vty.c 69 KB


 1. /*
 2. * Virtual terminal [aka TeletYpe] interface routine.
 3. * Copyright (C) 1997, 98 Kunihiro Ishiguro
 4. *
 5. * This file is part of GNU Zebra.
 6. *
 7. * GNU Zebra is free software; you can redistribute it and/or modify it
 8. * under the terms of the GNU General Public License as published by the
 9. * Free Software Foundation; either version 2, or (at your option) any
 10. * later version.
 11. *
 12. * GNU Zebra is distributed in the hope that it will be useful, but
 13. * WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
 14. * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
 15. * General Public License for more details.
 16. *
 17. * You should have received a copy of the GNU General Public License
 18. * along with GNU Zebra; see the file COPYING. If not, write to the Free
 19. * Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA
 20. * 02111-1307, USA.
 21. */
 22. #include <zebra.h>
 23. #include "linklist.h"
 24. #include "thread.h"
 25. #include "buffer.h"
 26. #include <lib/version.h>
 27. #include "command.h"
 28. #include "sockunion.h"
 29. #include "memory.h"
 30. #include "str.h"
 31. #include "log.h"
 32. #include "prefix.h"
 33. #include "filter.h"
 34. #include "vty.h"
 35. #include "privs.h"
 36. #include "network.h"
 37. #include <arpa/telnet.h>
 38. #include <termios.h>
 39. #define VTY_BUFSIZ 4096
 40. /* Vty events */
 41. enum event
 42. {
 43. VTY_SERV,
 44. VTY_READ,
 45. VTY_WRITE,
 46. VTY_TIMEOUT_RESET,
 47. #ifdef VTYSH
 48. VTYSH_SERV,
 49. VTYSH_READ,
 50. VTYSH_WRITE
 51. #endif /* VTYSH */
 52. };
 53. static void vty_event (enum event, int, struct vty *);
 54. /* Extern host structure from command.c */
 55. extern struct host host;
 56. /* Vector which store each vty structure. */
 57. static vector vtyvec;
 58. /* Vty timeout value. */
 59. static unsigned long vty_timeout_val = VTY_TIMEOUT_DEFAULT;
 60. /* Vty access-class command */
 61. static char *vty_accesslist_name = NULL;
 62. /* Vty access-calss for IPv6. */
 63. static char *vty_ipv6_accesslist_name = NULL;
 64. /* VTY server thread. */
 65. static vector Vvty_serv_thread;
 66. /* Current directory. */
 67. char *vty_cwd = NULL;
 68. /* Configure lock. */
 69. static int vty_config;
 70. /* Login password check. */
 71. static int no_password_check = 0;
 72. /* Restrict unauthenticated logins? */
 73. static const u_char restricted_mode_default = 0;
 74. static u_char restricted_mode = 0;
 75. /* Integrated configuration file path */
 76. char integrate_default[] = SYSCONFDIR INTEGRATE_DEFAULT_CONFIG;
 77. static int do_log_commands = 0;
 78. /* VTY standard output function. */
 79. int
 80. vty_out (struct vty *vty, const char *format, ...)
 81. {
 82. va_list args;
 83. int len = 0;
 84. int size = 1024;
 85. char buf[1024];
 86. char *p = NULL;
 87. if (vty_shell (vty))
 88. {
 89. va_start (args, format);
 90. vprintf (format, args);
 91. va_end (args);
 92. }
 93. else
 94. {
 95. /* Try to write to initial buffer. */
 96. va_start (args, format);
 97. len = vsnprintf (buf, sizeof(buf), format, args);
 98. va_end (args);
 99. /* Initial buffer is not enough. */
 100. if (len < 0 || len >= size)
 101. {
 102. while (1)
 103. {
 104. if (len > -1)
 105. size = len + 1;
 106. else
 107. size = size * 2;
 108. p = XREALLOC (MTYPE_VTY_OUT_BUF, p, size);
 109. if (! p)
 110. return -1;
 111. va_start (args, format);
 112. len = vsnprintf (p, size, format, args);
 113. va_end (args);
 114. if (len > -1 && len < size)
 115. break;
 116. }
 117. }
 118. /* When initial buffer is enough to store all output. */
 119. if (! p)
 120. p = buf;
 121. /* Pointer p must point out buffer. */
 122. buffer_put (vty->obuf, (u_char *) p, len);
 123. /* If p is not different with buf, it is allocated buffer. */
 124. if (p != buf)
 125. XFREE (MTYPE_VTY_OUT_BUF, p);
 126. }
 127. return len;
 128. }
 129. static int
 130. vty_log_out (struct vty *vty, const char *level, const char *proto_str,
 131. const char *format, struct timestamp_control *ctl, va_list va)
 132. {
 133. int ret;
 134. int len;
 135. char buf[1024];
 136. if (!ctl->already_rendered)
 137. {
 138. ctl->len = quagga_timestamp(ctl->precision, ctl->buf, sizeof(ctl->buf));
 139. ctl->already_rendered = 1;
 140. }
 141. if (ctl->len+1 >= sizeof(buf))
 142. return -1;
 143. memcpy(buf, ctl->buf, len = ctl->len);
 144. buf[len++] = ' ';
 145. buf[len] = '\0';
 146. if (level)
 147. ret = snprintf(buf+len, sizeof(buf)-len, "%s: %s: ", level, proto_str);
 148. else
 149. ret = snprintf(buf+len, sizeof(buf)-len, "%s: ", proto_str);
 150. if ((ret < 0) || ((size_t)(len += ret) >= sizeof(buf)))
 151. return -1;
 152. if (((ret = vsnprintf(buf+len, sizeof(buf)-len, format, va)) < 0) ||
 153. ((size_t)((len += ret)+2) > sizeof(buf)))
 154. return -1;
 155. buf[len++] = '\r';
 156. buf[len++] = '\n';
 157. if (write(vty->wfd, buf, len) < 0)
 158. {
 159. if (ERRNO_IO_RETRY(errno))
 160. /* Kernel buffer is full, probably too much debugging output, so just
 161. drop the data and ignore. */
 162. return -1;
 163. /* Fatal I/O error. */
 164. vty->monitor = 0; /* disable monitoring to avoid infinite recursion */
 165. zlog_warn("%s: write failed to vty client fd %d, closing: %s",
 166. __func__, vty->fd, safe_strerror(errno));
 167. buffer_reset(vty->obuf);
 168. /* cannot call vty_close, because a parent routine may still try
 169. to access the vty struct */
 170. vty->status = VTY_CLOSE;
 171. shutdown(vty->fd, SHUT_RDWR);
 172. return -1;
 173. }
 174. return 0;
 175. }
 176. /* Output current time to the vty. */
 177. void
 178. vty_time_print (struct vty *vty, int cr)
 179. {
 180. char buf[QUAGGA_TIMESTAMP_LEN];
 181. if (quagga_timestamp(0, buf, sizeof(buf)) == 0)
 182. {
 183. zlog (NULL, LOG_INFO, "quagga_timestamp error");
 184. return;
 185. }
 186. if (cr)
 187. vty_out (vty, "%s\n", buf);
 188. else
 189. vty_out (vty, "%s ", buf);
 190. return;
 191. }
 192. /* Say hello to vty interface. */
 193. void
 194. vty_hello (struct vty *vty)
 195. {
 196. if (host.motdfile)
 197. {
 198. FILE *f;
 199. char buf[4096];
 200. f = fopen (host.motdfile, "r");
 201. if (f)
 202. {
 203. while (fgets (buf, sizeof (buf), f))
 204. {
 205. char *s;
 206. /* work backwards to ignore trailling isspace() */
 207. for (s = buf + strlen (buf); (s > buf) && isspace ((int)*(s - 1));
 208. s--);
 209. *s = '\0';
 210. vty_out (vty, "%s%s", buf, VTY_NEWLINE);
 211. }
 212. fclose (f);
 213. }
 214. else
 215. vty_out (vty, "MOTD file not found%s", VTY_NEWLINE);
 216. }
 217. else if (host.motd)
 218. vty_out (vty, "%s", host.motd);
 219. }
 220. /* Put out prompt and wait input from user. */
 221. static void
 222. vty_prompt (struct vty *vty)
 223. {
 224. struct utsname names;
 225. const char*hostname;
 226. if (vty->type == VTY_TERM)
 227. {
 228. hostname = host.name;
 229. if (!hostname)
 230. {
 231. uname (&names);
 232. hostname = names.nodename;
 233. }
 234. vty_out (vty, cmd_prompt (vty->node), hostname);
 235. }
 236. }
 237. /* Send WILL TELOPT_ECHO to remote server. */
 238. static void
 239. vty_will_echo (struct vty *vty)
 240. {
 241. unsigned char cmd[] = { IAC, WILL, TELOPT_ECHO, '\0' };
 242. vty_out (vty, "%s", cmd);
 243. }
 244. /* Make suppress Go-Ahead telnet option. */
 245. static void
 246. vty_will_suppress_go_ahead (struct vty *vty)
 247. {
 248. unsigned char cmd[] = { IAC, WILL, TELOPT_SGA, '\0' };
 249. vty_out (vty, "%s", cmd);
 250. }
 251. /* Make don't use linemode over telnet. */
 252. static void
 253. vty_dont_linemode (struct vty *vty)
 254. {
 255. unsigned char cmd[] = { IAC, DONT, TELOPT_LINEMODE, '\0' };
 256. vty_out (vty, "%s", cmd);
 257. }
 258. /* Use window size. */
 259. static void
 260. vty_do_window_size (struct vty *vty)
 261. {
 262. unsigned char cmd[] = { IAC, DO, TELOPT_NAWS, '\0' };
 263. vty_out (vty, "%s", cmd);
 264. }
 265. #if 0 /* Currently not used. */
 266. /* Make don't use lflow vty interface. */
 267. static void
 268. vty_dont_lflow_ahead (struct vty *vty)
 269. {
 270. unsigned char cmd[] = { IAC, DONT, TELOPT_LFLOW, '\0' };
 271. vty_out (vty, "%s", cmd);
 272. }
 273. #endif /* 0 */
 274. /* Allocate new vty struct. */
 275. struct vty *
 276. vty_new ()
 277. {
 278. struct vty *new = XCALLOC (MTYPE_VTY, sizeof (struct vty));
 279. new->obuf = buffer_new(0); /* Use default buffer size. */
 280. new->buf = XCALLOC (MTYPE_VTY, VTY_BUFSIZ);
 281. new->max = VTY_BUFSIZ;
 282. return new;
 283. }
 284. /* Authentication of vty */
 285. static void
 286. vty_auth (struct vty *vty, char *buf)
 287. {
 288. char *passwd = NULL;
 289. enum node_type next_node = 0;
 290. int fail;
 291. char *crypt (const char *, const char *);
 292. switch (vty->node)
 293. {
 294. case AUTH_NODE:
 295. if (host.encrypt)
 296. passwd = host.password_encrypt;
 297. else
 298. passwd = host.password;
 299. if (host.advanced)
 300. next_node = host.enable ? VIEW_NODE : ENABLE_NODE;
 301. else
 302. next_node = VIEW_NODE;
 303. break;
 304. case AUTH_ENABLE_NODE:
 305. if (host.encrypt)
 306. passwd = host.enable_encrypt;
 307. else
 308. passwd = host.enable;
 309. next_node = ENABLE_NODE;
 310. break;
 311. }
 312. if (passwd)
 313. {
 314. if (host.encrypt)
 315. fail = strcmp (crypt(buf, passwd), passwd);
 316. else
 317. fail = strcmp (buf, passwd);
 318. }
 319. else
 320. fail = 1;
 321. if (! fail)
 322. {
 323. vty->fail = 0;
 324. vty->node = next_node; /* Success ! */
 325. }
 326. else
 327. {
 328. vty->fail++;
 329. if (vty->fail >= 3)
 330. {
 331. if (vty->node == AUTH_NODE)
 332. {
 333. vty_out (vty, "%% Bad passwords, too many failures!%s", VTY_NEWLINE);
 334. vty->status = VTY_CLOSE;
 335. }
 336. else
 337. {
 338. /* AUTH_ENABLE_NODE */
 339. vty->fail = 0;
 340. vty_out (vty, "%% Bad enable passwords, too many failures!%s", VTY_NEWLINE);
 341. vty->node = restricted_mode ? RESTRICTED_NODE : VIEW_NODE;
 342. }
 343. }
 344. }
 345. }
 346. /* Command execution over the vty interface. */
 347. static int
 348. vty_command (struct vty *vty, char *buf)
 349. {
 350. int ret;
 351. vector vline;
 352. const char *protocolname;
 353. char *cp = NULL;
 354. /*
 355. * Log non empty command lines
 356. */
 357. if (do_log_commands)
 358. cp = buf;
 359. if (cp != NULL)
 360. {
 361. /* Skip white spaces. */
 362. while (isspace ((int) *cp) && *cp != '\0')
