+1 >= sizeof(buf))
 139. return -1;
 140. memcpy(buf, ctl->buf, len = ctl->len);
 141. buf[len++] = ' ';
 142. buf[len] = '\0';
 143. if (level)
 144. ret = snprintf(buf+len, sizeof(buf)-len, "%s: %s: ", level, proto_str);
 145. else
 146. ret = snprintf(buf+len, sizeof(buf)-len, "%s: ", proto_str);
 147. if ((ret < 0) || ((size_t)(len += ret) >= sizeof(buf)))
 148. return -1;
 149. if (((ret = vsnprintf(buf+len, sizeof(buf)-len, format, va)) < 0) ||
 150. ((size_t)((len += ret)+2) > sizeof(buf)))
 151. return -1;
 152. buf[len++] = '\r';
 153. buf[len++] = '\n';
 154. if (write(vty->fd, buf, len) < 0)
 155. {
 156. if (ERRNO_IO_RETRY(errno))
 157. /* Kernel buffer is full, probably too much debugging output, so just
 158. drop the data and ignore. */
 159. return -1;
 160. /* Fatal I/O error. */
 161. vty->monitor = 0; /* disable monitoring to avoid infinite recursion */
 162. zlog_warn("%s: write failed to vty client fd %d, closing: %s",
 163. __func__, vty->fd, safe_strerror(errno));
 164. buffer_reset(vty->obuf);
 165. /* cannot call vty_close, because a parent routine may still try
 166. to access the vty struct */
 167. vty->status = VTY_CLOSE;
 168. shutdown(vty->fd, SHUT_RDWR);
 169. return -1;
 170. }
 171. return 0;
 172. }
 173. /* Output current time to the vty. */
 174. void
 175. vty_time_print (struct vty *vty, int cr)
 176. {
 177. char buf [25];
 178. if (quagga_timestamp(0, buf, sizeof(buf)) == 0)
 179. {
 180. zlog (NULL, LOG_INFO, "quagga_timestamp error");
 181. return;
 182. }
 183. if (cr)
 184. vty_out (vty, "%s\n", buf);
 185. else
 186. vty_out (vty, "%s ", buf);
 187. return;
 188. }
 189. /* Say hello to vty interface. */
 190. void
 191. vty_hello (struct vty *vty)
 192. {
 193. if (host.motdfile)
 194. {
 195. FILE *f;
 196. char buf[4096];
 197. f = fopen (host.motdfile, "r");
 198. if (f)
 199. {
 200. while (fgets (buf, sizeof (buf), f))
 201. {
 202. char *s;
 203. /* work backwards to ignore trailling isspace() */
 204. for (s = buf + strlen (buf); (s > buf) && isspace ((int)*(s - 1));
 205. s--);
 206. *s = '\0';
 207. vty_out (vty, "%s%s", buf, VTY_NEWLINE);
 208. }
 209. fclose (f);
 210. }
 211. else
 212. vty_out (vty, "MOTD file not found%s", VTY_NEWLINE);
 213. }
 214. else if (host.motd)
 215. vty_out (vty, "%s", host.motd);
 216. }
 217. /* Put out prompt and wait input from user. */
 218. static void
 219. vty_prompt (struct vty *vty)
 220. {
 221. struct utsname names;
 222. const char*hostname;
 223. if (vty->type == VTY_TERM)
 224. {
 225. hostname = host.name;
 226. if (!hostname)
 227. {
 228. uname (&names);
 229. hostname = names.nodename;
 230. }
 231. vty_out (vty, cmd_prompt (vty->node), hostname);
 232. }
 233. }
 234. /* Send WILL TELOPT_ECHO to remote server. */
 235. static void
 236. vty_will_echo (struct vty *vty)
 237. {
 238. unsigned char cmd[] = { IAC, WILL, TELOPT_ECHO, '\0' };
 239. vty_out (vty, "%s", cmd);
 240. }
 241. /* Make suppress Go-Ahead telnet option. */
 242. static void
 243. vty_will_suppress_go_ahead (struct vty *vty)
 244. {
 245. unsigned char cmd[] = { IAC, WILL, TELOPT_SGA, '\0' };
 246. vty_out (vty, "%s", cmd);
 247. }
 248. /* Make don't use linemode over telnet. */
 249. static void
 250. vty_dont_linemode (struct vty *vty)
 251. {
 252. unsigned char cmd[] = { IAC, DONT, TELOPT_LINEMODE, '\0' };
 253. vty_out (vty, "%s", cmd);
 254. }
 255. /* Use window size. */
 256. static void
 257. vty_do_window_size (struct vty *vty)
 258. {
 259. unsigned char cmd[] = { IAC, DO, TELOPT_NAWS, '\0' };
 260. vty_out (vty, "%s", cmd);
 261. }
 262. #if 0 /* Currently not used. */
 263. /* Make don't use lflow vty interface. */
 264. static void
 265. vty_dont_lflow_ahead (struct vty *vty)
 266. {
 267. unsigned char cmd[] = { IAC, DONT, TELOPT_LFLOW, '\0' };
 268. vty_out (vty, "%s", cmd);
 269. }
 270. #endif /* 0 */
 271. /* Allocate new vty struct. */
 272. struct vty *
 273. vty_new ()
 274. {
 275. struct vty *new = XCALLOC (MTYPE_VTY, sizeof (struct vty));
 276. new->obuf = buffer_new(0); /* Use default buffer size. */
 277. new->buf = XCALLOC (MTYPE_VTY, VTY_BUFSIZ);
 278. new->max = VTY_BUFSIZ;
 279. return new;
 280. }
 281. /* Authentication of vty */
 282. static void
 283. vty_auth (struct vty *vty, char *buf)
 284. {
 285. char *passwd = NULL;
 286. enum node_type next_node = 0;
 287. int fail;
 288. char *crypt (const char *, const char *);
 289. switch (vty->node)
 290. {
 291. case AUTH_NODE:
 292. if (host.encrypt)
 293. passwd = host.password_encrypt;
 294. else
 295. passwd = host.password;
 296. if (host.advanced)
 297. next_node = host.enable ? VIEW_NODE : ENABLE_NODE;
 298. else
 299. next_node = VIEW_NODE;
 300. break;
 301. case AUTH_ENABLE_NODE:
 302. if (host.encrypt)
 303. passwd = host.enable_encrypt;
 304. else
 305. passwd = host.enable;
 306. next_node = ENABLE_NODE;
 307. break;
 308. }
 309. if (passwd)
 310. {
 311. if (host.encrypt)
 312. fail = strcmp (crypt(buf, passwd), passwd);
 313. else
 314. fail = strcmp (buf, passwd);
 315. }
 316. else
 317. fail = 1;
 318. if (! fail)
 319. {
 320. vty->fail = 0;
 321. vty->node = next_node; /* Success ! */
 322. }
 323. else
 324. {
 325. vty->fail++;
 326. if (vty->fail >= 3)
 327. {
 328. if (vty->node == AUTH_NODE)
 329. {
 330. vty_out (vty, "%% Bad passwords, too many failures!%s", VTY_NEWLINE);
 331. vty->status = VTY_CLOSE;
 332. }
 333. else
 334. {
 335. /* AUTH_ENABLE_NODE */
 336. vty->fail = 0;
 337. vty_out (vty, "%% Bad enable passwords, too many failures!%s", VTY_NEWLINE);
 338. vty->node = restricted_mode ? RESTRICTED_NODE : VIEW_NODE;
 339. }
 340. }
 341. }
 342. }
 343. /* Command execution over the vty interface. */
 344. static int
 345. vty_command (struct vty *vty, char *buf)
 346. {
 347. int ret;
 348. vector vline;
 349. const char *protocolname;
 350. /* Split readline string up into the vector */
 351. vline = cmd_make_strvec (buf);
 352. if (vline == NULL)
 353. return CMD_SUCCESS;
 354. #ifdef CONSUMED_TIME_CHECK
 355. {
 356. RUSAGE_T before;
 357. RUSAGE_T after;
 358. unsigned long realtime, cputime;
 359. GETRUSAGE(&before);
 360. #endif /* CONSUMED_TIME_CHECK */
 361. ret = cmd_execute_command (vline, vty, NULL, 0);
 362. /* Get the name of the protocol if any */
 363. if (zlog_default)
 364. protocolname = zlog_proto_names[zlog_default->protocol];
 365. else
 366. protocolname = zlog_proto_names[ZLOG_NONE];
 367. #ifdef CONSUMED_TIME_CHECK
 368. GETRUSAGE(&after);
 369. if ((realtime = thread_consumed_time(&after, &before, &cputime)) >
 370. CONSUMED_TIME_CHECK)
 371. /* Warn about CPU hog that must be fixed. */
 372. zlog_warn("SLOW COMMAND: command took %lums (cpu time %lums): %s",
 373. realtime/1000, cputime/1000, buf);
 374. }
 375. #endif /* CONSUMED_TIME_CHECK */
 376. if (ret != CMD_SUCCESS)
 377. switch (ret)
 378. {
 379. case CMD_WARNING:
 380. if (vty->type == VTY_FILE)
 381. vty_out (vty, "Warning...%s", VTY_NEWLINE);
 382. break;
 383. case CMD_ERR_AMBIGUOUS:
 384. vty_out (vty, "%% Ambiguous command.%s", VTY_NEWLINE);
 385. break;
 386. case CMD_ERR_NO_MATCH:
 387. vty_out (vty, "%% [%s] Unknown command: %s%s", protocolname, buf, VTY_NEWLINE);
 388. break;
 389. case CMD_ERR_INCOMPLETE:
 390. vty_out (vty, "%% Command incomplete.%s", VTY_NEWLINE);
 391. break;
 392. }
 393. cmd_free_strvec (vline);
 394. return ret;
 395. }
 396. static const char telnet_backward_char = 0x08;
 397. static const char telnet_space_char = ' ';
 398. /* Basic function to write buffer to vty. */
 399. static void
 400. vty_write (struct vty *vty, const char *buf, size_t nbytes)
 401. {
 402. if ((vty->node == AUTH_NODE) || (vty->node == AUTH_ENABLE_NODE))
 403. return;
 404. /* Should we do buffering here ? And make vty_flush (vty) ? */
 405. buffer_put (vty->obuf, buf, nbytes);
 406. }
 407. /* Ensure length of input buffer. Is buffer is short, double it. */
 408. static void
 409. vty_ensure (struct vty *vty, int length)
 410. {
 411. if (vty->max <= length)
 412. {
 413. vty->max *= 2;
 414. vty->buf = XREALLOC (MTYPE_VTY, vty->buf, vty->max);
 415. }
 416. }
 417. /* Basic function to insert character into vty. */
 418. static void
 419. vty_self_insert (struct vty *vty, char c)
 420. {
 421. int i;
 422. int length;
 423. vty_ensure (vty, vty->length + 1);
 424. length = vty->length - vty->cp;
 425. memmove (&vty->buf[vty->cp + 1], &vty->buf[vty->cp], length);
 426. vty->buf[vty->cp] = c;
 427. vty_write (vty, &vty->buf[vty->cp], length + 1);
 428. for (i = 0; i < length; i++)
 429. vty_write (vty, &telnet_backward_char, 1);
 430. vty->cp++;
 431. vty->length++;
 432. }
 433. /* Self insert character 'c' in overwrite mode. */
 434. static void
 435. vty_self_insert_overwrite (struct vty *vty, char c)
 436. {
 437. vty_ensure (vty, vty->length + 1);
 438. vty->buf[vty->cp++] = c;
 439. if (vty->cp > vty->length)
 440. vty->length++;
 441. if ((vty->node == AUTH_NODE) || (vty->node == AUTH_ENABLE_NODE))
 442. return;
 443. vty_write (vty, &c, 1);
 444. }
 445. /* Insert a word into vty interface with overwrite mode. */
 446. static void
 447. vty_insert_word_overwrite (struct vty *vty, char *str)
 448. {
 449. int len = strlen (str);
 450. vty_write (vty, str, len);
 451. strcpy (&vty->buf[vty->cp], str);
 452. vty->cp += len;
 453. vty->length = vty->cp;
 454. }
 455. /* Forward character. */
 456. static void
 457. vty_forward_char (struct vty *vty)
 458. {
 459. if (vty->cp < vty->length)
 460. {
 461. vty_write (vty, &vty->buf[vty->cp], 1);
 462. vty->cp++;
 463. }
 464. }
 465. /* Backward character. */
 466. static void
 467. vty_backward_char (struct vty *vty)
 468. {
 469. if (vty->cp > 0)
 470. {
 471. vty->cp--;
 472. vty_write (vty, &telnet_backward_char, 1);
 473. }
 474. }
 475. /* Move to the beginning of the line. */
 476. static void
 477. vty_beginning_of_line (struct vty *vty)
 478. {
 479. while (vty->cp)
 480. vty_backward_char (vty);
 481. }
 482. /* Move to the end of the line. */
 483. static void
 484. vty_end_of_line (struct vty *vty)
 485. {
 486. while (vty->cp < vty->length)
 487. vty_forward_char (vty);
 488. }
 489. static void vty_kill_line_from_beginning (struct vty *);
 490. static void vty_redraw_line (struct vty *);
 491. /* Print command line history. This function is called from
 492. vty_next_line and vty_previous_line. */
 493. static void
 494. vty_history_print (struct vty *vty)
 495. {
 496. int length;
 497. vty_kill_line_from_beginning (vty);
 498. /* Get previous line from history buffer */
 499. length = strlen (vty->hist[vty->hp]);
 500. memcpy (vty->buf, vty->hist[vty->hp], length);
