vty.c 67 KB


 1. /*
 2. * Virtual terminal [aka TeletYpe] interface routine.
 3. * Copyright (C) 1997, 98 Kunihiro Ishiguro
 4. *
 5. * This file is part of GNU Zebra.
 6. *
 7. * GNU Zebra is free software; you can redistribute it and/or modify it
 8. * under the terms of the GNU General Public License as published by the
 9. * Free Software Foundation; either version 2, or (at your option) any
 10. * later version.
 11. *
 12. * GNU Zebra is distributed in the hope that it will be useful, but
 13. * WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
 14. * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
 15. * General Public License for more details.
 16. *
 17. * You should have received a copy of the GNU General Public License
 18. * along with GNU Zebra; see the file COPYING. If not, write to the Free
 19. * Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA
 20. * 02111-1307, USA.
 21. */
 22. #include <zebra.h>
 23. #include "linklist.h"
 24. #include "thread.h"
 25. #include "buffer.h"
 26. #include <lib/version.h>
 27. #include "command.h"
 28. #include "sockunion.h"
 29. #include "memory.h"
 30. #include "str.h"
 31. #include "log.h"
 32. #include "prefix.h"
 33. #include "filter.h"
 34. #include "vty.h"
 35. #include "privs.h"
 36. #include "network.h"
 37. #include <arpa/telnet.h>
 38. #include <termios.h>
 39. /* Vty events */
 40. enum event
 41. {
 42. VTY_SERV,
 43. VTY_READ,
 44. VTY_WRITE,
 45. VTY_TIMEOUT_RESET,
 46. #ifdef VTYSH
 47. VTYSH_SERV,
 48. VTYSH_READ,
 49. VTYSH_WRITE
 50. #endif /* VTYSH */
 51. };
 52. static void vty_event (enum event, int, struct vty *);
 53. /* Extern host structure from command.c */
 54. extern struct host host;
 55. /* Vector which store each vty structure. */
 56. static vector vtyvec;
 57. /* Vty timeout value. */
 58. static unsigned long vty_timeout_val = VTY_TIMEOUT_DEFAULT;
 59. /* Vty access-class command */
 60. static char *vty_accesslist_name = NULL;
 61. /* Vty access-calss for IPv6. */
 62. static char *vty_ipv6_accesslist_name = NULL;
 63. /* VTY server thread. */
 64. static vector Vvty_serv_thread;
 65. /* Current directory. */
 66. char *vty_cwd = NULL;
 67. /* Configure lock. */
 68. static int vty_config;
 69. /* Login password check. */
 70. static int no_password_check = 0;
 71. /* Restrict unauthenticated logins? */
 72. static const u_char restricted_mode_default = 0;
 73. static u_char restricted_mode = 0;
 74. /* Integrated configuration file path */
 75. char integrate_default[] = SYSCONFDIR INTEGRATE_DEFAULT_CONFIG;
 76. /* VTY standard output function. */
 77. int
 78. vty_out (struct vty *vty, const char *format, ...)
 79. {
 80. va_list args;
 81. int len = 0;
 82. int size = 1024;
 83. char buf[1024];
 84. char *p = NULL;
 85. if (vty_shell (vty))
 86. {
 87. va_start (args, format);
 88. vprintf (format, args);
 89. va_end (args);
 90. }
 91. else
 92. {
 93. /* Try to write to initial buffer. */
 94. va_start (args, format);
 95. len = vsnprintf (buf, sizeof buf, format, args);
 96. va_end (args);
 97. /* Initial buffer is not enough. */
 98. if (len < 0 || len >= size)
 99. {
 100. while (1)
 101. {
 102. if (len > -1)
 103. size = len + 1;
 104. else
 105. size = size * 2;
 106. p = XREALLOC (MTYPE_VTY_OUT_BUF, p, size);
 107. if (! p)
 108. return -1;
 109. va_start (args, format);
 110. len = vsnprintf (p, size, format, args);
 111. va_end (args);
 112. if (len > -1 && len < size)
 113. break;
 114. }
 115. }
 116. /* When initial buffer is enough to store all output. */
 117. if (! p)
 118. p = buf;
 119. /* Pointer p must point out buffer. */
 120. buffer_put (vty->obuf, (u_char *) p, len);
 121. /* If p is not different with buf, it is allocated buffer. */
 122. if (p != buf)
 123. XFREE (MTYPE_VTY_OUT_BUF, p);
 124. }
 125. return len;
 126. }
 127. static int
 128. vty_log_out (struct vty *vty, const char *level, const char *proto_str,
 129. const char *format, struct timestamp_control *ctl, va_list va)
 130. {
 131. int ret;
 132. int len;
 133. char buf[1024];
 134. if (!ctl->already_rendered)
 135. {
 136. ctl->len = quagga_timestamp(ctl->precision, ctl->buf, sizeof(ctl->buf));
 137. ctl->already_rendered = 1;
 138. }
 139. if (ctl->len+1 >= sizeof(buf))
 140. return -1;
 141. memcpy(buf, ctl->buf, len = ctl->len);
 142. buf[len++] = ' ';
 143. buf[len] = '\0';
 144. if (level)
 145. ret = snprintf(buf+len, sizeof(buf)-len, "%s: %s: ", level, proto_str);
 146. else
 147. ret = snprintf(buf+len, sizeof(buf)-len, "%s: ", proto_str);
 148. if ((ret < 0) || ((size_t)(len += ret) >= sizeof(buf)))
 149. return -1;
 150. if (((ret = vsnprintf(buf+len, sizeof(buf)-len, format, va)) < 0) ||
 151. ((size_t)((len += ret)+2) > sizeof(buf)))
 152. return -1;
 153. buf[len++] = '\r';
 154. buf[len++] = '\n';
 155. if (write(vty->wfd, buf, len) < 0)
 156. {
 157. if (ERRNO_IO_RETRY(errno))
 158. /* Kernel buffer is full, probably too much debugging output, so just
 159. drop the data and ignore. */
 160. return -1;
 161. /* Fatal I/O error. */
 162. vty->monitor = 0; /* disable monitoring to avoid infinite recursion */
 163. zlog_warn("%s: write failed to vty client fd %d, closing: %s",
 164. __func__, vty->fd, safe_strerror(errno));
 165. buffer_reset(vty->obuf);
 166. /* cannot call vty_close, because a parent routine may still try
 167. to access the vty struct */
 168. vty->status = VTY_CLOSE;
 169. shutdown(vty->fd, SHUT_RDWR);
 170. return -1;
 171. }
 172. return 0;
 173. }
 174. /* Output current time to the vty. */
 175. void
 176. vty_time_print (struct vty *vty, int cr)
 177. {
 178. char buf [25];
 179. if (quagga_timestamp(0, buf, sizeof(buf)) == 0)
 180. {
 181. zlog (NULL, LOG_INFO, "quagga_timestamp error");
 182. return;
 183. }
 184. if (cr)
 185. vty_out (vty, "%s\n", buf);
 186. else
 187. vty_out (vty, "%s ", buf);
 188. return;
 189. }
 190. /* Say hello to vty interface. */
 191. void
 192. vty_hello (struct vty *vty)
 193. {
 194. if (host.motdfile)
 195. {
 196. FILE *f;
 197. char buf[4096];
 198. f = fopen (host.motdfile, "r");
 199. if (f)
 200. {
 201. while (fgets (buf, sizeof (buf), f))
 202. {
 203. char *s;
 204. /* work backwards to ignore trailling isspace() */
 205. for (s = buf + strlen (buf); (s > buf) && isspace ((int)*(s - 1));
 206. s--);
 207. *s = '\0';
 208. vty_out (vty, "%s%s", buf, VTY_NEWLINE);
 209. }
 210. fclose (f);
 211. }
 212. else
 213. vty_out (vty, "MOTD file not found%s", VTY_NEWLINE);
 214. }
 215. else if (host.motd)
 216. vty_out (vty, "%s", host.motd);
 217. }
 218. /* Put out prompt and wait input from user. */
 219. static void
 220. vty_prompt (struct vty *vty)
 221. {
 222. struct utsname names;
 223. const char*hostname;
 224. if (vty->type == VTY_TERM)
 225. {
 226. hostname = host.name;
 227. if (!hostname)
 228. {
 229. uname (&names);
 230. hostname = names.nodename;
 231. }
 232. vty_out (vty, cmd_prompt (vty->node), hostname);
 233. }
 234. }
 235. /* Send WILL TELOPT_ECHO to remote server. */
 236. static void
 237. vty_will_echo (struct vty *vty)
 238. {
 239. unsigned char cmd[] = { IAC, WILL, TELOPT_ECHO, '\0' };
 240. vty_out (vty, "%s", cmd);
 241. }
 242. /* Make suppress Go-Ahead telnet option. */
 243. static void
 244. vty_will_suppress_go_ahead (struct vty *vty)
 245. {
 246. unsigned char cmd[] = { IAC, WILL, TELOPT_SGA, '\0' };
 247. vty_out (vty, "%s", cmd);
 248. }
 249. /* Make don't use linemode over telnet. */
 250. static void
 251. vty_dont_linemode (struct vty *vty)
 252. {
 253. unsigned char cmd[] = { IAC, DONT, TELOPT_LINEMODE, '\0' };
 254. vty_out (vty, "%s", cmd);
 255. }
 256. /* Use window size. */
 257. static void
 258. vty_do_window_size (struct vty *vty)
 259. {
 260. unsigned char cmd[] = { IAC, DO, TELOPT_NAWS, '\0' };
 261. vty_out (vty, "%s", cmd);
 262. }
 263. #if 0 /* Currently not used. */
 264. /* Make don't use lflow vty interface. */
 265. static void
 266. vty_dont_lflow_ahead (struct vty *vty)
 267. {
 268. unsigned char cmd[] = { IAC, DONT, TELOPT_LFLOW, '\0' };
 269. vty_out (vty, "%s", cmd);
 270. }
 271. #endif /* 0 */
 272. /* Allocate new vty struct. */
 273. struct vty *
 274. vty_new ()
 275. {
 276. struct vty *new = XCALLOC (MTYPE_VTY, sizeof (struct vty));
 277. new->obuf = buffer_new(0); /* Use default buffer size. */
 278. new->buf = XCALLOC (MTYPE_VTY, VTY_BUFSIZ);
 279. new->max = VTY_BUFSIZ;
 280. return new;
 281. }
 282. /* Authentication of vty */
 283. static void
 284. vty_auth (struct vty *vty, char *buf)
 285. {
 286. char *passwd = NULL;
 287. enum node_type next_node = 0;
 288. int fail;
 289. char *crypt (const char *, const char *);
 290. switch (vty->node)
 291. {
 292. case AUTH_NODE:
 293. if (host.encrypt)
 294. passwd = host.password_encrypt;
 295. else
 296. passwd = host.password;
 297. if (host.advanced)
 298. next_node = host.enable ? VIEW_NODE : ENABLE_NODE;
 299. else
 300. next_node = VIEW_NODE;
 301. break;
 302. case AUTH_ENABLE_NODE:
 303. if (host.encrypt)
 304. passwd = host.enable_encrypt;
 305. else
 306. passwd = host.enable;
 307. next_node = ENABLE_NODE;
 308. break;
 309. }
 310. if (passwd)
 311. {
 312. if (host.encrypt)
 313. fail = strcmp (crypt(buf, passwd), passwd);
 314. else
 315. fail = strcmp (buf, passwd);
 316. }
 317. else
 318. fail = 1;
 319. if (! fail)
 320. {
 321. vty->fail = 0;
 322. vty->node = next_node; /* Success ! */
 323. }
 324. else
 325. {
 326. vty->fail++;
 327. if (vty->fail >= 3)
 328. {
 329. if (vty->node == AUTH_NODE)
 330. {
 331. vty_out (vty, "%% Bad passwords, too many failures!%s", VTY_NEWLINE);
 332. vty->status = VTY_CLOSE;
 333. }
 334. else
 335. {
 336. /* AUTH_ENABLE_NODE */
 337. vty->fail = 0;
 338. vty_out (vty, "%% Bad enable passwords, too many failures!%s", VTY_NEWLINE);
 339. vty->node = restricted_mode ? RESTRICTED_NODE : VIEW_NODE;
 340. }
 341. }
 342. }
 343. }
 344. /* Command execution over the vty interface. */
 345. static int
 346. vty_command (struct vty *vty, char *buf)
 347. {
 348. int ret;
 349. vector vline;
 350. const char *protocolname;
 351. /* Split readline string up into the vector */
 352. vline = cmd_make_strvec (buf);
