zebra_vty.c 170 KB


 1. /* Zebra VTY functions
 2. * Copyright (C) 2002 Kunihiro Ishiguro
 3. *
 4. * This file is part of GNU Zebra.
 5. *
 6. * GNU Zebra is free software; you can redistribute it and/or modify it
 7. * under the terms of the GNU General Public License as published by the
 8. * Free Software Foundation; either version 2, or (at your option) any
 9. * later version.
 10. *
 11. * GNU Zebra is distributed in the hope that it will be useful, but
 12. * WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
 13. * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
 14. * General Public License for more details.
 15. *
 16. * You should have received a copy of the GNU General Public License
 17. * along with GNU Zebra; see the file COPYING. If not, write to the
 18. * Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330,
 19. * Boston, MA 02111-1307, USA.
 20. */
 21. #include <zebra.h>
 22. #include "memory.h"
 23. #include "if.h"
 24. #include "prefix.h"
 25. #include "command.h"
 26. #include "table.h"
 27. #include "rib.h"
 28. #include "vrf.h"
 29. #include "nexthop.h"
 30. #include "zebra/zserv.h"
 31. #include "zebra/zebra_rnh.h"
 32. static int do_show_ip_route(struct vty *vty, safi_t safi, vrf_id_t vrf_id);
 33. static void vty_show_ip_route_detail (struct vty *vty, struct route_node *rn,
 34. int mcast);
 35. static void vty_show_ip_route (struct vty *vty, struct route_node *rn,
 36. struct rib *rib);
 37. /* General function for static route. */
 38. static int
 39. zebra_static_ipv4_safi (struct vty *vty, safi_t safi, int add_cmd,
 40. const char *dest_str, const char *mask_str,
 41. const char *gate_str, const char *flag_str,
 42. const char *tag_str, const char *distance_str,
 43. const char *vrf_id_str)
 44. {
 45. int ret;
 46. u_char distance;
 47. struct prefix p;
 48. struct in_addr gate;
 49. struct in_addr mask;
 50. const char *ifname;
 51. u_char flag = 0;
 52. route_tag_t tag = 0;
 53. vrf_id_t vrf_id = VRF_DEFAULT;
 54. ret = str2prefix (dest_str, &p);
 55. if (ret <= 0)
 56. {
 57. vty_out (vty, "%% Malformed address%s", VTY_NEWLINE);
 58. return CMD_WARNING;
 59. }
 60. /* Cisco like mask notation. */
 61. if (mask_str)
 62. {
 63. ret = inet_aton (mask_str, &mask);
 64. if (ret == 0)
 65. {
 66. vty_out (vty, "%% Malformed address%s", VTY_NEWLINE);
 67. return CMD_WARNING;
 68. }
 69. p.prefixlen = ip_masklen (mask);
 70. }
 71. /* Apply mask for given prefix. */
 72. apply_mask (&p);
 73. /* Administrative distance. */
 74. if (distance_str)
 75. distance = atoi (distance_str);
 76. else
 77. distance = ZEBRA_STATIC_DISTANCE_DEFAULT;
 78. /* tag */
 79. if (tag_str)
 80. tag = atoi (tag_str);
 81. /* VRF id */
 82. if (vrf_id_str)
 83. VTY_GET_INTEGER ("VRF ID", vrf_id, vrf_id_str);
 84. /* tag */
 85. if (tag_str)
 86. tag = atoi(tag_str);
 87. /* Null0 static route. */
 88. if ((gate_str != NULL) && (strncasecmp (gate_str, "Null0", strlen (gate_str)) == 0))
 89. {
 90. if (flag_str)
 91. {
 92. vty_out (vty, "%% can not have flag %s with Null0%s", flag_str, VTY_NEWLINE);
 93. return CMD_WARNING;
 94. }
 95. if (add_cmd)
 96. static_add_ipv4_safi (safi, &p, NULL, NULL, ZEBRA_FLAG_BLACKHOLE, tag, distance, vrf_id);
 97. else
 98. static_delete_ipv4_safi (safi, &p, NULL, NULL, tag, distance, vrf_id);
 99. return CMD_SUCCESS;
 100. }
 101. /* Route flags */
 102. if (flag_str) {
 103. switch(flag_str[0]) {
 104. case 'r':
 105. case 'R': /* XXX */
 106. SET_FLAG (flag, ZEBRA_FLAG_REJECT);
 107. break;
 108. case 'b':
 109. case 'B': /* XXX */
 110. SET_FLAG (flag, ZEBRA_FLAG_BLACKHOLE);
 111. break;
 112. default:
 113. vty_out (vty, "%% Malformed flag %s %s", flag_str, VTY_NEWLINE);
 114. return CMD_WARNING;
 115. }
 116. }
 117. if (gate_str == NULL)
 118. {
 119. if (add_cmd)
 120. static_add_ipv4_safi (safi, &p, NULL, NULL, flag, tag, distance, vrf_id);
 121. else
 122. static_delete_ipv4_safi (safi, &p, NULL, NULL, tag, distance, vrf_id);
 123. return CMD_SUCCESS;
 124. }
 125. /* When gateway is A.B.C.D format, gate is treated as nexthop
 126. address other case gate is treated as interface name. */
 127. ret = inet_aton (gate_str, &gate);
 128. if (ret)
 129. ifname = NULL;
 130. else
 131. ifname = gate_str;
 132. if (add_cmd)
 133. static_add_ipv4_safi (safi, &p, ifname ? NULL : &gate, ifname, flag, tag, distance, vrf_id);
 134. else
 135. static_delete_ipv4_safi (safi, &p, ifname ? NULL : &gate, ifname, tag, distance, vrf_id);
 136. return CMD_SUCCESS;
 137. }
 138. /* Static unicast routes for multicast RPF lookup. */
 139. DEFUN (ip_mroute_dist,
 140. ip_mroute_dist_cmd,
 141. "ip mroute A.B.C.D/M (A.B.C.D|INTERFACE) <1-255>",
 142. IP_STR
 143. "Configure static unicast route into MRIB for multicast RPF lookup\n"
 144. "IP destination prefix (e.g. 10.0.0.0/8)\n"
 145. "Nexthop address\n"
 146. "Nexthop interface name\n"
 147. "Distance\n")
 148. {
 149. VTY_WARN_EXPERIMENTAL();
 150. return zebra_static_ipv4_safi(vty, SAFI_MULTICAST, 1, argv[0], NULL, argv[1],
 151. NULL, NULL, argc > 2 ? argv[2] : NULL, NULL);
 152. }
 153. ALIAS (ip_mroute_dist,
 154. ip_mroute_cmd,
 155. "ip mroute A.B.C.D/M (A.B.C.D|INTERFACE)",
 156. IP_STR
 157. "Configure static unicast route into MRIB for multicast RPF lookup\n"
 158. "IP destination prefix (e.g. 10.0.0.0/8)\n"
 159. "Nexthop address\n"
 160. "Nexthop interface name\n")
 161. DEFUN (ip_mroute_dist_vrf,
 162. ip_mroute_dist_vrf_cmd,
 163. "ip mroute A.B.C.D/M (A.B.C.D|INTERFACE) <1-255> " VRF_CMD_STR,
 164. IP_STR
 165. "Configure static unicast route into MRIB for multicast RPF lookup\n"
 166. "IP destination prefix (e.g. 10.0.0.0/8)\n"
 167. "Nexthop address\n"
 168. "Nexthop interface name\n"
 169. "Distance\n"
 170. VRF_CMD_HELP_STR)
 171. {
 172. VTY_WARN_EXPERIMENTAL();
 173. return zebra_static_ipv4_safi(vty, SAFI_MULTICAST, 1, argv[0], NULL, argv[1],
 174. NULL, NULL, argc > 3 ? argv[2] : NULL,
 175. argc > 3 ? argv[3] : argv[2]);
 176. }
 177. ALIAS (ip_mroute_dist_vrf,
 178. ip_mroute_vrf_cmd,
 179. "ip mroute A.B.C.D/M (A.B.C.D|INTERFACE) "VRF_CMD_STR,
 180. IP_STR
 181. "Configure static unicast route into MRIB for multicast RPF lookup\n"
 182. "IP destination prefix (e.g. 10.0.0.0/8)\n"
 183. "Nexthop address\n"
 184. "Nexthop interface name\n"
 185. VRF_CMD_HELP_STR)
 186. DEFUN (no_ip_mroute_dist,
 187. no_ip_mroute_dist_cmd,
 188. "no ip mroute A.B.C.D/M (A.B.C.D|INTERFACE) <1-255>",
 189. IP_STR
 190. "Configure static unicast route into MRIB for multicast RPF lookup\n"
 191. "IP destination prefix (e.g. 10.0.0.0/8)\n"
 192. "Nexthop address\n"
 193. "Nexthop interface name\n"
 194. "Distance\n")
 195. {
 196. VTY_WARN_EXPERIMENTAL();
 197. return zebra_static_ipv4_safi(vty, SAFI_MULTICAST, 0, argv[0], NULL, argv[1],
 198. NULL, NULL, argc > 2 ? argv[2] : NULL, NULL);
 199. }
 200. ALIAS (no_ip_mroute_dist,
 201. no_ip_mroute_cmd,
 202. "no ip mroute A.B.C.D/M (A.B.C.D|INTERFACE)",
 203. NO_STR
 204. IP_STR
 205. "Configure static unicast route into MRIB for multicast RPF lookup\n"
 206. "IP destination prefix (e.g. 10.0.0.0/8)\n"
 207. "Nexthop address\n"
 208. "Nexthop interface name\n")
 209. DEFUN (no_ip_mroute_dist_vrf,
 210. no_ip_mroute_dist_vrf_cmd,
 211. "no ip mroute A.B.C.D/M (A.B.C.D|INTERFACE) <1-255> " VRF_CMD_STR,
 212. IP_STR
 213. "Configure static unicast route into MRIB for multicast RPF lookup\n"
 214. "IP destination prefix (e.g. 10.0.0.0/8)\n"
 215. "Nexthop address\n"
 216. "Nexthop interface name\n"
 217. "Distance\n"
 218. VRF_CMD_HELP_STR)
 219. {
 220. VTY_WARN_EXPERIMENTAL();
 221. return zebra_static_ipv4_safi(vty, SAFI_MULTICAST, 0, argv[0], NULL, argv[1],
 222. NULL, NULL, argc > 3 ? argv[2] : NULL,
 223. argc > 3 ? argv[3] : argv[2]);
 224. }
 225. ALIAS (no_ip_mroute_dist_vrf,
 226. no_ip_mroute_vrf_cmd,
 227. "no ip mroute A.B.C.D/M (A.B.C.D|INTERFACE) " VRF_CMD_STR,
 228. NO_STR
 229. IP_STR
 230. "Configure static unicast route into MRIB for multicast RPF lookup\n"
 231. "IP destination prefix (e.g. 10.0.0.0/8)\n"
 232. "Nexthop address\n"
 233. "Nexthop interface name\n"
 234. VRF_CMD_HELP_STR)
 235. DEFUN (ip_multicast_mode,
 236. ip_multicast_mode_cmd,
 237. "ip multicast rpf-lookup-mode (urib-only|mrib-only|mrib-then-urib|lower-distance|longer-prefix)",
 238. IP_STR
 239. "Multicast options\n"
 240. "RPF lookup behavior\n"
 241. "Lookup in unicast RIB only\n"
 242. "Lookup in multicast RIB only\n"
 243. "Try multicast RIB first, fall back to unicast RIB\n"
 244. "Lookup both, use entry with lower distance\n"
 245. "Lookup both, use entry with longer prefix\n")
 246. {
 247. VTY_WARN_EXPERIMENTAL();
 248. if (!strncmp (argv[0], "u", 1))
 249. multicast_mode_ipv4_set (MCAST_URIB_ONLY);
 250. else if (!strncmp (argv[0], "mrib-o", 6))
 251. multicast_mode_ipv4_set (MCAST_MRIB_ONLY);
 252. else if (!strncmp (argv[0], "mrib-t", 6))
 253. multicast_mode_ipv4_set (MCAST_MIX_MRIB_FIRST);
 254. else if (!strncmp (argv[0], "low", 3))
 255. multicast_mode_ipv4_set (MCAST_MIX_DISTANCE);
 256. else if (!strncmp (argv[0], "lon", 3))
 257. multicast_mode_ipv4_set (MCAST_MIX_PFXLEN);
 258. else
 259. {
 260. vty_out (vty, "Invalid mode specified%s", VTY_NEWLINE);
 261. return CMD_WARNING;
 262. }
 263. return CMD_SUCCESS;
 264. }
 265. DEFUN (no_ip_multicast_mode,
 266. no_ip_multicast_mode_cmd,
 267. "no ip multicast rpf-lookup-mode (urib-only|mrib-only|mrib-then-urib|lower-distance|longer-prefix)",
 268. NO_STR
 269. IP_STR
 270. "Multicast options\n"
 271. "RPF lookup behavior\n"
 272. "Lookup in unicast RIB only\n"
 273. "Lookup in multicast RIB only\n"
 274. "Try multicast RIB first, fall back to unicast RIB\n"
 275. "Lookup both, use entry with lower distance\n"
 276. "Lookup both, use entry with longer prefix\n")
 277. {
 278. multicast_mode_ipv4_set (MCAST_NO_CONFIG);
 279. return CMD_SUCCESS;
 280. }
 281. ALIAS (no_ip_multicast_mode,
 282. no_ip_multicast_mode_noarg_cmd,
 283. "no ip multicast rpf-lookup-mode",
 284. NO_STR
 285. IP_STR
 286. "Multicast options\n"
 287. "RPF lookup behavior\n")
 288. DEFUN (show_ip_rpf,
 289. show_ip_rpf_cmd,
 290. "show ip rpf",
 291. SHOW_STR
 292. IP_STR
 293. "Display RPF information for multicast source\n")
 294. {
 295. vrf_id_t vrf_id = VRF_DEFAULT;
 296. if (argc > 0)
 297. VTY_GET_INTEGER ("VRF ID", vrf_id, argv[0]);
 298. VTY_WARN_EXPERIMENTAL();
 299. return do_show_ip_route(vty, SAFI_MULTICAST, vrf_id);
 300. }
 301. ALIAS (show_ip_rpf,
 302. show_ip_rpf_vrf_cmd,
 303. "show ip rpf " VRF_CMD_STR,
 304. SHOW_STR
 305. IP_STR
 306. "Display RPF information for multicast source\n"
 307. VRF_CMD_HELP_STR)
 308. DEFUN (show_ip_rpf_addr,
 309. show_ip_rpf_addr_cmd,
 310. "show ip rpf A.B.C.D",
 311. SHOW_STR
 312. IP_STR
 313. "Display RPF information for multicast source\n"
 314. "IP multicast source address (e.g. 10.0.0.0)\n")
 315. {
 316. struct in_addr addr;
 317. struct route_node *rn;
 318. struct rib *rib;
 319. vrf_id_t vrf_id = VRF_DEFAULT;
 320. int ret;
 321. if (argc > 1)
 322. VTY_GET_INTEGER ("VRF ID", vrf_id, argv[1]);
 323. VTY_WARN_EXPERIMENTAL();
 324. ret = inet_aton (argv[0], &addr);
 325. if (ret == 0)
 326. {
 327. vty_out (vty, "%% Malformed address%s", VTY_NEWLINE);
 328. return CMD_WARNING;
 329. }
 330. rib = rib_match_ipv4_multicast (addr, &rn, vrf_id);
 331. if (rib)
 332. vty_show_ip_route_detail (vty, rn, 1);
 333. else
 334. vty_out (vty, "%% No match for RPF lookup%s", VTY_NEWLINE);
 335. return CMD_SUCCESS;
 336. }
 337. ALIAS (show_ip_rpf_addr,
 338. show_ip_rpf_addr_vrf_cmd,
 339. "show ip rpf A.B.C.D " VRF_CMD_STR,
 340. SHOW_STR
 341. IP_STR
 342. "Display RPF information for multicast source\n"
 343. "IP multicast source address (e.g. 10.0.0.0)\n"
 344. VRF_CMD_HELP_STR)
 345. DEFUN (show_ip_rpf_vrf_all,
 346. show_ip_rpf_vrf_all_cmd,
 347. "show ip rpf " VRF_ALL_CMD_STR,
 348. SHOW_STR
 349. IP_STR
 350. "Display RPF information for multicast source\n"
 351. VRF_ALL_CMD_HELP_STR)
 352. {
 353. struct zebra_vrf *zvrf;
 354. struct route_table *table;
 355. struct route_node *rn;
 356. struct rib *rib;
 357. vrf_iter_t iter;
 358. int first = 1;
 359. VTY_WARN_EXPERIMENTAL();
 360. for (iter = vrf_first (); iter != VRF_ITER_INVALID; iter = vrf_next (iter))
 361. {
 362. if ((zvrf = vrf_iter2info (iter)) == NULL ||
 363. (table = zvrf->table[AFI_IP][SAFI_MULTICAST]) == NULL)
 364. continue;
 365. /* Show all IPv4 routes. */
 366. for (rn = route_top (table); rn; rn = route_next (rn))
 367. RNODE_FOREACH_RIB (rn, rib)
 368. {
 369. if (first)
 370. {
 371. vty_out (vty, SHOW_ROUTE_V4_HEADER);
 372. first = 0;
 373. }
 374. vty_show_ip_route (vty, rn, rib);
 375. }
 376. }
 377. return CMD_SUCCESS;
 378. }
 379. DEFUN (show_ip_rpf_addr_vrf_all,
 380. show_ip_rpf_addr_vrf_all_cmd,
 381. "show ip rpf A.B.C.D " VRF_ALL_CMD_STR,
 382. SHOW_STR
 383. IP_STR
 384. "Display RPF information for multicast source\n"
 385. "IP multicast source address (e.g. 10.0.0.0)\n"
 386. VRF_ALL_CMD_HELP_STR)
 387. {
 388. struct in_addr addr;
 389. struct route_node *rn;
 390. vrf_iter_t iter;
 391. int ret;
 392. VTY_WARN_EXPERIMENTAL();
 393. ret = inet_aton (argv[0], &addr);
 394. if (ret == 0)
 395. {
 396. vty_out (vty, "%% Malformed address%s", VTY_NEWLINE);
 397. return CMD_WARNING;
 398. }
 399. for (iter = vrf_first (); iter != VRF_ITER_INVALID; iter = vrf_next (iter))
 400. {
 401. if (rib_match_ipv4_multicast (addr, &rn, vrf_iter2id (iter)))
 402. vty_show_ip_route_detail (vty, rn, 1);
 403. }
 404. return CMD_SUCCESS;
 405. }
 406. /* Static route configuration. */
 407. DEFUN (ip_route,
 408. ip_route_cmd,
 409. "ip route A.B.C.D/M (A.B.C.D|INTERFACE|null0)",
 410. IP_STR
 411. "Establish static routes\n"
 412. "IP destination prefix (e.g. 10.0.0.0/8)\n"
 413. "IP gateway address\n"
 414. "IP gateway interface name\n"
 415. "Null interface\n")
 416. {
 417. return zebra_static_ipv4_safi (vty, SAFI_UNICAST, 1, argv[0], NULL, argv[1],
 418. NULL, NULL, NULL, NULL);
 419. }
 420. DEFUN (ip_route_tag,
 421. ip_route_tag_cmd,
 422. "ip route A.B.C.D/M (A.B.C.D|INTERFACE|null0) tag <1-4294967295>",
 423. IP_STR
 424. "Establish static routes\n"
 425. "IP destination prefix (e.g. 10.0.0.0/8)\n"
 426. "IP gateway address\n"
 427. "IP gateway interface name\n"
 428. "Null interface\n"
 429. "Set tag for this route\n"
 430. "Tag value\n")
 431. {
 432. return zebra_static_ipv4_safi (vty, SAFI_UNICAST, 1, argv[0], NULL,
 433. argv[1], NULL, argv[2], NULL, NULL);
 434. }
 435. DEFUN (ip_route_tag_vrf,
 436. ip_route_tag_vrf_cmd,
 437. "ip route A.B.C.D/M (A.B.C.D|INTERFACE|null0) tag <1-4294967295>" VRF_CMD_STR,
 438. IP_STR
 439. "Establish static routes\n"
 440. "IP destination prefix (e.g. 10.0.0.0/8)\n"
 441. "IP gateway address\n"
 442. "IP gateway interface name\n"
 443. "Null interface\n"
 444. "Set tag for this route\n"
 445. "Tag value\n"
 446. VRF_CMD_HELP_STR)
 447. {
 448. return zebra_static_ipv4_safi (vty, SAFI_UNICAST, 1, argv[0], NULL,
 449. argv[1], NULL, argv[2], NULL, argv[3]);
 450. }
 451. DEFUN (ip_route_flags,
 452. ip_route_flags_cmd,
 453. "ip route A.B.C.D/M (A.B.C.D|INTERFACE) (reject|blackhole)",
 454. IP_STR
 455. "Establish static routes\n"
 456. "IP destination prefix (e.g. 10.0.0.0/8)\n"
 457. "IP gateway address\n"
 458. "IP gateway interface name\n"
 459. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 460. "Silently discard pkts when matched\n")
 461. {
 462. return zebra_static_ipv4_safi (vty, SAFI_UNICAST, 1, argv[0], NULL, argv[1],
 463. argv[2], NULL, NULL, NULL);
 464. }
 465. DEFUN (ip_route_flags_tag,
 466. ip_route_flags_tag_cmd,
 467. "ip route A.B.C.D/M (A.B.C.D|INTERFACE) (reject|blackhole) tag <1-4294967295>",
 468. IP_STR
 469. "Establish static routes\n"
 470. "IP destination prefix (e.g. 10.0.0.0/8)\n"
 471. "IP gateway address\n"
 472. "IP gateway interface name\n"
 473. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 474. "Silently discard pkts when matched\n"
 475. "Set tag for this route\n"
 476. "Tag value\n")
 477. {
 478. return zebra_static_ipv4_safi (vty, SAFI_UNICAST, 1, argv[0], NULL, argv[1],
 479. argv[2], argv[3], NULL, NULL);
 480. }
 481. DEFUN (ip_route_flags_tag_vrf,
 482. ip_route_flags_tag_vrf_cmd,
 483. "ip route A.B.C.D/M (A.B.C.D|INTERFACE) (reject|blackhole) tag <1-4294967295>" VRF_CMD_STR,
 484. IP_STR
 485. "Establish static routes\n"
 486. "IP destination prefix (e.g. 10.0.0.0/8)\n"
 487. "IP gateway address\n"
 488. "IP gateway interface name\n"
 489. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 490. "Silently discard pkts when matched\n"
 491. "Set tag for this route\n"
 492. "Tag value\n"
 493. VRF_CMD_HELP_STR)
 494. {
 495. return zebra_static_ipv4_safi (vty, SAFI_UNICAST, 1, argv[0], NULL, argv[1],
 496. argv[2], argv[3], NULL, argv[4]);
 497. }
 498. DEFUN (ip_route_flags2,
 499. ip_route_flags2_cmd,
 500. "ip route A.B.C.D/M (reject|blackhole)",
 501. IP_STR
 502. "Establish static routes\n"
 503. "IP destination prefix (e.g. 10.0.0.0/8)\n"
 504. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 505. "Silently discard pkts when matched\n")
 506. {
 507. return zebra_static_ipv4_safi (vty, SAFI_UNICAST, 1, argv[0], NULL,
 508. NULL, argv[1], NULL, NULL, NULL);
 509. }
 510. DEFUN (ip_route_flags2_tag,
 511. ip_route_flags2_tag_cmd,
 512. "ip route A.B.C.D/M (reject|blackhole) tag <1-4294967295>",
 513. IP_STR
 514. "Establish static routes\n"
 515. "IP destination prefix (e.g. 10.0.0.0/8)\n"
 516. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 517. "Silently discard pkts when matched\n"
 518. "Set tag for this route\n"
 519. "Tag value\n")
 520. {
 521. return zebra_static_ipv4_safi (vty, SAFI_UNICAST, 1, argv[0], NULL, NULL,
 522. argv[1], argv[2], NULL, NULL);
 523. }
 524. DEFUN (ip_route_flags2_tag_vrf,
 525. ip_route_flags2_tag_vrf_cmd,
 526. "ip route A.B.C.D/M (reject|blackhole) tag <1-4294967295>",
 527. IP_STR
 528. "Establish static routes\n"
 529. "IP destination prefix (e.g. 10.0.0.0/8)\n"
 530. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 531. "Silently discard pkts when matched\n"
 532. "Set tag for this route\n"
 533. "Tag value\n"
 534. VRF_CMD_HELP_STR)
 535. {
 536. return zebra_static_ipv4_safi (vty, SAFI_UNICAST, 1, argv[0], NULL, NULL,
 537. argv[1], argv[2], NULL, argv[3]);
 538. }
 539. /* Mask as A.B.C.D format. */
 540. DEFUN (ip_route_mask,
 541. ip_route_mask_cmd,
 542. "ip route A.B.C.D A.B.C.D (A.B.C.D|INTERFACE|null0)",
 543. IP_STR
 544. "Establish static routes\n"
 545. "IP destination prefix\n"
 546. "IP destination prefix mask\n"
 547. "IP gateway address\n"
 548. "IP gateway interface name\n"
 549. "Null interface\n")
 550. {
 551. return zebra_static_ipv4_safi (vty, SAFI_UNICAST, 1, argv[0], argv[1],
 552. argv[2], NULL, NULL, NULL, NULL);
 553. }
 554. DEFUN (ip_route_mask_tag,
 555. ip_route_mask_tag_cmd,
 556. "ip route A.B.C.D A.B.C.D (A.B.C.D|INTERFACE|null0) tag <1-4294967295>",
 557. IP_STR
 558. "Establish static routes\n"
 559. "IP destination prefix\n"
 560. "IP destination prefix mask\n"
 561. "IP gateway address\n"
 562. "IP gateway interface name\n"
 563. "Null interface\n"
 564. "Set tag for this route\n"
 565. "Tag value\n")
 566. {
 567. return zebra_static_ipv4_safi (vty, SAFI_UNICAST, 1, argv[0], argv[1], argv[2],
 568. NULL, argv[3], NULL, NULL);
 569. }
 570. DEFUN (ip_route_mask_tag_vrf,
 571. ip_route_mask_tag_vrf_cmd,
 572. "ip route A.B.C.D A.B.C.D (A.B.C.D|INTERFACE|null0) tag <1-4294967295>" VRF_CMD_STR,
 573. IP_STR
 574. "Establish static routes\n"
 575. "IP destination prefix\n"
 576. "IP destination prefix mask\n"
 577. "IP gateway address\n"
 578. "IP gateway interface name\n"
 579. "Null interface\n"
 580. "Set tag for this route\n"
 581. "Tag value\n"
 582. VRF_CMD_HELP_STR)
 583. {
 584. return zebra_static_ipv4_safi (vty, SAFI_UNICAST, 1, argv[0], argv[1], argv[2],
 585. NULL, argv[3], NULL, argv[4]);
 586. }
 587. DEFUN (ip_route_mask_flags,
 588. ip_route_mask_flags_cmd,
 589. "ip route A.B.C.D A.B.C.D (A.B.C.D|INTERFACE) (reject|blackhole)",
 590. IP_STR
 591. "Establish static routes\n"
 592. "IP destination prefix\n"
 593. "IP destination prefix mask\n"
 594. "IP gateway address\n"
 595. "IP gateway interface name\n"
 596. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 597. "Silently discard pkts when matched\n")
 598. {
 599. return zebra_static_ipv4_safi (vty, SAFI_UNICAST, 1, argv[0], argv[1],
 600. argv[2], argv[3], NULL, NULL, NULL);
 601. }
 602. DEFUN (ip_route_mask_flags_tag,
 603. ip_route_mask_flags_tag_cmd,
 604. "ip route A.B.C.D A.B.C.D (A.B.C.D|INTERFACE) (reject|blackhole) tag <1-4294967295>",
 605. IP_STR
 606. "Establish static routes\n"
 607. "IP destination prefix\n"
 608. "IP destination prefix mask\n"
 609. "IP gateway address\n"
 610. "IP gateway interface name\n"
 611. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 612. "Silently discard pkts when matched\n"
 613. "Set tag for this route\n"
 614. "Tag value\n")
 615. {
 616. return zebra_static_ipv4_safi (vty, SAFI_UNICAST, 1, argv[0], argv[1],
 617. argv[2], argv[3], argv[4], NULL, NULL);
 618. }
 619. DEFUN (ip_route_mask_flags_tag_vrf,
 620. ip_route_mask_flags_tag_vrf_cmd,
 621. "ip route A.B.C.D A.B.C.D (A.B.C.D|INTERFACE) (reject|blackhole) tag <1-4294967295>" VRF_CMD_STR,
 622. IP_STR
 623. "Establish static routes\n"
 624. "IP destination prefix\n"
 625. "IP destination prefix mask\n"
 626. "IP gateway address\n"
 627. "IP gateway interface name\n"
 628. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 629. "Silently discard pkts when matched\n"
 630. "Set tag for this route\n"
 631. "Tag value\n"
 632. VRF_CMD_HELP_STR)
 633. {
 634. return zebra_static_ipv4_safi (vty, SAFI_UNICAST, 1, argv[0], argv[1],
 635. argv[2], argv[3], argv[4], NULL, argv[5]);
 636. }
 637. DEFUN (ip_route_mask_flags2,
 638. ip_route_mask_flags2_cmd,
 639. "ip route A.B.C.D A.B.C.D (reject|blackhole)",
 640. IP_STR
 641. "Establish static routes\n"
 642. "IP destination prefix\n"
 643. "IP destination prefix mask\n"
 644. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 645. "Silently discard pkts when matched\n")
 646. {
 647. return zebra_static_ipv4_safi (vty, SAFI_UNICAST, 1, argv[0], argv[1],
 648. NULL, argv[2], NULL, NULL, NULL);
 649. }
 650. DEFUN (ip_route_mask_flags2_tag,
 651. ip_route_mask_flags2_tag_cmd,
 652. "ip route A.B.C.D A.B.C.D (reject|blackhole) tag <1-4294967295>",
 653. IP_STR
 654. "Establish static routes\n"
 655. "IP destination prefix\n"
 656. "IP destination prefix mask\n"
 657. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 658. "Silently discard pkts when matched\n"
 659. "Set tag for this route\n"
 660. "Tag value\n")
 661. {
 662. return zebra_static_ipv4_safi (vty, SAFI_UNICAST, 1, argv[0], argv[1], NULL,
 663. argv[2], argv[3], NULL, NULL);
 664. }
 665. DEFUN (ip_route_mask_flags2_tag_vrf,
 666. ip_route_mask_flags2_tag_vrf_cmd,
 667. "ip route A.B.C.D A.B.C.D (reject|blackhole) tag <1-4294967295>" VRF_CMD_STR,
 668. IP_STR
 669. "Establish static routes\n"
 670. "IP destination prefix\n"
 671. "IP destination prefix mask\n"