 363. cp++;
 364. }
 365. if (cp != NULL && *cp != '\0')
 366. {
 367. unsigned i;
 368. char vty_str[VTY_BUFSIZ];
 369. char prompt_str[VTY_BUFSIZ];
 370. /* format the base vty info */
 371. snprintf(vty_str, sizeof(vty_str), "vty[??]@%s", vty->address);
 372. if (vty)
 373. for (i = 0; i < vector_active (vtyvec); i++)
 374. if (vty == vector_slot (vtyvec, i))
 375. {
 376. snprintf(vty_str, sizeof(vty_str), "vty[%d]@%s",
 377. i, vty->address);
 378. break;
 379. }
 380. /* format the prompt */
 381. snprintf(prompt_str, sizeof(prompt_str), cmd_prompt (vty->node), vty_str);
 382. /* now log the command */
 383. zlog(NULL, LOG_ERR, "%s%s", prompt_str, buf);
 384. }
 385. /* Split readline string up into the vector */
 386. vline = cmd_make_strvec (buf);
 387. if (vline == NULL)
 388. return CMD_SUCCESS;
 389. #ifdef CONSUMED_TIME_CHECK
 390. {
 391. RUSAGE_T before;
 392. RUSAGE_T after;
 393. unsigned long realtime, cputime;
 394. GETRUSAGE(&before);
 395. #endif /* CONSUMED_TIME_CHECK */
 396. ret = cmd_execute_command (vline, vty, NULL, 0);
 397. /* Get the name of the protocol if any */
 398. if (zlog_default)
 399. protocolname = zlog_proto_names[zlog_default->protocol];
 400. else
 401. protocolname = zlog_proto_names[ZLOG_NONE];
 402. #ifdef CONSUMED_TIME_CHECK
 403. GETRUSAGE(&after);
 404. if ((realtime = thread_consumed_time(&after, &before, &cputime)) >
 405. CONSUMED_TIME_CHECK)
 406. /* Warn about CPU hog that must be fixed. */
 407. zlog_warn("SLOW COMMAND: command took %lums (cpu time %lums): %s",
 408. realtime/1000, cputime/1000, buf);
 409. }
 410. #endif /* CONSUMED_TIME_CHECK */
 411. if (ret != CMD_SUCCESS)
 412. switch (ret)
 413. {
 414. case CMD_WARNING:
 415. if (vty->type == VTY_FILE)
 416. vty_out (vty, "Warning...%s", VTY_NEWLINE);
 417. break;
 418. case CMD_ERR_AMBIGUOUS:
 419. vty_out (vty, "%% Ambiguous command.%s", VTY_NEWLINE);
 420. break;
 421. case CMD_ERR_NO_MATCH:
 422. vty_out (vty, "%% [%s] Unknown command: %s%s", protocolname, buf, VTY_NEWLINE);
 423. break;
 424. case CMD_ERR_INCOMPLETE:
 425. vty_out (vty, "%% Command incomplete.%s", VTY_NEWLINE);
 426. break;
 427. }
 428. cmd_free_strvec (vline);
 429. return ret;
 430. }
 431. static const char telnet_backward_char = 0x08;
 432. static const char telnet_space_char = ' ';
 433. /* Basic function to write buffer to vty. */
 434. static void
 435. vty_write (struct vty *vty, const char *buf, size_t nbytes)
 436. {
 437. if ((vty->node == AUTH_NODE) || (vty->node == AUTH_ENABLE_NODE))
 438. return;
 439. /* Should we do buffering here ? And make vty_flush (vty) ? */
 440. buffer_put (vty->obuf, buf, nbytes);
 441. }
 442. /* Basic function to insert character into vty. */
 443. static void
 444. vty_self_insert (struct vty *vty, char c)
 445. {
 446. int i;
 447. int length;
 448. if (vty->length + 1 > VTY_BUFSIZ)
 449. return;
 450. length = vty->length - vty->cp;
 451. memmove (&vty->buf[vty->cp + 1], &vty->buf[vty->cp], length);
 452. vty->buf[vty->cp] = c;
 453. vty_write (vty, &vty->buf[vty->cp], length + 1);
 454. for (i = 0; i < length; i++)
 455. vty_write (vty, &telnet_backward_char, 1);
 456. vty->cp++;
 457. vty->length++;
 458. }
 459. /* Self insert character 'c' in overwrite mode. */
 460. static void
 461. vty_self_insert_overwrite (struct vty *vty, char c)
 462. {
 463. if (vty->cp == vty->length)
 464. {
 465. vty_self_insert (vty, c);
 466. return;
 467. }
 468. vty->buf[vty->cp++] = c;
 469. vty_write (vty, &c, 1);
 470. }
 471. /**
 472. * Insert a string into vty->buf at the current cursor position.
 473. *
 474. * If the resultant string would be larger than VTY_BUFSIZ it is
 475. * truncated to fit.
 476. */
 477. static void
 478. vty_insert_word_overwrite (struct vty *vty, char *str)
 479. {
 480. size_t nwrite = MIN ((int) strlen (str), VTY_BUFSIZ - vty->cp);
 481. vty_write (vty, str, nwrite);
 482. strncpy (&vty->buf[vty->cp], str, nwrite);
 483. vty->cp += nwrite;
 484. vty->length = vty->cp;
 485. }
 486. /* Forward character. */
 487. static void
 488. vty_forward_char (struct vty *vty)
 489. {
 490. if (vty->cp < vty->length)
 491. {
 492. vty_write (vty, &vty->buf[vty->cp], 1);
 493. vty->cp++;
 494. }
 495. }
 496. /* Backward character. */
 497. static void
 498. vty_backward_char (struct vty *vty)
 499. {
 500. if (vty->cp > 0)
 501. {
 502. vty->cp--;
 503. vty_write (vty, &telnet_backward_char, 1);
 504. }
 505. }
 506. /* Move to the beginning of the line. */
 507. static void
 508. vty_beginning_of_line (struct vty *vty)
 509. {
 510. while (vty->cp)
 511. vty_backward_char (vty);
 512. }
 513. /* Move to the end of the line. */
 514. static void
 515. vty_end_of_line (struct vty *vty)
 516. {
 517. while (vty->cp < vty->length)
 518. vty_forward_char (vty);
 519. }
 520. static void vty_kill_line_from_beginning (struct vty *);
 521. static void vty_redraw_line (struct vty *);
 522. /* Print command line history. This function is called from
 523. vty_next_line and vty_previous_line. */
 524. static void
 525. vty_history_print (struct vty *vty)
 526. {
 527. int length;
 528. vty_kill_line_from_beginning (vty);
 529. /* Get previous line from history buffer */
 530. length = strlen (vty->hist[vty->hp]);
 531. memcpy (vty->buf, vty->hist[vty->hp], length);
 532. vty->cp = vty->length = length;
 533. /* Redraw current line */
 534. vty_redraw_line (vty);
 535. }
 536. /* Show next command line history. */
 537. static void
 538. vty_next_line (struct vty *vty)
 539. {
 540. int try_index;
 541. if (vty->hp == vty->hindex)
 542. return;
 543. /* Try is there history exist or not. */
 544. try_index = vty->hp;
 545. if (try_index == (VTY_MAXHIST - 1))
 546. try_index = 0;
 547. else
 548. try_index++;
 549. /* If there is not history return. */
 550. if (vty->hist[try_index] == NULL)
 551. return;
 552. else
 553. vty->hp = try_index;
 554. vty_history_print (vty);
 555. }
 556. /* Show previous command line history. */
 557. static void
 558. vty_previous_line (struct vty *vty)
 559. {
 560. int try_index;
 561. try_index = vty->hp;
 562. if (try_index == 0)
 563. try_index = VTY_MAXHIST - 1;
 564. else
 565. try_index--;
 566. if (vty->hist[try_index] == NULL)
 567. return;
 568. else
 569. vty->hp = try_index;
 570. vty_history_print (vty);
 571. }
 572. /* This function redraw all of the command line character. */
 573. static void
 574. vty_redraw_line (struct vty *vty)
 575. {
 576. vty_write (vty, vty->buf, vty->length);
 577. vty->cp = vty->length;
 578. }
 579. /* Forward word. */
 580. static void
 581. vty_forward_word (struct vty *vty)
 582. {
 583. while (vty->cp != vty->length && vty->buf[vty->cp] != ' ')
 584. vty_forward_char (vty);
 585. while (vty->cp != vty->length && vty->buf[vty->cp] == ' ')
 586. vty_forward_char (vty);
 587. }
 588. /* Backward word without skipping training space. */
 589. static void
 590. vty_backward_pure_word (struct vty *vty)
 591. {
 592. while (vty->cp > 0 && vty->buf[vty->cp - 1] != ' ')
 593. vty_backward_char (vty);
 594. }
 595. /* Backward word. */
 596. static void
 597. vty_backward_word (struct vty *vty)
 598. {
 599. while (vty->cp > 0 && vty->buf[vty->cp - 1] == ' ')
 600. vty_backward_char (vty);
 601. while (vty->cp > 0 && vty->buf[vty->cp - 1] != ' ')
 602. vty_backward_char (vty);
 603. }
 604. /* When '^D' is typed at the beginning of the line we move to the down
 605. level. */
 606. static void
 607. vty_down_level (struct vty *vty)
 608. {
 609. vty_out (vty, "%s", VTY_NEWLINE);
 610. (*config_exit_cmd.func)(NULL, vty, 0, NULL);
 611. vty_prompt (vty);
 612. vty->cp = 0;
 613. }
 614. /* When '^Z' is received from vty, move down to the enable mode. */
 615. static void
 616. vty_end_config (struct vty *vty)
 617. {
 618. vty_out (vty, "%s", VTY_NEWLINE);
 619. switch (vty->node)
 620. {
 621. case VIEW_NODE:
 622. case ENABLE_NODE:
 623. case RESTRICTED_NODE:
 624. /* Nothing to do. */
 625. break;
 626. case CONFIG_NODE:
 627. case INTERFACE_NODE:
 628. case ZEBRA_NODE:
 629. case RIP_NODE:
 630. case RIPNG_NODE:
 631. case BABEL_NODE:
 632. case BGP_NODE:
 633. case BGP_VPNV4_NODE:
 634. case BGP_VPNV6_NODE:
 635. case BGP_ENCAP_NODE:
 636. case BGP_ENCAPV6_NODE:
 637. case BGP_IPV4_NODE:
 638. case BGP_IPV4M_NODE:
 639. case BGP_IPV6_NODE:
 640. case BGP_IPV6M_NODE:
 641. case RMAP_NODE:
 642. case OSPF_NODE:
 643. case OSPF6_NODE:
 644. case ISIS_NODE:
 645. case KEYCHAIN_NODE:
 646. case KEYCHAIN_KEY_NODE:
 647. case MASC_NODE:
 648. case PIM_NODE:
 649. case VTY_NODE:
 650. vty_config_unlock (vty);
 651. vty->node = ENABLE_NODE;
 652. break;
 653. default:
 654. /* Unknown node, we have to ignore it. */
 655. break;
 656. }
 657. vty_prompt (vty);
 658. vty->cp = 0;
 659. }
 660. /* Delete a charcter at the current point. */
 661. static void
 662. vty_delete_char (struct vty *vty)
 663. {
 664. int i;
 665. int size;
 666. if (vty->length == 0)
 667. {
 668. vty_down_level (vty);
 669. return;
 670. }
 671. if (vty->cp == vty->length)
 672. return; /* completion need here? */
 673. size = vty->length - vty->cp;
 674. vty->length--;
 675. memmove (&vty->buf[vty->cp], &vty->buf[vty->cp + 1], size - 1);
 676. vty->buf[vty->length] = '\0';
 677. if (vty->node == AUTH_NODE || vty->node == AUTH_ENABLE_NODE)
 678. return;
 679. vty_write (vty, &vty->buf[vty->cp], size - 1);
 680. vty_write (vty, &telnet_space_char, 1);
 681. for (i = 0; i < size; i++)
 682. vty_write (vty, &telnet_backward_char, 1);
 683. }
 684. /* Delete a character before the point. */
 685. static void
 686. vty_delete_backward_char (struct vty *vty)
 687. {
 688. if (vty->cp == 0)
 689. return;
 690. vty_backward_char (vty);
 691. vty_delete_char (vty);
 692. }
 693. /* Kill rest of line from current point. */
 694. static void
 695. vty_kill_line (struct vty *vty)
 696. {
 697. int i;
 698. int size;
 699. size = vty->length - vty->cp;
 700. if (size == 0)
 701. return;
 702. for (i = 0; i < size; i++)
 703. vty_write (vty, &telnet_space_char, 1);
 704. for (i = 0; i < size; i++)
 705. vty_write (vty, &telnet_backward_char, 1);
 706. memset (&vty->buf[vty->cp], 0, size);
 707. vty->length = vty->cp;
 708. }
 709. /* Kill line from the beginning. */
 710. static void
 711. vty_kill_line_from_beginning (struct vty *vty)
 712. {
 713. vty_beginning_of_line (vty);