 353. if (vline == NULL)
 354. return CMD_SUCCESS;
 355. #ifdef CONSUMED_TIME_CHECK
 356. {
 357. RUSAGE_T before;
 358. RUSAGE_T after;
 359. unsigned long realtime, cputime;
 360. GETRUSAGE(&before);
 361. #endif /* CONSUMED_TIME_CHECK */
 362. ret = cmd_execute_command (vline, vty, NULL, 0);
 363. /* Get the name of the protocol if any */
 364. if (zlog_default)
 365. protocolname = zlog_proto_names[zlog_default->protocol];
 366. else
 367. protocolname = zlog_proto_names[ZLOG_NONE];
 368. #ifdef CONSUMED_TIME_CHECK
 369. GETRUSAGE(&after);
 370. if ((realtime = thread_consumed_time(&after, &before, &cputime)) >
 371. CONSUMED_TIME_CHECK)
 372. /* Warn about CPU hog that must be fixed. */
 373. zlog_warn("SLOW COMMAND: command took %lums (cpu time %lums): %s",
 374. realtime/1000, cputime/1000, buf);
 375. }
 376. #endif /* CONSUMED_TIME_CHECK */
 377. if (ret != CMD_SUCCESS)
 378. switch (ret)
 379. {
 380. case CMD_WARNING:
 381. if (vty->type == VTY_FILE)
 382. vty_out (vty, "Warning...%s", VTY_NEWLINE);
 383. break;
 384. case CMD_ERR_AMBIGUOUS:
 385. vty_out (vty, "%% Ambiguous command.%s", VTY_NEWLINE);
 386. break;
 387. case CMD_ERR_NO_MATCH:
 388. vty_out (vty, "%% [%s] Unknown command: %s%s", protocolname, buf, VTY_NEWLINE);
 389. break;
 390. case CMD_ERR_INCOMPLETE:
 391. vty_out (vty, "%% Command incomplete.%s", VTY_NEWLINE);
 392. break;
 393. }
 394. cmd_free_strvec (vline);
 395. return ret;
 396. }
 397. static const char telnet_backward_char = 0x08;
 398. static const char telnet_space_char = ' ';
 399. /* Basic function to write buffer to vty. */
 400. static void
 401. vty_write (struct vty *vty, const char *buf, size_t nbytes)
 402. {
 403. if ((vty->node == AUTH_NODE) || (vty->node == AUTH_ENABLE_NODE))
 404. return;
 405. /* Should we do buffering here ? And make vty_flush (vty) ? */
 406. buffer_put (vty->obuf, buf, nbytes);
 407. }
 408. /* Ensure length of input buffer. Is buffer is short, double it. */
 409. static void
 410. vty_ensure (struct vty *vty, int length)
 411. {
 412. if (vty->max <= length)
 413. {
 414. vty->max *= 2;
 415. vty->buf = XREALLOC (MTYPE_VTY, vty->buf, vty->max);
 416. }
 417. }
 418. /* Basic function to insert character into vty. */
 419. static void
 420. vty_self_insert (struct vty *vty, char c)
 421. {
 422. int i;
 423. int length;
 424. vty_ensure (vty, vty->length + 1);
 425. length = vty->length - vty->cp;
 426. memmove (&vty->buf[vty->cp + 1], &vty->buf[vty->cp], length);
 427. vty->buf[vty->cp] = c;
 428. vty_write (vty, &vty->buf[vty->cp], length + 1);
 429. for (i = 0; i < length; i++)
 430. vty_write (vty, &telnet_backward_char, 1);
 431. vty->cp++;
 432. vty->length++;
 433. }
 434. /* Self insert character 'c' in overwrite mode. */
 435. static void
 436. vty_self_insert_overwrite (struct vty *vty, char c)
 437. {
 438. vty_ensure (vty, vty->length + 1);
 439. vty->buf[vty->cp++] = c;
 440. if (vty->cp > vty->length)
 441. vty->length++;
 442. if ((vty->node == AUTH_NODE) || (vty->node == AUTH_ENABLE_NODE))
 443. return;
 444. vty_write (vty, &c, 1);
 445. }
 446. /* Insert a word into vty interface with overwrite mode. */
 447. static void
 448. vty_insert_word_overwrite (struct vty *vty, char *str)
 449. {
 450. int len = strlen (str);
 451. vty_write (vty, str, len);
 452. strcpy (&vty->buf[vty->cp], str);
 453. vty->cp += len;
 454. vty->length = vty->cp;
 455. }
 456. /* Forward character. */
 457. static void
 458. vty_forward_char (struct vty *vty)
 459. {
 460. if (vty->cp < vty->length)
 461. {
 462. vty_write (vty, &vty->buf[vty->cp], 1);
 463. vty->cp++;
 464. }
 465. }
 466. /* Backward character. */
 467. static void
 468. vty_backward_char (struct vty *vty)
 469. {
 470. if (vty->cp > 0)
 471. {
 472. vty->cp--;
 473. vty_write (vty, &telnet_backward_char, 1);
 474. }
 475. }
 476. /* Move to the beginning of the line. */
 477. static void
 478. vty_beginning_of_line (struct vty *vty)
 479. {
 480. while (vty->cp)
 481. vty_backward_char (vty);
 482. }
 483. /* Move to the end of the line. */
 484. static void
 485. vty_end_of_line (struct vty *vty)
 486. {
 487. while (vty->cp < vty->length)
 488. vty_forward_char (vty);
 489. }
 490. static void vty_kill_line_from_beginning (struct vty *);
 491. static void vty_redraw_line (struct vty *);
 492. /* Print command line history. This function is called from
 493. vty_next_line and vty_previous_line. */
 494. static void
 495. vty_history_print (struct vty *vty)
 496. {
 497. int length;
 498. vty_kill_line_from_beginning (vty);
 499. /* Get previous line from history buffer */
 500. length = strlen (vty->hist[vty->hp]);
 501. memcpy (vty->buf, vty->hist[vty->hp], length);
 502. vty->cp = vty->length = length;
 503. /* Redraw current line */
 504. vty_redraw_line (vty);
 505. }
 506. /* Show next command line history. */
 507. static void
 508. vty_next_line (struct vty *vty)
 509. {
 510. int try_index;
 511. if (vty->hp == vty->hindex)
 512. return;
 513. /* Try is there history exist or not. */
 514. try_index = vty->hp;
 515. if (try_index == (VTY_MAXHIST - 1))
 516. try_index = 0;
 517. else
 518. try_index++;
 519. /* If there is not history return. */
 520. if (vty->hist[try_index] == NULL)
 521. return;
 522. else
 523. vty->hp = try_index;
 524. vty_history_print (vty);
 525. }
 526. /* Show previous command line history. */
 527. static void
 528. vty_previous_line (struct vty *vty)
 529. {
 530. int try_index;
 531. try_index = vty->hp;
 532. if (try_index == 0)
 533. try_index = VTY_MAXHIST - 1;
 534. else
 535. try_index--;
 536. if (vty->hist[try_index] == NULL)
 537. return;
 538. else
 539. vty->hp = try_index;
 540. vty_history_print (vty);
 541. }
 542. /* This function redraw all of the command line character. */
 543. static void
 544. vty_redraw_line (struct vty *vty)
 545. {
 546. vty_write (vty, vty->buf, vty->length);
 547. vty->cp = vty->length;
 548. }
 549. /* Forward word. */
 550. static void
 551. vty_forward_word (struct vty *vty)
 552. {
 553. while (vty->cp != vty->length && vty->buf[vty->cp] != ' ')
 554. vty_forward_char (vty);
 555. while (vty->cp != vty->length && vty->buf[vty->cp] == ' ')
 556. vty_forward_char (vty);
 557. }
 558. /* Backward word without skipping training space. */
 559. static void
 560. vty_backward_pure_word (struct vty *vty)
 561. {
 562. while (vty->cp > 0 && vty->buf[vty->cp - 1] != ' ')
 563. vty_backward_char (vty);
 564. }
 565. /* Backward word. */
 566. static void
 567. vty_backward_word (struct vty *vty)
 568. {
 569. while (vty->cp > 0 && vty->buf[vty->cp - 1] == ' ')
 570. vty_backward_char (vty);
 571. while (vty->cp > 0 && vty->buf[vty->cp - 1] != ' ')
 572. vty_backward_char (vty);
 573. }
 574. /* When '^D' is typed at the beginning of the line we move to the down
 575. level. */
 576. static void
 577. vty_down_level (struct vty *vty)
 578. {
 579. vty_out (vty, "%s", VTY_NEWLINE);
 580. (*config_exit_cmd.func)(NULL, vty, 0, NULL);
 581. vty_prompt (vty);
 582. vty->cp = 0;
 583. }
 584. /* When '^Z' is received from vty, move down to the enable mode. */
 585. static void
 586. vty_end_config (struct vty *vty)
 587. {
 588. vty_out (vty, "%s", VTY_NEWLINE);
 589. switch (vty->node)
 590. {
 591. case VIEW_NODE:
 592. case ENABLE_NODE:
 593. case RESTRICTED_NODE:
 594. /* Nothing to do. */
 595. break;
 596. case CONFIG_NODE:
 597. case INTERFACE_NODE:
 598. case ZEBRA_NODE:
 599. case RIP_NODE:
 600. case RIPNG_NODE:
 601. case BABEL_NODE:
 602. case BGP_NODE:
 603. case BGP_VPNV4_NODE:
 604. case BGP_IPV4_NODE:
 605. case BGP_IPV4M_NODE:
 606. case BGP_IPV6_NODE:
 607. case BGP_IPV6M_NODE:
 608. case RMAP_NODE:
 609. case OSPF_NODE:
 610. case OSPF6_NODE:
 611. case ISIS_NODE:
 612. case KEYCHAIN_NODE:
 613. case KEYCHAIN_KEY_NODE:
 614. case MASC_NODE:
 615. case PIM_NODE:
 616. case VTY_NODE:
 617. vty_config_unlock (vty);
 618. vty->node = ENABLE_NODE;
 619. break;
 620. default:
 621. /* Unknown node, we have to ignore it. */
 622. break;
 623. }
 624. vty_prompt (vty);
 625. vty->cp = 0;
 626. }
 627. /* Delete a charcter at the current point. */
 628. static void
 629. vty_delete_char (struct vty *vty)
 630. {
 631. int i;
 632. int size;
 633. if (vty->length == 0)
 634. {
 635. vty_down_level (vty);
 636. return;
 637. }
 638. if (vty->cp == vty->length)
 639. return; /* completion need here? */
 640. size = vty->length - vty->cp;
 641. vty->length--;
 642. memmove (&vty->buf[vty->cp], &vty->buf[vty->cp + 1], size - 1);
 643. vty->buf[vty->length] = '\0';
 644. if (vty->node == AUTH_NODE || vty->node == AUTH_ENABLE_NODE)
 645. return;
 646. vty_write (vty, &vty->buf[vty->cp], size - 1);
 647. vty_write (vty, &telnet_space_char, 1);
 648. for (i = 0; i < size; i++)
 649. vty_write (vty, &telnet_backward_char, 1);
 650. }
 651. /* Delete a character before the point. */
 652. static void
 653. vty_delete_backward_char (struct vty *vty)
 654. {
 655. if (vty->cp == 0)
 656. return;
 657. vty_backward_char (vty);
 658. vty_delete_char (vty);
 659. }
 660. /* Kill rest of line from current point. */
 661. static void
 662. vty_kill_line (struct vty *vty)
 663. {
 664. int i;
 665. int size;
 666. size = vty->length - vty->cp;
 667. if (size == 0)
 668. return;
 669. for (i = 0; i < size; i++)
 670. vty_write (vty, &telnet_space_char, 1);
 671. for (i = 0; i < size; i++)
 672. vty_write (vty, &telnet_backward_char, 1);
 673. memset (&vty->buf[vty->cp], 0, size);
 674. vty->length = vty->cp;
 675. }
 676. /* Kill line from the beginning. */
 677. static void
 678. vty_kill_line_from_beginning (struct vty *vty)
 679. {
 680. vty_beginning_of_line (vty);
 681. vty_kill_line (vty);
 682. }
 683. /* Delete a word before the point. */
 684. static void
 685. vty_forward_kill_word (struct vty *vty)
 686. {
 687. while (vty->cp != vty->length && vty->buf[vty->cp] == ' ')
 688. vty_delete_char (vty);
 689. while (vty->cp != vty->length && vty->buf[vty->cp] != ' ')
 690. vty_delete_char (vty);
 691. }
 692. /* Delete a word before the point. */
 693. static void
 694. vty_backward_kill_word (struct vty *vty)
 695. {
 696. while (vty->cp > 0 && vty->buf[vty->cp - 1] == ' ')