 501. vty->cp = vty->length = length;
 502. /* Redraw current line */
 503. vty_redraw_line (vty);
 504. }
 505. /* Show next command line history. */
 506. static void
 507. vty_next_line (struct vty *vty)
 508. {
 509. int try_index;
 510. if (vty->hp == vty->hindex)
 511. return;
 512. /* Try is there history exist or not. */
 513. try_index = vty->hp;
 514. if (try_index == (VTY_MAXHIST - 1))
 515. try_index = 0;
 516. else
 517. try_index++;
 518. /* If there is not history return. */
 519. if (vty->hist[try_index] == NULL)
 520. return;
 521. else
 522. vty->hp = try_index;
 523. vty_history_print (vty);
 524. }
 525. /* Show previous command line history. */
 526. static void
 527. vty_previous_line (struct vty *vty)
 528. {
 529. int try_index;
 530. try_index = vty->hp;
 531. if (try_index == 0)
 532. try_index = VTY_MAXHIST - 1;
 533. else
 534. try_index--;
 535. if (vty->hist[try_index] == NULL)
 536. return;
 537. else
 538. vty->hp = try_index;
 539. vty_history_print (vty);
 540. }
 541. /* This function redraw all of the command line character. */
 542. static void
 543. vty_redraw_line (struct vty *vty)
 544. {
 545. vty_write (vty, vty->buf, vty->length);
 546. vty->cp = vty->length;
 547. }
 548. /* Forward word. */
 549. static void
 550. vty_forward_word (struct vty *vty)
 551. {
 552. while (vty->cp != vty->length && vty->buf[vty->cp] != ' ')
 553. vty_forward_char (vty);
 554. while (vty->cp != vty->length && vty->buf[vty->cp] == ' ')
 555. vty_forward_char (vty);
 556. }
 557. /* Backward word without skipping training space. */
 558. static void
 559. vty_backward_pure_word (struct vty *vty)
 560. {
 561. while (vty->cp > 0 && vty->buf[vty->cp - 1] != ' ')
 562. vty_backward_char (vty);
 563. }
 564. /* Backward word. */
 565. static void
 566. vty_backward_word (struct vty *vty)
 567. {
 568. while (vty->cp > 0 && vty->buf[vty->cp - 1] == ' ')
 569. vty_backward_char (vty);
 570. while (vty->cp > 0 && vty->buf[vty->cp - 1] != ' ')
 571. vty_backward_char (vty);
 572. }
 573. /* When '^D' is typed at the beginning of the line we move to the down
 574. level. */
 575. static void
 576. vty_down_level (struct vty *vty)
 577. {
 578. vty_out (vty, "%s", VTY_NEWLINE);
 579. (*config_exit_cmd.func)(NULL, vty, 0, NULL);
 580. vty_prompt (vty);
 581. vty->cp = 0;
 582. }
 583. /* When '^Z' is received from vty, move down to the enable mode. */
 584. static void
 585. vty_end_config (struct vty *vty)
 586. {
 587. vty_out (vty, "%s", VTY_NEWLINE);
 588. switch (vty->node)
 589. {
 590. case VIEW_NODE:
 591. case ENABLE_NODE:
 592. case RESTRICTED_NODE:
 593. /* Nothing to do. */
 594. break;
 595. case CONFIG_NODE:
 596. case INTERFACE_NODE:
 597. case ZEBRA_NODE:
 598. case RIP_NODE:
 599. case RIPNG_NODE:
 600. case BABEL_NODE:
 601. case BGP_NODE:
 602. case BGP_VPNV4_NODE:
 603. case BGP_IPV4_NODE:
 604. case BGP_IPV4M_NODE:
 605. case BGP_IPV6_NODE:
 606. case BGP_IPV6M_NODE:
 607. case RMAP_NODE:
 608. case OSPF_NODE:
 609. case OSPF6_NODE:
 610. case ISIS_NODE:
 611. case KEYCHAIN_NODE:
 612. case KEYCHAIN_KEY_NODE:
 613. case MASC_NODE:
 614. case VTY_NODE:
 615. vty_config_unlock (vty);
 616. vty->node = ENABLE_NODE;
 617. break;
 618. default:
 619. /* Unknown node, we have to ignore it. */
 620. break;
 621. }
 622. vty_prompt (vty);
 623. vty->cp = 0;
 624. }
 625. /* Delete a charcter at the current point. */
 626. static void
 627. vty_delete_char (struct vty *vty)
 628. {
 629. int i;
 630. int size;
 631. if (vty->length == 0)
 632. {
 633. vty_down_level (vty);
 634. return;
 635. }
 636. if (vty->cp == vty->length)
 637. return; /* completion need here? */
 638. size = vty->length - vty->cp;
 639. vty->length--;
 640. memmove (&vty->buf[vty->cp], &vty->buf[vty->cp + 1], size - 1);
 641. vty->buf[vty->length] = '\0';
 642. if (vty->node == AUTH_NODE || vty->node == AUTH_ENABLE_NODE)
 643. return;
 644. vty_write (vty, &vty->buf[vty->cp], size - 1);
 645. vty_write (vty, &telnet_space_char, 1);
 646. for (i = 0; i < size; i++)
 647. vty_write (vty, &telnet_backward_char, 1);
 648. }
 649. /* Delete a character before the point. */
 650. static void
 651. vty_delete_backward_char (struct vty *vty)
 652. {
 653. if (vty->cp == 0)
 654. return;
 655. vty_backward_char (vty);
 656. vty_delete_char (vty);
 657. }
 658. /* Kill rest of line from current point. */
 659. static void
 660. vty_kill_line (struct vty *vty)
 661. {
 662. int i;
 663. int size;
 664. size = vty->length - vty->cp;
 665. if (size == 0)
 666. return;
 667. for (i = 0; i < size; i++)
 668. vty_write (vty, &telnet_space_char, 1);
 669. for (i = 0; i < size; i++)
 670. vty_write (vty, &telnet_backward_char, 1);
 671. memset (&vty->buf[vty->cp], 0, size);
 672. vty->length = vty->cp;
 673. }
 674. /* Kill line from the beginning. */
 675. static void
 676. vty_kill_line_from_beginning (struct vty *vty)
 677. {
 678. vty_beginning_of_line (vty);
 679. vty_kill_line (vty);
 680. }
 681. /* Delete a word before the point. */
 682. static void
 683. vty_forward_kill_word (struct vty *vty)
 684. {
 685. while (vty->cp != vty->length && vty->buf[vty->cp] == ' ')
 686. vty_delete_char (vty);
 687. while (vty->cp != vty->length && vty->buf[vty->cp] != ' ')
 688. vty_delete_char (vty);
 689. }
 690. /* Delete a word before the point. */
 691. static void
 692. vty_backward_kill_word (struct vty *vty)
 693. {
 694. while (vty->cp > 0 && vty->buf[vty->cp - 1] == ' ')
 695. vty_delete_backward_char (vty);
 696. while (vty->cp > 0 && vty->buf[vty->cp - 1] != ' ')
 697. vty_delete_backward_char (vty);
 698. }
 699. /* Transpose chars before or at the point. */
 700. static void
 701. vty_transpose_chars (struct vty *vty)
 702. {
 703. char c1, c2;
 704. /* If length is short or point is near by the beginning of line then
 705. return. */
 706. if (vty->length < 2 || vty->cp < 1)
 707. return;
 708. /* In case of point is located at the end of the line. */
 709. if (vty->cp == vty->length)
 710. {
 711. c1 = vty->buf[vty->cp - 1];
 712. c2 = vty->buf[vty->cp - 2];
 713. vty_backward_char (vty);
 714. vty_backward_char (vty);
 715. vty_self_insert_overwrite (vty, c1);
 716. vty_self_insert_overwrite (vty, c2);
 717. }
 718. else
 719. {
 720. c1 = vty->buf[vty->cp];
 721. c2 = vty->buf[vty->cp - 1];
 722. vty_backward_char (vty);
 723. vty_self_insert_overwrite (vty, c1);
 724. vty_self_insert_overwrite (vty, c2);
 725. }
 726. }
 727. /* Do completion at vty interface. */
 728. static void
 729. vty_complete_command (struct vty *vty)
 730. {
 731. int i;
 732. int ret;
 733. char **matched = NULL;
 734. vector vline;
 735. if (vty->node == AUTH_NODE || vty->node == AUTH_ENABLE_NODE)
 736. return;
 737. vline = cmd_make_strvec (vty->buf);
 738. if (vline == NULL)
 739. return;
 740. /* In case of 'help \t'. */
 741. if (isspace ((int) vty->buf[vty->length - 1]))
 742. vector_set (vline, '\0');
 743. matched = cmd_complete_command (vline, vty, &ret);
 744. cmd_free_strvec (vline);
 745. vty_out (vty, "%s", VTY_NEWLINE);
 746. switch (ret)
 747. {
 748. case CMD_ERR_AMBIGUOUS:
 749. vty_out (vty, "%% Ambiguous command.%s", VTY_NEWLINE);
 750. vty_prompt (vty);
 751. vty_redraw_line (vty);
 752. break;
 753. case CMD_ERR_NO_MATCH:
 754. /* vty_out (vty, "%% There is no matched command.%s", VTY_NEWLINE); */
 755. vty_prompt (vty);
 756. vty_redraw_line (vty);
 757. break;
 758. case CMD_COMPLETE_FULL_MATCH:
 759. vty_prompt (vty);
 760. vty_redraw_line (vty);
 761. vty_backward_pure_word (vty);
 762. vty_insert_word_overwrite (vty, matched[0]);
 763. vty_self_insert (vty, ' ');
 764. XFREE (MTYPE_TMP, matched[0]);
 765. break;
 766. case CMD_COMPLETE_MATCH:
 767. vty_prompt (vty);
 768. vty_redraw_line (vty);
 769. vty_backward_pure_word (vty);
 770. vty_insert_word_overwrite (vty, matched[0]);
 771. XFREE (MTYPE_TMP, matched[0]);
 772. vector_only_index_free (matched);
 773. return;
 774. break;
 775. case CMD_COMPLETE_LIST_MATCH:
 776. for (i = 0; matched[i] != NULL; i++)
 777. {
 778. if (i != 0 && ((i % 6) == 0))
 779. vty_out (vty, "%s", VTY_NEWLINE);
 780. vty_out (vty, "%-10s ", matched[i]);
 781. XFREE (MTYPE_TMP, matched[i]);
 782. }
 783. vty_out (vty, "%s", VTY_NEWLINE);
 784. vty_prompt (vty);
 785. vty_redraw_line (vty);
 786. break;
 787. case CMD_ERR_NOTHING_TODO:
 788. vty_prompt (vty);
 789. vty_redraw_line (vty);
 790. break;
 791. default:
 792. break;
 793. }
 794. if (matched)
 795. vector_only_index_free (matched);
 796. }
 797. static void
 798. vty_describe_fold (struct vty *vty, int cmd_width,
 799. unsigned int desc_width, struct cmd_token *token)
 800. {
 801. char *buf;
 802. const char *cmd, *p;
 803. int pos;
 804. cmd = token->cmd[0] == '.' ? token->cmd + 1 : token->cmd;
 805. if (desc_width <= 0)
 806. {
 807. vty_out (vty, " %-*s %s%s", cmd_width, cmd, token->desc, VTY_NEWLINE);
 808. return;
 809. }
 810. buf = XCALLOC (MTYPE_TMP, strlen (token->desc) + 1);
 811. for (p = token->desc; strlen (p) > desc_width; p += pos + 1)
 812. {
 813. for (pos = desc_width; pos > 0; pos--)
 814. if (*(p + pos) == ' ')
 815. break;
 816. if (pos == 0)
 817. break;
 818. strncpy (buf, p, pos);
 819. buf[pos] = '\0';
 820. vty_out (vty, " %-*s %s%s", cmd_width, cmd, buf, VTY_NEWLINE);
 821. cmd = "";
 822. }
 823. vty_out (vty, " %-*s %s%s", cmd_width, cmd, p, VTY_NEWLINE);
 824. XFREE (MTYPE_TMP, buf);
 825. }
 826. /* Describe matched command function. */
 827. static void
 828. vty_describe_command (struct vty *vty)
 829. {
 830. int ret;
 831. vector vline;
 832. vector describe;
 833. unsigned int i, width, desc_width;
 834. struct cmd_token *token, *token_cr = NULL;
 835. vline = cmd_make_strvec (vty->buf);
 836. /* In case of '> ?'. */
 837. if (vline == NULL)
 838. {
 839. vline = vector_init (1);
 840. vector_set (vline, '\0');
 841. }
 842. else
 843. if (isspace ((int) vty->buf[vty->length - 1]))
 844. vector_set (vline, '\0');
 845. describe = cmd_describe_command (vline, vty, &ret);
 846. vty_out (vty, "%s", VTY_NEWLINE);
 847. /* Ambiguous error. */
 848. switch (ret)
 849. {
 850. case CMD_ERR_AMBIGUOUS:
 851. vty_out (vty, "%% Ambiguous command.%s", VTY_NEWLINE);
 852. goto out;
 853. break;
 854. case CMD_ERR_NO_MATCH:
 855. vty_out (vty, "%% There is no matched command.%s", VTY_NEWLINE);
 856. goto out;
 857. break;
 858. }
 859. /* Get width of command string. */
 860. width = 0;
 861. for (i = 0; i < vector_active (describe); i++)
 862. if ((token = vector_slot (describe, i)) != NULL)
 863. {
 864. unsigned int len;
 865. if (token->cmd[0] == '\0')
 866. continue;
 867. len = strlen (token->cmd);
 868. if (token->cmd[0] == '.')