 714. vty_kill_line (vty);
 715. }
 716. /* Delete a word before the point. */
 717. static void
 718. vty_forward_kill_word (struct vty *vty)
 719. {
 720. while (vty->cp != vty->length && vty->buf[vty->cp] == ' ')
 721. vty_delete_char (vty);
 722. while (vty->cp != vty->length && vty->buf[vty->cp] != ' ')
 723. vty_delete_char (vty);
 724. }
 725. /* Delete a word before the point. */
 726. static void
 727. vty_backward_kill_word (struct vty *vty)
 728. {
 729. while (vty->cp > 0 && vty->buf[vty->cp - 1] == ' ')
 730. vty_delete_backward_char (vty);
 731. while (vty->cp > 0 && vty->buf[vty->cp - 1] != ' ')
 732. vty_delete_backward_char (vty);
 733. }
 734. /* Transpose chars before or at the point. */
 735. static void
 736. vty_transpose_chars (struct vty *vty)
 737. {
 738. char c1, c2;
 739. /* If length is short or point is near by the beginning of line then
 740. return. */
 741. if (vty->length < 2 || vty->cp < 1)
 742. return;
 743. /* In case of point is located at the end of the line. */
 744. if (vty->cp == vty->length)
 745. {
 746. c1 = vty->buf[vty->cp - 1];
 747. c2 = vty->buf[vty->cp - 2];
 748. vty_backward_char (vty);
 749. vty_backward_char (vty);
 750. vty_self_insert_overwrite (vty, c1);
 751. vty_self_insert_overwrite (vty, c2);
 752. }
 753. else
 754. {
 755. c1 = vty->buf[vty->cp];
 756. c2 = vty->buf[vty->cp - 1];
 757. vty_backward_char (vty);
 758. vty_self_insert_overwrite (vty, c1);
 759. vty_self_insert_overwrite (vty, c2);
 760. }
 761. }
 762. /* Do completion at vty interface. */
 763. static void
 764. vty_complete_command (struct vty *vty)
 765. {
 766. int i;
 767. int ret;
 768. char **matched = NULL;
 769. vector vline;
 770. if (vty->node == AUTH_NODE || vty->node == AUTH_ENABLE_NODE)
 771. return;
 772. vline = cmd_make_strvec (vty->buf);
 773. if (vline == NULL)
 774. return;
 775. /* In case of 'help \t'. */
 776. if (isspace ((int) vty->buf[vty->length - 1]))
 777. vector_set (vline, NULL);
 778. matched = cmd_complete_command_lib (vline, vty, &ret, 1);
 779. cmd_free_strvec (vline);
 780. vty_out (vty, "%s", VTY_NEWLINE);
 781. switch (ret)
 782. {
 783. case CMD_ERR_AMBIGUOUS:
 784. vty_out (vty, "%% Ambiguous command.%s", VTY_NEWLINE);
 785. vty_prompt (vty);
 786. vty_redraw_line (vty);
 787. break;
 788. case CMD_ERR_NO_MATCH:
 789. /* vty_out (vty, "%% There is no matched command.%s", VTY_NEWLINE); */
 790. vty_prompt (vty);
 791. vty_redraw_line (vty);
 792. break;
 793. case CMD_COMPLETE_FULL_MATCH:
 794. vty_prompt (vty);
 795. vty_redraw_line (vty);
 796. vty_backward_pure_word (vty);
 797. vty_insert_word_overwrite (vty, matched[0]);
 798. vty_self_insert (vty, ' ');
 799. XFREE (MTYPE_TMP, matched[0]);
 800. break;
 801. case CMD_COMPLETE_MATCH:
 802. vty_prompt (vty);
 803. vty_redraw_line (vty);
 804. vty_backward_pure_word (vty);
 805. vty_insert_word_overwrite (vty, matched[0]);
 806. XFREE (MTYPE_TMP, matched[0]);
 807. vector_only_index_free (matched);
 808. return;
 809. break;
 810. case CMD_COMPLETE_LIST_MATCH:
 811. for (i = 0; matched[i] != NULL; i++)
 812. {
 813. if (i != 0 && ((i % 6) == 0))
 814. vty_out (vty, "%s", VTY_NEWLINE);
 815. vty_out (vty, "%-10s ", matched[i]);
 816. XFREE (MTYPE_TMP, matched[i]);
 817. }
 818. vty_out (vty, "%s", VTY_NEWLINE);
 819. vty_prompt (vty);
 820. vty_redraw_line (vty);
 821. break;
 822. case CMD_ERR_NOTHING_TODO:
 823. vty_prompt (vty);
 824. vty_redraw_line (vty);
 825. break;
 826. default:
 827. break;
 828. }
 829. if (matched)
 830. vector_only_index_free (matched);
 831. }
 832. static void
 833. vty_describe_fold (struct vty *vty, int cmd_width,
 834. unsigned int desc_width, struct cmd_token *token)
 835. {
 836. char *buf;
 837. const char *cmd, *p;
 838. int pos;
 839. cmd = token->cmd[0] == '.' ? token->cmd + 1 : token->cmd;
 840. if (desc_width <= 0)
 841. {
 842. vty_out (vty, " %-*s %s%s", cmd_width, cmd, token->desc, VTY_NEWLINE);
 843. return;
 844. }
 845. buf = XCALLOC (MTYPE_TMP, strlen (token->desc) + 1);
 846. for (p = token->desc; strlen (p) > desc_width; p += pos + 1)
 847. {
 848. for (pos = desc_width; pos > 0; pos--)
 849. if (*(p + pos) == ' ')
 850. break;
 851. if (pos == 0)
 852. break;
 853. strncpy (buf, p, pos);
 854. buf[pos] = '\0';
 855. vty_out (vty, " %-*s %s%s", cmd_width, cmd, buf, VTY_NEWLINE);
 856. cmd = "";
 857. }
 858. vty_out (vty, " %-*s %s%s", cmd_width, cmd, p, VTY_NEWLINE);
 859. XFREE (MTYPE_TMP, buf);
 860. }
 861. /* Describe matched command function. */
 862. static void
 863. vty_describe_command (struct vty *vty)
 864. {
 865. int ret;
 866. vector vline;
 867. vector describe;
 868. unsigned int i, width, desc_width;
 869. struct cmd_token *token, *token_cr = NULL;
 870. vline = cmd_make_strvec (vty->buf);
 871. /* In case of '> ?'. */
 872. if (vline == NULL)
 873. {
 874. vline = vector_init (1);
 875. vector_set (vline, NULL);
 876. }
 877. else
 878. if (isspace ((int) vty->buf[vty->length - 1]))
 879. vector_set (vline, NULL);
 880. describe = cmd_describe_command (vline, vty, &ret);
 881. vty_out (vty, "%s", VTY_NEWLINE);
 882. /* Ambiguous error. */
 883. switch (ret)
 884. {
 885. case CMD_ERR_AMBIGUOUS:
 886. vty_out (vty, "%% Ambiguous command.%s", VTY_NEWLINE);
 887. goto out;
 888. break;
 889. case CMD_ERR_NO_MATCH:
 890. vty_out (vty, "%% There is no matched command.%s", VTY_NEWLINE);
 891. goto out;
 892. break;
 893. }
 894. /* Get width of command string. */
 895. width = 0;
 896. for (i = 0; i < vector_active (describe); i++)
 897. if ((token = vector_slot (describe, i)) != NULL)
 898. {
 899. unsigned int len;
 900. if (token->cmd[0] == '\0')
 901. continue;
 902. len = strlen (token->cmd);
 903. if (token->cmd[0] == '.')
 904. len--;
 905. if (width < len)
 906. width = len;
 907. }
 908. /* Get width of description string. */
 909. desc_width = vty->width - (width + 6);
 910. /* Print out description. */
 911. for (i = 0; i < vector_active (describe); i++)
 912. if ((token = vector_slot (describe, i)) != NULL)
 913. {
 914. if (token->cmd[0] == '\0')
 915. continue;
 916. if (strcmp (token->cmd, command_cr) == 0)
 917. {
 918. token_cr = token;
 919. continue;
 920. }
 921. if (!token->desc)
 922. vty_out (vty, " %-s%s",
 923. token->cmd[0] == '.' ? token->cmd + 1 : token->cmd,
 924. VTY_NEWLINE);
 925. else if (desc_width >= strlen (token->desc))
 926. vty_out (vty, " %-*s %s%s", width,
 927. token->cmd[0] == '.' ? token->cmd + 1 : token->cmd,
 928. token->desc, VTY_NEWLINE);
 929. else
 930. vty_describe_fold (vty, width, desc_width, token);
 931. #if 0
 932. vty_out (vty, " %-*s %s%s", width
 933. desc->cmd[0] == '.' ? desc->cmd + 1 : desc->cmd,
 934. desc->str ? desc->str : "", VTY_NEWLINE);
 935. #endif /* 0 */
 936. }
 937. if ((token = token_cr))
 938. {
 939. if (!token->desc)
 940. vty_out (vty, " %-s%s",
 941. token->cmd[0] == '.' ? token->cmd + 1 : token->cmd,
 942. VTY_NEWLINE);
 943. else if (desc_width >= strlen (token->desc))
 944. vty_out (vty, " %-*s %s%s", width,
 945. token->cmd[0] == '.' ? token->cmd + 1 : token->cmd,
 946. token->desc, VTY_NEWLINE);
 947. else
 948. vty_describe_fold (vty, width, desc_width, token);
 949. }
 950. out:
 951. cmd_free_strvec (vline);
 952. if (describe)
 953. vector_free (describe);
 954. vty_prompt (vty);
 955. vty_redraw_line (vty);
 956. }
 957. static void
 958. vty_clear_buf (struct vty *vty)
 959. {
 960. memset (vty->buf, 0, vty->max);
 961. }
 962. /* ^C stop current input and do not add command line to the history. */
 963. static void
 964. vty_stop_input (struct vty *vty)
 965. {
 966. vty->cp = vty->length = 0;
 967. vty_clear_buf (vty);
 968. vty_out (vty, "%s", VTY_NEWLINE);
 969. switch (vty->node)
 970. {
 971. case VIEW_NODE:
 972. case ENABLE_NODE:
 973. case RESTRICTED_NODE:
 974. /* Nothing to do. */
 975. break;
 976. case CONFIG_NODE:
 977. case INTERFACE_NODE:
 978. case ZEBRA_NODE:
 979. case RIP_NODE:
 980. case RIPNG_NODE:
 981. case BABEL_NODE:
 982. case BGP_NODE:
 983. case RMAP_NODE:
 984. case OSPF_NODE:
 985. case OSPF6_NODE:
 986. case ISIS_NODE:
 987. case KEYCHAIN_NODE:
 988. case KEYCHAIN_KEY_NODE:
 989. case MASC_NODE:
 990. case PIM_NODE:
 991. case VTY_NODE:
 992. vty_config_unlock (vty);
 993. vty->node = ENABLE_NODE;
 994. break;
 995. default:
 996. /* Unknown node, we have to ignore it. */
 997. break;
 998. }
 999. vty_prompt (vty);
 1000. /* Set history pointer to the latest one. */
 1001. vty->hp = vty->hindex;
 1002. }
 1003. /* Add current command line to the history buffer. */
 1004. static void
 1005. vty_hist_add (struct vty *vty)
 1006. {
 1007. int index;
 1008. if (vty->length == 0)
 1009. return;
 1010. index = vty->hindex ? vty->hindex - 1 : VTY_MAXHIST - 1;
 1011. /* Ignore the same string as previous one. */
 1012. if (vty->hist[index])
 1013. if (strcmp (vty->buf, vty->hist[index]) == 0)
 1014. {
 1015. vty->hp = vty->hindex;
 1016. return;
 1017. }
 1018. /* Insert history entry. */
 1019. if (vty->hist[vty->hindex])
 1020. XFREE (MTYPE_VTY_HIST, vty->hist[vty->hindex]);
 1021. vty->hist[vty->hindex] = XSTRDUP (MTYPE_VTY_HIST, vty->buf);
 1022. /* History index rotation. */
 1023. vty->hindex++;
 1024. if (vty->hindex == VTY_MAXHIST)
 1025. vty->hindex = 0;
 1026. vty->hp = vty->hindex;
 1027. }
 1028. /* #define TELNET_OPTION_DEBUG */
 1029. /* Get telnet window size. */
 1030. static int
 1031. vty_telnet_option (struct vty *vty, unsigned char *buf, int nbytes)
 1032. {
 1033. #ifdef TELNET_OPTION_DEBUG
 1034. int i;
 1035. for (i = 0; i < nbytes; i++)
 1036. {
 1037. switch (buf[i])
 1038. {
 1039. case IAC:
 1040. vty_out (vty, "IAC ");
 1041. break;
 1042. case WILL:
 1043. vty_out (vty, "WILL ");
 1044. break;
 1045. case WONT:
 1046. vty_out (vty, "WONT ");
 1047. break;
 1048. case DO:
 1049. vty_out (vty, "DO ");
 1050. break;
 1051. case DONT:
 1052. vty_out (vty, "DONT ");
 1053. break;
 1054. case SB:
 1055. vty_out (vty, "SB ");
 1056. break;
 1057. case SE:
 1058. vty_out (vty, "SE ");
 1059. break;
 1060. case TELOPT_ECHO:
 1061. vty_out (vty, "TELOPT_ECHO %s", VTY_NEWLINE);
 1062. break;
 1063. case TELOPT_SGA:
 1064. vty_out (vty, "TELOPT_SGA %s", VTY_NEWLINE);
 1065. break;
 1066. case TELOPT_NAWS:
 1067. vty_out (vty, "TELOPT_NAWS %s", VTY_NEWLINE);
 1068. break;
 1069. default:
 1070. vty_out (vty, "%x ", buf[i]);
 1071. break;
 1072. }
 1073. }