 697. vty_delete_backward_char (vty);
 698. while (vty->cp > 0 && vty->buf[vty->cp - 1] != ' ')
 699. vty_delete_backward_char (vty);
 700. }
 701. /* Transpose chars before or at the point. */
 702. static void
 703. vty_transpose_chars (struct vty *vty)
 704. {
 705. char c1, c2;
 706. /* If length is short or point is near by the beginning of line then
 707. return. */
 708. if (vty->length < 2 || vty->cp < 1)
 709. return;
 710. /* In case of point is located at the end of the line. */
 711. if (vty->cp == vty->length)
 712. {
 713. c1 = vty->buf[vty->cp - 1];
 714. c2 = vty->buf[vty->cp - 2];
 715. vty_backward_char (vty);
 716. vty_backward_char (vty);
 717. vty_self_insert_overwrite (vty, c1);
 718. vty_self_insert_overwrite (vty, c2);
 719. }
 720. else
 721. {
 722. c1 = vty->buf[vty->cp];
 723. c2 = vty->buf[vty->cp - 1];
 724. vty_backward_char (vty);
 725. vty_self_insert_overwrite (vty, c1);
 726. vty_self_insert_overwrite (vty, c2);
 727. }
 728. }
 729. /* Do completion at vty interface. */
 730. static void
 731. vty_complete_command (struct vty *vty)
 732. {
 733. int i;
 734. int ret;
 735. char **matched = NULL;
 736. vector vline;
 737. if (vty->node == AUTH_NODE || vty->node == AUTH_ENABLE_NODE)
 738. return;
 739. vline = cmd_make_strvec (vty->buf);
 740. if (vline == NULL)
 741. return;
 742. /* In case of 'help \t'. */
 743. if (isspace ((int) vty->buf[vty->length - 1]))
 744. vector_set (vline, NULL);
 745. matched = cmd_complete_command (vline, vty, &ret);
 746. cmd_free_strvec (vline);
 747. vty_out (vty, "%s", VTY_NEWLINE);
 748. switch (ret)
 749. {
 750. case CMD_ERR_AMBIGUOUS:
 751. vty_out (vty, "%% Ambiguous command.%s", VTY_NEWLINE);
 752. vty_prompt (vty);
 753. vty_redraw_line (vty);
 754. break;
 755. case CMD_ERR_NO_MATCH:
 756. /* vty_out (vty, "%% There is no matched command.%s", VTY_NEWLINE); */
 757. vty_prompt (vty);
 758. vty_redraw_line (vty);
 759. break;
 760. case CMD_COMPLETE_FULL_MATCH:
 761. vty_prompt (vty);
 762. vty_redraw_line (vty);
 763. vty_backward_pure_word (vty);
 764. vty_insert_word_overwrite (vty, matched[0]);
 765. vty_self_insert (vty, ' ');
 766. XFREE (MTYPE_TMP, matched[0]);
 767. break;
 768. case CMD_COMPLETE_MATCH:
 769. vty_prompt (vty);
 770. vty_redraw_line (vty);
 771. vty_backward_pure_word (vty);
 772. vty_insert_word_overwrite (vty, matched[0]);
 773. XFREE (MTYPE_TMP, matched[0]);
 774. vector_only_index_free (matched);
 775. return;
 776. break;
 777. case CMD_COMPLETE_LIST_MATCH:
 778. for (i = 0; matched[i] != NULL; i++)
 779. {
 780. if (i != 0 && ((i % 6) == 0))
 781. vty_out (vty, "%s", VTY_NEWLINE);
 782. vty_out (vty, "%-10s ", matched[i]);
 783. XFREE (MTYPE_TMP, matched[i]);
 784. }
 785. vty_out (vty, "%s", VTY_NEWLINE);
 786. vty_prompt (vty);
 787. vty_redraw_line (vty);
 788. break;
 789. case CMD_ERR_NOTHING_TODO:
 790. vty_prompt (vty);
 791. vty_redraw_line (vty);
 792. break;
 793. default:
 794. break;
 795. }
 796. if (matched)
 797. vector_only_index_free (matched);
 798. }
 799. static void
 800. vty_describe_fold (struct vty *vty, int cmd_width,
 801. unsigned int desc_width, struct cmd_token *token)
 802. {
 803. char *buf;
 804. const char *cmd, *p;
 805. int pos;
 806. cmd = token->cmd[0] == '.' ? token->cmd + 1 : token->cmd;
 807. if (desc_width <= 0)
 808. {
 809. vty_out (vty, " %-*s %s%s", cmd_width, cmd, token->desc, VTY_NEWLINE);
 810. return;
 811. }
 812. buf = XCALLOC (MTYPE_TMP, strlen (token->desc) + 1);
 813. for (p = token->desc; strlen (p) > desc_width; p += pos + 1)
 814. {
 815. for (pos = desc_width; pos > 0; pos--)
 816. if (*(p + pos) == ' ')
 817. break;
 818. if (pos == 0)
 819. break;
 820. strncpy (buf, p, pos);
 821. buf[pos] = '\0';
 822. vty_out (vty, " %-*s %s%s", cmd_width, cmd, buf, VTY_NEWLINE);
 823. cmd = "";
 824. }
 825. vty_out (vty, " %-*s %s%s", cmd_width, cmd, p, VTY_NEWLINE);
 826. XFREE (MTYPE_TMP, buf);
 827. }
 828. /* Describe matched command function. */
 829. static void
 830. vty_describe_command (struct vty *vty)
 831. {
 832. int ret;
 833. vector vline;
 834. vector describe;
 835. unsigned int i, width, desc_width;
 836. struct cmd_token *token, *token_cr = NULL;
 837. vline = cmd_make_strvec (vty->buf);
 838. /* In case of '> ?'. */
 839. if (vline == NULL)
 840. {
 841. vline = vector_init (1);
 842. vector_set (vline, NULL);
 843. }
 844. else
 845. if (isspace ((int) vty->buf[vty->length - 1]))
 846. vector_set (vline, NULL);
 847. describe = cmd_describe_command (vline, vty, &ret);
 848. vty_out (vty, "%s", VTY_NEWLINE);
 849. /* Ambiguous error. */
 850. switch (ret)
 851. {
 852. case CMD_ERR_AMBIGUOUS:
 853. vty_out (vty, "%% Ambiguous command.%s", VTY_NEWLINE);
 854. goto out;
 855. break;
 856. case CMD_ERR_NO_MATCH:
 857. vty_out (vty, "%% There is no matched command.%s", VTY_NEWLINE);
 858. goto out;
 859. break;
 860. }
 861. /* Get width of command string. */
 862. width = 0;
 863. for (i = 0; i < vector_active (describe); i++)
 864. if ((token = vector_slot (describe, i)) != NULL)
 865. {
 866. unsigned int len;
 867. if (token->cmd[0] == '\0')
 868. continue;
 869. len = strlen (token->cmd);
 870. if (token->cmd[0] == '.')
 871. len--;
 872. if (width < len)
 873. width = len;
 874. }
 875. /* Get width of description string. */
 876. desc_width = vty->width - (width + 6);
 877. /* Print out description. */
 878. for (i = 0; i < vector_active (describe); i++)
 879. if ((token = vector_slot (describe, i)) != NULL)
 880. {
 881. if (token->cmd[0] == '\0')
 882. continue;
 883. if (strcmp (token->cmd, command_cr) == 0)
 884. {
 885. token_cr = token;
 886. continue;
 887. }
 888. if (!token->desc)
 889. vty_out (vty, " %-s%s",
 890. token->cmd[0] == '.' ? token->cmd + 1 : token->cmd,
 891. VTY_NEWLINE);
 892. else if (desc_width >= strlen (token->desc))
 893. vty_out (vty, " %-*s %s%s", width,
 894. token->cmd[0] == '.' ? token->cmd + 1 : token->cmd,
 895. token->desc, VTY_NEWLINE);
 896. else
 897. vty_describe_fold (vty, width, desc_width, token);
 898. #if 0
 899. vty_out (vty, " %-*s %s%s", width
 900. desc->cmd[0] == '.' ? desc->cmd + 1 : desc->cmd,
 901. desc->str ? desc->str : "", VTY_NEWLINE);
 902. #endif /* 0 */
 903. }
 904. if ((token = token_cr))
 905. {
 906. if (!token->desc)
 907. vty_out (vty, " %-s%s",
 908. token->cmd[0] == '.' ? token->cmd + 1 : token->cmd,
 909. VTY_NEWLINE);
 910. else if (desc_width >= strlen (token->desc))
 911. vty_out (vty, " %-*s %s%s", width,
 912. token->cmd[0] == '.' ? token->cmd + 1 : token->cmd,
 913. token->desc, VTY_NEWLINE);
 914. else
 915. vty_describe_fold (vty, width, desc_width, token);
 916. }
 917. out:
 918. cmd_free_strvec (vline);
 919. if (describe)
 920. vector_free (describe);
 921. vty_prompt (vty);
 922. vty_redraw_line (vty);
 923. }
 924. static void
 925. vty_clear_buf (struct vty *vty)
 926. {
 927. memset (vty->buf, 0, vty->max);
 928. }
 929. /* ^C stop current input and do not add command line to the history. */
 930. static void
 931. vty_stop_input (struct vty *vty)
 932. {
 933. vty->cp = vty->length = 0;
 934. vty_clear_buf (vty);
 935. vty_out (vty, "%s", VTY_NEWLINE);
 936. switch (vty->node)
 937. {
 938. case VIEW_NODE:
 939. case ENABLE_NODE:
 940. case RESTRICTED_NODE:
 941. /* Nothing to do. */
 942. break;
 943. case CONFIG_NODE:
 944. case INTERFACE_NODE:
 945. case ZEBRA_NODE:
 946. case RIP_NODE:
 947. case RIPNG_NODE:
 948. case BABEL_NODE:
 949. case BGP_NODE:
 950. case RMAP_NODE:
 951. case OSPF_NODE:
 952. case OSPF6_NODE:
 953. case ISIS_NODE:
 954. case KEYCHAIN_NODE:
 955. case KEYCHAIN_KEY_NODE:
 956. case MASC_NODE:
 957. case PIM_NODE:
 958. case VTY_NODE:
 959. vty_config_unlock (vty);
 960. vty->node = ENABLE_NODE;
 961. break;
 962. default:
 963. /* Unknown node, we have to ignore it. */
 964. break;
 965. }
 966. vty_prompt (vty);
 967. /* Set history pointer to the latest one. */
 968. vty->hp = vty->hindex;
 969. }
 970. /* Add current command line to the history buffer. */
 971. static void
 972. vty_hist_add (struct vty *vty)
 973. {
 974. int index;
 975. if (vty->length == 0)
 976. return;
 977. index = vty->hindex ? vty->hindex - 1 : VTY_MAXHIST - 1;
 978. /* Ignore the same string as previous one. */
 979. if (vty->hist[index])
 980. if (strcmp (vty->buf, vty->hist[index]) == 0)
 981. {
 982. vty->hp = vty->hindex;
 983. return;
 984. }
 985. /* Insert history entry. */
 986. if (vty->hist[vty->hindex])
 987. XFREE (MTYPE_VTY_HIST, vty->hist[vty->hindex]);
 988. vty->hist[vty->hindex] = XSTRDUP (MTYPE_VTY_HIST, vty->buf);
 989. /* History index rotation. */
 990. vty->hindex++;
 991. if (vty->hindex == VTY_MAXHIST)
 992. vty->hindex = 0;
 993. vty->hp = vty->hindex;
 994. }
 995. /* #define TELNET_OPTION_DEBUG */
 996. /* Get telnet window size. */
 997. static int
 998. vty_telnet_option (struct vty *vty, unsigned char *buf, int nbytes)
 999. {
 1000. #ifdef TELNET_OPTION_DEBUG
 1001. int i;
 1002. for (i = 0; i < nbytes; i++)
 1003. {
 1004. switch (buf[i])
 1005. {
 1006. case IAC:
 1007. vty_out (vty, "IAC ");
 1008. break;
 1009. case WILL:
 1010. vty_out (vty, "WILL ");
 1011. break;
 1012. case WONT:
 1013. vty_out (vty, "WONT ");
 1014. break;
 1015. case DO:
 1016. vty_out (vty, "DO ");
 1017. break;
 1018. case DONT:
 1019. vty_out (vty, "DONT ");
 1020. break;
 1021. case SB:
 1022. vty_out (vty, "SB ");
 1023. break;
 1024. case SE:
 1025. vty_out (vty, "SE ");
 1026. break;
 1027. case TELOPT_ECHO:
 1028. vty_out (vty, "TELOPT_ECHO %s", VTY_NEWLINE);
 1029. break;
 1030. case TELOPT_SGA:
 1031. vty_out (vty, "TELOPT_SGA %s", VTY_NEWLINE);
 1032. break;
 1033. case TELOPT_NAWS:
 1034. vty_out (vty, "TELOPT_NAWS %s", VTY_NEWLINE);
 1035. break;
 1036. default:
 1037. vty_out (vty, "%x ", buf[i]);
 1038. break;
 1039. }
 1040. }
 1041. vty_out (vty, "%s", VTY_NEWLINE);
 1042. #endif /* TELNET_OPTION_DEBUG */
 1043. switch (buf[0])
 1044. {
 1045. case SB:
 1046. vty->sb_len = 0;
 1047. vty->iac_sb_in_progress = 1;
 1048. return 0;
 1049. break;
 1050. case SE:
 1051. {
 1052. if (!vty->iac_sb_in_progress)
 1053. return 0;
 1054. if ((vty->sb_len == 0) || (vty->sb_buf[0] == '\0'))