 672. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 673. "Silently discard pkts when matched\n"
 674. "Set tag for this route\n"
 675. "Tag value\n"
 676. VRF_CMD_HELP_STR)
 677. {
 678. return zebra_static_ipv4_safi (vty, SAFI_UNICAST, 1, argv[0], argv[1], NULL,
 679. argv[2], argv[3], NULL, argv[4]);
 680. }
 681. /* Distance option value. */
 682. DEFUN (ip_route_distance,
 683. ip_route_distance_cmd,
 684. "ip route A.B.C.D/M (A.B.C.D|INTERFACE|null0) <1-255>",
 685. IP_STR
 686. "Establish static routes\n"
 687. "IP destination prefix (e.g. 10.0.0.0/8)\n"
 688. "IP gateway address\n"
 689. "IP gateway interface name\n"
 690. "Null interface\n"
 691. "Distance value for this route\n")
 692. {
 693. return zebra_static_ipv4_safi (vty, SAFI_UNICAST, 1, argv[0], NULL,
 694. argv[1], NULL, NULL, argv[2], NULL);
 695. }
 696. DEFUN (ip_route_tag_distance,
 697. ip_route_tag_distance_cmd,
 698. "ip route A.B.C.D/M (A.B.C.D|INTERFACE|null0) tag <1-4294967295> <1-255>",
 699. IP_STR
 700. "Establish static routes\n"
 701. "IP destination prefix (e.g. 10.0.0.0/8)\n"
 702. "IP gateway address\n"
 703. "IP gateway interface name\n"
 704. "Null interface\n"
 705. "Set tag for this route\n"
 706. "Tag value\n"
 707. "Distance value for this route\n")
 708. {
 709. return zebra_static_ipv4_safi (vty, SAFI_UNICAST, 1, argv[0], NULL,
 710. argv[1], NULL, argv[2], argv[3], NULL);
 711. }
 712. DEFUN (ip_route_tag_distance_vrf,
 713. ip_route_tag_distance_vrf_cmd,
 714. "ip route A.B.C.D/M (A.B.C.D|INTERFACE|null0) tag <1-4294967295> <1-255>" VRF_CMD_STR,
 715. IP_STR
 716. "Establish static routes\n"
 717. "IP destination prefix (e.g. 10.0.0.0/8)\n"
 718. "IP gateway address\n"
 719. "IP gateway interface name\n"
 720. "Null interface\n"
 721. "Set tag for this route\n"
 722. "Tag value\n"
 723. "Distance value for this route\n"
 724. VRF_CMD_HELP_STR)
 725. {
 726. return zebra_static_ipv4_safi (vty, SAFI_UNICAST, 1, argv[0], NULL,
 727. argv[1], NULL, argv[2], argv[3], argv[4]);
 728. }
 729. DEFUN (ip_route_flags_distance,
 730. ip_route_flags_distance_cmd,
 731. "ip route A.B.C.D/M (A.B.C.D|INTERFACE) (reject|blackhole) <1-255>",
 732. IP_STR
 733. "Establish static routes\n"
 734. "IP destination prefix (e.g. 10.0.0.0/8)\n"
 735. "IP gateway address\n"
 736. "IP gateway interface name\n"
 737. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 738. "Silently discard pkts when matched\n"
 739. "Distance value for this route\n")
 740. {
 741. return zebra_static_ipv4_safi (vty, SAFI_UNICAST, 1, argv[0], NULL, argv[1],
 742. argv[2], NULL, argv[3], NULL);
 743. }
 744. DEFUN (ip_route_flags_tag_distance,
 745. ip_route_flags_tag_distance_cmd,
 746. "ip route A.B.C.D/M (A.B.C.D|INTERFACE) (reject|blackhole) tag <1-4294967295> <1-255>",
 747. IP_STR
 748. "Establish static routes\n"
 749. "IP destination prefix (e.g. 10.0.0.0/8)\n"
 750. "IP gateway address\n"
 751. "IP gateway interface name\n"
 752. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 753. "Silently discard pkts when matched\n"
 754. "Set tag for this route\n"
 755. "Tag value\n"
 756. "Distance value for this route\n")
 757. {
 758. return zebra_static_ipv4_safi (vty, SAFI_UNICAST, 1, argv[0], NULL, argv[1],
 759. argv[2], argv[3], argv[4], NULL);
 760. }
 761. DEFUN (ip_route_flags_tag_distance_vrf,
 762. ip_route_flags_tag_distance_vrf_cmd,
 763. "ip route A.B.C.D/M (A.B.C.D|INTERFACE) (reject|blackhole) tag <1-4294967295> <1-255>" VRF_CMD_STR,
 764. IP_STR
 765. "Establish static routes\n"
 766. "IP destination prefix (e.g. 10.0.0.0/8)\n"
 767. "IP gateway address\n"
 768. "IP gateway interface name\n"
 769. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 770. "Silently discard pkts when matched\n"
 771. "Set tag for this route\n"
 772. "Tag value\n"
 773. "Distance value for this route\n"
 774. VRF_CMD_HELP_STR)
 775. {
 776. return zebra_static_ipv4_safi (vty, SAFI_UNICAST, 1, argv[0], NULL, argv[1],
 777. argv[2], argv[3], argv[4], argv[5]);
 778. }
 779. DEFUN (ip_route_flags_distance2,
 780. ip_route_flags_distance2_cmd,
 781. "ip route A.B.C.D/M (reject|blackhole) <1-255>",
 782. IP_STR
 783. "Establish static routes\n"
 784. "IP destination prefix (e.g. 10.0.0.0/8)\n"
 785. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 786. "Silently discard pkts when matched\n"
 787. "Distance value for this route\n")
 788. {
 789. return zebra_static_ipv4_safi (vty, SAFI_UNICAST, 1, argv[0], NULL,
 790. NULL, argv[1], NULL, argv[2], NULL);
 791. }
 792. DEFUN (ip_route_flags_tag_distance2,
 793. ip_route_flags_tag_distance2_cmd,
 794. "ip route A.B.C.D/M (reject|blackhole) tag <1-4294967295> <1-255>",
 795. IP_STR
 796. "Establish static routes\n"
 797. "IP destination prefix (e.g. 10.0.0.0/8)\n"
 798. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 799. "Silently discard pkts when matched\n"
 800. "Set tag for this route\n"
 801. "Tag value\n"
 802. "Distance value for this route\n")
 803. {
 804. return zebra_static_ipv4_safi (vty, SAFI_UNICAST, 1, argv[0], NULL,
 805. NULL, argv[1], argv[2], argv[3], NULL);
 806. }
 807. DEFUN (ip_route_flags_tag_distance2_vrf,
 808. ip_route_flags_tag_distance2_vrf_cmd,
 809. "ip route A.B.C.D/M (reject|blackhole) tag <1-4294967295> <1-255>" VRF_CMD_STR,
 810. IP_STR
 811. "Establish static routes\n"
 812. "IP destination prefix (e.g. 10.0.0.0/8)\n"
 813. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 814. "Silently discard pkts when matched\n"
 815. "Set tag for this route\n"
 816. "Tag value\n"
 817. "Distance value for this route\n"
 818. VRF_CMD_HELP_STR)
 819. {
 820. return zebra_static_ipv4_safi (vty, SAFI_UNICAST, 1, argv[0], NULL,
 821. NULL, argv[1], argv[2], argv[3], argv[4]);
 822. }
 823. DEFUN (ip_route_mask_distance,
 824. ip_route_mask_distance_cmd,
 825. "ip route A.B.C.D A.B.C.D (A.B.C.D|INTERFACE|null0) <1-255>",
 826. IP_STR
 827. "Establish static routes\n"
 828. "IP destination prefix\n"
 829. "IP destination prefix mask\n"
 830. "IP gateway address\n"
 831. "IP gateway interface name\n"
 832. "Null interface\n"
 833. "Distance value for this route\n")
 834. {
 835. return zebra_static_ipv4_safi (vty, SAFI_UNICAST, 1, argv[0], argv[1], argv[2],
 836. NULL, NULL, argv[3], NULL);
 837. }
 838. DEFUN (ip_route_mask_tag_distance,
 839. ip_route_mask_tag_distance_cmd,
 840. "ip route A.B.C.D A.B.C.D (A.B.C.D|INTERFACE|null0) tag <1-4294967295> <1-255>",
 841. IP_STR
 842. "Establish static routes\n"
 843. "IP destination prefix\n"
 844. "IP destination prefix mask\n"
 845. "IP gateway address\n"
 846. "IP gateway interface name\n"
 847. "Null interface\n"
 848. "Set tag for this route\n"
 849. "Tag value\n"
 850. "Distance value for this route\n")
 851. {
 852. return zebra_static_ipv4_safi (vty, SAFI_UNICAST, 1, argv[0], argv[1],
 853. argv[2], NULL, argv[3], argv[4], NULL);
 854. }
 855. DEFUN (ip_route_mask_tag_distance_vrf,
 856. ip_route_mask_tag_distance_vrf_cmd,
 857. "ip route A.B.C.D A.B.C.D (A.B.C.D|INTERFACE|null0) tag <1-4294967295> <1-255>" VRF_CMD_STR,
 858. IP_STR
 859. "Establish static routes\n"
 860. "IP destination prefix\n"
 861. "IP destination prefix mask\n"
 862. "IP gateway address\n"
 863. "IP gateway interface name\n"
 864. "Null interface\n"
 865. "Set tag for this route\n"
 866. "Tag value\n"
 867. "Distance value for this route\n"
 868. VRF_CMD_HELP_STR)
 869. {
 870. return zebra_static_ipv4_safi (vty, SAFI_UNICAST, 1, argv[0], argv[1],
 871. argv[2], NULL, argv[3], argv[4], argv[5]);
 872. }
 873. DEFUN (ip_route_mask_flags_tag_distance,
 874. ip_route_mask_flags_tag_distance_cmd,
 875. "ip route A.B.C.D A.B.C.D (A.B.C.D|INTERFACE) (reject|blackhole) tag <1-4294967295> <1-255>",
 876. IP_STR
 877. "Establish static routes\n"
 878. "IP destination prefix\n"
 879. "IP destination prefix mask\n"
 880. "IP gateway address\n"
 881. "IP gateway interface name\n"
 882. "Set tag for this route\n"
 883. "Tag value\n"
 884. "Distance value for this route\n"
 885. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 886. "Silently discard pkts when matched\n")
 887. {
 888. return zebra_static_ipv4_safi (vty, SAFI_UNICAST, 1, argv[0], argv[1], argv[2],
 889. argv[3], argv[4], argv[5], NULL);
 890. }
 891. DEFUN (ip_route_mask_flags_tag_distance_vrf,
 892. ip_route_mask_flags_tag_distance_vrf_cmd,
 893. "ip route A.B.C.D A.B.C.D (A.B.C.D|INTERFACE) (reject|blackhole) tag <1-4294967295> <1-255>" VRF_CMD_STR,
 894. IP_STR
 895. "Establish static routes\n"
 896. "IP destination prefix\n"
 897. "IP destination prefix mask\n"
 898. "IP gateway address\n"
 899. "IP gateway interface name\n"
 900. "Set tag for this route\n"
 901. "Tag value\n"
 902. "Distance value for this route\n"
 903. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 904. "Silently discard pkts when matched\n"
 905. VRF_CMD_HELP_STR)
 906. {
 907. return zebra_static_ipv4_safi (vty, SAFI_UNICAST, 1, argv[0], argv[1], argv[2],
 908. argv[3], argv[4], argv[5], argv[6]);
 909. }
 910. DEFUN (ip_route_mask_flags_distance,
 911. ip_route_mask_flags_distance_cmd,
 912. "ip route A.B.C.D A.B.C.D (A.B.C.D|INTERFACE) (reject|blackhole) <1-255>",
 913. IP_STR
 914. "Establish static routes\n"
 915. "IP destination prefix\n"
 916. "IP destination prefix mask\n"
 917. "IP gateway address\n"
 918. "IP gateway interface name\n"
 919. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 920. "Silently discard pkts when matched\n"
 921. "Distance value for this route\n")
 922. {
 923. return zebra_static_ipv4_safi (vty, SAFI_UNICAST, 1, argv[0], argv[1], argv[2],
 924. argv[3], NULL, argv[4], NULL);
 925. }
 926. DEFUN (ip_route_mask_flags_distance2,
 927. ip_route_mask_flags_distance2_cmd,
 928. "ip route A.B.C.D A.B.C.D (reject|blackhole) <1-255>",
 929. IP_STR
 930. "Establish static routes\n"
 931. "IP destination prefix\n"
 932. "IP destination prefix mask\n"
 933. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 934. "Silently discard pkts when matched\n"
 935. "Distance value for this route\n")
 936. {
 937. return zebra_static_ipv4_safi (vty, SAFI_UNICAST, 1, argv[0], argv[1],
 938. NULL, argv[2], NULL, argv[3], NULL);
 939. }
 940. DEFUN (ip_route_mask_flags_tag_distance2,
 941. ip_route_mask_flags_tag_distance2_cmd,
 942. "ip route A.B.C.D A.B.C.D (reject|blackhole) tag <1-4294967295> <1-255>",
 943. IP_STR
 944. "Establish static routes\n"
 945. "IP destination prefix\n"
 946. "IP destination prefix mask\n"
 947. "Set tag for this route\n"
 948. "Tag value\n"
 949. "Distance value for this route\n"
 950. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 951. "Silently discard pkts when matched\n")
 952. {
 953. return zebra_static_ipv4_safi (vty, SAFI_UNICAST, 1, argv[0], argv[1], NULL,
 954. argv[2], argv[3], argv[4], NULL);
 955. }
 956. DEFUN (ip_route_mask_flags_tag_distance2_vrf,
 957. ip_route_mask_flags_tag_distance2_vrf_cmd,
 958. "ip route A.B.C.D A.B.C.D (reject|blackhole) tag <1-4294967295> <1-255>" VRF_CMD_STR,
 959. IP_STR
 960. "Establish static routes\n"
 961. "IP destination prefix\n"
 962. "IP destination prefix mask\n"
 963. "Set tag for this route\n"
 964. "Tag value\n"
 965. "Distance value for this route\n"
 966. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 967. "Silently discard pkts when matched\n"
 968. VRF_CMD_HELP_STR)
 969. {
 970. return zebra_static_ipv4_safi (vty, SAFI_UNICAST, 1, argv[0], argv[1], NULL,
 971. argv[2], argv[3], argv[4], argv[5]);
 972. }
 973. DEFUN (no_ip_route,
 974. no_ip_route_cmd,
 975. "no ip route A.B.C.D/M (A.B.C.D|INTERFACE|null0)",
 976. NO_STR
 977. IP_STR
 978. "Establish static routes\n"
 979. "IP destination prefix (e.g. 10.0.0.0/8)\n"
 980. "IP gateway address\n"
 981. "IP gateway interface name\n"
 982. "Null interface\n")
 983. {
 984. return zebra_static_ipv4_safi (vty, SAFI_UNICAST, 0, argv[0], NULL,
 985. argv[1], NULL, NULL, NULL, NULL);
 986. }
 987. DEFUN (no_ip_route_tag,
 988. no_ip_route_tag_cmd,
 989. "no ip route A.B.C.D/M (A.B.C.D|INTERFACE|null0) tag <1-4294967295>",
 990. NO_STR
 991. IP_STR
 992. "Establish static routes\n"
 993. "IP destination prefix (e.g. 10.0.0.0/8)\n"
 994. "IP gateway address\n"
 995. "IP gateway interface name\n"
 996. "Null interface\n"
 997. "Tag of this route\n"
 998. "Tag value\n")
 999. {
 1000. return zebra_static_ipv4_safi (vty, SAFI_UNICAST, 0, argv[0], NULL, argv[1],
 1001. NULL, argv[2], NULL, NULL);
 1002. }
 1003. DEFUN (no_ip_route_tag_vrf,
 1004. no_ip_route_tag_vrf_cmd,
 1005. "no ip route A.B.C.D/M (A.B.C.D|INTERFACE|null0) tag <1-4294967295>" VRF_CMD_STR,
 1006. NO_STR
 1007. IP_STR
 1008. "Establish static routes\n"
 1009. "IP destination prefix (e.g. 10.0.0.0/8)\n"
 1010. "IP gateway address\n"
 1011. "IP gateway interface name\n"
 1012. "Null interface\n"
 1013. "Tag of this route\n"
 1014. "Tag value\n"
 1015. VRF_CMD_HELP_STR)
 1016. {
 1017. return zebra_static_ipv4_safi (vty, SAFI_UNICAST, 0, argv[0], NULL, argv[1],
 1018. NULL, argv[2], NULL, argv[3]);
 1019. }
 1020. ALIAS (no_ip_route,
 1021. no_ip_route_flags_cmd,
 1022. "no ip route A.B.C.D/M (A.B.C.D|INTERFACE) (reject|blackhole)",
 1023. NO_STR
 1024. IP_STR
 1025. "Establish static routes\n"
 1026. "IP destination prefix (e.g. 10.0.0.0/8)\n"
 1027. "IP gateway address\n"
 1028. "IP gateway interface name\n"
 1029. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 1030. "Silently discard pkts when matched\n")
 1031. ALIAS (no_ip_route_tag,
 1032. no_ip_route_flags_tag_cmd,
 1033. "no ip route A.B.C.D/M (A.B.C.D|INTERFACE) (reject|blackhole) tag <1-4294967295>",
 1034. NO_STR
 1035. IP_STR
 1036. "Establish static routes\n"
 1037. "IP destination prefix (e.g. 10.0.0.0/8)\n"
 1038. "IP gateway address\n"
 1039. "IP gateway interface name\n"
 1040. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 1041. "Silently discard pkts when matched\n"
 1042. "Tag of this route\n"
 1043. "Tag value\n")
 1044. DEFUN (no_ip_route_flags2,
 1045. no_ip_route_flags2_cmd,
 1046. "no ip route A.B.C.D/M (reject|blackhole)",
 1047. NO_STR
 1048. IP_STR
 1049. "Establish static routes\n"
 1050. "IP destination prefix (e.g. 10.0.0.0/8)\n"
 1051. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 1052. "Silently discard pkts when matched\n")
 1053. {
 1054. return zebra_static_ipv4_safi (vty, SAFI_UNICAST, 0, argv[0], NULL,
 1055. NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
 1056. }
 1057. DEFUN (no_ip_route_flags2_tag,
 1058. no_ip_route_flags2_tag_cmd,
 1059. "no ip route A.B.C.D/M (reject|blackhole) tag <1-4294967295>",
 1060. NO_STR
 1061. IP_STR
 1062. "Establish static routes\n"
 1063. "IP destination prefix (e.g. 10.0.0.0/8)\n"
 1064. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 1065. "Silently discard pkts when matched\n"
 1066. "Tag of this route\n"
 1067. "Tag value\n")
 1068. {
 1069. return zebra_static_ipv4_safi (vty, SAFI_UNICAST, 0, argv[0], NULL, NULL,
 1070. NULL, argv[1], NULL, NULL);
 1071. }
 1072. DEFUN (no_ip_route_flags2_tag_vrf,
 1073. no_ip_route_flags2_tag_vrf_cmd,
 1074. "no ip route A.B.C.D/M (reject|blackhole) tag <1-4294967295>" VRF_CMD_STR,
 1075. NO_STR
 1076. IP_STR
 1077. "Establish static routes\n"
 1078. "IP destination prefix (e.g. 10.0.0.0/8)\n"
 1079. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 1080. "Silently discard pkts when matched\n"
 1081. "Tag of this route\n"
 1082. "Tag value\n"
 1083. VRF_CMD_HELP_STR)
 1084. {
 1085. return zebra_static_ipv4_safi (vty, SAFI_UNICAST, 0, argv[0], NULL, NULL,
 1086. NULL, argv[1], NULL, argv[2]);
 1087. }
 1088. DEFUN (no_ip_route_mask,
 1089. no_ip_route_mask_cmd,
 1090. "no ip route A.B.C.D A.B.C.D (A.B.C.D|INTERFACE|null0)",
 1091. NO_STR
 1092. IP_STR
 1093. "Establish static routes\n"
 1094. "IP destination prefix\n"
 1095. "IP destination prefix mask\n"
 1096. "IP gateway address\n"
 1097. "IP gateway interface name\n"
 1098. "Null interface\n")
 1099. {
 1100. return zebra_static_ipv4_safi (vty, SAFI_UNICAST, 0, argv[0], argv[1],
 1101. argv[2], NULL, NULL, NULL, NULL);
 1102. }
 1103. DEFUN (no_ip_route_mask_tag,
 1104. no_ip_route_mask_tag_cmd,
 1105. "no ip route A.B.C.D A.B.C.D (A.B.C.D|INTERFACE|null0) tag <1-4294967295>",
 1106. NO_STR
 1107. IP_STR
 1108. "Establish static routes\n"
 1109. "IP destination prefix\n"
 1110. "IP destination prefix mask\n"
 1111. "IP gateway address\n"
 1112. "IP gateway interface name\n"
 1113. "Null interface\n"
 1114. "Tag of this route\n"
 1115. "Tag value\n")
 1116. {
 1117. return zebra_static_ipv4_safi (vty, SAFI_UNICAST, 0, argv[0], argv[1], argv[2],
 1118. NULL, argv[3], NULL, NULL);
 1119. }
 1120. ALIAS (no_ip_route_mask,
 1121. no_ip_route_mask_flags_cmd,
 1122. "no ip route A.B.C.D A.B.C.D (A.B.C.D|INTERFACE) (reject|blackhole)",
 1123. NO_STR
 1124. IP_STR
 1125. "Establish static routes\n"
 1126. "IP destination prefix\n"
 1127. "IP destination prefix mask\n"
 1128. "IP gateway address\n"
 1129. "IP gateway interface name\n"
 1130. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 1131. "Silently discard pkts when matched\n")
 1132. ALIAS (no_ip_route_mask_tag,
 1133. no_ip_route_mask_flags_tag_cmd,
 1134. "no ip route A.B.C.D A.B.C.D (A.B.C.D|INTERFACE) (reject|blackhole) tag <1-4294967295>",
 1135. NO_STR
 1136. IP_STR
 1137. "Establish static routes\n"
 1138. "IP destination prefix\n"
 1139. "IP destination prefix mask\n"
 1140. "IP gateway address\n"
 1141. "IP gateway interface name\n"
 1142. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 1143. "Silently discard pkts when matched\n"
 1144. "Tag of this route\n"
 1145. "Tag value\n")
 1146. DEFUN (no_ip_route_mask_flags2,
 1147. no_ip_route_mask_flags2_cmd,
 1148. "no ip route A.B.C.D A.B.C.D (reject|blackhole)",
 1149. NO_STR
 1150. IP_STR
 1151. "Establish static routes\n"
 1152. "IP destination prefix\n"
 1153. "IP destination prefix mask\n"
 1154. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 1155. "Silently discard pkts when matched\n")
 1156. {
 1157. return zebra_static_ipv4_safi (vty, SAFI_UNICAST, 0, argv[0], argv[1],
 1158. NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
 1159. }
 1160. DEFUN (no_ip_route_mask_flags2_tag,
 1161. no_ip_route_mask_flags2_tag_cmd,
 1162. "no ip route A.B.C.D A.B.C.D (reject|blackhole) tag <1-4294967295>",
 1163. NO_STR
 1164. IP_STR
 1165. "Establish static routes\n"
 1166. "IP destination prefix\n"
 1167. "IP destination prefix mask\n"
 1168. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 1169. "Silently discard pkts when matched\n"
 1170. "Tag of this route\n"
 1171. "Tag value\n")
 1172. {
 1173. return zebra_static_ipv4_safi (vty, SAFI_UNICAST, 0, argv[0], argv[1],
 1174. NULL, NULL, argv[2], NULL, NULL);
 1175. }
 1176. DEFUN (no_ip_route_mask_flags2_tag_vrf,
 1177. no_ip_route_mask_flags2_tag_vrf_cmd,
 1178. "no ip route A.B.C.D A.B.C.D (reject|blackhole) tag <1-4294967295>" VRF_CMD_STR,
 1179. NO_STR
 1180. IP_STR
 1181. "Establish static routes\n"
 1182. "IP destination prefix\n"
 1183. "IP destination prefix mask\n"
 1184. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 1185. "Silently discard pkts when matched\n"
 1186. "Tag of this route\n"
 1187. "Tag value\n"
 1188. VRF_CMD_HELP_STR)
 1189. {
 1190. return zebra_static_ipv4_safi (vty, SAFI_UNICAST, 0, argv[0], argv[1],
 1191. NULL, NULL, argv[2], NULL, argv[3]);
 1192. }
 1193. DEFUN (no_ip_route_distance,
 1194. no_ip_route_distance_cmd,
 1195. "no ip route A.B.C.D/M (A.B.C.D|INTERFACE|null0) <1-255>",
 1196. NO_STR
 1197. IP_STR
 1198. "Establish static routes\n"
 1199. "IP destination prefix (e.g. 10.0.0.0/8)\n"
 1200. "IP gateway address\n"
 1201. "IP gateway interface name\n"
 1202. "Null interface\n"
 1203. "Distance value for this route\n")
 1204. {
 1205. return zebra_static_ipv4_safi (vty, SAFI_UNICAST, 0, argv[0], NULL,
 1206. argv[1], NULL, NULL, argv[2], NULL);
 1207. }
 1208. DEFUN (no_ip_route_tag_distance,
 1209. no_ip_route_tag_distance_cmd,
 1210. "no ip route A.B.C.D/M (A.B.C.D|INTERFACE|null0) tag <1-4294967295> <1-255>",
 1211. NO_STR
 1212. IP_STR
 1213. "Establish static routes\n"
 1214. "IP destination prefix (e.g. 10.0.0.0/8)\n"
 1215. "IP gateway address\n"
 1216. "IP gateway interface name\n"
 1217. "Null interface\n"
 1218. "Tag of this route\n"
 1219. "Tag value\n"
 1220. "Distance value for this route\n")
 1221. {
 1222. return zebra_static_ipv4_safi (vty, SAFI_UNICAST, 0, argv[0], NULL, argv[1],
 1223. NULL, argv[2], argv[3], NULL);
 1224. }
 1225. DEFUN (no_ip_route_tag_distance_vrf,
 1226. no_ip_route_tag_distance_vrf_cmd,
 1227. "no ip route A.B.C.D/M (A.B.C.D|INTERFACE|null0) tag <1-4294967295> <1-255>" VRF_CMD_STR,
 1228. NO_STR
 1229. IP_STR
 1230. "Establish static routes\n"
 1231. "IP destination prefix (e.g. 10.0.0.0/8)\n"
 1232. "IP gateway address\n"
 1233. "IP gateway interface name\n"
 1234. "Null interface\n"
 1235. "Tag of this route\n"
 1236. "Tag value\n"
 1237. "Distance value for this route\n"
 1238. VRF_CMD_HELP_STR)
 1239. {
 1240. return zebra_static_ipv4_safi (vty, SAFI_UNICAST, 0, argv[0], NULL, argv[1],
 1241. NULL, argv[2], argv[3], argv[4]);
 1242. }
 1243. DEFUN (no_ip_route_flags_distance,
 1244. no_ip_route_flags_distance_cmd,
 1245. "no ip route A.B.C.D/M (A.B.C.D|INTERFACE) (reject|blackhole) <1-255>",
 1246. NO_STR
 1247. IP_STR
 1248. "Establish static routes\n"
 1249. "IP destination prefix (e.g. 10.0.0.0/8)\n"
 1250. "IP gateway address\n"
 1251. "IP gateway interface name\n"
 1252. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 1253. "Silently discard pkts when matched\n"
 1254. "Distance value for this route\n")
 1255. {
 1256. return zebra_static_ipv4_safi (vty, SAFI_UNICAST, 0, argv[0], NULL,
 1257. argv[1], argv[2], NULL, argv[3], NULL);
 1258. }
 1259. DEFUN (no_ip_route_flags_tag_distance,
 1260. no_ip_route_flags_tag_distance_cmd,
 1261. "no ip route A.B.C.D/M (A.B.C.D|INTERFACE) (reject|blackhole) tag <1-4294967295> <1-255>",
 1262. NO_STR
 1263. IP_STR
 1264. "Establish static routes\n"
 1265. "IP destination prefix (e.g. 10.0.0.0/8)\n"
 1266. "IP gateway address\n"
 1267. "IP gateway interface name\n"
 1268. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 1269. "Silently discard pkts when matched\n"
 1270. "Tag of this route\n"
 1271. "Tag value\n"
 1272. "Distance value for this route\n")
 1273. {
 1274. return zebra_static_ipv4_safi (vty, SAFI_UNICAST, 0, argv[0], NULL, argv[1],
 1275. argv[2], argv[3], argv[4], NULL);
 1276. }
 1277. DEFUN (no_ip_route_flags_tag_distance_vrf,
 1278. no_ip_route_flags_tag_distance_vrf_cmd,
 1279. "no ip route A.B.C.D/M (A.B.C.D|INTERFACE) (reject|blackhole) tag <1-4294967295> <1-255>" VRF_CMD_STR,
 1280. NO_STR
 1281. IP_STR
 1282. "Establish static routes\n"
 1283. "IP destination prefix (e.g. 10.0.0.0/8)\n"
 1284. "IP gateway address\n"
 1285. "IP gateway interface name\n"
 1286. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 1287. "Silently discard pkts when matched\n"
 1288. "Tag of this route\n"
 1289. "Tag value\n"
 1290. "Distance value for this route\n"
 1291. VRF_CMD_HELP_STR)
 1292. {
 1293. return zebra_static_ipv4_safi (vty, SAFI_UNICAST, 0, argv[0], NULL, argv[1],