 869. len--;
 870. if (width < len)
 871. width = len;
 872. }
 873. /* Get width of description string. */
 874. desc_width = vty->width - (width + 6);
 875. /* Print out description. */
 876. for (i = 0; i < vector_active (describe); i++)
 877. if ((token = vector_slot (describe, i)) != NULL)
 878. {
 879. if (token->cmd[0] == '\0')
 880. continue;
 881. if (strcmp (token->cmd, command_cr) == 0)
 882. {
 883. token_cr = token;
 884. continue;
 885. }
 886. if (!token->desc)
 887. vty_out (vty, " %-s%s",
 888. token->cmd[0] == '.' ? token->cmd + 1 : token->cmd,
 889. VTY_NEWLINE);
 890. else if (desc_width >= strlen (token->desc))
 891. vty_out (vty, " %-*s %s%s", width,
 892. token->cmd[0] == '.' ? token->cmd + 1 : token->cmd,
 893. token->desc, VTY_NEWLINE);
 894. else
 895. vty_describe_fold (vty, width, desc_width, token);
 896. #if 0
 897. vty_out (vty, " %-*s %s%s", width
 898. desc->cmd[0] == '.' ? desc->cmd + 1 : desc->cmd,
 899. desc->str ? desc->str : "", VTY_NEWLINE);
 900. #endif /* 0 */
 901. }
 902. if ((token = token_cr))
 903. {
 904. if (!token->desc)
 905. vty_out (vty, " %-s%s",
 906. token->cmd[0] == '.' ? token->cmd + 1 : token->cmd,
 907. VTY_NEWLINE);
 908. else if (desc_width >= strlen (token->desc))
 909. vty_out (vty, " %-*s %s%s", width,
 910. token->cmd[0] == '.' ? token->cmd + 1 : token->cmd,
 911. token->desc, VTY_NEWLINE);
 912. else
 913. vty_describe_fold (vty, width, desc_width, token);
 914. }
 915. out:
 916. cmd_free_strvec (vline);
 917. if (describe)
 918. vector_free (describe);
 919. vty_prompt (vty);
 920. vty_redraw_line (vty);
 921. }
 922. static void
 923. vty_clear_buf (struct vty *vty)
 924. {
 925. memset (vty->buf, 0, vty->max);
 926. }
 927. /* ^C stop current input and do not add command line to the history. */
 928. static void
 929. vty_stop_input (struct vty *vty)
 930. {
 931. vty->cp = vty->length = 0;
 932. vty_clear_buf (vty);
 933. vty_out (vty, "%s", VTY_NEWLINE);
 934. switch (vty->node)
 935. {
 936. case VIEW_NODE:
 937. case ENABLE_NODE:
 938. case RESTRICTED_NODE:
 939. /* Nothing to do. */
 940. break;
 941. case CONFIG_NODE:
 942. case INTERFACE_NODE:
 943. case ZEBRA_NODE:
 944. case RIP_NODE:
 945. case RIPNG_NODE:
 946. case BABEL_NODE:
 947. case BGP_NODE:
 948. case RMAP_NODE:
 949. case OSPF_NODE:
 950. case OSPF6_NODE:
 951. case ISIS_NODE:
 952. case KEYCHAIN_NODE:
 953. case KEYCHAIN_KEY_NODE:
 954. case MASC_NODE:
 955. case VTY_NODE:
 956. vty_config_unlock (vty);
 957. vty->node = ENABLE_NODE;
 958. break;
 959. default:
 960. /* Unknown node, we have to ignore it. */
 961. break;
 962. }
 963. vty_prompt (vty);
 964. /* Set history pointer to the latest one. */
 965. vty->hp = vty->hindex;
 966. }
 967. /* Add current command line to the history buffer. */
 968. static void
 969. vty_hist_add (struct vty *vty)
 970. {
 971. int index;
 972. if (vty->length == 0)
 973. return;
 974. index = vty->hindex ? vty->hindex - 1 : VTY_MAXHIST - 1;
 975. /* Ignore the same string as previous one. */
 976. if (vty->hist[index])
 977. if (strcmp (vty->buf, vty->hist[index]) == 0)
 978. {
 979. vty->hp = vty->hindex;
 980. return;
 981. }
 982. /* Insert history entry. */
 983. if (vty->hist[vty->hindex])
 984. XFREE (MTYPE_VTY_HIST, vty->hist[vty->hindex]);
 985. vty->hist[vty->hindex] = XSTRDUP (MTYPE_VTY_HIST, vty->buf);
 986. /* History index rotation. */
 987. vty->hindex++;
 988. if (vty->hindex == VTY_MAXHIST)
 989. vty->hindex = 0;
 990. vty->hp = vty->hindex;
 991. }
 992. /* #define TELNET_OPTION_DEBUG */
 993. /* Get telnet window size. */
 994. static int
 995. vty_telnet_option (struct vty *vty, unsigned char *buf, int nbytes)
 996. {
 997. #ifdef TELNET_OPTION_DEBUG
 998. int i;
 999. for (i = 0; i < nbytes; i++)
 1000. {
 1001. switch (buf[i])
 1002. {
 1003. case IAC:
 1004. vty_out (vty, "IAC ");
 1005. break;
 1006. case WILL:
 1007. vty_out (vty, "WILL ");
 1008. break;
 1009. case WONT:
 1010. vty_out (vty, "WONT ");
 1011. break;
 1012. case DO:
 1013. vty_out (vty, "DO ");
 1014. break;
 1015. case DONT:
 1016. vty_out (vty, "DONT ");
 1017. break;
 1018. case SB:
 1019. vty_out (vty, "SB ");
 1020. break;
 1021. case SE:
 1022. vty_out (vty, "SE ");
 1023. break;
 1024. case TELOPT_ECHO:
 1025. vty_out (vty, "TELOPT_ECHO %s", VTY_NEWLINE);
 1026. break;
 1027. case TELOPT_SGA:
 1028. vty_out (vty, "TELOPT_SGA %s", VTY_NEWLINE);
 1029. break;
 1030. case TELOPT_NAWS:
 1031. vty_out (vty, "TELOPT_NAWS %s", VTY_NEWLINE);
 1032. break;
 1033. default:
 1034. vty_out (vty, "%x ", buf[i]);
 1035. break;
 1036. }
 1037. }
 1038. vty_out (vty, "%s", VTY_NEWLINE);
 1039. #endif /* TELNET_OPTION_DEBUG */
 1040. switch (buf[0])
 1041. {
 1042. case SB:
 1043. vty->sb_len = 0;
 1044. vty->iac_sb_in_progress = 1;
 1045. return 0;
 1046. break;
 1047. case SE:
 1048. {
 1049. if (!vty->iac_sb_in_progress)
 1050. return 0;
 1051. if ((vty->sb_len == 0) || (vty->sb_buf[0] == '\0'))
 1052. {
 1053. vty->iac_sb_in_progress = 0;
 1054. return 0;
 1055. }
 1056. switch (vty->sb_buf[0])
 1057. {
 1058. case TELOPT_NAWS:
 1059. if (vty->sb_len != TELNET_NAWS_SB_LEN)
 1060. zlog_warn("RFC 1073 violation detected: telnet NAWS option "
 1061. "should send %d characters, but we received %lu",
 1062. TELNET_NAWS_SB_LEN, (u_long)vty->sb_len);
 1063. else if (sizeof(vty->sb_buf) < TELNET_NAWS_SB_LEN)
 1064. zlog_err("Bug detected: sizeof(vty->sb_buf) %lu < %d, "
 1065. "too small to handle the telnet NAWS option",
 1066. (u_long)sizeof(vty->sb_buf), TELNET_NAWS_SB_LEN);
 1067. else
 1068. {
 1069. vty->width = ((vty->sb_buf[1] << 8)|vty->sb_buf[2]);
 1070. vty->height = ((vty->sb_buf[3] << 8)|vty->sb_buf[4]);
 1071. #ifdef TELNET_OPTION_DEBUG
 1072. vty_out(vty, "TELNET NAWS window size negotiation completed: "
 1073. "width %d, height %d%s",
 1074. vty->width, vty->height, VTY_NEWLINE);
 1075. #endif
 1076. }
 1077. break;
 1078. }
 1079. vty->iac_sb_in_progress = 0;
 1080. return 0;
 1081. break;
 1082. }
 1083. default:
 1084. break;
 1085. }
 1086. return 1;
 1087. }
 1088. /* Execute current command line. */
 1089. static int
 1090. vty_execute (struct vty *vty)
 1091. {
 1092. int ret;
 1093. ret = CMD_SUCCESS;
 1094. switch (vty->node)
 1095. {
 1096. case AUTH_NODE:
 1097. case AUTH_ENABLE_NODE:
 1098. vty_auth (vty, vty->buf);
 1099. break;
 1100. default:
 1101. ret = vty_command (vty, vty->buf);
 1102. if (vty->type == VTY_TERM)
 1103. vty_hist_add (vty);
 1104. break;
 1105. }
 1106. /* Clear command line buffer. */
 1107. vty->cp = vty->length = 0;
 1108. vty_clear_buf (vty);
 1109. if (vty->status != VTY_CLOSE )
 1110. vty_prompt (vty);
 1111. return ret;
 1112. }
 1113. #define CONTROL(X) ((X) - '@')
 1114. #define VTY_NORMAL 0
 1115. #define VTY_PRE_ESCAPE 1
 1116. #define VTY_ESCAPE 2
 1117. /* Escape character command map. */
 1118. static void
 1119. vty_escape_map (unsigned char c, struct vty *vty)
 1120. {
 1121. switch (c)
 1122. {
 1123. case ('A'):
 1124. vty_previous_line (vty);
 1125. break;
 1126. case ('B'):
 1127. vty_next_line (vty);
 1128. break;
 1129. case ('C'):
 1130. vty_forward_char (vty);
 1131. break;
 1132. case ('D'):
 1133. vty_backward_char (vty);
 1134. break;
 1135. default:
 1136. break;
 1137. }
 1138. /* Go back to normal mode. */
 1139. vty->escape = VTY_NORMAL;
 1140. }
 1141. /* Quit print out to the buffer. */
 1142. static void
 1143. vty_buffer_reset (struct vty *vty)
 1144. {
 1145. buffer_reset (vty->obuf);
 1146. vty_prompt (vty);
 1147. vty_redraw_line (vty);
 1148. }
 1149. /* Read data via vty socket. */
 1150. static int
 1151. vty_read (struct thread *thread)
 1152. {
 1153. int i;
 1154. int nbytes;
 1155. unsigned char buf[VTY_READ_BUFSIZ];
 1156. int vty_sock = THREAD_FD (thread);
 1157. struct vty *vty = THREAD_ARG (thread);
 1158. vty->t_read = NULL;
 1159. /* Read raw data from socket */
 1160. if ((nbytes = read (vty->fd, buf, VTY_READ_BUFSIZ)) <= 0)
 1161. {
 1162. if (nbytes < 0)
 1163. {
 1164. if (ERRNO_IO_RETRY(errno))
 1165. {
 1166. vty_event (VTY_READ, vty_sock, vty);
 1167. return 0;
 1168. }
 1169. vty->monitor = 0; /* disable monitoring to avoid infinite recursion */
 1170. zlog_warn("%s: read error on vty client fd %d, closing: %s",
 1171. __func__, vty->fd, safe_strerror(errno));
 1172. }
 1173. buffer_reset(vty->obuf);
 1174. vty->status = VTY_CLOSE;
 1175. }
 1176. for (i = 0; i < nbytes; i++)
 1177. {
 1178. if (buf[i] == IAC)