 1074. vty_out (vty, "%s", VTY_NEWLINE);
 1075. #endif /* TELNET_OPTION_DEBUG */
 1076. switch (buf[0])
 1077. {
 1078. case SB:
 1079. vty->sb_len = 0;
 1080. vty->iac_sb_in_progress = 1;
 1081. return 0;
 1082. break;
 1083. case SE:
 1084. {
 1085. if (!vty->iac_sb_in_progress)
 1086. return 0;
 1087. if ((vty->sb_len == 0) || (vty->sb_buf[0] == '\0'))
 1088. {
 1089. vty->iac_sb_in_progress = 0;
 1090. return 0;
 1091. }
 1092. switch (vty->sb_buf[0])
 1093. {
 1094. case TELOPT_NAWS:
 1095. if (vty->sb_len != TELNET_NAWS_SB_LEN)
 1096. zlog_warn("RFC 1073 violation detected: telnet NAWS option "
 1097. "should send %d characters, but we received %lu",
 1098. TELNET_NAWS_SB_LEN, (u_long)vty->sb_len);
 1099. else if (sizeof(vty->sb_buf) < TELNET_NAWS_SB_LEN)
 1100. zlog_err("Bug detected: sizeof(vty->sb_buf) %lu < %d, "
 1101. "too small to handle the telnet NAWS option",
 1102. (u_long)sizeof(vty->sb_buf), TELNET_NAWS_SB_LEN);
 1103. else
 1104. {
 1105. vty->width = ((vty->sb_buf[1] << 8)|vty->sb_buf[2]);
 1106. vty->height = ((vty->sb_buf[3] << 8)|vty->sb_buf[4]);
 1107. #ifdef TELNET_OPTION_DEBUG
 1108. vty_out(vty, "TELNET NAWS window size negotiation completed: "
 1109. "width %d, height %d%s",
 1110. vty->width, vty->height, VTY_NEWLINE);
 1111. #endif
 1112. }
 1113. break;
 1114. }
 1115. vty->iac_sb_in_progress = 0;
 1116. return 0;
 1117. break;
 1118. }
 1119. default:
 1120. break;
 1121. }
 1122. return 1;
 1123. }
 1124. /* Execute current command line. */
 1125. static int
 1126. vty_execute (struct vty *vty)
 1127. {
 1128. int ret;
 1129. ret = CMD_SUCCESS;
 1130. switch (vty->node)
 1131. {
 1132. case AUTH_NODE:
 1133. case AUTH_ENABLE_NODE:
 1134. vty_auth (vty, vty->buf);
 1135. break;
 1136. default:
 1137. ret = vty_command (vty, vty->buf);
 1138. if (vty->type == VTY_TERM)
 1139. vty_hist_add (vty);
 1140. break;
 1141. }
 1142. /* Clear command line buffer. */
 1143. vty->cp = vty->length = 0;
 1144. vty_clear_buf (vty);
 1145. if (vty->status != VTY_CLOSE )
 1146. vty_prompt (vty);
 1147. return ret;
 1148. }
 1149. #define CONTROL(X) ((X) - '@')
 1150. #define VTY_NORMAL 0
 1151. #define VTY_PRE_ESCAPE 1
 1152. #define VTY_ESCAPE 2
 1153. /* Escape character command map. */
 1154. static void
 1155. vty_escape_map (unsigned char c, struct vty *vty)
 1156. {
 1157. switch (c)
 1158. {
 1159. case ('A'):
 1160. vty_previous_line (vty);
 1161. break;
 1162. case ('B'):
 1163. vty_next_line (vty);
 1164. break;
 1165. case ('C'):
 1166. vty_forward_char (vty);
 1167. break;
 1168. case ('D'):
 1169. vty_backward_char (vty);
 1170. break;
 1171. default:
 1172. break;
 1173. }
 1174. /* Go back to normal mode. */
 1175. vty->escape = VTY_NORMAL;
 1176. }
 1177. /* Quit print out to the buffer. */
 1178. static void
 1179. vty_buffer_reset (struct vty *vty)
 1180. {
 1181. buffer_reset (vty->obuf);
 1182. vty_prompt (vty);
 1183. vty_redraw_line (vty);
 1184. }
 1185. /* Read data via vty socket. */
 1186. static int
 1187. vty_read (struct thread *thread)
 1188. {
 1189. int i;
 1190. int nbytes;
 1191. unsigned char buf[VTY_READ_BUFSIZ];
 1192. int vty_sock = THREAD_FD (thread);
 1193. struct vty *vty = THREAD_ARG (thread);
 1194. vty->t_read = NULL;
 1195. /* Read raw data from socket */
 1196. if ((nbytes = read (vty->fd, buf, VTY_READ_BUFSIZ)) <= 0)
 1197. {
 1198. if (nbytes < 0)
 1199. {
 1200. if (ERRNO_IO_RETRY(errno))
 1201. {
 1202. vty_event (VTY_READ, vty_sock, vty);
 1203. return 0;
 1204. }
 1205. vty->monitor = 0; /* disable monitoring to avoid infinite recursion */
 1206. zlog_warn("%s: read error on vty client fd %d, closing: %s",
 1207. __func__, vty->fd, safe_strerror(errno));
 1208. buffer_reset(vty->obuf);
 1209. }
 1210. vty->status = VTY_CLOSE;
 1211. }
 1212. for (i = 0; i < nbytes; i++)
 1213. {
 1214. if (buf[i] == IAC)
 1215. {
 1216. if (!vty->iac)
 1217. {
 1218. vty->iac = 1;
 1219. continue;
 1220. }
 1221. else
 1222. {
 1223. vty->iac = 0;
 1224. }
 1225. }
 1226. if (vty->iac_sb_in_progress && !vty->iac)
 1227. {
 1228. if (vty->sb_len < sizeof(vty->sb_buf))
 1229. vty->sb_buf[vty->sb_len] = buf[i];
 1230. vty->sb_len++;
 1231. continue;
 1232. }
 1233. if (vty->iac)
 1234. {
 1235. /* In case of telnet command */
 1236. int ret = 0;
 1237. ret = vty_telnet_option (vty, buf + i, nbytes - i);
 1238. vty->iac = 0;
 1239. i += ret;
 1240. continue;
 1241. }
 1242. if (vty->status == VTY_MORE)
 1243. {
 1244. switch (buf[i])
 1245. {
 1246. case CONTROL('C'):
 1247. case 'q':
 1248. case 'Q':
 1249. vty_buffer_reset (vty);
 1250. break;
 1251. #if 0 /* More line does not work for "show ip bgp". */
 1252. case '\n':
 1253. case '\r':
 1254. vty->status = VTY_MORELINE;
 1255. break;
 1256. #endif
 1257. default:
 1258. break;
 1259. }
 1260. continue;
 1261. }
 1262. /* Escape character. */
 1263. if (vty->escape == VTY_ESCAPE)
 1264. {
 1265. vty_escape_map (buf[i], vty);
 1266. continue;
 1267. }
 1268. /* Pre-escape status. */
 1269. if (vty->escape == VTY_PRE_ESCAPE)
 1270. {
 1271. switch (buf[i])
 1272. {
 1273. case '[':
 1274. vty->escape = VTY_ESCAPE;
 1275. break;
 1276. case 'b':
 1277. vty_backward_word (vty);
 1278. vty->escape = VTY_NORMAL;
 1279. break;
 1280. case 'f':
 1281. vty_forward_word (vty);
 1282. vty->escape = VTY_NORMAL;
 1283. break;
 1284. case 'd':
 1285. vty_forward_kill_word (vty);
 1286. vty->escape = VTY_NORMAL;
 1287. break;
 1288. case CONTROL('H'):
 1289. case 0x7f:
 1290. vty_backward_kill_word (vty);
 1291. vty->escape = VTY_NORMAL;
 1292. break;
 1293. default:
 1294. vty->escape = VTY_NORMAL;
 1295. break;
 1296. }
 1297. continue;
 1298. }
 1299. switch (buf[i])
 1300. {
 1301. case CONTROL('A'):
 1302. vty_beginning_of_line (vty);
 1303. break;
 1304. case CONTROL('B'):
 1305. vty_backward_char (vty);
 1306. break;
 1307. case CONTROL('C'):
 1308. vty_stop_input (vty);
 1309. break;
 1310. case CONTROL('D'):
 1311. vty_delete_char (vty);
 1312. break;
 1313. case CONTROL('E'):
 1314. vty_end_of_line (vty);
 1315. break;
 1316. case CONTROL('F'):
 1317. vty_forward_char (vty);
 1318. break;
 1319. case CONTROL('H'):
 1320. case 0x7f:
 1321. vty_delete_backward_char (vty);
 1322. break;
 1323. case CONTROL('K'):
 1324. vty_kill_line (vty);
 1325. break;
 1326. case CONTROL('N'):
 1327. vty_next_line (vty);
 1328. break;
 1329. case CONTROL('P'):
 1330. vty_previous_line (vty);
 1331. break;
 1332. case CONTROL('T'):
 1333. vty_transpose_chars (vty);
 1334. break;
 1335. case CONTROL('U'):
 1336. vty_kill_line_from_beginning (vty);
 1337. break;
 1338. case CONTROL('W'):
 1339. vty_backward_kill_word (vty);
 1340. break;
 1341. case CONTROL('Z'):
 1342. vty_end_config (vty);
 1343. break;
 1344. case '\n':
 1345. case '\r':
 1346. vty_out (vty, "%s", VTY_NEWLINE);
 1347. vty_execute (vty);
 1348. break;
 1349. case '\t':
 1350. vty_complete_command (vty);
 1351. break;
 1352. case '?':
 1353. if (vty->node == AUTH_NODE || vty->node == AUTH_ENABLE_NODE)
 1354. vty_self_insert (vty, buf[i]);
 1355. else
 1356. vty_describe_command (vty);
 1357. break;
 1358. case '\033':
 1359. if (i + 1 < nbytes && buf[i + 1] == '[')
 1360. {
 1361. vty->escape = VTY_ESCAPE;
 1362. i++;
 1363. }
 1364. else
 1365. vty->escape = VTY_PRE_ESCAPE;
 1366. break;
 1367. default:
 1368. if (buf[i] > 31 && buf[i] < 127)
 1369. vty_self_insert (vty, buf[i]);
 1370. break;
 1371. }
 1372. }
 1373. /* Check status. */
 1374. if (vty->status == VTY_CLOSE)
 1375. vty_close (vty);
 1376. else
 1377. {
 1378. vty_event (VTY_WRITE, vty->wfd, vty);
 1379. vty_event (VTY_READ, vty_sock, vty);
 1380. }
 1381. return 0;
 1382. }
 1383. /* Flush buffer to the vty. */
 1384. static int
 1385. vty_flush (struct thread *thread)
 1386. {
 1387. int erase;
 1388. buffer_status_t flushrc;
 1389. int vty_sock = THREAD_FD (thread);
 1390. struct vty *vty = THREAD_ARG (thread);
 1391. vty->t_write = NULL;
 1392. /* Tempolary disable read thread. */
 1393. if ((vty->lines == 0) && vty->t_read)
 1394. {
 1395. thread_cancel (vty->t_read);
 1396. vty->t_read = NULL;
 1397. }
 1398. /* Function execution continue. */
 1399. erase = ((vty->status == VTY_MORE || vty->status == VTY_MORELINE));
 1400. /* N.B. if width is 0, that means we don't know the window size. */
 1401. if ((vty->lines == 0) || (vty->width == 0) || (vty->height == 0))
 1402. flushrc = buffer_flush_available(vty->obuf, vty_sock);
 1403. else if (vty->status == VTY_MORELINE)
 1404. flushrc = buffer_flush_window(vty->obuf, vty_sock, vty->width,
 1405. 1, erase, 0);
 1406. else
 1407. flushrc = buffer_flush_window(vty->obuf, vty_sock, vty->width,
 1408. vty->lines >= 0 ? vty->lines :
 1409. vty->height,
 1410. erase, 0);
 1411. switch (flushrc)
 1412. {
 1413. case BUFFER_ERROR:
 1414. vty->monitor = 0; /* disable monitoring to avoid infinite recursion */
 1415. zlog_warn("buffer_flush failed on vty client fd %d, closing",
 1416. vty->fd);
 1417. buffer_reset(vty->obuf);
 1418. vty_close(vty);
 1419. return 0;
 1420. case BUFFER_EMPTY:
 1421. if (vty->status == VTY_CLOSE)
 1422. vty_close (vty);
 1423. else
 1424. {
 1425. vty->status = VTY_NORMAL;
 1426. if (vty->lines == 0)
 1427. vty_event (VTY_READ, vty_sock, vty);
 1428. }
 1429. break;
 1430. case BUFFER_PENDING:
 1431. /* There is more data waiting to be written. */
 1432. vty->status = VTY_MORE;
 1433. if (vty->lines == 0)
 1434. vty_event (VTY_WRITE, vty_sock, vty);
 1435. break;
 1436. }
 1437. return 0;
 1438. }
 1439. /* allocate and initialise vty */
 1440. static struct vty *
 1441. vty_new_init (int vty_sock)
 1442. {
 1443. struct vty *vty;
 1444. vty = vty_new ();
 1445. vty->fd = vty_sock;
 1446. vty->wfd = vty_sock;
 1447. vty->type = VTY_TERM;
 1448. vty->node = AUTH_NODE;
 1449. vty->fail = 0;
 1450. vty->cp = 0;
 1451. vty_clear_buf (vty);
 1452. vty->length = 0;
 1453. memset (vty->hist, 0, sizeof (vty->hist));
 1454. vty->hp = 0;
 1455. vty->hindex = 0;
 1456. vector_set_index (vtyvec, vty_sock, vty);
 1457. vty->status = VTY_NORMAL;
 1458. vty->lines = -1;
 1459. vty->iac = 0;
 1460. vty->iac_sb_in_progress = 0;
 1461. vty->sb_len = 0;
 1462. return vty;
 1463. }
 1464. /* Create new vty structure. */
 1465. static struct vty *
 1466. vty_create (int vty_sock, union sockunion *su)
 1467. {
 1468. char buf[SU_ADDRSTRLEN];
 1469. struct vty *vty;
 1470. sockunion2str(su, buf, SU_ADDRSTRLEN);