 1294. argv[2], argv[3], argv[4], argv[5]);
 1295. }
 1296. DEFUN (no_ip_route_flags_distance2,
 1297. no_ip_route_flags_distance2_cmd,
 1298. "no ip route A.B.C.D/M (reject|blackhole) <1-255>",
 1299. NO_STR
 1300. IP_STR
 1301. "Establish static routes\n"
 1302. "IP destination prefix (e.g. 10.0.0.0/8)\n"
 1303. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 1304. "Silently discard pkts when matched\n"
 1305. "Distance value for this route\n")
 1306. {
 1307. return zebra_static_ipv4_safi (vty, SAFI_UNICAST, 0, argv[0], NULL, NULL,
 1308. argv[1], NULL, argv[2], NULL);
 1309. }
 1310. DEFUN (no_ip_route_flags_tag_distance2,
 1311. no_ip_route_flags_tag_distance2_cmd,
 1312. "no ip route A.B.C.D/M (reject|blackhole) tag <1-4294967295> <1-255>",
 1313. NO_STR
 1314. IP_STR
 1315. "Establish static routes\n"
 1316. "IP destination prefix (e.g. 10.0.0.0/8)\n"
 1317. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 1318. "Silently discard pkts when matched\n"
 1319. "Tag of this route\n"
 1320. "Tag value\n"
 1321. "Distance value for this route\n")
 1322. {
 1323. return zebra_static_ipv4_safi (vty, SAFI_UNICAST, 0, argv[0], NULL, NULL,
 1324. argv[1], argv[2] , argv[3], NULL);
 1325. }
 1326. DEFUN (no_ip_route_flags_tag_distance2_vrf,
 1327. no_ip_route_flags_tag_distance2_vrf_cmd,
 1328. "no ip route A.B.C.D/M (reject|blackhole) tag <1-4294967295> <1-255>" VRF_CMD_STR,
 1329. NO_STR
 1330. IP_STR
 1331. "Establish static routes\n"
 1332. "IP destination prefix (e.g. 10.0.0.0/8)\n"
 1333. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 1334. "Silently discard pkts when matched\n"
 1335. "Tag of this route\n"
 1336. "Tag value\n"
 1337. "Distance value for this route\n"
 1338. VRF_CMD_HELP_STR)
 1339. {
 1340. return zebra_static_ipv4_safi (vty, SAFI_UNICAST, 0, argv[0], NULL, NULL,
 1341. argv[1], argv[2] , argv[3], argv[4]);
 1342. }
 1343. DEFUN (no_ip_route_mask_distance,
 1344. no_ip_route_mask_distance_cmd,
 1345. "no ip route A.B.C.D A.B.C.D (A.B.C.D|INTERFACE|null0) <1-255>",
 1346. NO_STR
 1347. IP_STR
 1348. "Establish static routes\n"
 1349. "IP destination prefix\n"
 1350. "IP destination prefix mask\n"
 1351. "IP gateway address\n"
 1352. "IP gateway interface name\n"
 1353. "Null interface\n"
 1354. "Distance value for this route\n")
 1355. {
 1356. return zebra_static_ipv4_safi (vty, SAFI_UNICAST, 0, argv[0], argv[1],
 1357. argv[2], NULL, NULL, argv[3], NULL);
 1358. }
 1359. DEFUN (no_ip_route_mask_tag_distance,
 1360. no_ip_route_mask_tag_distance_cmd,
 1361. "no ip route A.B.C.D A.B.C.D (A.B.C.D|INTERFACE|null0) tag <1-4294967295> <1-255>",
 1362. NO_STR
 1363. IP_STR
 1364. "Establish static routes\n"
 1365. "IP destination prefix\n"
 1366. "IP destination prefix mask\n"
 1367. "IP gateway address\n"
 1368. "IP gateway interface name\n"
 1369. "Null interface\n"
 1370. "Tag of this route\n"
 1371. "Tag value\n"
 1372. "Distance value for this route\n")
 1373. {
 1374. return zebra_static_ipv4_safi (vty, SAFI_UNICAST, 0, argv[0], argv[1],
 1375. argv[2], NULL, argv[3], argv[4], NULL);
 1376. }
 1377. DEFUN (no_ip_route_mask_tag_distance_vrf,
 1378. no_ip_route_mask_tag_distance_vrf_cmd,
 1379. "no ip route A.B.C.D A.B.C.D (A.B.C.D|INTERFACE|null0) tag <1-4294967295> <1-255>" VRF_CMD_STR,
 1380. NO_STR
 1381. IP_STR
 1382. "Establish static routes\n"
 1383. "IP destination prefix\n"
 1384. "IP destination prefix mask\n"
 1385. "IP gateway address\n"
 1386. "IP gateway interface name\n"
 1387. "Null interface\n"
 1388. "Tag of this route\n"
 1389. "Tag value\n"
 1390. "Distance value for this route\n"
 1391. VRF_CMD_HELP_STR)
 1392. {
 1393. return zebra_static_ipv4_safi (vty, SAFI_UNICAST, 0, argv[0], argv[1],
 1394. argv[2], NULL, argv[3], argv[4], argv[5]);
 1395. }
 1396. DEFUN (no_ip_route_mask_flags_distance,
 1397. no_ip_route_mask_flags_distance_cmd,
 1398. "no ip route A.B.C.D A.B.C.D (A.B.C.D|INTERFACE) (reject|blackhole) <1-255>",
 1399. NO_STR
 1400. IP_STR
 1401. "Establish static routes\n"
 1402. "IP destination prefix\n"
 1403. "IP destination prefix mask\n"
 1404. "IP gateway address\n"
 1405. "IP gateway interface name\n"
 1406. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 1407. "Silently discard pkts when matched\n"
 1408. "Distance value for this route\n")
 1409. {
 1410. return zebra_static_ipv4_safi (vty, SAFI_UNICAST, 0, argv[0], argv[1],
 1411. argv[2], argv[3], NULL, argv[4], NULL);
 1412. }
 1413. DEFUN (no_ip_route_mask_flags_tag_distance,
 1414. no_ip_route_mask_flags_tag_distance_cmd,
 1415. "no ip route A.B.C.D A.B.C.D (A.B.C.D|INTERFACE) (reject|blackhole) tag <1-4294967295> <1-255>",
 1416. NO_STR
 1417. IP_STR
 1418. "Establish static routes\n"
 1419. "IP destination prefix\n"
 1420. "IP destination prefix mask\n"
 1421. "IP gateway address\n"
 1422. "IP gateway interface name\n"
 1423. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 1424. "Silently discard pkts when matched\n"
 1425. "Tag of this route\n"
 1426. "Tag value\n"
 1427. "Distance value for this route\n")
 1428. {
 1429. return zebra_static_ipv4_safi (vty, SAFI_UNICAST, 0, argv[0], argv[1], argv[2], argv[3],
 1430. argv[4], argv[5], NULL);
 1431. }
 1432. DEFUN (no_ip_route_mask_flags_tag_distance_vrf,
 1433. no_ip_route_mask_flags_tag_distance_vrf_cmd,
 1434. "no ip route A.B.C.D A.B.C.D (A.B.C.D|INTERFACE) (reject|blackhole) tag <1-4294967295> <1-255>" VRF_CMD_STR,
 1435. NO_STR
 1436. IP_STR
 1437. "Establish static routes\n"
 1438. "IP destination prefix\n"
 1439. "IP destination prefix mask\n"
 1440. "IP gateway address\n"
 1441. "IP gateway interface name\n"
 1442. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 1443. "Silently discard pkts when matched\n"
 1444. "Tag of this route\n"
 1445. "Tag value\n"
 1446. "Distance value for this route\n"
 1447. VRF_CMD_HELP_STR)
 1448. {
 1449. return zebra_static_ipv4_safi (vty, SAFI_UNICAST, 0, argv[0], argv[1], argv[2], argv[3],
 1450. argv[4], argv[5], argv[6]);
 1451. }
 1452. DEFUN (no_ip_route_mask_flags_distance2,
 1453. no_ip_route_mask_flags_distance2_cmd,
 1454. "no ip route A.B.C.D A.B.C.D (reject|blackhole) <1-255>",
 1455. NO_STR
 1456. IP_STR
 1457. "Establish static routes\n"
 1458. "IP destination prefix\n"
 1459. "IP destination prefix mask\n"
 1460. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 1461. "Silently discard pkts when matched\n"
 1462. "Distance value for this route\n")
 1463. {
 1464. return zebra_static_ipv4_safi (vty, SAFI_UNICAST, 0, argv[0], argv[1],
 1465. NULL, argv[2], NULL, argv[3], NULL);
 1466. }
 1467. DEFUN (ip_route_vrf,
 1468. ip_route_vrf_cmd,
 1469. "ip route A.B.C.D/M (A.B.C.D|INTERFACE|null0) " VRF_CMD_STR,
 1470. IP_STR
 1471. "Establish static routes\n"
 1472. "IP destination prefix (e.g. 10.0.0.0/8)\n"
 1473. "IP gateway address\n"
 1474. "IP gateway interface name\n"
 1475. "Null interface\n"
 1476. VRF_CMD_HELP_STR)
 1477. {
 1478. return zebra_static_ipv4_safi (vty, SAFI_UNICAST, 1, argv[0], NULL,
 1479. argv[1], NULL, NULL, NULL, argv[2]);
 1480. }
 1481. DEFUN (ip_route_flags_vrf,
 1482. ip_route_flags_vrf_cmd,
 1483. "ip route A.B.C.D/M (A.B.C.D|INTERFACE) (reject|blackhole) " VRF_CMD_STR,
 1484. IP_STR
 1485. "Establish static routes\n"
 1486. "IP destination prefix (e.g. 10.0.0.0/8)\n"
 1487. "IP gateway address\n"
 1488. "IP gateway interface name\n"
 1489. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 1490. "Silently discard pkts when matched\n"
 1491. VRF_CMD_HELP_STR)
 1492. {
 1493. return zebra_static_ipv4_safi (vty, SAFI_UNICAST, 1, argv[0], NULL,
 1494. argv[1], argv[2], NULL, NULL, argv[3]);
 1495. }
 1496. DEFUN (ip_route_flags2_vrf,
 1497. ip_route_flags2_vrf_cmd,
 1498. "ip route A.B.C.D/M (reject|blackhole) " VRF_CMD_STR,
 1499. IP_STR
 1500. "Establish static routes\n"
 1501. "IP destination prefix (e.g. 10.0.0.0/8)\n"
 1502. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 1503. "Silently discard pkts when matched\n"
 1504. VRF_CMD_HELP_STR)
 1505. {
 1506. return zebra_static_ipv4_safi (vty, SAFI_UNICAST, 1, argv[0], NULL,
 1507. NULL, argv[1], NULL, NULL, argv[2]);
 1508. }
 1509. /* Mask as A.B.C.D format. */
 1510. DEFUN (ip_route_mask_vrf,
 1511. ip_route_mask_vrf_cmd,
 1512. "ip route A.B.C.D A.B.C.D (A.B.C.D|INTERFACE|null0) " VRF_CMD_STR,
 1513. IP_STR
 1514. "Establish static routes\n"
 1515. "IP destination prefix\n"
 1516. "IP destination prefix mask\n"
 1517. "IP gateway address\n"
 1518. "IP gateway interface name\n"
 1519. "Null interface\n"
 1520. VRF_CMD_HELP_STR)
 1521. {
 1522. return zebra_static_ipv4_safi (vty, SAFI_UNICAST, 1, argv[0], argv[1],
 1523. argv[2], NULL, NULL, NULL, argv[3]);
 1524. }
 1525. DEFUN (ip_route_mask_flags_vrf,
 1526. ip_route_mask_flags_vrf_cmd,
 1527. "ip route A.B.C.D A.B.C.D (A.B.C.D|INTERFACE) (reject|blackhole) " VRF_CMD_STR,
 1528. IP_STR
 1529. "Establish static routes\n"
 1530. "IP destination prefix\n"
 1531. "IP destination prefix mask\n"
 1532. "IP gateway address\n"
 1533. "IP gateway interface name\n"
 1534. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 1535. "Silently discard pkts when matched\n"
 1536. VRF_CMD_HELP_STR)
 1537. {
 1538. return zebra_static_ipv4_safi (vty, SAFI_UNICAST, 1, argv[0], argv[1],
 1539. argv[2], argv[3], NULL, NULL, argv[4]);
 1540. }
 1541. DEFUN (ip_route_mask_flags2_vrf,
 1542. ip_route_mask_flags2_vrf_cmd,
 1543. "ip route A.B.C.D A.B.C.D (reject|blackhole) " VRF_CMD_STR,
 1544. IP_STR
 1545. "Establish static routes\n"
 1546. "IP destination prefix\n"
 1547. "IP destination prefix mask\n"
 1548. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 1549. "Silently discard pkts when matched\n"
 1550. VRF_CMD_HELP_STR)
 1551. {
 1552. return zebra_static_ipv4_safi (vty, SAFI_UNICAST, 1, argv[0], argv[1],
 1553. NULL, argv[2], NULL, NULL, argv[3]);
 1554. }
 1555. /* Distance option value. */
 1556. DEFUN (ip_route_distance_vrf,
 1557. ip_route_distance_vrf_cmd,
 1558. "ip route A.B.C.D/M (A.B.C.D|INTERFACE|null0) <1-255> " VRF_CMD_STR,
 1559. IP_STR
 1560. "Establish static routes\n"
 1561. "IP destination prefix (e.g. 10.0.0.0/8)\n"
 1562. "IP gateway address\n"
 1563. "IP gateway interface name\n"
 1564. "Null interface\n"
 1565. "Distance value for this route\n"
 1566. VRF_CMD_HELP_STR)
 1567. {
 1568. return zebra_static_ipv4_safi (vty, SAFI_UNICAST, 1, argv[0], NULL,
 1569. argv[1], NULL, NULL, argv[2], argv[3]);
 1570. }
 1571. DEFUN (ip_route_flags_distance_vrf,
 1572. ip_route_flags_distance_vrf_cmd,
 1573. "ip route A.B.C.D/M (A.B.C.D|INTERFACE) (reject|blackhole) <1-255> " VRF_CMD_STR,
 1574. IP_STR
 1575. "Establish static routes\n"
 1576. "IP destination prefix (e.g. 10.0.0.0/8)\n"
 1577. "IP gateway address\n"
 1578. "IP gateway interface name\n"
 1579. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 1580. "Silently discard pkts when matched\n"
 1581. "Distance value for this route\n"
 1582. VRF_CMD_HELP_STR)
 1583. {
 1584. return zebra_static_ipv4_safi (vty, SAFI_UNICAST, 1, argv[0], NULL,
 1585. argv[1], argv[2], NULL, argv[3], argv[4]);
 1586. }
 1587. DEFUN (ip_route_flags_distance2_vrf,
 1588. ip_route_flags_distance2_vrf_cmd,
 1589. "ip route A.B.C.D/M (reject|blackhole) <1-255> " VRF_CMD_STR,
 1590. IP_STR
 1591. "Establish static routes\n"
 1592. "IP destination prefix (e.g. 10.0.0.0/8)\n"
 1593. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 1594. "Silently discard pkts when matched\n"
 1595. "Distance value for this route\n"
 1596. VRF_CMD_HELP_STR)
 1597. {
 1598. return zebra_static_ipv4_safi (vty, SAFI_UNICAST, 1, argv[0], NULL,
 1599. NULL, argv[1], NULL, argv[2], argv[3]);
 1600. }
 1601. DEFUN (ip_route_mask_distance_vrf,
 1602. ip_route_mask_distance_vrf_cmd,
 1603. "ip route A.B.C.D A.B.C.D (A.B.C.D|INTERFACE|null0) <1-255> " VRF_CMD_STR,
 1604. IP_STR
 1605. "Establish static routes\n"
 1606. "IP destination prefix\n"
 1607. "IP destination prefix mask\n"
 1608. "IP gateway address\n"
 1609. "IP gateway interface name\n"
 1610. "Null interface\n"
 1611. "Distance value for this route\n"
 1612. VRF_CMD_HELP_STR)
 1613. {
 1614. return zebra_static_ipv4_safi (vty, SAFI_UNICAST, 1, argv[0], argv[1],
 1615. argv[2], NULL, NULL, argv[3], argv[4]);
 1616. }
 1617. DEFUN (ip_route_mask_flags_distance_vrf,
 1618. ip_route_mask_flags_distance_vrf_cmd,
 1619. "ip route A.B.C.D A.B.C.D (A.B.C.D|INTERFACE) (reject|blackhole) <1-255> " VRF_CMD_STR,
 1620. IP_STR
 1621. "Establish static routes\n"
 1622. "IP destination prefix\n"
 1623. "IP destination prefix mask\n"
 1624. "IP gateway address\n"
 1625. "IP gateway interface name\n"
 1626. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 1627. "Silently discard pkts when matched\n"
 1628. "Distance value for this route\n"
 1629. VRF_CMD_HELP_STR)
 1630. {
 1631. return zebra_static_ipv4_safi (vty, SAFI_UNICAST, 1, argv[0], argv[1],
 1632. argv[2], argv[3], NULL, argv[4], argv[5]);
 1633. }
 1634. DEFUN (ip_route_mask_flags_distance2_vrf,
 1635. ip_route_mask_flags_distance2_vrf_cmd,
 1636. "ip route A.B.C.D A.B.C.D (reject|blackhole) <1-255> " VRF_CMD_STR,
 1637. IP_STR
 1638. "Establish static routes\n"
 1639. "IP destination prefix\n"
 1640. "IP destination prefix mask\n"
 1641. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 1642. "Silently discard pkts when matched\n"
 1643. "Distance value for this route\n"
 1644. VRF_CMD_HELP_STR)
 1645. {
 1646. return zebra_static_ipv4_safi (vty, SAFI_UNICAST, 1, argv[0], argv[1],
 1647. NULL, argv[2], NULL, argv[3], argv[4]);
 1648. }
 1649. DEFUN (no_ip_route_vrf,
 1650. no_ip_route_vrf_cmd,
 1651. "no ip route A.B.C.D/M (A.B.C.D|INTERFACE|null0) " VRF_CMD_STR,
 1652. NO_STR
 1653. IP_STR
 1654. "Establish static routes\n"
 1655. "IP destination prefix (e.g. 10.0.0.0/8)\n"
 1656. "IP gateway address\n"
 1657. "IP gateway interface name\n"
 1658. "Null interface\n"
 1659. VRF_CMD_HELP_STR)
 1660. {
 1661. return zebra_static_ipv4_safi (vty, SAFI_UNICAST, 0, argv[0],
 1662. NULL, argv[1], NULL, NULL, NULL,
 1663. (argc > 3) ? argv[3] : argv[2]);
 1664. }
 1665. ALIAS (no_ip_route_vrf,
 1666. no_ip_route_flags_vrf_cmd,
 1667. "no ip route A.B.C.D/M (A.B.C.D|INTERFACE) (reject|blackhole) " VRF_CMD_STR,
 1668. NO_STR
 1669. IP_STR
 1670. "Establish static routes\n"
 1671. "IP destination prefix (e.g. 10.0.0.0/8)\n"
 1672. "IP gateway address\n"
 1673. "IP gateway interface name\n"
 1674. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 1675. "Silently discard pkts when matched\n"
 1676. VRF_CMD_HELP_STR)
 1677. DEFUN (no_ip_route_flags2_vrf,
 1678. no_ip_route_flags2_vrf_cmd,
 1679. "no ip route A.B.C.D/M (reject|blackhole) " VRF_CMD_STR,
 1680. NO_STR
 1681. IP_STR
 1682. "Establish static routes\n"
 1683. "IP destination prefix (e.g. 10.0.0.0/8)\n"
 1684. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 1685. "Silently discard pkts when matched\n"
 1686. VRF_CMD_HELP_STR)
 1687. {
 1688. return zebra_static_ipv4_safi (vty, SAFI_UNICAST, 0, argv[0],
 1689. NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, argv[2]);
 1690. }
 1691. DEFUN (no_ip_route_mask_vrf,
 1692. no_ip_route_mask_vrf_cmd,
 1693. "no ip route A.B.C.D A.B.C.D (A.B.C.D|INTERFACE|null0) " VRF_CMD_STR,
 1694. NO_STR
 1695. IP_STR
 1696. "Establish static routes\n"
 1697. "IP destination prefix\n"
 1698. "IP destination prefix mask\n"
 1699. "IP gateway address\n"
 1700. "IP gateway interface name\n"
 1701. "Null interface\n"
 1702. VRF_CMD_HELP_STR)
 1703. {
 1704. return zebra_static_ipv4_safi (vty, SAFI_UNICAST, 0, argv[0], argv[1],
 1705. argv[2], NULL, NULL, NULL,
 1706. (argc > 4) ? argv[4] : argv[3]);
 1707. }
 1708. ALIAS (no_ip_route_mask_vrf,
 1709. no_ip_route_mask_flags_vrf_cmd,
 1710. "no ip route A.B.C.D A.B.C.D (A.B.C.D|INTERFACE) (reject|blackhole) " VRF_CMD_STR,
 1711. NO_STR
 1712. IP_STR
 1713. "Establish static routes\n"
 1714. "IP destination prefix\n"
 1715. "IP destination prefix mask\n"
 1716. "IP gateway address\n"
 1717. "IP gateway interface name\n"
 1718. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 1719. "Silently discard pkts when matched\n"
 1720. VRF_CMD_HELP_STR)
 1721. DEFUN (no_ip_route_mask_flags2_vrf,
 1722. no_ip_route_mask_flags2_vrf_cmd,
 1723. "no ip route A.B.C.D A.B.C.D (reject|blackhole) " VRF_CMD_STR,
 1724. NO_STR
 1725. IP_STR
 1726. "Establish static routes\n"
 1727. "IP destination prefix\n"
 1728. "IP destination prefix mask\n"
 1729. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 1730. "Silently discard pkts when matched\n"
 1731. VRF_CMD_HELP_STR)
 1732. {
 1733. return zebra_static_ipv4_safi (vty, SAFI_UNICAST, 0, argv[0], argv[1],
 1734. NULL, NULL, NULL, NULL, argv[2]);
 1735. }
 1736. DEFUN (no_ip_route_distance_vrf,
 1737. no_ip_route_distance_vrf_cmd,
 1738. "no ip route A.B.C.D/M (A.B.C.D|INTERFACE|null0) <1-255> " VRF_CMD_STR,
 1739. NO_STR
 1740. IP_STR
 1741. "Establish static routes\n"
 1742. "IP destination prefix (e.g. 10.0.0.0/8)\n"
 1743. "IP gateway address\n"
 1744. "IP gateway interface name\n"
 1745. "Null interface\n"
 1746. "Distance value for this route\n"
 1747. VRF_CMD_HELP_STR)
 1748. {
 1749. return zebra_static_ipv4_safi (vty, SAFI_UNICAST, 0, argv[0], NULL,
 1750. argv[1], NULL, NULL, argv[2], argv[3]);
 1751. }
 1752. DEFUN (no_ip_route_flags_distance_vrf,
 1753. no_ip_route_flags_distance_vrf_cmd,
 1754. "no ip route A.B.C.D/M (A.B.C.D|INTERFACE) (reject|blackhole) <1-255> " VRF_CMD_STR,
 1755. NO_STR
 1756. IP_STR
 1757. "Establish static routes\n"
 1758. "IP destination prefix (e.g. 10.0.0.0/8)\n"
 1759. "IP gateway address\n"
 1760. "IP gateway interface name\n"
 1761. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 1762. "Silently discard pkts when matched\n"
 1763. "Distance value for this route\n"
 1764. VRF_CMD_HELP_STR)
 1765. {
 1766. return zebra_static_ipv4_safi (vty, SAFI_UNICAST, 0, argv[0], NULL, argv[1],
 1767. argv[2], NULL, argv[3], argv[4]);
 1768. }
 1769. DEFUN (no_ip_route_flags_distance2_vrf,
 1770. no_ip_route_flags_distance2_vrf_cmd,
 1771. "no ip route A.B.C.D/M (reject|blackhole) <1-255> " VRF_CMD_STR,
 1772. NO_STR
 1773. IP_STR
 1774. "Establish static routes\n"
 1775. "IP destination prefix (e.g. 10.0.0.0/8)\n"
 1776. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 1777. "Silently discard pkts when matched\n"
 1778. "Distance value for this route\n"
 1779. VRF_CMD_HELP_STR)
 1780. {
 1781. return zebra_static_ipv4_safi (vty, SAFI_UNICAST, 0, argv[0], NULL, NULL,
 1782. argv[1], NULL, argv[2], argv[3]);
 1783. }
 1784. DEFUN (no_ip_route_mask_distance_vrf,
 1785. no_ip_route_mask_distance_vrf_cmd,
 1786. "no ip route A.B.C.D A.B.C.D (A.B.C.D|INTERFACE|null0) <1-255> " VRF_CMD_STR,
 1787. NO_STR
 1788. IP_STR
 1789. "Establish static routes\n"
 1790. "IP destination prefix\n"
 1791. "IP destination prefix mask\n"
 1792. "IP gateway address\n"
 1793. "IP gateway interface name\n"
 1794. "Null interface\n"
 1795. "Distance value for this route\n"
 1796. VRF_CMD_HELP_STR)
 1797. {
 1798. return zebra_static_ipv4_safi (vty, SAFI_UNICAST, 0, argv[0], argv[1],
 1799. argv[2], NULL, NULL, argv[3], argv[4]);
 1800. }
 1801. DEFUN (no_ip_route_mask_flags_distance_vrf,
 1802. no_ip_route_mask_flags_distance_vrf_cmd,
 1803. "no ip route A.B.C.D A.B.C.D (A.B.C.D|INTERFACE) (reject|blackhole) <1-255> " VRF_CMD_STR,
 1804. NO_STR
 1805. IP_STR
 1806. "Establish static routes\n"
 1807. "IP destination prefix\n"
 1808. "IP destination prefix mask\n"
 1809. "IP gateway address\n"
 1810. "IP gateway interface name\n"
 1811. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 1812. "Silently discard pkts when matched\n"
 1813. "Distance value for this route\n"
 1814. VRF_CMD_HELP_STR)
 1815. {
 1816. return zebra_static_ipv4_safi (vty, SAFI_UNICAST, 0, argv[0], argv[1], argv[2],
 1817. argv[3], NULL, argv[4], argv[5]);
 1818. }
 1819. DEFUN (no_ip_route_mask_flags_distance2_vrf,
 1820. no_ip_route_mask_flags_distance2_vrf_cmd,
 1821. "no ip route A.B.C.D A.B.C.D (reject|blackhole) <1-255> " VRF_CMD_STR,
 1822. NO_STR
 1823. IP_STR
 1824. "Establish static routes\n"
 1825. "IP destination prefix\n"
 1826. "IP destination prefix mask\n"
 1827. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 1828. "Silently discard pkts when matched\n"
 1829. "Distance value for this route\n"
 1830. VRF_CMD_HELP_STR)
 1831. {
 1832. return zebra_static_ipv4_safi (vty, SAFI_UNICAST, 0, argv[0], argv[1], NULL,
 1833. argv[2], NULL, argv[3], argv[4]);
 1834. }
 1835. DEFUN (no_ip_route_mask_flags_tag_distance2,
 1836. no_ip_route_mask_flags_tag_distance2_cmd,
 1837. "no ip route A.B.C.D A.B.C.D (reject|blackhole) tag <1-4294967295> <1-255>",
 1838. NO_STR
 1839. IP_STR
 1840. "Establish static routes\n"
 1841. "IP destination prefix\n"
 1842. "IP destination prefix mask\n"
 1843. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 1844. "Silently discard pkts when matched\n"
 1845. "Tag of this route\n"
 1846. "Tag value\n"
 1847. "Distance value for this route\n")
 1848. {
 1849. return zebra_static_ipv4_safi (vty, SAFI_UNICAST, 0, argv[0], argv[1], NULL,
 1850. argv[2], argv[3], argv[4], NULL);
 1851. }
 1852. DEFUN (no_ip_route_mask_flags_tag_distance2_vrf,
 1853. no_ip_route_mask_flags_tag_distance2_vrf_cmd,
 1854. "no ip route A.B.C.D A.B.C.D (reject|blackhole) tag <1-4294967295> <1-255>" VRF_CMD_STR,
 1855. NO_STR
 1856. IP_STR
 1857. "Establish static routes\n"
 1858. "IP destination prefix\n"
 1859. "IP destination prefix mask\n"
 1860. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 1861. "Silently discard pkts when matched\n"
 1862. "Tag of this route\n"
 1863. "Tag value\n"
 1864. "Distance value for this route\n"
 1865. VRF_CMD_HELP_STR)
 1866. {
 1867. return zebra_static_ipv4_safi (vty, SAFI_UNICAST, 0, argv[0], argv[1], NULL,
 1868. argv[2], argv[3], argv[4], argv[5]);
 1869. }
 1870. char *proto_rm[AFI_MAX][ZEBRA_ROUTE_MAX+1]; /* "any" == ZEBRA_ROUTE_MAX */
 1871. DEFUN (ip_protocol,
 1872. ip_protocol_cmd,
 1873. "ip protocol PROTO route-map ROUTE-MAP",
 1874. NO_STR
 1875. "Apply route map to PROTO\n"
 1876. "Protocol name\n"
 1877. "Route map name\n")
 1878. {
 1879. int i;
 1880. if (strcasecmp(argv[0], "any") == 0)
 1881. i = ZEBRA_ROUTE_MAX;
 1882. else
 1883. i = proto_name2num(argv[0]);
 1884. if (i < 0)
 1885. {
 1886. vty_out (vty, "invalid protocol name \"%s\"%s", argv[0] ? argv[0] : "",
 1887. VTY_NEWLINE);
 1888. return CMD_WARNING;
 1889. }
 1890. if (proto_rm[AFI_IP][i])
 1891. XFREE (MTYPE_ROUTE_MAP_NAME, proto_rm[AFI_IP][i]);
 1892. proto_rm[AFI_IP][i] = XSTRDUP (MTYPE_ROUTE_MAP_NAME, argv[1]);
 1893. return CMD_SUCCESS;
 1894. }
 1895. DEFUN (no_ip_protocol,
 1896. no_ip_protocol_cmd,
 1897. "no ip protocol PROTO",
 1898. NO_STR
 1899. "Remove route map from PROTO\n"
 1900. "Protocol name\n")
 1901. {
 1902. int i;
 1903. if (strcasecmp(argv[0], "any") == 0)
 1904. i = ZEBRA_ROUTE_MAX;
 1905. else
 1906. i = proto_name2num(argv[0]);
 1907. if (i < 0)
 1908. {
 1909. vty_out (vty, "invalid protocol name \"%s\"%s", argv[0] ? argv[0] : "",
 1910. VTY_NEWLINE);
 1911. return CMD_WARNING;
 1912. }
 1913. if (proto_rm[AFI_IP][i])