 1055. {
 1056. vty->iac_sb_in_progress = 0;
 1057. return 0;
 1058. }
 1059. switch (vty->sb_buf[0])
 1060. {
 1061. case TELOPT_NAWS:
 1062. if (vty->sb_len != TELNET_NAWS_SB_LEN)
 1063. zlog_warn("RFC 1073 violation detected: telnet NAWS option "
 1064. "should send %d characters, but we received %lu",
 1065. TELNET_NAWS_SB_LEN, (u_long)vty->sb_len);
 1066. else if (sizeof(vty->sb_buf) < TELNET_NAWS_SB_LEN)
 1067. zlog_err("Bug detected: sizeof(vty->sb_buf) %lu < %d, "
 1068. "too small to handle the telnet NAWS option",
 1069. (u_long)sizeof(vty->sb_buf), TELNET_NAWS_SB_LEN);
 1070. else
 1071. {
 1072. vty->width = ((vty->sb_buf[1] << 8)|vty->sb_buf[2]);
 1073. vty->height = ((vty->sb_buf[3] << 8)|vty->sb_buf[4]);
 1074. #ifdef TELNET_OPTION_DEBUG
 1075. vty_out(vty, "TELNET NAWS window size negotiation completed: "
 1076. "width %d, height %d%s",
 1077. vty->width, vty->height, VTY_NEWLINE);
 1078. #endif
 1079. }
 1080. break;
 1081. }
 1082. vty->iac_sb_in_progress = 0;
 1083. return 0;
 1084. break;
 1085. }
 1086. default:
 1087. break;
 1088. }
 1089. return 1;
 1090. }
 1091. /* Execute current command line. */
 1092. static int
 1093. vty_execute (struct vty *vty)
 1094. {
 1095. int ret;
 1096. ret = CMD_SUCCESS;
 1097. switch (vty->node)
 1098. {
 1099. case AUTH_NODE:
 1100. case AUTH_ENABLE_NODE:
 1101. vty_auth (vty, vty->buf);
 1102. break;
 1103. default:
 1104. ret = vty_command (vty, vty->buf);
 1105. if (vty->type == VTY_TERM)
 1106. vty_hist_add (vty);
 1107. break;
 1108. }
 1109. /* Clear command line buffer. */
 1110. vty->cp = vty->length = 0;
 1111. vty_clear_buf (vty);
 1112. if (vty->status != VTY_CLOSE )
 1113. vty_prompt (vty);
 1114. return ret;
 1115. }
 1116. #define CONTROL(X) ((X) - '@')
 1117. #define VTY_NORMAL 0
 1118. #define VTY_PRE_ESCAPE 1
 1119. #define VTY_ESCAPE 2
 1120. /* Escape character command map. */
 1121. static void
 1122. vty_escape_map (unsigned char c, struct vty *vty)
 1123. {
 1124. switch (c)
 1125. {
 1126. case ('A'):
 1127. vty_previous_line (vty);
 1128. break;
 1129. case ('B'):
 1130. vty_next_line (vty);
 1131. break;
 1132. case ('C'):
 1133. vty_forward_char (vty);
 1134. break;
 1135. case ('D'):
 1136. vty_backward_char (vty);
 1137. break;
 1138. default:
 1139. break;
 1140. }
 1141. /* Go back to normal mode. */
 1142. vty->escape = VTY_NORMAL;
 1143. }
 1144. /* Quit print out to the buffer. */
 1145. static void
 1146. vty_buffer_reset (struct vty *vty)
 1147. {
 1148. buffer_reset (vty->obuf);
 1149. vty_prompt (vty);
 1150. vty_redraw_line (vty);
 1151. }
 1152. /* Read data via vty socket. */
 1153. static int
 1154. vty_read (struct thread *thread)
 1155. {
 1156. int i;
 1157. int nbytes;
 1158. unsigned char buf[VTY_READ_BUFSIZ];
 1159. int vty_sock = THREAD_FD (thread);
 1160. struct vty *vty = THREAD_ARG (thread);
 1161. vty->t_read = NULL;
 1162. /* Read raw data from socket */
 1163. if ((nbytes = read (vty->fd, buf, VTY_READ_BUFSIZ)) <= 0)
 1164. {
 1165. if (nbytes < 0)
 1166. {
 1167. if (ERRNO_IO_RETRY(errno))
 1168. {
 1169. vty_event (VTY_READ, vty_sock, vty);
 1170. return 0;
 1171. }
 1172. vty->monitor = 0; /* disable monitoring to avoid infinite recursion */
 1173. zlog_warn("%s: read error on vty client fd %d, closing: %s",
 1174. __func__, vty->fd, safe_strerror(errno));
 1175. buffer_reset(vty->obuf);
 1176. }
 1177. vty->status = VTY_CLOSE;
 1178. }
 1179. for (i = 0; i < nbytes; i++)
 1180. {
 1181. if (buf[i] == IAC)
 1182. {
 1183. if (!vty->iac)
 1184. {
 1185. vty->iac = 1;
 1186. continue;
 1187. }
 1188. else
 1189. {
 1190. vty->iac = 0;
 1191. }
 1192. }
 1193. if (vty->iac_sb_in_progress && !vty->iac)
 1194. {
 1195. if (vty->sb_len < sizeof(vty->sb_buf))
 1196. vty->sb_buf[vty->sb_len] = buf[i];
 1197. vty->sb_len++;
 1198. continue;
 1199. }
 1200. if (vty->iac)
 1201. {
 1202. /* In case of telnet command */
 1203. int ret = 0;
 1204. ret = vty_telnet_option (vty, buf + i, nbytes - i);
 1205. vty->iac = 0;
 1206. i += ret;
 1207. continue;
 1208. }
 1209. if (vty->status == VTY_MORE)
 1210. {
 1211. switch (buf[i])
 1212. {
 1213. case CONTROL('C'):
 1214. case 'q':
 1215. case 'Q':
 1216. vty_buffer_reset (vty);
 1217. break;
 1218. #if 0 /* More line does not work for "show ip bgp". */
 1219. case '\n':
 1220. case '\r':
 1221. vty->status = VTY_MORELINE;
 1222. break;
 1223. #endif
 1224. default:
 1225. break;
 1226. }
 1227. continue;
 1228. }
 1229. /* Escape character. */
 1230. if (vty->escape == VTY_ESCAPE)
 1231. {
 1232. vty_escape_map (buf[i], vty);
 1233. continue;
 1234. }
 1235. /* Pre-escape status. */
 1236. if (vty->escape == VTY_PRE_ESCAPE)
 1237. {
 1238. switch (buf[i])
 1239. {
 1240. case '[':
 1241. vty->escape = VTY_ESCAPE;
 1242. break;
 1243. case 'b':
 1244. vty_backward_word (vty);
 1245. vty->escape = VTY_NORMAL;
 1246. break;
 1247. case 'f':
 1248. vty_forward_word (vty);
 1249. vty->escape = VTY_NORMAL;
 1250. break;
 1251. case 'd':
 1252. vty_forward_kill_word (vty);
 1253. vty->escape = VTY_NORMAL;
 1254. break;
 1255. case CONTROL('H'):
 1256. case 0x7f:
 1257. vty_backward_kill_word (vty);
 1258. vty->escape = VTY_NORMAL;
 1259. break;
 1260. default:
 1261. vty->escape = VTY_NORMAL;
 1262. break;
 1263. }
 1264. continue;
 1265. }
 1266. switch (buf[i])
 1267. {
 1268. case CONTROL('A'):
 1269. vty_beginning_of_line (vty);
 1270. break;
 1271. case CONTROL('B'):
 1272. vty_backward_char (vty);
 1273. break;
 1274. case CONTROL('C'):
 1275. vty_stop_input (vty);
 1276. break;
 1277. case CONTROL('D'):
 1278. vty_delete_char (vty);
 1279. break;
 1280. case CONTROL('E'):
 1281. vty_end_of_line (vty);
 1282. break;
 1283. case CONTROL('F'):
 1284. vty_forward_char (vty);
 1285. break;
 1286. case CONTROL('H'):
 1287. case 0x7f:
 1288. vty_delete_backward_char (vty);
 1289. break;
 1290. case CONTROL('K'):
 1291. vty_kill_line (vty);
 1292. break;
 1293. case CONTROL('N'):
 1294. vty_next_line (vty);
 1295. break;
 1296. case CONTROL('P'):
 1297. vty_previous_line (vty);
 1298. break;
 1299. case CONTROL('T'):
 1300. vty_transpose_chars (vty);
 1301. break;
 1302. case CONTROL('U'):
 1303. vty_kill_line_from_beginning (vty);
 1304. break;
 1305. case CONTROL('W'):
 1306. vty_backward_kill_word (vty);
 1307. break;
 1308. case CONTROL('Z'):
 1309. vty_end_config (vty);
 1310. break;
 1311. case '\n':
 1312. case '\r':
 1313. vty_out (vty, "%s", VTY_NEWLINE);
 1314. vty_execute (vty);
 1315. break;
 1316. case '\t':
 1317. vty_complete_command (vty);
 1318. break;
 1319. case '?':
 1320. if (vty->node == AUTH_NODE || vty->node == AUTH_ENABLE_NODE)
 1321. vty_self_insert (vty, buf[i]);
 1322. else
 1323. vty_describe_command (vty);
 1324. break;
 1325. case '\033':
 1326. if (i + 1 < nbytes && buf[i + 1] == '[')
 1327. {
 1328. vty->escape = VTY_ESCAPE;
 1329. i++;
 1330. }
 1331. else
 1332. vty->escape = VTY_PRE_ESCAPE;
 1333. break;
 1334. default:
 1335. if (buf[i] > 31 && buf[i] < 127)
 1336. vty_self_insert (vty, buf[i]);
 1337. break;
 1338. }
 1339. }
 1340. /* Check status. */
 1341. if (vty->status == VTY_CLOSE)
 1342. vty_close (vty);
 1343. else
 1344. {
 1345. vty_event (VTY_WRITE, vty->wfd, vty);
 1346. vty_event (VTY_READ, vty_sock, vty);
 1347. }
 1348. return 0;
 1349. }
 1350. /* Flush buffer to the vty. */
 1351. static int
 1352. vty_flush (struct thread *thread)
 1353. {
 1354. int erase;
 1355. buffer_status_t flushrc;
 1356. int vty_sock = THREAD_FD (thread);
 1357. struct vty *vty = THREAD_ARG (thread);
 1358. vty->t_write = NULL;
 1359. /* Tempolary disable read thread. */
 1360. if ((vty->lines == 0) && vty->t_read)
 1361. {
 1362. thread_cancel (vty->t_read);
 1363. vty->t_read = NULL;
 1364. }
 1365. /* Function execution continue. */
 1366. erase = ((vty->status == VTY_MORE || vty->status == VTY_MORELINE));
 1367. /* N.B. if width is 0, that means we don't know the window size. */
 1368. if ((vty->lines == 0) || (vty->width == 0))
 1369. flushrc = buffer_flush_available(vty->obuf, vty_sock);
 1370. else if (vty->status == VTY_MORELINE)
 1371. flushrc = buffer_flush_window(vty->obuf, vty_sock, vty->width,
 1372. 1, erase, 0);
 1373. else
 1374. flushrc = buffer_flush_window(vty->obuf, vty_sock, vty->width,
 1375. vty->lines >= 0 ? vty->lines :
 1376. vty->height,
 1377. erase, 0);
 1378. switch (flushrc)
 1379. {
 1380. case BUFFER_ERROR:
 1381. vty->monitor = 0; /* disable monitoring to avoid infinite recursion */
 1382. zlog_warn("buffer_flush failed on vty client fd %d, closing",
 1383. vty->fd);
 1384. buffer_reset(vty->obuf);
 1385. vty_close(vty);
 1386. return 0;
 1387. case BUFFER_EMPTY:
 1388. if (vty->status == VTY_CLOSE)
 1389. vty_close (vty);
 1390. else
 1391. {
 1392. vty->status = VTY_NORMAL;
 1393. if (vty->lines == 0)
 1394. vty_event (VTY_READ, vty_sock, vty);
 1395. }
 1396. break;
 1397. case BUFFER_PENDING:
 1398. /* There is more data waiting to be written. */
 1399. vty->status = VTY_MORE;
 1400. if (vty->lines == 0)
 1401. vty_event (VTY_WRITE, vty_sock, vty);
 1402. break;
 1403. }
 1404. return 0;
 1405. }
 1406. /* allocate and initialise vty */
 1407. static struct vty *
 1408. vty_new_init (int vty_sock)
 1409. {
 1410. struct vty *vty;
 1411. vty = vty_new ();
 1412. vty->fd = vty_sock;
 1413. vty->wfd = vty_sock;
 1414. vty->type = VTY_TERM;
 1415. vty->node = AUTH_NODE;
 1416. vty->fail = 0;
 1417. vty->cp = 0;
 1418. vty_clear_buf (vty);
 1419. vty->length = 0;
 1420. memset (vty->hist, 0, sizeof (vty->hist));
 1421. vty->hp = 0;
 1422. vty->hindex = 0;
 1423. vector_set_index (vtyvec, vty_sock, vty);
 1424. vty->status = VTY_NORMAL;
 1425. vty->lines = -1;
 1426. vty->iac = 0;
 1427. vty->iac_sb_in_progress = 0;
 1428. vty->sb_len = 0;
 1429. return vty;
 1430. }
 1431. /* Create new vty structure. */
 1432. static struct vty *
 1433. vty_create (int vty_sock, union sockunion *su)
 1434. {
 1435. char buf[SU_ADDRSTRLEN];
 1436. struct vty *vty;
 1437. sockunion2str(su, buf, SU_ADDRSTRLEN);
 1438. /* Allocate new vty structure and set up default values. */
 1439. vty = vty_new_init (vty_sock);
 1440. /* configurable parameters not part of basic init */