 1471. /* Allocate new vty structure and set up default values. */
 1472. vty = vty_new_init (vty_sock);
 1473. /* configurable parameters not part of basic init */
 1474. vty->v_timeout = vty_timeout_val;
 1475. strcpy (vty->address, buf);
 1476. if (no_password_check)
 1477. {
 1478. if (restricted_mode)
 1479. vty->node = RESTRICTED_NODE;
 1480. else if (host.advanced)
 1481. vty->node = ENABLE_NODE;
 1482. else
 1483. vty->node = VIEW_NODE;
 1484. }
 1485. if (host.lines >= 0)
 1486. vty->lines = host.lines;
 1487. if (! no_password_check)
 1488. {
 1489. /* Vty is not available if password isn't set. */
 1490. if (host.password == NULL && host.password_encrypt == NULL)
 1491. {
 1492. vty_out (vty, "Vty password is not set.%s", VTY_NEWLINE);
 1493. vty->status = VTY_CLOSE;
 1494. vty_close (vty);
 1495. return NULL;
 1496. }
 1497. }
 1498. /* Say hello to the world. */
 1499. vty_hello (vty);
 1500. if (! no_password_check)
 1501. vty_out (vty, "%sUser Access Verification%s%s", VTY_NEWLINE, VTY_NEWLINE, VTY_NEWLINE);
 1502. /* Setting up terminal. */
 1503. vty_will_echo (vty);
 1504. vty_will_suppress_go_ahead (vty);
 1505. vty_dont_linemode (vty);
 1506. vty_do_window_size (vty);
 1507. /* vty_dont_lflow_ahead (vty); */
 1508. vty_prompt (vty);
 1509. /* Add read/write thread. */
 1510. vty_event (VTY_WRITE, vty_sock, vty);
 1511. vty_event (VTY_READ, vty_sock, vty);
 1512. return vty;
 1513. }
 1514. /* create vty for stdio */
 1515. static struct termios stdio_orig_termios;
 1516. static struct vty *stdio_vty = NULL;
 1517. static void (*stdio_vty_atclose)(void);
 1518. static void
 1519. vty_stdio_reset (void)
 1520. {
 1521. if (stdio_vty)
 1522. {
 1523. tcsetattr (0, TCSANOW, &stdio_orig_termios);
 1524. stdio_vty = NULL;
 1525. if (stdio_vty_atclose)
 1526. stdio_vty_atclose ();
 1527. stdio_vty_atclose = NULL;
 1528. }
 1529. }
 1530. struct vty *
 1531. vty_stdio (void (*atclose)())
 1532. {
 1533. struct vty *vty;
 1534. struct termios termios;
 1535. /* refuse creating two vtys on stdio */
 1536. if (stdio_vty)
 1537. return NULL;
 1538. vty = stdio_vty = vty_new_init (0);
 1539. stdio_vty_atclose = atclose;
 1540. vty->wfd = 1;
 1541. /* always have stdio vty in a known _unchangeable_ state, don't want config
 1542. * to have any effect here to make sure scripting this works as intended */
 1543. vty->node = ENABLE_NODE;
 1544. vty->v_timeout = 0;
 1545. strcpy (vty->address, "console");
 1546. if (!tcgetattr (0, &stdio_orig_termios))
 1547. {
 1548. termios = stdio_orig_termios;
 1549. termios.c_iflag &= ~(IGNBRK | BRKINT | PARMRK | ISTRIP
 1550. | INLCR | IGNCR | ICRNL | IXON);
 1551. termios.c_oflag &= ~OPOST;
 1552. termios.c_lflag &= ~(ECHO | ECHONL | ICANON | ISIG | IEXTEN);
 1553. termios.c_cflag &= ~(CSIZE | PARENB);
 1554. termios.c_cflag |= CS8;
 1555. tcsetattr (0, TCSANOW, &termios);
 1556. }
 1557. vty_prompt (vty);
 1558. /* Add read/write thread. */
 1559. vty_event (VTY_WRITE, 1, vty);
 1560. vty_event (VTY_READ, 0, vty);
 1561. return vty;
 1562. }
 1563. /* Accept connection from the network. */
 1564. static int
 1565. vty_accept (struct thread *thread)
 1566. {
 1567. int vty_sock;
 1568. union sockunion su;
 1569. int ret;
 1570. unsigned int on;
 1571. int accept_sock;
 1572. struct prefix p;
 1573. struct access_list *acl = NULL;
 1574. char buf[SU_ADDRSTRLEN];
 1575. accept_sock = THREAD_FD (thread);
 1576. /* We continue hearing vty socket. */
 1577. vty_event (VTY_SERV, accept_sock, NULL);
 1578. memset (&su, 0, sizeof (union sockunion));
 1579. /* We can handle IPv4 or IPv6 socket. */
 1580. vty_sock = sockunion_accept (accept_sock, &su);
 1581. if (vty_sock < 0)
 1582. {
 1583. zlog_warn ("can't accept vty socket : %s", safe_strerror (errno));
 1584. return -1;
 1585. }
 1586. set_nonblocking(vty_sock);
 1587. sockunion2hostprefix (&su, &p);
 1588. /* VTY's accesslist apply. */
 1589. if (p.family == AF_INET && vty_accesslist_name)
 1590. {
 1591. if ((acl = access_list_lookup (AFI_IP, vty_accesslist_name)) &&
 1592. (access_list_apply (acl, &p) == FILTER_DENY))
 1593. {
 1594. zlog (NULL, LOG_INFO, "Vty connection refused from %s",
 1595. sockunion2str (&su, buf, SU_ADDRSTRLEN));
 1596. close (vty_sock);
 1597. /* continue accepting connections */
 1598. vty_event (VTY_SERV, accept_sock, NULL);
 1599. return 0;
 1600. }
 1601. }
 1602. #ifdef HAVE_IPV6
 1603. /* VTY's ipv6 accesslist apply. */
 1604. if (p.family == AF_INET6 && vty_ipv6_accesslist_name)
 1605. {
 1606. if ((acl = access_list_lookup (AFI_IP6, vty_ipv6_accesslist_name)) &&
 1607. (access_list_apply (acl, &p) == FILTER_DENY))
 1608. {
 1609. zlog (NULL, LOG_INFO, "Vty connection refused from %s",
 1610. sockunion2str (&su, buf, SU_ADDRSTRLEN));
 1611. close (vty_sock);
 1612. /* continue accepting connections */
 1613. vty_event (VTY_SERV, accept_sock, NULL);
 1614. return 0;
 1615. }
 1616. }
 1617. #endif /* HAVE_IPV6 */
 1618. on = 1;
 1619. ret = setsockopt (vty_sock, IPPROTO_TCP, TCP_NODELAY,
 1620. (char *) &on, sizeof (on));
 1621. if (ret < 0)
 1622. zlog (NULL, LOG_INFO, "can't set sockopt to vty_sock : %s",
 1623. safe_strerror (errno));
 1624. zlog (NULL, LOG_INFO, "Vty connection from %s",
 1625. sockunion2str (&su, buf, SU_ADDRSTRLEN));
 1626. vty_create (vty_sock, &su);
 1627. return 0;
 1628. }
 1629. #ifdef HAVE_IPV6
 1630. static void
 1631. vty_serv_sock_addrinfo (const char *hostname, unsigned short port)
 1632. {
 1633. int ret;
 1634. struct addrinfo req;
 1635. struct addrinfo *ainfo;
 1636. struct addrinfo *ainfo_save;
 1637. int sock;
 1638. char port_str[BUFSIZ];
 1639. memset (&req, 0, sizeof (struct addrinfo));
 1640. req.ai_flags = AI_PASSIVE;
 1641. req.ai_family = AF_UNSPEC;
 1642. req.ai_socktype = SOCK_STREAM;
 1643. sprintf (port_str, "%d", port);
 1644. port_str[sizeof (port_str) - 1] = '\0';
 1645. ret = getaddrinfo (hostname, port_str, &req, &ainfo);
 1646. if (ret != 0)
 1647. {
 1648. fprintf (stderr, "getaddrinfo failed: %s\n", gai_strerror (ret));
 1649. exit (1);
 1650. }
 1651. ainfo_save = ainfo;
 1652. do
 1653. {
 1654. if (ainfo->ai_family != AF_INET
 1655. #ifdef HAVE_IPV6
 1656. && ainfo->ai_family != AF_INET6
 1657. #endif /* HAVE_IPV6 */
 1658. )
 1659. continue;
 1660. sock = socket (ainfo->ai_family, ainfo->ai_socktype, ainfo->ai_protocol);
 1661. if (sock < 0)
 1662. continue;
 1663. sockopt_v6only (ainfo->ai_family, sock);
 1664. sockopt_reuseaddr (sock);
 1665. sockopt_reuseport (sock);
 1666. ret = bind (sock, ainfo->ai_addr, ainfo->ai_addrlen);
 1667. if (ret < 0)
 1668. {
 1669. close (sock); /* Avoid sd leak. */
 1670. continue;
 1671. }
 1672. ret = listen (sock, 3);
 1673. if (ret < 0)
 1674. {
 1675. close (sock); /* Avoid sd leak. */
 1676. continue;
 1677. }
 1678. vty_event (VTY_SERV, sock, NULL);
 1679. }
 1680. while ((ainfo = ainfo->ai_next) != NULL);
 1681. freeaddrinfo (ainfo_save);
 1682. }
 1683. #else /* HAVE_IPV6 */
 1684. /* Make vty server socket. */
 1685. static void
 1686. vty_serv_sock_family (const char* addr, unsigned short port, int family)
 1687. {
 1688. int ret;
 1689. union sockunion su;
 1690. int accept_sock;
 1691. void* naddr=NULL;
 1692. memset (&su, 0, sizeof (union sockunion));
 1693. su.sa.sa_family = family;
 1694. if(addr)
 1695. switch(family)
 1696. {
 1697. case AF_INET:
 1698. naddr=&su.sin.sin_addr;
 1699. break;
 1700. #ifdef HAVE_IPV6
 1701. case AF_INET6:
 1702. naddr=&su.sin6.sin6_addr;
 1703. break;
 1704. #endif
 1705. }
 1706. if(naddr)
 1707. switch(inet_pton(family,addr,naddr))
 1708. {
 1709. case -1:
 1710. zlog_err("bad address %s",addr);
 1711. naddr=NULL;
 1712. break;
 1713. case 0:
 1714. zlog_err("error translating address %s: %s",addr,safe_strerror(errno));
 1715. naddr=NULL;
 1716. }
 1717. /* Make new socket. */
 1718. accept_sock = sockunion_stream_socket (&su);
 1719. if (accept_sock < 0)
 1720. return;
 1721. /* This is server, so reuse address. */
 1722. sockopt_reuseaddr (accept_sock);
 1723. sockopt_reuseport (accept_sock);
 1724. /* Bind socket to universal address and given port. */
 1725. ret = sockunion_bind (accept_sock, &su, port, naddr);
 1726. if (ret < 0)
 1727. {
 1728. zlog_warn("can't bind socket");
 1729. close (accept_sock); /* Avoid sd leak. */
 1730. return;
 1731. }
 1732. /* Listen socket under queue 3. */
 1733. ret = listen (accept_sock, 3);
 1734. if (ret < 0)
 1735. {
 1736. zlog (NULL, LOG_WARNING, "can't listen socket");
 1737. close (accept_sock); /* Avoid sd leak. */
 1738. return;
 1739. }
 1740. /* Add vty server event. */
 1741. vty_event (VTY_SERV, accept_sock, NULL);
 1742. }
 1743. #endif /* HAVE_IPV6 */
 1744. #ifdef VTYSH
 1745. /* For sockaddr_un. */
 1746. #include <sys/un.h>
 1747. /* VTY shell UNIX domain socket. */
 1748. static void
 1749. vty_serv_un (const char *path)
 1750. {
 1751. int ret;
 1752. int sock, len;
 1753. struct sockaddr_un serv;
 1754. mode_t old_mask;
 1755. struct zprivs_ids_t ids;
 1756. /* First of all, unlink existing socket */
 1757. unlink (path);
 1758. /* Set umask */
 1759. old_mask = umask (0007);
 1760. /* Make UNIX domain socket. */
 1761. sock = socket (AF_UNIX, SOCK_STREAM, 0);
 1762. if (sock < 0)
 1763. {
 1764. zlog_err("Cannot create unix stream socket: %s", safe_strerror(errno));
 1765. return;
 1766. }
 1767. /* Make server socket. */
 1768. memset (&serv, 0, sizeof (struct sockaddr_un));
 1769. serv.sun_family = AF_UNIX;
 1770. strncpy (serv.sun_path, path, strlen (path));
 1771. #ifdef HAVE_STRUCT_SOCKADDR_UN_SUN_LEN
 1772. len = serv.sun_len = SUN_LEN(&serv);
 1773. #else
 1774. len = sizeof (serv.sun_family) + strlen (serv.sun_path);
 1775. #endif /* HAVE_STRUCT_SOCKADDR_UN_SUN_LEN */
 1776. ret = bind (sock, (struct sockaddr *) &serv, len);
 1777. if (ret < 0)
 1778. {
 1779. zlog_err("Cannot bind path %s: %s", path, safe_strerror(errno));
 1780. close (sock); /* Avoid sd leak. */
 1781. return;
 1782. }
 1783. ret = listen (sock, 5);
 1784. if (ret < 0)
 1785. {
 1786. zlog_err("listen(fd %d) failed: %s", sock, safe_strerror(errno));
 1787. close (sock); /* Avoid sd leak. */
 1788. return;
 1789. }
 1790. umask (old_mask);
 1791. zprivs_get_ids(&ids);
 1792. if (ids.gid_vty > 0)
 1793. {
 1794. /* set group of socket */
 1795. if ( chown (path, -1, ids.gid_vty) )
 1796. {
 1797. zlog_err ("vty_serv_un: could chown socket, %s",