 1914. XFREE (MTYPE_ROUTE_MAP_NAME, proto_rm[AFI_IP][i]);
 1915. proto_rm[AFI_IP][i] = NULL;
 1916. return CMD_SUCCESS;
 1917. }
 1918. /* New RIB. Detailed information for IPv4 route. */
 1919. static void
 1920. vty_show_ip_route_detail (struct vty *vty, struct route_node *rn, int mcast)
 1921. {
 1922. struct rib *rib;
 1923. struct nexthop *nexthop, *tnexthop;
 1924. int recursing;
 1925. char buf[PREFIX_STRLEN];
 1926. RNODE_FOREACH_RIB (rn, rib)
 1927. {
 1928. const char *mcast_info = "";
 1929. if (mcast)
 1930. {
 1931. rib_table_info_t *info = rn->table->info;
 1932. mcast_info = (info->safi == SAFI_MULTICAST)
 1933. ? " using Multicast RIB"
 1934. : " using Unicast RIB";
 1935. }
 1936. vty_out (vty, "Routing entry for %s%s%s",
 1937. prefix2str (&rn->p, buf, sizeof(buf)), mcast_info,
 1938. VTY_NEWLINE);
 1939. vty_out (vty, " Known via \"%s\"", zebra_route_string (rib->type));
 1940. vty_out (vty, ", distance %u, metric %u", rib->distance, rib->metric);
 1941. if (rib->mtu)
 1942. vty_out (vty, ", mtu %u", rib->mtu);
 1943. vty_out (vty, ", tag %d", rib->tag);
 1944. vty_out (vty, ", vrf %u", rib->vrf_id);
 1945. if (CHECK_FLAG (rib->flags, ZEBRA_FLAG_SELECTED))
 1946. vty_out (vty, ", best");
 1947. if (CHECK_FLAG (rib->flags, ZEBRA_FLAG_FIB_OVERRIDE))
 1948. vty_out (vty, ", fib-override");
 1949. if (CHECK_FLAG (rib->status, RIB_ENTRY_SELECTED_FIB))
 1950. vty_out (vty, ", fib");
 1951. if (rib->refcnt)
 1952. vty_out (vty, ", refcnt %ld", rib->refcnt);
 1953. if (CHECK_FLAG (rib->flags, ZEBRA_FLAG_BLACKHOLE))
 1954. vty_out (vty, ", blackhole");
 1955. if (CHECK_FLAG (rib->flags, ZEBRA_FLAG_REJECT))
 1956. vty_out (vty, ", reject");
 1957. vty_out (vty, "%s", VTY_NEWLINE);
 1958. #define ONE_DAY_SECOND 60*60*24
 1959. #define ONE_WEEK_SECOND 60*60*24*7
 1960. if (rib->type == ZEBRA_ROUTE_RIP
 1961. || rib->type == ZEBRA_ROUTE_RIPNG
 1962. || rib->type == ZEBRA_ROUTE_OSPF
 1963. || rib->type == ZEBRA_ROUTE_OSPF6
 1964. || rib->type == ZEBRA_ROUTE_BABEL
 1965. || rib->type == ZEBRA_ROUTE_ISIS
 1966. || rib->type == ZEBRA_ROUTE_NHRP
 1967. || rib->type == ZEBRA_ROUTE_BGP)
 1968. {
 1969. time_t uptime;
 1970. struct tm *tm;
 1971. uptime = time (NULL);
 1972. uptime -= rib->uptime;
 1973. tm = gmtime (&uptime);
 1974. vty_out (vty, " Last update ");
 1975. if (uptime < ONE_DAY_SECOND)
 1976. vty_out (vty, "%02d:%02d:%02d",
 1977. tm->tm_hour, tm->tm_min, tm->tm_sec);
 1978. else if (uptime < ONE_WEEK_SECOND)
 1979. vty_out (vty, "%dd%02dh%02dm",
 1980. tm->tm_yday, tm->tm_hour, tm->tm_min);
 1981. else
 1982. vty_out (vty, "%02dw%dd%02dh",
 1983. tm->tm_yday/7,
 1984. tm->tm_yday - ((tm->tm_yday/7) * 7), tm->tm_hour);
 1985. vty_out (vty, " ago%s", VTY_NEWLINE);
 1986. }
 1987. for (ALL_NEXTHOPS_RO(rib->nexthop, nexthop, tnexthop, recursing))
 1988. {
 1989. vty_out (vty, " %c%c%s",
 1990. CHECK_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_ACTIVE) ? '>' : ' ',
 1991. CHECK_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_FIB) ? '*' : ' ',
 1992. recursing ? " " : "");
 1993. switch (nexthop->type)
 1994. {
 1995. case NEXTHOP_TYPE_IPV4:
 1996. case NEXTHOP_TYPE_IPV4_IFINDEX:
 1997. vty_out (vty, " %s", inet_ntoa (nexthop->gate.ipv4));
 1998. if (nexthop->ifindex)
 1999. vty_out (vty, ", via %s",
 2000. ifindex2ifname_vrf (nexthop->ifindex, rib->vrf_id));
 2001. break;
 2002. case NEXTHOP_TYPE_IPV6:
 2003. case NEXTHOP_TYPE_IPV6_IFINDEX:
 2004. case NEXTHOP_TYPE_IPV6_IFNAME:
 2005. vty_out (vty, " %s",
 2006. inet_ntop (AF_INET6, &nexthop->gate.ipv6, buf, sizeof(buf)));
 2007. if (nexthop->type == NEXTHOP_TYPE_IPV6_IFNAME)
 2008. vty_out (vty, ", %s", nexthop->ifname);
 2009. else if (nexthop->ifindex)
 2010. vty_out (vty, ", via %s",
 2011. ifindex2ifname_vrf (nexthop->ifindex, rib->vrf_id));
 2012. break;
 2013. case NEXTHOP_TYPE_IFINDEX:
 2014. vty_out (vty, " directly connected, %s",
 2015. ifindex2ifname_vrf (nexthop->ifindex, rib->vrf_id));
 2016. break;
 2017. case NEXTHOP_TYPE_IFNAME:
 2018. vty_out (vty, " directly connected, %s", nexthop->ifname);
 2019. break;
 2020. case NEXTHOP_TYPE_BLACKHOLE:
 2021. vty_out (vty, " directly connected, Null0");
 2022. break;
 2023. default:
 2024. break;
 2025. }
 2026. if (! CHECK_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_ACTIVE))
 2027. vty_out (vty, " inactive");
 2028. if (CHECK_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_ONLINK))
 2029. vty_out (vty, " onlink");
 2030. if (CHECK_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_RECURSIVE))
 2031. vty_out (vty, " (recursive)");
 2032. switch (nexthop->type)
 2033. {
 2034. case NEXTHOP_TYPE_IPV4:
 2035. case NEXTHOP_TYPE_IPV4_IFINDEX:
 2036. case NEXTHOP_TYPE_IPV4_IFNAME:
 2037. if (nexthop->src.ipv4.s_addr)
 2038. {
 2039. if (inet_ntop(AF_INET, &nexthop->src.ipv4, buf, sizeof buf))
 2040. vty_out (vty, ", src %s", buf);
 2041. }
 2042. break;
 2043. #ifdef HAVE_IPV6
 2044. case NEXTHOP_TYPE_IPV6:
 2045. case NEXTHOP_TYPE_IPV6_IFINDEX:
 2046. case NEXTHOP_TYPE_IPV6_IFNAME:
 2047. if (!IPV6_ADDR_SAME(&nexthop->src.ipv6, &in6addr_any))
 2048. {
 2049. if (inet_ntop(AF_INET6, &nexthop->src.ipv6, buf, sizeof buf))
 2050. vty_out (vty, ", src %s", buf);
 2051. }
 2052. break;
 2053. #endif /* HAVE_IPV6 */
 2054. default:
 2055. break;
 2056. }
 2057. vty_out (vty, "%s", VTY_NEWLINE);
 2058. }
 2059. vty_out (vty, "%s", VTY_NEWLINE);
 2060. }
 2061. }
 2062. static void
 2063. vty_show_ip_route (struct vty *vty, struct route_node *rn, struct rib *rib)
 2064. {
 2065. struct nexthop *nexthop, *tnexthop;
 2066. int recursing;
 2067. int len = 0;
 2068. char buf[BUFSIZ];
 2069. /* Nexthop information. */
 2070. for (ALL_NEXTHOPS_RO(rib->nexthop, nexthop, tnexthop, recursing))
 2071. {
 2072. if (nexthop == rib->nexthop)
 2073. {
 2074. /* Prefix information. */
 2075. len = vty_out (vty, "%c%c%c %s",
 2076. zebra_route_char (rib->type),
 2077. CHECK_FLAG (rib->flags, ZEBRA_FLAG_SELECTED)
 2078. ? '>' : ' ',
 2079. CHECK_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_FIB)
 2080. ? '*' : ' ',
 2081. prefix2str (&rn->p, buf, sizeof buf));
 2082. /* Distance and metric display. */
 2083. if (rib->type != ZEBRA_ROUTE_CONNECT
 2084. && rib->type != ZEBRA_ROUTE_KERNEL)
 2085. len += vty_out (vty, " [%d/%d]", rib->distance,
 2086. rib->metric);
 2087. if (rib->vrf_id != VRF_DEFAULT)
 2088. len += vty_out (vty, " [vrf %u]", rib->vrf_id);
 2089. }
 2090. else
 2091. vty_out (vty, " %c%*c",
 2092. CHECK_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_FIB)
 2093. ? '*' : ' ',
 2094. len - 3 + (2 * recursing), ' ');
 2095. switch (nexthop->type)
 2096. {
 2097. case NEXTHOP_TYPE_IPV4:
 2098. case NEXTHOP_TYPE_IPV4_IFINDEX:
 2099. vty_out (vty, " via %s", inet_ntoa (nexthop->gate.ipv4));
 2100. if (nexthop->ifindex)
 2101. vty_out (vty, ", %s",
 2102. ifindex2ifname_vrf (nexthop->ifindex, rib->vrf_id));
 2103. break;
 2104. case NEXTHOP_TYPE_IPV6:
 2105. case NEXTHOP_TYPE_IPV6_IFINDEX:
 2106. case NEXTHOP_TYPE_IPV6_IFNAME:
 2107. vty_out (vty, " via %s",
 2108. inet_ntop (AF_INET6, &nexthop->gate.ipv6, buf, BUFSIZ));
 2109. if (nexthop->type == NEXTHOP_TYPE_IPV6_IFNAME)
 2110. vty_out (vty, ", %s", nexthop->ifname);
 2111. else if (nexthop->ifindex)
 2112. vty_out (vty, ", %s",
 2113. ifindex2ifname_vrf (nexthop->ifindex, rib->vrf_id));
 2114. break;
 2115. case NEXTHOP_TYPE_IFINDEX:
 2116. vty_out (vty, " is directly connected, %s",
 2117. ifindex2ifname_vrf (nexthop->ifindex, rib->vrf_id));
 2118. break;
 2119. case NEXTHOP_TYPE_IFNAME:
 2120. vty_out (vty, " is directly connected, %s", nexthop->ifname);
 2121. break;
 2122. case NEXTHOP_TYPE_BLACKHOLE:
 2123. vty_out (vty, " is directly connected, Null0");
 2124. break;
 2125. default:
 2126. break;
 2127. }
 2128. if (! CHECK_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_ACTIVE))
 2129. vty_out (vty, " inactive");
 2130. if (CHECK_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_ONLINK))
 2131. vty_out (vty, " onlink");
 2132. if (CHECK_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_RECURSIVE))
 2133. vty_out (vty, " (recursive)");
 2134. switch (nexthop->type)
 2135. {
 2136. case NEXTHOP_TYPE_IPV4:
 2137. case NEXTHOP_TYPE_IPV4_IFINDEX:
 2138. case NEXTHOP_TYPE_IPV4_IFNAME:
 2139. if (nexthop->src.ipv4.s_addr)
 2140. {
 2141. if (inet_ntop(AF_INET, &nexthop->src.ipv4, buf, sizeof buf))
 2142. vty_out (vty, ", src %s", buf);
 2143. }
 2144. break;
 2145. #ifdef HAVE_IPV6
 2146. case NEXTHOP_TYPE_IPV6:
 2147. case NEXTHOP_TYPE_IPV6_IFINDEX:
 2148. case NEXTHOP_TYPE_IPV6_IFNAME:
 2149. if (!IPV6_ADDR_SAME(&nexthop->src.ipv6, &in6addr_any))
 2150. {
 2151. if (inet_ntop(AF_INET6, &nexthop->src.ipv6, buf, sizeof buf))
 2152. vty_out (vty, ", src %s", buf);
 2153. }
 2154. break;
 2155. #endif /* HAVE_IPV6 */
 2156. default:
 2157. break;
 2158. }
 2159. if (CHECK_FLAG (rib->flags, ZEBRA_FLAG_BLACKHOLE))
 2160. vty_out (vty, ", bh");
 2161. if (CHECK_FLAG (rib->flags, ZEBRA_FLAG_REJECT))
 2162. vty_out (vty, ", rej");
 2163. if (rib->type == ZEBRA_ROUTE_RIP
 2164. || rib->type == ZEBRA_ROUTE_RIPNG
 2165. || rib->type == ZEBRA_ROUTE_OSPF
 2166. || rib->type == ZEBRA_ROUTE_OSPF6
 2167. || rib->type == ZEBRA_ROUTE_BABEL
 2168. || rib->type == ZEBRA_ROUTE_ISIS
 2169. || rib->type == ZEBRA_ROUTE_NHRP
 2170. || rib->type == ZEBRA_ROUTE_BGP)
 2171. {
 2172. time_t uptime;
 2173. struct tm *tm;
 2174. uptime = time (NULL);
 2175. uptime -= rib->uptime;
 2176. tm = gmtime (&uptime);
 2177. #define ONE_DAY_SECOND 60*60*24
 2178. #define ONE_WEEK_SECOND 60*60*24*7
 2179. if (uptime < ONE_DAY_SECOND)
 2180. vty_out (vty, ", %02d:%02d:%02d",
 2181. tm->tm_hour, tm->tm_min, tm->tm_sec);
 2182. else if (uptime < ONE_WEEK_SECOND)
 2183. vty_out (vty, ", %dd%02dh%02dm",
 2184. tm->tm_yday, tm->tm_hour, tm->tm_min);
 2185. else
 2186. vty_out (vty, ", %02dw%dd%02dh",
 2187. tm->tm_yday/7,
 2188. tm->tm_yday - ((tm->tm_yday/7) * 7), tm->tm_hour);
 2189. }
 2190. vty_out (vty, "%s", VTY_NEWLINE);
 2191. }
 2192. }
 2193. DEFUN (show_ip_route,
 2194. show_ip_route_cmd,
 2195. "show ip route",
 2196. SHOW_STR
 2197. IP_STR
 2198. "IP routing table\n")
 2199. {
 2200. vrf_id_t vrf_id = VRF_DEFAULT;
 2201. if (argc > 0)
 2202. VTY_GET_INTEGER ("VRF ID", vrf_id, argv[0]);
 2203. return do_show_ip_route(vty, SAFI_UNICAST, vrf_id);
 2204. }
 2205. static int do_show_ip_route(struct vty *vty, safi_t safi, vrf_id_t vrf_id)
 2206. {
 2207. struct route_table *table;
 2208. struct route_node *rn;
 2209. struct rib *rib;
 2210. int first = 1;
 2211. table = zebra_vrf_table (AFI_IP, safi, vrf_id);
 2212. if (! table)
 2213. return CMD_SUCCESS;
 2214. /* Show all IPv4 routes. */
 2215. for (rn = route_top (table); rn; rn = route_next (rn))
 2216. RNODE_FOREACH_RIB (rn, rib)
 2217. {
 2218. if (first)
 2219. {
 2220. vty_out (vty, SHOW_ROUTE_V4_HEADER);
 2221. first = 0;
 2222. }
 2223. vty_show_ip_route (vty, rn, rib);
 2224. }
 2225. return CMD_SUCCESS;
 2226. }
 2227. ALIAS (show_ip_route,
 2228. show_ip_route_vrf_cmd,
 2229. "show ip route " VRF_CMD_STR,
 2230. SHOW_STR
 2231. IP_STR
 2232. "IP routing table\n"
 2233. VRF_CMD_HELP_STR)
 2234. DEFUN (show_ip_nht,
 2235. show_ip_nht_cmd,
 2236. "show ip nht",
 2237. SHOW_STR
 2238. IP_STR
 2239. "IP nexthop tracking table\n")
 2240. {
 2241. zebra_print_rnh_table(0, AF_INET, vty);
 2242. return CMD_SUCCESS;
 2243. }
 2244. DEFUN (show_ipv6_nht,
 2245. show_ipv6_nht_cmd,
 2246. "show ipv6 nht",
 2247. SHOW_STR
 2248. IP_STR
 2249. "IPv6 nexthop tracking table\n")
 2250. {
 2251. zebra_print_rnh_table(0, AF_INET6, vty);
 2252. return CMD_SUCCESS;
 2253. }
 2254. DEFUN (show_ip_route_tag,
 2255. show_ip_route_tag_cmd,
 2256. "show ip route tag <1-4294967295>",
 2257. SHOW_STR
 2258. IP_STR
 2259. "IP routing table\n"
 2260. "Show only routes with tag\n"
 2261. "Tag value\n")
 2262. {
 2263. struct route_table *table;
 2264. struct route_node *rn;
 2265. struct rib *rib;
 2266. int first = 1;
 2267. route_tag_t tag = 0;
 2268. vrf_id_t vrf_id = VRF_DEFAULT;
 2269. if (argv[0])
 2270. tag = atoi(argv[0]);
 2271. if (argc == 2)
 2272. VTY_GET_INTEGER ("VRF ID", vrf_id, argv[1]);
 2273. table = zebra_vrf_table (AFI_IP, SAFI_UNICAST, vrf_id);
 2274. if (! table)
 2275. return CMD_SUCCESS;
 2276. /* Show all IPv4 routes with matching tag value. */
 2277. for (rn = route_top (table); rn; rn = route_next (rn))
 2278. RNODE_FOREACH_RIB (rn, rib)
 2279. {
 2280. if (rib->tag != tag)
 2281. continue;
 2282. if (first)
 2283. {
 2284. vty_out (vty, SHOW_ROUTE_V4_HEADER);
 2285. first = 0;
 2286. }
 2287. vty_show_ip_route (vty, rn, rib);
 2288. }
 2289. return CMD_SUCCESS;
 2290. }
 2291. ALIAS (show_ip_route_tag,
 2292. show_ip_route_tag_vrf_cmd,
 2293. "show ip route tag <1-4294967295>" VRF_CMD_STR,
 2294. SHOW_STR
 2295. IP_STR
 2296. "IP routing table\n"
 2297. "Show only routes with tag\n"
 2298. "Tag value\n"
 2299. VRF_CMD_HELP_STR)
 2300. DEFUN (show_ip_route_prefix_longer,
 2301. show_ip_route_prefix_longer_cmd,
 2302. "show ip route A.B.C.D/M longer-prefixes",
 2303. SHOW_STR
 2304. IP_STR
 2305. "IP routing table\n"
 2306. "IP prefix <network>/<length>, e.g., 35.0.0.0/8\n"
 2307. "Show route matching the specified Network/Mask pair only\n")
 2308. {
 2309. struct route_table *table;
 2310. struct route_node *rn;
 2311. struct rib *rib;
 2312. struct prefix p;
 2313. int ret;
 2314. int first = 1;
 2315. vrf_id_t vrf_id = VRF_DEFAULT;
 2316. ret = str2prefix (argv[0], &p);
 2317. if (! ret)
 2318. {
 2319. vty_out (vty, "%% Malformed Prefix%s", VTY_NEWLINE);
 2320. return CMD_WARNING;
 2321. }
 2322. if (argc > 1)
 2323. VTY_GET_INTEGER ("VRF ID", vrf_id, argv[1]);
 2324. table = zebra_vrf_table (AFI_IP, SAFI_UNICAST, vrf_id);
 2325. if (! table)
 2326. return CMD_SUCCESS;
 2327. /* Show matched type IPv4 routes. */
 2328. for (rn = route_top (table); rn; rn = route_next (rn))
 2329. RNODE_FOREACH_RIB (rn, rib)
 2330. if (prefix_match (&p, &rn->p))
 2331. {
 2332. if (first)
 2333. {
 2334. vty_out (vty, SHOW_ROUTE_V4_HEADER);
 2335. first = 0;
 2336. }
 2337. vty_show_ip_route (vty, rn, rib);
 2338. }
 2339. return CMD_SUCCESS;
 2340. }
 2341. ALIAS (show_ip_route_prefix_longer,
 2342. show_ip_route_prefix_longer_vrf_cmd,
 2343. "show ip route A.B.C.D/M longer-prefixes " VRF_CMD_STR,
 2344. SHOW_STR
 2345. IP_STR
 2346. "IP routing table\n"
 2347. "IP prefix <network>/<length>, e.g., 35.0.0.0/8\n"
 2348. "Show route matching the specified Network/Mask pair only\n"
 2349. VRF_CMD_HELP_STR)
 2350. DEFUN (show_ip_route_supernets,
 2351. show_ip_route_supernets_cmd,
 2352. "show ip route supernets-only",
 2353. SHOW_STR
 2354. IP_STR
 2355. "IP routing table\n"
 2356. "Show supernet entries only\n")
 2357. {
 2358. struct route_table *table;
 2359. struct route_node *rn;
 2360. struct rib *rib;
 2361. u_int32_t addr;
 2362. int first = 1;
 2363. vrf_id_t vrf_id = VRF_DEFAULT;
 2364. if (argc > 0)
 2365. VTY_GET_INTEGER ("VRF ID", vrf_id, argv[0]);
 2366. table = zebra_vrf_table (AFI_IP, SAFI_UNICAST, vrf_id);
 2367. if (! table)
 2368. return CMD_SUCCESS;
 2369. /* Show matched type IPv4 routes. */
 2370. for (rn = route_top (table); rn; rn = route_next (rn))
 2371. RNODE_FOREACH_RIB (rn, rib)
 2372. {
 2373. addr = ntohl (rn->p.u.prefix4.s_addr);
 2374. if ((IN_CLASSC (addr) && rn->p.prefixlen < 24)
 2375. || (IN_CLASSB (addr) && rn->p.prefixlen < 16)
 2376. || (IN_CLASSA (addr) && rn->p.prefixlen < 8))
 2377. {
 2378. if (first)
 2379. {
 2380. vty_out (vty, SHOW_ROUTE_V4_HEADER);
 2381. first = 0;
 2382. }
 2383. vty_show_ip_route (vty, rn, rib);
 2384. }
 2385. }
 2386. return CMD_SUCCESS;
 2387. }
 2388. ALIAS (show_ip_route_supernets,
 2389. show_ip_route_supernets_vrf_cmd,
 2390. "show ip route supernets-only " VRF_CMD_STR,
 2391. SHOW_STR
 2392. IP_STR
 2393. "IP routing table\n"
 2394. "Show supernet entries only\n"
 2395. VRF_CMD_HELP_STR)
 2396. DEFUN (show_ip_route_protocol,
 2397. show_ip_route_protocol_cmd,
 2398. "show ip route " QUAGGA_IP_REDIST_STR_ZEBRA,
 2399. SHOW_STR
 2400. IP_STR
 2401. "IP routing table\n"
 2402. QUAGGA_IP_REDIST_HELP_STR_ZEBRA)
 2403. {
 2404. int type;
 2405. struct route_table *table;
 2406. struct route_node *rn;
 2407. struct rib *rib;
 2408. int first = 1;
 2409. vrf_id_t vrf_id = VRF_DEFAULT;
 2410. type = proto_redistnum (AFI_IP, argv[0]);
 2411. if (type < 0)
 2412. {
 2413. vty_out (vty, "Unknown route type%s", VTY_NEWLINE);
 2414. return CMD_WARNING;
 2415. }
 2416. if (argc > 1)
 2417. VTY_GET_INTEGER ("VRF ID", vrf_id, argv[1]);
 2418. table = zebra_vrf_table (AFI_IP, SAFI_UNICAST, vrf_id);
 2419. if (! table)
 2420. return CMD_SUCCESS;
 2421. /* Show matched type IPv4 routes. */
 2422. for (rn = route_top (table); rn; rn = route_next (rn))
 2423. RNODE_FOREACH_RIB (rn, rib)
 2424. if (rib->type == type)
 2425. {
 2426. if (first)
 2427. {
 2428. vty_out (vty, SHOW_ROUTE_V4_HEADER);
 2429. first = 0;
 2430. }
 2431. vty_show_ip_route (vty, rn, rib);
 2432. }
 2433. return CMD_SUCCESS;
 2434. }
 2435. ALIAS (show_ip_route_protocol,
 2436. show_ip_route_protocol_vrf_cmd,
 2437. "show ip route " QUAGGA_IP_REDIST_STR_ZEBRA " " VRF_CMD_STR,
 2438. SHOW_STR
 2439. IP_STR
 2440. "IP routing table\n"
 2441. QUAGGA_IP_REDIST_HELP_STR_ZEBRA
 2442. VRF_CMD_HELP_STR)
 2443. DEFUN (show_ip_route_addr,
 2444. show_ip_route_addr_cmd,
 2445. "show ip route A.B.C.D",
 2446. SHOW_STR
 2447. IP_STR
 2448. "IP routing table\n"
 2449. "Network in the IP routing table to display\n")
 2450. {
 2451. int ret;
 2452. struct prefix_ipv4 p;
 2453. struct route_table *table;
 2454. struct route_node *rn;
 2455. vrf_id_t vrf_id = VRF_DEFAULT;
 2456. ret = str2prefix_ipv4 (argv[0], &p);
 2457. if (ret <= 0)
 2458. {
 2459. vty_out (vty, "%% Malformed IPv4 address%s", VTY_NEWLINE);
 2460. return CMD_WARNING;
 2461. }
 2462. if (argc > 1)
 2463. VTY_GET_INTEGER ("VRF ID", vrf_id, argv[1]);
 2464. table = zebra_vrf_table (AFI_IP, SAFI_UNICAST, vrf_id);
 2465. if (! table)
 2466. return CMD_SUCCESS;
 2467. rn = route_node_match (table, (struct prefix *) &p);
 2468. if (! rn)
 2469. {
 2470. vty_out (vty, "%% Network not in table%s", VTY_NEWLINE);
 2471. return CMD_WARNING;
 2472. }
 2473. vty_show_ip_route_detail (vty, rn, 0);
 2474. route_unlock_node (rn);
 2475. return CMD_SUCCESS;
 2476. }
 2477. ALIAS (show_ip_route_addr,
 2478. show_ip_route_addr_vrf_cmd,
 2479. "show ip route A.B.C.D " VRF_CMD_STR,
 2480. SHOW_STR
 2481. IP_STR
 2482. "IP routing table\n"
 2483. "Network in the IP routing table to display\n"
 2484. VRF_CMD_HELP_STR)
 2485. DEFUN (show_ip_route_prefix,
 2486. show_ip_route_prefix_cmd,
 2487. "show ip route A.B.C.D/M",
 2488. SHOW_STR
 2489. IP_STR
 2490. "IP routing table\n"
 2491. "IP prefix <network>/<length>, e.g., 35.0.0.0/8\n")
 2492. {
 2493. int ret;
 2494. struct prefix_ipv4 p;
 2495. struct route_table *table;
 2496. struct route_node *rn;
 2497. vrf_id_t vrf_id = VRF_DEFAULT;
 2498. ret = str2prefix_ipv4 (argv[0], &p);
 2499. if (ret <= 0)
 2500. {
 2501. vty_out (vty, "%% Malformed IPv4 address%s", VTY_NEWLINE);
 2502. return CMD_WARNING;
 2503. }
 2504. if (argc > 1)
 2505. VTY_GET_INTEGER ("VRF ID", vrf_id, argv[1]);
 2506. table = zebra_vrf_table (AFI_IP, SAFI_UNICAST, vrf_id);
 2507. if (! table)
 2508. return CMD_SUCCESS;
 2509. rn = route_node_match (table, (struct prefix *) &p);
 2510. if (! rn || rn->p.prefixlen != p.prefixlen)
 2511. {
 2512. vty_out (vty, "%% Network not in table%s", VTY_NEWLINE);
 2513. if (rn)
 2514. route_unlock_node (rn);
 2515. return CMD_WARNING;
 2516. }
 2517. vty_show_ip_route_detail (vty, rn, 0);
 2518. route_unlock_node (rn);
 2519. return CMD_SUCCESS;
 2520. }
 2521. ALIAS (show_ip_route_prefix,
 2522. show_ip_route_prefix_vrf_cmd,
 2523. "show ip route A.B.C.D/M " VRF_CMD_STR,
 2524. SHOW_STR
 2525. IP_STR
 2526. "IP routing table\n"
 2527. "IP prefix <network>/<length>, e.g., 35.0.0.0/8\n"
 2528. VRF_CMD_HELP_STR)
 2529. static void
 2530. vty_show_ip_route_summary (struct vty *vty, struct route_table *table)
 2531. {
 2532. struct route_node *rn;
 2533. struct rib *rib;
 2534. struct nexthop *nexthop;
 2535. #define ZEBRA_ROUTE_IBGP ZEBRA_ROUTE_MAX
 2536. #define ZEBRA_ROUTE_TOTAL (ZEBRA_ROUTE_IBGP + 1)
 2537. u_int32_t rib_cnt[ZEBRA_ROUTE_TOTAL + 1];
 2538. u_int32_t fib_cnt[ZEBRA_ROUTE_TOTAL + 1];
 2539. u_int32_t i;
 2540. memset (&rib_cnt, 0, sizeof(rib_cnt));
 2541. memset (&fib_cnt, 0, sizeof(fib_cnt));
 2542. for (rn = route_top (table); rn; rn = route_next (rn))
 2543. RNODE_FOREACH_RIB (rn, rib)
 2544. for (nexthop = rib->nexthop; nexthop; nexthop = nexthop->next)
 2545. {
 2546. rib_cnt[ZEBRA_ROUTE_TOTAL]++;
 2547. rib_cnt[rib->type]++;
 2548. if (CHECK_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_FIB)
 2549. || nexthop_has_fib_child(nexthop))
 2550. {
 2551. fib_cnt[ZEBRA_ROUTE_TOTAL]++;
 2552. fib_cnt[rib->type]++;
 2553. }
 2554. if (rib->type == ZEBRA_ROUTE_BGP &&
 2555. CHECK_FLAG (rib->flags, ZEBRA_FLAG_IBGP))
 2556. {
 2557. rib_cnt[ZEBRA_ROUTE_IBGP]++;
 2558. if (CHECK_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_FIB)
 2559. || nexthop_has_fib_child(nexthop))
 2560. fib_cnt[ZEBRA_ROUTE_IBGP]++;
 2561. }
 2562. }
 2563. vty_out (vty, "%-20s %-20s %s (vrf %u)%s",
 2564. "Route Source", "Routes", "FIB",
 2565. ((rib_table_info_t *)table->info)->zvrf->vrf_id,
 2566. VTY_NEWLINE);
 2567. for (i = 0; i < ZEBRA_ROUTE_MAX; i++)
 2568. {
 2569. if (rib_cnt[i] > 0)
 2570. {
 2571. if (i == ZEBRA_ROUTE_BGP)
 2572. {
 2573. vty_out (vty, "%-20s %-20d %-20d %s", "ebgp",
 2574. rib_cnt[ZEBRA_ROUTE_BGP] - rib_cnt[ZEBRA_ROUTE_IBGP],
 2575. fib_cnt[ZEBRA_ROUTE_BGP] - fib_cnt[ZEBRA_ROUTE_IBGP],
 2576. VTY_NEWLINE);
 2577. vty_out (vty, "%-20s %-20d %-20d %s", "ibgp",
 2578. rib_cnt[ZEBRA_ROUTE_IBGP], fib_cnt[ZEBRA_ROUTE_IBGP],
 2579. VTY_NEWLINE);
 2580. }
 2581. else
 2582. vty_out (vty, "%-20s %-20d %-20d %s", zebra_route_string(i),
 2583. rib_cnt[i], fib_cnt[i], VTY_NEWLINE);
 2584. }
 2585. }
 2586. vty_out (vty, "------%s", VTY_NEWLINE);
 2587. vty_out (vty, "%-20s %-20d %-20d %s", "Totals", rib_cnt[ZEBRA_ROUTE_TOTAL],
 2588. fib_cnt[ZEBRA_ROUTE_TOTAL], VTY_NEWLINE);
 2589. vty_out (vty, "%s", VTY_NEWLINE);
 2590. }
 2591. /*
 2592. * Implementation of the ip route summary prefix command.
 2593. *
 2594. * This command prints the primary prefixes that have been installed by various
 2595. * protocols on the box.
 2596. *
 2597. */
 2598. static void
 2599. vty_show_ip_route_summary_prefix (struct vty *vty, struct route_table *table)
 2600. {
 2601. struct route_node *rn;
 2602. struct rib *rib;
 2603. struct nexthop *nexthop;
 2604. #define ZEBRA_ROUTE_IBGP ZEBRA_ROUTE_MAX
 2605. #define ZEBRA_ROUTE_TOTAL (ZEBRA_ROUTE_IBGP + 1)
 2606. u_int32_t rib_cnt[ZEBRA_ROUTE_TOTAL + 1];
 2607. u_int32_t fib_cnt[ZEBRA_ROUTE_TOTAL + 1];
 2608. u_int32_t i;
 2609. int cnt;
 2610. memset (&rib_cnt, 0, sizeof(rib_cnt));
 2611. memset (&fib_cnt, 0, sizeof(fib_cnt));
 2612. for (rn = route_top (table); rn; rn = route_next (rn))
 2613. RNODE_FOREACH_RIB (rn, rib)
 2614. {
 2615. /*
 2616. * In case of ECMP, count only once.