 1441. vty->v_timeout = vty_timeout_val;
 1442. strcpy (vty->address, buf);
 1443. if (no_password_check)
 1444. {
 1445. if (restricted_mode)
 1446. vty->node = RESTRICTED_NODE;
 1447. else if (host.advanced)
 1448. vty->node = ENABLE_NODE;
 1449. else
 1450. vty->node = VIEW_NODE;
 1451. }
 1452. if (host.lines >= 0)
 1453. vty->lines = host.lines;
 1454. if (! no_password_check)
 1455. {
 1456. /* Vty is not available if password isn't set. */
 1457. if (host.password == NULL && host.password_encrypt == NULL)
 1458. {
 1459. vty_out (vty, "Vty password is not set.%s", VTY_NEWLINE);
 1460. vty->status = VTY_CLOSE;
 1461. vty_close (vty);
 1462. return NULL;
 1463. }
 1464. }
 1465. /* Say hello to the world. */
 1466. vty_hello (vty);
 1467. if (! no_password_check)
 1468. vty_out (vty, "%sUser Access Verification%s%s", VTY_NEWLINE, VTY_NEWLINE, VTY_NEWLINE);
 1469. /* Setting up terminal. */
 1470. vty_will_echo (vty);
 1471. vty_will_suppress_go_ahead (vty);
 1472. vty_dont_linemode (vty);
 1473. vty_do_window_size (vty);
 1474. /* vty_dont_lflow_ahead (vty); */
 1475. vty_prompt (vty);
 1476. /* Add read/write thread. */
 1477. vty_event (VTY_WRITE, vty_sock, vty);
 1478. vty_event (VTY_READ, vty_sock, vty);
 1479. return vty;
 1480. }
 1481. /* create vty for stdio */
 1482. static struct termios stdio_orig_termios;
 1483. static struct vty *stdio_vty = NULL;
 1484. static void (*stdio_vty_atclose)(void);
 1485. static void
 1486. vty_stdio_reset (void)
 1487. {
 1488. if (stdio_vty)
 1489. {
 1490. tcsetattr (0, TCSANOW, &stdio_orig_termios);
 1491. stdio_vty = NULL;
 1492. if (stdio_vty_atclose)
 1493. stdio_vty_atclose ();
 1494. stdio_vty_atclose = NULL;
 1495. }
 1496. }
 1497. struct vty *
 1498. vty_stdio (void (*atclose)())
 1499. {
 1500. struct vty *vty;
 1501. struct termios termios;
 1502. /* refuse creating two vtys on stdio */
 1503. if (stdio_vty)
 1504. return NULL;
 1505. vty = stdio_vty = vty_new_init (0);
 1506. stdio_vty_atclose = atclose;
 1507. vty->wfd = 1;
 1508. /* always have stdio vty in a known _unchangeable_ state, don't want config
 1509. * to have any effect here to make sure scripting this works as intended */
 1510. vty->node = ENABLE_NODE;
 1511. vty->v_timeout = 0;
 1512. strcpy (vty->address, "console");
 1513. if (!tcgetattr (0, &stdio_orig_termios))
 1514. {
 1515. termios = stdio_orig_termios;
 1516. termios.c_iflag &= ~(IGNBRK | BRKINT | PARMRK | ISTRIP
 1517. | INLCR | IGNCR | ICRNL | IXON);
 1518. termios.c_oflag &= ~OPOST;
 1519. termios.c_lflag &= ~(ECHO | ECHONL | ICANON | ISIG | IEXTEN);
 1520. termios.c_cflag &= ~(CSIZE | PARENB);
 1521. termios.c_cflag |= CS8;
 1522. tcsetattr (0, TCSANOW, &termios);
 1523. }
 1524. vty_prompt (vty);
 1525. /* Add read/write thread. */
 1526. vty_event (VTY_WRITE, 1, vty);
 1527. vty_event (VTY_READ, 0, vty);
 1528. return vty;
 1529. }
 1530. /* Accept connection from the network. */
 1531. static int
 1532. vty_accept (struct thread *thread)
 1533. {
 1534. int vty_sock;
 1535. union sockunion su;
 1536. int ret;
 1537. unsigned int on;
 1538. int accept_sock;
 1539. struct prefix p;
 1540. struct access_list *acl = NULL;
 1541. char buf[SU_ADDRSTRLEN];
 1542. accept_sock = THREAD_FD (thread);
 1543. /* We continue hearing vty socket. */
 1544. vty_event (VTY_SERV, accept_sock, NULL);
 1545. memset (&su, 0, sizeof (union sockunion));
 1546. /* We can handle IPv4 or IPv6 socket. */
 1547. vty_sock = sockunion_accept (accept_sock, &su);
 1548. if (vty_sock < 0)
 1549. {
 1550. zlog_warn ("can't accept vty socket : %s", safe_strerror (errno));
 1551. return -1;
 1552. }
 1553. set_nonblocking(vty_sock);
 1554. sockunion2hostprefix (&su, &p);
 1555. /* VTY's accesslist apply. */
 1556. if (p.family == AF_INET && vty_accesslist_name)
 1557. {
 1558. if ((acl = access_list_lookup (AFI_IP, vty_accesslist_name)) &&
 1559. (access_list_apply (acl, &p) == FILTER_DENY))
 1560. {
 1561. zlog (NULL, LOG_INFO, "Vty connection refused from %s",
 1562. sockunion2str (&su, buf, SU_ADDRSTRLEN));
 1563. close (vty_sock);
 1564. /* continue accepting connections */
 1565. vty_event (VTY_SERV, accept_sock, NULL);
 1566. return 0;
 1567. }
 1568. }
 1569. #ifdef HAVE_IPV6
 1570. /* VTY's ipv6 accesslist apply. */
 1571. if (p.family == AF_INET6 && vty_ipv6_accesslist_name)
 1572. {
 1573. if ((acl = access_list_lookup (AFI_IP6, vty_ipv6_accesslist_name)) &&
 1574. (access_list_apply (acl, &p) == FILTER_DENY))
 1575. {
 1576. zlog (NULL, LOG_INFO, "Vty connection refused from %s",
 1577. sockunion2str (&su, buf, SU_ADDRSTRLEN));
 1578. close (vty_sock);
 1579. /* continue accepting connections */
 1580. vty_event (VTY_SERV, accept_sock, NULL);
 1581. return 0;
 1582. }
 1583. }
 1584. #endif /* HAVE_IPV6 */
 1585. on = 1;
 1586. ret = setsockopt (vty_sock, IPPROTO_TCP, TCP_NODELAY,
 1587. (char *) &on, sizeof (on));
 1588. if (ret < 0)
 1589. zlog (NULL, LOG_INFO, "can't set sockopt to vty_sock : %s",
 1590. safe_strerror (errno));
 1591. zlog (NULL, LOG_INFO, "Vty connection from %s",
 1592. sockunion2str (&su, buf, SU_ADDRSTRLEN));
 1593. vty_create (vty_sock, &su);
 1594. return 0;
 1595. }
 1596. #ifdef HAVE_IPV6
 1597. static void
 1598. vty_serv_sock_addrinfo (const char *hostname, unsigned short port)
 1599. {
 1600. int ret;
 1601. struct addrinfo req;
 1602. struct addrinfo *ainfo;
 1603. struct addrinfo *ainfo_save;
 1604. int sock;
 1605. char port_str[BUFSIZ];
 1606. memset (&req, 0, sizeof (struct addrinfo));
 1607. req.ai_flags = AI_PASSIVE;
 1608. req.ai_family = AF_UNSPEC;
 1609. req.ai_socktype = SOCK_STREAM;
 1610. sprintf (port_str, "%d", port);
 1611. port_str[sizeof (port_str) - 1] = '\0';
 1612. ret = getaddrinfo (hostname, port_str, &req, &ainfo);
 1613. if (ret != 0)
 1614. {
 1615. fprintf (stderr, "getaddrinfo failed: %s\n", gai_strerror (ret));
 1616. exit (1);
 1617. }
 1618. ainfo_save = ainfo;
 1619. do
 1620. {
 1621. if (ainfo->ai_family != AF_INET
 1622. #ifdef HAVE_IPV6
 1623. && ainfo->ai_family != AF_INET6
 1624. #endif /* HAVE_IPV6 */
 1625. )
 1626. continue;
 1627. sock = socket (ainfo->ai_family, ainfo->ai_socktype, ainfo->ai_protocol);
 1628. if (sock < 0)
 1629. continue;
 1630. sockopt_v6only (ainfo->ai_family, sock);
 1631. sockopt_reuseaddr (sock);
 1632. sockopt_reuseport (sock);
 1633. ret = bind (sock, ainfo->ai_addr, ainfo->ai_addrlen);
 1634. if (ret < 0)
 1635. {
 1636. close (sock); /* Avoid sd leak. */
 1637. continue;
 1638. }
 1639. ret = listen (sock, 3);
 1640. if (ret < 0)
 1641. {
 1642. close (sock); /* Avoid sd leak. */
 1643. continue;
 1644. }
 1645. vty_event (VTY_SERV, sock, NULL);
 1646. }
 1647. while ((ainfo = ainfo->ai_next) != NULL);
 1648. freeaddrinfo (ainfo_save);
 1649. }
 1650. #else /* HAVE_IPV6 */
 1651. /* Make vty server socket. */
 1652. static void
 1653. vty_serv_sock_family (const char* addr, unsigned short port, int family)
 1654. {
 1655. int ret;
 1656. union sockunion su;
 1657. int accept_sock;
 1658. void* naddr=NULL;
 1659. memset (&su, 0, sizeof (union sockunion));
 1660. su.sa.sa_family = family;
 1661. if(addr)
 1662. switch(family)
 1663. {
 1664. case AF_INET:
 1665. naddr=&su.sin.sin_addr;
 1666. break;
 1667. #ifdef HAVE_IPV6
 1668. case AF_INET6:
 1669. naddr=&su.sin6.sin6_addr;
 1670. break;
 1671. #endif
 1672. }
 1673. if(naddr)
 1674. switch(inet_pton(family,addr,naddr))
 1675. {
 1676. case -1:
 1677. zlog_err("bad address %s",addr);
 1678. naddr=NULL;
 1679. break;
 1680. case 0:
 1681. zlog_err("error translating address %s: %s",addr,safe_strerror(errno));
 1682. naddr=NULL;
 1683. }
 1684. /* Make new socket. */
 1685. accept_sock = sockunion_stream_socket (&su);
 1686. if (accept_sock < 0)
 1687. return;
 1688. /* This is server, so reuse address. */
 1689. sockopt_reuseaddr (accept_sock);
 1690. sockopt_reuseport (accept_sock);
 1691. /* Bind socket to universal address and given port. */
 1692. ret = sockunion_bind (accept_sock, &su, port, naddr);
 1693. if (ret < 0)
 1694. {
 1695. zlog_warn("can't bind socket");
 1696. close (accept_sock); /* Avoid sd leak. */
 1697. return;
 1698. }
 1699. /* Listen socket under queue 3. */
 1700. ret = listen (accept_sock, 3);
 1701. if (ret < 0)
 1702. {
 1703. zlog (NULL, LOG_WARNING, "can't listen socket");
 1704. close (accept_sock); /* Avoid sd leak. */
 1705. return;
 1706. }
 1707. /* Add vty server event. */
 1708. vty_event (VTY_SERV, accept_sock, NULL);
 1709. }
 1710. #endif /* HAVE_IPV6 */
 1711. #ifdef VTYSH
 1712. /* For sockaddr_un. */
 1713. #include <sys/un.h>
 1714. /* VTY shell UNIX domain socket. */
 1715. static void
 1716. vty_serv_un (const char *path)
 1717. {
 1718. int ret;
 1719. int sock, len;
 1720. struct sockaddr_un serv;
 1721. mode_t old_mask;
 1722. struct zprivs_ids_t ids;
 1723. /* First of all, unlink existing socket */
 1724. unlink (path);
 1725. /* Set umask */
 1726. old_mask = umask (0007);
 1727. /* Make UNIX domain socket. */
 1728. sock = socket (AF_UNIX, SOCK_STREAM, 0);
 1729. if (sock < 0)
 1730. {
 1731. zlog_err("Cannot create unix stream socket: %s", safe_strerror(errno));
 1732. return;
 1733. }
 1734. /* Make server socket. */
 1735. memset (&serv, 0, sizeof (struct sockaddr_un));
 1736. serv.sun_family = AF_UNIX;
 1737. strncpy (serv.sun_path, path, strlen (path));
 1738. #ifdef HAVE_STRUCT_SOCKADDR_UN_SUN_LEN
 1739. len = serv.sun_len = SUN_LEN(&serv);
 1740. #else
 1741. len = sizeof (serv.sun_family) + strlen (serv.sun_path);
 1742. #endif /* HAVE_STRUCT_SOCKADDR_UN_SUN_LEN */
 1743. ret = bind (sock, (struct sockaddr *) &serv, len);
 1744. if (ret < 0)
 1745. {
 1746. zlog_err("Cannot bind path %s: %s", path, safe_strerror(errno));
 1747. close (sock); /* Avoid sd leak. */
 1748. return;
 1749. }
 1750. ret = listen (sock, 5);
 1751. if (ret < 0)
 1752. {
 1753. zlog_err("listen(fd %d) failed: %s", sock, safe_strerror(errno));
 1754. close (sock); /* Avoid sd leak. */
 1755. return;
 1756. }
 1757. umask (old_mask);
 1758. zprivs_get_ids(&ids);
 1759. if (ids.gid_vty > 0)
 1760. {
 1761. /* set group of socket */
 1762. if ( chown (path, -1, ids.gid_vty) )
 1763. {
 1764. zlog_err ("vty_serv_un: could chown socket, %s",