 1798. safe_strerror (errno) );
 1799. }
 1800. }
 1801. vty_event (VTYSH_SERV, sock, NULL);
 1802. }
 1803. /* #define VTYSH_DEBUG 1 */
 1804. static int
 1805. vtysh_accept (struct thread *thread)
 1806. {
 1807. int accept_sock;
 1808. int sock;
 1809. int client_len;
 1810. struct sockaddr_un client;
 1811. struct vty *vty;
 1812. accept_sock = THREAD_FD (thread);
 1813. vty_event (VTYSH_SERV, accept_sock, NULL);
 1814. memset (&client, 0, sizeof (struct sockaddr_un));
 1815. client_len = sizeof (struct sockaddr_un);
 1816. sock = accept (accept_sock, (struct sockaddr *) &client,
 1817. (socklen_t *) &client_len);
 1818. if (sock < 0)
 1819. {
 1820. zlog_warn ("can't accept vty socket : %s", safe_strerror (errno));
 1821. return -1;
 1822. }
 1823. if (set_nonblocking(sock) < 0)
 1824. {
 1825. zlog_warn ("vtysh_accept: could not set vty socket %d to non-blocking,"
 1826. " %s, closing", sock, safe_strerror (errno));
 1827. close (sock);
 1828. return -1;
 1829. }
 1830. #ifdef VTYSH_DEBUG
 1831. printf ("VTY shell accept\n");
 1832. #endif /* VTYSH_DEBUG */
 1833. vty = vty_new ();
 1834. vty->fd = sock;
 1835. vty->wfd = sock;
 1836. vty->type = VTY_SHELL_SERV;
 1837. vty->node = VIEW_NODE;
 1838. vty_event (VTYSH_READ, sock, vty);
 1839. return 0;
 1840. }
 1841. static int
 1842. vtysh_flush(struct vty *vty)
 1843. {
 1844. switch (buffer_flush_available(vty->obuf, vty->wfd))
 1845. {
 1846. case BUFFER_PENDING:
 1847. vty_event(VTYSH_WRITE, vty->wfd, vty);
 1848. break;
 1849. case BUFFER_ERROR:
 1850. vty->monitor = 0; /* disable monitoring to avoid infinite recursion */
 1851. zlog_warn("%s: write error to fd %d, closing", __func__, vty->fd);
 1852. buffer_reset(vty->obuf);
 1853. vty_close(vty);
 1854. return -1;
 1855. break;
 1856. case BUFFER_EMPTY:
 1857. break;
 1858. }
 1859. return 0;
 1860. }
 1861. static int
 1862. vtysh_read (struct thread *thread)
 1863. {
 1864. int ret;
 1865. int sock;
 1866. int nbytes;
 1867. struct vty *vty;
 1868. unsigned char buf[VTY_READ_BUFSIZ];
 1869. unsigned char *p;
 1870. u_char header[4] = {0, 0, 0, 0};
 1871. sock = THREAD_FD (thread);
 1872. vty = THREAD_ARG (thread);
 1873. vty->t_read = NULL;
 1874. if ((nbytes = read (sock, buf, VTY_READ_BUFSIZ)) <= 0)
 1875. {
 1876. if (nbytes < 0)
 1877. {
 1878. if (ERRNO_IO_RETRY(errno))
 1879. {
 1880. vty_event (VTYSH_READ, sock, vty);
 1881. return 0;
 1882. }
 1883. vty->monitor = 0; /* disable monitoring to avoid infinite recursion */
 1884. zlog_warn("%s: read failed on vtysh client fd %d, closing: %s",
 1885. __func__, sock, safe_strerror(errno));
 1886. }
 1887. buffer_reset(vty->obuf);
 1888. vty_close (vty);
 1889. #ifdef VTYSH_DEBUG
 1890. printf ("close vtysh\n");
 1891. #endif /* VTYSH_DEBUG */
 1892. return 0;
 1893. }
 1894. #ifdef VTYSH_DEBUG
 1895. printf ("line: %.*s\n", nbytes, buf);
 1896. #endif /* VTYSH_DEBUG */
 1897. if (vty->length + nbytes > VTY_BUFSIZ)
 1898. {
 1899. /* Clear command line buffer. */
 1900. vty->cp = vty->length = 0;
 1901. vty_clear_buf (vty);
 1902. vty_out (vty, "%% Command is too long.%s", VTY_NEWLINE);
 1903. goto out;
 1904. }
 1905. for (p = buf; p < buf+nbytes; p++)
 1906. {
 1907. vty->buf[vty->length++] = *p;
 1908. if (*p == '\0')
 1909. {
 1910. /* Pass this line to parser. */
 1911. ret = vty_execute (vty);
 1912. /* Note that vty_execute clears the command buffer and resets
 1913. vty->length to 0. */
 1914. /* Return result. */
 1915. #ifdef VTYSH_DEBUG
 1916. printf ("result: %d\n", ret);
 1917. printf ("vtysh node: %d\n", vty->node);
 1918. #endif /* VTYSH_DEBUG */
 1919. header[3] = ret;
 1920. buffer_put(vty->obuf, header, 4);
 1921. if (!vty->t_write && (vtysh_flush(vty) < 0))
 1922. /* Try to flush results; exit if a write error occurs. */
 1923. return 0;
 1924. }
 1925. }
 1926. out:
 1927. vty_event (VTYSH_READ, sock, vty);
 1928. return 0;
 1929. }
 1930. static int
 1931. vtysh_write (struct thread *thread)
 1932. {
 1933. struct vty *vty = THREAD_ARG (thread);
 1934. vty->t_write = NULL;
 1935. vtysh_flush(vty);
 1936. return 0;
 1937. }
 1938. #endif /* VTYSH */
 1939. /* Determine address family to bind. */
 1940. void
 1941. vty_serv_sock (const char *addr, unsigned short port, const char *path)
 1942. {
 1943. /* If port is set to 0, do not listen on TCP/IP at all! */
 1944. if (port)
 1945. {
 1946. #ifdef HAVE_IPV6
 1947. vty_serv_sock_addrinfo (addr, port);
 1948. #else /* ! HAVE_IPV6 */
 1949. vty_serv_sock_family (addr,port, AF_INET);
 1950. #endif /* HAVE_IPV6 */
 1951. }
 1952. #ifdef VTYSH
 1953. vty_serv_un (path);
 1954. #endif /* VTYSH */
 1955. }
 1956. /* Close vty interface. Warning: call this only from functions that
 1957. will be careful not to access the vty afterwards (since it has
 1958. now been freed). This is safest from top-level functions (called
 1959. directly by the thread dispatcher). */
 1960. void
 1961. vty_close (struct vty *vty)
 1962. {
 1963. int i;
 1964. /* Cancel threads.*/
 1965. if (vty->t_read)
 1966. thread_cancel (vty->t_read);
 1967. if (vty->t_write)
 1968. thread_cancel (vty->t_write);
 1969. if (vty->t_timeout)
 1970. thread_cancel (vty->t_timeout);
 1971. /* Flush buffer. */
 1972. buffer_flush_all (vty->obuf, vty->wfd);
 1973. /* Free input buffer. */
 1974. buffer_free (vty->obuf);
 1975. /* Free command history. */
 1976. for (i = 0; i < VTY_MAXHIST; i++)
 1977. if (vty->hist[i])
 1978. XFREE (MTYPE_VTY_HIST, vty->hist[i]);
 1979. /* Unset vector. */
 1980. vector_unset (vtyvec, vty->fd);
 1981. /* Close socket. */
 1982. if (vty->fd > 0)
 1983. close (vty->fd);
 1984. else
 1985. vty_stdio_reset ();
 1986. if (vty->buf)
 1987. XFREE (MTYPE_VTY, vty->buf);
 1988. /* Check configure. */
 1989. vty_config_unlock (vty);
 1990. /* OK free vty. */
 1991. XFREE (MTYPE_VTY, vty);
 1992. }
 1993. /* When time out occur output message then close connection. */
 1994. static int
 1995. vty_timeout (struct thread *thread)
 1996. {
 1997. struct vty *vty;
 1998. vty = THREAD_ARG (thread);
 1999. vty->t_timeout = NULL;
 2000. vty->v_timeout = 0;
 2001. /* Clear buffer*/
 2002. buffer_reset (vty->obuf);
 2003. vty_out (vty, "%sVty connection is timed out.%s", VTY_NEWLINE, VTY_NEWLINE);
 2004. /* Close connection. */
 2005. vty->status = VTY_CLOSE;
 2006. vty_close (vty);
 2007. return 0;
 2008. }
 2009. /* Read up configuration file from file_name. */
 2010. static void
 2011. vty_read_file (FILE *confp)
 2012. {
 2013. int ret;
 2014. struct vty *vty;
 2015. unsigned int line_num = 0;
 2016. vty = vty_new ();
 2017. vty->wfd = dup(STDERR_FILENO); /* vty_close() will close this */
 2018. if (vty->wfd < 0)
 2019. {
 2020. /* Fine, we couldn't make a new fd. vty_close doesn't close stdout. */
 2021. vty->wfd = STDOUT_FILENO;
 2022. }
 2023. vty->fd = STDIN_FILENO;
 2024. vty->type = VTY_FILE;
 2025. vty->node = CONFIG_NODE;
 2026. /* Execute configuration file */
 2027. ret = config_from_file (vty, confp, &line_num);
 2028. /* Flush any previous errors before printing messages below */
 2029. buffer_flush_all (vty->obuf, vty->fd);
 2030. if ( !((ret == CMD_SUCCESS) || (ret == CMD_ERR_NOTHING_TODO)) )
 2031. {
 2032. switch (ret)
 2033. {
 2034. case CMD_ERR_AMBIGUOUS:
 2035. fprintf (stderr, "*** Error reading config: Ambiguous command.\n");
 2036. break;
 2037. case CMD_ERR_NO_MATCH:
 2038. fprintf (stderr, "*** Error reading config: There is no such command.\n");
 2039. break;
 2040. }
 2041. fprintf (stderr, "*** Error occured processing line %u, below:\n%s\n",
 2042. line_num, vty->buf);
 2043. vty_close (vty);
 2044. exit (1);
 2045. }
 2046. vty_close (vty);
 2047. }
 2048. static FILE *
 2049. vty_use_backup_config (char *fullpath)
 2050. {
 2051. char *fullpath_sav, *fullpath_tmp;
 2052. FILE *ret = NULL;
 2053. struct stat buf;
 2054. int tmp, sav;
 2055. int c;
 2056. char buffer[512];
 2057. fullpath_sav = malloc (strlen (fullpath) + strlen (CONF_BACKUP_EXT) + 1);
 2058. strcpy (fullpath_sav, fullpath);
 2059. strcat (fullpath_sav, CONF_BACKUP_EXT);
 2060. if (stat (fullpath_sav, &buf) == -1)
 2061. {
 2062. free (fullpath_sav);
 2063. return NULL;
 2064. }
 2065. fullpath_tmp = malloc (strlen (fullpath) + 8);
 2066. sprintf (fullpath_tmp, "%s.XXXXXX", fullpath);
 2067. /* Open file to configuration write. */
 2068. tmp = mkstemp (fullpath_tmp);
 2069. if (tmp < 0)
 2070. {
 2071. free (fullpath_sav);
 2072. free (fullpath_tmp);
 2073. return NULL;
 2074. }
 2075. sav = open (fullpath_sav, O_RDONLY);
 2076. if (sav < 0)
 2077. {
 2078. unlink (fullpath_tmp);
 2079. free (fullpath_sav);
 2080. free (fullpath_tmp);
 2081. return NULL;
 2082. }
 2083. while((c = read (sav, buffer, 512)) > 0)
 2084. write (tmp, buffer, c);
 2085. close (sav);
 2086. close (tmp);
 2087. if (chmod(fullpath_tmp, CONFIGFILE_MASK) != 0)
 2088. {
 2089. unlink (fullpath_tmp);
 2090. free (fullpath_sav);
 2091. free (fullpath_tmp);
 2092. return NULL;
 2093. }
 2094. if (link (fullpath_tmp, fullpath) == 0)
 2095. ret = fopen (fullpath, "r");
 2096. unlink (fullpath_tmp);
 2097. free (fullpath_sav);
 2098. free (fullpath_tmp);
 2099. return ret;
 2100. }
 2101. /* Read up configuration file from file_name. */
 2102. void
 2103. vty_read_config (char *config_file,
 2104. char *config_default_dir)
 2105. {
 2106. char cwd[MAXPATHLEN];
 2107. FILE *confp = NULL;
 2108. char *fullpath;
 2109. char *tmp = NULL;
 2110. /* If -f flag specified. */
 2111. if (config_file != NULL)
 2112. {
 2113. if (! IS_DIRECTORY_SEP (config_file[0]))
 2114. {
 2115. getcwd (cwd, MAXPATHLEN);
 2116. tmp = XMALLOC (MTYPE_TMP,
 2117. strlen (cwd) + strlen (config_file) + 2);
 2118. sprintf (tmp, "%s/%s", cwd, config_file);
 2119. fullpath = tmp;
 2120. }
 2121. else
 2122. fullpath = config_file;
 2123. confp = fopen (fullpath, "r");
 2124. if (confp == NULL)
 2125. {
 2126. fprintf (stderr, "%s: failed to open configuration file %s: %s\n",
 2127. __func__, fullpath, safe_strerror (errno));
 2128. confp = vty_use_backup_config (fullpath);
 2129. if (confp)
 2130. fprintf (stderr, "WARNING: using backup configuration file!\n");
 2131. else
 2132. {
 2133. fprintf (stderr, "can't open configuration file [%s]\n",
 2134. config_file);
 2135. exit(1);
 2136. }
 2137. }
 2138. }
 2139. else
 2140. {
 2141. #ifdef VTYSH
 2142. int ret;
 2143. struct stat conf_stat;
 2144. /* !!!!PLEASE LEAVE!!!!