 2617. */
 2618. cnt = 0;
 2619. for (nexthop = rib->nexthop; (!cnt && nexthop); nexthop = nexthop->next)
 2620. {
 2621. cnt++;
 2622. rib_cnt[ZEBRA_ROUTE_TOTAL]++;
 2623. rib_cnt[rib->type]++;
 2624. if (CHECK_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_FIB))
 2625. {
 2626. fib_cnt[ZEBRA_ROUTE_TOTAL]++;
 2627. fib_cnt[rib->type]++;
 2628. }
 2629. if (rib->type == ZEBRA_ROUTE_BGP &&
 2630. CHECK_FLAG (rib->flags, ZEBRA_FLAG_IBGP))
 2631. {
 2632. rib_cnt[ZEBRA_ROUTE_IBGP]++;
 2633. if (CHECK_FLAG (nexthop->flags, NEXTHOP_FLAG_FIB))
 2634. fib_cnt[ZEBRA_ROUTE_IBGP]++;
 2635. }
 2636. }
 2637. }
 2638. vty_out (vty, "%-20s %-20s %s (vrf %u)%s",
 2639. "Route Source", "Prefix Routes", "FIB",
 2640. ((rib_table_info_t *)table->info)->zvrf->vrf_id,
 2641. VTY_NEWLINE);
 2642. for (i = 0; i < ZEBRA_ROUTE_MAX; i++)
 2643. {
 2644. if (rib_cnt[i] > 0)
 2645. {
 2646. if (i == ZEBRA_ROUTE_BGP)
 2647. {
 2648. vty_out (vty, "%-20s %-20d %-20d %s", "ebgp",
 2649. rib_cnt[ZEBRA_ROUTE_BGP] - rib_cnt[ZEBRA_ROUTE_IBGP],
 2650. fib_cnt[ZEBRA_ROUTE_BGP] - fib_cnt[ZEBRA_ROUTE_IBGP],
 2651. VTY_NEWLINE);
 2652. vty_out (vty, "%-20s %-20d %-20d %s", "ibgp",
 2653. rib_cnt[ZEBRA_ROUTE_IBGP], fib_cnt[ZEBRA_ROUTE_IBGP],
 2654. VTY_NEWLINE);
 2655. }
 2656. else
 2657. vty_out (vty, "%-20s %-20d %-20d %s", zebra_route_string(i),
 2658. rib_cnt[i], fib_cnt[i], VTY_NEWLINE);
 2659. }
 2660. }
 2661. vty_out (vty, "------%s", VTY_NEWLINE);
 2662. vty_out (vty, "%-20s %-20d %-20d %s", "Totals", rib_cnt[ZEBRA_ROUTE_TOTAL],
 2663. fib_cnt[ZEBRA_ROUTE_TOTAL], VTY_NEWLINE);
 2664. vty_out (vty, "%s", VTY_NEWLINE);
 2665. }
 2666. /* Show route summary. */
 2667. DEFUN (show_ip_route_summary,
 2668. show_ip_route_summary_cmd,
 2669. "show ip route summary",
 2670. SHOW_STR
 2671. IP_STR
 2672. "IP routing table\n"
 2673. "Summary of all routes\n")
 2674. {
 2675. struct route_table *table;
 2676. vrf_id_t vrf_id = VRF_DEFAULT;
 2677. if (argc > 0)
 2678. VTY_GET_INTEGER ("VRF ID", vrf_id, argv[0]);
 2679. table = zebra_vrf_table (AFI_IP, SAFI_UNICAST, vrf_id);
 2680. if (! table)
 2681. return CMD_SUCCESS;
 2682. vty_show_ip_route_summary (vty, table);
 2683. return CMD_SUCCESS;
 2684. }
 2685. ALIAS (show_ip_route_summary,
 2686. show_ip_route_summary_vrf_cmd,
 2687. "show ip route summary " VRF_CMD_STR,
 2688. SHOW_STR
 2689. IP_STR
 2690. "IP routing table\n"
 2691. "Summary of all routes\n"
 2692. VRF_CMD_HELP_STR)
 2693. /* Show route summary prefix. */
 2694. DEFUN (show_ip_route_summary_prefix,
 2695. show_ip_route_summary_prefix_cmd,
 2696. "show ip route summary prefix",
 2697. SHOW_STR
 2698. IP_STR
 2699. "IP routing table\n"
 2700. "Summary of all routes\n"
 2701. "Prefix routes\n")
 2702. {
 2703. struct route_table *table;
 2704. vrf_id_t vrf_id = VRF_DEFAULT;
 2705. if (argc > 0)
 2706. VTY_GET_INTEGER ("VRF ID", vrf_id, argv[0]);
 2707. table = zebra_vrf_table (AFI_IP, SAFI_UNICAST, vrf_id);
 2708. if (! table)
 2709. return CMD_SUCCESS;
 2710. vty_show_ip_route_summary_prefix (vty, table);
 2711. return CMD_SUCCESS;
 2712. }
 2713. ALIAS (show_ip_route_summary_prefix,
 2714. show_ip_route_summary_prefix_vrf_cmd,
 2715. "show ip route summary prefix " VRF_CMD_STR,
 2716. SHOW_STR
 2717. IP_STR
 2718. "IP routing table\n"
 2719. "Summary of all routes\n"
 2720. "Prefix routes\n"
 2721. VRF_CMD_HELP_STR)
 2722. DEFUN (show_ip_route_vrf_all,
 2723. show_ip_route_vrf_all_cmd,
 2724. "show ip route " VRF_ALL_CMD_STR,
 2725. SHOW_STR
 2726. IP_STR
 2727. "IP routing table\n"
 2728. VRF_ALL_CMD_HELP_STR)
 2729. {
 2730. struct route_table *table;
 2731. struct route_node *rn;
 2732. struct rib *rib;
 2733. struct zebra_vrf *zvrf;
 2734. vrf_iter_t iter;
 2735. int first = 1;
 2736. for (iter = vrf_first (); iter != VRF_ITER_INVALID; iter = vrf_next (iter))
 2737. {
 2738. if ((zvrf = vrf_iter2info (iter)) == NULL ||
 2739. (table = zvrf->table[AFI_IP][SAFI_UNICAST]) == NULL)
 2740. continue;
 2741. /* Show all IPv4 routes. */
 2742. for (rn = route_top (table); rn; rn = route_next (rn))
 2743. RNODE_FOREACH_RIB (rn, rib)
 2744. {
 2745. if (first)
 2746. {
 2747. vty_out (vty, SHOW_ROUTE_V4_HEADER);
 2748. first = 0;
 2749. }
 2750. vty_show_ip_route (vty, rn, rib);
 2751. }
 2752. }
 2753. return CMD_SUCCESS;
 2754. }
 2755. DEFUN (show_ip_route_prefix_longer_vrf_all,
 2756. show_ip_route_prefix_longer_vrf_all_cmd,
 2757. "show ip route A.B.C.D/M longer-prefixes " VRF_ALL_CMD_STR,
 2758. SHOW_STR
 2759. IP_STR
 2760. "IP routing table\n"
 2761. "IP prefix <network>/<length>, e.g., 35.0.0.0/8\n"
 2762. "Show route matching the specified Network/Mask pair only\n"
 2763. VRF_ALL_CMD_HELP_STR)
 2764. {
 2765. struct route_table *table;
 2766. struct route_node *rn;
 2767. struct rib *rib;
 2768. struct prefix p;
 2769. struct zebra_vrf *zvrf;
 2770. vrf_iter_t iter;
 2771. int ret;
 2772. int first = 1;
 2773. ret = str2prefix (argv[0], &p);
 2774. if (! ret)
 2775. {
 2776. vty_out (vty, "%% Malformed Prefix%s", VTY_NEWLINE);
 2777. return CMD_WARNING;
 2778. }
 2779. for (iter = vrf_first (); iter != VRF_ITER_INVALID; iter = vrf_next (iter))
 2780. {
 2781. if ((zvrf = vrf_iter2info (iter)) == NULL ||
 2782. (table = zvrf->table[AFI_IP][SAFI_UNICAST]) == NULL)
 2783. continue;
 2784. /* Show matched type IPv4 routes. */
 2785. for (rn = route_top (table); rn; rn = route_next (rn))
 2786. RNODE_FOREACH_RIB (rn, rib)
 2787. if (prefix_match (&p, &rn->p))
 2788. {
 2789. if (first)
 2790. {
 2791. vty_out (vty, SHOW_ROUTE_V4_HEADER);
 2792. first = 0;
 2793. }
 2794. vty_show_ip_route (vty, rn, rib);
 2795. }
 2796. }
 2797. return CMD_SUCCESS;
 2798. }
 2799. DEFUN (show_ip_route_supernets_vrf_all,
 2800. show_ip_route_supernets_vrf_all_cmd,
 2801. "show ip route supernets-only " VRF_ALL_CMD_STR,
 2802. SHOW_STR
 2803. IP_STR
 2804. "IP routing table\n"
 2805. "Show supernet entries only\n"
 2806. VRF_ALL_CMD_HELP_STR)
 2807. {
 2808. struct route_table *table;
 2809. struct route_node *rn;
 2810. struct rib *rib;
 2811. struct zebra_vrf *zvrf;
 2812. vrf_iter_t iter;
 2813. u_int32_t addr;
 2814. int first = 1;
 2815. for (iter = vrf_first (); iter != VRF_ITER_INVALID; iter = vrf_next (iter))
 2816. {
 2817. if ((zvrf = vrf_iter2info (iter)) == NULL ||
 2818. (table = zvrf->table[AFI_IP][SAFI_UNICAST]) == NULL)
 2819. continue;
 2820. /* Show matched type IPv4 routes. */
 2821. for (rn = route_top (table); rn; rn = route_next (rn))
 2822. RNODE_FOREACH_RIB (rn, rib)
 2823. {
 2824. addr = ntohl (rn->p.u.prefix4.s_addr);
 2825. if ((IN_CLASSC (addr) && rn->p.prefixlen < 24)
 2826. || (IN_CLASSB (addr) && rn->p.prefixlen < 16)
 2827. || (IN_CLASSA (addr) && rn->p.prefixlen < 8))
 2828. {
 2829. if (first)
 2830. {
 2831. vty_out (vty, SHOW_ROUTE_V4_HEADER);
 2832. first = 0;
 2833. }
 2834. vty_show_ip_route (vty, rn, rib);
 2835. }
 2836. }
 2837. }
 2838. return CMD_SUCCESS;
 2839. }
 2840. DEFUN (show_ip_route_protocol_vrf_all,
 2841. show_ip_route_protocol_vrf_all_cmd,
 2842. "show ip route " QUAGGA_IP_REDIST_STR_ZEBRA " " VRF_ALL_CMD_STR,
 2843. SHOW_STR
 2844. IP_STR
 2845. "IP routing table\n"
 2846. QUAGGA_IP_REDIST_HELP_STR_ZEBRA
 2847. VRF_ALL_CMD_HELP_STR)
 2848. {
 2849. int type;
 2850. struct route_table *table;
 2851. struct route_node *rn;
 2852. struct rib *rib;
 2853. struct zebra_vrf *zvrf;
 2854. vrf_iter_t iter;
 2855. int first = 1;
 2856. type = proto_redistnum (AFI_IP, argv[0]);
 2857. if (type < 0)
 2858. {
 2859. vty_out (vty, "Unknown route type%s", VTY_NEWLINE);
 2860. return CMD_WARNING;
 2861. }
 2862. for (iter = vrf_first (); iter != VRF_ITER_INVALID; iter = vrf_next (iter))
 2863. {
 2864. if ((zvrf = vrf_iter2info (iter)) == NULL ||
 2865. (table = zvrf->table[AFI_IP][SAFI_UNICAST]) == NULL)
 2866. continue;
 2867. /* Show matched type IPv4 routes. */
 2868. for (rn = route_top (table); rn; rn = route_next (rn))
 2869. RNODE_FOREACH_RIB (rn, rib)
 2870. if (rib->type == type)
 2871. {
 2872. if (first)
 2873. {
 2874. vty_out (vty, SHOW_ROUTE_V4_HEADER);
 2875. first = 0;
 2876. }
 2877. vty_show_ip_route (vty, rn, rib);
 2878. }
 2879. }
 2880. return CMD_SUCCESS;
 2881. }
 2882. DEFUN (show_ip_route_addr_vrf_all,
 2883. show_ip_route_addr_vrf_all_cmd,
 2884. "show ip route A.B.C.D " VRF_ALL_CMD_STR,
 2885. SHOW_STR
 2886. IP_STR
 2887. "IP routing table\n"
 2888. "Network in the IP routing table to display\n"
 2889. VRF_ALL_CMD_HELP_STR)
 2890. {
 2891. int ret;
 2892. struct prefix_ipv4 p;
 2893. struct route_table *table;
 2894. struct route_node *rn;
 2895. struct zebra_vrf *zvrf;
 2896. vrf_iter_t iter;
 2897. ret = str2prefix_ipv4 (argv[0], &p);
 2898. if (ret <= 0)
 2899. {
 2900. vty_out (vty, "%% Malformed IPv4 address%s", VTY_NEWLINE);
 2901. return CMD_WARNING;
 2902. }
 2903. for (iter = vrf_first (); iter != VRF_ITER_INVALID; iter = vrf_next (iter))
 2904. {
 2905. if ((zvrf = vrf_iter2info (iter)) == NULL ||
 2906. (table = zvrf->table[AFI_IP][SAFI_UNICAST]) == NULL)
 2907. continue;
 2908. rn = route_node_match (table, (struct prefix *) &p);
 2909. if (! rn)
 2910. continue;
 2911. vty_show_ip_route_detail (vty, rn, 0);
 2912. route_unlock_node (rn);
 2913. }
 2914. return CMD_SUCCESS;
 2915. }
 2916. DEFUN (show_ip_route_prefix_vrf_all,
 2917. show_ip_route_prefix_vrf_all_cmd,
 2918. "show ip route A.B.C.D/M " VRF_ALL_CMD_STR,
 2919. SHOW_STR
 2920. IP_STR
 2921. "IP routing table\n"
 2922. "IP prefix <network>/<length>, e.g., 35.0.0.0/8\n"
 2923. VRF_ALL_CMD_HELP_STR)
 2924. {
 2925. int ret;
 2926. struct prefix_ipv4 p;
 2927. struct route_table *table;
 2928. struct route_node *rn;
 2929. struct zebra_vrf *zvrf;
 2930. vrf_iter_t iter;
 2931. ret = str2prefix_ipv4 (argv[0], &p);
 2932. if (ret <= 0)
 2933. {
 2934. vty_out (vty, "%% Malformed IPv4 address%s", VTY_NEWLINE);
 2935. return CMD_WARNING;
 2936. }
 2937. for (iter = vrf_first (); iter != VRF_ITER_INVALID; iter = vrf_next (iter))
 2938. {
 2939. if ((zvrf = vrf_iter2info (iter)) == NULL ||
 2940. (table = zvrf->table[AFI_IP][SAFI_UNICAST]) == NULL)
 2941. continue;
 2942. rn = route_node_match (table, (struct prefix *) &p);
 2943. if (! rn)
 2944. continue;
 2945. if (rn->p.prefixlen != p.prefixlen)
 2946. {
 2947. route_unlock_node (rn);
 2948. continue;
 2949. }
 2950. vty_show_ip_route_detail (vty, rn, 0);
 2951. route_unlock_node (rn);
 2952. }
 2953. return CMD_SUCCESS;
 2954. }
 2955. DEFUN (show_ip_route_summary_vrf_all,
 2956. show_ip_route_summary_vrf_all_cmd,
 2957. "show ip route summary " VRF_ALL_CMD_STR,
 2958. SHOW_STR
 2959. IP_STR
 2960. "IP routing table\n"
 2961. "Summary of all routes\n"
 2962. VRF_ALL_CMD_HELP_STR)
 2963. {
 2964. struct zebra_vrf *zvrf;
 2965. vrf_iter_t iter;
 2966. for (iter = vrf_first (); iter != VRF_ITER_INVALID; iter = vrf_next (iter))
 2967. if ((zvrf = vrf_iter2info (iter)) != NULL)
 2968. vty_show_ip_route_summary (vty, zvrf->table[AFI_IP][SAFI_UNICAST]);
 2969. return CMD_SUCCESS;
 2970. }
 2971. DEFUN (show_ip_route_summary_prefix_vrf_all,
 2972. show_ip_route_summary_prefix_vrf_all_cmd,
 2973. "show ip route summary prefix " VRF_ALL_CMD_STR,
 2974. SHOW_STR
 2975. IP_STR
 2976. "IP routing table\n"
 2977. "Summary of all routes\n"
 2978. "Prefix routes\n"
 2979. VRF_ALL_CMD_HELP_STR)
 2980. {
 2981. struct zebra_vrf *zvrf;
 2982. vrf_iter_t iter;
 2983. for (iter = vrf_first (); iter != VRF_ITER_INVALID; iter = vrf_next (iter))
 2984. if ((zvrf = vrf_iter2info (iter)) != NULL)
 2985. vty_show_ip_route_summary_prefix (vty, zvrf->table[AFI_IP][SAFI_UNICAST]);
 2986. return CMD_SUCCESS;
 2987. }
 2988. /* Write IPv4 static route configuration. */
 2989. static int
 2990. static_config_ipv4 (struct vty *vty, safi_t safi, const char *cmd)
 2991. {
 2992. struct route_node *rn;
 2993. struct static_route *si;
 2994. struct route_table *stable;
 2995. struct zebra_vrf *zvrf;
 2996. vrf_iter_t iter;
 2997. int write;
 2998. write = 0;
 2999. for (iter = vrf_first (); iter != VRF_ITER_INVALID; iter = vrf_next (iter))
 3000. {
 3001. if ((zvrf = vrf_iter2info (iter)) == NULL ||
 3002. (stable = zvrf->stable[AFI_IP][safi]) == NULL)
 3003. continue;
 3004. for (rn = route_top (stable); rn; rn = route_next (rn))
 3005. for (si = rn->info; si; si = si->next)
 3006. {
 3007. vty_out (vty, "%s %s/%d", cmd, inet_ntoa (rn->p.u.prefix4),
 3008. rn->p.prefixlen);
 3009. switch (si->type)
 3010. {
 3011. case STATIC_IPV4_GATEWAY:
 3012. vty_out (vty, " %s", inet_ntoa (si->addr.ipv4));
 3013. break;
 3014. case STATIC_IPV4_IFNAME:
 3015. vty_out (vty, " %s", si->ifname);
 3016. break;
 3017. case STATIC_IPV4_BLACKHOLE:
 3018. vty_out (vty, " Null0");
 3019. break;
 3020. }
 3021. /* flags are incompatible with STATIC_IPV4_BLACKHOLE */
 3022. if (si->type != STATIC_IPV4_BLACKHOLE)
 3023. {
 3024. if (CHECK_FLAG(si->flags, ZEBRA_FLAG_REJECT))
 3025. vty_out (vty, " %s", "reject");
 3026. if (CHECK_FLAG(si->flags, ZEBRA_FLAG_BLACKHOLE))
 3027. vty_out (vty, " %s", "blackhole");
 3028. }
 3029. if (si->tag)
 3030. vty_out (vty, " tag %d", si->tag);
 3031. if (si->distance != ZEBRA_STATIC_DISTANCE_DEFAULT)
 3032. vty_out (vty, " %d", si->distance);
 3033. if (si->vrf_id != VRF_DEFAULT)
 3034. vty_out (vty, " vrf %u", si->vrf_id);
 3035. vty_out (vty, "%s", VTY_NEWLINE);
 3036. write = 1;
 3037. }
 3038. }
 3039. return write;
 3040. }
 3041. DEFUN (show_ip_protocol,
 3042. show_ip_protocol_cmd,
 3043. "show ip protocol",
 3044. SHOW_STR
 3045. IP_STR
 3046. "IP protocol filtering status\n")
 3047. {
 3048. int i;
 3049. vty_out(vty, "Protocol : route-map %s", VTY_NEWLINE);
 3050. vty_out(vty, "------------------------%s", VTY_NEWLINE);
 3051. for (i=0;i<ZEBRA_ROUTE_MAX;i++)
 3052. {
 3053. if (proto_rm[AFI_IP][i])
 3054. vty_out (vty, "%-10s : %-10s%s", zebra_route_string(i),
 3055. proto_rm[AFI_IP][i],
 3056. VTY_NEWLINE);
 3057. else
 3058. vty_out (vty, "%-10s : none%s", zebra_route_string(i), VTY_NEWLINE);
 3059. }
 3060. if (proto_rm[AFI_IP][i])
 3061. vty_out (vty, "%-10s : %-10s%s", "any", proto_rm[AFI_IP][i],
 3062. VTY_NEWLINE);
 3063. else
 3064. vty_out (vty, "%-10s : none%s", "any", VTY_NEWLINE);
 3065. return CMD_SUCCESS;
 3066. }
 3067. /* General fucntion for IPv6 static route. */
 3068. static int
 3069. static_ipv6_func (struct vty *vty, int add_cmd, const char *dest_str,
 3070. const char *gate_str, const char *ifname,
 3071. const char *flag_str, const char *tag_str,
 3072. const char *distance_str, const char *vrf_id_str)
 3073. {
 3074. int ret;
 3075. u_char distance;
 3076. struct prefix p;
 3077. struct in6_addr *gate = NULL;
 3078. struct in6_addr gate_addr;
 3079. u_char type = 0;
 3080. vrf_id_t vrf_id = VRF_DEFAULT;
 3081. u_char flag = 0;
 3082. route_tag_t tag = 0;
 3083. ret = str2prefix (dest_str, &p);
 3084. if (ret <= 0)
 3085. {
 3086. vty_out (vty, "%% Malformed address%s", VTY_NEWLINE);
 3087. return CMD_WARNING;
 3088. }
 3089. /* Apply mask for given prefix. */
 3090. apply_mask (&p);
 3091. /* Route flags */
 3092. if (flag_str) {
 3093. switch(flag_str[0]) {
 3094. case 'r':
 3095. case 'R': /* XXX */
 3096. SET_FLAG (flag, ZEBRA_FLAG_REJECT);
 3097. break;
 3098. case 'b':
 3099. case 'B': /* XXX */
 3100. SET_FLAG (flag, ZEBRA_FLAG_BLACKHOLE);
 3101. break;
 3102. default:
 3103. vty_out (vty, "%% Malformed flag %s %s", flag_str, VTY_NEWLINE);
 3104. return CMD_WARNING;
 3105. }
 3106. }
 3107. /* Administrative distance. */
 3108. if (distance_str)
 3109. distance = atoi (distance_str);
 3110. else
 3111. distance = ZEBRA_STATIC_DISTANCE_DEFAULT;
 3112. /* tag */
 3113. if (tag_str)
 3114. tag = atoi (tag_str);
 3115. /* tag */
 3116. if (tag_str)
 3117. tag = atoi(tag_str);
 3118. /* When gateway is valid IPv6 addrees, then gate is treated as
 3119. nexthop address other case gate is treated as interface name. */
 3120. ret = inet_pton (AF_INET6, gate_str, &gate_addr);
 3121. if (ifname)
 3122. {
 3123. /* When ifname is specified. It must be come with gateway
 3124. address. */
 3125. if (ret != 1)
 3126. {
 3127. vty_out (vty, "%% Malformed address%s", VTY_NEWLINE);
 3128. return CMD_WARNING;
 3129. }
 3130. type = STATIC_IPV6_GATEWAY_IFNAME;
 3131. gate = &gate_addr;
 3132. }
 3133. else
 3134. {
 3135. if (ret == 1)
 3136. {
 3137. type = STATIC_IPV6_GATEWAY;
 3138. gate = &gate_addr;
 3139. }
 3140. else
 3141. {
 3142. type = STATIC_IPV6_IFNAME;
 3143. ifname = gate_str;
 3144. }
 3145. }
 3146. /* VRF id */
 3147. if (vrf_id_str)
 3148. VTY_GET_INTEGER ("VRF ID", vrf_id, vrf_id_str);
 3149. if (add_cmd)
 3150. static_add_ipv6 (&p, type, gate, ifname, flag, tag, distance, vrf_id);
 3151. else
 3152. static_delete_ipv6 (&p, type, gate, ifname, tag, distance, vrf_id);
 3153. return CMD_SUCCESS;
 3154. }
 3155. DEFUN (ipv6_route,
 3156. ipv6_route_cmd,
 3157. "ipv6 route X:X::X:X/M (X:X::X:X|INTERFACE)",
 3158. IP_STR
 3159. "Establish static routes\n"
 3160. "IPv6 destination prefix (e.g. 3ffe:506::/32)\n"
 3161. "IPv6 gateway address\n"
 3162. "IPv6 gateway interface name\n")
 3163. {
 3164. return static_ipv6_func (vty, 1, argv[0], argv[1], NULL, NULL, NULL,
 3165. NULL, NULL);
 3166. }
 3167. DEFUN (ipv6_route_tag,
 3168. ipv6_route_tag_cmd,
 3169. "ipv6 route X:X::X:X/M (X:X::X:X|INTERFACE) tag <1-4294967295>",
 3170. IP_STR
 3171. "Establish static routes\n"
 3172. "IPv6 destination prefix (e.g. 3ffe:506::/32)\n"
 3173. "IPv6 gateway address\n"
 3174. "IPv6 gateway interface name\n"
 3175. "Set tag for this route\n"
 3176. "Tag value\n")
 3177. {
 3178. return static_ipv6_func (vty, 1, argv[0], argv[1], NULL, NULL, argv[2], NULL, NULL);
 3179. }
 3180. DEFUN (ipv6_route_tag_vrf,
 3181. ipv6_route_tag_vrf_cmd,
 3182. "ipv6 route X:X::X:X/M (X:X::X:X|INTERFACE) tag <1-4294967295>" VRF_CMD_STR,
 3183. IP_STR
 3184. "Establish static routes\n"
 3185. "IPv6 destination prefix (e.g. 3ffe:506::/32)\n"
 3186. "IPv6 gateway address\n"
 3187. "IPv6 gateway interface name\n"
 3188. "Set tag for this route\n"
 3189. "Tag value\n"
 3190. VRF_CMD_HELP_STR)
 3191. {
 3192. return static_ipv6_func (vty, 1, argv[0], argv[1], NULL, NULL, argv[2], NULL, argv[3]);
 3193. }
 3194. DEFUN (ipv6_route_flags,
 3195. ipv6_route_flags_cmd,
 3196. "ipv6 route X:X::X:X/M (X:X::X:X|INTERFACE) (reject|blackhole)",
 3197. IP_STR
 3198. "Establish static routes\n"
 3199. "IPv6 destination prefix (e.g. 3ffe:506::/32)\n"
 3200. "IPv6 gateway address\n"
 3201. "IPv6 gateway interface name\n"
 3202. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 3203. "Silently discard pkts when matched\n")
 3204. {
 3205. return static_ipv6_func (vty, 1, argv[0], argv[1], NULL, argv[2], NULL,
 3206. NULL, NULL);
 3207. }
 3208. DEFUN (ipv6_route_flags_tag,
 3209. ipv6_route_flags_tag_cmd,
 3210. "ipv6 route X:X::X:X/M (X:X::X:X|INTERFACE) (reject|blackhole) tag <1-4294967295>",
 3211. IP_STR
 3212. "Establish static routes\n"
 3213. "IPv6 destination prefix (e.g. 3ffe:506::/32)\n"
 3214. "IPv6 gateway address\n"
 3215. "IPv6 gateway interface name\n"
 3216. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 3217. "Silently discard pkts when matched\n"
 3218. "Set tag for this route\n"
 3219. "Tag value\n")
 3220. {
 3221. return static_ipv6_func (vty, 1, argv[0], argv[1], NULL, argv[2], argv[3], NULL, NULL);
 3222. }
 3223. DEFUN (ipv6_route_flags_tag_vrf,
 3224. ipv6_route_flags_tag_vrf_cmd,
 3225. "ipv6 route X:X::X:X/M (X:X::X:X|INTERFACE) (reject|blackhole) tag <1-4294967295>" VRF_CMD_STR,
 3226. IP_STR
 3227. "Establish static routes\n"
 3228. "IPv6 destination prefix (e.g. 3ffe:506::/32)\n"
 3229. "IPv6 gateway address\n"
 3230. "IPv6 gateway interface name\n"
 3231. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 3232. "Silently discard pkts when matched\n"
 3233. "Set tag for this route\n"
 3234. "Tag value\n"
 3235. VRF_CMD_HELP_STR)
 3236. {
 3237. return static_ipv6_func (vty, 1, argv[0], argv[1], NULL, argv[2], argv[3], NULL, argv[4]);
 3238. }
 3239. DEFUN (ipv6_route_ifname,
 3240. ipv6_route_ifname_cmd,
 3241. "ipv6 route X:X::X:X/M X:X::X:X INTERFACE",
 3242. IP_STR
 3243. "Establish static routes\n"
 3244. "IPv6 destination prefix (e.g. 3ffe:506::/32)\n"
 3245. "IPv6 gateway address\n"
 3246. "IPv6 gateway interface name\n")
 3247. {
 3248. return static_ipv6_func (vty, 1, argv[0], argv[1], argv[2], NULL, NULL,
 3249. NULL, NULL);
 3250. }
 3251. DEFUN (ipv6_route_ifname_tag,
 3252. ipv6_route_ifname_tag_cmd,
 3253. "ipv6 route X:X::X:X/M X:X::X:X INTERFACE tag <1-4294967295>",
 3254. IP_STR