 1765. safe_strerror (errno) );
 1766. }
 1767. }
 1768. vty_event (VTYSH_SERV, sock, NULL);
 1769. }
 1770. /* #define VTYSH_DEBUG 1 */
 1771. static int
 1772. vtysh_accept (struct thread *thread)
 1773. {
 1774. int accept_sock;
 1775. int sock;
 1776. int client_len;
 1777. struct sockaddr_un client;
 1778. struct vty *vty;
 1779. accept_sock = THREAD_FD (thread);
 1780. vty_event (VTYSH_SERV, accept_sock, NULL);
 1781. memset (&client, 0, sizeof (struct sockaddr_un));
 1782. client_len = sizeof (struct sockaddr_un);
 1783. sock = accept (accept_sock, (struct sockaddr *) &client,
 1784. (socklen_t *) &client_len);
 1785. if (sock < 0)
 1786. {
 1787. zlog_warn ("can't accept vty socket : %s", safe_strerror (errno));
 1788. return -1;
 1789. }
 1790. if (set_nonblocking(sock) < 0)
 1791. {
 1792. zlog_warn ("vtysh_accept: could not set vty socket %d to non-blocking,"
 1793. " %s, closing", sock, safe_strerror (errno));
 1794. close (sock);
 1795. return -1;
 1796. }
 1797. #ifdef VTYSH_DEBUG
 1798. printf ("VTY shell accept\n");
 1799. #endif /* VTYSH_DEBUG */
 1800. vty = vty_new ();
 1801. vty->fd = sock;
 1802. vty->wfd = sock;
 1803. vty->type = VTY_SHELL_SERV;
 1804. vty->node = VIEW_NODE;
 1805. vty_event (VTYSH_READ, sock, vty);
 1806. return 0;
 1807. }
 1808. static int
 1809. vtysh_flush(struct vty *vty)
 1810. {
 1811. switch (buffer_flush_available(vty->obuf, vty->wfd))
 1812. {
 1813. case BUFFER_PENDING:
 1814. vty_event(VTYSH_WRITE, vty->wfd, vty);
 1815. break;
 1816. case BUFFER_ERROR:
 1817. vty->monitor = 0; /* disable monitoring to avoid infinite recursion */
 1818. zlog_warn("%s: write error to fd %d, closing", __func__, vty->fd);
 1819. buffer_reset(vty->obuf);
 1820. vty_close(vty);
 1821. return -1;
 1822. break;
 1823. case BUFFER_EMPTY:
 1824. break;
 1825. }
 1826. return 0;
 1827. }
 1828. static int
 1829. vtysh_read (struct thread *thread)
 1830. {
 1831. int ret;
 1832. int sock;
 1833. int nbytes;
 1834. struct vty *vty;
 1835. unsigned char buf[VTY_READ_BUFSIZ];
 1836. unsigned char *p;
 1837. u_char header[4] = {0, 0, 0, 0};
 1838. sock = THREAD_FD (thread);
 1839. vty = THREAD_ARG (thread);
 1840. vty->t_read = NULL;
 1841. if ((nbytes = read (sock, buf, VTY_READ_BUFSIZ)) <= 0)
 1842. {
 1843. if (nbytes < 0)
 1844. {
 1845. if (ERRNO_IO_RETRY(errno))
 1846. {
 1847. vty_event (VTYSH_READ, sock, vty);
 1848. return 0;
 1849. }
 1850. vty->monitor = 0; /* disable monitoring to avoid infinite recursion */
 1851. zlog_warn("%s: read failed on vtysh client fd %d, closing: %s",
 1852. __func__, sock, safe_strerror(errno));
 1853. }
 1854. buffer_reset(vty->obuf);
 1855. vty_close (vty);
 1856. #ifdef VTYSH_DEBUG
 1857. printf ("close vtysh\n");
 1858. #endif /* VTYSH_DEBUG */
 1859. return 0;
 1860. }
 1861. #ifdef VTYSH_DEBUG
 1862. printf ("line: %.*s\n", nbytes, buf);
 1863. #endif /* VTYSH_DEBUG */
 1864. for (p = buf; p < buf+nbytes; p++)
 1865. {
 1866. vty_ensure(vty, vty->length+1);
 1867. vty->buf[vty->length++] = *p;
 1868. if (*p == '\0')
 1869. {
 1870. /* Pass this line to parser. */
 1871. ret = vty_execute (vty);
 1872. /* Note that vty_execute clears the command buffer and resets
 1873. vty->length to 0. */
 1874. /* Return result. */
 1875. #ifdef VTYSH_DEBUG
 1876. printf ("result: %d\n", ret);
 1877. printf ("vtysh node: %d\n", vty->node);
 1878. #endif /* VTYSH_DEBUG */
 1879. header[3] = ret;
 1880. buffer_put(vty->obuf, header, 4);
 1881. if (!vty->t_write && (vtysh_flush(vty) < 0))
 1882. /* Try to flush results; exit if a write error occurs. */
 1883. return 0;
 1884. }
 1885. }
 1886. vty_event (VTYSH_READ, sock, vty);
 1887. return 0;
 1888. }
 1889. static int
 1890. vtysh_write (struct thread *thread)
 1891. {
 1892. struct vty *vty = THREAD_ARG (thread);
 1893. vty->t_write = NULL;
 1894. vtysh_flush(vty);
 1895. return 0;
 1896. }
 1897. #endif /* VTYSH */
 1898. /* Determine address family to bind. */
 1899. void
 1900. vty_serv_sock (const char *addr, unsigned short port, const char *path)
 1901. {
 1902. /* If port is set to 0, do not listen on TCP/IP at all! */
 1903. if (port)
 1904. {
 1905. #ifdef HAVE_IPV6
 1906. vty_serv_sock_addrinfo (addr, port);
 1907. #else /* ! HAVE_IPV6 */
 1908. vty_serv_sock_family (addr,port, AF_INET);
 1909. #endif /* HAVE_IPV6 */
 1910. }
 1911. #ifdef VTYSH
 1912. vty_serv_un (path);
 1913. #endif /* VTYSH */
 1914. }
 1915. /* Close vty interface. Warning: call this only from functions that
 1916. will be careful not to access the vty afterwards (since it has
 1917. now been freed). This is safest from top-level functions (called
 1918. directly by the thread dispatcher). */
 1919. void
 1920. vty_close (struct vty *vty)
 1921. {
 1922. int i;
 1923. /* Cancel threads.*/
 1924. if (vty->t_read)
 1925. thread_cancel (vty->t_read);
 1926. if (vty->t_write)
 1927. thread_cancel (vty->t_write);
 1928. if (vty->t_timeout)
 1929. thread_cancel (vty->t_timeout);
 1930. /* Flush buffer. */
 1931. buffer_flush_all (vty->obuf, vty->wfd);
 1932. /* Free input buffer. */
 1933. buffer_free (vty->obuf);
 1934. /* Free command history. */
 1935. for (i = 0; i < VTY_MAXHIST; i++)
 1936. if (vty->hist[i])
 1937. XFREE (MTYPE_VTY_HIST, vty->hist[i]);
 1938. /* Unset vector. */
 1939. vector_unset (vtyvec, vty->fd);
 1940. /* Close socket. */
 1941. if (vty->fd > 0)
 1942. close (vty->fd);
 1943. else
 1944. vty_stdio_reset ();
 1945. if (vty->buf)
 1946. XFREE (MTYPE_VTY, vty->buf);
 1947. /* Check configure. */
 1948. vty_config_unlock (vty);
 1949. /* OK free vty. */
 1950. XFREE (MTYPE_VTY, vty);
 1951. }
 1952. /* When time out occur output message then close connection. */
 1953. static int
 1954. vty_timeout (struct thread *thread)
 1955. {
 1956. struct vty *vty;
 1957. vty = THREAD_ARG (thread);
 1958. vty->t_timeout = NULL;
 1959. vty->v_timeout = 0;
 1960. /* Clear buffer*/
 1961. buffer_reset (vty->obuf);
 1962. vty_out (vty, "%sVty connection is timed out.%s", VTY_NEWLINE, VTY_NEWLINE);
 1963. /* Close connection. */
 1964. vty->status = VTY_CLOSE;
 1965. vty_close (vty);
 1966. return 0;
 1967. }
 1968. /* Read up configuration file from file_name. */
 1969. static void
 1970. vty_read_file (FILE *confp)
 1971. {
 1972. int ret;
 1973. struct vty *vty;
 1974. unsigned int line_num = 0;
 1975. vty = vty_new ();
 1976. vty->wfd = dup(STDERR_FILENO); /* vty_close() will close this */
 1977. if (vty->wfd < 0)
 1978. {
 1979. /* Fine, we couldn't make a new fd. vty_close doesn't close stdout. */
 1980. vty->wfd = STDOUT_FILENO;
 1981. }
 1982. vty->fd = STDIN_FILENO;
 1983. vty->type = VTY_FILE;
 1984. vty->node = CONFIG_NODE;
 1985. /* Execute configuration file */
 1986. ret = config_from_file (vty, confp, &line_num);
 1987. /* Flush any previous errors before printing messages below */
 1988. buffer_flush_all (vty->obuf, vty->fd);
 1989. if ( !((ret == CMD_SUCCESS) || (ret == CMD_ERR_NOTHING_TODO)) )
 1990. {
 1991. switch (ret)
 1992. {
 1993. case CMD_ERR_AMBIGUOUS:
 1994. fprintf (stderr, "*** Error reading config: Ambiguous command.\n");
 1995. break;
 1996. case CMD_ERR_NO_MATCH:
 1997. fprintf (stderr, "*** Error reading config: There is no such command.\n");
 1998. break;
 1999. }
 2000. fprintf (stderr, "*** Error occured processing line %u, below:\n%s\n",
 2001. line_num, vty->buf);
 2002. vty_close (vty);
 2003. exit (1);
 2004. }
 2005. vty_close (vty);
 2006. }
 2007. static FILE *
 2008. vty_use_backup_config (char *fullpath)
 2009. {
 2010. char *fullpath_sav, *fullpath_tmp;
 2011. FILE *ret = NULL;
 2012. struct stat buf;
 2013. int tmp, sav;
 2014. int c;
 2015. char buffer[512];
 2016. fullpath_sav = malloc (strlen (fullpath) + strlen (CONF_BACKUP_EXT) + 1);
 2017. strcpy (fullpath_sav, fullpath);
 2018. strcat (fullpath_sav, CONF_BACKUP_EXT);
 2019. if (stat (fullpath_sav, &buf) == -1)
 2020. {
 2021. free (fullpath_sav);
 2022. return NULL;
 2023. }
 2024. fullpath_tmp = malloc (strlen (fullpath) + 8);
 2025. sprintf (fullpath_tmp, "%s.XXXXXX", fullpath);
 2026. /* Open file to configuration write. */
 2027. tmp = mkstemp (fullpath_tmp);
 2028. if (tmp < 0)
 2029. {
 2030. free (fullpath_sav);
 2031. free (fullpath_tmp);
 2032. return NULL;
 2033. }
 2034. sav = open (fullpath_sav, O_RDONLY);
 2035. if (sav < 0)
 2036. {
 2037. unlink (fullpath_tmp);
 2038. free (fullpath_sav);
 2039. free (fullpath_tmp);
 2040. return NULL;
 2041. }
 2042. while((c = read (sav, buffer, 512)) > 0)
 2043. write (tmp, buffer, c);
 2044. close (sav);
 2045. close (tmp);
 2046. if (chmod(fullpath_tmp, CONFIGFILE_MASK) != 0)
 2047. {
 2048. unlink (fullpath_tmp);
 2049. free (fullpath_sav);
 2050. free (fullpath_tmp);
 2051. return NULL;
 2052. }
 2053. if (link (fullpath_tmp, fullpath) == 0)
 2054. ret = fopen (fullpath, "r");
 2055. unlink (fullpath_tmp);
 2056. free (fullpath_sav);
 2057. free (fullpath_tmp);
 2058. return ret;
 2059. }
 2060. /* Read up configuration file from file_name. */
 2061. void
 2062. vty_read_config (char *config_file,
 2063. char *config_default_dir)
 2064. {
 2065. char cwd[MAXPATHLEN];
 2066. FILE *confp = NULL;
 2067. char *fullpath;
 2068. char *tmp = NULL;
 2069. /* If -f flag specified. */
 2070. if (config_file != NULL)
 2071. {
 2072. if (! IS_DIRECTORY_SEP (config_file[0]))
 2073. {
 2074. getcwd (cwd, MAXPATHLEN);
 2075. tmp = XMALLOC (MTYPE_TMP,
 2076. strlen (cwd) + strlen (config_file) + 2);
 2077. sprintf (tmp, "%s/%s", cwd, config_file);
 2078. fullpath = tmp;
 2079. }
 2080. else
 2081. fullpath = config_file;
 2082. confp = fopen (fullpath, "r");
 2083. if (confp == NULL)
 2084. {
 2085. fprintf (stderr, "%s: failed to open configuration file %s: %s\n",
 2086. __func__, fullpath, safe_strerror (errno));
 2087. confp = vty_use_backup_config (fullpath);
 2088. if (confp)
 2089. fprintf (stderr, "WARNING: using backup configuration file!\n");
 2090. else
 2091. {
 2092. fprintf (stderr, "can't open configuration file [%s]\n",
 2093. config_file);
 2094. exit(1);
 2095. }
 2096. }
 2097. }
 2098. else
 2099. {
 2100. #ifdef VTYSH
 2101. int ret;
 2102. struct stat conf_stat;
 2103. /* !!!!PLEASE LEAVE!!!!