 2145. * This is NEEDED for use with vtysh -b, or else you can get
 2146. * a real configuration food fight with a lot garbage in the
 2147. * merged configuration file it creates coming from the per
 2148. * daemon configuration files. This also allows the daemons
 2149. * to start if there default configuration file is not
 2150. * present or ignore them, as needed when using vtysh -b to
 2151. * configure the daemons at boot - MAG
 2152. */
 2153. /* Stat for vtysh Zebra.conf, if found startup and wait for
 2154. * boot configuration
 2155. */
 2156. if ( strstr(config_default_dir, "vtysh") == NULL)
 2157. {
 2158. ret = stat (integrate_default, &conf_stat);
 2159. if (ret >= 0)
 2160. return;
 2161. }
 2162. #endif /* VTYSH */
 2163. confp = fopen (config_default_dir, "r");
 2164. if (confp == NULL)
 2165. {
 2166. fprintf (stderr, "%s: failed to open configuration file %s: %s\n",
 2167. __func__, config_default_dir, safe_strerror (errno));
 2168. confp = vty_use_backup_config (config_default_dir);
 2169. if (confp)
 2170. {
 2171. fprintf (stderr, "WARNING: using backup configuration file!\n");
 2172. fullpath = config_default_dir;
 2173. }
 2174. else
 2175. {
 2176. fprintf (stderr, "can't open configuration file [%s]\n",
 2177. config_default_dir);
 2178. exit (1);
 2179. }
 2180. }
 2181. else
 2182. fullpath = config_default_dir;
 2183. }
 2184. vty_read_file (confp);
 2185. fclose (confp);
 2186. host_config_set (fullpath);
 2187. if (tmp)
 2188. XFREE (MTYPE_TMP, fullpath);
 2189. }
 2190. /* Small utility function which output log to the VTY. */
 2191. void
 2192. vty_log (const char *level, const char *proto_str,
 2193. const char *format, struct timestamp_control *ctl, va_list va)
 2194. {
 2195. unsigned int i;
 2196. struct vty *vty;
 2197. if (!vtyvec)
 2198. return;
 2199. for (i = 0; i < vector_active (vtyvec); i++)
 2200. if ((vty = vector_slot (vtyvec, i)) != NULL)
 2201. if (vty->monitor)
 2202. {
 2203. va_list ac;
 2204. va_copy(ac, va);
 2205. vty_log_out (vty, level, proto_str, format, ctl, ac);
 2206. va_end(ac);
 2207. }
 2208. }
 2209. /* Async-signal-safe version of vty_log for fixed strings. */
 2210. void
 2211. vty_log_fixed (char *buf, size_t len)
 2212. {
 2213. unsigned int i;
 2214. struct iovec iov[2];
 2215. /* vty may not have been initialised */
 2216. if (!vtyvec)
 2217. return;
 2218. iov[0].iov_base = buf;
 2219. iov[0].iov_len = len;
 2220. iov[1].iov_base = (void *)"\r\n";
 2221. iov[1].iov_len = 2;
 2222. for (i = 0; i < vector_active (vtyvec); i++)
 2223. {
 2224. struct vty *vty;
 2225. if (((vty = vector_slot (vtyvec, i)) != NULL) && vty->monitor)
 2226. /* N.B. We don't care about the return code, since process is
 2227. most likely just about to die anyway. */
 2228. writev(vty->wfd, iov, 2);
 2229. }
 2230. }
 2231. int
 2232. vty_config_lock (struct vty *vty)
 2233. {
 2234. if (vty_config == 0)
 2235. {
 2236. vty->config = 1;
 2237. vty_config = 1;
 2238. }
 2239. return vty->config;
 2240. }
 2241. int
 2242. vty_config_unlock (struct vty *vty)
 2243. {
 2244. if (vty_config == 1 && vty->config == 1)
 2245. {
 2246. vty->config = 0;
 2247. vty_config = 0;
 2248. }
 2249. return vty->config;
 2250. }
 2251. /* Master of the threads. */
 2252. static struct thread_master *vty_master;
 2253. static void
 2254. vty_event (enum event event, int sock, struct vty *vty)
 2255. {
 2256. struct thread *vty_serv_thread;
 2257. switch (event)
 2258. {
 2259. case VTY_SERV:
 2260. vty_serv_thread = thread_add_read (vty_master, vty_accept, vty, sock);
 2261. vector_set_index (Vvty_serv_thread, sock, vty_serv_thread);
 2262. break;
 2263. #ifdef VTYSH
 2264. case VTYSH_SERV:
 2265. vty_serv_thread = thread_add_read (vty_master, vtysh_accept, vty, sock);
 2266. vector_set_index (Vvty_serv_thread, sock, vty_serv_thread);
 2267. break;
 2268. case VTYSH_READ:
 2269. vty->t_read = thread_add_read (vty_master, vtysh_read, vty, sock);
 2270. break;
 2271. case VTYSH_WRITE:
 2272. vty->t_write = thread_add_write (vty_master, vtysh_write, vty, sock);
 2273. break;
 2274. #endif /* VTYSH */
 2275. case VTY_READ:
 2276. vty->t_read = thread_add_read (vty_master, vty_read, vty, sock);
 2277. /* Time out treatment. */
 2278. if (vty->v_timeout)
 2279. {
 2280. if (vty->t_timeout)
 2281. thread_cancel (vty->t_timeout);
 2282. vty->t_timeout =
 2283. thread_add_timer (vty_master, vty_timeout, vty, vty->v_timeout);
 2284. }
 2285. break;
 2286. case VTY_WRITE:
 2287. if (! vty->t_write)
 2288. vty->t_write = thread_add_write (vty_master, vty_flush, vty, sock);
 2289. break;
 2290. case VTY_TIMEOUT_RESET:
 2291. if (vty->t_timeout)
 2292. {
 2293. thread_cancel (vty->t_timeout);
 2294. vty->t_timeout = NULL;
 2295. }
 2296. if (vty->v_timeout)
 2297. {
 2298. vty->t_timeout =
 2299. thread_add_timer (vty_master, vty_timeout, vty, vty->v_timeout);
 2300. }
 2301. break;
 2302. }
 2303. }
 2304. DEFUN (who,
 2305. who_cmd,
 2306. "who",
 2307. "Display who is on vty\n")
 2308. {
 2309. unsigned int i;
 2310. struct vty *v;
 2311. for (i = 0; i < vector_active (vtyvec); i++)
 2312. if ((v = vector_slot (vtyvec, i)) != NULL)
 2313. vty_out (vty, "%svty[%d] connected from %s.%s",
 2314. v->config ? "*" : " ",
 2315. i, v->address, VTY_NEWLINE);
 2316. return CMD_SUCCESS;
 2317. }
 2318. /* Move to vty configuration mode. */
 2319. DEFUN (line_vty,
 2320. line_vty_cmd,
 2321. "line vty",
 2322. "Configure a terminal line\n"
 2323. "Virtual terminal\n")
 2324. {
 2325. vty->node = VTY_NODE;
 2326. return CMD_SUCCESS;
 2327. }
 2328. /* Set time out value. */
 2329. static int
 2330. exec_timeout (struct vty *vty, const char *min_str, const char *sec_str)
 2331. {
 2332. unsigned long timeout = 0;
 2333. /* min_str and sec_str are already checked by parser. So it must be
 2334. all digit string. */
 2335. if (min_str)
 2336. {
 2337. timeout = strtol (min_str, NULL, 10);
 2338. timeout *= 60;
 2339. }
 2340. if (sec_str)
 2341. timeout += strtol (sec_str, NULL, 10);
 2342. vty_timeout_val = timeout;
 2343. vty->v_timeout = timeout;
 2344. vty_event (VTY_TIMEOUT_RESET, 0, vty);
 2345. return CMD_SUCCESS;
 2346. }
 2347. DEFUN (exec_timeout_min,
 2348. exec_timeout_min_cmd,
 2349. "exec-timeout <0-35791>",
 2350. "Set timeout value\n"
 2351. "Timeout value in minutes\n")
 2352. {
 2353. return exec_timeout (vty, argv[0], NULL);
 2354. }
 2355. DEFUN (exec_timeout_sec,
 2356. exec_timeout_sec_cmd,
 2357. "exec-timeout <0-35791> <0-2147483>",
 2358. "Set the EXEC timeout\n"
 2359. "Timeout in minutes\n"
 2360. "Timeout in seconds\n")
 2361. {
 2362. return exec_timeout (vty, argv[0], argv[1]);
 2363. }
 2364. DEFUN (no_exec_timeout,
 2365. no_exec_timeout_cmd,
 2366. "no exec-timeout",
 2367. NO_STR
 2368. "Set the EXEC timeout\n")
 2369. {
 2370. return exec_timeout (vty, NULL, NULL);
 2371. }
 2372. /* Set vty access class. */
 2373. DEFUN (vty_access_class,
 2374. vty_access_class_cmd,
 2375. "access-class WORD",
 2376. "Filter connections based on an IP access list\n"
 2377. "IP access list\n")
 2378. {
 2379. if (vty_accesslist_name)
 2380. XFREE(MTYPE_VTY, vty_accesslist_name);
 2381. vty_accesslist_name = XSTRDUP(MTYPE_VTY, argv[0]);
 2382. return CMD_SUCCESS;
 2383. }
 2384. /* Clear vty access class. */
 2385. DEFUN (no_vty_access_class,
 2386. no_vty_access_class_cmd,
 2387. "no access-class [WORD]",
 2388. NO_STR
 2389. "Filter connections based on an IP access list\n"
 2390. "IP access list\n")
 2391. {
 2392. if (! vty_accesslist_name || (argc && strcmp(vty_accesslist_name, argv[0])))
 2393. {
 2394. vty_out (vty, "Access-class is not currently applied to vty%s",
 2395. VTY_NEWLINE);
 2396. return CMD_WARNING;
 2397. }
 2398. XFREE(MTYPE_VTY, vty_accesslist_name);
 2399. vty_accesslist_name = NULL;
 2400. return CMD_SUCCESS;
 2401. }
 2402. #ifdef HAVE_IPV6
 2403. /* Set vty access class. */
 2404. DEFUN (vty_ipv6_access_class,
 2405. vty_ipv6_access_class_cmd,
 2406. "ipv6 access-class WORD",
 2407. IPV6_STR
 2408. "Filter connections based on an IP access list\n"
 2409. "IPv6 access list\n")
 2410. {
 2411. if (vty_ipv6_accesslist_name)
 2412. XFREE(MTYPE_VTY, vty_ipv6_accesslist_name);
 2413. vty_ipv6_accesslist_name = XSTRDUP(MTYPE_VTY, argv[0]);
 2414. return CMD_SUCCESS;
 2415. }
 2416. /* Clear vty access class. */
 2417. DEFUN (no_vty_ipv6_access_class,
 2418. no_vty_ipv6_access_class_cmd,
 2419. "no ipv6 access-class [WORD]",
 2420. NO_STR
 2421. IPV6_STR
 2422. "Filter connections based on an IP access list\n"
 2423. "IPv6 access list\n")