 3255. "Establish static routes\n"
 3256. "IPv6 destination prefix (e.g. 3ffe:506::/32)\n"
 3257. "IPv6 gateway address\n"
 3258. "IPv6 gateway interface name\n"
 3259. "Set tag for this route\n"
 3260. "Tag value\n")
 3261. {
 3262. return static_ipv6_func (vty, 1, argv[0], argv[1], argv[2], NULL, argv[3], NULL, NULL);
 3263. }
 3264. DEFUN (ipv6_route_ifname_tag_vrf,
 3265. ipv6_route_ifname_tag_vrf_cmd,
 3266. "ipv6 route X:X::X:X/M X:X::X:X INTERFACE tag <1-4294967295>" VRF_CMD_STR,
 3267. IP_STR
 3268. "Establish static routes\n"
 3269. "IPv6 destination prefix (e.g. 3ffe:506::/32)\n"
 3270. "IPv6 gateway address\n"
 3271. "IPv6 gateway interface name\n"
 3272. "Set tag for this route\n"
 3273. "Tag value\n"
 3274. VRF_CMD_HELP_STR)
 3275. {
 3276. return static_ipv6_func (vty, 1, argv[0], argv[1], argv[2], NULL, argv[3], NULL, argv[4]);
 3277. }
 3278. DEFUN (ipv6_route_ifname_flags,
 3279. ipv6_route_ifname_flags_cmd,
 3280. "ipv6 route X:X::X:X/M X:X::X:X INTERFACE (reject|blackhole)",
 3281. IP_STR
 3282. "Establish static routes\n"
 3283. "IPv6 destination prefix (e.g. 3ffe:506::/32)\n"
 3284. "IPv6 gateway address\n"
 3285. "IPv6 gateway interface name\n"
 3286. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 3287. "Silently discard pkts when matched\n")
 3288. {
 3289. return static_ipv6_func (vty, 1, argv[0], argv[1], argv[2], argv[3], NULL,
 3290. NULL, NULL);
 3291. }
 3292. DEFUN (ipv6_route_ifname_flags_tag,
 3293. ipv6_route_ifname_flags_tag_cmd,
 3294. "ipv6 route X:X::X:X/M X:X::X:X INTERFACE (reject|blackhole) tag <1-4294967295>",
 3295. IP_STR
 3296. "Establish static routes\n"
 3297. "IPv6 destination prefix (e.g. 3ffe:506::/32)\n"
 3298. "IPv6 gateway address\n"
 3299. "IPv6 gateway interface name\n"
 3300. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 3301. "Silently discard pkts when matched\n"
 3302. "Set tag for this route\n"
 3303. "Tag value\n")
 3304. {
 3305. return static_ipv6_func (vty, 1, argv[0], argv[1], argv[2], argv[3], argv[4], NULL, NULL);
 3306. }
 3307. DEFUN (ipv6_route_ifname_flags_tag_vrf,
 3308. ipv6_route_ifname_flags_tag_vrf_cmd,
 3309. "ipv6 route X:X::X:X/M X:X::X:X INTERFACE (reject|blackhole) tag <1-4294967295>" VRF_CMD_STR,
 3310. IP_STR
 3311. "Establish static routes\n"
 3312. "IPv6 destination prefix (e.g. 3ffe:506::/32)\n"
 3313. "IPv6 gateway address\n"
 3314. "IPv6 gateway interface name\n"
 3315. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 3316. "Silently discard pkts when matched\n"
 3317. "Set tag for this route\n"
 3318. "Tag value\n"
 3319. VRF_CMD_HELP_STR)
 3320. {
 3321. return static_ipv6_func (vty, 1, argv[0], argv[1], argv[2], argv[3], argv[4], NULL, argv[5]);
 3322. }
 3323. DEFUN (ipv6_route_pref,
 3324. ipv6_route_pref_cmd,
 3325. "ipv6 route X:X::X:X/M (X:X::X:X|INTERFACE) <1-255>",
 3326. IP_STR
 3327. "Establish static routes\n"
 3328. "IPv6 destination prefix (e.g. 3ffe:506::/32)\n"
 3329. "IPv6 gateway address\n"
 3330. "IPv6 gateway interface name\n"
 3331. "Distance value for this prefix\n")
 3332. {
 3333. return static_ipv6_func (vty, 1, argv[0], argv[1], NULL, NULL, NULL, argv[2],
 3334. NULL);
 3335. }
 3336. DEFUN (ipv6_route_pref_tag,
 3337. ipv6_route_pref_tag_cmd,
 3338. "ipv6 route X:X::X:X/M (X:X::X:X|INTERFACE) tag <1-4294967295> <1-255>",
 3339. IP_STR
 3340. "Establish static routes\n"
 3341. "IPv6 destination prefix (e.g. 3ffe:506::/32)\n"
 3342. "IPv6 gateway address\n"
 3343. "IPv6 gateway interface name\n"
 3344. "Set tag for this route\n"
 3345. "Tag value\n"
 3346. "Distance value for this prefix\n")
 3347. {
 3348. return static_ipv6_func (vty, 1, argv[0], argv[1], NULL, NULL, argv[2], argv[3], NULL);
 3349. }
 3350. DEFUN (ipv6_route_pref_tag_vrf,
 3351. ipv6_route_pref_tag_vrf_cmd,
 3352. "ipv6 route X:X::X:X/M (X:X::X:X|INTERFACE) tag <1-4294967295> <1-255>" VRF_CMD_STR,
 3353. IP_STR
 3354. "Establish static routes\n"
 3355. "IPv6 destination prefix (e.g. 3ffe:506::/32)\n"
 3356. "IPv6 gateway address\n"
 3357. "IPv6 gateway interface name\n"
 3358. "Set tag for this route\n"
 3359. "Tag value\n"
 3360. "Distance value for this prefix\n"
 3361. VRF_CMD_HELP_STR)
 3362. {
 3363. return static_ipv6_func (vty, 1, argv[0], argv[1], NULL, NULL, argv[2], argv[3], argv[4]);
 3364. }
 3365. DEFUN (ipv6_route_flags_pref,
 3366. ipv6_route_flags_pref_cmd,
 3367. "ipv6 route X:X::X:X/M (X:X::X:X|INTERFACE) (reject|blackhole) <1-255>",
 3368. IP_STR
 3369. "Establish static routes\n"
 3370. "IPv6 destination prefix (e.g. 3ffe:506::/32)\n"
 3371. "IPv6 gateway address\n"
 3372. "IPv6 gateway interface name\n"
 3373. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 3374. "Silently discard pkts when matched\n"
 3375. "Distance value for this prefix\n")
 3376. {
 3377. return static_ipv6_func (vty, 1, argv[0], argv[1], NULL, argv[2], NULL, argv[3],
 3378. NULL);
 3379. }
 3380. DEFUN (ipv6_route_flags_pref_tag,
 3381. ipv6_route_flags_pref_tag_cmd,
 3382. "ipv6 route X:X::X:X/M (X:X::X:X|INTERFACE) (reject|blackhole) tag <1-4294967295> <1-255>",
 3383. IP_STR
 3384. "Establish static routes\n"
 3385. "IPv6 destination prefix (e.g. 3ffe:506::/32)\n"
 3386. "IPv6 gateway address\n"
 3387. "IPv6 gateway interface name\n"
 3388. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 3389. "Silently discard pkts when matched\n"
 3390. "Set tag for this route\n"
 3391. "Tag value\n"
 3392. "Distance value for this prefix\n")
 3393. {
 3394. return static_ipv6_func (vty, 1, argv[0], argv[1], NULL, argv[2], argv[3], argv[4], NULL);
 3395. }
 3396. DEFUN (ipv6_route_flags_pref_tag_vrf,
 3397. ipv6_route_flags_pref_tag_vrf_cmd,
 3398. "ipv6 route X:X::X:X/M (X:X::X:X|INTERFACE) (reject|blackhole) tag <1-4294967295> <1-255>" VRF_CMD_STR,
 3399. IP_STR
 3400. "Establish static routes\n"
 3401. "IPv6 destination prefix (e.g. 3ffe:506::/32)\n"
 3402. "IPv6 gateway address\n"
 3403. "IPv6 gateway interface name\n"
 3404. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 3405. "Silently discard pkts when matched\n"
 3406. "Set tag for this route\n"
 3407. "Tag value\n"
 3408. "Distance value for this prefix\n"
 3409. VRF_CMD_HELP_STR)
 3410. {
 3411. return static_ipv6_func (vty, 1, argv[0], argv[1], NULL, argv[2], argv[3], argv[4], argv[5]);
 3412. }
 3413. DEFUN (ipv6_route_ifname_pref,
 3414. ipv6_route_ifname_pref_cmd,
 3415. "ipv6 route X:X::X:X/M X:X::X:X INTERFACE <1-255>",
 3416. IP_STR
 3417. "Establish static routes\n"
 3418. "IPv6 destination prefix (e.g. 3ffe:506::/32)\n"
 3419. "IPv6 gateway address\n"
 3420. "IPv6 gateway interface name\n"
 3421. "Distance value for this prefix\n")
 3422. {
 3423. return static_ipv6_func (vty, 1, argv[0], argv[1], argv[2], NULL, NULL, argv[3],
 3424. NULL);
 3425. }
 3426. DEFUN (ipv6_route_ifname_pref_tag,
 3427. ipv6_route_ifname_pref_tag_cmd,
 3428. "ipv6 route X:X::X:X/M X:X::X:X INTERFACE tag <1-4294967295> <1-255>",
 3429. IP_STR
 3430. "Establish static routes\n"
 3431. "IPv6 destination prefix (e.g. 3ffe:506::/32)\n"
 3432. "IPv6 gateway address\n"
 3433. "IPv6 gateway interface name\n"
 3434. "Set tag for this route\n"
 3435. "Tag value\n"
 3436. "Distance value for this prefix\n")
 3437. {
 3438. return static_ipv6_func (vty, 1, argv[0], argv[1], argv[2], NULL, argv[3], argv[4], NULL);
 3439. }
 3440. DEFUN (ipv6_route_ifname_pref_tag_vrf,
 3441. ipv6_route_ifname_pref_tag_vrf_cmd,
 3442. "ipv6 route X:X::X:X/M X:X::X:X INTERFACE tag <1-4294967295> <1-255>" VRF_CMD_STR,
 3443. IP_STR
 3444. "Establish static routes\n"
 3445. "IPv6 destination prefix (e.g. 3ffe:506::/32)\n"
 3446. "IPv6 gateway address\n"
 3447. "IPv6 gateway interface name\n"
 3448. "Set tag for this route\n"
 3449. "Tag value\n"
 3450. "Distance value for this prefix\n"
 3451. VRF_CMD_HELP_STR)
 3452. {
 3453. return static_ipv6_func (vty, 1, argv[0], argv[1], argv[2], NULL, argv[3], argv[4], argv[5]);
 3454. }
 3455. DEFUN (ipv6_route_ifname_flags_pref,
 3456. ipv6_route_ifname_flags_pref_cmd,
 3457. "ipv6 route X:X::X:X/M X:X::X:X INTERFACE (reject|blackhole) <1-255>",
 3458. IP_STR
 3459. "Establish static routes\n"
 3460. "IPv6 destination prefix (e.g. 3ffe:506::/32)\n"
 3461. "IPv6 gateway address\n"
 3462. "IPv6 gateway interface name\n"
 3463. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 3464. "Silently discard pkts when matched\n"
 3465. "Distance value for this prefix\n")
 3466. {
 3467. return static_ipv6_func (vty, 1, argv[0], argv[1], argv[2], argv[3], NULL, argv[4],
 3468. NULL);
 3469. }
 3470. DEFUN (ipv6_route_ifname_flags_pref_tag,
 3471. ipv6_route_ifname_flags_pref_tag_cmd,
 3472. "ipv6 route X:X::X:X/M X:X::X:X INTERFACE (reject|blackhole) tag <1-4294967295> <1-255>",
 3473. IP_STR
 3474. "Establish static routes\n"
 3475. "IPv6 destination prefix (e.g. 3ffe:506::/32)\n"
 3476. "IPv6 gateway address\n"
 3477. "IPv6 gateway interface name\n"
 3478. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 3479. "Silently discard pkts when matched\n"
 3480. "Set tag for this route\n"
 3481. "Tag value\n"
 3482. "Distance value for this prefix\n")
 3483. {
 3484. return static_ipv6_func (vty, 1, argv[0], argv[1], argv[2], argv[3], argv[4], argv[5], NULL);
 3485. }
 3486. DEFUN (ipv6_route_ifname_flags_pref_tag_vrf,
 3487. ipv6_route_ifname_flags_pref_tag_vrf_cmd,
 3488. "ipv6 route X:X::X:X/M X:X::X:X INTERFACE (reject|blackhole) tag <1-4294967295> <1-255>" VRF_CMD_STR,
 3489. IP_STR
 3490. "Establish static routes\n"
 3491. "IPv6 destination prefix (e.g. 3ffe:506::/32)\n"
 3492. "IPv6 gateway address\n"
 3493. "IPv6 gateway interface name\n"
 3494. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 3495. "Silently discard pkts when matched\n"
 3496. "Set tag for this route\n"
 3497. "Tag value\n"
 3498. "Distance value for this prefix\n"
 3499. VRF_CMD_HELP_STR)
 3500. {
 3501. return static_ipv6_func (vty, 1, argv[0], argv[1], argv[2], argv[3], argv[4], argv[5], argv[6]);
 3502. }
 3503. DEFUN (no_ipv6_route,
 3504. no_ipv6_route_cmd,
 3505. "no ipv6 route X:X::X:X/M (X:X::X:X|INTERFACE)",
 3506. NO_STR
 3507. IP_STR
 3508. "Establish static routes\n"
 3509. "IPv6 destination prefix (e.g. 3ffe:506::/32)\n"
 3510. "IPv6 gateway address\n"
 3511. "IPv6 gateway interface name\n")
 3512. {
 3513. return static_ipv6_func (vty, 0, argv[0], argv[1], NULL, NULL, NULL, NULL,
 3514. NULL);
 3515. }
 3516. DEFUN (no_ipv6_route_tag,
 3517. no_ipv6_route_tag_cmd,
 3518. "no ipv6 route X:X::X:X/M (X:X::X:X|INTERFACE) tag <1-4294967295>",
 3519. NO_STR
 3520. IP_STR
 3521. "Establish static routes\n"
 3522. "IPv6 destination prefix (e.g. 3ffe:506::/32)\n"
 3523. "IPv6 gateway address\n"
 3524. "IPv6 gateway interface name\n"
 3525. "Set tag for this route\n"
 3526. "Tag value\n")
 3527. {
 3528. return static_ipv6_func (vty, 0, argv[0], argv[1], NULL, NULL, argv[2], NULL, NULL);
 3529. }
 3530. DEFUN (no_ipv6_route_tag_vrf,
 3531. no_ipv6_route_tag_vrf_cmd,
 3532. "no ipv6 route X:X::X:X/M (X:X::X:X|INTERFACE) tag <1-4294967295>" VRF_CMD_STR,
 3533. NO_STR
 3534. IP_STR
 3535. "Establish static routes\n"
 3536. "IPv6 destination prefix (e.g. 3ffe:506::/32)\n"
 3537. "IPv6 gateway address\n"
 3538. "IPv6 gateway interface name\n"
 3539. "Set tag for this route\n"
 3540. "Tag value\n"
 3541. VRF_CMD_HELP_STR)
 3542. {
 3543. return static_ipv6_func (vty, 0, argv[0], argv[1], NULL, NULL, argv[2], NULL, argv[3]);
 3544. }
 3545. ALIAS (no_ipv6_route,
 3546. no_ipv6_route_flags_cmd,
 3547. "no ipv6 route X:X::X:X/M (X:X::X:X|INTERFACE) (reject|blackhole)",
 3548. NO_STR
 3549. IP_STR
 3550. "Establish static routes\n"
 3551. "IPv6 destination prefix (e.g. 3ffe:506::/32)\n"
 3552. "IPv6 gateway address\n"
 3553. "IPv6 gateway interface name\n"
 3554. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 3555. "Silently discard pkts when matched\n")
 3556. ALIAS (no_ipv6_route_tag,
 3557. no_ipv6_route_flags_tag_cmd,
 3558. "no ipv6 route X:X::X:X/M (X:X::X:X|INTERFACE) (reject|blackhole) tag <1-4294967295>",
 3559. NO_STR
 3560. IP_STR
 3561. "Establish static routes\n"
 3562. "IPv6 destination prefix (e.g. 3ffe:506::/32)\n"
 3563. "IPv6 gateway address\n"
 3564. "IPv6 gateway interface name\n"
 3565. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 3566. "Silently discard pkts when matched\n"
 3567. "Set tag for this route\n"
 3568. "Tag value\n")
 3569. DEFUN (no_ipv6_route_ifname,
 3570. no_ipv6_route_ifname_cmd,
 3571. "no ipv6 route X:X::X:X/M X:X::X:X INTERFACE",
 3572. NO_STR
 3573. IP_STR
 3574. "Establish static routes\n"
 3575. "IPv6 destination prefix (e.g. 3ffe:506::/32)\n"
 3576. "IPv6 gateway address\n"
 3577. "IPv6 gateway interface name\n")
 3578. {
 3579. return static_ipv6_func (vty, 0, argv[0], argv[1], argv[2], NULL, NULL, NULL,
 3580. NULL);
 3581. }
 3582. DEFUN (no_ipv6_route_ifname_tag,
 3583. no_ipv6_route_ifname_tag_cmd,
 3584. "no ipv6 route X:X::X:X/M X:X::X:X INTERFACE tag <1-4294967295>",
 3585. NO_STR
 3586. IP_STR
 3587. "Establish static routes\n"
 3588. "IPv6 destination prefix (e.g. 3ffe:506::/32)\n"
 3589. "IPv6 gateway address\n"
 3590. "IPv6 gateway interface name\n"
 3591. "Set tag for this route\n"
 3592. "Tag value\n")
 3593. {
 3594. return static_ipv6_func (vty, 0, argv[0], argv[1], argv[2], NULL, argv[3], NULL, NULL);
 3595. }
 3596. DEFUN (no_ipv6_route_ifname_tag_vrf,
 3597. no_ipv6_route_ifname_tag_vrf_cmd,
 3598. "no ipv6 route X:X::X:X/M X:X::X:X INTERFACE tag <1-4294967295>" VRF_CMD_STR,
 3599. NO_STR
 3600. IP_STR
 3601. "Establish static routes\n"
 3602. "IPv6 destination prefix (e.g. 3ffe:506::/32)\n"
 3603. "IPv6 gateway address\n"
 3604. "IPv6 gateway interface name\n"
 3605. "Set tag for this route\n"
 3606. "Tag value\n"
 3607. VRF_CMD_HELP_STR)
 3608. {
 3609. return static_ipv6_func (vty, 0, argv[0], argv[1], argv[2], NULL, argv[3], NULL, argv[4]);
 3610. }
 3611. ALIAS (no_ipv6_route_ifname,
 3612. no_ipv6_route_ifname_flags_cmd,
 3613. "no ipv6 route X:X::X:X/M X:X::X:X INTERFACE (reject|blackhole)",
 3614. NO_STR
 3615. IP_STR
 3616. "Establish static routes\n"
 3617. "IPv6 destination prefix (e.g. 3ffe:506::/32)\n"
 3618. "IPv6 gateway address\n"
 3619. "IPv6 gateway interface name\n"
 3620. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 3621. "Silently discard pkts when matched\n")
 3622. ALIAS (no_ipv6_route_ifname_tag,
 3623. no_ipv6_route_ifname_flags_tag_cmd,
 3624. "no ipv6 route X:X::X:X/M X:X::X:X INTERFACE (reject|blackhole) tag <1-4294967295>",
 3625. NO_STR
 3626. IP_STR
 3627. "Establish static routes\n"
 3628. "IPv6 destination prefix (e.g. 3ffe:506::/32)\n"
 3629. "IPv6 gateway address\n"
 3630. "IPv6 gateway interface name\n"
 3631. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 3632. "Silently discard pkts when matched\n"
 3633. "Set tag for this route\n"
 3634. "Tag value\n")
 3635. DEFUN (no_ipv6_route_pref,
 3636. no_ipv6_route_pref_cmd,
 3637. "no ipv6 route X:X::X:X/M (X:X::X:X|INTERFACE) <1-255>",
 3638. NO_STR
 3639. IP_STR
 3640. "Establish static routes\n"
 3641. "IPv6 destination prefix (e.g. 3ffe:506::/32)\n"
 3642. "IPv6 gateway address\n"
 3643. "IPv6 gateway interface name\n"
 3644. "Distance value for this prefix\n")
 3645. {
 3646. return static_ipv6_func (vty, 0, argv[0], argv[1], NULL, NULL, NULL, argv[2],
 3647. NULL);
 3648. }
 3649. DEFUN (no_ipv6_route_pref_tag,
 3650. no_ipv6_route_pref_tag_cmd,
 3651. "no ipv6 route X:X::X:X/M (X:X::X:X|INTERFACE) tag <1-4294967295> <1-255>",
 3652. NO_STR
 3653. IP_STR
 3654. "Establish static routes\n"
 3655. "IPv6 destination prefix (e.g. 3ffe:506::/32)\n"
 3656. "IPv6 gateway address\n"
 3657. "IPv6 gateway interface name\n"
 3658. "Set tag for this route\n"
 3659. "Tag value\n"
 3660. "Distance value for this prefix\n")
 3661. {
 3662. return static_ipv6_func (vty, 0, argv[0], argv[1], NULL, NULL, argv[2], argv[3], NULL);
 3663. }
 3664. DEFUN (no_ipv6_route_pref_tag_vrf,
 3665. no_ipv6_route_pref_tag_vrf_cmd,
 3666. "no ipv6 route X:X::X:X/M (X:X::X:X|INTERFACE) tag <1-4294967295> <1-255>" VRF_CMD_STR,
 3667. NO_STR
 3668. IP_STR
 3669. "Establish static routes\n"
 3670. "IPv6 destination prefix (e.g. 3ffe:506::/32)\n"
 3671. "IPv6 gateway address\n"
 3672. "IPv6 gateway interface name\n"
 3673. "Set tag for this route\n"
 3674. "Tag value\n"
 3675. "Distance value for this prefix\n"
 3676. VRF_CMD_HELP_STR)
 3677. {
 3678. return static_ipv6_func (vty, 0, argv[0], argv[1], NULL, NULL, argv[2], argv[3], argv[4]);
 3679. }
 3680. DEFUN (no_ipv6_route_flags_pref,
 3681. no_ipv6_route_flags_pref_cmd,
 3682. "no ipv6 route X:X::X:X/M (X:X::X:X|INTERFACE) (reject|blackhole) <1-255>",
 3683. NO_STR
 3684. IP_STR
 3685. "Establish static routes\n"
 3686. "IPv6 destination prefix (e.g. 3ffe:506::/32)\n"
 3687. "IPv6 gateway address\n"
 3688. "IPv6 gateway interface name\n"
 3689. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 3690. "Silently discard pkts when matched\n"
 3691. "Distance value for this prefix\n")
 3692. {
 3693. /* We do not care about argv[2] */
 3694. return static_ipv6_func (vty, 0, argv[0], argv[1], NULL, argv[2], NULL, argv[3],
 3695. NULL);
 3696. }
 3697. DEFUN (no_ipv6_route_flags_pref_tag,
 3698. no_ipv6_route_flags_pref_tag_cmd,
 3699. "no ipv6 route X:X::X:X/M (X:X::X:X|INTERFACE) (reject|blackhole) tag <1-4294967295> <1-255>",
 3700. NO_STR
 3701. IP_STR
 3702. "Establish static routes\n"
 3703. "IPv6 destination prefix (e.g. 3ffe:506::/32)\n"
 3704. "IPv6 gateway address\n"
 3705. "IPv6 gateway interface name\n"
 3706. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 3707. "Silently discard pkts when matched\n"
 3708. "Set tag for this route\n"
 3709. "Tag value\n"
 3710. "Distance value for this prefix\n")
 3711. {
 3712. /* We do not care about argv[2] */
 3713. return static_ipv6_func (vty, 0, argv[0], argv[1], NULL, argv[2], argv[3], argv[4], NULL);
 3714. }
 3715. DEFUN (no_ipv6_route_flags_pref_tag_vrf,
 3716. no_ipv6_route_flags_pref_tag_vrf_cmd,
 3717. "no ipv6 route X:X::X:X/M (X:X::X:X|INTERFACE) (reject|blackhole) tag <1-4294967295> <1-255>" VRF_CMD_STR,
 3718. NO_STR
 3719. IP_STR
 3720. "Establish static routes\n"
 3721. "IPv6 destination prefix (e.g. 3ffe:506::/32)\n"
 3722. "IPv6 gateway address\n"
 3723. "IPv6 gateway interface name\n"
 3724. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 3725. "Silently discard pkts when matched\n"
 3726. "Set tag for this route\n"
 3727. "Tag value\n"
 3728. "Distance value for this prefix\n"
 3729. VRF_CMD_HELP_STR)
 3730. {
 3731. /* We do not care about argv[2] */
 3732. return static_ipv6_func (vty, 0, argv[0], argv[1], NULL, argv[2], argv[3], argv[4], argv[5]);
 3733. }
 3734. DEFUN (no_ipv6_route_ifname_pref,
 3735. no_ipv6_route_ifname_pref_cmd,
 3736. "no ipv6 route X:X::X:X/M X:X::X:X INTERFACE <1-255>",
 3737. NO_STR
 3738. IP_STR
 3739. "Establish static routes\n"
 3740. "IPv6 destination prefix (e.g. 3ffe:506::/32)\n"
 3741. "IPv6 gateway address\n"
 3742. "IPv6 gateway interface name\n"
 3743. "Distance value for this prefix\n")
 3744. {
 3745. return static_ipv6_func (vty, 0, argv[0], argv[1], argv[2], NULL, NULL, argv[3],
 3746. NULL);
 3747. }
 3748. DEFUN (no_ipv6_route_ifname_pref_tag,
 3749. no_ipv6_route_ifname_pref_tag_cmd,
 3750. "no ipv6 route X:X::X:X/M X:X::X:X INTERFACE tag <1-4294967295> <1-255>",
 3751. NO_STR
 3752. IP_STR
 3753. "Establish static routes\n"
 3754. "IPv6 destination prefix (e.g. 3ffe:506::/32)\n"
 3755. "IPv6 gateway address\n"
 3756. "IPv6 gateway interface name\n"
 3757. "Set tag for this route\n"
 3758. "Tag value\n"
 3759. "Distance value for this prefix\n")
 3760. {
 3761. return static_ipv6_func (vty, 0, argv[0], argv[1], argv[2], NULL, argv[3], argv[4], NULL);
 3762. }
 3763. DEFUN (no_ipv6_route_ifname_pref_tag_vrf,
 3764. no_ipv6_route_ifname_pref_tag_vrf_cmd,
 3765. "no ipv6 route X:X::X:X/M X:X::X:X INTERFACE tag <1-4294967295> <1-255>" VRF_CMD_STR,
 3766. NO_STR
 3767. IP_STR
 3768. "Establish static routes\n"
 3769. "IPv6 destination prefix (e.g. 3ffe:506::/32)\n"
 3770. "IPv6 gateway address\n"
 3771. "IPv6 gateway interface name\n"
 3772. "Set tag for this route\n"
 3773. "Tag value\n"
 3774. "Distance value for this prefix\n"
 3775. VRF_CMD_HELP_STR)
 3776. {
 3777. return static_ipv6_func (vty, 0, argv[0], argv[1], argv[2], NULL, argv[3], argv[4], argv[5]);
 3778. }
 3779. DEFUN (no_ipv6_route_ifname_flags_pref,
 3780. no_ipv6_route_ifname_flags_pref_cmd,
 3781. "no ipv6 route X:X::X:X/M X:X::X:X INTERFACE (reject|blackhole) <1-255>",