 1179. {
 1180. if (!vty->iac)
 1181. {
 1182. vty->iac = 1;
 1183. continue;
 1184. }
 1185. else
 1186. {
 1187. vty->iac = 0;
 1188. }
 1189. }
 1190. if (vty->iac_sb_in_progress && !vty->iac)
 1191. {
 1192. if (vty->sb_len < sizeof(vty->sb_buf))
 1193. vty->sb_buf[vty->sb_len] = buf[i];
 1194. vty->sb_len++;
 1195. continue;
 1196. }
 1197. if (vty->iac)
 1198. {
 1199. /* In case of telnet command */
 1200. int ret = 0;
 1201. ret = vty_telnet_option (vty, buf + i, nbytes - i);
 1202. vty->iac = 0;
 1203. i += ret;
 1204. continue;
 1205. }
 1206. if (vty->status == VTY_MORE)
 1207. {
 1208. switch (buf[i])
 1209. {
 1210. case CONTROL('C'):
 1211. case 'q':
 1212. case 'Q':
 1213. vty_buffer_reset (vty);
 1214. break;
 1215. #if 0 /* More line does not work for "show ip bgp". */
 1216. case '\n':
 1217. case '\r':
 1218. vty->status = VTY_MORELINE;
 1219. break;
 1220. #endif
 1221. default:
 1222. break;
 1223. }
 1224. continue;
 1225. }
 1226. /* Escape character. */
 1227. if (vty->escape == VTY_ESCAPE)
 1228. {
 1229. vty_escape_map (buf[i], vty);
 1230. continue;
 1231. }
 1232. /* Pre-escape status. */
 1233. if (vty->escape == VTY_PRE_ESCAPE)
 1234. {
 1235. switch (buf[i])
 1236. {
 1237. case '[':
 1238. vty->escape = VTY_ESCAPE;
 1239. break;
 1240. case 'b':
 1241. vty_backward_word (vty);
 1242. vty->escape = VTY_NORMAL;
 1243. break;
 1244. case 'f':
 1245. vty_forward_word (vty);
 1246. vty->escape = VTY_NORMAL;
 1247. break;
 1248. case 'd':
 1249. vty_forward_kill_word (vty);
 1250. vty->escape = VTY_NORMAL;
 1251. break;
 1252. case CONTROL('H'):
 1253. case 0x7f:
 1254. vty_backward_kill_word (vty);
 1255. vty->escape = VTY_NORMAL;
 1256. break;
 1257. default:
 1258. vty->escape = VTY_NORMAL;
 1259. break;
 1260. }
 1261. continue;
 1262. }
 1263. switch (buf[i])
 1264. {
 1265. case CONTROL('A'):
 1266. vty_beginning_of_line (vty);
 1267. break;
 1268. case CONTROL('B'):
 1269. vty_backward_char (vty);
 1270. break;
 1271. case CONTROL('C'):
 1272. vty_stop_input (vty);
 1273. break;
 1274. case CONTROL('D'):
 1275. vty_delete_char (vty);
 1276. break;
 1277. case CONTROL('E'):
 1278. vty_end_of_line (vty);
 1279. break;
 1280. case CONTROL('F'):
 1281. vty_forward_char (vty);
 1282. break;
 1283. case CONTROL('H'):
 1284. case 0x7f:
 1285. vty_delete_backward_char (vty);
 1286. break;
 1287. case CONTROL('K'):
 1288. vty_kill_line (vty);
 1289. break;
 1290. case CONTROL('N'):
 1291. vty_next_line (vty);
 1292. break;
 1293. case CONTROL('P'):
 1294. vty_previous_line (vty);
 1295. break;
 1296. case CONTROL('T'):
 1297. vty_transpose_chars (vty);
 1298. break;
 1299. case CONTROL('U'):
 1300. vty_kill_line_from_beginning (vty);
 1301. break;
 1302. case CONTROL('W'):
 1303. vty_backward_kill_word (vty);
 1304. break;
 1305. case CONTROL('Z'):
 1306. vty_end_config (vty);
 1307. break;
 1308. case '\n':
 1309. case '\r':
 1310. vty_out (vty, "%s", VTY_NEWLINE);
 1311. vty_execute (vty);
 1312. break;
 1313. case '\t':
 1314. vty_complete_command (vty);
 1315. break;
 1316. case '?':
 1317. if (vty->node == AUTH_NODE || vty->node == AUTH_ENABLE_NODE)
 1318. vty_self_insert (vty, buf[i]);
 1319. else
 1320. vty_describe_command (vty);
 1321. break;
 1322. case '\033':
 1323. if (i + 1 < nbytes && buf[i + 1] == '[')
 1324. {
 1325. vty->escape = VTY_ESCAPE;
 1326. i++;
 1327. }
 1328. else
 1329. vty->escape = VTY_PRE_ESCAPE;
 1330. break;
 1331. default:
 1332. if (buf[i] > 31 && buf[i] < 127)
 1333. vty_self_insert (vty, buf[i]);
 1334. break;
 1335. }
 1336. }
 1337. /* Check status. */
 1338. if (vty->status == VTY_CLOSE)
 1339. vty_close (vty);
 1340. else
 1341. {
 1342. vty_event (VTY_WRITE, vty_sock, vty);
 1343. vty_event (VTY_READ, vty_sock, vty);
 1344. }
 1345. return 0;
 1346. }
 1347. /* Flush buffer to the vty. */
 1348. static int
 1349. vty_flush (struct thread *thread)
 1350. {
 1351. int erase;
 1352. buffer_status_t flushrc;
 1353. int vty_sock = THREAD_FD (thread);
 1354. struct vty *vty = THREAD_ARG (thread);
 1355. vty->t_write = NULL;
 1356. /* Tempolary disable read thread. */
 1357. if ((vty->lines == 0) && vty->t_read)
 1358. {
 1359. thread_cancel (vty->t_read);
 1360. vty->t_read = NULL;
 1361. }
 1362. /* Function execution continue. */
 1363. erase = ((vty->status == VTY_MORE || vty->status == VTY_MORELINE));
 1364. /* N.B. if width is 0, that means we don't know the window size. */
 1365. if ((vty->lines == 0) || (vty->width == 0))
 1366. flushrc = buffer_flush_available(vty->obuf, vty->fd);
 1367. else if (vty->status == VTY_MORELINE)
 1368. flushrc = buffer_flush_window(vty->obuf, vty->fd, vty->width,
 1369. 1, erase, 0);
 1370. else
 1371. flushrc = buffer_flush_window(vty->obuf, vty->fd, vty->width,
 1372. vty->lines >= 0 ? vty->lines :
 1373. vty->height,
 1374. erase, 0);
 1375. switch (flushrc)
 1376. {
 1377. case BUFFER_ERROR:
 1378. vty->monitor = 0; /* disable monitoring to avoid infinite recursion */
 1379. zlog_warn("buffer_flush failed on vty client fd %d, closing",
 1380. vty->fd);
 1381. buffer_reset(vty->obuf);
 1382. vty_close(vty);
 1383. return 0;
 1384. case BUFFER_EMPTY:
 1385. if (vty->status == VTY_CLOSE)
 1386. vty_close (vty);
 1387. else
 1388. {
 1389. vty->status = VTY_NORMAL;
 1390. if (vty->lines == 0)
 1391. vty_event (VTY_READ, vty_sock, vty);
 1392. }
 1393. break;
 1394. case BUFFER_PENDING:
 1395. /* There is more data waiting to be written. */
 1396. vty->status = VTY_MORE;
 1397. if (vty->lines == 0)
 1398. vty_event (VTY_WRITE, vty_sock, vty);
 1399. break;
 1400. }
 1401. return 0;
 1402. }
 1403. /* Create new vty structure. */
 1404. static struct vty *
 1405. vty_create (int vty_sock, union sockunion *su)
 1406. {
 1407. char buf[SU_ADDRSTRLEN];
 1408. struct vty *vty;
 1409. sockunion2str(su, buf, SU_ADDRSTRLEN);
 1410. /* Allocate new vty structure and set up default values. */
 1411. vty = vty_new ();
 1412. vty->fd = vty_sock;
 1413. vty->type = VTY_TERM;
 1414. strcpy (vty->address, buf);
 1415. if (no_password_check)
 1416. {
 1417. if (restricted_mode)
 1418. vty->node = RESTRICTED_NODE;
 1419. else if (host.advanced)
 1420. vty->node = ENABLE_NODE;
 1421. else
 1422. vty->node = VIEW_NODE;
 1423. }
 1424. else
 1425. vty->node = AUTH_NODE;
 1426. vty->fail = 0;
 1427. vty->cp = 0;
 1428. vty_clear_buf (vty);
 1429. vty->length = 0;
 1430. memset (vty->hist, 0, sizeof (vty->hist));
 1431. vty->hp = 0;
 1432. vty->hindex = 0;
 1433. vector_set_index (vtyvec, vty_sock, vty);
 1434. vty->status = VTY_NORMAL;
 1435. vty->v_timeout = vty_timeout_val;
 1436. if (host.lines >= 0)
 1437. vty->lines = host.lines;
 1438. else
 1439. vty->lines = -1;
 1440. vty->iac = 0;
 1441. vty->iac_sb_in_progress = 0;
 1442. vty->sb_len = 0;
 1443. if (! no_password_check)
 1444. {
 1445. /* Vty is not available if password isn't set. */
 1446. if (host.password == NULL && host.password_encrypt == NULL)
 1447. {
 1448. vty_out (vty, "Vty password is not set.%s", VTY_NEWLINE);
 1449. vty->status = VTY_CLOSE;
 1450. vty_close (vty);
 1451. return NULL;
 1452. }
 1453. }
 1454. /* Say hello to the world. */
 1455. vty_hello (vty);
 1456. if (! no_password_check)
 1457. vty_out (vty, "%sUser Access Verification%s%s", VTY_NEWLINE, VTY_NEWLINE, VTY_NEWLINE);
 1458. /* Setting up terminal. */
 1459. vty_will_echo (vty);
 1460. vty_will_suppress_go_ahead (vty);
 1461. vty_dont_linemode (vty);
 1462. vty_do_window_size (vty);
 1463. /* vty_dont_lflow_ahead (vty); */
 1464. vty_prompt (vty);
 1465. /* Add read/write thread. */
 1466. vty_event (VTY_WRITE, vty_sock, vty);
 1467. vty_event (VTY_READ, vty_sock, vty);
 1468. return vty;
 1469. }
 1470. /* Accept connection from the network. */
 1471. static int
 1472. vty_accept (struct thread *thread)
 1473. {
 1474. int vty_sock;
 1475. union sockunion su;
 1476. int ret;
 1477. unsigned int on;
 1478. int accept_sock;
 1479. struct prefix *p = NULL;
 1480. struct access_list *acl = NULL;
 1481. char buf[SU_ADDRSTRLEN];
 1482. accept_sock = THREAD_FD (thread);
 1483. /* We continue hearing vty socket. */
 1484. vty_event (VTY_SERV, accept_sock, NULL);
 1485. memset (&su, 0, sizeof (union sockunion));
 1486. /* We can handle IPv4 or IPv6 socket. */
 1487. vty_sock = sockunion_accept (accept_sock, &su);
 1488. if (vty_sock < 0)
 1489. {
 1490. zlog_warn ("can't accept vty socket : %s", safe_strerror (errno));
 1491. return -1;
 1492. }