 2424. {
 2425. if (! vty_ipv6_accesslist_name ||
 2426. (argc && strcmp(vty_ipv6_accesslist_name, argv[0])))
 2427. {
 2428. vty_out (vty, "IPv6 access-class is not currently applied to vty%s",
 2429. VTY_NEWLINE);
 2430. return CMD_WARNING;
 2431. }
 2432. XFREE(MTYPE_VTY, vty_ipv6_accesslist_name);
 2433. vty_ipv6_accesslist_name = NULL;
 2434. return CMD_SUCCESS;
 2435. }
 2436. #endif /* HAVE_IPV6 */
 2437. /* vty login. */
 2438. DEFUN (vty_login,
 2439. vty_login_cmd,
 2440. "login",
 2441. "Enable password checking\n")
 2442. {
 2443. no_password_check = 0;
 2444. return CMD_SUCCESS;
 2445. }
 2446. DEFUN (no_vty_login,
 2447. no_vty_login_cmd,
 2448. "no login",
 2449. NO_STR
 2450. "Enable password checking\n")
 2451. {
 2452. no_password_check = 1;
 2453. return CMD_SUCCESS;
 2454. }
 2455. /* initial mode. */
 2456. DEFUN (vty_restricted_mode,
 2457. vty_restricted_mode_cmd,
 2458. "anonymous restricted",
 2459. "Restrict view commands available in anonymous, unauthenticated vty\n")
 2460. {
 2461. restricted_mode = 1;
 2462. return CMD_SUCCESS;
 2463. }
 2464. DEFUN (vty_no_restricted_mode,
 2465. vty_no_restricted_mode_cmd,
 2466. "no anonymous restricted",
 2467. NO_STR
 2468. "Enable password checking\n")
 2469. {
 2470. restricted_mode = 0;
 2471. return CMD_SUCCESS;
 2472. }
 2473. DEFUN (service_advanced_vty,
 2474. service_advanced_vty_cmd,
 2475. "service advanced-vty",
 2476. "Set up miscellaneous service\n"
 2477. "Enable advanced mode vty interface\n")
 2478. {
 2479. host.advanced = 1;
 2480. return CMD_SUCCESS;
 2481. }
 2482. DEFUN (no_service_advanced_vty,
 2483. no_service_advanced_vty_cmd,
 2484. "no service advanced-vty",
 2485. NO_STR
 2486. "Set up miscellaneous service\n"
 2487. "Enable advanced mode vty interface\n")
 2488. {
 2489. host.advanced = 0;
 2490. return CMD_SUCCESS;
 2491. }
 2492. DEFUN (terminal_monitor,
 2493. terminal_monitor_cmd,
 2494. "terminal monitor",
 2495. "Set terminal line parameters\n"
 2496. "Copy debug output to the current terminal line\n")
 2497. {
 2498. vty->monitor = 1;
 2499. return CMD_SUCCESS;
 2500. }
 2501. DEFUN (terminal_no_monitor,
 2502. terminal_no_monitor_cmd,
 2503. "terminal no monitor",
 2504. "Set terminal line parameters\n"
 2505. NO_STR
 2506. "Copy debug output to the current terminal line\n")
 2507. {
 2508. vty->monitor = 0;
 2509. return CMD_SUCCESS;
 2510. }
 2511. ALIAS (terminal_no_monitor,
 2512. no_terminal_monitor_cmd,
 2513. "no terminal monitor",
 2514. NO_STR
 2515. "Set terminal line parameters\n"
 2516. "Copy debug output to the current terminal line\n")
 2517. DEFUN (show_history,
 2518. show_history_cmd,
 2519. "show history",
 2520. SHOW_STR
 2521. "Display the session command history\n")
 2522. {
 2523. int index;
 2524. for (index = vty->hindex + 1; index != vty->hindex;)
 2525. {
 2526. if (index == VTY_MAXHIST)
 2527. {
 2528. index = 0;
 2529. continue;
 2530. }
 2531. if (vty->hist[index] != NULL)
 2532. vty_out (vty, " %s%s", vty->hist[index], VTY_NEWLINE);
 2533. index++;
 2534. }
 2535. return CMD_SUCCESS;
 2536. }
 2537. /* vty login. */
 2538. DEFUN (log_commands,
 2539. log_commands_cmd,
 2540. "log commands",
 2541. "Logging control\n"
 2542. "Log all commands (can't be unset without restart)\n")
 2543. {
 2544. do_log_commands = 1;
 2545. return CMD_SUCCESS;
 2546. }
 2547. /* Display current configuration. */
 2548. static int
 2549. vty_config_write (struct vty *vty)
 2550. {
 2551. vty_out (vty, "line vty%s", VTY_NEWLINE);
 2552. if (vty_accesslist_name)
 2553. vty_out (vty, " access-class %s%s",
 2554. vty_accesslist_name, VTY_NEWLINE);
 2555. if (vty_ipv6_accesslist_name)
 2556. vty_out (vty, " ipv6 access-class %s%s",
 2557. vty_ipv6_accesslist_name, VTY_NEWLINE);
 2558. /* exec-timeout */
 2559. if (vty_timeout_val != VTY_TIMEOUT_DEFAULT)
 2560. vty_out (vty, " exec-timeout %ld %ld%s",
 2561. vty_timeout_val / 60,
 2562. vty_timeout_val % 60, VTY_NEWLINE);
 2563. /* login */
 2564. if (no_password_check)
 2565. vty_out (vty, " no login%s", VTY_NEWLINE);
 2566. if (restricted_mode != restricted_mode_default)
 2567. {
 2568. if (restricted_mode_default)
 2569. vty_out (vty, " no anonymous restricted%s", VTY_NEWLINE);
 2570. else
 2571. vty_out (vty, " anonymous restricted%s", VTY_NEWLINE);
 2572. }
 2573. if (do_log_commands)
 2574. vty_out (vty, "log commands%s", VTY_NEWLINE);
 2575. vty_out (vty, "!%s", VTY_NEWLINE);
 2576. return CMD_SUCCESS;
 2577. }
 2578. struct cmd_node vty_node =
 2579. {
 2580. VTY_NODE,
 2581. "%s(config-line)# ",
 2582. 1,
 2583. };
 2584. /* Reset all VTY status. */
 2585. void
 2586. vty_reset ()
 2587. {
 2588. unsigned int i;
 2589. struct vty *vty;
 2590. struct thread *vty_serv_thread;
 2591. for (i = 0; i < vector_active (vtyvec); i++)
 2592. if ((vty = vector_slot (vtyvec, i)) != NULL)
 2593. {
 2594. buffer_reset (vty->obuf);
 2595. vty->status = VTY_CLOSE;
 2596. vty_close (vty);
 2597. }
 2598. for (i = 0; i < vector_active (Vvty_serv_thread); i++)
 2599. if ((vty_serv_thread = vector_slot (Vvty_serv_thread, i)) != NULL)
 2600. {
 2601. thread_cancel (vty_serv_thread);
 2602. vector_slot (Vvty_serv_thread, i) = NULL;
 2603. close (i);
 2604. }
 2605. vty_timeout_val = VTY_TIMEOUT_DEFAULT;
 2606. if (vty_accesslist_name)
 2607. {
 2608. XFREE(MTYPE_VTY, vty_accesslist_name);
 2609. vty_accesslist_name = NULL;
 2610. }
 2611. if (vty_ipv6_accesslist_name)
 2612. {
 2613. XFREE(MTYPE_VTY, vty_ipv6_accesslist_name);
 2614. vty_ipv6_accesslist_name = NULL;
 2615. }
 2616. }
 2617. static void
 2618. vty_save_cwd (void)
 2619. {
 2620. char cwd[MAXPATHLEN];
 2621. char *c;
 2622. c = getcwd (cwd, MAXPATHLEN);
 2623. if (!c)
 2624. {
 2625. chdir (SYSCONFDIR);
 2626. getcwd (cwd, MAXPATHLEN);
 2627. }
 2628. vty_cwd = XMALLOC (MTYPE_TMP, strlen (cwd) + 1);
 2629. strcpy (vty_cwd, cwd);
 2630. }
 2631. char *
 2632. vty_get_cwd ()
 2633. {
 2634. return vty_cwd;
 2635. }
 2636. int
 2637. vty_shell (struct vty *vty)
 2638. {
 2639. return vty->type == VTY_SHELL ? 1 : 0;
 2640. }
 2641. int
 2642. vty_shell_serv (struct vty *vty)
 2643. {
 2644. return vty->type == VTY_SHELL_SERV ? 1 : 0;
 2645. }
 2646. void
 2647. vty_init_vtysh ()
 2648. {
 2649. vtyvec = vector_init (VECTOR_MIN_SIZE);
 2650. }
 2651. /* Install vty's own commands like `who' command. */
 2652. void
 2653. vty_init (struct thread_master *master_thread)
 2654. {
 2655. /* For further configuration read, preserve current directory. */
 2656. vty_save_cwd ();
 2657. vtyvec = vector_init (VECTOR_MIN_SIZE);
 2658. vty_master = master_thread;
 2659. atexit (vty_stdio_reset);
 2660. /* Initilize server thread vector. */
 2661. Vvty_serv_thread = vector_init (VECTOR_MIN_SIZE);
 2662. /* Install bgp top node. */
 2663. install_node (&vty_node, vty_config_write);
 2664. install_element (RESTRICTED_NODE, &who_cmd);
 2665. install_element (RESTRICTED_NODE, &show_history_cmd);
 2666. install_element (VIEW_NODE, &who_cmd);
 2667. install_element (VIEW_NODE, &show_history_cmd);
 2668. install_element (CONFIG_NODE, &line_vty_cmd);
 2669. install_element (CONFIG_NODE, &service_advanced_vty_cmd);
 2670. install_element (CONFIG_NODE, &no_service_advanced_vty_cmd);
 2671. install_element (CONFIG_NODE, &show_history_cmd);
 2672. install_element (CONFIG_NODE, &log_commands_cmd);
 2673. install_element (ENABLE_NODE, &terminal_monitor_cmd);
 2674. install_element (ENABLE_NODE, &terminal_no_monitor_cmd);
 2675. install_element (ENABLE_NODE, &no_terminal_monitor_cmd);
 2676. install_default (VTY_NODE);
 2677. install_element (VTY_NODE, &exec_timeout_min_cmd);
 2678. install_element (VTY_NODE, &exec_timeout_sec_cmd);
 2679. install_element (VTY_NODE, &no_exec_timeout_cmd);
 2680. install_element (VTY_NODE, &vty_access_class_cmd);
 2681. install_element (VTY_NODE, &no_vty_access_class_cmd);
 2682. install_element (VTY_NODE, &vty_login_cmd);
 2683. install_element (VTY_NODE, &no_vty_login_cmd);
 2684. install_element (VTY_NODE, &vty_restricted_mode_cmd);
 2685. install_element (VTY_NODE, &vty_no_restricted_mode_cmd);
 2686. #ifdef HAVE_IPV6
 2687. install_element (VTY_NODE, &vty_ipv6_access_class_cmd);
 2688. install_element (VTY_NODE, &no_vty_ipv6_access_class_cmd);
 2689. #endif /* HAVE_IPV6 */
 2690. }
 2691. void
 2692. vty_terminate (void)
 2693. {
 2694. if (vty_cwd)
 2695. XFREE (MTYPE_TMP, vty_cwd);
 2696. if (vtyvec && Vvty_serv_thread)
 2697. {
 2698. vty_reset ();
 2699. vector_free (vtyvec);
 2700. vector_free (Vvty_serv_thread);
 2701. }
 2702. }