 3782. NO_STR
 3783. IP_STR
 3784. "Establish static routes\n"
 3785. "IPv6 destination prefix (e.g. 3ffe:506::/32)\n"
 3786. "IPv6 gateway address\n"
 3787. "IPv6 gateway interface name\n"
 3788. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 3789. "Silently discard pkts when matched\n"
 3790. "Distance value for this prefix\n")
 3791. {
 3792. return static_ipv6_func (vty, 0, argv[0], argv[1], argv[2], argv[3], NULL, argv[4],
 3793. NULL);
 3794. }
 3795. DEFUN (no_ipv6_route_ifname_flags_pref_tag,
 3796. no_ipv6_route_ifname_flags_pref_tag_cmd,
 3797. "no ipv6 route X:X::X:X/M X:X::X:X INTERFACE (reject|blackhole) tag <1-4294967295> <1-255>",
 3798. NO_STR
 3799. IP_STR
 3800. "Establish static routes\n"
 3801. "IPv6 destination prefix (e.g. 3ffe:506::/32)\n"
 3802. "IPv6 gateway address\n"
 3803. "IPv6 gateway interface name\n"
 3804. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 3805. "Silently discard pkts when matched\n"
 3806. "Set tag for this route\n"
 3807. "Tag value\n"
 3808. "Distance value for this prefix\n")
 3809. {
 3810. return static_ipv6_func (vty, 0, argv[0], argv[1], argv[2], argv[3], argv[4], argv[5], NULL);
 3811. }
 3812. DEFUN (no_ipv6_route_ifname_flags_pref_tag_vrf,
 3813. no_ipv6_route_ifname_flags_pref_tag_vrf_cmd,
 3814. "no ipv6 route X:X::X:X/M X:X::X:X INTERFACE (reject|blackhole) tag <1-4294967295> <1-255>" VRF_CMD_STR,
 3815. NO_STR
 3816. IP_STR
 3817. "Establish static routes\n"
 3818. "IPv6 destination prefix (e.g. 3ffe:506::/32)\n"
 3819. "IPv6 gateway address\n"
 3820. "IPv6 gateway interface name\n"
 3821. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 3822. "Silently discard pkts when matched\n"
 3823. "Set tag for this route\n"
 3824. "Tag value\n"
 3825. "Distance value for this prefix\n"
 3826. VRF_CMD_HELP_STR)
 3827. {
 3828. return static_ipv6_func (vty, 0, argv[0], argv[1], argv[2], argv[3], argv[4], argv[5], argv[6]);
 3829. }
 3830. DEFUN (ipv6_route_vrf,
 3831. ipv6_route_vrf_cmd,
 3832. "ipv6 route X:X::X:X/M (X:X::X:X|INTERFACE) " VRF_CMD_STR,
 3833. IP_STR
 3834. "Establish static routes\n"
 3835. "IPv6 destination prefix (e.g. 3ffe:506::/32)\n"
 3836. "IPv6 gateway address\n"
 3837. "IPv6 gateway interface name\n"
 3838. VRF_CMD_HELP_STR)
 3839. {
 3840. return static_ipv6_func (vty, 1, argv[0], argv[1], NULL, NULL, NULL, NULL,
 3841. argv[2]);
 3842. }
 3843. DEFUN (ipv6_route_flags_vrf,
 3844. ipv6_route_flags_vrf_cmd,
 3845. "ipv6 route X:X::X:X/M (X:X::X:X|INTERFACE) (reject|blackhole) " VRF_CMD_STR,
 3846. IP_STR
 3847. "Establish static routes\n"
 3848. "IPv6 destination prefix (e.g. 3ffe:506::/32)\n"
 3849. "IPv6 gateway address\n"
 3850. "IPv6 gateway interface name\n"
 3851. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 3852. "Silently discard pkts when matched\n"
 3853. VRF_CMD_HELP_STR)
 3854. {
 3855. return static_ipv6_func (vty, 1, argv[0], argv[1], NULL, argv[2], NULL, NULL,
 3856. argv[3]);
 3857. }
 3858. DEFUN (ipv6_route_ifname_vrf,
 3859. ipv6_route_ifname_vrf_cmd,
 3860. "ipv6 route X:X::X:X/M X:X::X:X INTERFACE " VRF_CMD_STR,
 3861. IP_STR
 3862. "Establish static routes\n"
 3863. "IPv6 destination prefix (e.g. 3ffe:506::/32)\n"
 3864. "IPv6 gateway address\n"
 3865. "IPv6 gateway interface name\n"
 3866. VRF_CMD_HELP_STR)
 3867. {
 3868. return static_ipv6_func (vty, 1, argv[0], argv[1], argv[2], NULL, NULL, NULL,
 3869. argv[3]);
 3870. }
 3871. DEFUN (ipv6_route_ifname_flags_vrf,
 3872. ipv6_route_ifname_flags_vrf_cmd,
 3873. "ipv6 route X:X::X:X/M X:X::X:X INTERFACE (reject|blackhole) " VRF_CMD_STR,
 3874. IP_STR
 3875. "Establish static routes\n"
 3876. "IPv6 destination prefix (e.g. 3ffe:506::/32)\n"
 3877. "IPv6 gateway address\n"
 3878. "IPv6 gateway interface name\n"
 3879. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 3880. "Silently discard pkts when matched\n"
 3881. VRF_CMD_HELP_STR)
 3882. {
 3883. return static_ipv6_func (vty, 1, argv[0], argv[1], argv[2], argv[3], NULL, NULL,
 3884. argv[4]);
 3885. }
 3886. DEFUN (ipv6_route_pref_vrf,
 3887. ipv6_route_pref_vrf_cmd,
 3888. "ipv6 route X:X::X:X/M (X:X::X:X|INTERFACE) <1-255> " VRF_CMD_STR,
 3889. IP_STR
 3890. "Establish static routes\n"
 3891. "IPv6 destination prefix (e.g. 3ffe:506::/32)\n"
 3892. "IPv6 gateway address\n"
 3893. "IPv6 gateway interface name\n"
 3894. "Distance value for this prefix\n"
 3895. VRF_CMD_HELP_STR)
 3896. {
 3897. return static_ipv6_func (vty, 1, argv[0], argv[1], NULL, NULL, NULL, argv[2],
 3898. argv[3]);
 3899. }
 3900. DEFUN (ipv6_route_flags_pref_vrf,
 3901. ipv6_route_flags_pref_vrf_cmd,
 3902. "ipv6 route X:X::X:X/M (X:X::X:X|INTERFACE) (reject|blackhole) <1-255> " VRF_CMD_STR,
 3903. IP_STR
 3904. "Establish static routes\n"
 3905. "IPv6 destination prefix (e.g. 3ffe:506::/32)\n"
 3906. "IPv6 gateway address\n"
 3907. "IPv6 gateway interface name\n"
 3908. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 3909. "Silently discard pkts when matched\n"
 3910. "Distance value for this prefix\n"
 3911. VRF_CMD_HELP_STR)
 3912. {
 3913. return static_ipv6_func (vty, 1, argv[0], argv[1], NULL, argv[2], NULL, argv[3],
 3914. argv[4]);
 3915. }
 3916. DEFUN (ipv6_route_ifname_pref_vrf,
 3917. ipv6_route_ifname_pref_vrf_cmd,
 3918. "ipv6 route X:X::X:X/M X:X::X:X INTERFACE <1-255> " VRF_CMD_STR,
 3919. IP_STR
 3920. "Establish static routes\n"
 3921. "IPv6 destination prefix (e.g. 3ffe:506::/32)\n"
 3922. "IPv6 gateway address\n"
 3923. "IPv6 gateway interface name\n"
 3924. "Distance value for this prefix\n"
 3925. VRF_CMD_HELP_STR)
 3926. {
 3927. return static_ipv6_func (vty, 1, argv[0], argv[1], argv[2], NULL, NULL, argv[3],
 3928. argv[4]);
 3929. }
 3930. DEFUN (ipv6_route_ifname_flags_pref_vrf,
 3931. ipv6_route_ifname_flags_pref_vrf_cmd,
 3932. "ipv6 route X:X::X:X/M X:X::X:X INTERFACE (reject|blackhole) <1-255> " VRF_CMD_STR,
 3933. IP_STR
 3934. "Establish static routes\n"
 3935. "IPv6 destination prefix (e.g. 3ffe:506::/32)\n"
 3936. "IPv6 gateway address\n"
 3937. "IPv6 gateway interface name\n"
 3938. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 3939. "Silently discard pkts when matched\n"
 3940. "Distance value for this prefix\n"
 3941. VRF_CMD_HELP_STR)
 3942. {
 3943. return static_ipv6_func (vty, 1, argv[0], argv[1], argv[2], argv[3], NULL, argv[4],
 3944. argv[5]);
 3945. }
 3946. DEFUN (no_ipv6_route_vrf,
 3947. no_ipv6_route_vrf_cmd,
 3948. "no ipv6 route X:X::X:X/M (X:X::X:X|INTERFACE) " VRF_CMD_STR,
 3949. NO_STR
 3950. IP_STR
 3951. "Establish static routes\n"
 3952. "IPv6 destination prefix (e.g. 3ffe:506::/32)\n"
 3953. "IPv6 gateway address\n"
 3954. "IPv6 gateway interface name\n"
 3955. VRF_CMD_HELP_STR)
 3956. {
 3957. return static_ipv6_func (vty, 0, argv[0], argv[1], NULL, NULL, NULL, NULL,
 3958. (argc > 3) ? argv[3] : argv[2]);
 3959. }
 3960. ALIAS (no_ipv6_route_vrf,
 3961. no_ipv6_route_flags_vrf_cmd,
 3962. "no ipv6 route X:X::X:X/M (X:X::X:X|INTERFACE) (reject|blackhole) " VRF_CMD_STR,
 3963. NO_STR
 3964. IP_STR
 3965. "Establish static routes\n"
 3966. "IPv6 destination prefix (e.g. 3ffe:506::/32)\n"
 3967. "IPv6 gateway address\n"
 3968. "IPv6 gateway interface name\n"
 3969. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 3970. "Silently discard pkts when matched\n"
 3971. VRF_CMD_HELP_STR)
 3972. DEFUN (no_ipv6_route_ifname_vrf,
 3973. no_ipv6_route_ifname_vrf_cmd,
 3974. "no ipv6 route X:X::X:X/M X:X::X:X INTERFACE " VRF_CMD_STR,
 3975. NO_STR
 3976. IP_STR
 3977. "Establish static routes\n"
 3978. "IPv6 destination prefix (e.g. 3ffe:506::/32)\n"
 3979. "IPv6 gateway address\n"
 3980. "IPv6 gateway interface name\n"
 3981. VRF_CMD_HELP_STR)
 3982. {
 3983. return static_ipv6_func (vty, 0, argv[0], argv[1], argv[2], NULL, NULL, NULL,
 3984. (argc > 4) ? argv[4] : argv[3]);
 3985. }
 3986. ALIAS (no_ipv6_route_ifname_vrf,
 3987. no_ipv6_route_ifname_flags_vrf_cmd,
 3988. "no ipv6 route X:X::X:X/M X:X::X:X INTERFACE (reject|blackhole) " VRF_CMD_STR,
 3989. NO_STR
 3990. IP_STR
 3991. "Establish static routes\n"
 3992. "IPv6 destination prefix (e.g. 3ffe:506::/32)\n"
 3993. "IPv6 gateway address\n"
 3994. "IPv6 gateway interface name\n"
 3995. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 3996. "Silently discard pkts when matched\n"
 3997. VRF_CMD_HELP_STR)
 3998. DEFUN (no_ipv6_route_pref_vrf,
 3999. no_ipv6_route_pref_vrf_cmd,
 4000. "no ipv6 route X:X::X:X/M (X:X::X:X|INTERFACE) <1-255> " VRF_CMD_STR,
 4001. NO_STR
 4002. IP_STR
 4003. "Establish static routes\n"
 4004. "IPv6 destination prefix (e.g. 3ffe:506::/32)\n"
 4005. "IPv6 gateway address\n"
 4006. "IPv6 gateway interface name\n"
 4007. "Distance value for this prefix\n"
 4008. VRF_CMD_HELP_STR)
 4009. {
 4010. return static_ipv6_func (vty, 0, argv[0], argv[1], NULL, NULL, NULL, argv[2],
 4011. argv[3]);
 4012. }
 4013. DEFUN (no_ipv6_route_flags_pref_vrf,
 4014. no_ipv6_route_flags_pref_vrf_cmd,
 4015. "no ipv6 route X:X::X:X/M (X:X::X:X|INTERFACE) (reject|blackhole) <1-255> " VRF_CMD_STR,
 4016. NO_STR
 4017. IP_STR
 4018. "Establish static routes\n"
 4019. "IPv6 destination prefix (e.g. 3ffe:506::/32)\n"
 4020. "IPv6 gateway address\n"
 4021. "IPv6 gateway interface name\n"
 4022. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 4023. "Silently discard pkts when matched\n"
 4024. "Distance value for this prefix\n"
 4025. VRF_CMD_HELP_STR)
 4026. {
 4027. /* We do not care about argv[2] */
 4028. return static_ipv6_func (vty, 0, argv[0], argv[1], NULL, argv[2], NULL, argv[3],
 4029. argv[4]);
 4030. }
 4031. DEFUN (no_ipv6_route_ifname_pref_vrf,
 4032. no_ipv6_route_ifname_pref_vrf_cmd,
 4033. "no ipv6 route X:X::X:X/M X:X::X:X INTERFACE <1-255> " VRF_CMD_STR,
 4034. NO_STR
 4035. IP_STR
 4036. "Establish static routes\n"
 4037. "IPv6 destination prefix (e.g. 3ffe:506::/32)\n"
 4038. "IPv6 gateway address\n"
 4039. "IPv6 gateway interface name\n"
 4040. "Distance value for this prefix\n"
 4041. VRF_CMD_HELP_STR)
 4042. {
 4043. return static_ipv6_func (vty, 0, argv[0], argv[1], argv[2], NULL, NULL, argv[3],
 4044. argv[4]);
 4045. }
 4046. DEFUN (no_ipv6_route_ifname_flags_pref_vrf,
 4047. no_ipv6_route_ifname_flags_pref_vrf_cmd,
 4048. "no ipv6 route X:X::X:X/M X:X::X:X INTERFACE (reject|blackhole) <1-255> " VRF_CMD_STR,
 4049. NO_STR
 4050. IP_STR
 4051. "Establish static routes\n"
 4052. "IPv6 destination prefix (e.g. 3ffe:506::/32)\n"
 4053. "IPv6 gateway address\n"
 4054. "IPv6 gateway interface name\n"
 4055. "Emit an ICMP unreachable when matched\n"
 4056. "Silently discard pkts when matched\n"
 4057. "Distance value for this prefix\n"
 4058. VRF_CMD_HELP_STR)
 4059. {
 4060. return static_ipv6_func (vty, 0, argv[0], argv[1], argv[2], argv[3], NULL, argv[4],
 4061. argv[5]);
 4062. }
 4063. DEFUN (show_ipv6_route,
 4064. show_ipv6_route_cmd,
 4065. "show ipv6 route",
 4066. SHOW_STR
 4067. IP_STR
 4068. "IPv6 routing table\n")
 4069. {
 4070. struct route_table *table;
 4071. struct route_node *rn;
 4072. struct rib *rib;
 4073. int first = 1;
 4074. vrf_id_t vrf_id = VRF_DEFAULT;
 4075. if (argc > 0)
 4076. VTY_GET_INTEGER ("VRF ID", vrf_id, argv[0]);
 4077. table = zebra_vrf_table (AFI_IP6, SAFI_UNICAST, vrf_id);
 4078. if (! table)
 4079. return CMD_SUCCESS;
 4080. /* Show all IPv6 route. */
 4081. for (rn = route_top (table); rn; rn = route_next (rn))
 4082. RNODE_FOREACH_RIB (rn, rib)
 4083. {
 4084. if (first)
 4085. {
 4086. vty_out (vty, SHOW_ROUTE_V6_HEADER);
 4087. first = 0;
 4088. }
 4089. vty_show_ip_route (vty, rn, rib);
 4090. }
 4091. return CMD_SUCCESS;
 4092. }
 4093. ALIAS (show_ipv6_route,
 4094. show_ipv6_route_vrf_cmd,
 4095. "show ipv6 route " VRF_CMD_STR,
 4096. SHOW_STR
 4097. IP_STR
 4098. "IPv6 routing table\n"
 4099. VRF_CMD_HELP_STR)
 4100. DEFUN (show_ipv6_route_tag,
 4101. show_ipv6_route_tag_cmd,
 4102. "show ipv6 route tag <1-4294967295>",
 4103. SHOW_STR
 4104. IP_STR
 4105. "IPv6 routing table\n"
 4106. "Show only routes with tag\n"
 4107. "Tag value\n")
 4108. {
 4109. struct route_table *table;
 4110. struct route_node *rn;
 4111. struct rib *rib;
 4112. int first = 1;
 4113. route_tag_t tag = 0;
 4114. vrf_id_t vrf_id = VRF_DEFAULT;
 4115. if (argv[0])
 4116. tag = atoi(argv[0]);
 4117. if (argc == 2)
 4118. VTY_GET_INTEGER ("VRF ID", vrf_id, argv[1]);
 4119. table = zebra_vrf_table (AFI_IP6, SAFI_UNICAST, vrf_id);
 4120. if (! table)
 4121. return CMD_SUCCESS;
 4122. /* Show all IPv6 routes with matching tag value. */
 4123. for (rn = route_top (table); rn; rn = route_next (rn))
 4124. RNODE_FOREACH_RIB (rn, rib)
 4125. {
 4126. if (rib->tag != tag)
 4127. continue;
 4128. if (first)
 4129. {
 4130. vty_out (vty, SHOW_ROUTE_V6_HEADER);
 4131. first = 0;
 4132. }
 4133. vty_show_ip_route (vty, rn, rib);
 4134. }
 4135. return CMD_SUCCESS;
 4136. }
 4137. ALIAS (show_ipv6_route_tag,
 4138. show_ipv6_route_tag_vrf_cmd,
 4139. "show ipv6 route tag <1-4294967295>" VRF_CMD_STR,
 4140. SHOW_STR
 4141. IP_STR
 4142. "IPv6 routing table\n"
 4143. "Show only routes with tag\n"
 4144. "Tag value\n"
 4145. VRF_CMD_HELP_STR)
 4146. DEFUN (show_ipv6_route_prefix_longer,
 4147. show_ipv6_route_prefix_longer_cmd,
 4148. "show ipv6 route X:X::X:X/M longer-prefixes",
 4149. SHOW_STR
 4150. IP_STR
 4151. "IPv6 routing table\n"
 4152. "IPv6 prefix\n"
 4153. "Show route matching the specified Network/Mask pair only\n")
 4154. {
 4155. struct route_table *table;
 4156. struct route_node *rn;
 4157. struct rib *rib;
 4158. struct prefix p;
 4159. int ret;
 4160. int first = 1;
 4161. vrf_id_t vrf_id = VRF_DEFAULT;
 4162. ret = str2prefix (argv[0], &p);
 4163. if (! ret)
 4164. {
 4165. vty_out (vty, "%% Malformed Prefix%s", VTY_NEWLINE);
 4166. return CMD_WARNING;
 4167. }
 4168. if (argc > 1)
 4169. VTY_GET_INTEGER ("VRF ID", vrf_id, argv[1]);
 4170. table = zebra_vrf_table (AFI_IP6, SAFI_UNICAST, vrf_id);
 4171. if (! table)
 4172. return CMD_SUCCESS;
 4173. /* Show matched type IPv6 routes. */
 4174. for (rn = route_top (table); rn; rn = route_next (rn))
 4175. RNODE_FOREACH_RIB (rn, rib)
 4176. if (prefix_match (&p, &rn->p))
 4177. {
 4178. if (first)
 4179. {
 4180. vty_out (vty, SHOW_ROUTE_V6_HEADER);
 4181. first = 0;
 4182. }
 4183. vty_show_ip_route (vty, rn, rib);
 4184. }
 4185. return CMD_SUCCESS;
 4186. }
 4187. ALIAS (show_ipv6_route_prefix_longer,
 4188. show_ipv6_route_prefix_longer_vrf_cmd,
 4189. "show ipv6 route X:X::X:X/M longer-prefixes " VRF_CMD_STR,
 4190. SHOW_STR
 4191. IP_STR
 4192. "IPv6 routing table\n"
 4193. "IPv6 prefix\n"
 4194. "Show route matching the specified Network/Mask pair only\n"
 4195. VRF_CMD_HELP_STR)
 4196. DEFUN (show_ipv6_route_protocol,
 4197. show_ipv6_route_protocol_cmd,
 4198. "show ipv6 route " QUAGGA_IP6_REDIST_STR_ZEBRA,
 4199. SHOW_STR
 4200. IP_STR
 4201. "IP routing table\n"
 4202. QUAGGA_IP6_REDIST_HELP_STR_ZEBRA)
 4203. {
 4204. int type;
 4205. struct route_table *table;
 4206. struct route_node *rn;
 4207. struct rib *rib;
 4208. int first = 1;
 4209. vrf_id_t vrf_id = VRF_DEFAULT;
 4210. type = proto_redistnum (AFI_IP6, argv[0]);
 4211. if (type < 0)
 4212. {
 4213. vty_out (vty, "Unknown route type%s", VTY_NEWLINE);
 4214. return CMD_WARNING;
 4215. }
 4216. if (argc > 1)
 4217. VTY_GET_INTEGER ("VRF ID", vrf_id, argv[1]);
 4218. table = zebra_vrf_table (AFI_IP6, SAFI_UNICAST, vrf_id);
 4219. if (! table)
 4220. return CMD_SUCCESS;
 4221. /* Show matched type IPv6 routes. */
 4222. for (rn = route_top (table); rn; rn = route_next (rn))
 4223. RNODE_FOREACH_RIB (rn, rib)
 4224. if (rib->type == type)
 4225. {
 4226. if (first)
 4227. {
 4228. vty_out (vty, SHOW_ROUTE_V6_HEADER);
 4229. first = 0;
 4230. }
 4231. vty_show_ip_route (vty, rn, rib);
 4232. }
 4233. return CMD_SUCCESS;
 4234. }
 4235. ALIAS (show_ipv6_route_protocol,
 4236. show_ipv6_route_protocol_vrf_cmd,
 4237. "show ipv6 route " QUAGGA_IP6_REDIST_STR_ZEBRA " " VRF_CMD_STR,
 4238. SHOW_STR
 4239. IP_STR
 4240. "IP routing table\n"
 4241. QUAGGA_IP6_REDIST_HELP_STR_ZEBRA
 4242. VRF_CMD_HELP_STR)
 4243. DEFUN (show_ipv6_route_addr,
 4244. show_ipv6_route_addr_cmd,
 4245. "show ipv6 route X:X::X:X",
 4246. SHOW_STR
 4247. IP_STR
 4248. "IPv6 routing table\n"
 4249. "IPv6 Address\n")
 4250. {
 4251. int ret;
 4252. struct prefix_ipv6 p;
 4253. struct route_table *table;
 4254. struct route_node *rn;
 4255. vrf_id_t vrf_id = VRF_DEFAULT;
 4256. ret = str2prefix_ipv6 (argv[0], &p);
 4257. if (ret <= 0)
 4258. {
 4259. vty_out (vty, "Malformed IPv6 address%s", VTY_NEWLINE);
 4260. return CMD_WARNING;
 4261. }
 4262. if (argc > 1)
 4263. VTY_GET_INTEGER ("VRF ID", vrf_id, argv[1]);
 4264. table = zebra_vrf_table (AFI_IP6, SAFI_UNICAST, vrf_id);
 4265. if (! table)
 4266. return CMD_SUCCESS;
 4267. rn = route_node_match (table, (struct prefix *) &p);
 4268. if (! rn)
 4269. {
 4270. vty_out (vty, "%% Network not in table%s", VTY_NEWLINE);
 4271. return CMD_WARNING;
 4272. }
 4273. vty_show_ip_route_detail (vty, rn, 0);
 4274. route_unlock_node (rn);
 4275. return CMD_SUCCESS;
 4276. }
 4277. ALIAS (show_ipv6_route_addr,
 4278. show_ipv6_route_addr_vrf_cmd,
 4279. "show ipv6 route X:X::X:X " VRF_CMD_STR,
 4280. SHOW_STR
 4281. IP_STR
 4282. "IPv6 routing table\n"
 4283. "IPv6 Address\n"
 4284. VRF_CMD_HELP_STR)
 4285. DEFUN (show_ipv6_route_prefix,
 4286. show_ipv6_route_prefix_cmd,
 4287. "show ipv6 route X:X::X:X/M",
 4288. SHOW_STR
 4289. IP_STR
 4290. "IPv6 routing table\n"
 4291. "IPv6 prefix\n")
 4292. {
 4293. int ret;
 4294. struct prefix_ipv6 p;
 4295. struct route_table *table;
 4296. struct route_node *rn;
 4297. vrf_id_t vrf_id = VRF_DEFAULT;
 4298. ret = str2prefix_ipv6 (argv[0], &p);
 4299. if (ret <= 0)
 4300. {
 4301. vty_out (vty, "Malformed IPv6 prefix%s", VTY_NEWLINE);
 4302. return CMD_WARNING;
 4303. }
 4304. if (argc > 1)
 4305. VTY_GET_INTEGER ("VRF ID", vrf_id, argv[1]);
 4306. table = zebra_vrf_table (AFI_IP6, SAFI_UNICAST, vrf_id);
 4307. if (! table)
 4308. return CMD_SUCCESS;
 4309. rn = route_node_match (table, (struct prefix *) &p);
 4310. if (! rn || rn->p.prefixlen != p.prefixlen)
 4311. {
 4312. vty_out (vty, "%% Network not in table%s", VTY_NEWLINE);
 4313. if (rn)
 4314. route_unlock_node (rn);
 4315. return CMD_WARNING;
 4316. }
 4317. vty_show_ip_route_detail (vty, rn, 0);
 4318. route_unlock_node (rn);
 4319. return CMD_SUCCESS;
 4320. }
 4321. ALIAS (show_ipv6_route_prefix,
 4322. show_ipv6_route_prefix_vrf_cmd,
 4323. "show ipv6 route X:X::X:X/M " VRF_CMD_STR,
 4324. SHOW_STR
 4325. IP_STR
 4326. "IPv6 routing table\n"
 4327. "IPv6 prefix\n"
 4328. VRF_CMD_HELP_STR)
 4329. /* Show route summary. */
 4330. DEFUN (show_ipv6_route_summary,
 4331. show_ipv6_route_summary_cmd,
 4332. "show ipv6 route summary",
 4333. SHOW_STR
 4334. IP_STR
 4335. "IPv6 routing table\n"
 4336. "Summary of all IPv6 routes\n")
 4337. {
 4338. struct route_table *table;
 4339. vrf_id_t vrf_id = VRF_DEFAULT;
 4340. if (argc > 0)
 4341. VTY_GET_INTEGER ("VRF ID", vrf_id, argv[0]);
 4342. table = zebra_vrf_table (AFI_IP6, SAFI_UNICAST, vrf_id);
 4343. if (! table)
 4344. return CMD_SUCCESS;
 4345. vty_show_ip_route_summary (vty, table);
 4346. return CMD_SUCCESS;
 4347. }
 4348. ALIAS (show_ipv6_route_summary,
 4349. show_ipv6_route_summary_vrf_cmd,
 4350. "show ipv6 route summary " VRF_CMD_STR,
 4351. SHOW_STR
 4352. IP_STR
 4353. "IPv6 routing table\n"
 4354. "Summary of all IPv6 routes\n"
 4355. VRF_CMD_HELP_STR)
 4356. /* Show ipv6 route summary prefix. */
 4357. DEFUN (show_ipv6_route_summary_prefix,
 4358. show_ipv6_route_summary_prefix_cmd,
 4359. "show ipv6 route summary prefix",
 4360. SHOW_STR
 4361. IP_STR
 4362. "IPv6 routing table\n"
 4363. "Summary of all IPv6 routes\n"
 4364. "Prefix routes\n")
 4365. {
 4366. struct route_table *table;
 4367. vrf_id_t vrf_id = VRF_DEFAULT;
 4368. if (argc > 0)
 4369. VTY_GET_INTEGER ("VRF ID", vrf_id, argv[0]);
 4370. table = zebra_vrf_table (AFI_IP6, SAFI_UNICAST, vrf_id);
 4371. if (! table)
 4372. return CMD_SUCCESS;
 4373. vty_show_ip_route_summary_prefix (vty, table);
 4374. return CMD_SUCCESS;
 4375. }
 4376. ALIAS (show_ipv6_route_summary_prefix,
 4377. show_ipv6_route_summary_prefix_vrf_cmd,
 4378. "show ipv6 route summary prefix " VRF_CMD_STR,
 4379. SHOW_STR
 4380. IP_STR
 4381. "IPv6 routing table\n"
 4382. "Summary of all IPv6 routes\n"
 4383. "Prefix routes\n"
 4384. VRF_CMD_HELP_STR)
 4385. /*
 4386. * Show IPv6 mroute command.Used to dump
 4387. * the Multicast routing table.