 2104. * This is NEEDED for use with vtysh -b, or else you can get
 2105. * a real configuration food fight with a lot garbage in the
 2106. * merged configuration file it creates coming from the per
 2107. * daemon configuration files. This also allows the daemons
 2108. * to start if there default configuration file is not
 2109. * present or ignore them, as needed when using vtysh -b to
 2110. * configure the daemons at boot - MAG
 2111. */
 2112. /* Stat for vtysh Zebra.conf, if found startup and wait for
 2113. * boot configuration
 2114. */
 2115. if ( strstr(config_default_dir, "vtysh") == NULL)
 2116. {
 2117. ret = stat (integrate_default, &conf_stat);
 2118. if (ret >= 0)
 2119. return;
 2120. }
 2121. #endif /* VTYSH */
 2122. confp = fopen (config_default_dir, "r");
 2123. if (confp == NULL)
 2124. {
 2125. fprintf (stderr, "%s: failed to open configuration file %s: %s\n",
 2126. __func__, config_default_dir, safe_strerror (errno));
 2127. confp = vty_use_backup_config (config_default_dir);
 2128. if (confp)
 2129. {
 2130. fprintf (stderr, "WARNING: using backup configuration file!\n");
 2131. fullpath = config_default_dir;
 2132. }
 2133. else
 2134. {
 2135. fprintf (stderr, "can't open configuration file [%s]\n",
 2136. config_default_dir);
 2137. exit (1);
 2138. }
 2139. }
 2140. else
 2141. fullpath = config_default_dir;
 2142. }
 2143. vty_read_file (confp);
 2144. fclose (confp);
 2145. host_config_set (fullpath);
 2146. if (tmp)
 2147. XFREE (MTYPE_TMP, fullpath);
 2148. }
 2149. /* Small utility function which output log to the VTY. */
 2150. void
 2151. vty_log (const char *level, const char *proto_str,
 2152. const char *format, struct timestamp_control *ctl, va_list va)
 2153. {
 2154. unsigned int i;
 2155. struct vty *vty;
 2156. if (!vtyvec)
 2157. return;
 2158. for (i = 0; i < vector_active (vtyvec); i++)
 2159. if ((vty = vector_slot (vtyvec, i)) != NULL)
 2160. if (vty->monitor)
 2161. {
 2162. va_list ac;
 2163. va_copy(ac, va);
 2164. vty_log_out (vty, level, proto_str, format, ctl, ac);
 2165. va_end(ac);
 2166. }
 2167. }
 2168. /* Async-signal-safe version of vty_log for fixed strings. */
 2169. void
 2170. vty_log_fixed (char *buf, size_t len)
 2171. {
 2172. unsigned int i;
 2173. struct iovec iov[2];
 2174. /* vty may not have been initialised */
 2175. if (!vtyvec)
 2176. return;
 2177. iov[0].iov_base = buf;
 2178. iov[0].iov_len = len;
 2179. iov[1].iov_base = (void *)"\r\n";
 2180. iov[1].iov_len = 2;
 2181. for (i = 0; i < vector_active (vtyvec); i++)
 2182. {
 2183. struct vty *vty;
 2184. if (((vty = vector_slot (vtyvec, i)) != NULL) && vty->monitor)
 2185. /* N.B. We don't care about the return code, since process is
 2186. most likely just about to die anyway. */
 2187. writev(vty->wfd, iov, 2);
 2188. }
 2189. }
 2190. int
 2191. vty_config_lock (struct vty *vty)
 2192. {
 2193. if (vty_config == 0)
 2194. {
 2195. vty->config = 1;
 2196. vty_config = 1;
 2197. }
 2198. return vty->config;
 2199. }
 2200. int
 2201. vty_config_unlock (struct vty *vty)
 2202. {
 2203. if (vty_config == 1 && vty->config == 1)
 2204. {
 2205. vty->config = 0;
 2206. vty_config = 0;
 2207. }
 2208. return vty->config;
 2209. }
 2210. /* Master of the threads. */
 2211. static struct thread_master *vty_master;
 2212. static void
 2213. vty_event (enum event event, int sock, struct vty *vty)
 2214. {
 2215. struct thread *vty_serv_thread;
 2216. switch (event)
 2217. {
 2218. case VTY_SERV:
 2219. vty_serv_thread = thread_add_read (vty_master, vty_accept, vty, sock);
 2220. vector_set_index (Vvty_serv_thread, sock, vty_serv_thread);
 2221. break;
 2222. #ifdef VTYSH
 2223. case VTYSH_SERV:
 2224. vty_serv_thread = thread_add_read (vty_master, vtysh_accept, vty, sock);
 2225. vector_set_index (Vvty_serv_thread, sock, vty_serv_thread);
 2226. break;
 2227. case VTYSH_READ:
 2228. vty->t_read = thread_add_read (vty_master, vtysh_read, vty, sock);
 2229. break;
 2230. case VTYSH_WRITE:
 2231. vty->t_write = thread_add_write (vty_master, vtysh_write, vty, sock);
 2232. break;
 2233. #endif /* VTYSH */
 2234. case VTY_READ:
 2235. vty->t_read = thread_add_read (vty_master, vty_read, vty, sock);
 2236. /* Time out treatment. */
 2237. if (vty->v_timeout)
 2238. {
 2239. if (vty->t_timeout)
 2240. thread_cancel (vty->t_timeout);
 2241. vty->t_timeout =
 2242. thread_add_timer (vty_master, vty_timeout, vty, vty->v_timeout);
 2243. }
 2244. break;
 2245. case VTY_WRITE:
 2246. if (! vty->t_write)
 2247. vty->t_write = thread_add_write (vty_master, vty_flush, vty, sock);
 2248. break;
 2249. case VTY_TIMEOUT_RESET:
 2250. if (vty->t_timeout)
 2251. {
 2252. thread_cancel (vty->t_timeout);
 2253. vty->t_timeout = NULL;
 2254. }
 2255. if (vty->v_timeout)
 2256. {
 2257. vty->t_timeout =
 2258. thread_add_timer (vty_master, vty_timeout, vty, vty->v_timeout);
 2259. }
 2260. break;
 2261. }
 2262. }
 2263. DEFUN (config_who,
 2264. config_who_cmd,
 2265. "who",
 2266. "Display who is on vty\n")
 2267. {
 2268. unsigned int i;
 2269. struct vty *v;
 2270. for (i = 0; i < vector_active (vtyvec); i++)
 2271. if ((v = vector_slot (vtyvec, i)) != NULL)
 2272. vty_out (vty, "%svty[%d] connected from %s.%s",
 2273. v->config ? "*" : " ",
 2274. i, v->address, VTY_NEWLINE);
 2275. return CMD_SUCCESS;
 2276. }
 2277. /* Move to vty configuration mode. */
 2278. DEFUN (line_vty,
 2279. line_vty_cmd,
 2280. "line vty",
 2281. "Configure a terminal line\n"
 2282. "Virtual terminal\n")
 2283. {
 2284. vty->node = VTY_NODE;
 2285. return CMD_SUCCESS;
 2286. }
 2287. /* Set time out value. */
 2288. static int
 2289. exec_timeout (struct vty *vty, const char *min_str, const char *sec_str)
 2290. {
 2291. unsigned long timeout = 0;
 2292. /* min_str and sec_str are already checked by parser. So it must be
 2293. all digit string. */
 2294. if (min_str)
 2295. {
 2296. timeout = strtol (min_str, NULL, 10);
 2297. timeout *= 60;
 2298. }
 2299. if (sec_str)
 2300. timeout += strtol (sec_str, NULL, 10);
 2301. vty_timeout_val = timeout;
 2302. vty->v_timeout = timeout;
 2303. vty_event (VTY_TIMEOUT_RESET, 0, vty);
 2304. return CMD_SUCCESS;
 2305. }
 2306. DEFUN (exec_timeout_min,
 2307. exec_timeout_min_cmd,
 2308. "exec-timeout <0-35791>",
 2309. "Set timeout value\n"
 2310. "Timeout value in minutes\n")
 2311. {
 2312. return exec_timeout (vty, argv[0], NULL);
 2313. }
 2314. DEFUN (exec_timeout_sec,
 2315. exec_timeout_sec_cmd,
 2316. "exec-timeout <0-35791> <0-2147483>",
 2317. "Set the EXEC timeout\n"
 2318. "Timeout in minutes\n"
 2319. "Timeout in seconds\n")
 2320. {
 2321. return exec_timeout (vty, argv[0], argv[1]);
 2322. }
 2323. DEFUN (no_exec_timeout,
 2324. no_exec_timeout_cmd,
 2325. "no exec-timeout",
 2326. NO_STR
 2327. "Set the EXEC timeout\n")
 2328. {
 2329. return exec_timeout (vty, NULL, NULL);
 2330. }
 2331. /* Set vty access class. */
 2332. DEFUN (vty_access_class,
 2333. vty_access_class_cmd,
 2334. "access-class WORD",
 2335. "Filter connections based on an IP access list\n"
 2336. "IP access list\n")
 2337. {
 2338. if (vty_accesslist_name)
 2339. XFREE(MTYPE_VTY, vty_accesslist_name);
 2340. vty_accesslist_name = XSTRDUP(MTYPE_VTY, argv[0]);
 2341. return CMD_SUCCESS;
 2342. }
 2343. /* Clear vty access class. */
 2344. DEFUN (no_vty_access_class,
 2345. no_vty_access_class_cmd,
 2346. "no access-class [WORD]",
 2347. NO_STR
 2348. "Filter connections based on an IP access list\n"
 2349. "IP access list\n")
 2350. {
 2351. if (! vty_accesslist_name || (argc && strcmp(vty_accesslist_name, argv[0])))
 2352. {
 2353. vty_out (vty, "Access-class is not currently applied to vty%s",
 2354. VTY_NEWLINE);
 2355. return CMD_WARNING;
 2356. }
 2357. XFREE(MTYPE_VTY, vty_accesslist_name);
 2358. vty_accesslist_name = NULL;
 2359. return CMD_SUCCESS;
 2360. }
 2361. #ifdef HAVE_IPV6
 2362. /* Set vty access class. */
 2363. DEFUN (vty_ipv6_access_class,
 2364. vty_ipv6_access_class_cmd,
 2365. "ipv6 access-class WORD",
 2366. IPV6_STR
 2367. "Filter connections based on an IP access list\n"
 2368. "IPv6 access list\n")
 2369. {
 2370. if (vty_ipv6_accesslist_name)
 2371. XFREE(MTYPE_VTY, vty_ipv6_accesslist_name);
 2372. vty_ipv6_accesslist_name = XSTRDUP(MTYPE_VTY, argv[0]);
 2373. return CMD_SUCCESS;
 2374. }
 2375. /* Clear vty access class. */
 2376. DEFUN (no_vty_ipv6_access_class,
 2377. no_vty_ipv6_access_class_cmd,