 1493. set_nonblocking(vty_sock);
 1494. p = sockunion2hostprefix (&su);
 1495. /* VTY's accesslist apply. */
 1496. if (p->family == AF_INET && vty_accesslist_name)
 1497. {
 1498. if ((acl = access_list_lookup (AFI_IP, vty_accesslist_name)) &&
 1499. (access_list_apply (acl, p) == FILTER_DENY))
 1500. {
 1501. zlog (NULL, LOG_INFO, "Vty connection refused from %s",
 1502. sockunion2str (&su, buf, SU_ADDRSTRLEN));
 1503. close (vty_sock);
 1504. /* continue accepting connections */
 1505. vty_event (VTY_SERV, accept_sock, NULL);
 1506. prefix_free (p);
 1507. return 0;
 1508. }
 1509. }
 1510. #ifdef HAVE_IPV6
 1511. /* VTY's ipv6 accesslist apply. */
 1512. if (p->family == AF_INET6 && vty_ipv6_accesslist_name)
 1513. {
 1514. if ((acl = access_list_lookup (AFI_IP6, vty_ipv6_accesslist_name)) &&
 1515. (access_list_apply (acl, p) == FILTER_DENY))
 1516. {
 1517. zlog (NULL, LOG_INFO, "Vty connection refused from %s",
 1518. sockunion2str (&su, buf, SU_ADDRSTRLEN));
 1519. close (vty_sock);
 1520. /* continue accepting connections */
 1521. vty_event (VTY_SERV, accept_sock, NULL);
 1522. prefix_free (p);
 1523. return 0;
 1524. }
 1525. }
 1526. #endif /* HAVE_IPV6 */
 1527. prefix_free (p);
 1528. on = 1;
 1529. ret = setsockopt (vty_sock, IPPROTO_TCP, TCP_NODELAY,
 1530. (char *) &on, sizeof (on));
 1531. if (ret < 0)
 1532. zlog (NULL, LOG_INFO, "can't set sockopt to vty_sock : %s",
 1533. safe_strerror (errno));
 1534. zlog (NULL, LOG_INFO, "Vty connection from %s",
 1535. sockunion2str (&su, buf, SU_ADDRSTRLEN));
 1536. vty_create (vty_sock, &su);
 1537. return 0;
 1538. }
 1539. #if defined(HAVE_IPV6) && !defined(NRL)
 1540. static void
 1541. vty_serv_sock_addrinfo (const char *hostname, unsigned short port)
 1542. {
 1543. int ret;
 1544. struct addrinfo req;
 1545. struct addrinfo *ainfo;
 1546. struct addrinfo *ainfo_save;
 1547. int sock;
 1548. char port_str[BUFSIZ];
 1549. memset (&req, 0, sizeof (struct addrinfo));
 1550. req.ai_flags = AI_PASSIVE;
 1551. req.ai_family = AF_UNSPEC;
 1552. req.ai_socktype = SOCK_STREAM;
 1553. sprintf (port_str, "%d", port);
 1554. port_str[sizeof (port_str) - 1] = '\0';
 1555. ret = getaddrinfo (hostname, port_str, &req, &ainfo);
 1556. if (ret != 0)
 1557. {
 1558. fprintf (stderr, "getaddrinfo failed: %s\n", gai_strerror (ret));
 1559. exit (1);
 1560. }
 1561. ainfo_save = ainfo;
 1562. do
 1563. {
 1564. if (ainfo->ai_family != AF_INET
 1565. #ifdef HAVE_IPV6
 1566. && ainfo->ai_family != AF_INET6
 1567. #endif /* HAVE_IPV6 */
 1568. )
 1569. continue;
 1570. sock = socket (ainfo->ai_family, ainfo->ai_socktype, ainfo->ai_protocol);
 1571. if (sock < 0)
 1572. continue;
 1573. sockopt_v6only (ainfo->ai_family, sock);
 1574. sockopt_reuseaddr (sock);
 1575. sockopt_reuseport (sock);
 1576. ret = bind (sock, ainfo->ai_addr, ainfo->ai_addrlen);
 1577. if (ret < 0)
 1578. {
 1579. close (sock); /* Avoid sd leak. */
 1580. continue;
 1581. }
 1582. ret = listen (sock, 3);
 1583. if (ret < 0)
 1584. {
 1585. close (sock); /* Avoid sd leak. */
 1586. continue;
 1587. }
 1588. vty_event (VTY_SERV, sock, NULL);
 1589. }
 1590. while ((ainfo = ainfo->ai_next) != NULL);
 1591. freeaddrinfo (ainfo_save);
 1592. }
 1593. #else /* HAVE_IPV6 && ! NRL */
 1594. /* Make vty server socket. */
 1595. static void
 1596. vty_serv_sock_family (const char* addr, unsigned short port, int family)
 1597. {
 1598. int ret;
 1599. union sockunion su;
 1600. int accept_sock;
 1601. void* naddr=NULL;
 1602. memset (&su, 0, sizeof (union sockunion));
 1603. su.sa.sa_family = family;
 1604. if(addr)
 1605. switch(family)
 1606. {
 1607. case AF_INET:
 1608. naddr=&su.sin.sin_addr;
 1609. break;
 1610. #ifdef HAVE_IPV6
 1611. case AF_INET6:
 1612. naddr=&su.sin6.sin6_addr;
 1613. break;
 1614. #endif
 1615. }
 1616. if(naddr)
 1617. switch(inet_pton(family,addr,naddr))
 1618. {
 1619. case -1:
 1620. zlog_err("bad address %s",addr);
 1621. naddr=NULL;
 1622. break;
 1623. case 0:
 1624. zlog_err("error translating address %s: %s",addr,safe_strerror(errno));
 1625. naddr=NULL;
 1626. }
 1627. /* Make new socket. */
 1628. accept_sock = sockunion_stream_socket (&su);
 1629. if (accept_sock < 0)
 1630. return;
 1631. /* This is server, so reuse address. */
 1632. sockopt_reuseaddr (accept_sock);
 1633. sockopt_reuseport (accept_sock);
 1634. /* Bind socket to universal address and given port. */
 1635. ret = sockunion_bind (accept_sock, &su, port, naddr);
 1636. if (ret < 0)
 1637. {
 1638. zlog_warn("can't bind socket");
 1639. close (accept_sock); /* Avoid sd leak. */
 1640. return;
 1641. }
 1642. /* Listen socket under queue 3. */
 1643. ret = listen (accept_sock, 3);
 1644. if (ret < 0)
 1645. {
 1646. zlog (NULL, LOG_WARNING, "can't listen socket");
 1647. close (accept_sock); /* Avoid sd leak. */
 1648. return;
 1649. }
 1650. /* Add vty server event. */
 1651. vty_event (VTY_SERV, accept_sock, NULL);
 1652. }
 1653. #endif /* HAVE_IPV6 && ! NRL */
 1654. #ifdef VTYSH
 1655. /* For sockaddr_un. */
 1656. #include <sys/un.h>
 1657. /* VTY shell UNIX domain socket. */
 1658. static void
 1659. vty_serv_un (const char *path)
 1660. {
 1661. int ret;
 1662. int sock, len;
 1663. struct sockaddr_un serv;
 1664. mode_t old_mask;
 1665. struct zprivs_ids_t ids;
 1666. /* First of all, unlink existing socket */
 1667. unlink (path);
 1668. /* Set umask */
 1669. old_mask = umask (0007);
 1670. /* Make UNIX domain socket. */
 1671. sock = socket (AF_UNIX, SOCK_STREAM, 0);
 1672. if (sock < 0)
 1673. {
 1674. zlog_err("Cannot create unix stream socket: %s", safe_strerror(errno));
 1675. return;
 1676. }
 1677. /* Make server socket. */
 1678. memset (&serv, 0, sizeof (struct sockaddr_un));
 1679. serv.sun_family = AF_UNIX;
 1680. strncpy (serv.sun_path, path, strlen (path));
 1681. #ifdef HAVE_STRUCT_SOCKADDR_UN_SUN_LEN
 1682. len = serv.sun_len = SUN_LEN(&serv);
 1683. #else
 1684. len = sizeof (serv.sun_family) + strlen (serv.sun_path);
 1685. #endif /* HAVE_STRUCT_SOCKADDR_UN_SUN_LEN */
 1686. ret = bind (sock, (struct sockaddr *) &serv, len);
 1687. if (ret < 0)
 1688. {
 1689. zlog_err("Cannot bind path %s: %s", path, safe_strerror(errno));
 1690. close (sock); /* Avoid sd leak. */
 1691. return;
 1692. }
 1693. ret = listen (sock, 5);
 1694. if (ret < 0)
 1695. {
 1696. zlog_err("listen(fd %d) failed: %s", sock, safe_strerror(errno));
 1697. close (sock); /* Avoid sd leak. */
 1698. return;
 1699. }
 1700. umask (old_mask);
 1701. zprivs_get_ids(&ids);
 1702. if (ids.gid_vty > 0)
 1703. {
 1704. /* set group of socket */
 1705. if ( chown (path, -1, ids.gid_vty) )
 1706. {
 1707. zlog_err ("vty_serv_un: could chown socket, %s",
 1708. safe_strerror (errno) );
 1709. }
 1710. }
 1711. vty_event (VTYSH_SERV, sock, NULL);
 1712. }
 1713. /* #define VTYSH_DEBUG 1 */
 1714. static int
 1715. vtysh_accept (struct thread *thread)
 1716. {
 1717. int accept_sock;
 1718. int sock;
 1719. int client_len;
 1720. struct sockaddr_un client;
 1721. struct vty *vty;
 1722. accept_sock = THREAD_FD (thread);
 1723. vty_event (VTYSH_SERV, accept_sock, NULL);
 1724. memset (&client, 0, sizeof (struct sockaddr_un));
 1725. client_len = sizeof (struct sockaddr_un);
 1726. sock = accept (accept_sock, (struct sockaddr *) &client,
 1727. (socklen_t *) &client_len);
 1728. if (sock < 0)
 1729. {
 1730. zlog_warn ("can't accept vty socket : %s", safe_strerror (errno));
 1731. return -1;
 1732. }
 1733. if (set_nonblocking(sock) < 0)
 1734. {
 1735. zlog_warn ("vtysh_accept: could not set vty socket %d to non-blocking,"
 1736. " %s, closing", sock, safe_strerror (errno));
 1737. close (sock);
 1738. return -1;
 1739. }
 1740. #ifdef VTYSH_DEBUG
 1741. printf ("VTY shell accept\n");
 1742. #endif /* VTYSH_DEBUG */
 1743. vty = vty_new ();
 1744. vty->fd = sock;
 1745. vty->type = VTY_SHELL_SERV;
 1746. vty->node = VIEW_NODE;
 1747. vty_event (VTYSH_READ, sock, vty);
 1748. return 0;
 1749. }
 1750. static int
 1751. vtysh_flush(struct vty *vty)
 1752. {
 1753. switch (buffer_flush_available(vty->obuf, vty->fd))
 1754. {
 1755. case BUFFER_PENDING:
 1756. vty_event(VTYSH_WRITE, vty->fd, vty);
 1757. break;
 1758. case BUFFER_ERROR:
 1759. vty->monitor = 0; /* disable monitoring to avoid infinite recursion */
 1760. zlog_warn("%s: write error to fd %d, closing", __func__, vty->fd);
 1761. buffer_reset(vty->obuf);
 1762. vty_close(vty);
 1763. return -1;
 1764. break;
 1765. case BUFFER_EMPTY:
 1766. break;
 1767. }
 1768. return 0;
 1769. }
 1770. static int
 1771. vtysh_read (struct thread *thread)
 1772. {
 1773. int ret;
 1774. int sock;
 1775. int nbytes;
 1776. struct vty *vty;
 1777. unsigned char buf[VTY_READ_BUFSIZ];
 1778. unsigned char *p;
 1779. u_char header[4] = {0, 0, 0, 0};
 1780. sock = THREAD_FD (thread);
 1781. vty = THREAD_ARG (thread);
 1782. vty->t_read = NULL;
 1783. if ((nbytes = read (sock, buf, VTY_READ_BUFSIZ)) <= 0)
 1784. {
 1785. if (nbytes < 0)
 1786. {
 1787. if (ERRNO_IO_RETRY(errno))
 1788. {
 1789. vty_event (VTYSH_READ, sock, vty);
 1790. return 0;
 1791. }
 1792. vty->monitor = 0; /* disable monitoring to avoid infinite recursion */
 1793. zlog_warn("%s: read failed on vtysh client fd %d, closing: %s",
 1794. __func__, sock, safe_strerror(errno));
 1795. }
 1796. buffer_reset(vty->obuf);
 1797. vty_close (vty);
 1798. #ifdef VTYSH_DEBUG
 1799. printf ("close vtysh\n");
 1800. #endif /* VTYSH_DEBUG */
 1801. return 0;
 1802. }
 1803. #ifdef VTYSH_DEBUG
 1804. printf ("line: %.*s\n", nbytes, buf);
 1805. #endif /* VTYSH_DEBUG */
 1806. for (p = buf; p < buf+nbytes; p++)
 1807. {
 1808. vty_ensure(vty, vty->length+1);
 1809. vty->buf[vty->length++] = *p;
 1810. if (*p == '\0')
 1811. {
 1812. /* Pass this line to parser. */
 1813. ret = vty_execute (vty);
 1814. /* Note that vty_execute clears the command buffer and resets
 1815. vty->length to 0. */
 1816. /* Return result. */
 1817. #ifdef VTYSH_DEBUG
 1818. printf ("result: %d\n", ret);
 1819. printf ("vtysh node: %d\n", vty->node);
 1820. #endif /* VTYSH_DEBUG */
 1821. header[3] = ret;
 1822. buffer_put(vty->obuf, header, 4);
 1823. if (!vty->t_write && (vtysh_flush(vty) < 0))
 1824. /* Try to flush results; exit if a write error occurs. */
 1825. return 0;
 1826. }
 1827. }
 1828. vty_event (VTYSH_READ, sock, vty);
 1829. return 0;
 1830. }
 1831. static int
 1832. vtysh_write (struct thread *thread)
 1833. {
 1834. struct vty *vty = THREAD_ARG (thread);
 1835. vty->t_write = NULL;
 1836. vtysh_flush(vty);
 1837. return 0;
 1838. }
 1839. #endif /* VTYSH */
 1840. /* Determine address family to bind. */
 1841. void
 1842. vty_serv_sock (const char *addr, unsigned short port, const char *path)
 1843. {
 1844. /* If port is set to 0, do not listen on TCP/IP at all! */
 1845. if (port)
 1846. {
 1847. #ifdef HAVE_IPV6
 1848. #ifdef NRL
 1849. vty_serv_sock_family (addr, port, AF_INET);
 1850. vty_serv_sock_family (addr, port, AF_INET6);
 1851. #else /* ! NRL */
 1852. vty_serv_sock_addrinfo (addr, port);
 1853. #endif /* NRL*/
 1854. #else /* ! HAVE_IPV6 */
 1855. vty_serv_sock_family (addr,port, AF_INET);
 1856. #endif /* HAVE_IPV6 */
 1857. }
 1858. #ifdef VTYSH
 1859. vty_serv_un (path);
 1860. #endif /* VTYSH */
 1861. }
 1862. /* Close vty interface. Warning: call this only from functions that
 1863. will be careful not to access the vty afterwards (since it has
 1864. now been freed). This is safest from top-level functions (called
 1865. directly by the thread dispatcher). */
 1866. void
 1867. vty_close (struct vty *vty)
 1868. {
 1869. int i;
 1870. /* Cancel threads.*/
 1871. if (vty->t_read)
 1872. thread_cancel (vty->t_read);
 1873. if (vty->t_write)
 1874. thread_cancel (vty->t_write);
 1875. if (vty->t_timeout)
 1876. thread_cancel (vty->t_timeout);
 1877. /* Flush buffer. */
 1878. buffer_flush_all (vty->obuf, vty->fd);
 1879. /* Free input buffer. */
 1880. buffer_free (vty->obuf);
 1881. /* Free command history. */
 1882. for (i = 0; i < VTY_MAXHIST; i++)
 1883. if (vty->hist[i])
 1884. XFREE (MTYPE_VTY_HIST, vty->hist[i]);
 1885. /* Unset vector. */
 1886. vector_unset (vtyvec, vty->fd);
 1887. /* Close socket. */
 1888. if (vty->fd > 0)
 1889. close (vty->fd);
 1890. if (vty->buf)
 1891. XFREE (MTYPE_VTY, vty->buf);
 1892. /* Check configure. */
 1893. vty_config_unlock (vty);
 1894. /* OK free vty. */
 1895. XFREE (MTYPE_VTY, vty);
 1896. }
 1897. /* When time out occur output message then close connection. */
 1898. static int
 1899. vty_timeout (struct thread *thread)
 1900. {
 1901. struct vty *vty;
 1902. vty = THREAD_ARG (thread);
 1903. vty->t_timeout = NULL;
 1904. vty->v_timeout = 0;
 1905. /* Clear buffer*/
 1906. buffer_reset (vty->obuf);
 1907. vty_out (vty, "%sVty connection is timed out.%s", VTY_NEWLINE, VTY_NEWLINE);
 1908. /* Close connection. */
 1909. vty->status = VTY_CLOSE;
 1910. vty_close (vty);
 1911. return 0;
 1912. }
 1913. /* Read up configuration file from file_name. */
 1914. static void
 1915. vty_read_file (FILE *confp)
 1916. {
 1917. int ret;
 1918. struct vty *vty;
 1919. unsigned int line_num = 0;
 1920. vty = vty_new ();
 1921. vty->fd = dup(STDERR_FILENO); /* vty_close() will close this */
 1922. if (vty->fd < 0)
 1923. {
 1924. /* Fine, we couldn't make a new fd. vty_close doesn't close stdout. */
 1925. vty->fd = STDOUT_FILENO;
 1926. }
 1927. vty->type = VTY_FILE;
 1928. vty->node = CONFIG_NODE;
 1929. /* Execute configuration file */
 1930. ret = config_from_file (vty, confp, &line_num);
 1931. /* Flush any previous errors before printing messages below */
 1932. buffer_flush_all (vty->obuf, vty->fd);
 1933. if ( !((ret == CMD_SUCCESS) || (ret == CMD_ERR_NOTHING_TODO)) )
 1934. {
 1935. switch (ret)
 1936. {
 1937. case CMD_ERR_AMBIGUOUS:
 1938. fprintf (stderr, "*** Error reading config: Ambiguous command.\n");
 1939. break;
 1940. case CMD_ERR_NO_MATCH:
 1941. fprintf (stderr, "*** Error reading config: There is no such command.\n");
 1942. break;
 1943. }
 1944. fprintf (stderr, "*** Error occured processing line %u, below:\n%s\n",
 1945. line_num, vty->buf);
 1946. vty_close (vty);
 1947. exit (1);
 1948. }
 1949. vty_close (vty);
 1950. }
 1951. static FILE *
 1952. vty_use_backup_config (char *fullpath)
 1953. {
 1954. char *fullpath_sav, *fullpath_tmp;
 1955. FILE *ret = NULL;
 1956. struct stat buf;
 1957. int tmp, sav;
 1958. int c;
 1959. char buffer[512];
 1960. fullpath_sav = malloc (strlen (fullpath) + strlen (CONF_BACKUP_EXT) + 1);
 1961. strcpy (fullpath_sav, fullpath);
 1962. strcat (fullpath_sav, CONF_BACKUP_EXT);
 1963. if (stat (fullpath_sav, &buf) == -1)
 1964. {
 1965. free (fullpath_sav);
 1966. return NULL;
 1967. }
 1968. fullpath_tmp = malloc (strlen (fullpath) + 8);
 1969. sprintf (fullpath_tmp, "%s.XXXXXX", fullpath);
 1970. /* Open file to configuration write. */
 1971. tmp = mkstemp (fullpath_tmp);
 1972. if (tmp < 0)
 1973. {
 1974. free (fullpath_sav);
 1975. free (fullpath_tmp);
 1976. return NULL;
 1977. }
 1978. sav = open (fullpath_sav, O_RDONLY);
 1979. if (sav < 0)
 1980. {
 1981. unlink (fullpath_tmp);
 1982. free (fullpath_sav);
 1983. free (fullpath_tmp);
 1984. return NULL;
 1985. }
 1986. while((c = read (sav, buffer, 512)) > 0)
 1987. write (tmp, buffer, c);
 1988. close (sav);
 1989. close (tmp);
 1990. if (chmod(fullpath_tmp, CONFIGFILE_MASK) != 0)
 1991. {
 1992. unlink (fullpath_tmp);
 1993. free (fullpath_sav);
 1994. free (fullpath_tmp);
 1995. return NULL;
 1996. }
 1997. if (link (fullpath_tmp, fullpath) == 0)
 1998. ret = fopen (fullpath, "r");
 1999. unlink (fullpath_tmp);
 2000. free (fullpath_sav);
 2001. free (fullpath_tmp);
 2002. return ret;
 2003. }
 2004. /* Read up configuration file from file_name. */
 2005. void
 2006. vty_read_config (char *config_file,
 2007. char *config_default_dir)
 2008. {
 2009. char cwd[MAXPATHLEN];
 2010. FILE *confp = NULL;
 2011. char *fullpath;
 2012. char *tmp = NULL;
 2013. /* If -f flag specified. */
 2014. if (config_file != NULL)
 2015. {
 2016. if (! IS_DIRECTORY_SEP (config_file[0]))
 2017. {
 2018. getcwd (cwd, MAXPATHLEN);
 2019. tmp = XMALLOC (MTYPE_TMP,
 2020. strlen (cwd) + strlen (config_file) + 2);
 2021. sprintf (tmp, "%s/%s", cwd, config_file);
 2022. fullpath = tmp;
 2023. }
 2024. else
 2025. fullpath = config_file;
 2026. confp = fopen (fullpath, "r");
 2027. if (confp == NULL)
 2028. {
 2029. fprintf (stderr, "%s: failed to open configuration file %s: %s\n",
 2030. __func__, fullpath, safe_strerror (errno));
 2031. confp = vty_use_backup_config (fullpath);
 2032. if (confp)
 2033. fprintf (stderr, "WARNING: using backup configuration file!\n");
 2034. else
 2035. {
 2036. fprintf (stderr, "can't open configuration file [%s]\n",
 2037. config_file);
 2038. exit(1);
 2039. }
 2040. }
 2041. }
 2042. else
 2043. {
 2044. #ifdef VTYSH
 2045. int ret;
 2046. struct stat conf_stat;
 2047. /* !!!!PLEASE LEAVE!!!!