 4388. */
 4389. DEFUN (show_ipv6_mroute,
 4390. show_ipv6_mroute_cmd,
 4391. "show ipv6 mroute",
 4392. SHOW_STR
 4393. IP_STR
 4394. "IPv6 Multicast routing table\n")
 4395. {
 4396. struct route_table *table;
 4397. struct route_node *rn;
 4398. struct rib *rib;
 4399. int first = 1;
 4400. vrf_id_t vrf_id = VRF_DEFAULT;
 4401. if (argc > 0)
 4402. VTY_GET_INTEGER ("VRF ID", vrf_id, argv[0]);
 4403. table = zebra_vrf_table (AFI_IP6, SAFI_MULTICAST, vrf_id);
 4404. if (! table)
 4405. return CMD_SUCCESS;
 4406. /* Show all IPv6 route. */
 4407. for (rn = route_top (table); rn; rn = route_next (rn))
 4408. RNODE_FOREACH_RIB (rn, rib)
 4409. {
 4410. if (first)
 4411. {
 4412. vty_out (vty, SHOW_ROUTE_V6_HEADER);
 4413. first = 0;
 4414. }
 4415. vty_show_ip_route (vty, rn, rib);
 4416. }
 4417. return CMD_SUCCESS;
 4418. }
 4419. ALIAS (show_ipv6_mroute,
 4420. show_ipv6_mroute_vrf_cmd,
 4421. "show ipv6 mroute " VRF_CMD_STR,
 4422. SHOW_STR
 4423. IP_STR
 4424. "IPv6 Multicast routing table\n"
 4425. VRF_CMD_HELP_STR)
 4426. DEFUN (show_ipv6_route_vrf_all,
 4427. show_ipv6_route_vrf_all_cmd,
 4428. "show ipv6 route " VRF_ALL_CMD_STR,
 4429. SHOW_STR
 4430. IP_STR
 4431. "IPv6 routing table\n"
 4432. VRF_ALL_CMD_HELP_STR)
 4433. {
 4434. struct route_table *table;
 4435. struct route_node *rn;
 4436. struct rib *rib;
 4437. struct zebra_vrf *zvrf;
 4438. vrf_iter_t iter;
 4439. int first = 1;
 4440. for (iter = vrf_first (); iter != VRF_ITER_INVALID; iter = vrf_next (iter))
 4441. {
 4442. if ((zvrf = vrf_iter2info (iter)) == NULL ||
 4443. (table = zvrf->table[AFI_IP6][SAFI_UNICAST]) == NULL)
 4444. continue;
 4445. /* Show all IPv6 route. */
 4446. for (rn = route_top (table); rn; rn = route_next (rn))
 4447. RNODE_FOREACH_RIB (rn, rib)
 4448. {
 4449. if (first)
 4450. {
 4451. vty_out (vty, SHOW_ROUTE_V6_HEADER);
 4452. first = 0;
 4453. }
 4454. vty_show_ip_route (vty, rn, rib);
 4455. }
 4456. }
 4457. return CMD_SUCCESS;
 4458. }
 4459. DEFUN (show_ipv6_route_prefix_longer_vrf_all,
 4460. show_ipv6_route_prefix_longer_vrf_all_cmd,
 4461. "show ipv6 route X:X::X:X/M longer-prefixes " VRF_ALL_CMD_STR,
 4462. SHOW_STR
 4463. IP_STR
 4464. "IPv6 routing table\n"
 4465. "IPv6 prefix\n"
 4466. "Show route matching the specified Network/Mask pair only\n"
 4467. VRF_ALL_CMD_HELP_STR)
 4468. {
 4469. struct route_table *table;
 4470. struct route_node *rn;
 4471. struct rib *rib;
 4472. struct prefix p;
 4473. struct zebra_vrf *zvrf;
 4474. vrf_iter_t iter;
 4475. int ret;
 4476. int first = 1;
 4477. ret = str2prefix (argv[0], &p);
 4478. if (! ret)
 4479. {
 4480. vty_out (vty, "%% Malformed Prefix%s", VTY_NEWLINE);
 4481. return CMD_WARNING;
 4482. }
 4483. for (iter = vrf_first (); iter != VRF_ITER_INVALID; iter = vrf_next (iter))
 4484. {
 4485. if ((zvrf = vrf_iter2info (iter)) == NULL ||
 4486. (table = zvrf->table[AFI_IP6][SAFI_UNICAST]) == NULL)
 4487. continue;
 4488. /* Show matched type IPv6 routes. */
 4489. for (rn = route_top (table); rn; rn = route_next (rn))
 4490. RNODE_FOREACH_RIB (rn, rib)
 4491. if (prefix_match (&p, &rn->p))
 4492. {
 4493. if (first)
 4494. {
 4495. vty_out (vty, SHOW_ROUTE_V6_HEADER);
 4496. first = 0;
 4497. }
 4498. vty_show_ip_route (vty, rn, rib);
 4499. }
 4500. }
 4501. return CMD_SUCCESS;
 4502. }
 4503. DEFUN (show_ipv6_route_protocol_vrf_all,
 4504. show_ipv6_route_protocol_vrf_all_cmd,
 4505. "show ipv6 route " QUAGGA_IP6_REDIST_STR_ZEBRA " " VRF_ALL_CMD_STR,
 4506. SHOW_STR
 4507. IP_STR
 4508. "IP routing table\n"
 4509. QUAGGA_IP6_REDIST_HELP_STR_ZEBRA
 4510. VRF_ALL_CMD_HELP_STR)
 4511. {
 4512. int type;
 4513. struct route_table *table;
 4514. struct route_node *rn;
 4515. struct rib *rib;
 4516. struct zebra_vrf *zvrf;
 4517. vrf_iter_t iter;
 4518. int first = 1;
 4519. type = proto_redistnum (AFI_IP6, argv[0]);
 4520. if (type < 0)
 4521. {
 4522. vty_out (vty, "Unknown route type%s", VTY_NEWLINE);
 4523. return CMD_WARNING;
 4524. }
 4525. for (iter = vrf_first (); iter != VRF_ITER_INVALID; iter = vrf_next (iter))
 4526. {
 4527. if ((zvrf = vrf_iter2info (iter)) == NULL ||
 4528. (table = zvrf->table[AFI_IP6][SAFI_UNICAST]) == NULL)
 4529. continue;
 4530. /* Show matched type IPv6 routes. */
 4531. for (rn = route_top (table); rn; rn = route_next (rn))
 4532. RNODE_FOREACH_RIB (rn, rib)
 4533. if (rib->type == type)
 4534. {
 4535. if (first)
 4536. {
 4537. vty_out (vty, SHOW_ROUTE_V6_HEADER);
 4538. first = 0;
 4539. }
 4540. vty_show_ip_route (vty, rn, rib);
 4541. }
 4542. }
 4543. return CMD_SUCCESS;
 4544. }
 4545. DEFUN (show_ipv6_route_addr_vrf_all,
 4546. show_ipv6_route_addr_vrf_all_cmd,
 4547. "show ipv6 route X:X::X:X " VRF_ALL_CMD_STR,
 4548. SHOW_STR
 4549. IP_STR
 4550. "IPv6 routing table\n"
 4551. "IPv6 Address\n"
 4552. VRF_ALL_CMD_HELP_STR)
 4553. {
 4554. int ret;
 4555. struct prefix_ipv6 p;
 4556. struct route_table *table;
 4557. struct route_node *rn;
 4558. struct zebra_vrf *zvrf;
 4559. vrf_iter_t iter;
 4560. ret = str2prefix_ipv6 (argv[0], &p);
 4561. if (ret <= 0)
 4562. {
 4563. vty_out (vty, "Malformed IPv6 address%s", VTY_NEWLINE);
 4564. return CMD_WARNING;
 4565. }
 4566. for (iter = vrf_first (); iter != VRF_ITER_INVALID; iter = vrf_next (iter))
 4567. {
 4568. if ((zvrf = vrf_iter2info (iter)) == NULL ||
 4569. (table = zvrf->table[AFI_IP6][SAFI_UNICAST]) == NULL)
 4570. continue;
 4571. rn = route_node_match (table, (struct prefix *) &p);
 4572. if (! rn)
 4573. continue;
 4574. vty_show_ip_route_detail (vty, rn, 0);
 4575. route_unlock_node (rn);
 4576. }
 4577. return CMD_SUCCESS;
 4578. }
 4579. DEFUN (show_ipv6_route_prefix_vrf_all,
 4580. show_ipv6_route_prefix_vrf_all_cmd,
 4581. "show ipv6 route X:X::X:X/M " VRF_ALL_CMD_STR,
 4582. SHOW_STR
 4583. IP_STR
 4584. "IPv6 routing table\n"
 4585. "IPv6 prefix\n"
 4586. VRF_ALL_CMD_HELP_STR)
 4587. {
 4588. int ret;
 4589. struct prefix_ipv6 p;
 4590. struct route_table *table;
 4591. struct route_node *rn;
 4592. struct zebra_vrf *zvrf;
 4593. vrf_iter_t iter;
 4594. ret = str2prefix_ipv6 (argv[0], &p);
 4595. if (ret <= 0)
 4596. {
 4597. vty_out (vty, "Malformed IPv6 prefix%s", VTY_NEWLINE);
 4598. return CMD_WARNING;
 4599. }
 4600. for (iter = vrf_first (); iter != VRF_ITER_INVALID; iter = vrf_next (iter))
 4601. {
 4602. if ((zvrf = vrf_iter2info (iter)) == NULL ||
 4603. (table = zvrf->table[AFI_IP6][SAFI_UNICAST]) == NULL)
 4604. continue;
 4605. rn = route_node_match (table, (struct prefix *) &p);
 4606. if (! rn)
 4607. continue;
 4608. if (rn->p.prefixlen != p.prefixlen)
 4609. {
 4610. route_unlock_node (rn);
 4611. continue;
 4612. }
 4613. vty_show_ip_route_detail (vty, rn, 0);
 4614. route_unlock_node (rn);
 4615. }
 4616. return CMD_SUCCESS;
 4617. }
 4618. /* Show route summary. */
 4619. DEFUN (show_ipv6_route_summary_vrf_all,
 4620. show_ipv6_route_summary_vrf_all_cmd,
 4621. "show ipv6 route summary " VRF_ALL_CMD_STR,
 4622. SHOW_STR
 4623. IP_STR
 4624. "IPv6 routing table\n"
 4625. "Summary of all IPv6 routes\n"
 4626. VRF_ALL_CMD_HELP_STR)
 4627. {
 4628. struct zebra_vrf *zvrf;
 4629. vrf_iter_t iter;
 4630. for (iter = vrf_first (); iter != VRF_ITER_INVALID; iter = vrf_next (iter))
 4631. if ((zvrf = vrf_iter2info (iter)) != NULL)
 4632. vty_show_ip_route_summary (vty, zvrf->table[AFI_IP6][SAFI_UNICAST]);
 4633. return CMD_SUCCESS;
 4634. }
 4635. DEFUN (show_ipv6_mroute_vrf_all,
 4636. show_ipv6_mroute_vrf_all_cmd,
 4637. "show ipv6 mroute " VRF_ALL_CMD_STR,
 4638. SHOW_STR
 4639. IP_STR
 4640. "IPv6 Multicast routing table\n"
 4641. VRF_ALL_CMD_HELP_STR)
 4642. {
 4643. struct route_table *table;
 4644. struct route_node *rn;
 4645. struct rib *rib;
 4646. struct zebra_vrf *zvrf;
 4647. vrf_iter_t iter;
 4648. int first = 1;
 4649. for (iter = vrf_first (); iter != VRF_ITER_INVALID; iter = vrf_next (iter))
 4650. {
 4651. if ((zvrf = vrf_iter2info (iter)) == NULL ||
 4652. (table = zvrf->table[AFI_IP6][SAFI_UNICAST]) == NULL)
 4653. continue;
 4654. /* Show all IPv6 route. */
 4655. for (rn = route_top (table); rn; rn = route_next (rn))
 4656. RNODE_FOREACH_RIB (rn, rib)
 4657. {
 4658. if (first)
 4659. {
 4660. vty_out (vty, SHOW_ROUTE_V6_HEADER);
 4661. first = 0;
 4662. }
 4663. vty_show_ip_route (vty, rn, rib);
 4664. }
 4665. }
 4666. return CMD_SUCCESS;
 4667. }
 4668. DEFUN (show_ipv6_route_summary_prefix_vrf_all,
 4669. show_ipv6_route_summary_prefix_vrf_all_cmd,
 4670. "show ipv6 route summary prefix " VRF_ALL_CMD_STR,
 4671. SHOW_STR
 4672. IP_STR
 4673. "IPv6 routing table\n"
 4674. "Summary of all IPv6 routes\n"
 4675. "Prefix routes\n"
 4676. VRF_ALL_CMD_HELP_STR)
 4677. {
 4678. struct zebra_vrf *zvrf;
 4679. vrf_iter_t iter;
 4680. for (iter = vrf_first (); iter != VRF_ITER_INVALID; iter = vrf_next (iter))
 4681. if ((zvrf = vrf_iter2info (iter)) != NULL)
 4682. vty_show_ip_route_summary_prefix (vty, zvrf->table[AFI_IP6][SAFI_UNICAST]);
 4683. return CMD_SUCCESS;
 4684. }
 4685. /* Write IPv6 static route configuration. */
 4686. static int
 4687. static_config_ipv6 (struct vty *vty)
 4688. {
 4689. struct route_node *rn;
 4690. struct static_route *si;
 4691. int write;
 4692. char buf[BUFSIZ];
 4693. struct route_table *stable;
 4694. struct zebra_vrf *zvrf;
 4695. vrf_iter_t iter;
 4696. write = 0;
 4697. for (iter = vrf_first (); iter != VRF_ITER_INVALID; iter = vrf_next (iter))
 4698. {
 4699. if ((zvrf = vrf_iter2info (iter)) == NULL ||
 4700. (stable = zvrf->stable[AFI_IP6][SAFI_UNICAST]) == NULL)
 4701. continue;
 4702. for (rn = route_top (stable); rn; rn = route_next (rn))
 4703. for (si = rn->info; si; si = si->next)
 4704. {
 4705. vty_out (vty, "ipv6 route %s", prefix2str (&rn->p, buf, sizeof buf));
 4706. switch (si->type)
 4707. {
 4708. case STATIC_IPV6_GATEWAY:
 4709. vty_out (vty, " %s",
 4710. inet_ntop (AF_INET6, &si->addr.ipv6, buf, BUFSIZ));
 4711. break;
 4712. case STATIC_IPV6_IFNAME:
 4713. vty_out (vty, " %s", si->ifname);
 4714. break;
 4715. case STATIC_IPV6_GATEWAY_IFNAME:
 4716. vty_out (vty, " %s %s",
 4717. inet_ntop (AF_INET6, &si->addr.ipv6, buf, BUFSIZ),
 4718. si->ifname);
 4719. break;
 4720. }
 4721. if (CHECK_FLAG(si->flags, ZEBRA_FLAG_REJECT))
 4722. vty_out (vty, " %s", "reject");
 4723. if (CHECK_FLAG(si->flags, ZEBRA_FLAG_BLACKHOLE))
 4724. vty_out (vty, " %s", "blackhole");
 4725. if (si->tag)
 4726. vty_out (vty, " tag %d", si->tag);
 4727. if (si->distance != ZEBRA_STATIC_DISTANCE_DEFAULT)
 4728. vty_out (vty, " %d", si->distance);
 4729. if (si->vrf_id != VRF_DEFAULT)
 4730. vty_out (vty, " vrf %u", si->vrf_id);
 4731. vty_out (vty, "%s", VTY_NEWLINE);
 4732. write = 1;
 4733. }
 4734. }
 4735. return write;
 4736. }
 4737. /* Static ip route configuration write function. */
 4738. static int
 4739. zebra_ip_config (struct vty *vty)
 4740. {
 4741. int write = 0;
 4742. write += static_config_ipv4 (vty, SAFI_UNICAST, "ip route");
 4743. write += static_config_ipv4 (vty, SAFI_MULTICAST, "ip mroute");
 4744. #ifdef HAVE_IPV6
 4745. write += static_config_ipv6 (vty);
 4746. #endif /* HAVE_IPV6 */
 4747. return write;
 4748. }
 4749. static int config_write_vty(struct vty *vty)
 4750. {
 4751. int i;
 4752. enum multicast_mode ipv4_multicast_mode = multicast_mode_ipv4_get ();
 4753. if (ipv4_multicast_mode != MCAST_NO_CONFIG)
 4754. vty_out (vty, "ip multicast rpf-lookup-mode %s%s",
 4755. ipv4_multicast_mode == MCAST_URIB_ONLY ? "urib-only" :
 4756. ipv4_multicast_mode == MCAST_MRIB_ONLY ? "mrib-only" :
 4757. ipv4_multicast_mode == MCAST_MIX_MRIB_FIRST ? "mrib-then-urib" :
 4758. ipv4_multicast_mode == MCAST_MIX_DISTANCE ? "lower-distance" :
 4759. "longer-prefix",
 4760. VTY_NEWLINE);
 4761. for (i=0;i<ZEBRA_ROUTE_MAX;i++)
 4762. {
 4763. if (proto_rm[AFI_IP][i])
 4764. vty_out (vty, "ip protocol %s route-map %s%s", zebra_route_string(i),
 4765. proto_rm[AFI_IP][i], VTY_NEWLINE);
 4766. }
 4767. if (proto_rm[AFI_IP][ZEBRA_ROUTE_MAX])
 4768. vty_out (vty, "ip protocol %s route-map %s%s", "any",
 4769. proto_rm[AFI_IP][ZEBRA_ROUTE_MAX], VTY_NEWLINE);
 4770. return 1;
 4771. }
 4772. /* table node for protocol filtering */
 4773. static struct cmd_node protocol_node = { PROTOCOL_NODE, "", 1 };
 4774. /* IP node for static routes. */
 4775. static struct cmd_node ip_node = { IP_NODE, "", 1 };
 4776. /* Route VTY. */
 4777. void
 4778. zebra_vty_init (void)
 4779. {
 4780. install_node (&ip_node, zebra_ip_config);
 4781. install_node (&protocol_node, config_write_vty);
 4782. install_element (CONFIG_NODE, &ip_mroute_cmd);
 4783. install_element (CONFIG_NODE, &ip_mroute_dist_cmd);
 4784. install_element (CONFIG_NODE, &no_ip_mroute_cmd);
 4785. install_element (CONFIG_NODE, &no_ip_mroute_dist_cmd);
 4786. install_element (CONFIG_NODE, &ip_multicast_mode_cmd);
 4787. install_element (CONFIG_NODE, &no_ip_multicast_mode_cmd);
 4788. install_element (CONFIG_NODE, &no_ip_multicast_mode_noarg_cmd);
 4789. install_element (CONFIG_NODE, &ip_protocol_cmd);
 4790. install_element (CONFIG_NODE, &no_ip_protocol_cmd);
 4791. install_element (VIEW_NODE, &show_ip_protocol_cmd);
 4792. install_element (CONFIG_NODE, &ip_route_cmd);
 4793. install_element (CONFIG_NODE, &ip_route_tag_cmd);
 4794. install_element (CONFIG_NODE, &ip_route_tag_vrf_cmd);
 4795. install_element (CONFIG_NODE, &ip_route_flags_cmd);
 4796. install_element (CONFIG_NODE, &ip_route_flags_tag_cmd);
 4797. install_element (CONFIG_NODE, &ip_route_flags_tag_vrf_cmd);
 4798. install_element (CONFIG_NODE, &ip_route_flags2_cmd);
 4799. install_element (CONFIG_NODE, &ip_route_flags2_tag_cmd);
 4800. install_element (CONFIG_NODE, &ip_route_flags2_tag_vrf_cmd);
 4801. install_element (CONFIG_NODE, &ip_route_mask_cmd);
 4802. install_element (CONFIG_NODE, &ip_route_mask_tag_cmd);
 4803. install_element (CONFIG_NODE, &ip_route_mask_tag_vrf_cmd);
 4804. install_element (CONFIG_NODE, &ip_route_mask_flags_cmd);
 4805. install_element (CONFIG_NODE, &ip_route_mask_flags_tag_cmd);
 4806. install_element (CONFIG_NODE, &ip_route_mask_flags_tag_vrf_cmd);
 4807. install_element (CONFIG_NODE, &ip_route_mask_flags2_cmd);
 4808. install_element (CONFIG_NODE, &ip_route_mask_flags2_tag_cmd);
 4809. install_element (CONFIG_NODE, &ip_route_mask_flags2_tag_vrf_cmd);
 4810. install_element (CONFIG_NODE, &no_ip_route_cmd);
 4811. install_element (CONFIG_NODE, &no_ip_route_tag_cmd);
 4812. install_element (CONFIG_NODE, &no_ip_route_tag_vrf_cmd);
 4813. install_element (CONFIG_NODE, &no_ip_route_flags_cmd);
 4814. install_element (CONFIG_NODE, &no_ip_route_flags_tag_cmd);
 4815. install_element (CONFIG_NODE, &no_ip_route_flags2_cmd);
 4816. install_element (CONFIG_NODE, &no_ip_route_flags2_tag_cmd);
 4817. install_element (CONFIG_NODE, &no_ip_route_flags2_tag_vrf_cmd);
 4818. install_element (CONFIG_NODE, &no_ip_route_mask_cmd);
 4819. install_element (CONFIG_NODE, &no_ip_route_mask_tag_cmd);
 4820. install_element (CONFIG_NODE, &no_ip_route_mask_flags_cmd);
 4821. install_element (CONFIG_NODE, &no_ip_route_mask_flags_tag_cmd);
 4822. install_element (CONFIG_NODE, &no_ip_route_mask_flags2_cmd);
 4823. install_element (CONFIG_NODE, &no_ip_route_mask_flags2_tag_cmd);
 4824. install_element (CONFIG_NODE, &no_ip_route_mask_flags2_tag_vrf_cmd);
 4825. install_element (CONFIG_NODE, &ip_route_distance_cmd);
 4826. install_element (CONFIG_NODE, &ip_route_tag_distance_cmd);
 4827. install_element (CONFIG_NODE, &ip_route_tag_distance_vrf_cmd);
 4828. install_element (CONFIG_NODE, &ip_route_flags_distance_cmd);
 4829. install_element (CONFIG_NODE, &ip_route_flags_tag_distance_cmd);
 4830. install_element (CONFIG_NODE, &ip_route_flags_tag_distance_vrf_cmd);
 4831. install_element (CONFIG_NODE, &ip_route_flags_distance2_cmd);
 4832. install_element (CONFIG_NODE, &ip_route_flags_tag_distance2_cmd);
 4833. install_element (CONFIG_NODE, &ip_route_flags_tag_distance2_vrf_cmd);
 4834. install_element (CONFIG_NODE, &ip_route_mask_distance_cmd);
 4835. install_element (CONFIG_NODE, &ip_route_mask_tag_distance_cmd);
 4836. install_element (CONFIG_NODE, &ip_route_mask_tag_distance_vrf_cmd);
 4837. install_element (CONFIG_NODE, &ip_route_mask_flags_distance_cmd);
 4838. install_element (CONFIG_NODE, &ip_route_mask_flags_tag_distance_cmd);
 4839. install_element (CONFIG_NODE, &ip_route_mask_flags_tag_distance_vrf_cmd);
 4840. install_element (CONFIG_NODE, &ip_route_mask_flags_distance2_cmd);
 4841. install_element (CONFIG_NODE, &ip_route_mask_flags_tag_distance2_cmd);
 4842. install_element (CONFIG_NODE, &ip_route_mask_flags_tag_distance2_vrf_cmd);
 4843. install_element (CONFIG_NODE, &no_ip_route_distance_cmd);
 4844. install_element (CONFIG_NODE, &no_ip_route_tag_distance_cmd);
 4845. install_element (CONFIG_NODE, &no_ip_route_tag_distance_vrf_cmd);
 4846. install_element (CONFIG_NODE, &no_ip_route_flags_distance_cmd);
 4847. install_element (CONFIG_NODE, &no_ip_route_flags_tag_distance_cmd);
 4848. install_element (CONFIG_NODE, &no_ip_route_flags_tag_distance_vrf_cmd);
 4849. install_element (CONFIG_NODE, &no_ip_route_flags_distance2_cmd);
 4850. install_element (CONFIG_NODE, &no_ip_route_flags_tag_distance2_cmd);
 4851. install_element (CONFIG_NODE, &no_ip_route_flags_tag_distance2_vrf_cmd);
 4852. install_element (CONFIG_NODE, &no_ip_route_mask_distance_cmd);
 4853. install_element (CONFIG_NODE, &no_ip_route_mask_tag_distance_cmd);
 4854. install_element (CONFIG_NODE, &no_ip_route_mask_tag_distance_vrf_cmd);
 4855. install_element (CONFIG_NODE, &no_ip_route_mask_flags_distance_cmd);
 4856. install_element (CONFIG_NODE, &no_ip_route_mask_flags_tag_distance_cmd);
 4857. install_element (CONFIG_NODE, &no_ip_route_mask_flags_tag_distance_vrf_cmd);
 4858. install_element (CONFIG_NODE, &no_ip_route_mask_flags_distance2_cmd);
 4859. install_element (CONFIG_NODE, &no_ip_route_mask_flags_tag_distance2_cmd);
 4860. install_element (CONFIG_NODE, &no_ip_route_mask_flags_tag_distance2_vrf_cmd);
 4861. install_element (VIEW_NODE, &show_ip_route_cmd);
 4862. install_element (VIEW_NODE, &show_ip_route_tag_cmd);
 4863. install_element (VIEW_NODE, &show_ip_route_tag_vrf_cmd);
 4864. install_element (VIEW_NODE, &show_ip_nht_cmd);
 4865. install_element (VIEW_NODE, &show_ipv6_nht_cmd);
 4866. install_element (VIEW_NODE, &show_ip_route_addr_cmd);
 4867. install_element (VIEW_NODE, &show_ip_route_prefix_cmd);
 4868. install_element (VIEW_NODE, &show_ip_route_prefix_longer_cmd);
 4869. install_element (VIEW_NODE, &show_ip_route_protocol_cmd);
 4870. install_element (VIEW_NODE, &show_ip_route_supernets_cmd);
 4871. install_element (VIEW_NODE, &show_ip_route_summary_cmd);
 4872. install_element (VIEW_NODE, &show_ip_route_summary_prefix_cmd);
 4873. install_element (VIEW_NODE, &show_ip_rpf_cmd);
 4874. install_element (VIEW_NODE, &show_ip_rpf_addr_cmd);
 4875. /* Commands for VRF */
 4876. install_element (CONFIG_NODE, &ip_mroute_vrf_cmd);
 4877. install_element (CONFIG_NODE, &ip_mroute_dist_vrf_cmd);
 4878. install_element (CONFIG_NODE, &no_ip_mroute_vrf_cmd);
 4879. install_element (CONFIG_NODE, &no_ip_mroute_dist_vrf_cmd);
 4880. install_element (CONFIG_NODE, &ip_route_vrf_cmd);
 4881. install_element (CONFIG_NODE, &ip_route_flags_vrf_cmd);
 4882. install_element (CONFIG_NODE, &ip_route_flags2_vrf_cmd);
 4883. install_element (CONFIG_NODE, &ip_route_mask_vrf_cmd);
 4884. install_element (CONFIG_NODE, &ip_route_mask_flags_vrf_cmd);
 4885. install_element (CONFIG_NODE, &ip_route_mask_flags2_vrf_cmd);
 4886. install_element (CONFIG_NODE, &no_ip_route_vrf_cmd);
 4887. install_element (CONFIG_NODE, &no_ip_route_flags_vrf_cmd);
 4888. install_element (CONFIG_NODE, &no_ip_route_flags2_vrf_cmd);
 4889. install_element (CONFIG_NODE, &no_ip_route_mask_vrf_cmd);
 4890. install_element (CONFIG_NODE, &no_ip_route_mask_flags_vrf_cmd);
 4891. install_element (CONFIG_NODE, &no_ip_route_mask_flags2_vrf_cmd);
 4892. install_element (CONFIG_NODE, &ip_route_distance_vrf_cmd);
 4893. install_element (CONFIG_NODE, &ip_route_flags_distance_vrf_cmd);
 4894. install_element (CONFIG_NODE, &ip_route_flags_distance2_vrf_cmd);
 4895. install_element (CONFIG_NODE, &ip_route_mask_distance_vrf_cmd);
 4896. install_element (CONFIG_NODE, &ip_route_mask_flags_distance_vrf_cmd);
 4897. install_element (CONFIG_NODE, &ip_route_mask_flags_distance2_vrf_cmd);
 4898. install_element (CONFIG_NODE, &no_ip_route_distance_vrf_cmd);
 4899. install_element (CONFIG_NODE, &no_ip_route_flags_distance_vrf_cmd);
 4900. install_element (CONFIG_NODE, &no_ip_route_flags_distance2_vrf_cmd);
 4901. install_element (CONFIG_NODE, &no_ip_route_mask_distance_vrf_cmd);
 4902. install_element (CONFIG_NODE, &no_ip_route_mask_flags_distance_vrf_cmd);
 4903. install_element (CONFIG_NODE, &no_ip_route_mask_flags_distance2_vrf_cmd);
 4904. install_element (VIEW_NODE, &show_ip_route_vrf_cmd);
 4905. install_element (VIEW_NODE, &show_ip_route_addr_vrf_cmd);
 4906. install_element (VIEW_NODE, &show_ip_route_prefix_vrf_cmd);
 4907. install_element (VIEW_NODE, &show_ip_route_prefix_longer_vrf_cmd);
 4908. install_element (VIEW_NODE, &show_ip_route_protocol_vrf_cmd);
 4909. install_element (VIEW_NODE, &show_ip_route_supernets_vrf_cmd);
 4910. install_element (VIEW_NODE, &show_ip_route_summary_vrf_cmd);
 4911. install_element (VIEW_NODE, &show_ip_route_summary_prefix_vrf_cmd);
 4912. install_element (VIEW_NODE, &show_ip_route_vrf_all_cmd);
 4913. install_element (VIEW_NODE, &show_ip_route_addr_vrf_all_cmd);
 4914. install_element (VIEW_NODE, &show_ip_route_prefix_vrf_all_cmd);
 4915. install_element (VIEW_NODE, &show_ip_route_prefix_longer_vrf_all_cmd);
 4916. install_element (VIEW_NODE, &show_ip_route_protocol_vrf_all_cmd);
 4917. install_element (VIEW_NODE, &show_ip_route_supernets_vrf_all_cmd);
 4918. install_element (VIEW_NODE, &show_ip_route_summary_vrf_all_cmd);
 4919. install_element (VIEW_NODE, &show_ip_route_summary_prefix_vrf_all_cmd);
 4920. install_element (VIEW_NODE, &show_ip_rpf_vrf_cmd);
 4921. install_element (VIEW_NODE, &show_ip_rpf_vrf_all_cmd);
 4922. install_element (VIEW_NODE, &show_ip_rpf_addr_vrf_cmd);
 4923. install_element (VIEW_NODE, &show_ip_rpf_addr_vrf_all_cmd);
 4924. install_element (CONFIG_NODE, &ipv6_route_cmd);
 4925. install_element (CONFIG_NODE, &ipv6_route_flags_cmd);
 4926. install_element (CONFIG_NODE, &ipv6_route_ifname_cmd);
 4927. install_element (CONFIG_NODE, &ipv6_route_ifname_flags_cmd);
 4928. install_element (CONFIG_NODE, &no_ipv6_route_cmd);
 4929. install_element (CONFIG_NODE, &no_ipv6_route_flags_cmd);
 4930. install_element (CONFIG_NODE, &no_ipv6_route_ifname_cmd);
 4931. install_element (CONFIG_NODE, &no_ipv6_route_ifname_flags_cmd);
 4932. install_element (CONFIG_NODE, &ipv6_route_pref_cmd);
 4933. install_element (CONFIG_NODE, &ipv6_route_flags_pref_cmd);
 4934. install_element (CONFIG_NODE, &ipv6_route_ifname_pref_cmd);
 4935. install_element (CONFIG_NODE, &ipv6_route_ifname_flags_pref_cmd);
 4936. install_element (CONFIG_NODE, &no_ipv6_route_pref_cmd);
 4937. install_element (CONFIG_NODE, &no_ipv6_route_flags_pref_cmd);
 4938. install_element (CONFIG_NODE, &no_ipv6_route_ifname_pref_cmd);
 4939. install_element (CONFIG_NODE, &no_ipv6_route_ifname_flags_pref_cmd);
 4940. install_element (CONFIG_NODE, &ipv6_route_tag_cmd);
 4941. install_element (CONFIG_NODE, &ipv6_route_tag_vrf_cmd);
 4942. install_element (CONFIG_NODE, &ipv6_route_flags_tag_cmd);
 4943. install_element (CONFIG_NODE, &ipv6_route_flags_tag_vrf_cmd);
 4944. install_element (CONFIG_NODE, &ipv6_route_ifname_tag_cmd);
 4945. install_element (CONFIG_NODE, &ipv6_route_ifname_tag_vrf_cmd);
 4946. install_element (CONFIG_NODE, &ipv6_route_ifname_flags_tag_cmd);
 4947. install_element (CONFIG_NODE, &ipv6_route_ifname_flags_tag_vrf_cmd);
 4948. install_element (CONFIG_NODE, &ipv6_route_pref_tag_cmd);
 4949. install_element (CONFIG_NODE, &ipv6_route_pref_tag_vrf_cmd);
 4950. install_element (CONFIG_NODE, &ipv6_route_flags_pref_tag_cmd);
 4951. install_element (CONFIG_NODE, &ipv6_route_flags_pref_tag_vrf_cmd);
 4952. install_element (CONFIG_NODE, &ipv6_route_ifname_pref_tag_cmd);
 4953. install_element (CONFIG_NODE, &ipv6_route_ifname_pref_tag_vrf_cmd);
 4954. install_element (CONFIG_NODE, &ipv6_route_ifname_flags_pref_tag_cmd);
 4955. install_element (CONFIG_NODE, &ipv6_route_ifname_flags_pref_tag_vrf_cmd);
 4956. install_element (CONFIG_NODE, &no_ipv6_route_tag_cmd);
 4957. install_element (CONFIG_NODE, &no_ipv6_route_tag_vrf_cmd);
 4958. install_element (CONFIG_NODE, &no_ipv6_route_flags_tag_cmd);
 4959. install_element (CONFIG_NODE, &no_ipv6_route_ifname_tag_cmd);
 4960. install_element (CONFIG_NODE, &no_ipv6_route_ifname_tag_vrf_cmd);
 4961. install_element (CONFIG_NODE, &no_ipv6_route_ifname_flags_tag_cmd);
 4962. install_element (CONFIG_NODE, &no_ipv6_route_pref_tag_cmd);
 4963. install_element (CONFIG_NODE, &no_ipv6_route_pref_tag_vrf_cmd);
 4964. install_element (CONFIG_NODE, &no_ipv6_route_flags_pref_tag_cmd);
 4965. install_element (CONFIG_NODE, &no_ipv6_route_flags_pref_tag_vrf_cmd);
 4966. install_element (CONFIG_NODE, &no_ipv6_route_ifname_pref_tag_cmd);
 4967. install_element (CONFIG_NODE, &no_ipv6_route_ifname_pref_tag_vrf_cmd);
 4968. install_element (CONFIG_NODE, &no_ipv6_route_ifname_flags_pref_tag_cmd);
 4969. install_element (CONFIG_NODE, &no_ipv6_route_ifname_flags_pref_tag_vrf_cmd);
 4970. install_element (VIEW_NODE, &show_ipv6_route_cmd);
 4971. install_element (VIEW_NODE, &show_ipv6_route_tag_cmd);
 4972. install_element (VIEW_NODE, &show_ipv6_route_tag_vrf_cmd);
 4973. install_element (VIEW_NODE, &show_ipv6_route_summary_cmd);
 4974. install_element (VIEW_NODE, &show_ipv6_route_summary_prefix_cmd);
 4975. install_element (VIEW_NODE, &show_ipv6_route_protocol_cmd);
 4976. install_element (VIEW_NODE, &show_ipv6_route_addr_cmd);
 4977. install_element (VIEW_NODE, &show_ipv6_route_prefix_cmd);
 4978. install_element (VIEW_NODE, &show_ipv6_route_prefix_longer_cmd);
 4979. install_element (VIEW_NODE, &show_ipv6_mroute_cmd);
 4980. /* Commands for VRF */
 4981. install_element (CONFIG_NODE, &ipv6_route_vrf_cmd);
 4982. install_element (CONFIG_NODE, &ipv6_route_flags_vrf_cmd);
 4983. install_element (CONFIG_NODE, &ipv6_route_ifname_vrf_cmd);
 4984. install_element (CONFIG_NODE, &ipv6_route_ifname_flags_vrf_cmd);
 4985. install_element (CONFIG_NODE, &no_ipv6_route_vrf_cmd);
 4986. install_element (CONFIG_NODE, &no_ipv6_route_flags_vrf_cmd);
 4987. install_element (CONFIG_NODE, &no_ipv6_route_ifname_vrf_cmd);
 4988. install_element (CONFIG_NODE, &no_ipv6_route_ifname_flags_vrf_cmd);
 4989. install_element (CONFIG_NODE, &ipv6_route_pref_vrf_cmd);
 4990. install_element (CONFIG_NODE, &ipv6_route_flags_pref_vrf_cmd);
 4991. install_element (CONFIG_NODE, &ipv6_route_ifname_pref_vrf_cmd);
 4992. install_element (CONFIG_NODE, &ipv6_route_ifname_flags_pref_vrf_cmd);
 4993. install_element (CONFIG_NODE, &no_ipv6_route_pref_vrf_cmd);
 4994. install_element (CONFIG_NODE, &no_ipv6_route_flags_pref_vrf_cmd);
 4995. install_element (CONFIG_NODE, &no_ipv6_route_ifname_pref_vrf_cmd);
 4996. install_element (CONFIG_NODE, &no_ipv6_route_ifname_flags_pref_vrf_cmd);
 4997. install_element (VIEW_NODE, &show_ipv6_route_vrf_cmd);
 4998. install_element (VIEW_NODE, &show_ipv6_route_summary_vrf_cmd);
 4999. install_element (VIEW_NODE, &show_ipv6_route_summary_prefix_vrf_cmd);
 5000. install_element (VIEW_NODE, &show_ipv6_route_protocol_vrf_cmd);
 5001. install_element (VIEW_NODE, &show_ipv6_route_addr_vrf_cmd);
 5002. install_element (VIEW_NODE, &show_ipv6_route_prefix_vrf_cmd);
 5003. install_element (VIEW_NODE, &show_ipv6_route_prefix_longer_vrf_cmd);
 5004. install_element (VIEW_NODE, &show_ipv6_route_vrf_all_cmd);
 5005. install_element (VIEW_NODE, &show_ipv6_route_summary_vrf_all_cmd);
 5006. install_element (VIEW_NODE, &show_ipv6_route_summary_prefix_vrf_all_cmd);
 5007. install_element (VIEW_NODE, &show_ipv6_route_protocol_vrf_all_cmd);
 5008. install_element (VIEW_NODE, &show_ipv6_route_addr_vrf_all_cmd);
 5009. install_element (VIEW_NODE, &show_ipv6_route_prefix_vrf_all_cmd);
 5010. install_element (VIEW_NODE, &show_ipv6_route_prefix_longer_vrf_all_cmd);
 5011. install_element (VIEW_NODE, &show_ipv6_mroute_vrf_cmd);
 5012. install_element (VIEW_NODE, &show_ipv6_mroute_vrf_all_cmd);
 5013. install_element (ENABLE_NODE, &show_ipv6_mroute_vrf_all_cmd);
 5014. }