 2378. "no ipv6 access-class [WORD]",
 2379. NO_STR
 2380. IPV6_STR
 2381. "Filter connections based on an IP access list\n"
 2382. "IPv6 access list\n")
 2383. {
 2384. if (! vty_ipv6_accesslist_name ||
 2385. (argc && strcmp(vty_ipv6_accesslist_name, argv[0])))
 2386. {
 2387. vty_out (vty, "IPv6 access-class is not currently applied to vty%s",
 2388. VTY_NEWLINE);
 2389. return CMD_WARNING;
 2390. }
 2391. XFREE(MTYPE_VTY, vty_ipv6_accesslist_name);
 2392. vty_ipv6_accesslist_name = NULL;
 2393. return CMD_SUCCESS;
 2394. }
 2395. #endif /* HAVE_IPV6 */
 2396. /* vty login. */
 2397. DEFUN (vty_login,
 2398. vty_login_cmd,
 2399. "login",
 2400. "Enable password checking\n")
 2401. {
 2402. no_password_check = 0;
 2403. return CMD_SUCCESS;
 2404. }
 2405. DEFUN (no_vty_login,
 2406. no_vty_login_cmd,
 2407. "no login",
 2408. NO_STR
 2409. "Enable password checking\n")
 2410. {
 2411. no_password_check = 1;
 2412. return CMD_SUCCESS;
 2413. }
 2414. /* initial mode. */
 2415. DEFUN (vty_restricted_mode,
 2416. vty_restricted_mode_cmd,
 2417. "anonymous restricted",
 2418. "Restrict view commands available in anonymous, unauthenticated vty\n")
 2419. {
 2420. restricted_mode = 1;
 2421. return CMD_SUCCESS;
 2422. }
 2423. DEFUN (vty_no_restricted_mode,
 2424. vty_no_restricted_mode_cmd,
 2425. "no anonymous restricted",
 2426. NO_STR
 2427. "Enable password checking\n")
 2428. {
 2429. restricted_mode = 0;
 2430. return CMD_SUCCESS;
 2431. }
 2432. DEFUN (service_advanced_vty,
 2433. service_advanced_vty_cmd,
 2434. "service advanced-vty",
 2435. "Set up miscellaneous service\n"
 2436. "Enable advanced mode vty interface\n")
 2437. {
 2438. host.advanced = 1;
 2439. return CMD_SUCCESS;
 2440. }
 2441. DEFUN (no_service_advanced_vty,
 2442. no_service_advanced_vty_cmd,
 2443. "no service advanced-vty",
 2444. NO_STR
 2445. "Set up miscellaneous service\n"
 2446. "Enable advanced mode vty interface\n")
 2447. {
 2448. host.advanced = 0;
 2449. return CMD_SUCCESS;
 2450. }
 2451. DEFUN (terminal_monitor,
 2452. terminal_monitor_cmd,
 2453. "terminal monitor",
 2454. "Set terminal line parameters\n"
 2455. "Copy debug output to the current terminal line\n")
 2456. {
 2457. vty->monitor = 1;
 2458. return CMD_SUCCESS;
 2459. }
 2460. DEFUN (terminal_no_monitor,
 2461. terminal_no_monitor_cmd,
 2462. "terminal no monitor",
 2463. "Set terminal line parameters\n"
 2464. NO_STR
 2465. "Copy debug output to the current terminal line\n")
 2466. {
 2467. vty->monitor = 0;
 2468. return CMD_SUCCESS;
 2469. }
 2470. ALIAS (terminal_no_monitor,
 2471. no_terminal_monitor_cmd,
 2472. "no terminal monitor",
 2473. NO_STR
 2474. "Set terminal line parameters\n"
 2475. "Copy debug output to the current terminal line\n")
 2476. DEFUN (show_history,
 2477. show_history_cmd,
 2478. "show history",
 2479. SHOW_STR
 2480. "Display the session command history\n")
 2481. {
 2482. int index;
 2483. for (index = vty->hindex + 1; index != vty->hindex;)
 2484. {
 2485. if (index == VTY_MAXHIST)
 2486. {
 2487. index = 0;
 2488. continue;
 2489. }
 2490. if (vty->hist[index] != NULL)
 2491. vty_out (vty, " %s%s", vty->hist[index], VTY_NEWLINE);
 2492. index++;
 2493. }
 2494. return CMD_SUCCESS;
 2495. }
 2496. /* Display current configuration. */
 2497. static int
 2498. vty_config_write (struct vty *vty)
 2499. {
 2500. vty_out (vty, "line vty%s", VTY_NEWLINE);
 2501. if (vty_accesslist_name)
 2502. vty_out (vty, " access-class %s%s",
 2503. vty_accesslist_name, VTY_NEWLINE);
 2504. if (vty_ipv6_accesslist_name)
 2505. vty_out (vty, " ipv6 access-class %s%s",
 2506. vty_ipv6_accesslist_name, VTY_NEWLINE);
 2507. /* exec-timeout */
 2508. if (vty_timeout_val != VTY_TIMEOUT_DEFAULT)
 2509. vty_out (vty, " exec-timeout %ld %ld%s",
 2510. vty_timeout_val / 60,
 2511. vty_timeout_val % 60, VTY_NEWLINE);
 2512. /* login */
 2513. if (no_password_check)
 2514. vty_out (vty, " no login%s", VTY_NEWLINE);
 2515. if (restricted_mode != restricted_mode_default)
 2516. {
 2517. if (restricted_mode_default)
 2518. vty_out (vty, " no anonymous restricted%s", VTY_NEWLINE);
 2519. else
 2520. vty_out (vty, " anonymous restricted%s", VTY_NEWLINE);
 2521. }
 2522. vty_out (vty, "!%s", VTY_NEWLINE);
 2523. return CMD_SUCCESS;
 2524. }
 2525. struct cmd_node vty_node =
 2526. {
 2527. VTY_NODE,
 2528. "%s(config-line)# ",
 2529. 1,
 2530. };
 2531. /* Reset all VTY status. */
 2532. void
 2533. vty_reset ()
 2534. {
 2535. unsigned int i;
 2536. struct vty *vty;
 2537. struct thread *vty_serv_thread;
 2538. for (i = 0; i < vector_active (vtyvec); i++)
 2539. if ((vty = vector_slot (vtyvec, i)) != NULL)
 2540. {
 2541. buffer_reset (vty->obuf);
 2542. vty->status = VTY_CLOSE;
 2543. vty_close (vty);
 2544. }
 2545. for (i = 0; i < vector_active (Vvty_serv_thread); i++)
 2546. if ((vty_serv_thread = vector_slot (Vvty_serv_thread, i)) != NULL)
 2547. {
 2548. thread_cancel (vty_serv_thread);
 2549. vector_slot (Vvty_serv_thread, i) = NULL;
 2550. close (i);
 2551. }
 2552. vty_timeout_val = VTY_TIMEOUT_DEFAULT;
 2553. if (vty_accesslist_name)
 2554. {
 2555. XFREE(MTYPE_VTY, vty_accesslist_name);
 2556. vty_accesslist_name = NULL;
 2557. }
 2558. if (vty_ipv6_accesslist_name)
 2559. {
 2560. XFREE(MTYPE_VTY, vty_ipv6_accesslist_name);
 2561. vty_ipv6_accesslist_name = NULL;
 2562. }
 2563. }
 2564. static void
 2565. vty_save_cwd (void)
 2566. {
 2567. char cwd[MAXPATHLEN];
 2568. char *c;
 2569. c = getcwd (cwd, MAXPATHLEN);
 2570. if (!c)
 2571. {
 2572. chdir (SYSCONFDIR);
 2573. getcwd (cwd, MAXPATHLEN);
 2574. }
 2575. vty_cwd = XMALLOC (MTYPE_TMP, strlen (cwd) + 1);
 2576. strcpy (vty_cwd, cwd);
 2577. }
 2578. char *
 2579. vty_get_cwd ()
 2580. {
 2581. return vty_cwd;
 2582. }
 2583. int
 2584. vty_shell (struct vty *vty)
 2585. {
 2586. return vty->type == VTY_SHELL ? 1 : 0;
 2587. }
 2588. int
 2589. vty_shell_serv (struct vty *vty)
 2590. {
 2591. return vty->type == VTY_SHELL_SERV ? 1 : 0;
 2592. }
 2593. void
 2594. vty_init_vtysh ()
 2595. {
 2596. vtyvec = vector_init (VECTOR_MIN_SIZE);
 2597. }
 2598. /* Install vty's own commands like `who' command. */
 2599. void
 2600. vty_init (struct thread_master *master_thread)
 2601. {
 2602. /* For further configuration read, preserve current directory. */
 2603. vty_save_cwd ();
 2604. vtyvec = vector_init (VECTOR_MIN_SIZE);
 2605. vty_master = master_thread;
 2606. atexit (vty_stdio_reset);
 2607. /* Initilize server thread vector. */
 2608. Vvty_serv_thread = vector_init (VECTOR_MIN_SIZE);
 2609. /* Install bgp top node. */
 2610. install_node (&vty_node, vty_config_write);
 2611. install_element (RESTRICTED_NODE, &config_who_cmd);
 2612. install_element (RESTRICTED_NODE, &show_history_cmd);
 2613. install_element (VIEW_NODE, &config_who_cmd);
 2614. install_element (VIEW_NODE, &show_history_cmd);
 2615. install_element (ENABLE_NODE, &config_who_cmd);
 2616. install_element (CONFIG_NODE, &line_vty_cmd);
 2617. install_element (CONFIG_NODE, &service_advanced_vty_cmd);
 2618. install_element (CONFIG_NODE, &no_service_advanced_vty_cmd);
 2619. install_element (CONFIG_NODE, &show_history_cmd);
 2620. install_element (ENABLE_NODE, &terminal_monitor_cmd);
 2621. install_element (ENABLE_NODE, &terminal_no_monitor_cmd);
 2622. install_element (ENABLE_NODE, &no_terminal_monitor_cmd);
 2623. install_element (ENABLE_NODE, &show_history_cmd);
 2624. install_default (VTY_NODE);
 2625. install_element (VTY_NODE, &exec_timeout_min_cmd);
 2626. install_element (VTY_NODE, &exec_timeout_sec_cmd);
 2627. install_element (VTY_NODE, &no_exec_timeout_cmd);
 2628. install_element (VTY_NODE, &vty_access_class_cmd);
 2629. install_element (VTY_NODE, &no_vty_access_class_cmd);
 2630. install_element (VTY_NODE, &vty_login_cmd);
 2631. install_element (VTY_NODE, &no_vty_login_cmd);
 2632. install_element (VTY_NODE, &vty_restricted_mode_cmd);
 2633. install_element (VTY_NODE, &vty_no_restricted_mode_cmd);
 2634. #ifdef HAVE_IPV6
 2635. install_element (VTY_NODE, &vty_ipv6_access_class_cmd);
 2636. install_element (VTY_NODE, &no_vty_ipv6_access_class_cmd);
 2637. #endif /* HAVE_IPV6 */
 2638. }
 2639. void
 2640. vty_terminate (void)
 2641. {
 2642. if (vty_cwd)
 2643. XFREE (MTYPE_TMP, vty_cwd);
 2644. if (vtyvec && Vvty_serv_thread)
 2645. {
 2646. vty_reset ();
 2647. vector_free (vtyvec);
 2648. vector_free (Vvty_serv_thread);
 2649. }
 2650. }