 2048. * This is NEEDED for use with vtysh -b, or else you can get
 2049. * a real configuration food fight with a lot garbage in the
 2050. * merged configuration file it creates coming from the per
 2051. * daemon configuration files. This also allows the daemons
 2052. * to start if there default configuration file is not
 2053. * present or ignore them, as needed when using vtysh -b to
 2054. * configure the daemons at boot - MAG
 2055. */
 2056. /* Stat for vtysh Zebra.conf, if found startup and wait for
 2057. * boot configuration
 2058. */
 2059. if ( strstr(config_default_dir, "vtysh") == NULL)
 2060. {
 2061. ret = stat (integrate_default, &conf_stat);
 2062. if (ret >= 0)
 2063. return;
 2064. }
 2065. #endif /* VTYSH */
 2066. confp = fopen (config_default_dir, "r");
 2067. if (confp == NULL)
 2068. {
 2069. fprintf (stderr, "%s: failed to open configuration file %s: %s\n",
 2070. __func__, config_default_dir, safe_strerror (errno));
 2071. confp = vty_use_backup_config (config_default_dir);
 2072. if (confp)
 2073. {
 2074. fprintf (stderr, "WARNING: using backup configuration file!\n");
 2075. fullpath = config_default_dir;
 2076. }
 2077. else
 2078. {
 2079. fprintf (stderr, "can't open configuration file [%s]\n",
 2080. config_default_dir);
 2081. exit (1);
 2082. }
 2083. }
 2084. else
 2085. fullpath = config_default_dir;
 2086. }
 2087. vty_read_file (confp);
 2088. fclose (confp);
 2089. host_config_set (fullpath);
 2090. if (tmp)
 2091. XFREE (MTYPE_TMP, fullpath);
 2092. }
 2093. /* Small utility function which output log to the VTY. */
 2094. void
 2095. vty_log (const char *level, const char *proto_str,
 2096. const char *format, struct timestamp_control *ctl, va_list va)
 2097. {
 2098. unsigned int i;
 2099. struct vty *vty;
 2100. if (!vtyvec)
 2101. return;
 2102. for (i = 0; i < vector_active (vtyvec); i++)
 2103. if ((vty = vector_slot (vtyvec, i)) != NULL)
 2104. if (vty->monitor)
 2105. {
 2106. va_list ac;
 2107. va_copy(ac, va);
 2108. vty_log_out (vty, level, proto_str, format, ctl, ac);
 2109. va_end(ac);
 2110. }
 2111. }
 2112. /* Async-signal-safe version of vty_log for fixed strings. */
 2113. void
 2114. vty_log_fixed (char *buf, size_t len)
 2115. {
 2116. unsigned int i;
 2117. struct iovec iov[2];
 2118. /* vty may not have been initialised */
 2119. if (!vtyvec)
 2120. return;
 2121. iov[0].iov_base = buf;
 2122. iov[0].iov_len = len;
 2123. iov[1].iov_base = (void *)"\r\n";
 2124. iov[1].iov_len = 2;
 2125. for (i = 0; i < vector_active (vtyvec); i++)
 2126. {
 2127. struct vty *vty;
 2128. if (((vty = vector_slot (vtyvec, i)) != NULL) && vty->monitor)
 2129. /* N.B. We don't care about the return code, since process is
 2130. most likely just about to die anyway. */
 2131. writev(vty->fd, iov, 2);
 2132. }
 2133. }
 2134. int
 2135. vty_config_lock (struct vty *vty)
 2136. {
 2137. if (vty_config == 0)
 2138. {
 2139. vty->config = 1;
 2140. vty_config = 1;
 2141. }
 2142. return vty->config;
 2143. }
 2144. int
 2145. vty_config_unlock (struct vty *vty)
 2146. {
 2147. if (vty_config == 1 && vty->config == 1)
 2148. {
 2149. vty->config = 0;
 2150. vty_config = 0;
 2151. }
 2152. return vty->config;
 2153. }
 2154. /* Master of the threads. */
 2155. static struct thread_master *master;
 2156. static void
 2157. vty_event (enum event event, int sock, struct vty *vty)
 2158. {
 2159. struct thread *vty_serv_thread;
 2160. switch (event)
 2161. {
 2162. case VTY_SERV:
 2163. vty_serv_thread = thread_add_read (master, vty_accept, vty, sock);
 2164. vector_set_index (Vvty_serv_thread, sock, vty_serv_thread);
 2165. break;
 2166. #ifdef VTYSH
 2167. case VTYSH_SERV:
 2168. vty_serv_thread = thread_add_read (master, vtysh_accept, vty, sock);
 2169. vector_set_index (Vvty_serv_thread, sock, vty_serv_thread);
 2170. break;
 2171. case VTYSH_READ:
 2172. vty->t_read = thread_add_read (master, vtysh_read, vty, sock);
 2173. break;
 2174. case VTYSH_WRITE:
 2175. vty->t_write = thread_add_write (master, vtysh_write, vty, sock);
 2176. break;
 2177. #endif /* VTYSH */
 2178. case VTY_READ:
 2179. vty->t_read = thread_add_read (master, vty_read, vty, sock);
 2180. /* Time out treatment. */
 2181. if (vty->v_timeout)
 2182. {
 2183. if (vty->t_timeout)
 2184. thread_cancel (vty->t_timeout);
 2185. vty->t_timeout =
 2186. thread_add_timer (master, vty_timeout, vty, vty->v_timeout);
 2187. }
 2188. break;
 2189. case VTY_WRITE:
 2190. if (! vty->t_write)
 2191. vty->t_write = thread_add_write (master, vty_flush, vty, sock);
 2192. break;
 2193. case VTY_TIMEOUT_RESET:
 2194. if (vty->t_timeout)
 2195. {
 2196. thread_cancel (vty->t_timeout);
 2197. vty->t_timeout = NULL;
 2198. }
 2199. if (vty->v_timeout)
 2200. {
 2201. vty->t_timeout =
 2202. thread_add_timer (master, vty_timeout, vty, vty->v_timeout);
 2203. }
 2204. break;
 2205. }
 2206. }
 2207. DEFUN (config_who,
 2208. config_who_cmd,
 2209. "who",
 2210. "Display who is on vty\n")
 2211. {
 2212. unsigned int i;
 2213. struct vty *v;
 2214. for (i = 0; i < vector_active (vtyvec); i++)
 2215. if ((v = vector_slot (vtyvec, i)) != NULL)
 2216. vty_out (vty, "%svty[%d] connected from %s.%s",
 2217. v->config ? "*" : " ",
 2218. i, v->address, VTY_NEWLINE);
 2219. return CMD_SUCCESS;
 2220. }
 2221. /* Move to vty configuration mode. */
 2222. DEFUN (line_vty,
 2223. line_vty_cmd,
 2224. "line vty",
 2225. "Configure a terminal line\n"
 2226. "Virtual terminal\n")
 2227. {
 2228. vty->node = VTY_NODE;
 2229. return CMD_SUCCESS;
 2230. }
 2231. /* Set time out value. */
 2232. static int
 2233. exec_timeout (struct vty *vty, const char *min_str, const char *sec_str)
 2234. {
 2235. unsigned long timeout = 0;
 2236. /* min_str and sec_str are already checked by parser. So it must be
 2237. all digit string. */
 2238. if (min_str)
 2239. {
 2240. timeout = strtol (min_str, NULL, 10);
 2241. timeout *= 60;
 2242. }
 2243. if (sec_str)
 2244. timeout += strtol (sec_str, NULL, 10);
 2245. vty_timeout_val = timeout;
 2246. vty->v_timeout = timeout;
 2247. vty_event (VTY_TIMEOUT_RESET, 0, vty);
 2248. return CMD_SUCCESS;
 2249. }
 2250. DEFUN (exec_timeout_min,
 2251. exec_timeout_min_cmd,
 2252. "exec-timeout <0-35791>",
 2253. "Set timeout value\n"
 2254. "Timeout value in minutes\n")
 2255. {
 2256. return exec_timeout (vty, argv[0], NULL);
 2257. }
 2258. DEFUN (exec_timeout_sec,
 2259. exec_timeout_sec_cmd,
 2260. "exec-timeout <0-35791> <0-2147483>",
 2261. "Set the EXEC timeout\n"
 2262. "Timeout in minutes\n"
 2263. "Timeout in seconds\n")
 2264. {
 2265. return exec_timeout (vty, argv[0], argv[1]);
 2266. }
 2267. DEFUN (no_exec_timeout,
 2268. no_exec_timeout_cmd,
 2269. "no exec-timeout",
 2270. NO_STR
 2271. "Set the EXEC timeout\n")
 2272. {
 2273. return exec_timeout (vty, NULL, NULL);
 2274. }
 2275. /* Set vty access class. */
 2276. DEFUN (vty_access_class,
 2277. vty_access_class_cmd,
 2278. "access-class WORD",
 2279. "Filter connections based on an IP access list\n"
 2280. "IP access list\n")
 2281. {
 2282. if (vty_accesslist_name)
 2283. XFREE(MTYPE_VTY, vty_accesslist_name);
 2284. vty_accesslist_name = XSTRDUP(MTYPE_VTY, argv[0]);
 2285. return CMD_SUCCESS;
 2286. }
 2287. /* Clear vty access class. */
 2288. DEFUN (no_vty_access_class,
 2289. no_vty_access_class_cmd,
 2290. "no access-class [WORD]",
 2291. NO_STR
 2292. "Filter connections based on an IP access list\n"
 2293. "IP access list\n")
 2294. {
 2295. if (! vty_accesslist_name || (argc && strcmp(vty_accesslist_name, argv[0])))
 2296. {
 2297. vty_out (vty, "Access-class is not currently applied to vty%s",
 2298. VTY_NEWLINE);
 2299. return CMD_WARNING;
 2300. }
 2301. XFREE(MTYPE_VTY, vty_accesslist_name);
 2302. vty_accesslist_name = NULL;
 2303. return CMD_SUCCESS;
 2304. }
 2305. #ifdef HAVE_IPV6
 2306. /* Set vty access class. */
 2307. DEFUN (vty_ipv6_access_class,
 2308. vty_ipv6_access_class_cmd,
 2309. "ipv6 access-class WORD",
 2310. IPV6_STR
 2311. "Filter connections based on an IP access list\n"
 2312. "IPv6 access list\n")
 2313. {
 2314. if (vty_ipv6_accesslist_name)
 2315. XFREE(MTYPE_VTY, vty_ipv6_accesslist_name);
 2316. vty_ipv6_accesslist_name = XSTRDUP(MTYPE_VTY, argv[0]);
 2317. return CMD_SUCCESS;
 2318. }
 2319. /* Clear vty access class. */
 2320. DEFUN (no_vty_ipv6_access_class,
 2321. no_vty_ipv6_access_class_cmd,
 2322. "no ipv6 access-class [WORD]",
 2323. NO_STR
 2324. IPV6_STR
 2325. "Filter connections based on an IP access list\n"
 2326. "IPv6 access list\n")
 2327. {
 2328. if (! vty_ipv6_accesslist_name ||
 2329. (argc && strcmp(vty_ipv6_accesslist_name, argv[0])))
 2330. {
 2331. vty_out (vty, "IPv6 access-class is not currently applied to vty%s",
 2332. VTY_NEWLINE);
 2333. return CMD_WARNING;
 2334. }
 2335. XFREE(MTYPE_VTY, vty_ipv6_accesslist_name);
 2336. vty_ipv6_accesslist_name = NULL;
 2337. return CMD_SUCCESS;
 2338. }
 2339. #endif /* HAVE_IPV6 */
 2340. /* vty login. */
 2341. DEFUN (vty_login,
 2342. vty_login_cmd,
 2343. "login",
 2344. "Enable password checking\n")
 2345. {
 2346. no_password_check = 0;
 2347. return CMD_SUCCESS;
 2348. }
 2349. DEFUN (no_vty_login,
 2350. no_vty_login_cmd,
 2351. "no login",
 2352. NO_STR
 2353. "Enable password checking\n")
 2354. {
 2355. no_password_check = 1;
 2356. return CMD_SUCCESS;
 2357. }
 2358. /* initial mode. */
 2359. DEFUN (vty_restricted_mode,
 2360. vty_restricted_mode_cmd,
 2361. "anonymous restricted",
 2362. "Restrict view commands available in anonymous, unauthenticated vty\n")
 2363. {
 2364. restricted_mode = 1;
 2365. return CMD_SUCCESS;
 2366. }
 2367. DEFUN (vty_no_restricted_mode,
 2368. vty_no_restricted_mode_cmd,
 2369. "no anonymous restricted",
 2370. NO_STR
 2371. "Enable password checking\n")
 2372. {
 2373. restricted_mode = 0;
 2374. return CMD_SUCCESS;
 2375. }
 2376. DEFUN (service_advanced_vty,
 2377. service_advanced_vty_cmd,
 2378. "service advanced-vty",
 2379. "Set up miscellaneous service\n"
 2380. "Enable advanced mode vty interface\n")
 2381. {
 2382. host.advanced = 1;
 2383. return CMD_SUCCESS;
 2384. }
 2385. DEFUN (no_service_advanced_vty,
 2386. no_service_advanced_vty_cmd,
 2387. "no service advanced-vty",
 2388. NO_STR
 2389. "Set up miscellaneous service\n"
 2390. "Enable advanced mode vty interface\n")
 2391. {
 2392. host.advanced = 0;
 2393. return CMD_SUCCESS;
 2394. }
 2395. DEFUN (terminal_monitor,
 2396. terminal_monitor_cmd,
 2397. "terminal monitor",
 2398. "Set terminal line parameters\n"
 2399. "Copy debug output to the current terminal line\n")
 2400. {
 2401. vty->monitor = 1;
 2402. return CMD_SUCCESS;
 2403. }
 2404. DEFUN (terminal_no_monitor,
 2405. terminal_no_monitor_cmd,
 2406. "terminal no monitor",
 2407. "Set terminal line parameters\n"
 2408. NO_STR
 2409. "Copy debug output to the current terminal line\n")
 2410. {
 2411. vty->monitor = 0;
 2412. return CMD_SUCCESS;
 2413. }
 2414. ALIAS (terminal_no_monitor,
 2415. no_terminal_monitor_cmd,
 2416. "no terminal monitor",
 2417. NO_STR
 2418. "Set terminal line parameters\n"
 2419. "Copy debug output to the current terminal line\n")
 2420. DEFUN (show_history,
 2421. show_history_cmd,
 2422. "show history",
 2423. SHOW_STR
 2424. "Display the session command history\n")
 2425. {
 2426. int index;
 2427. for (index = vty->hindex + 1; index != vty->hindex;)
 2428. {
 2429. if (index == VTY_MAXHIST)
 2430. {
 2431. index = 0;
 2432. continue;
 2433. }
 2434. if (vty->hist[index] != NULL)
 2435. vty_out (vty, " %s%s", vty->hist[index], VTY_NEWLINE);
 2436. index++;
 2437. }
 2438. return CMD_SUCCESS;
 2439. }
 2440. /* Display current configuration. */
 2441. static int
 2442. vty_config_write (struct vty *vty)
 2443. {
 2444. vty_out (vty, "line vty%s", VTY_NEWLINE);
 2445. if (vty_accesslist_name)
 2446. vty_out (vty, " access-class %s%s",
 2447. vty_accesslist_name, VTY_NEWLINE);
 2448. if (vty_ipv6_accesslist_name)
 2449. vty_out (vty, " ipv6 access-class %s%s",
 2450. vty_ipv6_accesslist_name, VTY_NEWLINE);
 2451. /* exec-timeout */
 2452. if (vty_timeout_val != VTY_TIMEOUT_DEFAULT)
 2453. vty_out (vty, " exec-timeout %ld %ld%s",
 2454. vty_timeout_val / 60,
 2455. vty_timeout_val % 60, VTY_NEWLINE);
 2456. /* login */
 2457. if (no_password_check)
 2458. vty_out (vty, " no login%s", VTY_NEWLINE);
 2459. if (restricted_mode != restricted_mode_default)
 2460. {
 2461. if (restricted_mode_default)
 2462. vty_out (vty, " no anonymous restricted%s", VTY_NEWLINE);
 2463. else
 2464. vty_out (vty, " anonymous restricted%s", VTY_NEWLINE);
 2465. }
 2466. vty_out (vty, "!%s", VTY_NEWLINE);
 2467. return CMD_SUCCESS;
 2468. }
 2469. struct cmd_node vty_node =
 2470. {
 2471. VTY_NODE,
 2472. "%s(config-line)# ",
 2473. 1,
 2474. };
 2475. /* Reset all VTY status. */
 2476. void
 2477. vty_reset ()
 2478. {
 2479. unsigned int i;
 2480. struct vty *vty;
 2481. struct thread *vty_serv_thread;
 2482. for (i = 0; i < vector_active (vtyvec); i++)
 2483. if ((vty = vector_slot (vtyvec, i)) != NULL)
 2484. {
 2485. buffer_reset (vty->obuf);
 2486. vty->status = VTY_CLOSE;
 2487. vty_close (vty);
 2488. }
 2489. for (i = 0; i < vector_active (Vvty_serv_thread); i++)
 2490. if ((vty_serv_thread = vector_slot (Vvty_serv_thread, i)) != NULL)
 2491. {
 2492. thread_cancel (vty_serv_thread);
 2493. vector_slot (Vvty_serv_thread, i) = NULL;
 2494. close (i);
 2495. }
 2496. vty_timeout_val = VTY_TIMEOUT_DEFAULT;
 2497. if (vty_accesslist_name)
 2498. {
 2499. XFREE(MTYPE_VTY, vty_accesslist_name);
 2500. vty_accesslist_name = NULL;
 2501. }
 2502. if (vty_ipv6_accesslist_name)
 2503. {
 2504. XFREE(MTYPE_VTY, vty_ipv6_accesslist_name);
 2505. vty_ipv6_accesslist_name = NULL;
 2506. }
 2507. }
 2508. static void
 2509. vty_save_cwd (void)
 2510. {
 2511. char cwd[MAXPATHLEN];
 2512. char *c;
 2513. c = getcwd (cwd, MAXPATHLEN);
 2514. if (!c)
 2515. {
 2516. chdir (SYSCONFDIR);
 2517. getcwd (cwd, MAXPATHLEN);
 2518. }
 2519. vty_cwd = XMALLOC (MTYPE_TMP, strlen (cwd) + 1);
 2520. strcpy (vty_cwd, cwd);
 2521. }
 2522. char *
 2523. vty_get_cwd ()
 2524. {
 2525. return vty_cwd;
 2526. }
 2527. int
 2528. vty_shell (struct vty *vty)
 2529. {
 2530. return vty->type == VTY_SHELL ? 1 : 0;
 2531. }
 2532. int
 2533. vty_shell_serv (struct vty *vty)
 2534. {
 2535. return vty->type == VTY_SHELL_SERV ? 1 : 0;
 2536. }
 2537. void
 2538. vty_init_vtysh ()
 2539. {
 2540. vtyvec = vector_init (VECTOR_MIN_SIZE);
 2541. }
 2542. /* Install vty's own commands like `who' command. */
 2543. void
 2544. vty_init (struct thread_master *master_thread)
 2545. {
 2546. /* For further configuration read, preserve current directory. */
 2547. vty_save_cwd ();
 2548. vtyvec = vector_init (VECTOR_MIN_SIZE);
 2549. master = master_thread;
 2550. /* Initilize server thread vector. */
 2551. Vvty_serv_thread = vector_init (VECTOR_MIN_SIZE);
 2552. /* Install bgp top node. */
 2553. install_node (&vty_node, vty_config_write);
 2554. install_element (RESTRICTED_NODE, &config_who_cmd);
 2555. install_element (RESTRICTED_NODE, &show_history_cmd);
 2556. install_element (VIEW_NODE, &config_who_cmd);
 2557. install_element (VIEW_NODE, &show_history_cmd);
 2558. install_element (ENABLE_NODE, &config_who_cmd);
 2559. install_element (CONFIG_NODE, &line_vty_cmd);
 2560. install_element (CONFIG_NODE, &service_advanced_vty_cmd);
 2561. install_element (CONFIG_NODE, &no_service_advanced_vty_cmd);
 2562. install_element (CONFIG_NODE, &show_history_cmd);
 2563. install_element (ENABLE_NODE, &terminal_monitor_cmd);
 2564. install_element (ENABLE_NODE, &terminal_no_monitor_cmd);
 2565. install_element (ENABLE_NODE, &no_terminal_monitor_cmd);
 2566. install_element (ENABLE_NODE, &show_history_cmd);
 2567. install_default (VTY_NODE);
 2568. install_element (VTY_NODE, &exec_timeout_min_cmd);
 2569. install_element (VTY_NODE, &exec_timeout_sec_cmd);
 2570. install_element (VTY_NODE, &no_exec_timeout_cmd);
 2571. install_element (VTY_NODE, &vty_access_class_cmd);
 2572. install_element (VTY_NODE, &no_vty_access_class_cmd);
 2573. install_element (VTY_NODE, &vty_login_cmd);
 2574. install_element (VTY_NODE, &no_vty_login_cmd);
 2575. install_element (VTY_NODE, &vty_restricted_mode_cmd);
 2576. install_element (VTY_NODE, &vty_no_restricted_mode_cmd);
 2577. #ifdef HAVE_IPV6
 2578. install_element (VTY_NODE, &vty_ipv6_access_class_cmd);
 2579. install_element (VTY_NODE, &no_vty_ipv6_access_class_cmd);
 2580. #endif /* HAVE_IPV6 */
 2581. }
 2582. void
 2583. vty_terminate (void)
 2584. {
 2585. if (vty_cwd)
 2586. XFREE (MTYPE_TMP, vty_cwd);
 2587. if (vtyvec && Vvty_serv_thread)
 2588. {
 2589. vty_reset ();
 2590. vector_free (vtyvec);
 2591. vector_free (Vvty_serv_thread);
 2592. }
 2593. }